HKK117/2003
ID intern unic:  306023
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 117
din  26.12.2002
privind rezultatele controlului asupra administrării şi
gestionării patrimoniului  de stat la Î.S. "Aeroportul
Internaţional Chişinău" şi CAS "Air Moldova", ulterior
 Î.M."Air Moldova" S.R.L., în perioada anilor 1998-2002
Publicat : 07.02.2003 în Monitorul Oficial Nr. 14     art Nr : 4
    Curtea de Conturi, în prezenţa ex-directorului general al Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău" dl I.Leşan şi contabilului-şef dl A.Crigan, contabilului-şef al Î.M. "Air Moldova" S.R.L.dna S.Gaida, ex-directorului general al Administraţiei de Stat a Aviaţiei Civile dl V.Ţopa, vicedirectorului general al Departamentului Privatizării dl M. Cibotari, reprezentantului firmei de audit "Industrial Consult" dl V.Reveţchi, a examinat rezultatele controlului asupra administrării şi gestionării patrimoniului de stat la Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău" şi CAS "Air Moldova", ulterior Î.M."Air Moldova" S.R.L., în perioada anilor 1998-2002 şi
a c o n s t a t a t:
    Administraţia de Stat a Aviaţiei Civile (ASAC), bazîndu-se pe Hotărîrea Guvernului nr. 582 din 17.08.95, prin ordinul nr. 68 din 30.06.98, a demonopolizat unele servicii prestate de către Î.S."Aeroportul Internaţional Chişinău" în domeniul monopolului natural (alimentarea cu combustibil şi lubrifianţi, deservirea pasagerilor, deservirea navelor cu transport auto specializat). Ca urmare, aceste servicii au fost preluate şi de alţi agenţi economici fără capital de stat (S.R.L. "Petrol-Service", S.R.L."Chişinău Aeroport Service", Companiile "Air Moldova International", "Moldavian Airlines"). Fosta conducere a Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău" (dl V.Macari), în loc să ia măsuri eficiente pentru susţinerea concurenţei în acest domeniu, a întreprins un şir de acţiuni în detrimentul întreprinderii, care n-au contribuit la restructurare şi dezvoltarea concurenţei în aviaţia civilă.
    Astfel, contrar condiţiilor pct. 4.08 (e) al Acordului de credit nr.679 din 25.06.98, încheiat cu BERD, conform contractului nr. SV- 99 din 03.12.98 (semnat de către dl V.Macari ), a fost dată în arendă S.R.L. "Petrol-Service" o bună parte de fonduri fixe (suprafeţe şi utilaj de alimentare cu combustibil şi lubrifianţi) pe un termen de 25 de ani. Ulterior, în baza contractului nr.SV-116 din 06.01.99, Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău" a prestat servicii de aprovizionare cu combustibil şi lubrifianţi, iar firma "Petrol-Service" numai a organizat prestarea lor, beneficiind de jumătate din venitul obţinut în urma alimentării aeronavelor cu combustibil (10,0 dol.SUA pentru o tonă de combustibil).
    În aşa mod au fost liberalizate şi alte servicii, inclusiv serviciile de "holding" pasageri, aeronave, prestate de către Companiile aeriene private "Air Moldova International", "Moldavian Airlines" şi S.R.L."Chişinău Aeroport Service".
    Fosta conducere a Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău" (dl V.Macari), contrar condiţiilor pct.4.05 al Acordului de credit nr.679 din 25.06.98 pentru modernizarea Aeroportului, încheiat cu BERD, în baza ordinului ASAC nr. 162 din 29.12.99 , cu modificările expuse în ordinul nr. 16/GEN din 10.03.2000, a oferit unor companii particulare reduceri la tarifele de decolare-aterizare. Deşi tarifele de decolare-aterizare (pentru o tonă pe tot parcursul termenului de valabilitate a acordului, adică pînă la 12.01.2001), percepute de către Aeroport, urmau să nu fie mai mici de 9,5 dol.SUA, acestea în anii 2000-2001 au fost reduse pentru: "Air Moldova" - cu 15 la sută, "Air Moldova International" - cu 10 la sută şi "Moldavian Airlines" - cu 5 la sută, adică în locul achitării tarifului de aterizare stabilit prin Anexa la ordinul ASAC nr. 61 din 12.07.2001 în mărime de 7,92 dol.SUA/tonă (fără TVA), companiile nominalizate au achitat, respectiv, doar 6,73 dol.SUA, 7,13 dol.SUA şi 7,52 dol.SUA pentru o tonă.
    În urma demonopolizării unui şir de servicii în domeniul monopolului natural, prestate de către Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău", şi preluării acestora de către unele firme private, întreprinderea a ratat venituri în sume esenţiale.
    Încălcînd condiţiile pct. 4.08 (j) al Acordului de credit nr.679 din 25.06.98, încheiat cu BERD, care interzice fondarea întreprinderilor-fiice sau investiri în alte întreprinderi (inclusiv întreprinderi-fiice şi filiale) pe parcursul termenului valabilităţii acestui contract, conducerea Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău" (I.Crohin) a transferat ca cotă de participare (70 la sută) în capitalul statutar al întreprinderii particulare "Aeroport-Taxi" SRL mijloace financiare în sumă de 68,0 mii lei, conform contractului nr. 39-AD din 15.11.2001.
    Datoriile companiilor aeriene (pentru modernizare) faţă de Aeroport la 01.01.99 au constituit 902,6 mii lei (53,6 la sută din suma calculată), la 01.01.2000 - 2780,5 mii lei (22,42 la sută), 01.01.2001 - 6708,0 mii lei (32,38 la sută) şi la 01.01.2002 - 6831,6 mii lei (32,54 la sută). O sumă impunătoare în mărime de circa 7,0 mil. lei timp de doi ani este utilizată la discreţia unor companii ca credite fără dobîndă, şi anume: "Air Moldova International" - 4, 7 mil. lei; Î.S."Air Moldova", ulterior Î.M. "Air Moldova" S.R.L., - de la 0,7 mil.lei pînă la 1,3 mil. lei; "Moldavian Airlines" - 0,4 mil.lei ş.a, venitul ratat, calculat în mărimea dobînzii anule pentru sumele sus-indicate, constituind circa 1,0 - 1,7 mil. lei.
    Fosta conducere a Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău" (dl V.Macari), încălcînd prevederile art. 8 (g) din Legea cu privire la întreprinderea de stat nr. 146-XIII din 16.06.94, precum şi neîndeplinindu-şi obligaţiunile prevăzute prin pct. 5.9 din contractul încheiat cu ASAC la 26.09.98, în lipsa fondurilor speciale de consum, în anii 1999-2001 a efectuat cheltuieli neproductive în sumă de circa 1746,0 mii lei, inclusiv pentru întreţinerea căminelor, fondului locativ, ospătăriei, pansionatului "Aviator" ş.a. - 1397,9 mii lei, sponsorizări şi acţiuni de binefacere - 222,8 mii lei, plăţile pentru studii - 125,1 mii lei, dintre care 72,1 mii lei - pentru studenţii care nu sînt salariaţi ai Aeroportului, aceste mijloace fiind neîntemeiat imobilizate din circuitul de producţie al întreprinderii.
    Din lipsa de control din partea fostului director general al Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău" (dl V.Macari), fostul contabil-şef dna O.Cebotari, încălcînd modalitatea stabilită prin ordinul nr. 102 din 09.02.99, în perioada 07.08.99 - 11.11.99 neîntemeiat a casat 16454 kg de combustibil reactiv în valoare de 39,7 mii lei.
    Fosta conducere a Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău" (dl V.Macari) n-a întreprins măsuri eficiente pentru rambursarea creanţelor cu termenul de rambursare expirat, inclusiv: Poliţia de transport (Chişinău) - 315,3 mii lei, Comisariatul de poliţie al sectorului Botanica - 54,2 mii lei, persoane fizice (pentru servicii comunale) - 20,6 mii lei ş.a., adică instituţiile sus-nominalizate au fost sponsorizate cu mijloace ale Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău". Totodată, în anul 2000 neîntemeiat au fost casate creanţe în sumă de 724,8 mii lei.
    Din cauza activităţii neeficiente a conducerii Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău" (dl V.Macari), în perioada indicată proprietatea de stat transmisă în gestiune economică întreprinderii în cauză, în multe cazuri, a fost gestionată iraţional şi neefecient, întreprinderea imobilizînd mijloace financiare în sumă de peste 14,0 mil.lei, în urma cărui fapt activitatea economico-financiară a acesteia s-a soldat cu pierderi, care în anul 1999 au constituit 2,7 mil.lei şi în anul 2000 - 5,1 mil.lei.
    Cu toate că în perioada supusă controlului nu s-au înregistrat fluxuri şi refluxuri considerabile de fonduri fixe, valoarea patrimoniului de stat cu care a fost dotat CAS "Air Moldova" a variat esenţial. Astfel, Comisia întreprinderii (preşedinte - directorul general V.Tolmaciov), în baza ordinului CAS "Air Moldova" nr.81 din 20.06.96 şi conform Hotărîrii Guvernului "Privind reevaluarea mijloacelor fixe" nr.30 din 16.01.96, efectuînd la 01.10.96 reevaluarea mijloacelor fixe, a determinat valoarea reziduală a acestora în mărime de 8311,6 mii lei.
    Peste un an, la 01.10.97, aceeaşi comisie a determinat valoarea reziduală a fondurilor fixe în altă mărime - de 18774,5 mii lei. Astfel, la aprecierea valorii reziduale a fondurilor fixe ale CAS "Air Moldova", în urma indexării la 01.10.96 şi 01.10.97, diferenţa valorică constituie 10462,9 mii lei.
    Totodată, în conformitate cu Actul general de estimare a complexului patrimonial al CAS "Air Moldova" (fără număr şi dată, în care valoarea activelor nete ale întreprinderii constituie 20904,2 mii lei), care a fost prezentat Ministerului Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat (MPAPS), şi în baza permisului de înregistrare nr.40 din 27.03.98, eliberat de MPAPS (semnat de către Z.Grafchin), CAS "Air Moldova" a fost înregistrată la 14.08.98 cu fondul statutar în valoare de 20904,2 mii lei.
    Pentru determinarea preţului de piaţă al proprietăţii de stat aflate la dispoziţia CAS "Air Moldova", directorul general dl P. Ceban a încheiat contractul nr. 32 din 01.10.99 cu firma de audit "Industrial Consult". Conform Raportului de evaluare a mijloacelor fixe, prezentat de către firma de audit, valoarea estimativă a fondurilor fixe ale Companiei la data de 01.10.99 a fost determinată în mărime de 31025,5 mii lei.
    În contractul de constituire a Î.M."Air Moldova" S.R.L. din 03.03.2000 (fondatori - ASAC şi firma germană "Unistar Ventures GmbH"), precum şi în permisul de fondare şi înregistrare a întreprinderii mixte nr.7/08 din 07.04.2000, eliberat de către DPAPS al Ministerului Economiei şi Reformelor, a fost fixată cota-parte a statului în capitalul social al Î.M."Air Moldova" S.R.L în mărime de 51,0 la sută, sau 31025,5 mii lei. S-a stabilit că statul a participat la fondare cu activele nete ale CAS "Air Moldova", a căror valoare a fost determinată de către firma de audit "Industrial Consult", iar cuantumul investiţiei efectuate de firma germană "Unistar Ventures GmbH" a constituit 2384,7 mii dol.SUA, sau 49,0 la sută, sumă care la data efectuării controlului era depusă integral în capitalul social al Î.M."Air Moldova" S.R.L .
    Conform statutului Î.M."Air Moldova" S.R.L. (cu capitalul social în mărime de 60834,3 mii lei, inclusiv cota statului - 31025,5 mii lei, sau 51,0 la sută, şi cota firmei germane "Unistar Ventures GmbH" - 29808,8 mii lei, sau 49,0 la sută), deciziile principale puteau fi luate prin obţinerea a 3/4 de voturi, fapt pentru care nici una dintre părţi nu putea obţine o astfel de pondere la votare.
    În conformitate cu contractul de vînzare-cumpărare DCT-037/2000 din 15.09.2000, încheiat între firma din Brazilia "EMBRAER-EMPRESA BRASILIERA de Aeronautica" S.A. şi Î.M."Air Moldova" S.R.L. (din partea moldovenească - P.Ceban, director general;
    A. Eşanu, director-adjunct general; dna Sofia Gaida, director financiar), acceptat şi aprobat de către fondatori, firma braziliană şi-a asumat obligaţiunea de a construi două avioane tip EMB-145 LU, iar Î.M."Air Moldova" S.R.L. - de a cumpăra avioanele construite. Valoarea contractului constituie 37242,5 mii dol.SUA plus preţul total al tuturor pieselor de schimb pentru fiecare avion a cîte 1862,1 mii USD. Aeronavele urmau să fie livrate pînă în lunile mai şi iunie 2002.
    Contractul indicat mai sus, a cărui sumă depăşeşte capitalul propriu al Î.M."Air Moldova" S.R.L., a fost acceptat şi aprobat de către fondatori. În pct.14 al contractului este stipulat că "nici unul din drepturile cumpărătorului nu poate fi delegat conform prezentului contract fără acordul (în scris) prealabil al corporaţiei "Embraer...", care nu va întîrzia nejustificat. Mai mult decît atît, "Acordul (în scris) prealabil al "Embraer..." va fi obligatoriu, cu excepţia cazului de delegare a drepturilor către "GOAL GmbH & Co. Project Nr.8KG" - responsabil de furnizarea unui pachet financiar pentru asigurarea directă sau indirectă a cumpărătorului cu fondurile necesare pentru achiziţionarea oricăruia din avioane".
    Totodată, din conţinutul a două scrisori de intenţie ale "Dresdner Bank AG" din Germania din 31.05 2001 şi 13.06.2002 reiese că "Dresdner Bank AG" va finanţa costul contractului de cumpărare a avioanelor prin intermediul companiei germane "GOAL German Operating Aircraft Leasing GmbH & Co.KG", cu condiţia ca avioanele să fie înregistrate în Germania şi apoi să fie cedate Î.M."Air Moldova" S.R.L. în condiţiile de leasing financiar.
    Conform înştiinţărilor primite de la firma "Embraer...", costul final de construcţie a aeronavelor este de 19559,9 mii dol.SUA şi 19627,3 mii dol.SUA, în total - 39187,2 mii dol.SUA, ce depăşeşte cu 1944,7 mii dol.SUA suma prevăzută în contract (fapt care nu contravine condiţiilor contractului). În conformitate cu condiţiile contractului, Î.M."Air Moldova" S.R.L. a transferat firmei braziliene "Embraer..." un avans pentru construcţia avioanelor tip EMB-145 LU în sumă totală de 3724,2 mii dol.SUA.
    Deşi avioanele de tipul EMB-145 LU au fost construite (despre ce conducerea Î.M."Air Moldova" S.R.L. a fost înştiinţată de către firma braziliană "Embraer..."), pînă la finele controlului acestea n-au fost aduse, cauza fiind nesoluţionarea chestiunii privind modul de plată şi procurare a avioanelor. Mai mult decît atît, conducerea Î.M."Air Moldova" S.R.L pînă la finele controlului n-a dat nici un răspuns firmei braziliene "Embraer..." privind soluţionarea problemei în cauză.
    La finele anului de gestiune 2001 soldul creanţelor a constituit 58638,2 mii lei, sau s-a majorat faţă de situaţia din 01.01.98 de circa 3,5 ori. Totodată, soldul datoriilor creditoare la această dată a constituit 70599,5 mii lei, sau s-a majorat de 3,46 ori.
    Deşi conducerea CAS "Air Moldova", ulterior Î.M."Air Moldova" (P.Ceban), în scopul executării cerinţelor Hotărîrii Curţii de Conturi nr. 47 din 02.08.99, prin adresarea în diferite instanţe, a întreprins careva măsuri de recuperare a creanţelor, în majoritatea cazurilor rezultatul a fost negativ.
    Astfel, la solicitarea informaţiei de către Ministerul Justiţiei al RM, la Ambasada Nigeriei în Rom"nia a fost primit răspuns că compania cu denumirea "KOLKOL Airlines LTD" nu există în Nigeria, iar suma creanţei în mărime de 552,7 mii lei a fost casată. La fel şi datoria pentru exploatarea unui avion în Georgia de către Compania "Gaco-Kavcasia" în sumă de 3787,1 mii lei a fost trecută la pierderi, în baza informaţiei parvenite de la Ministerul Justiţiei al Georgiei, precum că această companie nu mai există, fiind lichidată prin Hotărîrea Judecătoriei la 30.05.97.
    Conform Hotărîrii Colegiului Judecătoriei orăşeneşti Alma-Ata nr. 9/1 din 02.06.97, s-a luat decizia de a achita datoria S.A. "Azia Servis Aye Joli" în sumă de 168, 9 mii dol.SUA, care a fost executată parţial. Prin decizia Judecătoriei din 16.11.98, creditorul este recunoscut falit. În baza aprecierii Judecătoriei (nr. 269 пд/18 din 01.03.99), procesul de lichidare este finalizat, iar pretenţiile nesatisfăcute din lipsa de mijloace - achitate. În cele din urmă, creanţa în sumă de 149,5 mii dol.SUA a fost casată.
    Deşi se întreprind careva măsuri de achitare a creanţelor, pînă în prezent nu sînt achitate datoriile indicate în Actul precedent al Curţii de Conturi, considerate ale "Transavia service" (Cutaisi, Georgia), în sumă de 1 514,8 mii lei.
    N-au fost restabilite în evidenţă creanţele stinse neîntemeiat în anii 1996 -1997 ale S.R.L. "Variant" în sumă de 299,97 mii lei (inclusiv 169,97 mii lei - datorie dubioasă, 130,0 mii lei - trecuţi la pierderile întreprinderii).
    În urma inventarierii bunurilor materiale au fost depistate lipsuri (la 01.10.99 - în valoare de 1241,9 mii lei, 01.10.2000 - de 1029,3 mii lei, la 01.10.2001 - de 721,9 mii lei, adică s-au micşorat de peste 1,7 ori). Totodată, Actul privind rezultatele inventarierii din 01.10.2001 pînă la finele controlului n-a fost aprobat de către directorul general.
    Conform Actului de inventariere a mijloacelor fixe, la situaţia din 01.10.2001 lipseau 2 motoare: unul de tipul AU-24 BT H-4843 BT 145 şi altul de tipul D-30 MC-021 13043 cu valoarea reziduală " zero" (valoarea iniţială - 410,4 mii lei); 24 de motoare se socot date la reparaţie încă în anii 1990-1992 (pentru un motor lipseşte confirmarea de dare la reparaţie, iar unul (H4822099) este casat neîntemeiat de către Uzina de reparaţie din Rostov pe Don încă în anul 1992).
    Aşadar, în perioada supusă controlului, din lipsa unui control riguros din partea fostei conduceri a ASAC (V.Ţopa) şi MPAPS, ulterior DPAPS (A.Oleinic, Z.Grafchin), patrimoniul de stat cu care au fost dotate Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău" şi CAS "Air Moldova", ulterior Î.M. "Air Moldova" S.R.L., în unele cazuri, a fost administrat neeficient.
    Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile depistate şi în baza art. 25 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,
h o t ă r ă ş t e:
    1. Se menţionează unele cazuri de supraveghere neriguroasă din partea fostei conduceri a ASAC (dl V.Ţopa) a patrimoniului statului transmis în gestiune operativă Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău" şi CAS "Air Moldova", ulterior Î.M. "Air Moldova" S.R.L.
    2. Se cere de la Consiliul de administraţie al Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău"(I.Crohin) întreprinderea măsurilor necesare pentru lichidarea încălcărilor depistate în urma controlului, inclusiv:
    - recuperarea, în modul stabilit de legislaţie, a mijloacelor financiare utilizate de către structurile comerciale private, pierderilor suportate de la casarea neîntemeiată a bunurilor materiale, precum şi a mijloacelor băneşti utilizate contrar destinaţiei;
    - reexaminarea clauzelor contractelor încheiate neîntemeiat, inclusiv ale contractelor în baza cărora sînt transmise firmelor private spaţii şi utilaj;
    - rambursarea datoriilor debitoare;
    - efectuarea raţională a cheltuielilor de producţie.
    3. Se cere de la conducerea CAS "Air Moldova" (D.Timciuc) întreprinderea măsurilor necesare pentru lichidarea încălcărilor depistate în urma controlului, inclusiv:
    - efectuarea inventarierii totale a averii statului, inclusiv a patrimoniului transmis în gestiune economică;
    - recuperarea tuturor datoriilor debitoare.
    4. Se cere de la conducerea ASAC (V.Petraş) întreprinderea măsurilor necesare de îmbunătăţire a administrării întreprinderilor subordonate, inclusiv a Î.S."Aeroportul Internaţional Chişinău" şi CAS "Air Moldova", de efectuare a controlului şi supravegherii desfăşurării inventarieri în cadrul întreprinderilor din subordine, precum şi administrării eficiente a patrimoniului de stat.
    5. Se ia act că:
    - factorii de decizie dnii V.Ţopa, V.Macari, P.Ceban la finele controlului nu deţineau funcţiile respective;
    - în baza unor măsuri întreprinse de către ASAC, în perioada efectuării controlului unele din serviciile liberalizate au fost reîntoarse Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău";
    - conform hotărîrii Judecătoriei Economice a Republicii Moldova din 06.08.2002, documentele de constituire a Î.M. "Air Moldova" S.R.L au fost considerate nule, părţile urmînd a fi readuse la situaţia iniţială;
    - prin Dispoziţia nr. 118-d din 05.12.2002, Guvernul RM a organizat o comisie de lucru pentru examinarea corectitudinii efectuării tranzacţiei de procurare a două aeronave tip "Embraer-145" şi posibilităţii restituirii sumei achitate. 6. Se informează Guvernul RM despre rezultatele controlului efectuat la Î.S. "Aeroportul Internaţional Chişinău" şi fosta Î.M."Air Moldova" S.R.L., pentru luare de atitudine.
    7. Se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei materialele privind legalitatea încheierii şi executării de către fosta Î.M."Air Moldova" S.R.L. a tranzacţiei de comercializare a două avioane, conform contractului DCT-037/2000 din 15.09.2000, precum şi privind lipsa a două motoare: unul de tip AU-24 BT H - 4843 BT 145 şi altul de tip D-30 MC - 021 13043.
    8. Despre executarea cerinţelor pct. 2, 3 şi 4 ale prezentei hotărîri se va informa Curtea de Conturi în termen de o lună.

    Preşedintele
    Curţii de Conturi                                             Vasile Pentelei

    Chişinău, 26 decembrie 2002.
    Nr. 117.