HKK36/1998
ID intern unic:  306140
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 36
din  25.09.1998
privind rezultatele controlului asupra executării
bugetului asigurărilor sociale de stat şi devizului
de cheltuieli ale Direcţiei  executive a Fondului
Social pe anul 1997
Publicat : 12.11.1998 în Monitorul Oficial Nr. 100
    Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui Consiliului de administrare al Fondului Social, ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei dl V.Guriţenco, ex-ministrului muncii, protecţiei sociale şi familiei dl D.Nidelcu, directorului executiv al Fondului Social dl A.Cazacu, contabilului-şef dna V.Cibotari, viceprim-ministrului dl O.Stratulat, şefului Direcţiei generale rapoarte şi analiză a sistemului bugetar, metodologia evidenţei contabile a Ministerului Finanţelor dna L.Dorohin, şefului-adjunct al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat dl Gh.Cojocari, a examinat materialele controlului asupra executării bugetului asigurărilor sociale de stat şi devizului de cheltuieli ale Direcţiei executive a Fondului Social pe anul 1997 şi
A CONSTATAT:
    Consiliul de administrare al Fondului Social (dnii D.Nidelcu, V.Vartic) şi conducerea Direcţiei executive (dnii V.Vasiloi, A.Cazacu, Gh.Ursu, V.Cibotari) n-au asigurat executarea calitativă a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997, precum şi utilizarea raţională şi efectivă a mijloacelor alocate pentru întreţinerea Direcţiei executive a Fondului Social, au comis încălcări ale legislaţiei în vigoare privind mobilizarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor.
    Factorii de decizie ai Fondului Social n-au asigurat autenticitatea dării de seamă, conform căreia, în anul 1997 au fost acumulate venituri în sumă de 1326,9 mil.lei (123 la sută), cheltuielile constituind 1321,1 mil.lei (122 la sută din prevederile anuale), cu o depăşire a veniturilor asupra cheltuielilor de 5,8 mil.lei, ceea ce nu corespunde realităţii. Controlul Curţii de Conturi a constatat că conducerea Fondului Social (dnii A.Cazacu, Gh.Ursu, A.Scalischi), încălcînd art.3 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997 nr.1131-XIII din 26.03.97 şi art.2 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.1359-XIII din 24.10.97, a inclus în darea de seamă despre executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997 date eronate, mărind nejustificat partea de venituri cu 294 mil.lei, iar partea de cheltuieli - cu 268,5 mil.lei. Astfel, la partea de venituri, contrar Legii bugetului asigurărilor sociale de stat nr.1359-XIII din 24.10.97, au fost incluse creditele primite de la băncile comerciale în sumă de 202,8 mil.lei, de la Întreprinderea mixtă "Luk-oil" - de 91,5 mil.lei, iar corespunzător în partea de cheltuieli a fost reflectată rambursarea acestor credite în sumă de 257,1 mil.lei în loc de 37,2 mil.lei (soldul creditelor nerambursate), care urma să fie inclusă în darea de seamă ca sursă de finanţare a deficitului bugetar.
    De menţionat că pentru deservirea creditelor au fost plătiţi sub formă de dobînzi bancare (27-30% anual) 6546 mii lei şi comisioane - 875,2 mii lei, aceste cheltuieli nefiind prevăzute de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997. În afară de aceasta, în partea de venituri, de asemenea incorect, au fost incluse 11,5 mil.lei, transferate diferitor agenţi economici pentru cărbunele livrat în contul pensiilor, acestea fiind reflectate şi drept cheltuieli pentru achitarea pensiilor cu marfă.
    În urma achitărilor reciproce efectuate în decembrie 1997 între Fondul Social şi bugetul de stat au fost stinse datoriile bugetelor locale la cotele de asigurare socială în sumă de 79,2 mil.lei, care au fost reflectate incorect în darea de seamă anuală ca alocaţii de la bugetul de stat, în loc de venituri drept cote de asigurare socială.
    Ţinînd cont de cele menţionate, veniturile reale ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997 au fost asigurate de fapt cu 1032,6 mil.lei (96 la sută), iar cheltuielile - cu 1052,6 mil.lei (97 la sută) din prevederile anuale, cu un deficit de 20 mil.lei, depăşind de 3,6 ori limita stabilită.
    Eludînd prevederile art.33 din Legea bugetului de stat pe anul 1997, Direcţia executivă a Fondului Social (A.Cazacu, V.Cibotari) a admis acumularea veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat în sumă de 37,7 mil.lei direct la contul Fondului, ocolind contul special deschis la Departamentul Trezorerie pe lîngă Ministerul Finanţelor. Mai mult decît atît, la indicaţia conducerii comitetului executiv raional Ialoveni (dl Gr.Gologan), direcţia financiară Ialoveni şi sovhozul-fabrică "Moldova" au transferat în anul 1997 direct la contul oficiului poştal Ialoveni respectiv 530 mii lei şi 303 mii lei, care au fost utilizaţi în raion la plata pensiilor.
    O influenţă negativă asupra executării părţii de venituri a bugetului asigurărilor sociale de stat a avut-o şi neachitarea la timp a cotelor de asigurare socială şi acordarea unor facilităţi. La sfîrşitul anului restanţele la plăţile în Fondul Social au constituit 536,6 mil.lei, sau 75 la sută din cotele de asigurare acumulate pe tot parcursul anului, iar costul facilităţilor acordate prin lege a atins cifra de 49 mil.lei.
    De menţionat că evidenţa şi controlul achitărilor cotelor de asigurare de către contribuabili sînt puse atît pe seama Fondului Social, cît şi a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, care ţin o evidenţă separată după o metodologie proprie şi dispun de date diferite privind restanţele faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat. Astfel, la 01.01.98 restanţa la cotele de asigurare, conform datelor Fondului Social, constituia 536,6 mil.lei, pe cînd, potrivit datelor Inspectoratului Fiscal, suma restanţelor era de 298,2 mil.lei, ori cu 238,4 mil.lei mai puţin.
    Direcţia executivă a Fondului Social (dnii Vasiloi, Cazacu, Ursu) n-a întreprins toate măsurile posibile pentru încasarea deplină a datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, n-a asigurat sancţionarea agenţilor economici, care au admis datorii nejustificate la cotele de asigurare. În urma contracontroalelor efectuate la unii agenţi economici datornici Fondului Social s-a constatat că factorii de decizie ai lor, încălcînd art.38 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.1359-XIII din 24.10.97, art.6 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997 nr.1131-XIII din 26.03.97, art.7 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1998 nr.1424-XIII din 23.12.97, au efectuat plata salariaţilor cu mărfuri şi bani fără achitarea deplină a cotelor de asigurare. Astfel, datorii nejustificate au fost depistate la S.A. "Tracom" (O.Oleinic, L.Negruţa) - 1363,2 mii lei, Uzina ABA-1 (I.Radăuţan, G.Mişihina) - 1184,7 mii lei,S.A. "Moldavhidromaş" (M.Rusu, A.Djaman) - 1560,9 mii lei, S.A. "Sigma" (A.Niţu, S.Timofte) - 1007,7 mii lei,S.A. "Izotermocom" (V.Mascenco, N.Volcova) - 476,9 mii lei.
    Conducerea filialei "Remiz" a BCA "Moldindconbank" (T.Marinici, S.Cornovan), încălcînd prevederile legilor nominalizate, a eliberat S.A. "Tracom" mijloace băneşti în sumă de 1198 mii lei din contul bancar al acesteia pentru achitarea salariilor, fără ca să fie virate cotele de asigurare corespunzătoare de 359,4 mii lei.
    La 01.04.98 instituţiile bugetare din mun.Chişinău au format datorii faţă de Fondul Social în sumă totală de 19,4 mil.lei, nefiind finanţate de către Direcţia financiară (V.Ghilescu, N.Vasiloi) cotele de asigurare socială proporţional cu alocaţiile pentru salarizare şi primind de la instituţiile financiare deservente mijloace pentru achitarea salariilor fără decontarea concomitentă în raportul corespunzător al cotelor în bugetul asigurărilor sociale de stat. Totodată, pe parcursul anului 1997 Direcţia executivă a Fondului Social n-a efectuat nici un control în întreprinderile şi organizaţiile verificate de Curtea de Conturi.
    Asupra acumulării veniturilor în bugetul asigurărilor sociale au influenţat negativ şi relaţiile dubioase ale conducerii Fondului cu unele structuri comerciale care prin intermediul achitărilor reciproce au achiziţionat marfa agenţilor economici datornici Fondului în contul cotelor de asigurare, neachitînd costul acesteia. Astfel, conducerea Fondului Social (V.Vasiloi, A.Cazacu, Gh.Ursu) pe parcursul anului 1997 a semnat 17 contracte triple cu firma "Vitfild" S.R.L. (O.Scripnic) cu fondul statutar de 1,8 mii lei, care prin intermediul achitărilor reciproce a achiziţionat mărfuri de la agenţi economici, asumîndu-şi datoriile acestora la cotele de asigurare socială în sumă totală de 11980 mii lei, restituind Fondului Social (cu încălcarea clauzelor contractuale de la 3 pînă la 12 luni) doar 756 mii lei şi formînd la 01.01.98 datorii de 11224,4 mii lei. De menţionat că majoritatea acestor contracte au fost semnate de conducerea Fondului Social după adoptarea Hotărîrii Curţii de Conturi nr.30 din 03.07.97, prin care s-a cerut rezilierea contractului cu această structură, în aşa mod încălcăndu-se cerinţele acesteia. Totodată, factorii de decizie ai Fondului (V.Vasiloi, A.Cazacu, A.Senic) nu au asigurat calcularea penalităţilor către firma "Vitfild" pentru neachitarea datoriilor asumate şi n-au înaintat sancţiunile economice pentru încălcarea obligaţiunilor contractuale. Numai Departamentul Control Financiar şi Revizie, efectuînd un control la solicitarea Procuraturii Generale, a calculat firmei "Vitfild" penalităţi în sumă de 1616,9 mii lei pentru încălcarea condiţiilor contractelor încheiate cu Fondul Social.
    Mai mult decît atît, conducerea Fondului Social (A.Cazacu) în martie-aprilie 1998 mai semnează 2 contracte triple şi cu Întreprinderea mixtă moldo-rusă Concernul "Olmaiti" (înregistrată în august 1997 cu fondul statutar de 46,5 mii lei), unul din fondatorii căruia este firma "Vitfild" (director executiv O.Scripnic, fost director al firmei "Vitfild"), datoare Fondului cu peste 11 mil.lei. Întocmind în baza acestor contracte 2 acte de achitări reciproce (din 24.03.98 şi 24.04.98, semnate de A.Cazacu), Concernul "Olmaiti" a achiziţionat în contul cotelor de asigurare de la S.A. "Tutun" marfă în sumă de 2200 mii lei, asumîndu-şi obligaţiunile să restituie Fondului Social costul mărfii în termen de 60 de zile. Concernul "Olmaiti", de fapt, a restituit în termenul stabilit doar 200 mii lei (9 la sută), avînd la data controlului o datorie de 2000 mii lei, însă conducerea Fondului Social nu i-a calculat penalităţi pentru nerespectarea clauzelor contractuale care, de fapt, constituie peste 400 mii lei.
    Vicedirectorul Fondului Social dl Gh.Ursu, depăşind limitele drepturilor prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr.275 din 15.05.96 (pct.1,3) şi încălcînd art.4 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, a semnat un contract (nr.1/14-02, pe perioada 01.02-31.12.97) prin care Întreprinderea individuală "Cuharciuc şi K" s-a angajat să producă şi să realizeze în contul pensiilor încălţăminte pentru copii şi adolescenţi, iar Fondul Social urma să achite cu mijloace băneşti 45 la sută din costul mărfii realizate pensionarilor, iar 55 la sută - prin intermediul achitărilor reciproce cu agenţii economici în contul datoriilor la cotele de asigurare obligatorie. În baza acestui contract, Întreprinderea individuală "Cuharciuc şi K", prin intermediul bazei de comerţ "Cupcini" şi altor întreprinderi de comerţ, în anul 1997 şi Itrimestru al anului 1998 a realizat pensionarilor în contul datoriilor la pensii încălţăminte de 892,4 mii lei. Fondul Social s-a achitat însă cu întreprinderea nominalizată în conformitate cu 21 de acte de achitări reciproce (10 dintre care - neautentice) cu diferiţi agenţi economici, semnate de dl Gh.Ursu în contul datoriei acestora la cotele de asigurare de 1994,5 mii lei, inclusiv cu mijloace băneşti - 1429,5 mii lei, iar 565 mii lei au fost achitaţi prin S.A. "Piele" cu materie primă.
    Astfel, în baza scrisorilor nr.14/25 din 10.02.97 (semnată de V.Vasiloi), nr.14/27 din 21.02.97 şi a 10 acte de achitări reciproce (din ele - 3 neautentice), semnate de Gh.Ursu, ÎI "Cuharciuc şi K" i-au fost transferaţi 1301 mii lei din mijloacele bugetului de stat pentru achitarea datoriilor la Fondul Social de către Spitalul Clinic Republican (781 mii lei) şi Spitalul Clinic de Psihiatrie (520 mii lei).
    Totodată, în baza altor 7 acte de achitări reciproce neautentice, ÎI "Cuharciuc şi K" i-au transferat cotele de asigurare şi S.R.L. "Zolotoe runo" - 50,7 mii lei,ÎI "Ioneşti-Ionescu" - 17,8 mii lei, iar de 500 mii lei întreprinderea nominalizată s-a aprovizionat cu materie primă de laS.A. "Piele" în contul datoriilor S.A. "Carmez" faţă de bugetul asigurărilor de stat. În aşa mod, conducerea Fondului Social (V.Vasiloi, A.Cazacu, Gh.Ursu), dezafectînd mijloacele băneşti ale bugetului asigurărilor sociale de stat în sumă de 1429,5 mii lei şi avansînd ÎI "Cuharciuc şi K" cu 1102,1 mii lei (la 01.04.98) în locul utilizării lor pentru plata pensiilor, a adus pagube pensionarilor, lezîndu-le şi drepturile constituţionale.
    Analogic, în baza altor 23 de acte de achitări reciproce, conducerea Fondului Social (V.Vasiloi, A.Cazacu, Gh.Ursu) a permis plata către FPC "Mioriţa" (M.Balan) din or.Soroca din contul cotelor de asigurare socială (în locul transferării lor nemijlocit Fondului Social) ale Academiei de Studii Economice - 850 mii lei, Asociaţiei spaţiilor verzi - 600 mii lei, BCA "Banca Socială" - 620 mii lei, iar cu 1272,6 mii lei acesteia i-au fost achitate creditele şi dobînzile bancare în contul datoriilor către Fondul Social ale Băncii Sociale.
    De rînd cu aceasta 8 din cele 23 de acte semnate de A.Cazacu şi Gh.Ursu s-au dovedit a fi neautentice, deoarece la data întocmirii lor Fondul Social nu avea datorii faţă de FPC "Mioriţa" pentru producţia livrată pensionarilor după cum era indicat în act, ci invers. Astfel, conducerea Fondului Social, încălcînd pct.3 al Hotărîrii Guvernului nr.275 din 15.05.96 "Cu privire la unele măsuri de lichidare a restanţelor la plata pensiilor" şi pct.2 al Regulamentului provizoriu cu privire la mecanismul achitării restanţelor la plata pensiilor, în lipsa unui contract, a permis FPC "Mioriţa" să livreze în contul pensiilor mărfuri în sumă de 5349,5 mii lei, efectuînd însă achitări reciproce de 8486,5 mii lei cu agenţi economici şi asigurîndu-i acesteia la 01.01.98 un avans bănesc în mărime de 3137 mii lei, care au fost restituiţi doar la 24.03.98.
    Mai mult decît atît, efectuînd achitări reciproce în baza unor acte neautentice, au fost scutiţi de penalităţi pentru neachitarea la timp a datoriilor faţă de Fondul Social atît agenţii economici, cît şi FPC "Mioriţa" S.R.L. la care au trecut datoriile acestora, cauzînd pierderi statului de circa 370,0 mii lei.
    Depăşindu-şi atribuţiile de serviciu, fostul vicedirector executiv al Fondului Social dl Gh.Ursu a semnat 7 contracte prin care a permis BCA "Moldindconbank" să livreze în 1997 marfă (gajată de agenţii economici la primirea creditelor) pentru achitarea pensiilor, prin intermediul întreprinderilor asociaţiei de consum, în sumă totală de 3431,9 mii lei. Achitîndu-şi în aşa mod datoriile de 1522,9 mii lei faţă de Fondul Social, banca nominalizată, în baza a 52 de acte de achitări reciproce, semnate de Gh.Ursu, în anul 1997 şiI trimestru al anului 1998 a mai acumulat de la agenţii economici şi cotele de asigurare cu mijloace băneşti în sumă totală de 1755,9 mii lei, achitîndu-le datoriile acestora din contul supraplăţii formate de la livrarea mărfurilor în contul pensiilor.
    De menţionat şi faptul că conducerea Fondului Social (V.Vasiloi, A.Cazacu, Gh.Ursu) a acordat şi altor bănci posibilitatea să-şi stingă prin achitări reciproce datoriile la cotele de asigurare cu marfa agenţilor economici în sumă de 6,1 mil.lei, realizată pensionarilor prin intermediul asociaţiilor de consum, asigurîndu-le astfel un adaos comercial de peste 1,5 mil.lei din contul pensionarilor.
    În anul 1997 fostul vicedirector al Fondului Social Gh.Ursu a permis şi S.A."Salcîmul alb" să acumuleze de la agenţii economici, prin achitări reciproce, cotele de asigurare cu mijloace băneşti în sumă de 570,6 mii lei, deşi a realizat pensionarilor mărfuri de numai 455,6 mii lei, datorînd la 01.01.98 Fondului Social 115 mii lei.
    Încălcînd Regulamentul provizoriu cu privire la mecanismul achitării restanţelor la plata pensiilor (pct.2), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.275, conducerea Fondului Social (V.Vasiloi, Gh.Ursu) a încheiat un contract prin care a permis S.R.L. "Garant-100" (Ă.Aliev) să realizeze marfă pensionarilor prin intermediul unităţilor de comerţ în sumă totală de 2228,6 mii lei, cu toate că aceasta nu avea datorii faţă de stat. Pe parcursul anului 1997 factorii de decizie ai Fondului Social au semnat 192 de acte de achitări reciproce cu S.R.L. "Garant-100" şi cu alţi agenţi economici în baza cărora firma nominalizată şi-a asumat datoriile unor agenţi economici faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă totală de 2701,5 mii lei. În alte cazuri agenţii economici au achitat datoriile S.R.L. "Garant-100" în sumă de 1932,7 mii lei, formate în urma achitărilor reciproce nelegitime. În rezultatul acestor operaţiuni dubioase S.R.L. "Garant-100" era permanent avansată din contul mijloacelor Fondului Social, la 01.01.98 datorînd 486,4 mii lei.
    A efectua un contracontrol la firma "Garant-100" a fost imposibil, fiindcă aceasta a prezentat un certificat de la Poliţia sectorului Ciocana precum că documentele de evidenţă contabilă i-au fost furate.
    La 20.10.97 vicedirectorul Fondului Social Gh.Ursu şi şeful-adjunct al Direcţiei de control O.Grinevici au semnat 7 acte de achitări reciproce neautentice în baza cărora nelegitim au fost stinse datoriile faţă de Fondul Social ale Băncii de Economii - de 50 mii lei, S.A. "Piele" - de 160 mii lei, Reţelelor electrice din Comrat - de 60 mii lei, trecute după ASECOOP din or.Comrat. Mai mult decît atît, vicedirectorul Gh.Ursu, depăşind atribuţiile de serviciu, prin scrisoareanr.14/204 din 26.03.98, a dat indicaţii Inspectoratului Fiscal de Stat al UTA Găgăuzia să anuleze penalităţile calculate ASECOOP pentru datoriile asumate faţă de Fondul Social, cauzînd astfel statului pagube de 14,8 mii lei în mărimea penalităţilor anulate.
    În baza unui act de achitări reciproce, semnat la 10.11.97 de dnii Gh.Ursu şi O.Grinevici, nelegitim au fost micşorate cu 250 mii lei datoriile faţă de Fondul Social ale S.A. "Incorgaz", ele fiind trecute după ÎC "Işnovăţ", care la data controluluin-a achitat datoria, iar penalităţile n-au fost calculate,aducîndu-se astfel statului pierderi de 30 mii lei.
    La 17.11.97 dnii Gh.Ursu, O.Grinevici au semnat un alt act neautentic de achitări reciproce în baza căruia S.A. "Glodeni" a livrat S.R.L. "TuT" cu fondul statutar de 1300 lei (T.Proscureacova) 122 tone de zahăr în sumă de 250 mii lei în contul datoriei faţă de Fondul Social, însă neachitînd zahărul i-a cauzat Fondului Social pagube de 250 mii lei.
    În majoritatea cazurilor achitările reciproce au fost efectuate de factorii responsabili cu încălcarea propriei Instrucţiuni din 23.05.97 "Cu privire la modul de achitare a datoriilor la plata pensiilor contra mărfuri industriale de larg consum, produse alimentare, produse agricole etc. şi a datoriilor agenţilor economici care au livrat mărfuri întru reducerea restanţelor la plata pensiilor către Fondul Social" şi în lipsa certificatelor de confirmare a datoriilor, eliberate de împuterniciţii Fondului Social din teritoriu.
    Bazîndu-se pe pct.2 al Regulamentului provizoriu cu privire la mecanismul achitării restanţelor la plata pensiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.275, care permitea agenţilor economici să-şi achite cu mărfuri datoriile formate la 01.04.96, conducerea Fondului Social a admis achitarea cu mărfuri şi a datoriilor curente la cotele de asigurare, încălcînd Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997. Astfel, în anul 1997 au fost stinse datoriile faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă totală de 257 mil.lei, ori peste 37 la sută din veniturile acumulate în Fondul Social de la cotele de asigurare. Totodată, conducerea Fondului Social, încălcînd pct.3 al hotărîrii nominalizate şi profitînd de faptul că Comisia republicană (I.Guţu), instituită prin Dispoziţia Guvernului nr.166-d din 06.05.96, s-a eschivat de la funcţiile atribuite, a determinat la propria discreţie agenţii economici, cantitatea, preţurile şi sortimentul mărfurilor livrate pensionarilor în contul datoriilor la pensii.
    Pe parcursul anului 1997, bazîndu-se pe Hotărîrea Guvernului nr.799 din 21.08.97, factorii de decizie ai Fondului Social au achiziţionat de la agenţi economici, în contul cotelor de asigurare socială, cereale în sumă de 68095,1 mii lei. Cerealele au fost achiziţionate la un preţ de 700 lei pentru o tonă, acesta fiind stabilit de Regulamentul "Cu privire la livrările de grîu alimentar din roada anului 1997 pentru asigurarea populaţiei cu pîine şi produse de panificaţie în contul datoriilor pentru creditele acordate şi datoriilor faţă de bugetul de stat", care a fost aprobat de comun acord, cu depăşirea atribuţiilor de serviciu de ex-ministrul finanţelor dl V.Chiţan, ex-ministrul agriculturii şi alimentaţiei dl Gh.Lungu şi ex-ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei dl D.Nidelcu şi care contravine Hotărîrii Guvernului nr.620 din 04.07.97 "Cu privire la crearea resurselor de grîu alimentar pentru asigurarea populaţiei cu pîine şi produse de panificaţie în anul 97-98" (pe care se bazează). Acţiunea acestui Regulament a fost extinsă nelegitim şi asupra Fondului Social. Totodată, realizînd cerealele la un preţ de 520 lei pentru o tonă, conducerea Fondului Social a admis pierderi de 10012,7 mii lei ca diferenţă de preţuri, suportînd şi cheltuieli de transportare, prelucrare şi depozitare în sumă de 5303,7 mii lei. Astfel, suma totală a pierderilor de la achiziţionarea şi realizarea produselor cerealiere a constituit 15316,4 mii lei, Fondul suportînd în continuare cheltuieli pentru depozitarea cerealelor nerealizate în cantitate de circa 8,8 mii tone. Mai mult decît atît, unii agenţi economicin-au achitat costul cerealelor procurate de la Fondul Social, datorîndu-i 9469,1 mii lei, expirînd şi termenele contractuale.
    Direcţia executivă a Fondului Social n-a întreprins măsurile posibile pentru încasarea datoriilor agenţilor economici pentru cerealele primite din ajutorul umanitar în anii 1994-1995. Judecătoriei Economice nu i-au fost expediate materialele privind recuperarea de la agenţii economici a datoriilor în mărime de 2930 mii lei din suma totală de 12017 mii lei, iar hotărîrile Judecătoriei Economice privind încasarea celorlalte datorii ale agenţilor economici pentru cerealele din ajutorul umanitar nu se execută.
    Conducerea Direcţiei executive a Fondului Social (V.Vasiloi, A.Cazacu, Gh.Ursu, V.Cibotari), neavînd nici o bază juridică, încălcînd art.3 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997 nr.1131-XIII din 26.03.97, art.6 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.1359-XIII din 24.10.97, şi-a asumat obligaţiunile de aprovizionare a pensionarilor cu cărbune, procurat din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat în locul achitării nemijlocite a pensiilor. Astfel, pe parcursul anului 1997 din contul mijloacelor pentru achitarea pensiilor contrar destinaţiei au fost transferate S.A. "Tirex-Petrol" mijloace băneşti în sumă de 11074,8 mii lei pentru cărbunele realizat pensionarilor.
    Încălcînd prevederile Hotărîrii Guvernului nr.275 din 15.06.96, conducerea Fondului Social (V.Vasiloi) la 25.09.96 a încheiat un contract conform căruia FPC "Vix" S.R.L. (V.Clauzer)s-a angajat să livreze 120 mii tone cărbune în schimbul producţiei întreprinderilor datoare bugetului asigurărilor sociale de stat. În baza acestui contract FPC "Vix" S.R.L. a achiziţionat de la agenţii economici producţie în contul datoriilor la cotele de asigurare în sumă de 12645,1 mii lei. De menţionat că 20 din 23 de acte de achitări reciproce între Fondul Social, FPC "Vix" S.R.L. şi alţi agenţi economici (semnate de V.Vasiloi, A.Cazacu, Gh.Ursu) s-au dovedit a fi neautentice, deoarece Fondul Social la moment nu avea datorii după cum se afirma în acte, ci dimpotrivă, FPC "Vix" S.R.L. datora bugetului asigurărilor sociale de stat sume considerabile. Astfel, livrînd cărbune de 907,9 mii lei din cele 120 mii tone contractate (inclusiv contra mijloace băneşti în sumă de 115 mii lei), FPC "Vix" S.R.L. (fondul statutar 1800 lei) a rămas datoare Fondului Social la 01.01.98 cu 11852,6 mii lei. Conform calculelor Departamentului Control Financiar şi Revizie, penalităţile pentru neachitarea datoriei menţionate constituie 3,6 mil.lei.
    La 05.11.97 directorul executiv dl A.Cazacu a semnat un contract (nr.5) în baza căruia de la S.R.L. "Iulinat" s-au procurat 26597 tone de cărbune în sumă totală de 9574,9 mii lei, pentru care Fondul s-a achitat cu mijloace băneşti în sumă de 285 mii lei şi cu producţie - de 9289,9 mii lei, achiziţionată de la agenţii economici în contul datoriilor la cotele de asigurare. Doar 1773 tone de cărbune în sumă de 638,6 mii lei (6,7 la sută din cantitatea procurată) au fost distribuite în contul pensiilor, în rest pensionarii au refuzat acest cărbune din motivul calităţii proaste şi a preţului ridicat. Ulterior 13000 tone de 4680 mii lei au fost transmise Comitetului executiv Floreşti care, conform contractului, urmează să se achite pe parcursul a 2 ani, iar 11824 tone (de 4256,3 mii lei) au fost depozitate la S.A. "Tirex-Petrol" cu o plată lunară pentru păstrare de 7,5 lei pentru o tonă. Numai pe parcursul a 5 luni cheltuielile de păstrare au constituit deja 582,7 mii lei. Astfel, conducerea Fondului Social (A.Cazacu) a dezafectat mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat de 8936,6 mii lei (4680,3+4256,3) şi a cauzat prejudicii statului în sumă de peste 582,7 mii lei, care cresc în continuare.
    La solicitarea Departamentului Energetică, Resurse Energetice şi Combustibil (scrisoarea nr.01-02/755 din 17.10.97, semnată de V.Cibotari) Fondul Social (A.Cazacu) a întocmit la 31.10.98 un contract cu FPC "Corab şi K" (una din învingătorii tenderului) privind livrarea cărbunelui, iar prin scrisoarea nr.1-050 din 05.11.97 a comandat firmei nominalizate 6 mii tone de cărbune la staţiile Chişinău, Căuşeni şi Drochia. De fapt au fost prezentate două contracte încheiate cu FPC "Corab şi K", ambele din 31.10.97, sub acelaşi număr (8), care în mod diferit reglementează condiţiile de livrare şi preţul cărbunelui şi sînt în defavoarea Fondului Social. Cărbunele a fost livrat de firma ucraineană "Craft" pentru FPC "Corab şi K" în adresa Fondului Social (staţia Ghidighici) în cantitate de 1015 tone (15 vagoane) la preţul de 30 dolari SUA pentru o tonă în sumă de 30,5 mii dolari SUA pe care Fondul Social a refuzat să le primească, cărbunele staţionînd de la 04.12.97 pînă la 05.01.98 (32 zile), CFM "Expediţia" calculînd pentru aceasta firmei "Corab şi K" 67,5 mii lei, inclusiv penalităţi 43,6 mii lei, iar în contul acestor plăţi a utilizat 337 tone(5 vagoane) cărbune de 80,8 mii lei pentru încălzirea vagoanelor de pasageri. Deşi la 17.03.98 (peste 3 luni) Fondul Social (A.Cazacu) a semnat un act privind transmiterea de către firma "Corab şi K" a 337 tone de cărbune la 17,1 mii dolari SUA (utilizat de CFM), la data controlului nici una din părţi n-a înregistrat această operaţiune.
    Nerespectînd condiţiile contractuale şi cerinţele art.72 (e) ale Codului Vamal nr.1321-XII din 09.03.93, asumîndu-şi răspunderea pentru staţionarea vagoanelor, cu o întîrziere de 102 zile, Fondul Social, prin scrisorile de garanţie nr.14/182 din 16.03.98, nr.14/186 din 17.03.98 şi 14/190 din 18.03.98, semnate de A.Cazacu, a împuternicit FPC "Corab şi K" ca cele 1015 tone de cărbune sosite la staţia Ghidighici încă la 04.12.97 să fie declarate vamal, pricinuindu-se astfel pagube statului de 43,6 mii lei în mărimea penalităţilor pentru staţionarea vagoanelor.
    La 31.12.97 şi 01.01.98 firma ucraineană "Craft" a mai livrat FPC "Corab şi K" cu destinaţia Fondul Social încă 1712 tone de cărbune marca Gr 0-200 la preţul de 30 dolari pentru o tonă, în suma totală de 51,4 mii dolari SUA, care în baza scrisorilor de garanţie (nr.28 din 31.12.98 şi nr.10 din 06.01.98), semnate de împuternicitul Fondului Social pe raionul Rîşcani (N.Chiriac) şi directorul FPC "Corab şi K" (A.Corcinschi) au fost devamate de Fabrica Materiale de Construcţie "Rîşcani" S.A. Pentru serviciile de descărcare şi transportare a 1705 tone de cărbune Fondul Social s-a achitat cu 391 tone de cărbune în sumă de 19,8 mii dolari SUA, iar pentru depozitarea a 1314 tone de cărbune rămas şi nesolicitat de pensionari urmează să mai achite lunar cîte 5,3 mii lei, care vor constitui pierderile Fondului.
    La contractarea şi procurarea cărbunelui de la FPC"Corab şi K" conducerea Fondului Social (A.Cazacu) n-a respectat cerinţele Hotărîrii Guvernului nr.275 din 15.05.96 "Cu privire la unele măsuri de lichidare a restanţelor la plata pensiilor" şi ale Regulamentului provizoriu aprobat prin hotărîrea menţionată. Procurînd cărbune la preţul de 50,6 dolari pentru o tonă, Fondul a admis depăşirea adaosului comercial, care la cantitatea procurată a constituit 182,7 mii lei. La data controlului Fondul Social transferase firmei nominalizate pentru cărbune mijloace băneşti în sumă de 180 mii lei (38,1 mii dolari), datorînd 469,4 mii lei.
    De menţionat că factorii de decizie ai Fondului Socialn-au asigurat o evidenţă strictă a cărbunelui procurat şi realizat. Ca rezultat, Guvernul a fost informat (scrisoarea nr.14/351 din 19.05.98) că soldul cărbunelui la 01.05.98 constituie 3070 tone, ceea ce nu corespunde realităţii, el fiind doar de 1992 tone, sau cu 1078 tone mai puţin.
    Conform unui contract semnat de A.Cazacu, Fondul Social a procurat de la Întreprinderea rusă "Sovtransavto-Chişinău", în contul cotelor de asigurare socială, 511 tone de cărbune la 184 mii lei. Acest contract a fost încheiat în defavoarea Fondului Social, încălcîndu-se art.24 din Legea privind protecţia consumatorului nr.1453-XII din 25.05.93 şi Legea vînzării de mărfuri nr.134-XIII din 03.06.94. Contracontrolul Curţii de Conturi a constatat că cărbunele a fost procurat de la întreprinderea "Sovtransavto-Chişinău" cu un adaos comercial care a depăşit cu 29,3 mii lei limita stabilită de Guvern de 20 la sută şi pînă a ajunge la Fondul Social a trecut prin 5 intermediari, preţul crescînd de la 270 lei pînă la 360 lei pentru o tonă. Totodată, din cauza calităţii proaste, pensionarii au refuzat să procure cărbunele în contul pensiilor, iar Fondul Social pe parcursul a 8 luni a suportat cheltuieli de 14,1 mii lei pentru depozitare la S.A. "Tirex-Petrol". Ulterior, la 02.02.98, în baza altui contract semnat tot de A.Cazacu, cele 511 tone de cărbune (la preţul de procurare de 360 lei) în sumă de 184 mii lei au fost transmise Comitetului executiv raional Străşeni, care şi-a asumat obligaţiunea să achite costul cărbunelui în termen de un an de la data livrării.
    În lunile februarie-aprilie 1997 conducerea Direcţiei executive a Fondului Social (V.Vasiloi, V.Cibotari) a transferat nelegitim 195 mii lei la contul "Retumu-Bank" (agent economic neînregistrat la Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei al RM) cu indicaţia "pentru Siv-Sistem" în contul decontărilor cu Agrofirma "Progres" din r-nul Briceni pentru cărbunele livrat de aceasta. De fapt, însă, pentru cărbunele livrat Fondul Social i-a micşorat datoriile Agrofirmei "Progres" la cotele de asigurare. Cu toate acestea, la acelaşi cont "Retumu-Bank", cu aceeaşi indicaţie "pentru Siv-Sistem", au mai fost transferaţi nelegitim încă 119 mii lei, iar în darea de seamă a Fondului Social aceste mijloace băneşti de 314 mii lei (195+119), transferate nelegitim "Retumu-Bank", au fost trecute nejustificat la cheltuieli pentru procurarea cărbunelui.
    Directorul executiv al Fondului Social A.Cazacu, încălcînd prevederile art.6 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.1359-XIII din 24.10.97, art.3 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997 nr.1131-XIII din 26.03.97, a semnat un contract (nr.5 din 01.11.97) cu S.R.L. "Aschim" în baza căruia, transferînd în martie-aprilie 1998 mijloace băneşti din contul bugetului asigurărilor sociale de stat în sumă de 1283,8 mii lei, a achiziţionat 5349 tone de cărbune. Din cantitatea procurată pensionarilor le-au fost distribuite numai 280 tone de cărbune, pe cînd 3442 tone au fost depozitate la 27 de primării din r-nul Nisporeni, iar 1627 tone - stocate la staţia CFM Bîcovăţ. Primarii din r-nul Nisporeni au explicat acest fapt prin aceea că pensionarii refuză acest cărbune în contul pensiilor, fiindcă el este necalitativ. De menţionat şi faptul că Guvernul la 19.05.98 a fost informat că S.R.L. "Aschim" a realizat pensionarilor 4738 tone de cărbune, de fapt fiind realizate doar 280 tone (5,9 la sută), dezinformînd conducerea Guvernului despre situaţia reală la achitarea pensiilor cu cărbune. Totodată, procurînd cărbune necalitativ, dl A.Cazacu a contribuit la dezafectarea mijloacelor băneşti ale Fondului Social în suma de 1283,8 mii lei în loc să le utilizeze nemijlocit la plata pensiilor.
    Conducerea Fondului Social (V.Vasiloi, V.Cibotari), la solicitările preşedintelui Comitetului executiv Nisporenidl P.Matcovschi, în aprilie 1997 a transferat contrar destinaţiei din mijloacele Fondului Social 140,0 mii lei Direcţiei financiare Nisporeni, pentru achitarea faţă de lucrătorii CAP Selişte a restanţelor din anii 1994-1995 la indemnizaţiile pentru gaz şi produse alimentare, care urmau a fi plătite din bugetul local, pe cînd suma indicată n-a fost înregistrată în evidenţa contabilă ca datorie a Direcţiei financiare Nisporeni, dar trecută neîntemeiat la cheltuieli.
    Încălcînd art.3 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997 nr.1131-XIII din 26.03.97, art.2 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 nr.1127-XIII din 21.03.97, directorul executiv al Fondului Social A.Cazacu în comun cu ex-ministrul finanţelor V.Chiţan au semnat la 20.10.97 un contract privind acordarea unui credit de 1,2 mil.dolari SUA din contul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru acoperirea deficitului bugetului de stat, dezafectînd astfel mijloacele destinate pentru achitarea pensiilor. Contrar clauzelor contractului, Ministerul Finanţelor a restituit integral creditul indicat cu o întîrziere de 25 de zile.
    Conducerea Fondului Social, executînd Hotărîrea Guvernului nr.747 din 15.09.97, care contravine art.3 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997 nr.1131-XIII din 26.03.97 şi art.6 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.1359-XIII din 24.10.97, a finanţat în noiembrie 1997 cu 50,0 mii lei revista "Femeia Moldova".
    Încălcînd art.1 din Legea bugetului asigurărilor de stat pe anul 1997 şi Hotărîrea Guvernului nr.275 din 15.05.97, în august 1997 conducerea Fondului Social (A.Cazacu, V.Cibotari) a transferat la contul CS "Moldenergo" 5000 mii lei pentru achitarea costului energiei electrice folosite de pensionari (4614,1 mii lei), deşi aceste datorii puteau fi stinse prin achitări reciproce în contul cotelor de asigurare a agentului nominalizat, care au constituit în 1997 suma de 5052,1 mii lei.
Pînă în prezent Fondul Social nu dispune de un regulament privind întocmirea balanţei executării bugetului asigurărilor sociale de stat şi de o metodologie a ţinerii evidenţei contabile. Ca rezultat, unii indici din balanţa de venituri şi cheltuieli sînt incorecţi, iar unele operaţiuni financiare nu sînt înregistrate în evidenţă.
    Factorii de decizie ai Direcţiei executive a Fondului Social (A.Cazacu, V.Cibotari) în anul 1997 n-au asigurat finanţarea deplină a cheltuielilor Fondului de şomaj, administrat de Departamentul pentru utilizarea forţei de muncă, alocînd numai 63,8 la sută (11291,9 mii lei), ori cu 6508,1 mii lei mai puţin decît s-a preconizat în bugetul asigurărilor sociale de stat. Ca rezultat, datoriile oficiilor forţei de muncă la acordarea ajutorului de şomaj au crescut, constituind 3339 mii lei - la 01.01.98, inclusiv 893 mii lei - restanţele pe anul 1996. Pentru instruirea profesională a şomerilor şi crearea locurilor de muncă au fost utilizaţi doar 3030,7 mii lei din 6004 mii lei prevăzuţi, indicii programului de stat privind utilizarea forţei de muncă fiind asiguraţi cu 80 la sută.
    La aprobarea şi executarea devizului de cheltuieli pentru întreţinerea aparatului pe anul 1997 Direcţia executivă a Fondului Social (V.Vasiloi, A.Cazacu, V.Cibotari) a comis un şir de încălcări ale legislaţiei care au condus la gestionarea nesatisfăcătoare a mijloacelor bugetare.
    Astfel, în devizul de cheltuieli la art.242 "Procurare de utilaj" au fost prevăzute surplusuri de mijloace băneşti în sumă de 175 mii lei, planificînd procurarea a 19 computere la un preţ exagerat de 15 mii lei unitatea, pe cînd preţurile de piaţă variau de la 4,5 pînă la 6,4 mii lei. Din contul surplusurilor ireal planificate au fost procurate:
    mobilă (de 2 ori depăşind prevederile devizului) în sumă de 37 mii lei şi un autoturism VAZ-21093 de 34,9 mii lei, neprevăzut în devizul de cheltuieli.
    În lipsa controlului asupra delegărilor salariaţilor şi eficienţei lor, în anul 1997 cheltuielile au crescut faţă de anul precedent de 2,3 ori, sau cu 56,9 mii lei. Contrar Regulamentului cu privire la modul de delegare a salariaţilor de la întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.805 din 07.11.94, nu se emiteau ordine privind deplasarea personalului. În unele cazuri foile de deplasare se întocmeau de lucrătorii contabilităţii sau de alte persoane neîmputernicite. Circa 60 la sută de deplasări cu cheltuieli de 59,5 mii lei n-au fost confirmate cu ştampile de plecare ori sosire a detaşatului. În 55 de cazuri contabilitatea neîntemeiat a trecut la cheltuieli 3,0 mii lei fără ca acestea să fie aprobate de conducător, iar în 14 cazuri au fost trecute la cheltuieli 0,4 mii lei, chiar şi fără semnătura titularului de avans.
    Profitînd de lipsa controlului, specialistul-coordonator (casier) I.Rusu, în lipsa ordinului conducerii, a îndeplinit şi a semnat o foaie de deplasare pe numele împuternicitului Fondului Social pe raionul Donduşeni S.Cucerenco, care la 8-9 octombrie 1997 s-a deplasat la Chişinău. Diurnele în sumă de 70 lei S.Cucerenco le-a primit pe lista de plată nr.287 din 09.09.97, iar pe lista nr.323 din 24.02.97 I.Rusu a mai primit 70 lei pentru aceeaşi foaie de deplasare, falsificînd semnătura S.Cucerenco şi însuşind suma indicată.
    Dna I.Rusu a mai întocmit şi a semnat o foaie de deplasare pentru perioada 07-08.05.97 pe numele N.Spînu şi semnînd pentru aceasta în lista de plată nr.168 din 22.05.97, nelegitim a primit 52 de lei.
    Împuternicitul Fondului Social pe raionul Donduşeni N.Racu a îndeplinit şi a semnat pe numele V.Botezatu (specialist din acelaşi raion) o foaie de deplasare precum că ultima s-ar fi deplasat la Chişinău în perioada 01-02.10.97. În decontul de avans de rînd cu diurnele de 70 lei N.Racu a mai anexat un cont de plată pentru tapete (320 lei), completat de ea însăşi. Semnînd pentru V.Botezatu, N.Racu a primit suma de 390 lei. În 8 cazuri analogice în baza documentelor neautentice, semnînd din numele altor persoane, N.Racu (actuala şefă a secţiei de control şi revizie pe raionul Donduşeni) în 1997 a primit nelegitim 1467 lei.
    Contabilitatea Fondului Social (V.Cibotari), încălcînd Legea contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.95, prevederile Hotărîrii Guvernului nr.764 din 25.11.92 "Privind aprobarea normelor pentru efectuarea operaţiunilor de casă în economia naţională a Republicii Moldova", n-a exercitat în 1997 controale lunare ale numerarului din casă (asigurînd doar 2 inventarieri), a admis multiple cazuri de eliberare din casă a banilor în numerar şi trecerea lor la cheltuieli în baza unor documente neperfectate în ordinea stabilită, neaprobate şi nesemnate de conducere, a acordat plata din casă a banilor altor persoane decît cele indicate în documentele pe plată, fără prezentarea în scris a foii de delegaţie corespunzătoare.
    Astfel, pe parcursul anului, în baza a 27 de deconturi de avans, prezentate de gestionari, neaprobate de conducător şi nesemnate de persoane responsabile din contabilitate, au fost decontate şi trecute la cheltuieli piese de schimb, inventar moale, rechizite de cancelarie în sumă de 3,9 mii lei.
    Profitînd de lipsa de control, V.Vasiliev, şeful secţiei personal şi cancelarie, a prezentat contabilităţii un decont de avans, anexînd un cec (nr.79 din 25.05.97) de procurare a rechizitelor de cancelarie în sumă de 66 lei 40 bani cu ştampila magazinului S.A. "Gemenii" din mun.Chişinău, care s-a dovedit a fi fals, dar cu toate acestea, contabilitatea l-a trecut la cheltuieli fără a fi aprobat de conducere.
    La 26.02.97 I.Sandu, şoferul autoturismului VAZ-21063 a prezentat în contabilitate un decont de avans, anexînd la el cecuri neautentice de procurare, chipurile, a pieselor de schimb (cu ştampilele Întreprinderii individuale "EJDE", Firmei"Lada-Ton"), iar contabilitatea a trecut neîntemeiat la cheltuieli 797 lei, documentele nefiind aprobate.
    În februarie 1997 V.Baraga, şeful direcţiei de control pe mun.Chişinău, a prezentat în contabilitate un decont de avans la care a anexat 30 de abonamente la 288 lei pentru călătorii în transportul urban (11 din ele fiind pe lunile octombrie-noiembrie 1996), contabilitatea recuperîndu-i costul abonamentelor. V.Baraga, în baza altui decont de avans, în mai 1997 a mai primit 451 lei pentru asemenea abonamente. Ambele deconturi de avans n-au fost aprobate de conducere, iar 739 lei s-au trecut la cheltuieli. Pe parcursul anului 1997, în baza a 78 de asemenea deconturi, a fost trecuţi la cheltuieli 12,1 mii lei, costul abonamentelor pentru călătorii în transportul urban, care de fapt n-au fost prevăzuţi de devizul de cheltuieli şi nici de unele acte normative.
    Pe parcursul anului, în baza a 11 contracte, fără procură de la executorii de lucrări, servicii, persoanelor terţe le-au fost plătiţi din casă 13,1 mii lei, fără a reţine impozitul pe venit din suma totală de 1,8 mii lei şi fără a informa organele fiscale.
Conducerea Fondului Social n-a asigurat recuperarea costului autoturismului VAZ-21053, care fiind parcat de şoferul I.Sandu în timp de noapte lîngă locuinţa sa a fost furat. În baza Hotărîrii Judecătoriei sectorului Buiucani nr.2-905/97 din 03.06.97 prin care s-a refuzat recuperarea costului autoturismului furat din contul vinovatului şi care n-a fost atacată cu recurs în instanţele supreme de justiţie, Direcţia executivă (A.Cazacu, V.Cibotari), cu acordul preşedintelui Consiliului de administrare (V.Vartic), a decontat la pierderi costul autoturismului de34,2 mii lei.
    Încălcările depistate la Fondul Social sînt o consecinţă a activităţii nesatisfăcătoare a Consiliului de administrare al Fondului Social (dnii D.Nidelcu, V.Vartic) care nu şi-a îndeplinit pe deplin funcţiile prevăzute de statutul provizoriu al Fondului Social (pct.20), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.52 din 01.02.91 şi de art.22 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.1359-XIII din 24.10.97. Pe parcursul anului 1997 au fost convocate doar două şedinţe ale Consiliului de administrare al Fondului Social şi numai la una din acestea au fost examinate probleme ce ţin de bugetul asigurărilor sociale de stat.
    Integral, în urma nerespectării legislaţiei, depăşirii drepturilor acordate prin actele normative în vigoare, conducerea Fondului Social (V.Vasiloi, A.Cazacu, Gh.Ursu) a admis imobilizarea mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat în sumă de 30,2 mil.lei în datorii debitoare ale agenţilor economici create artificial prin achitări reciproce nereale, a scutit nelegitim unii agenţi economici de penalităţi în mărime de 421,5 mii lei, a cauzat pierderi statului de 11,2 mil lei., a admis dezafectarea a 27,0 mil.lei la procurarea cărbunelui şi a permis agenţilor economici să încaseze cotele de asigurare de 10,0 mil.lei în contul mărfurilor livrate, în loc să folosească mijloacele băneşti nemijlocit la plata pensiilor.
    Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi abaterile menţionate, în conformitate cu art.25 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,
H O T Ă R Ă Ş T E :
    1. Ţinînd cont de multiplele încălcări ale legislaţiei depistate în rezultatul controlului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi a devizului de cheltuieli ale Direcţiei executive a Fondului Social şi în scopul stopării şi înlăturării acestora, a stabili cu începere de la 15 octombrie 1998 controlul preventiv la Fondul Social conform art.24 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94.
    2. A menţiona:
    2.1. prezenţa multiplelor încălcări ale legislaţiei în vigoare, comise de factorii de decizie ai Direcţiei executive a Fondului Social (dnii V.Vasiloi, A.Cazacu, Gh.Ursu, dna V.Cibotari) la executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi a devizului de cheltuieli;
    2.2. lipsa controlului cuvenit din partea Consiliului de administrare al Fondului (dnii D.Nidelcu, V.Vartic) asupra activităţii Direcţiei executive a Fondului Social.
    3. A cere Guvernului RM:
    3.1. destituirea din funcţia de director executiv al Fondului Social a dlui A.Cazacu pentru multiplele încălcări ale legislaţiei la formarea şi executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi a devizului de cheltuieli;
    3.2. anularea Hotărîrii Guvernului nr.747 din 15.09.97 privind alocarea a 50 mii lei revistei "Femeia Moldovei", care contravine art.3 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997 nr.1131-XIII din 26.03.97 şi art.6 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.1359-XIII din 24.10.97, cu întreprinderea măsurilor pentru restabilirea cheltuielilor nelegitim efectuate;
    3.3. ţinînd cont de situaţia creată în evidenţa şi controlul asupra achitărilor cotelor de asigurare, care de fapt se dublează de Fondul Social şi Inspectoratul Fiscal (însă nu se asigură autenticitatea datelor statistice), examinarea posibilităţii includerii acestor funcţii Departamentului de venituri, care urmează să fie format în cadrul Ministerului Finanţelor;
    3.4. revederea Hotărîrii Guvernului nr.275 din 15 mai 1996, ţinînd cont de legislaţia în vigoare privind încasarea forţată a datoriilor la cotele de asigurare socială de stat şi de multiplele încălcări la efectuarea achitărilor reciproce cu participarea intermediarilor, de lezarea drepturilor constituţionale ale pensionarilor la achitarea pensiilor cu mărfuri;
    3.5. luarea atitudinii faţă de Comisia republicană instituită prin Dispoziţia Guvernului nr.166-d din 06.05.96, care s-a eschivat de la îndeplinirea funcţiilor atribuite.
    4. A ţine cont de faptul că dl Gh.Ursu a demisionat din funcţia de vicedirector executiv.
    5. A cere de la conducerea Direcţiei executive a Fondului Social:
    5.1. examinarea oportunităţii deţinerii de către dna V.Cibotari a funcţiei de contabil-şef al Direcţiei executive, reieşind din nerespectarea Legii contabilităţii nr.426-XIII din 04.04.95, neasigurarea integrităţii mijloacelor bugetare şi a bunurilor materiale, admiterea cheltuielilor nelegitime;
    5.2. examinarea gradului de responsabilitate a persoanelor, vinovate de comiterea încălcărilor şi neajunsurilor constatate de control, în urma neglijenţei şi iresponsabilităţii faţă de îndeplinirea funcţiilor deţinute;
    5.3. lichidarea încălcărilor şi abaterilor depistate de Curtea de Conturi şi întreprinderea măsurilor eficiente pentru respectarea disciplinei financiare;
    5.4. aplicarea tuturor pîrghiilor legale privind încasarea la timp şi deplină de la contribuabili a cotelor de asigurare socială şi a restanţelor faţă de Fondul Social;
    5.5. utilizarea mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat în strictă conformitate cu legea bugetară anuală;
    5.6. asigurarea recuperării datoriilor de la structurile comerciale, care s-au format în urma efectuării achitărilor reciproce nelegitime şi realizării cerealelor;
    5.7. recuperarea de la Comitetul executiv Nisporeni a sumei de 140,0 mii lei, transferate nelegitim pentru achitarea indemnizaţiilor pentru anii 1994-1995;
    5.8. asigurarea recuperării costului de 184 mii lei pentru 511 tone de cărbune, eliberat Comitetului executiv raional Străşeni, şi a 4256,3 mii lei pentru 11824 tone de cărbune, transmis Comitetului executiv raional Floreşti;
    5.9. transmiterea Procuraturii Generale a materialelor privind furtul autoturismului VAZ-21053, în vederea atacării, conform art.333 CPC, a hotărîrii Judecătoriei Buiucani nr.2-905 din 03.06.97;
    5.10. asigurarea în termen de două luni a recuperării prejudiciului de 12,1 mii lei - costul a 78 de abonamente pentru călătorii în transportul urban, nelegitim trecute la cheltuieli şi primite de şeful direcţiei de control pe mun.Chişinău V.Baraga în baza deconturilor de avans neaprobate de conducător şi contabil-şef - cheltuieli neprevăzute de deviz şi nici de acte normative;
    5.11. elaborarea de comun acord cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerul Finanţelor a metodologiei evidenţei contabile şi a dărilor de seamă privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi înaintarea acesteia spre aprobare Consiliului de administrare al Fondului Social;
    5.12. asigurarea evidenţei contabile la executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în conformitate cu actele normative în vigoare;
    5.13. sancţionarea persoanelor responsabile ale agenţilor economici, care au admis datorii nejustificate faţă de Fondul Social: S.A. "Tracom"-1363,2 mii lei, Uzina ABA-1 - 198,3 mii lei, S.A. "Moldavhidromaş"-1560,9 mii lei, S.A. "Sigma"-1007,7 mii lei, S.A. "Izotermocom" - 476,9 mii lei şi ale filialei Remiz BCA "Moldindconbank" pentru încălcarea legilor privind bugetul asigurărilor sociale de stat;
    5.14. transmiterea Judecătoriei Economice a materialelor privind recuperarea de la agenţii economici a datoriilor în sumă de 2930,0 mii lei pentru produsele cerealiere primite din ajutorul umanitar.
    6. A atrage atenţia Băncii Naţionale (L.Talmaci) la lipsa controlului cuvenit asupra executării Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1997 nr.1131 din 26.03.97 (art.6) privind eliberarea de către instituţiile financiare a mijloacelor pentru achitarea salariilor cu condiţia decontării concomitente şi în raportul corespunzător de pe contul agenţilor economici a cotelor în bugetul asigurărilor sociale de stat.
    7. Departamentul Control Financiar şi Revizie (dl M.Ceban) va efectua un control asupra respectării actelor normative la achitarea pensiilor cu mărfuri de către S.R.L. "Garant".
    8. A atrage atenţia Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (dl N.Bivol) la selectarea nesatisfăcătoare a cadrelor, în urma căreia în sistemul fiscal sînt angajate persoane (A.Senic, O.Grinevici) care s-au compromis în posturile deţinute anterior la Fondul Social.
    9. A atrage atenţia preşedintelui Comitetului executiv raional Ialoveni la încălcarea art.33 din Legea bugetului de stat pe anul 1997 prin admiterea transferului cotelor de asigurare socială în suma de 833 mii lei de către Direcţia financiară Ialoveni la contul oficiului poştal Ialoveni, ocolind contul special al Departamentului Trezorerie pe lîngă Ministerul Finanţelor.
    10. Ministerul Justiţiei va asigura controlul executării hotărîrilor Judecătoriei Economice de circumscripţie din Chişinău privind restituirea în Fondul Social a costului cerealelor realizate agenţilor economici din ajutorul umanitar din anii 1994-1995.
    11. A informa Curtea de Conturi despre îndeplinirea pct.3, 5, 6, 8, 10 ale prezentei hotărîri în decurs de o lună.
    12. A remite Procuraturii Generale materialele controlului asupra executării bugetului asigurărilor sociale de stat şi a devizului de cheltuieli ale Direcţiei executive a Fondului Social, pentru verificarea, conform art.93 CPP, a existenţei elementelor de infracţiune:
    - în relaţiile Fondului Social cu S.R.L. "Vitfild", Concernul "Olmaiti", FPC "Vix";
    - la stabilirea preţului de 700 lei pentru o tonă de grîu, prin depăşirea atribuţiilor de serviciu de ex-miniştrii finanţelor V.Chiţan; agriculturii şi alimentaţiei Gh.Lungu; muncii, protecţiei sociale şi familiei D.Nidelcu, de la realizarea căruia au fost admise pierderi în sumă de 10012,7 mii lei;
    - la dezafectarea mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat în sumă de 22 mil.lei pentru procurarea cărbunelui, 5 mil.lei -transferate CS "Moldenergo";
    - la dezafectarea prin intermediul achitărilor reciproce a cotelor de asigurare socială în folosul ÎI "Cuharciuc şi K"- 1429,5 mii lei, FPC "Mioriţa" - 2742,6 mii lei, BCA "Moldindconbank" - 1755,9 mii lei;
    - la procurarea nelegitimă de către directorul executiv al Fondului Social A.Cazacu a cărbunelui, care nefiind realizat pensionarilor din pricina calităţii joase a fost depozitat la S.A. "Tirex-Petrol", aducîndu-se pagube în mărimea plăţii pentru păstrare în sumă de 596,8 mii lei (582,7@14,1);
    - la întocmirea actelor neautentice de achitări reciproce de către V.Vasiloi, A.Cazacu, Gh.Ursu în baza cărora agenţii economici au fost scutiţi nelegitim de penalităţi de circa 415 mii lei;
    - la achitarea penalităţilor de 43,6 mii lei pentru staţionarea vagoanelor cu cărbune primit de la FPC "Corab şi K", fiind cauzate de A.Cazacu prejudicii statului în mărimea penalităţilor;
    - la transferul nelegitim a 314 mii lei (195@119) la contul "Retumu Bank" la BCA "Mobiasbank", efectuat de ex-directorul executiv al Fondului Social V.Vasiloi şi contabilul-şef V.Cibotari;
    - la semnarea actului neautentic de achitări reciproce din 17.11.97, semnat de către Gh.Ursu, prin care S.R.L. "TuT" a beneficiat de 122 tone de zahăr, cauzîndu-se statului prejudiciu de 250 mii lei;
    - la trecerea nelegitimă la cheltuieli şi primirea ilicită a banilor de către N.Racu - 1467 lei, I.Rusu - 122 lei (70@52), I.Sandu - 797 lei, V.Vasiliev - 66,40 lei.
    13. Despre rezultatele controlului efectuat a informa Parlamentul şi Preşedintele Republicii Moldova.
    14. Prezenta hotărîre poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie a Republicii Moldova în decurs de 10 zile de la data primirii.
    15. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în decurs de 10 zile de la data intrării în vigoare.

    PREȘEDINTELE
    CURȚII DE CONTURI                                Vasile COZMA

    Chişinău, 25 septembrie 1998.
    Nr. 36.