HGM897/2003
ID intern unic:  305370
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 897
din  23.06.2003
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la expertiza
medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova
Publicat : 07.08.2003 în Monitorul Oficial Nr. 167-169     art Nr : 953
    HG887 din 03.08.06, MO131-133/18.08.06 art.967

   
    NOTĂ:
    pe tot parcursul textului Regulamentului :
    cuvintele „instituţia curativ-profilactică militară”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „instituţia medico-sanitară publică a FA”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    cuvintele „instituţia de învăţămînt militar”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „militar”, la forma gramaticală corespunzătoare;
    textul „schilodirea (rănirea, trauma, contuzia)”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „trauma (schilodirea, rănirea, contuzia), intoxicarea”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18
    În conformitate cu Legea cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova (se anexează).
    2. Ministerul Apărării va elabora în termen de o lună instrucţiunea cu privire la aplicarea sus-numitului regulament.
    3. Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă vor introduce în termen de o lună în actele lor normative modificările ce derivă din regulament.
    [Pct.3 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Pct.3 modificat prin HG925 din 12.12.12, MO270-272/25.12.12 art.1013]

    Prim-ministru
    al Republicii Moldova                                                       Vasile TARLEV
    Contrasemnată:
    Ministrul apărării                                                              Victor Gaiciuc
    Ministrul sănătăţii                                                             Andrei Gherman
    Ministrul afacerilor interne                                               Gheorghe Papuc

    Chişinău, 23 iulie 2003.
    Nr. 897.

Anexă
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 897
din 23 iulie 2003
REGULAMENTUL
cu privire la expertiza medico-militară
în Forţele Armate ale Republicii Moldova
I. DISPOZIŢII  GENERALE
    1. Prezentul regulament stabileşte scopul, principiile şi modalitatea efectuării expertizei medico-militare în Forţele Armate ale Republicii Moldova (în continuare - FA), determină organele care efectuează expertiza medico-militară, drepturile şi atribuţiile lor atribuțiile și împuternicirile acestora.
    [Pct.1 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    2. Expertiza medico-militară constituie acţiunea complexă prin care se studiază şi se apreciază starea sănătăţii şi dezvoltarea fizică a cetăţenilor la momentul examenului medical în scopul determinării aptitudinii lor pentru îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar în timp de pace sau de război şi rezolvării altor chestiuni prevăzute de prezentul regulament, cu întocmirea deciziei.
    3. Expertiza medico-militară are ca scop:
    a) asigurarea selectării medicale a efectivelor de militari pentru FA, capabili de a îndeplini orice misiune de luptă ce  li se va încredinţa, potrivit aptitudinilor lor fizice şi intelectuale;
    b) controlul activităţilor profilactice, curative şi de diagnosticare în FA în ceea  ce priveşte expertiza medico-militară;
    c) stabilirea aptitudinii pentru serviciul militar a militarilor care, din motive de sănătate, nu-şi mai pot îndeplini obligaţiile militare;
    d) determinarea gravităţii traumelor (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării;
    e) stabilirea legăturii cauzale a traumelor (schilodirii, rănirii, contuzei), intoxicării şi maladiilor cu îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar.
    [Pct.3 modificat prin HG887 din 03.08.06, MO131-133/18.08.06 art.967]
II. ORGANELE  DE  EXPERTIZĂ MEDICO-MILITARĂ
    4. Pentru efectuarea expertizei medico-militare, în FA se instituie următoarele organe de expertiză medico-militară :
    Comisia centrală de expertiză medico-militară a FA ( în continuare - CCEMM);
    comisiile medico-militare (în continuare - CMM) din instituţiile medico-sanitare publice a FA;
    comisiile medico-militare (CMM) pe lîngă organele administrativ-militare.
    5. Atribuţiile generale ale organelor de expertiză medico-militară sînt:
    1) stabilirea aptitudinii pentru:
    a) serviciul militar în conformitate cu starea sănătăţii şi dezvoltarea fizică;
    b) capacitatea de zbor a personalului navigant;
    c) serviciul în anumite specialităţi militare;
    d) înmatricularea în instituţiile de învăţămînt în domeniul milităriei;
    e) lucrul cu factori nocivi*;
    2) analiza şi estimarea rezultatelor expertizei medico-militare;
    3) controlul activităţii curative şi de diagnosticare în legătură cu expertiza medico-militară în unităţile militare și instituţiile medico-sanitare publice ale FA;
    4) stabilirea legăturii cauzale a traumelor (schilodirilor, rănirilor, contuziilor), intoxicărilor şi maladiilor, inclusiv a celor ce au condus la deces, cu îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar.
     [Pct.5 în redacția HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    6. Comisia centrală de expertiză medico-militară a FA activează în cadrul Forţelor Armate şi este organul suprem de coordonare a activităţii de expertiză medico-militară. Deciziile CCEMM sînt definitive şi urmează a fi executate din  data emiterii lor.
    7. CCEMM activează în interesul Forţelor Armate ale Republicii Moldova, fiind o structură a Ministerului Apărării, în cadrul căreia se includ cu drepturi depline reprezentanţi ai serviciilor medicale ale altor componente ale Forţelor Armate în baza propunerilor înaintate ministrului apărării de către conducătorii structurilor militare respective. Lista nominală a membrilor CCEMM se aprobă de către ministrul apărării.
    În calitate de instituţie medico-militară, CCEMM se subordonează, în modul stabilit, ministrului apărării. Ca organ suprem de expertiză medico-militară, CCEMM este independentă în luarea deciziilor şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul Regulament şi alte acte normative ce reglementează expertiza medico-militară.
    [Pct.7 în redacţia HG887 din 03.08.06, MO131-133/18.08.06 art.967]
    8.  CCEMM are următoarele atribuţii:
    a) elaborarea normelor medicale privind aptitudinea pentru serviciul militar în timp de pace şi de război a militarilor prin contract şi în termen, a militarilor în rezervă, tinerilor la recrutare şi recruţilor la încorporare;
    b) coordonarea activităţilor comisiilor din cadrul Forţelor Armate şi supravegherea respectării de către acestea a cerinţelor prezentului regulament;
    c) organizează acumularea şi păstrarea documentelor medicale;
    d) acordarea ajutorului metodic serviciilor medicale ale unităților militare și instituțiilor medico-sanitare publice ale FA în ceea ce priveşte expertiza medico - militară;
     [Pct.8 lit.d) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    e) organizarea pregătirii în specialitate şi reciclării cadrelor de medici ai comisiilor de expertiză medico-militară;
    f) coordonarea activităţii ştiinţifice în domeniul expertizei medico-militare în FA;
    g) elaborarea documentelor de evidenţă şi statistică ale expertizei medico-militare;
    h) analiza rezultatelor expertizei medico-militare a tinerilor arondaţi la circumscripţiile de recrutare, a recruţilor la încorporare, controlul realizării acţiunilor de întremare medicală a tinerilor în organele administrativ-militare;
    i) analiza în comun cu alţi medici specialişti a acţiunii factorilor nocivi, legaţi de activitatea de serviciu, asupra stării sănătăţii militarilor şi elaborarea normelor medicale privind aptitudinea acestora pentru serviciul legat de acţiunea factorilor nocivi asupra organismului lor;
    î) examinarea cererilor, propunerilor, plîngerilor şi audienţa persoanelor cu probleme ce ţin de expertiza medico-militară.
    [Pct.8 modificat prin HG887 din 03.08.06, MO131-133/18.08.06 art.967]
    9. În executarea atribuţiilor sale CCEMM este împuternicită:
    [Pct.9 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    a) de a adopta decizii, de a verifica şi de a aproba (de a nu aproba)  sau de a anula deciziile comisiilor medico-militare din cadrul FA;
    b) de a revizui deciziile proprii şi ale comisiilor medico-militare din cadrul FA;
    c) de a controla activitatea CMM din cadrul FA;
    d) de a da indicaţii CMM din cadrul FA privitor la efectuarea expertizei medico-militare;
    e) de a interpela, în vederea adoptării deciziei, acte medicale, extrase din ordine, dosare personale, materialele cercetărilor administrative, precum şi referinţe, certificate din arhivă, acte, procese-verbale şi alte documente;
    f) de a antrena medici specialişti din cadrul FA în rezolvarea problemelor de expertiză medico-militară;
    g) de a efectua controale la organele administrativ-militare în chestiuni legate de expertiza medico-militară.
    Revizuirea de către CCEMM a deciziilor proprii şi ale comisiilor medico-militare ierarhic inferioare se efectuează:
    în cazul în care în starea sănătăţii persoanei supuse anterior expertizei medico-militare s-au produs schimbări esenţiale;
    dacă s-a stabilit că la adoptarea deciziei s-au comis încălcări ale legislaţiei în vigoare;
    în cazul apariţiei informaţiilor în legătură cu alte circumstanţe ce puteau influenţa decizia adoptată, despre care CCEMM nu a luat cunoştinţă;
    în cazul existenţei ordonanţei organelor de urmărire penală şi a procurorului sau a deciziei instanţei de judecată (hotărîrii, sentinţei, încheierii);
    la indicaţia conducătorilor structurilor militare sau în caz de adresare a comandanţilor (şefilor) unităţilor (instituţiilor) militare;
    în caz de adresare a persoanelor care nu sînt de acord cu decizia de expertiză medico-militară.
    În adresarea către CCEMM privind revizuirea deciziei de expertiză medico-militară se indică, în mod obligatoriu, cauza şi scopul reexaminării.
    CCEMM, în urma studierii repetate a cazului, adoptă decizia privind revizuirea deciziei adoptate anterior sau menţinerea acesteia în vigoare.
    [Pct.9 modificat prin HG887 din 03.08.06, MO131-133/18.08.06 art.967]
    10. Determinarea şi evaluarea dizabilităţii militarilor FA eliberaţi din serviciul militar pe motiv de sănătate se efectuează în baza Instrucțiunii privind determinarea gradului de dizabilitate, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 357/2018.
    [Pct.10 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Pct.10 modificat prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    Comisia medico-militară din instituţia
medico-sanitară publică a FA
    11.  Se constituie comisii medico-militare în cadrul fiecărei instituţii medico-sanitare publice a FA.
    CMM  pot fi instituite
şi în subunităţile medicale ale unităţilor militare.
    12. CMM se  constituie  în  fiecare  an  prin  ordinul şefului instituţiei medico-sanitare publice a FA, iar în cadrul marilor unităţi militare şi unităţilor militare -  prin ordinul comandantului unităţii militare.
    Şeful instituţiei medico-sanitare publice a FA (comandantul unităţii militare) stabileşte componenţa nominală a CMM  şi regimul de lucru al acesteia.
    Componenţa  CMM este constituită din preşedintele comisiei, locţiitorul preşedintelui şi membrii comisiei (nu mai puţin de trei) - medici specialişti cu pregătire clinică bună şi stagiu în specialitate de cel puţin cinci ani, precum şi un secretar din cadrul personalului medical cu studii medii.
    Numirea preşedintelui şi a locţiitorului său este coordonată cu  CCEMM.
    13. CMM din instituţia medico-sanitară publică a FAare următoarele atribuţii:
    a) efectuează expertiza medico-militară a militarilor şi altor categorii de cetăţeni (anexa nr.1);
    b) verifică oportunitatea diagnosticului, tratamentului şi concluziilor medicale stabilite în instituţia medico-sanitară publică a FA;
    c) analizează rezultatele expertizei medico-militare cu prezentarea dărilor de seamă respective în CCEMM.
    14. În cadrul exercitării atribuţiilor sale CMM din instituţia medico-sanitară publică a FA are dreptul:
    a) să adopte decizii  în corespundere cu prevederile prezentului regulament;
    b) să  inspecteze, conform materialelor expertizei medico-militare, modul de organizare şi calitatea procesului curativ şi de diagnosticare îinstituţiile medico-sanitare publice a FA, în unităţile militare din garnizoană;
    c) să interpeleze din unităţile militare, organele administrativ-militare, alte  instituţii şi departamente  documentele necesare pentru efectuarea expertizei medico-militare.
    15. Deciziile CMM se examinează şi se aprobă (se anulează) de CCEMM în corespundere cu cerinţele prezentului regulament.
    Comisia medico-militară pe lîngă organul administrativ-militar
    16. CMM pe lîngă organele administrativ-militare se constituie prin decizia consiliului administrativ-teritorial la propunerea direcţiei sănătate. În calitate de membri ai CMM sînt numiţi medici specialişti calificaţi cu o pregătire clinică bună în următoarea componenţă: cîte un chirurg, terapeut, neurolog, psihiatru, oftalmolog, otorinolaringolog, stomatolog, dermato-venerolog, iar în caz de necesitate, medici de alte specialităţi şi asistente medicale.
    17. CMM pe lîngă organul administrativ-militar are următoarele atribuţii:
    efectuarea expertizei medico-militare:
    a) a tinerilor la recrutare;
    b) a recruţilor la încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus;
   
[Pct.17 lit.b) modificată prin HG865 din 15.07.08, MO131-133/22.07.08 art.875]
    c) a cetăţenilor Republicii Moldova care solicită încadrarea în serviciul militar prin contract sau înmatricularea în instituţiile de învăţămînt în domeniul milităriei;
    d) a rezerviştilor chemaţi la concentrări militare sau  încorporaţi la mobilizare;
    organizarea evidenţei recruţilor care au nevoie de tratament, precum şi a controlului asanării medicale a recruţilor în instituţiile medico-sanitare publice  ale Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale;
    efectuarea examenului medical periodic al recruţilor şi rezerviştilor pentru clarificarea situaţiei medico - militare.
    [Pct.17 lit.d) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    18. În cadrul executării atribuţiilor sale CMM pe lîngă organul administrativ-militar este împuternicită:
    [Pct.18 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    a) de a adopta  decizii în conformitate cu prevederile prezentului regulament;
    b) de a face interpelări în instituţiile medicale, alte organizaţii şi departamente privind chestiunile de expertiză medico-militară.
    19. Deciziile CMM se examinează, se aprobă (se anulează) de CCEMM în corespundere cu prevederile prezentului regulament.
III. ORGANIZAREA EXPERTIZEI MEDICO-MILITARE
    20. Expertiza medico-militară se efectuează în baza Baremului medical (anexele nr. 2 şi 3) şi a cerinţelor suplimentare privind starea sănătăţii şi dezvoltării fizice ( anexa nr.4).
    21. CMM adoptă decizii în mod colegial prin vot majoritar în baza studierii rezultatelor examenului medical, documentelor medicale şi altor documente ( extrase din dosarele personale, materiale din arhivă etc.). În temeiul deciziilor CMM se întocmesc şi se eliberează acte de expertiză medico-militară (certificat-decizie, adeverinţă etc.).
    22. Expertiza medico-militară a tinerilor la recrutare şi la încorporare în serviciul militar în termen se efectuează de CMM pe lîngă organele administrativ-militare. Organele administrativ-militare în colaborare cu organele teritoriale de ocrotire a sănătăţii organizează examinarea complexă a recruţilor pentru a stabili starea de sănătate şi dezvoltarea lor fizică. Examenul medical  se efectuează din contul bugetului local.
    23. Expertiza medico-militară a militarilor se efectuează de CMM din instituţiile medico-sanitare publice a FA.
    24. Expertiza medicală a personalului navigant din aviaţia FA se efectuează în instituţiile curativ-profilactice ale Ministerului Apărării.
    25. Examenul medical al cetăţenilor care se angajează în serviciul militar prin contract se efectuează în instituţiile medico-sanitare publice de circumscripţie din contul bugetului local. Expertiza medico-militară a persoanelor care se angajează în serviciul militar prin contract în funcţii de categorii titulare soldat, sergent se efectuează de CMM pe lîngă organele administrativ-militare, iar în funcţiile de subofiţer şi ofiţer - de CMM  din instituţiile medico-sanitare publice a FA.
    26. Selectarea medicală primară din rîndul tineretului civil a candidaţilor pentru înscrierea în instituţiile de învăţămînt în domeniul militărieise efectuează de CMM pe lîngă organele administrativ-militare, iar cea definitivă - de CMM din instituţiile medico-sanitare publice a FA.
IV. DECIZIILE COMISIILOR MEDICO-MILITARE
    27. După efectuarea expertizei, comisiile medico-militare  adoptă decizii cu următorul conţinut:
    1. Referitor la persoanele care optează pentru înmatricularea în instituţiile de învăţămînt în domeniul milităriei:
    a) apt pentru înmatriculare (se indică denumirea instituţiei de învăţămînt în domeniul milităriei, iar pentru instituţiile de învăţămînt superior în domeniul milităriei – şi facultatea);
    b) urmează a fi supus examenului medical în staţionar (ambulatoriu) cu expertiza medico-militară ulterioară;
    c) inapt pentru înmatriculare (se indică denumirea instituţiei de învăţămînt în domeniul milităriei, iar pentru instituţiile de învăţămînt superior în domeniul milităriei – şi facultatea).
    [Pct.27 subpct.1) în redacția HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    2. Referitor la efectivul recruţilor, soldaţilor şi sergenţilor (în termen şi în rezervă):
    a) apt pentru serviciul militar combatant;
    b) apt pentru serviciul militar prin contract;
    c) necesită scutire medicală, concediu medical* (se indică termenul scutirii şi concediului medical);
    d) i se acordă amînare medicală de la încorporare (concentrare) pentru investigaţii şi tratament (se indică termenul)**;
    e) inapt pentru serviciul militar în timp de pace, apt necombatant la război (pe timp de război se adoptă decizia în redacţia"apt pentru serviciul militar necombatant);
    f) inapt  pentru serviciul militar prin contract;
    g) inapt pentru serviciul militar cu excluderea  din evidenţa militară.
    Pe timp de război se mai adoptă următoarele decizii:
    a) urmează a fi trimis în echipa convalescenţilor;
    b) inapt pentru serviciul militar cu reexaminare medicală peste 6"12 luni (se indică termenul).
    [Pct.27 subpct.2) modificat prin HG887 din 03.08.06, MO131-133/18.08.06 art.967]
    3. Referitor la corpul de ofiţeri şi efectivul de subofiţeri (prin contract şi  în rezervă):
    a) apt pentru serviciul militar;
    b) apt pentru serviciul militar necombatant în timp de pace, apt limitat de gradul unu la război (pe timp de război decizia se adoptă în redacţia " apt limitat de gradul unu );
    c) necesită scutire medicală, concediu medical (se indică termenul scutirii, concediului);
    d) i se acordă amînare medicală de la concentrare pentru tratament (se indică termenul)***;
    e) inapt pentru serviciul militar în timp de pace, apt limitat de gradul doi în timp de  război (pe timp de război decizia se adoptă în redacţia " apt limitat de gradul doi);
    f) inapt pentru serviciul militar cu excluderea din evidenţa militară;
    g) pe timp de război  se mai adoptă decizia " inapt pentru serviciul militar cu reexaminare medicală peste 6"12 luni (se indică termenul).
    4. Referitor la studenţii (care nu dețin grad militar al corpului de ofițeri) instituţiilor de învăţămînt în domeniul milităriei, anul întîi de studii:
    a) apt pentru studii (se indică denumirea instituţiei de învăţămînt în domeniul milităriei, iar pentru instituţiile de învăţămînt superior în domeniul milităriei – şi facultatea);
    b) inapt pentru studii (se indică denumirea instituţiei de învăţămînt în domeniul milităriei, iar pentru instituţiile de învăţămînt superior în domeniul milităriei – şi facultatea). Apt (inapt) (se indică aptitudinea pentru serviciul militar).
    [Pct.27 subpct.4) în redacția HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    5. Referitor la personalul navigant din aviaţia FA:
    A. Candidaturile selectate pentru concursul de admitere şi studenţii instituţiei de învăţămînt în domeniul milităriei de aviaţie:
    a) apt pentru instruirea aeronautică;
    b) inapt pentru instruirea aeronautică.
    B. Pentru piloţi:
    a) apt pentru zboruri conform indicaţiilor de la coloanele II-V fără restricţii;
    b) apt pentru zboruri conform indicaţiilor de la coloanele II-V, cu excepţia avioanelor de vînătoare cu un singur pilot;
    c) apt pentru zboruri conform indicaţiilor de la coloanele III-V  pe toate tipurile de avioane de  transport cu motor turbo-propulsor;
    d) apt pentru zboruri conform indicaţiilor de la coloanele IV-V pe toate tipurile de avioane cu motor clasic şi  cele uşoare;
    e) apt pentru zboruri conform indicaţiilor de la coloana V  pe toate tipurile de elicoptere;
    f) apt pentru zboruri conform indicaţiilor de la coloana V pe toate tipurile de elicoptere, cu excepţia celor cu un singur pilot;
    g) inapt pentru zboruri conform indicaţiilor de la coloanele  II-V.
    C. Pentru navigatori:
    a) apt pentru zboruri ca navigator conform indicaţiilor de la coloanele III-V fără restricţii; 
    b) apt pentru zboruri ca navigator conform indicaţiilor de la coloanele IV-V pe toate tipurile de avioane cu motor clasic şi cele uşoare;
    c) apt pentru zboruri ca navigator conform indicaţiilor de la coloana V pe toate tipurile de elicoptere;
    d) inapt pentru zboruri conform indicaţiilor de la coloanele III-V.
    D. Pentru alt personal navigant:
    a) apt pentru zboruri ca______(inginer de bord, radiotelegrafist de bord etc.) conform indicaţiilor de la coloana VI fără restricţii;
    b) apt pentru zboruri ca______(inginer de bord, radiotelegrafist de bord etc.) conform indicaţiilor de la  coloana VI pe toate tipurile de avioane cu motor clasic şi  cele uşoare;
    c) apt pentru zboruri ca______(inginer de bord, radiotelegrafist de bord etc.) conform indicaţiilor de la coloana VI  pe toate tipurile de elicoptere;
    d) inapt pentru zboruri ca______(inginer de bord, radiotelegrafist de bord etc.) conform indicaţiilor de la coloana VI.
    E. Pentru întreg efectivul navigant, indiferent de specialitate şi categoria de aviaţie:
    a)  urmează a fi trimis în staţionar pentru investigaţii şi tratament;
    b) i se acordă concediu medical pe termen de ____zile cu reexpertiza aeromedicală ulterioară;
    c) a se elibera de zboruri, cu îndeplinirea altor obligaţii ale serviciului militar, pe termen de____ zile  cu reexpertiza   aeromedicală ulterioară;
    d)  i se acordă scutire medicală pe termen de ____zile;
    e) va fi supus supravegherii medicale sistematice.
    F. Pentru paraşutişti:
    a) apt pentru sărituri cu paraşuta;
    b) inapt pentru sărituri cu paraşuta;
    c) temporar inapt pentru sărituri cu paraşuta pe termen de ___ zile.
    6. Referitor la militarii, rezerviştii şi angajaţii civili ai FA numiţi (angajaţi) şi care lucrează cu factori nocivi (surse radioactive (SR),  alte surse de radiaţii ionizante, surse de cîmp electromagnetic (CEM) etc.):
    a) apt pentru lucrul cu SR, alte surse de radiaţii ionizante, surse de CEM;
    b) urmează a fi supus examenului medical în staţionar (ambulatoriu) cu reexpertiza medicală ulterioară;
    c) temporar inapt pentru lucrul cu SR, alte surse de radiaţii ionizante, surse de CEM cu reexpertiza medicală ulterioară peste 3"12 luni (se indică termenul);
    d) inapt pentru lucrul cu SR, alte surse de radiaţii ionizante, surse de CEM. Apt (inapt) (se indică aptitudinea pentru serviciul militar).
    7. Referitor la operatorii  dirijării circulaţiei aeriene ( în continuare - DCA):
    a) apt pentru lucrul de operator al DCA;
    b) inapt pentru lucrul de operator al DCA. Apt (inapt) (se indică aptitudinea pentru serviciul militar).
    8. Referitor la militarii şi rezerviştii  unităţilor cu destinaţie specială:
    a) apt pentru serviciul în unităţile cu destinaţie specială;
    b) apt pentru serviciul în unităţile cu destinaţie specială. Temporar inapt pentru executarea săriturilor cu paraşuta cu reexpertiza medicală peste 3"12 luni (se indică termenul);
    c) inapt pentru serviciul în unităţile cu destinaţie specială. Apt (inapt) (se indică aptitudinea pentru serviciul militar).
    28. CCEMM ia  şi alte decizii, după caz.
    29. Decizia CMM prin care se limitează aptitudinea pentru serviciul militar şi înmatricularea în instituţiile de învăţămînt în domeniul milităriei se aprobă în mod obligatoriu de către CCEMM. Deciziile sus-nominalizate nu sînt valabile fără aprobarea CCEMM.
V. STABILIREA LEGĂTURII CAUZALE A
TRAUMELOR (SCHILODIRILOR,
RĂNIRILOR, CONTUZIILOR),
INTOXICĂRILOR ŞI MALADIILOR CETĂŢENILOR
CU ÎNDEPLINIREA
SERVICIULUI MILITAR, ÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR
SERVICIULUI
MILITAR, AFLAREA PE FRONT SAU PARTICIPAREA LA ALTE

ACŢIUNI DE LUPTĂ
    [Capitolul V denumirea în redacția HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    30. În toate cazurile de expertiză medicală a militarilor, cînd persoanei supuse expertizei medicale i s-a stabilit diagnosticul, CMM determină legătura cauzală a acestuia cu serviciul militar.
    31. Termenii „traumă”, „schilodire”, „rănire”, „contuzie”, „maladie”, utilizați în documentele de expertiză medico-militară, se definesc după cum urmează:
    traumă – schimbarea integrităţii anatomice a ţesuturilor sau organelor, cu dereglarea funcţiei lor, condiţionată de acţiunea diferitor factori externi (mecanic, termic, chimic, ionizant etc.);
    schilodire – devitalizarea de către un agent exterior a ţesuturilor, organelor şi sistemelor, însoţită de pierderea temporară, parţială sau totală a capacităţii de îndeplinire a serviciului militar;
    rănire – devitalizarea ţesuturilor sau organelor, cu schimbarea integrităţii lor şi formarea unei plăgi ca urmare a acţiunii unui agent mecanic extern (plaga operatorie nu este cuprinsă în această noţiune);
    contuzie – lezarea organismului (starea patologică) însoţită de pierderea cunoştinţei, tulburări cardiace sau respiratorii, determinată de acţiunea mecanică a unui corp bont pe toată suprafaţa corpului sau pe o mare parte a lui, de variaţiile bruşte ale presiunii mediului extern ori de vibraţii;
    maladie – modificarea organică sau funcţională a echilibrului normal al organismului sub acţiunea factorilor nocivi, care depăşesc rezervele compensatorii, procesul patologic care afectează organismul şi cauzează pierderea temporară sau definitivă a capacităţii de îndeplinire a serviciului militar.
    [Pct.31 în redacția HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    32. În cazul traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării, CMM adoptă decizii cu următorul conţinut:
    1) trauma (schilodirea, rănirea, contuzia), intoxicarea s-a produs în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar – dacă militarul supus expertizei medicale a suportat-o în situaţiile prevăzute la alineatul (1) al articolului 17 din Legea nr. 1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;
    2) trauma (schilodirea, rănirea, contuzia), intoxicarea a fost cauzată de un accident care nu este legat de îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar – în cazul militarilor care au suportat trauma (schilodirea, rănirea, contuzia), intoxicarea în condiţiile prevăzute de alineatul (7) al articolului 20 din Legea nr. 162/2005 cu privire la statutul militarilor.
    În cazurile menţionate decizia despre legătura cauzală a traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării se adoptă luînd în considerare toate circumstanţele expuse în materialele cercetării de serviciu sau cauzei penale;
    3) trauma (schilodirea, rănirea, contuzia), intoxicarea nu s-a produs în timpul îndeplinirii serviciului militar – dacă aceasta a survenit pînă la încorporarea cetățeanului în serviciul militar şi dacă serviciul militar nu i-a agravat starea de sănătate.
    Decizia CMM privind legătura cauzală a traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării cu îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar se adoptă în baza certificatului eliberat de comandamentul unităţii (instituţiei) militare despre circumstanţele traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării, care se întocmeşte după finalizarea cercetării de serviciu desfășurate pe cazul respectiv şi care se păstrează în fişa medicală.
    În lipsa certificatului despre circumstanţele traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării, la adoptarea deciziei în privinţa legăturii cauzale a traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării cu îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar CMM se poate baza pe următoarele documente justificative, întocmite în cel mult o lună după data survenirii traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării militarului:
    extrasul din registrul de evidenţă a bolnavilor în ambulatoriul la care bolnavul a solicitat pentru prima oară asistenţă medicală;
    fişa de evidenţă a traumei;
    materialele cercetării de serviciu, procesului contravențional sau procesului penal;
    materialele atestării;
    adeverinţa eliberată de instituţia medico-sanitară publică;
    fişa medicală din staţionar sau extrasul din aceasta;
    certificatul-decizie;
    înscrierea medicului unităţii militare sau a medicului instituţiei medico- sanitare publice a FA în cartela medicală a militarului;
    adeverinţa de arhivă privind cauzele şi circumstanţele în care s-a produs trauma (schilodirea, rănirea, contuzia), intoxicarea.
    [Pct.32 în redacția HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    33. În cazul maladiilor CMM adoptă decizii cu următorul conţinut:
    1. Boala a fost contractată pe front " pentru persoanele care s-au aflat în armata activă în anii celui de-al doilea război mondial, în cazul maladiilor apărute în perioada respectivă sau cînd boala apărută anterior a atins în perioada serviciului în armata activă un astfel de grad încît limitează aptitudinea sau cauzează inaptitudinea pentru serviciul militar.
    O astfel de decizie se adoptă şi în cazul unor boli cronice, care evoluează lent (cardiopatia ischemică, boala hipertensivă, bolile renale, tuberculoza, afecţiunile vasculare ale encefalului şi măduvei spinării, scleroza multiplă în plăci, schizofrenia, psihoza maniacal-depresivă, endarterita obliterantă, boala ulceroasă, hepatita cronică, pancreatita cronică etc.), dacă actele medicale prezentate permit atribuirea debutului maladiei la perioada aflării în armata de operaţii.
    2. Boala a fost contractată în timpul îndeplinirii serviciului militar – dacă aceasta a apărut la militarul supus expertizei în perioada îndeplinirii serviciului militar sau dacă maladia, apărută pînă la serviciul militar, în perioada serviciului a atins un astfel de grad încît limitează aptitudinea sau cauzează inaptitudinea (inclusiv temporară) pentru serviciul militar și serviciul într-o anumită specialitate militară.
    Această formulă se aplică şi în cazurile în care la militarul supus expertizei medico-militare cu consecinţe ale traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării, care au avut loc pînă la încorporarea în serviciul militar, în perioada îndeplinirii acestuia s-au produs modificări patologice, care condiţionează limitarea aptitudinii sau inaptitudinea (inclusiv temporară) pentru serviciul militar şi serviciul într-o anumită specialitate militară.
    În aceeaşi formulare se adoptă deciziile la expertiza medicală a militarilor cu consecinţe ale traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării suferite de aceştia în timpul serviciului militar, în cazul în care la momentul expertizei lipsesc documentele privind circumstanţele în care a survenit acest eveniment.
    [Pct.33 subpct.2) în redacția HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    3. Boala a fost contractată în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar – dacă boala a survenit în timpul serviciului militar în unităţile antrenate în acţiuni militare (participarea nemijlocită la acţiunile de luptă) sau dacă boala a precedat aceste evenimente, însă în perioada respectivă a atins gradul de gravitate care a condus la limitarea aptitudinii sau la inaptitudinea  pentru serviciul militar.
   
[Pct.33 subpct.3) în redacţia HG604 din 02.07.10, MO117-118/09.07.10 art.684]
    4. Boala a fost contractată în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar în legătură cu avaria de la CAE din Cernobîl - se adoptă în cazul maladiilor, apariţia sau acutizarea cărora este legată de acţiunea factorului actinic asupra militarilor şi supuşilor serviciului militar atraşi la concentrări militare, care în anii 1986 -1987 au participat nemijlocit  la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la CAE din Cernobîl, precum şi asupra participanţilor la lucrările la obiectul  "Sarcofag" în anii 1988 - 1990. Această decizie nu depinde de prezenţa sau lipsa datelor dozimetrice, de anamneza medicală precedentă, de durata perioadei între terminarea lucrărilor în zonele contaminate radioactiv şi debutul maladiei.
    5. Boala  nu a fost contractată în timpul serviciului militar" dacă aceasta a apărut la persoana supusă expertizei medicale pînă la încorporarea în serviciul militar şi nu i-a modificat aptitudinea pentru serviciul militar.
    34. La expertiza medicală a militarilor, care, pe lîngă  afecţiuni, suportă şi consecinţe ale traumei (schilodirii, rănirii, contuzei), intoxicării, CMM adoptă deciziile despre legătura cauzală a acestora  separat, cu formulările prevăzute la punctele 32 şi  33 ale prezentului regulament.
    [Pct.34 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    35. Dacă la persoana supusă expertizei au fost depistate cîteva maladii sau traumei (schilodirii, rănirii, contuzei), intoxicării , sau consecinţe ale acestora, survenite în diferite circumstanţe, şi deciziile privind legătura cauzală a acestora sînt adoptate de CMM separat, în funcţie de circumstanţele în care au survenit.
    36. La expertiza medicală a militarilor aflaţi sub urmărire penală şi în proces de judecată decizia privind legătura cauzală a traumei (schilodirii, rănirii, contuzei), intoxicării sau maladiei cu îndeplinirea serviciului militar, exercitarea obligaţiilor serviciului militar nu se adoptă pînă la clasarea procesului penal.
   
[Pct.34 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    37. Decizia CMM despre legătura cauzală a traumei (schilodirii, rănirii, contuzei), intoxicării sau maladiei cu îndeplinirea serviciului militar, exercitarea obligaţiilor serviciului militar, împreună cu alte decizii, se înscriu în fişa medicală, registrul de procese-verbale ale şedinţelor comisiei medico-militare, certificatul-decizie sau adeverinţă şi în cartela medicală a persoanei supuse expertizei cu referinţa obligatorie la documentul care confirmă circumstanţele producerii traumei (schilodirii, rănirii, contuzei), intoxicării.
    38. În certificatul-decizie se expun condiţiile în care a avut loc trauma (schilodirea, rănirea, contuzia), intoxicarea cu indicarea obligatorie a documentelor, în baza cărora a fost făcută această înscriere, se menţionează datele examenului obiectiv al consecinţelor traumei (schilodirii, rănirii, contuzei), intoxicării, precum şi alte afecţiuni depistate, se indică diagnosticul complet al acestor consecinţe.
    În cazul cînd există documente care confirmă faptul şi circumstanţele producerii traumei (schilodirii, rănirii, contuzei), intoxicării, independent de faptul dacă consecinţele acesteia limitează sau nu limitează aptitudinea militarului supus expertizei pentru serviciul militar (serviciul în specialitatea militară etc.), decizia CMM privind legătura cauzală a traumei (schilodirii, rănirii, contuzei), intoxicării cu îndeplinirea de către persoana respectivă a obligaţiilor serviciului militar se înscrie în certificatul-decizie sau în adeverinţă.
    [Pct.38 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    39. Decizia despre legătura cauzală a traumei (schilodirii, rănirii, contuzei), intoxicării sau maladiei cu aflarea pe front ori îndeplinirea obligaţiilor militare, CCEMM o adoptă în baza documentelor medico-militare şi militare autentice, întocmite în timpul războiului ori al participării la alte acţiuni de luptă.
    Dacă documentele medico-militare lipsesc, rănirea, trauma sau contuzia pot fi confirmate prin:
    a) materiale de arhivă, care conţin informaţia despre plecarea la tratament  sau  întoarcerea în unitatea militară după încheierea tratamentului;
    b) informaţii despre rănire, cuprinse  în referinţele de luptă, fișele de decorare, atestare etc., întocmite în perioada războiului;
    [Pct.39 lit.b) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    c) informaţii despre rănire din fişa matricolă, livretul militar etc., dacă  în aceste documente este indicat "rănire gravă";
    d) materialele controlului special după întoarcerea din prizonierat;
    e) dacă la persoana supusă expertizei există urme incontestabile ale unor leziuni corporale*, provocate în perioada serviciului militar. Caracterul şi vechimea acestor consecinţe se constată de către expertul judiciar  medic-legist.
    40. Contuziile sau maladiile se confirmă numai prin documente militare sau medico-militare autentice, precum şi prin adeverinţele arhivelor, eliberate în baza înscrierilor în fişele medicale, certificatele medicale, fișele de decorare, referinţele de serviciu, de luptă, atestări etc.Depoziţiile martorilor nu pot servi ca temei pentru stabilirea legăturii cauzale a traumei (schilodirii, rănirii, contuzei), intoxicării sau maladiei cu îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar. Numai în cazul stabilirii legăturii cauzale a rănirii foştilor partizani sau prizonieri depoziţiile martorilor pot fi luate în considerare împreună cu alte documente, care în mod indirect ar confirma faptul rănirii.
    Aceste depoziţii sînt valabile numai dacă la foştii militari (partizani sau prizonieri) există urme incontestabile ale unor leziuni corporale şi dacă au fost depuse de către comandanţi (începînd cu comandantul de echipă), lucrători medicali (începînd cu instructorul sanitar) şi doi militari din rîndul prizonierilor. Martorii prezintă documente, care confirmă că şi-au îndeplinit serviciul în FA în acelaşi timp cu persoana în cauză ori s-au aflat împreună în prizonierat. Documentele prezentate de martori se autentifică notarial.
    [Pct.40 modificat prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    41. CCEMM, după examinarea documentelor fostului militar, în fiecare caz concret ia una din următoarele decizii:
    a)  privind legătura cauzală a traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării sau maladiei;
    [Pct.41 lit.a) modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    b)  formularea unui răspuns consultativ în esenţa problemei;
    c)  solicitarea de materiale (informaţii) suplimentare;
    d)  efectuarea examenului medical, expertizei medico-militare.
    42. Deciziile CCEMM despre legătura cauzală a traumei (schilodirii, rănirii, contuziei), intoxicării sau maladiei se consemnează în procesul-verbal al şedinţei CCEMM. Procesele-verbale ale şedinţelor CCEMM, registrele proceselor-verbale ale şedinţelor CMM, copiile certificatelor-decizii medicale se păstrează în arhiva documentelor medicale timp de 75 de ani.
    43.  Persoanele culpabile de luarea unor decizii greşite sau de falsificarea documentelor expertizelor medico-militare poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    * În sensul prezentului regulament prin termenul "factori nocivi" se subînţeleg substanţele radioactive, alte surse de radiaţii ionizante, substanţele deosebit de toxice, inclusiv izopropilnitritul, mijloacele radiotehnice ce creează cîmpuri electromagnetice în diapazonul de frecvenţe de la 30 kHz la 300 kHz, generatoarele optico-cuantice, care, pentru concizie, vor fi denumite SR, alte surse de radiaţii ionizante, sursele de cîmpuri electromagnetice.
    * În cazul recomandării concediului medical, decizia CMM se completează cu fraza "Cu reexpertiza medicală după expirarea concediului".
    ** Această decizie se adoptă în cazul încorporării recruţilor şi rezerviştilor.
    [Nota **  în redacţia HG887 din 03.08.06, MO131-133/18.08.06 art.967]
    *** Această decizie se adoptă în cazul încorporării rezerviştilor.
    * Lipsa extremităţilor, defecte osoase ale craniului, prezenţa cicatricelor imense după răniri sau corpi străini în cavităţile corpului, în ţesuturile moi.


Anexa nr. l
la Regulamentul cu privire la
expertiza medico-militară în Forţele
Armate ale Republicii Moldova
Contingentele persoanelor supuse expertizei
medico-militare în CMM din cadrul FA

Nr. d/o Contingentele supuse expertizei medico-militare CMM ce efectuează expertiza medico-militară Coloanele Baremului medical
1 2 3 4
1. Cetăţenii arondaţi la circumscripţiile de recrutare şi recruţii la încorporarea în serviciul militar în termen CMM pe lîngă organele administrativ-militare I
2. Rezerviştii din categoria soldaţi, sergenţi care se angajează în servi-ciul militar prin contract, precum şi pentru pregătirea ofiţerilor în rezervă Primară - CMM pe lîngă organele administrativ-militare Finală - CMM din instituţiile medico-sanitare publice a FA I
3. Femeile care se angajează în serviciul militar prin contract Primară - CMM pe lîngă organele administrativ-militare Finală - CMM din instituţiile medico-sanitare publice a FA I
4. Ofiţerii, subofiţerii, soldaţii şi sergenţii care au îndeplinit serviciul militar prin contract şi sînt trecuţi în rezervă CMM pe lîngă organele administrativ-militare III
5. Studenţii instituţiilor de învăţămînt superior în diverse domenii, altele decît domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice, antrenaţi în pregătirea militară conform programei destinate ofiţerilor în rezervă CMM pe lîngă organele administrativ-militare şi CMM
din instituţiile medico-sanitare publice ale FA
I
6. Militarii în termen CMM din instituţiile medico-sanitare publice a FA şi CMM din instituţiile medico-sanitare publice a FA I,   IV,   V   -   în funcţie de profilul specialităţii militare
7. Militarii angajaţi în serviciul militar prin contract CMM din instituţiile medico-sanitare publice a FA III,   IV,   V   -   în funcţie de profilul specialităţii militare
8. Militarii în termen, care solicită angajarea în serviciul militar prin contract I^MM din instituţiile medico-sanitare publice a FA 'IV - în funcţie de pofilul specialităţii militare
 
    Note:
    1. La expertiza medico-militară a cetăţenilor la recrutare şi a recruţilor la încorporarea în serviciul militar se aplică şi tabela cerinţelor suplimentare (anexa nr.4).
    2. Referitor la studenţii (care nu dețin grad militar al corpului de ofițeri) instituţiilor de învăţămînt în domeniul milităriei, recunoscuţi în anul întîi inapţi pentru a-şi continua studiile conform coloanei II din Baremul medical, CMM rezolvă concomitent problema aptitudinii lor pentru serviciul militar conform coloanei I din Baremul medical şi adoptă decizia corespunzătoare.
    La expertiza medico-militară a studenţilor (care nu dețin grad militar al corpului de ofițeri), începînd cu anul doi, CMM rezolvă problema aptitudinii pentru serviciul militar conform coloanei I din Baremul medical.
    3. Expertiza medico-militară a militarilor care se înscriu la instituţiile de învăţămînt în domeniul milităriei (la facultăţi, cursuri), care pregătesc cadre militare pentru lucrul cu SR, alte surse de radiaţii ionizante, surse de CEM se efectuează conform coloanei IV a Baremului medical.
    4. Expertiza medico-militară a personalului navigant, a studenţilor (care nu dețin grad militar al corpului de ofițeri) din instituţiile de învăţămînt în domeniul milităriei care pregătesc personalul navigant al aviaţiei FA şi a candidaţilor ce se înscriu la aceste instituţii de învăţămînt în domeniul milităriei se efectuează în conformitate cu cerinţele cuprinse în anexa nr.3 la prezentul regulament.
    5. Expertiza medico-militară a operatorilor dirijării circulaţiei aeriene (DCA) în scopul stabilirii aptitudinii lor pentru dirijarea zborurilor navelor aeriene se efectuează anual. Expertiza medico-militară neordinară poate fi efectuată conform deciziei comandantului de unitate militară.
    6. Expertiza medico-militară a studenţilor instituţiilor de învăţămînt superior și instituţiilor de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, antrenaţi la pregătirea militară conform programei ofiţerilor de rezervă, în caz de necesitate se efectuează pînă la începerea cursului de pregătire militară, iar a celor ce au prezentat acuze privind starea sănătăţii " şi în procesul studiilor.
    [Anexa nr.1 modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG887 din 03.08.06, MO131-133/18.08.06 art.967]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG604 din 02.07.10, MO117-118/09.07.10 art.684]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG887 din 03.08.06, MO131-133/18.08.06 art.967]

    anexa nr.3

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HG783 din 01.08.18, MO321-332/24.08.18 art.855; în vigoare 24.08.18]