HGO83/1994
ID intern unic:  304983
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 83
din  23.02.1994
Cu privire la aprobarea schemei complexe de alimentare cu apă
şi de evacuare a apelor uzate pînă în anul 2005
Publicat : 31.03.1994 în Monitorul Oficial Nr. 003     Promulgat : 23.02.1994
Guvernul Republicii Moldova hotărăşte:
1. Se aprobă  schema complexă de alimentare cu apă şi de evacuare  a apelor  uzate  pînă în anul 2005 cu indicii tehnico-economici  de  bază, conform anexei.
2. Se autoriză  Ministerului  Serviciilor  Comunale  şi  Exploatării Fondului  de  Locuinţe  şi Concernul de Stat  pentru  Gospodăria  Apelor "Acva"  al  Ministerului  Agriculturii  şi  Alimentaţiei  cu  executarea lucrărilor în corespundere cu schema complexă de alimentare cu apă şi de evacuare a apelor uzate.
3. Construcţia  reţelelor grupate de apeducte şi de canalizare se va realiza  din contul mijloacelor bugetului republican, iar a reţelelor de alimentare  cu  apă şi de canalizare în localităţile rurale şi urbane  - din contul bugetelor locale şi mijloacelor proprii ale gospodăriilor.
Proiectarea şi  construcţia  sistemelor de alimentare cu apă  şi  de canalizare  pe teritoriul Republicii Moldova se va înfăptui cu aprobarea Institutului de proiectări "Acvaproiect".
4. Ministerul   Economiei  în  comun  cu  Ministerul  Finanţelor  va prevedea  anual  la determinarea tematicii cercetărilor  ştiinţifice  şi lucrărilor   de  proiectări  mijloace  din  bugetul  republican   pentru finanţarea  lucrărilor  de modernizare a tehnologiilor de purificarea  a apelor  naturale şi menajare, precum şi de explorare a apelor  subterane la comanda Concernului de Stat pentru Gospofăria Apelor "Acva".
PRIM-VICEPRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae ANDRONATI
Chişinău, 23 februarie 1994
nr. 83
Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.83 din 23 februarie 1994
INDICII
tehnico-economici de bază ai schemei
complexe de alimentare cu apă şi de evacuare
a apelor uzate pînă în anul 2005
-------------------------------------------------------------------------
        Indici                          :Unităţi de măsură  : Cantitatea
-------------------------------------------------------------------------
       I. Alimentarea cu apă
Capacitatea sitemelor                 mii m.cub. în 24 ore      1991
Numărul localităţilor                                             1658
Lungimea totală a apeductelor                 km                 23598
inclusiv a celor magistrale                   "                   8451
Consumarea apei pe un locuitor:
    în oraşe şi orăşele               litri în 24 ore         pînă la 350
    în localităţile rurale                      "               pînă la 220
       II. Sisteme de evacuare a apelor uzate
Volumul total de evacuare
a apelor uzate                        mii m.cub în 24 ore      1157.51
Numărul localităţilor                                            1636
Numărul construcţiilor
de epurare                                                       1060
Lungimea totală a conductelor
de canalizare                                                   16647
        III. Investiţii capitale
       (în preţurile din 1991)
În total                                    mii lei                7600
inclusiv din bugetul republican             "                      2600
Investiţii capitale specifice
pe un locuitor                             lei                     0.5