HGO856/2001
ID intern unic:  305145
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 856
din  17.08.2001
despre unele măsuri pentru ameliorarea situaţiei social-economice
în judeţul şi municipiul Bălţi
Publicat : 18.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 100
Guvernul Republicii Moldova constată că nivelul dezvoltării economiei judeţului Bălţi nu corespunde potenţialului natural-economic al judeţului. Judeţul Bălţi ocupă 13,6% din teritoriul republicii, iar populaţia alcătuieşte 13,9% din numărul total al populaţiei ţării.
În primul semestru al anului 2001 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au produs mărfuri în sumă de 555,7 mil. lei.
Întreprinderile prelucrătoare din judeţ au înregistrat scăderea producţiei din cauza insuficienţei asigurării cu materii prime, necesare pentru desfăşurarea procesului de producţie de bază la nivel optim. Din cauza schimbării formei de proprietate în agricultură, precum şi lipsei cadrului normativ necesar,  producătorii nu-şi îndeplinesc obligaţiile stipulate în contractele de achiziţionare a materiei prime, fapt ce conduce la creşterea datoriilor debitoare ale gospodăriilor şi la agravarea stării financiare a întreprinderilor.  
În perioada ianuarie-iunie curent, volumul total al investiţiilor în mijloace fixe ale întreprinderilor a constituit 35,4 mil. lei în preţuri curente, ceea ce reprezintă 125% în comparaţie cu perioada corespunzătoare a anului trecut. Partea preponderentă (90%) din volumul total al investiţiilor valorificate în judeţ o reprezintă mijloacele proprii ale întreprinderilor, ceea ce determină procesul de trecere la forma de proprietate privată şi descentralizarea finanţării investiţiilor capitale. A scăzut corespunzător cota-parte a investiţiilor finanţate din resurse bugetare, care pentru perioada analizată a constituit doar 1% din volumul total al mijloacelor utilizate. La construcţia obiectelor cu destinaţie industrială s-au utilizat 31,4 mil. lei (89% din totalul mijloacelor utilizate). Din contul mijloacelor proprii ale populaţiei au fost date în exploatare 36 case de locuit individuale cu o suprafaţă totală de 2345 m2, investiţiile străine pentru perioada curentă au constituit 1,9 mil. lei.
În perioada ianuarie-iunie 2001  vînzările de mărfuri prin comerţul cu amănuntul, inclusiv alimentaţia publică, de către unităţile înregistrare oficial au crescut şi constituie unul din principalii indicatori ce caracterizează consumul final al populaţiei, care s-au cifrat la 239,7 mil.lei (în preţuri comparabile), ceea ce este cu 5%, mai mult faţă de perioada respectivă a anului precedent.
Volumul serviciilor cu plată, prestate populaţiei prin unităţile înregistrate oficial, s-a cifrat în perioada de referinţă la
113,7 mil.lei (în preţuri curente),  constituind cu 29,4% mai mult faţă de perioada corespunzătoare a anului 2000. În preţuri comparabile această creştere a fost de 20,1%, inclusiv servicii sociale - 8% din volumul total al serviciilor cu plată.
Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se ia act de informaţiile dlui A.Cupţov, preşedintele Consiliului judeţean Bălţi, şi dlui V.Panciuc, primarul municipiului Bălţi, privind situaţia social-economică în judeţ şi municipiu.
2. Se recomandă Consiliului judeţean Bălţi şi Primăriei mun. Bălţi să elaboreze programe respective de dezvoltare social-economică pînă în anul 2005, care vor include:
potenţialul economic existent şi măsurile de dezvoltare a acestuia;
pronosticul dezvoltării social-economice;
măsurile de dezvoltare a autonomiei financiar-bugetare locale;
volumul investiţiilor capitale anuale finanţate din bugetele locale şi bugetul de stat;
dezvoltarea infrastructurii.
Ministerul Economiei, în comun Ministerul Finanţelor şi ministerele de resort, în termen de pînă la 22 august curent, vor asigura asistenţă metodologică necesară pentru elaborarea  programelor de dezvoltare social-economică pînă în anul 2005.
3. Ministerul Finanţelor:
în comun cu Consiliul judeţean Bălţi, Prefectura judeţului Bălţi, Primăria mun. Bălţi şi Departamentul Tehnologii Informaţionale, vor studia baza fiscală existentă şi posibilităţile de extindere a acesteia;
în comun cu Consiliul judeţean Bălţi şi Prefectura judeţului Bălţi, la elaborarea proiectului bugetului pe anul 2002, vor examina şi acorda susţinerea necesară pentru ameliorarea situaţiei financiare a judeţului;
în comun cu Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, de comun acord cu Primăria municipiului Bălţi, în termen de 15 zile, vor prezenta Guvernului propuneri privind modalitatea de soluţionare a problemelor ce ţin de finanţarea lucrărilor de finalizare în anul curent a construcţiei unui rezervor de apă potabilă în municipiu şi vor prevedea în Programul  investiţional pentru anul 2002 finanţarea în primul semestru a lucrărilor de construcţie a celui de-al doilea rezervor.
4. Prefectura judeţului Bălţi şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat vor întreprinde măsurile necesare şi vor asigura:
excluderea practicii compensărilor reciproce la achitarea cu bugetele locale;
micşorarea considerabilă a datoriilor agenţilor economici faţă de bugetele de toate nivelurile.
5. Ministerul Economiei, în comun cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în termen de pînă la 25 august 2001, vor prezenta propuneri:
de modificare a legislaţiei în vigoare pentru anularea impunerii cu TVA a melasei (materie primă) importate în scopul producerii alcoolului etilic;
privind limitarea preţurilor minime la vînzarea băuturilor alcoolice de toate tipurile.
6. Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor, Ministerul Finanţelor, Prefectura judeţului Bălţi, în comun  cu Consiliul judeţean Bălţi şi Primăria municipiului Bălţi, la elaborarea Programului investiţional pentru anul 2002, vor prevedea alocarea mijloacelor financiare necesare pentru lucrările de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice din teritoriul judeţului şi municipiului Bălţi.
7. Ministerul Energeticii, Ministerul Finanţelor, S.A. ăMoldova-Gaz", Prefectura judeţului Bălţi, în comun cu Consiliul judeţean Bălţi, la elaborarea proiectului Programului de gazificare a ţării pînă în anul 2005, vor prevedea  mijloace financiare necesare pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a gazoductului magistral Bălţi-Sîngerei.
8. Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, Ministerul Finanţelor, prefecturile judeţelor Bălţi şi Soroca, în comun cu consiliile judeţene ale acestor judeţe, vor prevedea pentru anul 2002 mijloace financiare pentru efectuarea lucrărilor de racordare la apeductul Soroca-Bălţi a localităţilor Floreşti, Biruinţa, Teleneşti şi Sîngerei, reexaminînd, totodată,  tarifele la apa potabilă furnizată.
9. Ministerul Energeticii, în comun cu Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, vor examina tarifele la energia electrică furnizată de hidrocentrala electrică Costeşti şi vor prezenta Guvernului în regim de urgenţă propuneri de diferenţiere a tarifelor la serviciile prestate de întreprinderile din sectorul energetic şi posibilităţile de introducere a unor tarife locale.          
10. Ministerul Energeticii  şi Departamentul Privatizării vor elabora şi prezenta, în termen de pînă la 10 septembrie 2001, proiectul de lege pentru privatizarea ăCET-Nord"  prin negocieri directe.
11. Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Energeticii, în termen de două săptămîni, vor examina oportunitatea achitării TVA pentru energia electrică şi termică furnizată de către producătorii autohtoni după comercializare.
12. Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Uniunea Centrală a Cooperativelor de  Consum, Concernul de Stat Moldresurse", de comun acord cu Consiliul judeţean  Bălţi, vor   contribui la fondarea, în termen de pînă la 1 octombrie curent, a cooperativei de colectare a producţiei agricole de la producători şi desfacere a  acesteia.
13. Se recomandă Consiliului judeţean Bălţi:
în comun cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în termen de o lună, să înainteze propuneri coordonate privind utilizarea edificiului fostului dispensar pneumo-ftiziologic din mun.Bălţi  pentru necesităţile ocrotirii sănătăţii şi protecţiei sociale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor locative ale angajaţilor din sfera socială;
în comun cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor, Consiliul judeţean Edineţ şi Consiliul judeţean Soroca, în termen de o lună, să elaboreze documentele de constituire a Centrului de hemodializă pentru bolnavii cu afecţiuni ale rinichilor din judeţele Bălţi, Edineţ şi Soroca şi să întreprindă măsurile necesare în vederea asigurării funcţionării centrului nominalizat,  începînd cu anul 2002.
14. Ministerul Afacerilor Interne, în trimestrul III al anului curent, va acorda Inspectoratului de poliţie al  judeţului Bălţi ajutor metodic şi practic întru eficientizarea activităţii în vederea contracarării infracţiunilor de ordin economico-financiar, în special sustragerilor prin abuz de serviciu, furturilor, infracţiunilor fiscale etc.    
15. Ministerul Apărării, în comun cu Consiliul judeţean Bălţi, vor institui o comisie pentru monitorizarea modului de utilizare a terenului cu suprafaţa de 188 ha,  transmis temporar în folosinţă veteranilor de război ai judeţului Bălţi, şi vor examina posibilitatea transmiterii în aceeaşi folosinţă  a terenului cu suprafaţa de 37 ha, prezentînd Guvernului, în termen de o lună, propunerile de rigoare.
16. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei   şi Cancelariei de Stat.
PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA       Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Viceprim-ministru,
ministrul economiei           Andrei Cucu
Viceprim-ministru,
ministrul agriculturii
şi industriei alimentare           Dmitrii Todoroglo
Ministrul finanţelor           Mihail Manoli
Ministrul ecologiei, construcţiilor
şi dezvoltării teritoriului           Gheorghe Duca
Ministrul energeticii           Iacob Timciuc
Chişinău, 17 august 2001.
Nr. 856.