HKKM56/2001
ID intern unic:  305990
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 56
din  05.06.2001
privind controlul tematic asupra unor aspecte ale activităţii
economico-financiare  a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat pe lîngă
Ministerul Finanţelor  al Republicii Moldova în anul 2000
Publicat : 10.08.2001 în Monitorul Oficial Nr. 094
MODIFICAT
HKK76/13.09.2001, MO112/18.09.2001 art.1022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa dlor M.Pop - şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Gh.Trocin - şeful Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun.Chişinău, M.Manoli - ministrul finanţelor, a examinat rezultatele controlului asupra unor aspecte ale activităţii IFPS  în anul 2000 şi
a  c o n s t a t a t:
Conform Legii bugetului pe anul 2000, bugetul consolidat a fost stabilit: la venituri - în sumă de 4056,3 mil.lei, inclusiv bugetul de stat - 3117,0 mil.lei. Încasările reale în bugetul consolidat al anului 2000 au constituit 4102,5 mil.lei, inclusiv în bugetul de stat - 3156,3 mil.lei, indicii de acumulări fiind îndepliniţi la bugetul consolidat în proporţie de 101,1 la sută şi la bugetul de stat - de 101,5 la sută.
Din suma totală acumulată în bugetul consolidat, 2122,6 mil.lei au fost încasaţi prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat, 1577,6 mil.lei - prin intermediul Departamentului Controlului Vamal  (DCV) şi 402,3 mil.lei - de către alte instituţii. Prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat şi altor instituţii au fost colectaţi 2524,9 mil.lei, sau 61,5 la sută.
Ponderea acumulărilor realizate de Serviciul Fiscal de Stat în anul 2000 în comparaţie cu anul 1999 s-a majorat de la 47,0 la sută la 51,8 la sută, pe cînd a celor efectuate  de alte instituţii s-au micşorat de la 18,5 la sută la 9,7 la sută.
Analiza executării de către unităţile administrativ-teritoriale fiscale a bugetului consolidat pe anul 2000 la capitolul venituri constată îndeplinirea sarcinilor doar pe IFS mun.Chişinău (121,7%) şi IFS pe judeţul Tighina (111,4%). Celelalte IFS nu şi-au onorat sarcinile de acumulare a veniturilor: judeţele Edineţ - 51,1 la sută (şef V.Scurtu), Soroca - 75,4 la sută (fost şef A.Lesnic), Orhei - 84,4 la sută,  Lăpuşna - 84,5 la sută (şef T.Şandrea), mun.Bălţi - 75,4 la sută (V.Lesnic).
Din suma totală a impozitelor colectate în anul 2000 taxa pe valoarea adăugată constituie 32,6 la sută; accizele - 16,1; venitul net al Băncii Naţionale - 9,4; impozitul pe venit (din salariu şi din activitatea de antreprenoriat) - 13,2 la sută.
Controlul a stabilit ca în a.2000 organele fiscale teritoriale n-au întreprins măsurile  necesare orientate la colectarea integrală a impozitelor. Ca rezultat, încasările au constituit: pe impozitul funciar - 79,2; pe impozitul pe proprietate - 79,4; pe accizele la bijuterii - 62,1; pe taxa pentru comercializare în zona vamală - 0,2; pe încasările mijloacelor speciale ale instituţiilor bugetare - 89,4; pe taxa de arbitraj - 86,0; pe taxa pentru amenajarea teritoriului - 73,9; pe taxa pentru  parcarea automobilelor  - 22,6; pe venitul realizat din vînzarea averii confiscate - 61,6; pe venitul provenit de la privatizarea întreprinderilor de stat - 26,3 la sută.
Deşi în anul 2000 s-a constatat o creştere a mijloacelor, administrate de SFS şi vărsate în bugetul consolidat, cu 505 mil.lei faţă de anul 1999, la buget urmau să fie vărsate 2516,0 mil.lei, din care 819,9 mil.lei reprezintă restanţele (la situaţia din 01.01.2000), iar 1696,1 mil.lei - sumele calculate pentru anul 2000. Astfel, în bugetul consolidat s-au acumulat 2122,6 mil.lei, sau 84,6 la sută. Acumulările stabilite pentru IFS teritoriale sînt mult mai mici decît media pe republică. De exemplu, judeţul Soroca, a încasat în a.2000 doar 59,6 la sută;  Lăpuşna - 60,3; Orhei - 61,1; judeţul Chişinău - 66,0 la sută din sumele fixate.
Restanţa la achitarea plăţilor în bugetul consolidat la 01.01.2000 constituia  1209,8 mil.lei. O parte din această datorie în sumă de 390 mil.lei a fost stinsă prin Legea restructurării întreprinderilor agricole în procesul de privatizare nr.392 din 13 mai 1999.
Suma restanţei la finele anului 2000 constituia 967,7 mil.lei, inclusiv datoriile neachitate din anii precedenţi - 475,5 mii lei (49,1%) şi restanţa pe anul 2000 - 492,3 mil.lei (50,9%). La sfîrşitul anului 2000 datoriile agenţilor economici la achitarea impozitelor în buget, în comparaţie cu indicii de la începutul anului, s-au micşorat, constituind 80 la sută. Din suma totală a restanţelor (967,7 mil.lei) ponderea cea mai mare o deţin taxa pe valoarea adăugată (536,0 mil.lei), impozitul funciar (122,3 mil.lei) şi accizele (110,2 mil.lei). Totodată, datoriile agenţilor economici din mun.Chişinău la plata impozitelor au crescut în anul 2000 cu 59,9 mil.lei (14,5%) şi constituiau la sfîrşitul anului 473,6 mil.lei.
Nesatisfăcător este organizată activitatea SFS în domeniul colectării penalităţilor şi sancţiunilor financiare.
La începutul anului 2000 soldul penalităţilor alcătuia 583,7 mil.lei, penalităţilor calculate în 2000 au constituit 365,2 mil.lei, dintre care au fost stinse prin intermediul IFS doar 1,7 la sută, sau 16,3 mil.lei. Restanţa totală la penalităţi la sfîrşitul anului constituia 685,7 mil.lei. Dacă suma datoriei la penalităţi a crescut în anul 2000 cu 102,0 mil.lei (17,4%), penalităţile aplicate de IFS pe mun.Chişinău agenţilor economici au crescut cu 80,2%, constituind la finele anului 346,0 mil.lei, sau 50,4 din suma totală a penalităţilor calculate pe ţară.
La începutul anului 2000 soldul sancţiunilor financiare a constituit 547,3 mil.lei. Pe parcursul anului 2000 au fost aplicate sancţiuni financiare în mărime de 127,6 mil.lei, dintre care au fost achitate 56,5 mil.lei. Astfel, la sfîrşitul anului restanţa la achitarea sancţiunilor financiare constituia 516,1 mil.lei. Prin intermediul SFS, din restanţele sancţiunilor financiare înregistrate la începutul anului şi calculate pe parcursul anului au fost stinse 8,4%.
Dacă în medie pe republică restanţa la plata sancţiunilor financiare s-a micşorat cu 3,6 la sută, la întreprinderile administrate de IFS pe mun.Chişinău această restanţă a crescut cu 9,9 la sută, atingînd suma de 402,5 mil.lei, sau 78 la sută din suma totală pe ţară. IFPS n-a inclus în dările de seamă pe anul 2000 suma de 173,3 mil.lei, care reprezintă plăţile prolongate şi îngheţate.
Restanţele agenţilor economici la bugetul consolidat la plăţile administrate de către SFS (impozite, impozite prolongate şi îngheţate, penalităţi, sancţiuni financiare) la 01.01.2001 au constituit 2342,8 mil.lei, sau cu 155,3 mil.lei mai mult decît restanţele la 01.01.2000.
Cea mai mare parte din datorii este înregistrată la "Tutun-CTC" S.A. - 167,6 mil.lei, (inclusiv materialele privind datoriile în sumă de 153,0 mil.lei se află în litigiu); "Fabrica de prelucrare a seminţelor" (Făleşti) S.A. - 33,0, Colegiul Naţional al Viei şi Vinului (Stăuceni) - 46,5 mil.lei, "Fabrica de sticlă" S.A.- 29,5 mil.lei, S.A. "Fertilitate - Călăraşi" - 22,4 mil.lei, Î.S. "Sovhozul-fabrică "Moldova" - 18,9 mil.lei, "CET-Nord" S.A. - 13,8 mil.lei, "Elcas" - 12,1 mil.lei, "Termocom" S.A. - 39,7 mil.lei, "CET nr.1" S.A. - 28,8 mil.lei, Î.S. "Moldtranselectro" - 97,7 mil.lei, "Seminţe - Nord" S.A. - 15,6 mil.lei, "Termocomenergo ARP" - 18,9 mil.lei, Asociaţia "ASCOFLOT" - 23,6 mil.lei, "SITOM S.R.L." - 20,1 mil.lei, "TKL" S.R.L. - 16,2 mil.lei, Î.I. "Iana Durleşteanu" - 19,2 mil.lei, Institutul Viei şi Vinului - 5,45 mil.lei, S.A. "Vitis- Lăpuşniţa" - 26,8 mil.lei, "Călăraşi-Divin" S.A. - 10,3 mil.lei etc.
În anul 2000 serviciile fiscale teritoriale au efectuat la agenţii economici 13600 controale. În urma controalelor efectuate, au fost calculate plăţi suplimentare şi aplicate sancţiuni şi amenzi în sumă de 190,7 mil.lei, din care sancţiunile şi amenzile constituie 78 mil.lei, încasînd numai 63,9 mil.lei, sau 33,5 la sută.
În perioada anilor 1999-2000 o parte considerabilă din controalele serviciilor fiscale teritoriale au fost efectuate la solicitările agenţilor economici pentru confirmarea TVA la cota "zero" şi restituirea din buget a acesteia, astfel contribuind la  sustragerea aparatului operativ de la exercitarea funcţiilor de bază.
Prin ordinul Ministerului Finanţelor  al Republicii Moldova  nr.93 din 16.07.98 (dl A.Arapu) şi ordinul IFPS nr.86 din 01.09.98 (dl N.Bivol), în cadrul IFPS a fost creată Direcţia Urmărire şi Controlul Contribuabililor Mari (DUCCM), atribuindu-i funcţii neprevăzute de lege ce ţin de controlul contribuabililor, urmărirea şi încasarea forţată a impozitelor.
La crearea DUCCM în cadrul IFPS şi subordonarea ei a celor 626 de întreprinderi în problemele controlului lor au fost încălcate:
-  Legea privind bazele sistemului fiscal nr.1198 din 17.11.92 (art.13), care prevede că contribuabilii sînt obligaţi să stea la evidenţă la organul fiscal pe raza căruia îşi are sediul organul executiv permanent al întreprinderii;
-  Legea cu privire la modul de urmărire a impozitelor, taxelor şi altor plăţi nr.633-XIII din 10.11.95 (art.6 (2)), care stipulează că executarea hotărîrilor organului fiscal privind sechestrarea bunurilor, ridicarea banilor în numerar, urmărirea sumelor debitoare ale plătitorului se efectuează în raza de activitate a organului fiscal.
În prezent evidenţa tuturor contribuabililor se efectuează de către organele fiscale teritoriale, iar urmărirea impozitelor şi controlul contribuabililor mari - de către DUCCM ce contravine art.2 (lit."c,d") din Legea cu privire la serviciul fiscal de stat nr.876-XII din 22.01.92, creînd anumite incomodităţi la deservirea contribuabililor, şi contribuind la nivelul scăzut de control asupra activităţii financiare a acestora. Astfel, în decursul a.2000 suma datoriilor contribuabililor mari a crescut  cu 12 la sută, ce constituie 118,1 mil.lei.
La sfîrşitul anului 2000 datoria contribuabililor mari la plăţile de bază au alcătuit 475,0 mil.lei, pe penalităţi - 375,7 mil.lei, pe amenzi - 224,7 mil.lei, în total - 1047,7 mil.lei, sau 40 la sută din datoria totală pe aceste plăţi în bugetul consolidat.
Conform Registrului de evidenţă a delegărilor-adeverinţă, DUCCM în a.2000 a înregistrat 603 dispoziţii de control, dintre care majoritatea, sau 37 la sută o constituie controalele solicitate de către agenţii economici  privind corectitudinea calculării şi aprecierii sumelor TVA spre restituire de la mărfurile impozitate la cota "zero" şi 90 controale - la cota micşorată.
Din 626 de agenţi economici, administraţi de DUCCM, la 105 suma datoriilor depăşeşte 1,0 mil.lei. DUCCM nesatisfăcător urmăreşte vărsarea plăţilor la buget. În anul 2000 numai pe una din întreprinderi - S.A. "Agroconservit" a fost transmis dosarul la Comisariatul de poliţie al sect. Ciocana (copia - la Procuratura sect.Ciocana), pentru neachitarea impozitelor (art.1646  din Codul penal al Republicii Moldova) în sumă de 1906,3 mii lei.
În procesul de urmărire a impozitelor, taxelor şi altor plăţi IFPS aplică insuficient pîrgiile prevăzute de Legea nr.633-XIII din 10.11.95.
Din totalul bunurilor sechestrate pe republică în a.2000, în valoare de 379,7 mil.lei, de către IFPS în perioada nominalizată au fost comercializate bunuri în sumă de 26,2 mil.lei, sau 6,9 la sută.
În anul 2000 din totalul bunurilor sechestrate de către DUCCM şi bunurile sechestrate în perioada precedentă, rămase în sold la 01.01.2000, în suma totală de 251,9 mil.lei, au fost comercializate bunuri în sumă de 7,5 mil.lei, sau 3 la sută. La situaţia din 01.01.2001, soldul bunurilor sechestrate de către DUCCM  constituie 194,2 mil.lei, inclusiv cu dreptul de comercializare - 151,4 mil.lei, dintre care în mod real pot fi supuse comercializării numai 30 la sută.
S-a stabilit că în lipsa la Departamentul Privatizării a unei evidenţe adecvate a patrimoniului de stat, reprezentat prin sfera socială, transmis în gestiune economică unor agenţi economici, şi iresponsabilitatea ultimilor au dus la comiterea de către IFPS a unor încălcări şi abateri de la legislaţia în vigoare la încasarea forţată a datoriilor restanţierilor la buget, prin sechestrarea averii acestora.
DUCCM (dna I.Steţchi), la sechestrarea bunurilor restanţierilor cu formă organizatorică de societate pe acţiuni, nelegitim a aplicat sechestru pe patrimoniul statului, transmis acestora de către Departamentul Privatizării cu dreptul de administrare economică. Comisia republicană pentru comercializarea şi evaluarea bunurilor sechestrate a admis comercializarea acestui patrimoniu, iar mijloacele obţinute au fost îndreptate nelegitim la acoperirea datoriilor agenţilor economici nestatali.
Încălcînd prevederile art.60 din Regulamentul cu privire la modul de sechestrare şi comercializare a bunurilor (anexa nr.1 a Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.685 din 23.07.97), IFPS (DUCCM, dl V.Lungu) n-a deschis pe fiecare sechestru dosar aparte, în care urmează să fie păstrate toate documentele referitoare la aceste sechestre. În contradicţie cu pct.10 art.6.3 din Legea nr.633-XIII din 10.11.95, actele de sechestru nu conţin descrierea  stării tehnice şi alte caracteristici ale bunurilor sechestrate.
Controlul selectiv asupra legalităţii şi corectitudinii aplicării sechestrului, evaluării şi comercializării obiectelor cu destinaţie socială, aflate cu dreptul de gestiune economică la S.A. "Moldovahidromaş" şi S.A. "Transenergoreparaţie", a stabilit că DUCCM (dna I.Steţchi) neîntemeiat a aplicat sechestru asupra Bazei de odihnă "Păduricea Verde" din or.Vadul lui Vodă şi asupra unei parţi din  obiectele din sfera socială, amplasate în căminul din str.M.Drăgan 26/2, patrimoniului de stat cu drept de administrare economică la S.A. "Moldovahidromaş", precum şi asupra bazei de odihnă "Selenit" din or.Vadul lui Vodă, patrimoniului de stat gestionat de către S.A. "Transenergoreparaţie".
Lipsa controlului din partea Comisiei republicane pentru comercializarea şi evaluarea bunurilor sechestrate a dus la aceea că patrimoniul de stat sechestrat a fost comercializat la preţuri diminuate, iar mijloacele în sumă de 2152,8 mii lei, obţinute din această comercializare, nelegitim au fost îndreptate la stingerea datoriilor la buget a întreprinderilor nestatale "Moldovahidromaş" S.A. şi "Transenergoreparaţie" S.A., cauzînd statului prejudicii în aceeaşi mărime. Potrivit prevederilor pct.3.4 art.56.6 din Legea nr.633-XIII din 10.11.95, în cazul în care la licitaţia "cu strigare" s-a înscris un singur participant, comercializarea se efectuează pe bază de contract cu IFPS la un preţ nu mai mic de preţul stabilit de expertiză, iar în cazul licitaţiei cu reducere, conform unui contract similar, la un preţ redus cu cel mult 10 la sută faţă de preţul stabilit de expertiză.
Încălcînd aceste prevederi, la 11.02.2000, prin negocierile directe cu unicul cumpărător - S.R.L. "Plus Asconi", înscris pentru a particpa la licitaţia "cu strigare" pentru comercializarea producţiei vinicole sechestrate de la Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din or.Chişinău, preţul stabilit de către experţi a fost neîntemeiat diminuat cu 20 la sută.
  [Al. modificat prin HKK76/06.09.2001, MO112/18.09.2001 art.54]
În detrimentul bugetului de stat, IFPS, încălcînd prevederile pct.14 art.6.6 din Legea nr.633-XIII din 10.11.95, din mijloacele în mărime de 3 mil.lei, obţinute din comercializarea bunurilor sus-menţionate, 500 mii lei neîntemeiat nu i-a folosit pentru acoperirea  restanţelor la buget ale restanţierului Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din or. Chişinău, dar i-a transferat la contul agentului economic, care au fost utilizaţi la discreţia acestuia.
În lipsa controlului din partea persoanelor  responsabile ale  DUCCM (dna I.Steţchi), la întocmirea actului de sechestru asupra patrimoniului de stat "Magazinul alimentar" din or.Chişinău, cu indicarea în actul de sechestru a suprafeţei de 360 m2, gestionate de către restanţierul - Institutul Naţional al Viei şi Vinului, nu s-a ţinut cont că obiectul în cauză reprezintă un complex de încăperi, amplasate la primul etaj al clădirii şi în subsolul clădirii - încăperi auxiliare (depozite), cu accesul respectiv din spaţiul magazinului şi care nu pot fi exploatate de alt proprietar şi nu pot fi definite în afara magazinului, ca şi  terasa aferentă, destinată exploatării în comun cu magazinul. În total, aceste suprafeţe ocupă 244,6 m2. Nu s-a ţinut cont nici de terenul de pămînt aferent magazinului cu suprafaţa de 363 m2, care, potrivit contractului de vînzare-cumpărare a bunurilor sechestrate  nr.181 din 03.06.99, încheiat între IFPS (semnat de către dl P.Duca - şef-adjunct al IFPS) şi cumpărătorul Xenofont Fetescu (persoană fizică), este caracterizat ca teritoriu îngrădit, alăturat obiectului din partea frontală şi din spatele clădirii şi este acoperit cu asfalt. N-au fost incluse nici îngrădirile metalice cu costul de bilanţ de 46 mii lei, astfel inducînd în eroare organele de expertiză.
În legătură cu cele menţionate, experţii în procesul de estimare a valorii magazinului alimentar au evaluat parţial obiectul menţionat, ţinînd cont de suprafaţa indicată în actul de sechestru.
În temeiul Hotărîrii Judecătoriei sect. Centru din mun.Chişinău din 23.06.2000, care n-a fost atacată de către IFPS, ultimul a modificat pct.2.1 din contractul de vînzare-cumpărare, potrivit căruia cumpărătorului X.Fetescu i-au fost transmise toate încăperile menţionate, pentru care acesta n-a efectuat achitarea, sau o parte din patrimoniul de stat a fost transmis acestuia cu titlu gratuit.
De asemenea, Comisia republicană pentru comercializarea şi evaluarea bunurilor sechestrate, în legătură cu faptul că în actul de sechestru lipseşte caracteristica obiectului asupra căruia a fost aplicat sechestru, a admis ca acestea să fie estimate la preţuri diminuate, inclusiv obiectele sechestrate de la restanţierul - Institutul Naţional  al Viei şi Vinului: "Clădirea policlinicii" or.Chişinău, str. Costiujeni; "Complexul de profilaxie", fără a ţine cont de alte fonduri fixe, părţi componente ale complexului, neincluse în actul de sechestru şi neestimate, şi, deci, transmise în posesia cumpărătorului cu titlu gratuit.
Astfel, Comisia republicană pentru comercializarea şi evaluarea bunurilor sechestrate pe lîngă Departamentul Privatizării (preşedinte al comisiei V.Bodiu), a realizat la un preţ diminuat şi obiectul "Clădirea ospătăriei", situat în mun.Chişinău, str.Ciocana 10, sechestrat de la "Transenergoreparaţie" S.A., care, potrivit procesului-verbal cu privire la desfăşurarea negocierilor directe cu cumpărătorul S.A."Entex" din 14.07.2000 a fost realizat cu 300 mii lei mai puţin decît preţul stabilit de către experţi, încălcînd prevederile art.6.6 (alin.4) din Legea nr.633-XIII din 10.11.95.
Potrivit Raportului de evaluare a obiectului sechestrat de la restanţierul "Elcas" S.A. - Baza de odihnă "Svetlana" din or.Vadul lui Vodă" (inclus în capitalul social al acestuia cu suprafaţa totală de 1867,2 m2), preţul iniţial de vînzare a fost stabilit de către experţi în mărime de 1,3 mil.lei. Preţul stabilit de către experţi, în contradicţie cu prevederile Legii nr.633-XIII din 10.11.95, a fost diminuat cu 310 mii lei. Conform procesului-verbal al negocierilor directe, obiectul nominalizat a fost cumpărat de către S.A. "Energoimpex", care a achitat parţial costul obiectului comercializat în mărime de 40 la sută.
Deşi obiectul a fost parţial achitat, IFPS a anulat rezultatele negocierilor directe abia în septembrie 2000 sau după o perioadă de 1,4 ani,  fără a-l supune suplimentar comercializării în cadrul altor licitaţii. Iar în rezultatul începerii procedurii de faliment faţă de S.A. "Elcas", sechestrul aplicat anterior asupra acestui obiect a fost suspendat, contribuind la neîncasări la bugetul de stat în mărime de 1,3 mil.lei.
Ca şi în anii precedenţi, în a.2000 DUCCM n-a aplicat faţă de întreprinderile din sistemul termoenergetic prevederile Legii nr.633-XIII din 10.11.95 "Cu privire la modul de urmărire a impozitelor, taxelor şi altor plăţi" referitor la blocarea conturilor bancare, ridicarea  banilor în numerar din casieria restanţierului, aplicarea sechestrelor asupra bunurilor cu vînzarea lor ulterioară.
La începutul anului 2000 restanţele la plăţile de bază la  buget ale agenţilor economici din sistemul termoenergetic (21 de întreprinderi) au constituit 130,7 mil.lei. La sfîrşitul a.2000 această datorie s-a mărit cu 60 mil.lei şi a alcătuit 190,6 mil.lei, inclusiv a Î.S. "Moldtranselectro" - 64,4 mil.lei, a CET-2 - 58,7 mil.lei, a S.A. "CET-1 - 17,9 mil.lei, a Reţelelor Electrice Nord - 13,7 mil.lei, a CET "Nord" S.A. - 9,0 mil.lei, a S.A. "RED-Nord-Vest" - 80 mil.lei, a "Termocom" S.A. - 5,8 mil.lei etc.
Neaplicarea cerinţelor Legii nr.633-XIII faţă de întreprinderile din sistemul termoenergetic se explică prin faptul că Comisia guvernamentală pentru redresarea situaţiei critice din sistemul termoenergetic (V.Cosarciuc - preşedinte al Comisiei) a interzis neîntemeiat urmărirea plăţilor, blocarea conturilor întreprinderilor în cauză (procesul-verbal al Comisiei guvernamentale din 29.05.2000).
Pe parcursul anului 1999, în baza prevederilor art.104 (lit."a") al titlului III din Codul fiscal, din bugetul de stat au fost restituite mijloace cu titlu de TVA aferente livrărilor, impozitate la cota "zero", în mărime de 106,9 mil.lei, iar în anul 2000 - în sumă de  251,8 mil.lei.
În urma verificării selective a controalelor efectuate de către IFPS  asupra corectitudinii aplicării şi restituirii TVA aferente livrărilor la export, s-a constatat că o parte din agenţii economici, în scopul beneficierii de mijloace  din bugetul de stat, au comis încălcări manifestate prin utilizarea facturilor false, întreţinerea relaţiilor economice cu diferiţi agenţi economici inexistenţi, efectuarea exportului fictiv de mărfuri şi altele.
O asemenea situaţie, care a contribuit la prejudicierea bugetului de stat, a fost posibilă datorită imperfecţiunii şi loialităţii exagerate a legislaţiei în vigoare, care reglementează modalitatea restituirii sumelor TVA la cota "zero".
Pe parcursul anilor 1999-2000 S.A. "Modtranselectro" şi S.A."Moldova-Gaz", în baza prevederilor capitolului 17 din Codul civil, a transmis creanţele formate pentru resursele energetice (gaze şi energie electrică), livrate în interiorul ţării, altor agenţi economici, inclusiv S.R.L. "Complect-Gaz",  S.R.L. "Enteh", S.A "Sfinx-Impex", S.R.L."Dino-Star" ş. a.
Ulterior, agenţii economici respectivi, în contul acestor datorii primeau marfă, care mai apoi o exportau peste hotarele ţării din nume propriu. La valoarea mărfii livrate, în conformitate cu prevederile art.104 din Codul fiscal, se aplica cota "zero".
Repatrierea valutei pentru mărfurile livrate la export s-a efectuat prin achitarea creanţelor S.A. "Moldova-Gaz" şi Î.S. "Moldtranselectro" faţă de furnizorii străini de resurse energetice.
Astfel, anume datorită cesiunii acestor creanţe de la Î.S. "Moldtranselectro" şi S.A. "Moldova-Gaz" către agenţii economici sus-numiţi,  ultimii au beneficiat de rambursarea TVA din buget în mărime de 9,5 mil.lei. Pe cînd, dacă marfa ar fi fost exportată din numele S.A. "Moldova-Gaz" şi Î.S. "Moldtranselectro",  atunci rambursarea TVA ar fi fost efectuată acestora cu stingerea ulterioară a datoriilor agenţilor economici respectivi faţă de buget care la situaţia de la 01.01.2001 erau foarte mari.
Concernului "Moldacom", prin decizia IFPS  nr.18, i-a fost acceptată restituirea din buget a sumei TVA în mărime de 1204 mii lei,  deşi agentul economic a efectuat livrări de mărfuri sub formă de credit, cumpărătorul achitîndu-se peste 5-6 luni. Restituirea TVA în cazul respectiv vine în contradicţie cu prevederile pct.2.5 din Regulamentul nr.31 din 06.08.99.
Fără a ţine cont de datoriile restante ale unor agenţi economici, care solicită restituirea din buget a sumelor TVA aferente livrărilor la export, IFPS  admite cazuri cînd sumele TVA sînt îndreptate nu la acoperirea datoriilor restante ale agenţilor economici nominalizaţi, dar, în baza scrisorilor acestora, sînt transferate la conturile altor agenţi economici, cu care primii întreţin relaţii economice.
Cu toate că, potrivit situaţiei din 31.12.00, S.A. "Termocom" avea restanţe la buget în mărime de 39,7 mil.lei, suma TVA acceptată acestuia spre restituire în mărime de 20,6 mil.lei
n-a fost pe deplin îndreptată la acoperirea lor, dar o parte din mijloacele respective în mărime de 12 mil.lei, fără nici un temei, au fost îndreptate la stingerea datoriilor restante ale altor agenţi economici creditori ai S.A. "Termocom", inclusiv: Î.M. "Rocaro" S.R.L. - 438,7 mii lei, Regia "Exdrupo" - 318,7 mii lei, Cariera "Micăuţi" - 551,9 mii lei, "Scutul Energetic" - 76,9 mii lei, S.A. "Apă-Canal" Chişinău - 5000,0 mii lei,  "CET-2" S.A. - 8144,8 mii lei.
Potrivit prevederilor art.27, 25 (6) şi 26 (5), respectiv din Legile bugetului pe anii 1998, 1999, 2000, la lapte şi produsele lactate se aplică taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 8 la sută.
Întrucît n-a fost concretizată poziţia tarifară pentru fiecare tip de marfă care urmează să fie scutită sau impozitată la cota redusă a TVA, agenţii economici - producători şi importatori de îngheţată, considerînd că acesta este un produs lactat, au cerut impozitarea livrărilor de îngheţată la cota de 8% şi restituirea din buget a diferenţelor  dintre cota de impozitare de 20% şi 8%.
Această situaţie a generat o serie de dezbateri între IFPS, agenţii economici, Ministerul Finanţelor, Judecătoria Economică, Departamentul Analize Statistice şi Sociologice, Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare ş.a.
De menţionat că la acordarea facilităţilor de plată Legislativul a luat în calcul importanţa socială a mărfurilor şi a stabilit reducerea preţurilor la produsele lactate, care sînt de primă necesitate pentru populaţie, în timp ce îngheţata nu prezintă un product pur lactat, conţinînd ingrediente impozitate cu cota TVA de 20 la sută.
"Drancor" S.A. şi "Frigo" S.R.L. au apelat la Judecătoria Economică, cerînd restituirea din buget a diferenţei dintre cota de 20% şi cea de 8% cu anularea sus-numitelor instrucţiuni ale IFPS şi Ministerului Finanţelor.
Judecătoria Economică, prin hotărîrea din 08.06.2000, a satisfăcut cererea societăţilor "Drancor" şi "Frigo".
Consecinţele sînt dezastruoase, deoarece de la buget urmează să fie restituită TVA pentru produsele ce nu sînt de necesitate vitală, în sumă de 3942,6 mii lei, inclusiv: "Drancor" S.A. - 1,21 mil.lei, "Iconlac" S.A. - 1,02 mil.lei, "Frigo" S.A. - 1,13 mil.lei, "Amir" S.A. - 0,443 mil.lei.
Hotărîrea Judecătoriei Economice n-a fost atacată de către IFPS şi n-a fost transmisă spre examinare în instanţele superioare.
La amînarea plăţilor la buget în multe cazuri nu s-au luat în consideraţie cerinţele stipulate în art.5 (1), (2), (3) din Legea Republicii Moldova nr.633-XIII din 10 noiembrie 1995. Ca urmare, termenele au fost prelungite nefondat.
În anul 2000 IFPS a încheiat cu diverşi agenţi economici 35 de contracte privind eşalonarea plăţilor la buget în sumă de 35 mil.lei. La sfîrşitul  anului 2000 la buget s-au virat 15,6 mil.lei, sau 44 la sută din suma cu termenul de plată prelungit.
Numeroşi agenţi economici (S.A."Moldacom" - 600 mii lei, S.A. "Zidarul" - 366 mii lei, ICŞ PTIA - 106 mii lei, S.A. "Fabrica de prelucrare a seminţelor de porumb Răuleţ" - 7305 mii lei, S.A. "Ago-Dacia" - 598,6 mii lei,  S.A. "Tutun-Nord" - 522 mii lei, S.R.L. "Bălţi Gaz" - 1740,9 mii lei; S.A. "Cereale - Cupcini" - 541 mii lei, S.A. "Costeşti" - 90 mii lei, S.A. "Fertilitate" Soroca - 90 mii lei, S.A. "Fabrica de zahăr Făleşti" - 3445,9 mii lei, S.A. "Cosmont" - 216,0 mii lei, S.A. "Vinul Codrilor" - 437 mii lei) n-au respectat contractele de prelungire (eşalonare) a termenelor de  achitare a plăţilor şi n-au vărsat în termen la buget impozitele cuvenite. Ca rezultat, IFPS  a reziliat majoritatea contractelor.
Cu toate că Legea sus-numită prevede că plătitorului îi pot fi acordate amînări şi eşalonări ale plăţilor numai în cazuri excepţionale, pe parcursul ultimilor 4 ani IFPS a acordat asemenea facilităţi S.A. "Ago-Dacia" (director dl N.Vrînceanu), şi F&P "Extremum" (director dl V.Tarasov).
Pe parcursul unei perioade de peste doi ani, în baza Hotărîrii Judecătoriei Economice, cu trimitere la art.43.1 din Legea privind investiţiile străine nr.998-XII din 01.04.92, fără a ţine cont de prevederile art.43.2 din aceeaşi lege, care stipulează că prevederile art.43.1 nu se extind asupra legislaţiei fiscale, financiare, vamale (judecător Bîrca), întreprinderile cu investiţii străine "Green Hilles Marchet" Î.M.,  A.S. "Petrol", S.R.L. "Free Fischieries", au beneficiat de înlesnirile prevăzute de art.38 din Legea privind investiţiile străine, abrogat pînă la încheierea  acordurilor de către IFPS cu agenţii economici nominalizaţi privind scutirea acestora de plata TVA.
Ulterior, în legătură cu nerespectarea de către agenţii economici nominalizaţi a condiţiilor stipulate în acorduri, IFPS a adoptat decizii, în baza art.3 pct.1 din aceste acorduri, care prevăd că, în cazul cînd debitorul nu respectă obligaţiunile ce-i revin conform prezentului acord, acordul este lovit de caducitate, cu aplicarea răspunderii juridice conform legislaţiei în vigoare, anulînd acordurile respective.
IFPS, prin scrisoarea 10-6-04/373 din 18 mai 2000,  s-a adresat Procuraturii Generale  a Republicii Moldova, în apărarea intereselor statului, ca, în conformitate cu art.331 şi 332 din CPC, să înainteze la Curtea Supremă de Justiţie un recurs în anularea hotărărilor adoptate ale Judecătoriei Economice de circumscripţie Chişinău. Prin scrisoarea nr.8-564/2000 din 27.07.2000, Procuratura Generală a Republicii Moldova  (în persoana primului-adjunct al Procurorului General dl N.Ursu) a refuzat de a interveni către Curtea Supremă de Justiţie.
Potrivit informaţiei IFPS, pierderile bugetului de stat, în rezultatul facilităţii nominalizate, estimate la situaţia din 1 mai 2000, au constituit 27855,8 mii lei, iar, ţinînd cont  că acordurile privind scutirea de plată TVA sînt în vigoare, pierderile bugetului sînt mult mai mari şi continuă să crească.
În anul 2000 Judecătoria Economică a emis 75  hotărîri de declarare a debitorilor în stare de insolvabilitate, dintre care 55 de hotărîri - pe acţiunile înaintate de către Inspectoratele fiscale teritoriale. În această perioadă la Comisia (Ministerului Finanţelor) de examinare a situaţiei financiare a agenţilor economici şi de înaintare în instanţa de judecată a cererilor de deschidere a procedurilor falimentare către debitori, care
nu-şi onorează obligaţiile sale faţă de bugetul consolidat şi Ministerul Finanţelor au fost înaintate materialele privind 127 de agenţi economici, care, din motivul neonorării obligaţiilor  faţă de bugetul public naţional, în sumă de 86,3 mil.lei, necesită să fie lichidaţi.
Cei mai mari restanţieri la bugetul public naţional, pe care sînt înaintate materialele la Ministerul Finanţelor,  pentru derularea procedurii de faliment pe parcursul a.2000, sînt: S.R.L. "Olimpic-Club" - 8190,5 mii lei, S.A. "Carind" - 3660,5 mii lei, S.A. "Inter-Tat" - 11076,2 mii lei, S.R.L. "Sitom" - 20068 mii lei, COOP "Liumata" - 6822,2 mii lei, S.A. "Intercapital" - 4006 mii lei, S.A. "Agroconservit" - 2615,1 mii lei, S.R.L. "Franco-Depozit" - 4997 mii lei ş.a.
Datoriile menţionate ale S.R.L. "Franco-Depozit" (director A.Balan) au apărut în perioada anului 1997 în rezultatul îndeplinirii clauzelor contractului de comision privind exportul încheiat cu S.A. "GB&Co" (director dl O.Begunenco). Potrivit condiţiilor acestui contract, S.R.L. "Franco-Depozit", din însărcinarea S.A. "GB&Co", realizează producţie finită la export, cu condiţia că S.R.L. "Franco-Depozit" va întocmi din numele său declaraţiile vamale şi va achita la buget impozitele şi taxele prevăzute la efectuarea exportului mărfurilor supuse accizelor.
Prin hotărîrea nr.015154 din 19.03.99, IFPS (hotărîrea este semnată de dl N.Tricolici) a decis aplicarea sechestrului asupra bunurilor S.R.L. "Franco-Depozit". Deşi hotărîrea IFPS din 19.03.99 n-a fost abrogată, fără nici un temei, încălcînd prevederile Legii nr.633-XIII din 10.11.95, DUCCM
(dna I.Steţchi) n-a executat prevederile acesteia privind aplicarea sechestrului asupra bunurilor S.R.L. "Franco-Depozit", care în perioada ulterioară au dispărut din evidenţa contabilă a acesteia,  cauzînd neîncasări în bugetul public în sumă de 5195 mii lei. La situaţia din 1 ianuarie 2001, de către Oficiul fiscal Botanica (dna T.Loghin) de la contul personal al S.R.L. "Franco-Depozit" datoriile menţionate au fost scoase din evidenţă, fiind restabilite ulterior.
Datoria S.A. "Vitis-Lăpuşniţa" la plăţile în buget constituie 26,8 mil.lei. Printr-un control operativ al IFPS la S.A. "Vitis-Lăpuşniţa", IFPS a stabilit că aceasta a preluat datoriile a 44 de agenţi economici în sumă de 18451,3 mii lei, ea însăşi avînd datorii la buget de 621,1 mii lei. Pentru acoperirea datorei, sus-numita societate a propus obiecte de menire social-culturală şi comunală în valoare de 19434,9 mii lei, inclusiv străzi - 4215,8 mii lei, lacuri de acumulare şi regularizare a viiturilor - 8614,2 mii lei etc. Cesiunea datoriilor a fost efectuată în baza unor documente false, prin tranzacţii ilicite.
Deşi cunoştea caracterul datoriilor la buget, formate de către S.A. "Vitis-Lăpuşniţa", IFPS a recunoscut datoria acesteia. Ca rezultat, întreprinderea care la sfîrşitul anului 1998 avea datorii la buget de 0,6 mil.lei, în urma acţiunilor  directorului V.Munteanu şi inactivităţii organelor fiscale privind prevenirea unor asemenea situaţii, a fost adusă la stare de faliment.
În ianuarie şi mai 2000 DUCCM (dna I.Steţchi) a efectuat două controale la Î.M. "Voxtel" S.A. În baza rezultatelor celui de al doilea control, a fost adoptată o hotărîre care se deosebeşte considerabil de prima. IFPS n-a încasat de la Î.M. "Voxtel" amenda în mărime de 163 mii lei şi penalităţi de la persoanele fizice nerezidente pentru nedeclararea impozitului pe venit. De remarcat faptul că Î.M. "Voxtel" este una dintre cele mai nerentabile întreprinderi din republică. Anul 1998 aceasta l-a încheiat cu pierderi în sumă de 45,2 mil.lei, a.1999 - de  145,6 mil.lei, şi a.2000 - de 42 mil.lei.
Analiza actelor de control efectuat la Î.M. "Voxtel" dă temei de a constata că serviciul fiscal a studiat insuficient metoda de formare şi evaluare a rezultatelor financiare ale întreprinderii. Controlul a stabilit că Î.M. "Voxtel" transferă sume enorme partenerilor străini pentru servicii de management şi consulting (în anii 1999-2000 - 75,8 mil.lei), diverse consultaţii şi reclamă (19,5 mil.lei), pe care le atribuie la cheltuieli.
Pe parcursul anului 2000 organele fiscale n-au întreprins măsuri eficiente pentru respectarea prevederilor art.18 "Răspunderea contribuabililor pentru încălcarea legislaţiei fiscale" din Legea privind bazele sistemului fiscal nr.1198-XII din 17.11.92.
Astfel, pentru 16 agenţi economici controlaţi de Oficiul fiscal Buiucani (dna F.Furculiţă), în baza art.18 (2) din Legea menţionată au fost calculate suplimentar impozite în sumă totală de 7653,1 mii lei, fără a lua decizii de încasare a acestora şi fără a le înregistra în evidenţă, inclusiv S.R.L. "Fantichera" - diminuarea TVA în sumă de 1020,4 mii lei, S.R.L. "Iascona Lux" - diminuarea TVA - 1100,9 mii lei; S.R.L. "Condicebus" - diminuarea TVA  în sumă de 3510,3 mii lei; S.R.L. "Berlonis-Com" - diminuarea TVA în sumă de 579,8 mii lei.
De asemenea, n-au fost reflectate la evidenţă şi n-au fost luate decizii privind încasarea TVA şi sancţiunilor în sumă de 319,9 mii lei, calculate de către Oficiul fiscal Botanica (dna T.Loghin) - S.R.L. "Sidona-Impex"; S.R.L. "Big" - diminuarea TVA - 5055,7 mii lei; S.R.L. "Com Maldar" - diminuarea TVA - 1435,3 mii lei şi impozitul pe venit - 1098,6 mii lei; S.R.L. "Sulcinica" - diminuarea TVA - 667,8 mii lei şi amenda în aceeaşi mărime; S.R.L. "Redingota" - diminuarea TVA - 486,0 mii lei şi impozitul pe venit - 49,7 mii lei şi sancţiuni financiare - 523,2 mii lei; S.R.L. "ECEMR şi Co" - diminuarea TVA în sumă de 1173,6 mii lei.
Persoanele cu funcţii de răspundere ale IFS pe mun.Chişinău (dl Gh.Trocin şi adjuncţii acestuia - şefii Oficiilor fiscale Buiucani, Rîşcani, Botanica şi Centru: dna F.Furculiţă, dl A.Mocreac, dna T.Loghin, dl V.Diaur), la realizarea bunurilor confiscate, n-au asigurat îndeplinirea întocmai a prevederilor Instrucţiunii cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate nr.5.08 din 20 octombrie 1993. Astfel, toate bunurile transmise pentru comercializare n-au fost marcate cu etichetele Inspectoratului fiscal şi ale unităţii de comerţ, cu indicarea numărului curent al procesului-verbal şi preţului.
Se admit cazuri de tărăgănare a termenelor de virare la buget a mijloacelor obţinute din comercializarea bunurilor confiscate, contribuind la neîncasări considerabile în bugetul de stat, concomitent creditînd cu titlu gratuit unii agenţi economici care, comercializînd bunurile confiscate, n-au efectuat achitarea în termenele stabilite acestora.
Persoanele cu funcţii de răspundere ale Serviciului de Informaţii şi Securitate (dnii V.Jitari, N.Reabcov, E.Enachi) nu în toate cazurile au asigurat predarea pe deplin a bunurilor confiscate organelor fiscale, contribuind la neîncasări considerabile în bugetul de stat. La predarea pentru prelucrare a alcoolului etilic confiscat, în lipsa controlului, s-au admis pierderi ale acestuia.
În lipsa controlului din partea persoanelor responsabile ale IFS pe mun.Chişinău, pe parcursul a patru ani, n-au fost încasate mijloacele băneşti datorate de către firma "D-Invest-Comerţ" (dna N.Batueva or.Ungheni), în sumă totală de 512,8 mii lei, pentru bunurile transmise acesteia spre realizare în anii 1997-1998, fără a ţine cont de penalităţile ce urmează să fie calculate în conformitate cu condiţiile contractului încheiat, pentru toată perioada de întîrziere a achitărilor. Procesele-verbale de evaluare şi comercializare a bunurilor, întocmite de către IFS pe mun.Chişinău şi firma "D-Invest-Comerţ", au fost aprobate şi semnate de către şeful IFS pe mun.Chişinău dl Gh.Trocin. Abia la 25 mai 2001 au fost efectuate achitările reciproce între firma "D-Invest-Comerţ", Fondul Social şi IFS pe mun.Chişinău, stingîndu-se datoriile firmei menţionate faţă de bugetul de stat.
La 7 decembirie 1998 şeful-adjunct al Secţiei Anchetă Penală a MSN al Republicii Moldova dl V.Jitari a remis spre executare IFS pe mun.Chişinău ordonanţa anchetatorului pe dosarul penal nr.534 cu privire la realizarea benzinei transmise anterior de către aceştia la păstrare S.A. "Tirex-Petrol" (filiala Vatra).
Din lipsa de control şi datorită iresponsabilităţii colaboratorilor fostului MSN (dl V.Jitari) şi acţiunilor nelegitime ale directorului filialei Vatra a S.A. "Tirex-Petrol" dl V.Baghici, timp de 2,5 ani, valoarea benzinei confiscate în sumă de 1269,9 mii lei a rămas neîncasată la bugetul de stat pînă în prezent.
În baza ordonanţei Direcţiei poliţiei în transporturi a MAI nr.27/973 din 21.04.99, IFPS urma să preia la evidenţă şi să organizeze comercializarea a 220631 kg de benzină tip AI-95. Potrivit actului de primire-predare din 26.05.99, semnat de către C.Mîrzac, reprezentantul Oficiului fiscal (OF) Buiucani şi reprezentanţii S.A. "Tirex-Petrol" (filiala Basarabeasca), dnii I.Petruşin şi A.Travnicova au constatat predarea-primirea a 210789 kg de benzină tip AI-95 sau cu 9842 kg mai puţin decît cantitatea indicată în ordonanţa menţionată. Prin scrisoarea nr.2/2-1-02/12/2168 din 11.06.99, IFS pe mun.Chişinău, Oficiul fiscal Buiucani (F.Furculiţă) au solicitat Camerei de Comerţ şi Industrie prezentarea preţului de desfacere al unui litru de benzină AI-92, şi nu AI-95 primit la păstrare la S.A. "Tirex-Petrol". Conform actului de consultaţie, întocmit de către firma "Interservice" pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie (expert N.Mocluza), preţul de desfacere al unui litru de benzină A-92, la data efectuării expertizei, a fost stabilit în mărime de 4 lei. Ulterior de către expertul N.Mocluza, la cererea verbală a dlui C.Mîrzac (inspector fiscal al OF Buiucani), în actul de consultaţie suplimentar la preţul indicat s-a adăugat o inscripţie nouă, specificînd că preţul de desfacere include preţul en-gross al unui litru de benzină tip A-92 în mărime de 3 lei.
La întocmirea procesului-verbal de evaluare şi comercializare a 264787 litri de benzină, aprobat de dl Gh.Trocin, şeful IFS pe mun.Chişinău şi coordonat cu dl M.Pop, şeful IFPS,  preţul de desfacere al unui litru de benzină AI-92 a fost indicat în mărime de 3 lei. Neîntemeiat, firma "Iulanro" a beneficiat de comisioane în mărime de 63,5 mii lei.
În decurs de 2 ani 31228 litri de alcool etilic se află la dispoziţia S.A. "Nistru" din or.Otaci, transmis la 27.03.99 de către fostul MSN al Republicii Moldova  pentru păstrare. Marfa respectivă nu poate fi  ridicată de către IFS pe motiv că primul refuză să o predea. Astfel, datorită iresponsabilităţii angajaţilor Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, în bugetul de stat nu s-au încasat 187,4 mii lei.
La 18 mai 1999 IFS pe mun.Chişinău în persoana dlui Gh.Trocin, a întocmit cu S.R.L. "Renaissanse-Perfect" contractul de vînzare-cumpărare a 10540 litri de alcool etilic.
S-a constatat că iniţial Biroul vamal Briceni a confiscat 69 de butoaie de alcool etilic cu capacitatea a cîte 200 litri fiecare, sau 13800 litri, iar ulterior inspectorul Biroului vamal Briceni dl V.Coşman confirmă IFS pe mun.Chişinău transmiterea a 10540 litri de alcool etilic, sau cu 3260 litri mai puţin.
Printr-un act întocmit la 18 ianuarie 2000 de către anchetatorul MSN al Republicii Moldova  dl Ion Bulagra, în prezenţa şefului secţiei urmărirea plăţilor a IFS pe mun.Chişinău, inspectorului OF Buiucani dl C.Mîrzac, S.R.L. "Solimnaris" i-a fost transmis un lot de ţigări "Rodopi" confiscate  (457500 pachete, la un preţ de 0,85 lei pentru un pachet), sau 388,8 mii lei pentru tot lotul.
Realizarea ţigărilor nominalizate s-a efectuat fără marcarea cu etichete ale Inspectoratului fiscal, fără indicarea numărului curent al procesului-verbal de sechestrare şi a preţului, condiţii prevăzute de Instrucţiunea nr.5-08-03.
La 26 martie  1999, dl C.Mîrzac, împreună cu reprezentantul   firmei "Solimnaris", au întocmit un act de reevaluare (aprobat de către dl Gh.Trocin), conform căruia 331000 pachete de ţigări "Rodopi", cu preţul iniţial de 0,85, lei, au fost reevaluate, stabilind un nou preţ de 0,68 lei pentru un pachet.
Conform ordonanţei secţiei anchetă penală a fostului Minister al Securităţii Naţionale al Republicii Moldova  nr.AP/953 din 23 august 1999, Oficiul fiscal Buiucani  al Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun.Chişinău a primit pentru realizare 30390 litri de benzină tip A-95 care,  din informaţia prezentată anterior a fost transmisă pentru păstrare de  către colaboratorul fostului Minister al Securităţii Naţionale dl N.Reabcov operatorului Staţiei de alimentare cu combustibil nr.8 (I.Dragan), care la moment intra în componenţa S.A. "Tirex-Petrol". Transmiterea combustibilului, din vina  dlui N.Reabcov, s-a efectuat fără întocmirea unui act de predare-primire şi fără a încheia contractul privind condiţiile, termenele şi obligaţiunile părţilor. Ca rezultat, ulterior s-a constatat că staţia de alimentare cu combustibil nr.8 nu mai aparţine S.A. "Tirex-Petrol", iar combustibilul (30390 litri) nu se mai află la păstrare la staţia nominalizată. Neîndeplinirea prevederilor ordonanţei de către colaboratorii SAP MSN a cauzat bugetului de stat prejudicii în sumă de 91,0 mii lei.
Prin hotărîrea Direcţiei poliţiei economico-financiare a MAI din 28.07.2000, Sergiu Cioban, reprezentantul firmei S.R.L. "Global", a fost supus sancţiunii administrative cu confiscarea a 47850 litri de benzină tip A-76, pentru săvîrşirea contravenţiei prevăzute de art.16122 CCA.
Prin scrisoarea nr.2/12-145 din 29.01.2001, Direcţia poliţiei economico-financiare solicită IFPS iniţierea procedurii de realizare a mărfii confiscate.
Persoanele responsabile ale Oficiului fiscal Buiucani (dl S. Anton), au admis ridicarea bunurilor confiscate fără a indica tipul transportului, în care s-a repompat benzina, volumul încărcat, capacitatea acestuia şi alte date necesare. Ca rezultat, s-a format o diferenţă între cantitatea de benzină confiscată în realitate şi cea "predată" (10337 litri de benzină în sumă de 47033 lei), informînd ulterior Inspectoratul General de Poliţie al MAI despre cantitatea de benzină primită de fapt.
Este diminuat considerabil preţul de realizare al alcoolului confiscat şi este tărăgănat neîntemeiat termenul de transfer la buget al mijloacelor obţinute din realizarea acestuia. La 16.06.98 anchetatorul MSN dl E. Enache a transmis S.A. "Aroma" alcoolul confiscat (368 de butoaie din masă plastică a cîte 200 litri fiecare, sau în total 73600 litri de alcool etilic). În luna aprilie 1999 alcoolul confiscat, rectificat şi păstrat în cantitate de 59432,2 la S.A. "Aroma", a fost realizat de către IFS pe mun. Chişinău Institutului Naţional al Viei şi Vinului, pentru care achitarea, în sumă de 279549 lei, a fost efectuată în perioada aprilie-august 1999.
În apropierea satului Naslavcea, Ocniţa, la 10 februarie 1998 au fost reţinute 13 automobile încărcate cu 1915820 blocuri de ţigări şi 249030 litri de alcool etilic, ambele de import, considerate ca obiecte de contrabandă.
Ulterior , la 30 iunie 1998, alcoolul confiscat (249030 litri) a fost transmis pentru  a fi prelucrat S.A. "Aroma".
În urma procesului de rectificare a alcoolului etilic (96,30) la S.A. "Aroma", s-au obţinut 189076 litri, pentru care în ianuarie a.2000 în bugetul de stat au fost încasaţi 613278 lei, reieşind din preţul de 3,24 lei pentru un litru. În afară de aceasta, pentru serviciile de rectificare, IFS pe mun.Chişinău a achitat S.A. "Aroma" cîte 0,85 lei pentru un litru de alcool, cheltuieli confirmate printr-un act de expertiză.
La Oficiul fiscal Rîşcani (dl A. Mocreac) este înregistrată o perioadă de circa 3 ani datoria S.R.L. "Capitan" (dl L. Ivanov), în sumă totală de 712 mii lei, apărută în rezultatul transmiterii acesteia pentru comercializare a ţigărilor confiscate.
La 06.07.98 fostul MSN a expediat IFS pe mun. Chişinău o scrisoare privind comercializarea în beneficiul statului a 1915820 pachete de ţigări. La 16.07.98 fostul şef al IFS pe mun. Chişinău dl A. Mocreac a încheiat cu firma "Capitan" S.R.L. contractul nr.5 privind transmiterea către aceasta a lotului de ţigări sus-menţionat spre comercializare. Inspectoratul n-a studiat reputaţia acestei firme şi n-a verificat posibilităţile şi condiţiile în care ea urma să comercializeze produsele din tutun.
Fostul şef al IFPS dl N. Bivol, prin scrisoarea nr. 10-24-05/1749, a obligat IFS pe mun. Chişinău să rezilieze contractul cu firma "Capitan", deoarece s-a constatat că copia licenţei pentru desfăşurarea activităţii de comercializare a produselor din tutun pe care aceasta a depus-o a fost falsă.
Pentru executarea acestei scrisori, şeful de direcţie a Oficiului fiscal Rîşcani dl V.Busuioc a expediat la 07.08.98 în adresa S.A. "Angrobăcănie", la depozitele căreia "Capitan" S.R.L. păstra ţigările ce i-au fost transmise pentru vînzare, o scrisoare, prin care a interzis eliberarea ţigărilor către firma "Capitan", fără autorizarea şefului IFPS.
La situaţia din 01.01.2001, firma "Capitan" n-a transferat la buget 582 mii lei pentru ţigările ce i-au fost transmise spre vînzare încă în august 1998, ulterior dispărute.
La Oficiul fiscal Botanica, potrivit situaţiei din 01.03.2001, soldul mărfurilor confiscate, transmise agenţilor economici pentru realizare şi neachitate de către aceştia, a constituit 200,6 mii lei, inclusiv S.R.L. "Lateo" - 179, 5 mii lei.
La 01.03.99 IFS pe mun. Chişinău, în persoana şefului Gh. Trocin ("Comitent"), şi S.R.L. "Lateo", în persoana directorului N. Ivanov ("Comisionar"), au încheiat un contract de consignaţie. În baza unui contract cu termenele expirate, la 28.07.2000, în conformitate cu actul de primire-predare, S.R.L. "Lateo" a recepţionat de la IFS pe mun. Chişinău, OF Botanica bunuri materiale confiscate, ţigări în sumă totală de 205,8 mii lei.
OF Botanica nu ţine evidenţa bunurilor transmise pentru realizare S.R.L. "Lateo", neîndeplinind fişa de evidenţă personală a acestor bunuri, care urma să fie deschisă în baza actului de evaluare a bunurilor confiscate.
Numai în timpul controlului Curţii de Conturi, la 12.04.2001, OF Botanica a efectuat un control al soldului disponibil al bunurilor confiscate şi transmise S.R.L. "Lateo" pentru realizare, constatînd că marfa este comercializată de către aceasta, dar neachitată în termenele stabilite de contract, calculîndu-i penalitate în mărime de 28,9 mii lei.
Pentru marfa confiscată şi realizată, S.R.L. "Lateo" datorează bugetului  154,5 mii lei şi 28,9 mii lei - penalităţi.
În baza procesului-verbal nr. 24/2000 din 12.05.2000 privind încălcarea  regulilor vamale (art. 72 "h" din Codul vamal al Republicii Moldova), Vama Chişinău a luat decizia de sancţionare a S.R.L. "Mobilvest), în temeiul alin.4 art.71 din Codul vamal al Republicii Moldova,  cu confiscarea mărfii în sumă de 40283 dolari SUA (mobilă italiană), care a servit în calitate de obiect al încălcărilor comise.
Persoanele responsabile ale Vamii Chişinău şi IFS pe mun. Chişinău, inspectorii acestor structuri (S. Sava - inspector vamal, A.Sîrbu, Iu. Ciubotaru şi E. Lăcrămioară - inspectori fiscali), au făcut posibilă dispariţia a 6 complete de mobilă capitonată (5 modele) şi a unui exponat de mobilă cu valoarea totală declarată în vamă de 8081,61 dolari SUA, iar restul mobilei cu valoarea în vamă de 32201 dolari SUA a fost realizată la preţuri simbolice firmei  S.R.L. "Ratmir" (director V.Istrati), în mărime de 18 mii lei, cauzînd statului pierderi în sumă de 431 mii lei.  
Pentru întreţinera activităţii Serviciului Fiscal de Stat, în anul 2000 au fost aprobate mijloace bugetare în sumă totală de 39510 mii lei. Limita aprobată pentru cheltuielile reale
n-a fost depăşită, cheltuielile reale alcătuind 39179,5 mii lei, dar s-au admis supracheltuieli la articolul 242 "Procurarea utilajului  atribuit la fondurile fixe" în mărime de 157,3 mii lei.
Pentru întreţinerea IFPS, în anul 2000 au fost prevăzute alocaţii în mărime de 5261,3 mii lei, sau cu 392,3 mii lei mai mult decît în anul 1999. Cheltuielile reale au constituit 5208,3 mii lei. Au fost admise supracheltuieli pe unele alineate ale articolului 111, inclusiv pe alineatul 07 "Premierile" - de 20,5 mii lei.
Potrivit situaţiei din 1 ianuarie 2000, datoriile debitoare ale agenţilor economici în folosul IFPS au constituit 297,9 mii lei, inclusiv 113,7 mii lei -  datoria S.A. "Cep", apărută în august 1995.
Pentru servicii editoriale (tipărirea blanchetelor), în perioada supusă controlului, a fost alocat 1 mil.lei.
Cheltuielile de casă au constituit 999,9 mii lei, iar cele efective - 827,8 mii lei.
Din contul acestor mijloace, în anul 2000, prin intermediul Concernului "Presa" au fost editate 3000 de exemplare de cărţi "Un deceniu de activitate"  în sumă totală de 26,9 mii lei.
În perioada anului 2000, la bugetul de stat, în rezultatul aplicării amenzilor de către IFPS,  au fost acumulate mijloace în suma totală de 32,4 mil.lei, inclusiv pe tipuri de acţiuni:
art.123.07 Amenzile serviciului fiscal - 23,7 mil.lei;
art.123.12 Amenzile de la repatrierea valutei - 0,6 mil.lei;
art.123.13 Amenzile aplicate de Garda Financiară - 8,1 mil.lei.
În total, în anul 2000, ţinînd cont de soldul în mărime de 1,38 mil.lei, rămas din anul 1999, fondul mijloacelor speciale a constituit 7,76 mil.lei, dintre care 5,07 mil.lei au fost transferaţi inspectoratelor fiscale judeţene şi 2,57 mil.lei au rămas la dispoziţia aparatului central.
Din mijloacele extrabugetare, pe parcursul anului 2000, a fost procurat un apartament cu două odăi în valoare de 100 mii lei, repartizat şefului IFS pe jud.Chişinău dna M.Cotruţă, confirmată în funcţia deţinută la 09.06.99, iar 74,35 mii lei au fost transferaţi la contul comitetului sindical al lucrătorilor IFPS, pentru premierea actualilor şi foştilor colaboratori ai Serviciului Fiscal.
De asemenea, din contul acestor mijloace, 57,9 mii lei au fost transferaţi pentru asigurarea a 1478 de angajaţi ai Serviciului Fiscal, 20 mii lei i-au fost acordaţi dnei L.Cauş ca ajutor material, iar de 8,8 mii lei au fost efectuate cheltuieli pentru  deservirea unei delegaţii din Ucraina.
Încălcările şi lacunele depistate în activitatea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat  şi Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun.Chişinău sînt o consecinţă a nerespectării şi neglijării legislaţiei în vigoare, îndeplinirii nesatisfăcătoare a obligaţiunilor de serviciu de către persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul acestor organe.
Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările depistate, în baza art.25 şi 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,
h o t ă r ă ş t e:
1.  Se menţionează executarea incompletă de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat  (dl M.Pop) şi Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun.Chişinău (dl Gh.Trocin) a funcţiilor atribuite ce ţin de acumularea impozitelor, încasarea forţată a acestora şi controlul asupra respectării legislaţiei fiscale de către contribuabili.
2.  Se cere de la Ministerul Finanţelor  (dl M.Manoli):
2.1 să determine gradul de responsabilitate:
-   a şefului Direcţiei Urmărire şi Controlul Contribuabililor Mari din cadrul IFPS dna I.Steţchi şi şefului-adjunct dl V.Lungu, responsabili de comiterea încălcărilor legislaţiei la aplicarea sechestrului asupra patrimoniului de stat, aflat cu drept de administrare economică la societăţile pe acţiuni, reorganizate în baza întreprinderilor de stat, comercializat ulterior nelegitim, precum şi de utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor obţinute în rezultatul comercializării acestuia;
-  a şefului Direcţiei Urmărire  a IFPS dna N.Vîrlan, pentru controlul insuficient asupra încasării forţate a datoriilor restanţierilor la buget şi alte încălcări comise la sechestrarea şi comercializarea bunurilor acestora;
-  a şefului IFS pe mun.Chişinău dl Gh.Trocin şi a şefilor-adjuncţi - dl A.Mocreac - şeful Oficiului fiscal  Rîşcani, dna T.Loghin - şeful Oficiului fiscal Botanica, pentru controlul insuficient asupra activităţii sectoarelor subordonate, depăşirea termenelor de încasare la buget a mijloacelor provenite din comercializarea bunurilor confiscate şi fără stăpîn, ce a cauzat bugetului de stat neîncasări considerabile;
-  a şefului-adjunct al IFS pe mun.Chişinău, şeful Oficiului fiscal Buiucani dna F.Furculiţă şi şefului Direcţiei Urmărire dl C.Mîrzac, pentru încălcările comise la primirea-predarea bunurilor confiscate şi fără stăpîn, comercializarea acestora fără marcarea cu etichetele prevăzute de actele  normative în vigoare  şi la preţuri diminuate, la neîncasarea mijloacelor de la comercializarea acestor bunuri, cauzînd bugetului de stat neîncasări în proporţii mari.
2.2  să examineze în cadrul unei şedinţe a Colegiului Ministerului rezultatele controlului efectuat de către Curtea de Conturi şi să întreprindă măsuri concrete orientate spre lichidarea neajunsurilor şi încălcărilor stabilite.
3.  Se cere de la IFPS (dl M.Pop):
-  să întreprindă măsuri concrete şi eficiente îndreptate spre lichidarea încălcărilor  şi abaterilor de la  legislaţia în vigoare şi neadmiterea lor în continuare;
-  să examineze gradul de responsabilitate a persoanelor cu funcţii de răspundere vinovate de comiterea încălcărilor reflectate în actul de control;
-  să remită în Procuratura Generală, pentru examinare în conformitate cu art.93 CPP, materialele privind încălcările comise de către colaboratorii IFS pe mun.Chişinău, Oficiului fiscal Botanica (dna T.Loghin) în procesul de transmitere şi comercializare la un preţ de 18 mii lei a mobilei italiene, confiscate de către Vama Chişinău, în valoarea estimată de vamă -  449,7 mii lei.
4.  Se ia act că rezultatele controalelor efectuate la Inspectoratele fiscale  judeţene Chişinău şi Soroca şi Oficiile fiscale Şoldăneşti (jud.Orhei), Călăraşi (jud.Ungheni) au fost examinate la şedinţele camerelor de conturi teritoriale.
5.  Se propune Guvernului Republicii Moldova  (dl V.Tarlev):
-  să înainteze Parlamentului Republicii Moldova iniţiativa de modificare a Legii Republicii Moldova  nr.1415-XIII din 17.12.97, Titlul III al Codului fiscal "Taxa pe valoarea adăugată" referitor la restituirea din bugetul de stat  a taxei pe valoarea adăugată, aferentă livrărilor la export, impozitate la cota "zero", efectuate prin intermediul contractelor de mandat şi cesiune;
-  să se adreseze Parlamentului cu propunerea de a concretiza poziţia tarifară a îngheţatei, care actualmente este impozitată cu TVA la cota redusă de 8 la sută şi necesitatea înlesnirii respective, ţinînd cont de ponderea tuturor cheltuielilor legate de producerea acesteia, impozitate cu TVA la cota obişnuită;
-  să solicite intervenţia Parlamentului Republicii Moldova în soluţionarea problemelor apărute între IFPS, organele judiciare şi Procuratura Republicii Moldova  privind rezilierea contractelor de acordare a înlesnirilor prevăzute de art.38 din Legea privind investiţiile străine, abrogat pînă la încheierea contractelor, care au cauzat bugetului de stat pierderi considerabile, iar ţinînd cont că înlesnirile menţionate sînt în vigoare, pierderile rămîn să crească şi în continuare;
-  să aducă, în corespundere cu prevederile art.2 din Legea Republicii Moldova  "Cu privire la Serviciul Fiscal de Stat" nr.876 din 22.01.92,  structura şi funcţiile Inspectoratului Fiscal Principal de Stat;
-  să examineze activitatea nesatisfăcătoare a Comisiei republicane pentru evaluarea şi comercializarea bunurilor sechestrate şi să revadă componenţa acesteia;
-  să-l revoce din funcţia deţinută pe dl V.Bodiu, preşedintele Comisiei republicane pentru evaluarea şi comercializarea bunurilor sechestrate pe lîngă Departamentul Privatizării, pentru comercializarea la un preţ diminuat a obiectelor sechestrate de la S.A. "Transenergoreparaţie", patrimoniu de stat gestionat de ultima cu drept de administrare economică, cu utilizarea mijloacelor obţinute de la  comercializarea  averii statului pentru acoperirea datoriilor restante la buget ale S.A. "Transenergoreparaţie", cauzînd statului prejudicii în mărime de 300 mii lei (Clădirea ospătăriei din or.Chişinău, str.Ciocana 10);
-  să revizuiască toate contractele de transmitere a obiectelor din sfera socială cu drept de administrare economică agenţilor economici şi să ţină la control patrimoniul menţionat în scopul stopării şi prevenirii în continuare a înstrăinării nelegitime a acestuia în detrimentul statului.
6.  Se cere de la Serviciul de Informaţii şi Securitate (dl V.Pasat):
-  să inventarieze toate ordonanţele de confiscare a bunurilor în folosul statului, cu urmărirea îndeplinirii ulterioare a tuturor prevederilor acestor ordonanţe;
-  să tragă la răspundere persoanele responsabile de comiterea încălcărilor stabilite de prezentul control.
7.  Se obligă Institutul Naţional al Viei şi Vinului să se adreseze, în baza art.333 CPC, Procurorului General (dl V.Rusu) de a ataca cu recurs în anularea  hotărîrii Judecătoriei sect.Centru din mun.Chişinău (str. Costiujeni), din 23.06.2000, prin care persoana fizică dl X.Fetescu a fost confirmat proprietar al unor suprafeţe din localul clădirii administrative a Institutului Naţional al Viei şi Vinului din or.Chişinău (str. Costiujeni), patrimoniu de stat, trecut cu titlu gratuit în posesia acestuia.
8.  Prezenta hotărîre va fi adusă la cunoştinţa Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului şi Guvernului.
9.  Despre executarea pct.2, 3, 5, 6 şi 7 ale prezentei hotărîri Curtea de Conturi va fi informată în termen de 2 luni.
10.Prezenta hotărîre este obligatorie pentru executare.
Preşedintele
Curţii de Conturi                Vasile Pentelei
Chişinău, 5 iunie 2001.
Nr. 56.