HKK56/2002
ID intern unic:  306231
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 56
din  26.06.2002
privind rezultatele controlului asupra activităţii
Societăţii pe Acţiuni "Banca de Economii" în perioada
01.04.99 - 31.12.2001
Publicat : 26.09.2002 în Monitorul Oficial Nr. 131-133     art Nr : 41
    Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa dnei R.Cantemir - preşedintele băncii, dlor I.Prodan - viceguvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei, I.Calin - preşedintele Consiliului băncii şi C.Ghimpu - şeful Direcţiei credite, a examinat rezultatele controlului asupra activităţii Societăţii pe Acţiuni "Banca de Economii" în perioada 01.04.99 - 31.12.2001 şi
a c o n s t a t a t:
    În anul 1999 Societatea pe Acţiuni "Banca de Economii" a activat cu pierderi în sumă de 23,8 mil.lei, din care 14,3 mil.lei constituie cheltuielile formate din valoarea patrimoniului de stat restabilit în capitalul social al băncii, iar în anii 2000-2001 - cu un venit net, respectiv, de 38,7 mil.lei şi 27,4 mil.lei. Totodată, S.A. "Banca de Economii" în anii 2000 - 2001 a fost scutită de plata impozitului pe venitul destinat măririi capitalului social al băncii, în mărime de 18,5 mil.lei.
    S.A."Banca de Economii" a deschis unor rezidenţi mai multe conturi de decontare, prin care aceştia încasau în numerar majoritatea mijloacelor înscrise în cont. Astfel, numai 12 firme (S.R.L. "Retenalex", S.R.L. "Savlonsor", S.R.L. "Gorstarg", S.R.L. "Berubar-Lux", S.R.L. "Astucescom", S.R.L."Simonix-Prim" etc.) au încasat în numerar 86,1 mil.lei. Acestea n-au prezentat organelor fiscale dările de seamă privind impozitele calculate şi achitate, iar Direcţiei Generale pentru Statistică Chişinău - rapoartele financiare, astfel încălcînd Legea cu privire la administrarea impozitului pe venit şi punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24.04.97, Legea nr.1417-XIII din 17.12.97 "Despre punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal" şi Legea cu privire la statistică nr.412-XII din 18.12.90.
    Conform proceselor-verbale ale şedinţei Comitetului de dirijare cu active şi obligaţiuni şi cerinţelor Băncii Naţionale a Moldovei, în perioada 01.04.99 - 31.12.2001 au fost trecute la pierderi din contul fondului de risc credite în sumă de 41,5 mil.lei, din care au fost recuperate doar în sumă de 11,6 mil.lei, pierderile constituind 29,9 mil.lei. Creditele au fost acordate în perioada anilor 1992 - 1999 cu încălcări ale legislaţiei de fostele conduceri ale S.A. "Banca de Economii\xaf, ulterior fiind clasificate ca compromise datorită imposibilităţii rambursării lor de către împrumutaţi.
    Conducerea S.A. "Banca de Economii", încălcînd Regulamentul cu privire la creditele "mari", a admis ca suma celor zece credite "mari," la situaţia din 01.01.2002 să constituie 66,1 la sută din portofoliul de credite, limita maximă fiind depăşită cu 16,1%.
    Încălcînd Indicaţiile metodologice cu privire la analiza stării financiare curente a împrumutatului, aprobate de conducerea băncii la 06.10.99, Comitetul de creditare a eliberat credite unor agenţi economici cu o stare economico-financiară instabilă, fapt care a determinat prolongarea de 2-3 ori a termenului rambursării creditelor, formarea fondului de risc şi majorarea cheltuielilor băncii. Astfel de credite au fost acordate S.R.L. "Grand Service, HP"Wine-Grup, S.A."Avicola Roso SL" etc.
    În baza unui acord din 15.06.2000, BCA "Victoriabank" a transferat BCA "Banca de Economii" numai 400,0 mii lei (din suma de 788,0 mii lei depozitată), iar datoria de 388,0 mii lei, nerambursată potrivit contractelor de depozit, a fost trecută la pierderile băncii.
    În urma comercializării a 170,1 mii acţiuni de tezaur sub valoarea nominală de 5 lei, băncii i-au fost cauzate pierderi în sumă de 595,4 mii lei.
    Firmei "Citrin" i-au fost acordate două credite, respectiv, în sumă de 190,0 mii lei şi 36,5 mii dolari SUA cu termenul limită de rambursare - 25.06.99 şi 18.10.99. Deşi ca garanţie pentru acordarea creditelor au servit fondurile fixe ale S.R.L."Citrin" (bunuri imobile, automobile etc.) în sumă de 653,8 mii lei, conducerea băncii a acceptat înlocuirea gajului cu 45,8 mii de acţiuni în sumă de 557,6 mii lei, procurate de S.R.L."Citrin" de la o întreprindere insolvabilă, care a încheiat cu banca un contract de răscumpărare a acţiunilor, astfel ignorîndu-se art.78, alin.8 pct.2 din Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.97.
    BCA "Banca de Economii" a acordat S.R.L. "Tibelius" trei credite în sumă de 794,3 mii lei. Cu toate că, în contul lor, băncii i-au fost transmise bunuri materiale gajate în sumă de 470,0 mii lei, integritatea acestora n-a fost asigurată. Astfel, valoarea patrimoniului rămas la 01.01.2002 a fost evaluată cu 64,0 mii lei, pierderile băncii constituind 730,3 mii lei, iar cheltuielile pentru evaluare - 4,8 mii lei.
    În perioada 19 - 31.08.2001 activele totale ale S.A. "Banca de Economii" s-au micşorat cu 66,8 mil.lei, în urma retragerii intensive a depozitelor. Cea mai substanţială retragere de depozit a fost efectuată de rezidentul unei zone off-chore -"Sparks Management Corporation". De menţionat că depozitele nerezidentului serveau ca asigurare parţială a creditelor acordate S.A. "Air Moldova Internaţional", S.R.L. "Air Moldova", S.R.L. "Misdencom", însă conducerea băncii a permis retragerea lor înainte de termen, astfel încălcînd pct.2.4 din contractele de gaj şi capitolul III pct.3.16 şi pct.3.18 din Instrucţiunea privind deschiderea conturilor de depozit agenţilor economici în BCA "Banca de Economii", aprobată la 01.04.2001. Totodată, contrar dispoziţiilor interne ale băncii privind reglementarea şi stabilirea dobînzilor la conturile agenţilor economici în valută naţională şi liber convertibilă, nerezidentului "Sparks Management Corporation" i-a fost stabilită rata dobînzii la contul depozitar în mărime de 11,12% şi 14,8 % anual, sau de 2,5 - 3,0 ori mai mare decît rata anuală, ceea ce depăşeşte plăţile medii şi cheltuielile pentru astfel de depozite cu 169,9 mii dolari SUA.
    La 14.05.98 BCA "Banca de Economii" a eliberat nerezidentului "Transfer Manager Corporation" (Irlanda) o garanţie de asigurare a plăţii în sumă de 177,0 mii dolari SUA, acesta acordînd S.R.L."Diltoni" un credit în sumă de 150,0 mii dolari SUA. Dat fiind că ultima nu şi-a onorat obligaţiunile contractuale faţă de nerezident, banca, în calitate de garant, în perioada anilor 1999 - 2000 a transferat nerezidentului dat suma de 1146,0 mii lei, care a fost trecută la cheltuieli, fără a o recupera de la S.R.L. "Diltoni". În urma acordării FPC "Ratomex" şi Fabricii de zahăr din Ghindeşti a garanţiilor neacoperite cu gaj, băncii i-au fost cauzate pierderi, respectiv, în sumă de 1846,6 mii lei şi 1176,7 mii lei.
    Conform proceselor-verbale ale şedinţei Consiliului băncii, în perioada anilor 2000 - 2001 au fost încheiate un şir de contracte de asigurare a bunurilor gajate cu Compania de asigurare "Galas" S.A., căreia i s-au transferat 1518,7 mii lei, iar Companiei de asigurare "Garanţia" S.A - 706,5 mii lei, fapt care a contribuit la majorarea cheltuielilor şi micşorarea veniturilor băncii.
    Ca urmare a suspendării lucrărilor privind implementarea sistemului informaţional bancar, suma de 1743,7 mii lei, nevalorificată şi achitată în avans firmei "Nest"(Rusia), a fost trecută la pierderile băncii pe anul 2000. Totodată, în acelaşi an, banca a trecut la un alt sistem, pentru care a cheltuit încă 5,8 mil.lei.
    În rezultatul falimentării şi lichidării în anul 2000 a băncii "Межэкoнoмсбербанк" (Rusia), în care BCA "Banca de Economii" avea deschis un cont corespondent, ultima a suportat pierderi în sumă de 5,1 mil.lei.
    Au fost stabilite cazuri de imobilizare a mijloacelor financiare ale băncii în folosul agenţilor economici, care, în schimbul rambursării creditelor, au transmis acesteia bunuri materiale necompetitive. Aşadar, conform pct.12 din Regulamentul cu privire la investiţiile băncilor în active materiale pe termen lung nr.384 din 23.12.99, banca a trecut la pierderi active deţinute timp de peste 18 luni în sumă de 1338,8 mii lei, inclusiv ale S.R.L."Raxeta-Moldova" - 102,3 mii lei, SC "Agrohim-Import" - 303,6 mii lei, S.R.L."Izida" - 123,0 mii lei etc.. A fost trecută la pierderi şi suma de 280,0 mii lei, ca rezultat al nerambursării de către S.R.L. "Nord Zahăr" a creditului şi nerecuperării de către bancă a zahărului gajat.
    Pentru încasarea datoriilor la creditele nerambursate banca a înaintat cereri în instanţele de judecată, achitînd taxa de stat în sumă de 696,8 mii lei, din care 609,7 mii lei au fost trecuţi la pierdierile băncii în anul 2000.
    Asupra stării financiare a băncii a influenţat negativ şi aplicarea de către unele organe de stat (fiscale, judiciare etc.) a sancţiunilor financiare în sumă de 874,2 mii lei, care au fost trecute la pierderile băncii. Astfel, S.R.L "Tatiana" i-au fost restituite pagube în sumă de 492,4 mii lei, S.R.L. "Învariant"- în sumă de 210,0 mii lei etc.
    Contabilitatea băncii, încălcînd Legea cu privire la administrarea impozitului pe venit şi punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr.1164-XIII din 24.04.97 şi Instrucţiunea Ministerului Finanţelor nr.05/1-CF-06/88 din 23.12.97 "Cu privire la reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată", n-a reţinut şi n-a transferat la buget 6,7 mii lei din sumele achitate în numerar persoanei fizice A.Matros, care a vîndut băncii automobile.
    În lipsa documentelor primare de prestare a serviciilor, contabilitatea a trecut la cheltuielile pe anul 2000 suma de 167,0 mii lei (arenda unei vile).
    Au fost stabilite şi alte încălcări şi neajunsuri în activitatea economico-financiară a S.A. "Banca de Economii".
    Neajunsurile şi încălcările depistate în activitatea S.A. "Banca de Economii" sînt o consecinţă a soluţionării insuficiente a tuturor chestiunilor privind activitatea băncii de către fostul Consiliu al băncii şi Comitetul de creditare, care prezenta avizul despre acordarea creditelor fără o studiere minuţioasă a situaţiei economico-financiare a debitorului şi fără asigurare cu gaj, precum şi a nerespectării actelor normative proprii şi ale Băncii Naţionale a Moldovei.
    Curtea de Conturi, ţinînd cont de lacunele şi încălcările comise în activitatea economico-financiară a S.A. "Banca de Economii" şi în baza art.25, 26 din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,
h o t ă r ă ş t e:
    1. Se aduce la cunoştinţă adunării generale a acţionarilor băncii rezultatele controlului efectuat şi se propune:
    - să întreprindă măsurile necesare pentru rambursarea sumei creditelor nerambursate şi achitate din fondul de risc;
    - să elaboreze şi să realizeze un program de acţiuni în vederea lichidării tuturor încălcărilor şi neajunsurilor depistate de control.
    2. Se ia act că dl V.Ţopa, responsabil de activitatea S.A. "Banca de Economii,"a fost eliberat din funcţia de preşedinte al băncii la cerere.
    4. Se informează Inspectoratul Fiscal Principal de Stat despre activitatea firmelor: S.R.L. "Retenalex", S.R.L. "Savlonsor", S.R.L. "Gorstarg", S.R.L. "Simonix-Prim", S.R.L. "Berubar-Lux", S.R.L. "Astucescom" şi altele, care au încasat în numerar circa 86,1 mil.lei, fără a prezenta organului fiscal dările de seamă privind calcularea şi achitarea impozitelor, şi se cere:
    - să perceapă la bugetul de stat impozitul pe venit nereţinut la sursa de plată în sumă de 6,7 mii lei;
    - să efectueze unele investigaţii privind corectitudinea şi plenitudinea indicării în declaraţiile fiscale a veniturilor obţinute în anii 2000 - 2001 de la comercializarea de către persoanele fizice dnii F.Butuc şi A.Matros a automobilelor în sumă de 944,4 mii lei S.A. "Banca de Economii".
    5. Se ia act că, conform hotărîrii Consiliului de Administraţie, Banca Naţională a Moldovei a remis Procuraturii Generale a Republicii Moldova, pentru informare şi posibilă luare de atitudine, materialele privind diminuarea activelor S.A. "Banca de Economii," în rezultatul retragerii înainte de termen de către nerezidentul "Sparks Management Corporation" a depozitelor în valută străină.
    6. Prezenta hotărîre se expediază Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului, Guvernului, pentru informare şi posibilă luare de atitudine.
    7. Despre executarea pct.3, 4 ale prezentei hotărîri se va informa Curtea de Conturi în termen de două luni.

    PREŞEDINTELE
    CURŢII DE CONTURI                                        Vasile PENTELEI

    Chişinău, 26 iunie 2002.
    Nr. 56.