HGM815/2005
ID intern unic:  304897
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 815
din  02.08.2005
cu privire la regularizarea traficului de mărfuri şi servicii ce constituie
 obiectul activităţii de comerţ exterior a agenţilor economici din Transnistria,
precum şi furnizarea de către aceştia a reţelelor şi a serviciilor de
comunicaţii electronice
Publicat : 05.08.2005 în Monitorul Oficial Nr. 104-106     art Nr : 859
    MODIFICAT
   
HG356 din 18.06.18, MO126-132/20.04.18 art.398
    HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG884 din 18.07.16, MO217-229/22.07.16 art.961
    HG258 din 25.04.12, MO81/26.04.12 art.274
    HG723 din 17.06.08, MO110-111/24.06.08 art.721
    HG743 din 29.06.07, MO94-97/06.07.07 art.776
    HG301 din 17.03.07, MO39-42/23.03.07 art.316
    HG202 din 22.02.06, MO31-34/24.02.06 art.234
    HG48 din 18.01.06, MO9-12/20.01.06 art.76


    Titlul modificat prin HG884 din 18.07.16, MO217-229/22.07.16 art.961
    Titlul modificat prin HG258 din 25.04.12, MO81/26.04.12 art.274
    Titlul modificat prin HG723 din 17.06.08, MO110-111/24.06.08 art.721


    NOTĂ:
   
pe tot parcursul textului, cuvintele „Camera Înregistrării de Stat”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Instituția publică „Agenția Servicii Publice”, la cazul gramatical corespunzător prin
HG356 din 18.06.18, MO126-132/20.04.18 art.398


    Întru executarea Legii nr.173-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stînga Nistrului (Transnistria), care stabileşte necesitatea acordării de asistenţă umanitară, politică, social-economică şi juridică populaţiei Transnistriei în vederea depăşirii consecinţelor conflictului, precum şi în legătură cu apropiata instituire a controlului internaţional şi a monitorizării segmentului transnistrean de frontieră dintre Republica Moldova şi Ucraina şi cu adoptarea de către Cabinetul de Miniştri al Ucrainei a Hotărîrii nr.400 din 26 mai 2005 şi a dispoziţiilor nr.164-p şi nr.165-p din 26 mai 2005, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Începînd cu data de 25 ianuarie 2006, Instituția publică „Agenția Servicii Publice” va ţine evidenţa agenţilor economici din Transnistria care efectuează operaţiuni de export-import, prestează servicii de transport auto şi furnizează reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, atribuindu-le codul IDNO şi înscriind provizoriu datele în Registrul de Stat al Întreprinderilor şi în Registrul de Stat al Organizaţiilor (în continuare - Registru de Stat).
   
[Pct.1 modificat prin HG356 din 18.06.18, MO126-132/20.04.18 art.398]
   
[Pct.1 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.1 modificat prin HG884 din 18.07.16, MO217-229/22.07.16 art.961]
    [Pct.1 modificat prin HG723 din 17.06.08, MO110-111/24.06.08 art.721]
    [Pct.1 modificat prin HG48 din 18.01.06, MO9-12/20.01.06 art.76]
    2. Pentru înscrierea în Registrul de Stat, agenţii economici menţionaţi vor prezenta subdiviziunile competente ale Agenției Servicii Publice copiile de pe actele de constituire şi certificatele de înregistrare.
   
[Pct.2 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    3. Întru confirmarea luării în evidenţă a agenţilor economici din Transnistria, Instituția publică „Agenția Servicii Publice” va elibera acestora un extras din Registrul de Stat privind înregistrarea provizorie, care va permite furnizarea reţelelor şi/sau a serviciilor de comunicaţii electronice în baza autorizării generale şi obţinerea unor licenţe pentru genurile de activitate care se licenţiază şi perfectarea documentelor necesare efectuării operaţiilor de export-import şi servicii de transport auto în organele vamale şi fiscale şi în instituţiile financiare din Republica Moldova.
   
[Pct.3 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.3 modificat prin HG884 din 18.07.16, MO217-229/22.07.16 art.961]
    [Pct.3 modificat prin HG723 din 17.06.08, MO110-111/24.06.08 art.721]
    [Pct.3 modificat prin HG48 din 18.01.06, MO9-12/20.01.06 art.76]
    4. În vederea obţinerii licenţei pentru activitatea de trafic de mărfuri şi servicii ce constituie obiectul activităţii de comerţ exterior, agenţii economici din Transnistria trebuie să depună la autoritatea de licenţă o cerere de modelul stabilit, anexînd la ea extrasul din Registrul de Stat, eliberat de Instituția publică „Agenția Servicii Publice”. Licenţa se eliberează pe un termen de pînă la 6 luni cu posibilitatea primirii unei noi licenţe la expirarea termenului de valabilitate a celei precedente, fără achitarea taxei pentru licenţă.
   
[Pct.4 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.4 modificat prin HG884 din 18.07.16, MO217-229/22.07.16 art.961]
    [Pct.4 modificat prin HG202 din 22.02.06, MO31-34/24.02.06 art.234]
    5. Declararea mărfurilor, introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova de către agenţii economici din Transnistria, se face în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.1001 din 19 septembrie 2001 "Cu privire la declararea mărfurilor de către agenţii economici din raioanele de Est ale Republicii Moldova" (cu modificările şi completările ulterioare).
   
[Pct.5 modificat prin HG258 din 25.04.12, MO81/26.04.12 art.274]
    6. Serviciul Vamal al Republicii Moldova:
    a) va efectua operaţiunile vamale privind mărfurile de import-export introduse în Transnistria şi scoase din Transnistria, înfăptuind în mod obligatoriu controlul vamal;
   
[Pct.6 lit.a) modificată prin HG258 din 25.04.12, MO81/26.04.12 art.274]
    b) va stabili punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene pentru mărfurile cărora li se aplică acciza și pentru alte categorii de mărfuri clasificate, conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor al Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi acordurile bilaterale încheiate în acest sens cu Ucraina.
   
[Pct.6 lit.b) modificată prin HG356 din 18.06.18, MO126-132/20.04.18 art.398]
    [Pct.6 lit.b) modificată prin HG258 din 25.04.12, MO81/26.04.12 art.274]
    [Pct.7-8 abrogate prin HG258 din 25.04.12, MO81/26.04.12 art.274]
   
[Pct.7-8 modificate prin HG48 din 18.01.06, MO9-12/20.01.06 art.76]
     9. Organele împuternicite cu eliberarea certificatelor de origine la export vor elibera certificatele de origine de forma “C”, “A”, “CT-1” şi “EUR.1” pentru agenţii economici din Transnistria cu înregistrare permanentă sau temporară la Instituția publică „Agenția Servicii Publice” a Republicii Moldova, cu respectarea prevederilor acordurilor Organizaţiei Mondiale a Comerţului, angajamentelor internaţionale asumate de Republica Moldova şi a legislaţiei naţionale în vigoare.
   
[Pct.9 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
     [Pct.9 în redacţia HG743 din 29.06.07, MO94-97/06.07.07 art.776]
    [Pct.9 modificat prin HG301 din 17.03.07, MO39-42/23.03.07 art.316]
    [Pct.9 modificat prin HG202 din 22.02.06, MO31-34/24.02.06 art.234]
    [Pct.9 modificat prin HG48 din 18.01.06, MO9-12/20.01.06 art.76]
    10. Instituția publică „Agenția Servicii Publice” va primi de la agenţii economici din Transnistria, care au depus cereri de înregistrare permanentă conform legislaţiei în vigoare, actele de proprietate eliberate în Transnistria pînă la intrarea în vigoare a Legii nr.173-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la prevederile de bază ale statutului juridic special al localităţilor din stînga Nistrului (Transnistria). Actele în cauză urmează să fie reperfectate la organele cadastrale ale Republicii Moldova în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii cu privire la statutul juridic special al Transnistriei.
   
[Pct.10 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    11. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei și Infrastructurii şi Serviciului Vamal.
    [Pct.11 modificat prin HG258 din 25.04.12, MO81/26.04.12 art.274]
    [Pct.11 în redacţia HG743 din 29.06.07, MO94-97/06.07.07 art.776]

    PRIM-MINISTRU                                              Vasile TARLEV
    Contrasemnează:
    Ministrul economiei
    şi comerţului                                                          Valeriu Lazăr
    Ministrul dezvoltării
    informaţionale                                                        Vladimir Molojen
    Ministrul reintegrării                                             Vasile Şova
    Ministrul justiţiei                                                   Victoria Iftodi

    Chişinău, 2 august 2005.
    Nr. 815.