HKK66/2002
ID intern unic:  306254
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 66
din  04.07.2002
cu privire la rezultatele controlului asupra respectării
legislaţiei la importul şi evidenţa energiei electrice din Ucraina
de către Î.S. "Moldtranselectro", Î.S. "Moldelectrica", alte firme şi la
realizarea acesteia ''S.A."RED-NORD'' şi S.A. ''RED-NORD-VEST''

 în perioada anilor 1998-2001
Publicat : 14.11.2002 în Monitorul Oficial Nr. 151     art Nr : 49
Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în prezenţa viceministrului energeticii dl V. Vicico, directorului general al Î.S. "Moldtranselectro" dl M. Costea, directorului general al Î.S. "Moldelectrica"dl V. Pleşcan, ex-vicedirectorului general al Î.S. "Moldtranselectro", vicedirectorului general al Î.S. "Moldelectrica"dl M. Rîmiş, directorului-manager al S.A.\xafRED-NORD\xaf dl Ig. Savin, ex-directorului-manager al S.A.''RED-NORD'' dl Gh. Pelin, ex-directorului-manager al S.A."RED-NORD"dl I.Negură, directorului-manager al S.A."RED-NORD-VEST'' dl V.Jitari, contabilului-şef al S.A."RED-NORD-VEST" dna M.Reşetnic, directorului general al Departamentului Standardizare şi Metrologie dl S.Baban  şi a altor persoane responsabile,  a examinat rezultatele controlului asupra respectării legislaţiei la importul şi evidenţa energiei electrice din Ucraina de către Î.S. ''Moldtranselectro'', Î.S.''Moldelectrica'', alte firme  şi la realizarea acesteia S.A.''RED-NORD''şi S.A.''RED-NORD-VEST''  în perioada anilor 1998-2001 şi
a  c o n s t a t a t:
Conducerea Î.S.''Moldtranselectro''(M. Cebotari, A.Goncear), Î.S. ''Moldelectrica''(V. Pleşcan, M. Rîmiş), în perioada anilor 1998-2001, n-a întreprins măsuri eficiente pentru asigurarea unei evidenţe veridice şi autentice a energiei electrice importate din Ucraina şi realizate  S.A.''RED-NORD'' şi S.A.''RED-NORD-VEST''.
În această perioadă de gestiune, conducerea  Î.S ''Moldtranselectro'', prin pct. 2.1 din contractele încheiate cu sistemul electroenergetic sud-vest al Ucrainei de către M.Cebotari (nr.50 din 01.03.99) şi de către A.Goncear (nr.200 din 25.07.2000) privind deservirea tehnică a aparatelor de măsură şi sistemelor de evidenţă, precum şi procedura de fixare a fluxurilor şi determinarea pierderilor de energie electrică prin liniile interstatale de transmitere a energiei electrice dintre Ucraina şi Republica Moldova, contrar prevederilor pct.3 şi 5 din Regulamentul privind modalitatea de organizare a evidenţei  fluxurilor interstatale de energie electrică comercializată şi relaţiile reciproce dintre părţi la deservirea tehnică a aparatelor de măsură şi sistemelor de evidenţă (în continuare Regulament), a prevăzut aprovizionarea Republicii Moldova cu energie electrică,  importată din Ucraina în baza unui sistem incomplet de evidenţă instrumentală (din 86 de contoare necesare pentru evidenţa energiei electrice  nu erau instalate  25).
Rezultatele controlului efectuat, la solicitarea Curţii de Conturi, de către Departamentul Standardizare şi Metrologie (DSM)  asupra plenitudinii şi veridicităţii evidenţei energiei electrice importate de către Î.S.\xafMoldelectrica\xaf (anterior Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf) din Ucraina  denotă că din 32 de  interconexiuni ale reţelelor electrice ale Republicii Moldova cu ale celor din ţările vecine sînt contorizate 29, din care decontările de energie electrică, în baza aparatelor de măsură, pot fi efectuate de către Î.S.\xafMoldelectrica\xaf doar la 25. Mai mult decît atît, din 181 de aparate de măsură, supuse controlului de către DSM, au fost stabilite ca inutilizabile 150, sau 82,9 la sută. N-a fost efectuată verificarea de stat a contoarelor de măsurare a curentului electric şi intensităţii conform prevederilor art.18 (1) din Legea metrologiei nr.647-XIII din 17.11.95. Actele de control ale serviciului metrologie  sînt întocmite incorect şi  nu sînt înregistrate în modul stabilit de legislaţie, nu se utilizează blanchetele de strictă evidenţă.
Din cauza  neonorării condiţiilor Acordului încheiat între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei cu privire la colaborarea în domeniul electroenergeticii, nerespectării prevederilor actelor normative în vigoare, contrar prevederilor art. 14 din Legea cu privire la energetică nr.1525-XIII din 19.02.98, energia electrică furnizată de Ucraina nu este ţinută la evidenţă strictă, iar cantitatea importată este determinată la discreţia conducerii întreprinderilor.
Cantitatea de energie electrică importată din Ucraina de Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf este determinată în baza datelor prezentate de Centrul de decontări, primite  prin telefon. Deşi  în anul 2000, conform datelor Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf,  fluxul de energie electrică în Republica Moldova a constituit 3,9 mlrd.kWh, acesta nu este confirmat prin documente contabile primare.
Conducerea Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf (M.Cebotari, A.Goncear, M.Rîmiş), în lipsa unei confirmări documentare, a semnat un şir de acte de primire de la structurile intermediare, precum că energia electrică importată din Ucraina s-a furnizat pe zone tarifare, fapt ce a permis firmelor private să obţină nejustificat din contul consumatorilor din Republica Moldova beneficii suplimentare în sumă de circa 19,5 mil.lei.
Cantităţi esenţiale de energie electrică au fost importate din Ucraina cu concursul unui şir de firme intermediare: S.R.L.\xafEnergoalians\xaf (Kiev), S.R.L.\xaeDerimen Propertis Ltd\xaf (Elveţia), S.R.L.\xafItera\xaf (SUA), S.R.L.\xafAtica\xaf (Kiev), S.R.L.\xafFerren-M\xaf (Chişinău), S.R.L.\xafEnergomontaj\xaf (Chişinău) ş.a., care nu dispuneau de capacităţi tehnico-materiale de transportare a energiei electrice, în lipsa documentelor contabile necesare, care  ar confirma livrarea şi primirea  energiei electrice de la fiecare intermediar în parte, ceea ce contravine prevederilor pct. 5 din Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.294 din 17.05.98, conform cărora toţi agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, la livrarea mărfurilor şi prestarea serviciilor, sînt obligaţi să folosească documente contabile primare corespunzătoare formelor tipice aprobate în modul stabilit.  Astfel, firma \xaeFerren-M\xaf S.R.L., în anul 2000, a livrat 293,4 mil.kWh de energie electrică în regim de tranzit pentru S.A. \xaeRED-NORD\xaf, iar documentele contabile primare ce ar confirma livrarea acestei cantităţi de energie electrică atît la Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf, cît şi la S.A.\xafRED-NORD\xaf lipsesc. Analogic, în lipsa documentelor respective, este înregistrată şi livrarea a 40,1 mil. kWh de energie electrică de către S.R.L.  \xaeAtica\xaf,   S.R.L.\xafEnergomontaj\xaf ş.a.
În evidenţa contabilă a S.A.\xafRED-NORD\xaf cantitatea de energie electrică livrată de către  firma \xaeAtica\xaf nu este înregistrată, fapt ce contravine prevederilor art.8 din Legea contabilităţii.  Totodată,  la întreprindere figurează  o datorie de 14,3 mil.lei faţă de firma respectivă, constatată în baza unui act de verificare din 14.09.01.
În perioada supusă controlului, pierderile tehnologice de energie electrică importată, în reţelele de tensiune înaltă, variau lunar de la 4,3 pînă la 18,7 la sută, în timp ce norma aprobată de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), prin Hotărîrea nr.10 din 25.06.99,  a fost stabilită de 4,7 la sută, iar prin Hotărîrea nr.20 din 21.03.2000 - de 4,5 la sută.
Conducerea Î.S.\xafMoldtranselectro\xaf, neţinînd cont de principiile eficacităţii, a acceptat compensarea pierderilor la decontările cu firmele importatoare de energie electrică (S.R.L.\xafEnergomontaj\xaf, S.R.L.\xafFerren-M\xaf, S.R.L.\xafAtica\xaf, S.R.L.\xafDerimen Propertis Ltd\xaf) la nivelul celor aprobate de către ANRE, care erau de peste 2 ori mai mici decît cele reale, ceea ce  a contribuit la obţinerea veniturilor suplimentare nejustificate de către aceste firme şi pierderilor de către S.A.\xafRED-NORD\xaf. Astfel, în anii 1999-2000, în urma acestor compensări venitul suplimentar obţinut  de firma S.R.L.\xafEnergomontaj\xaf a constituit 4,3 mil. lei, de firma "Ferren-M\xaf  - 4,2 mil.lei ş.a., S.A.\xafRED-NORD\xaf cauzîndu-i-se  pierderi "comerciale\xaf de 14,8 mil. kWh (8,0 mil.lei) de  energie electrică.
Starea nesatisfăcătoare a evidenţei energiei electrice importate din Ucraina de către Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf  a făcut posibilă admiterea unor tranzacţii dubioase.  Conducerea Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf (M.Cebotari), la încheierea unui şir de contracte cu diverse organizaţii, firme şi companii, precum şi la întocmirea actului  din 05.01.99 cu Compania \xaeUcrenergo\xaf şi S.A.T.Î.\xafStali\xaf, a creat artificial datoria Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf faţă de firma \xaeDerimen Propertis Ltd\xaf în sumă de 4,9 mil. dol.SUA, în urma manipulării condiţiilor contractelor încheiate. Astfel, în decembrie 1998, cantitatea de 132,4 mil. kWh de energie electrică în valoare de 4,9 mil. dol.SUA n-a fost compensată de către S.A.T.Î. \xaeStali\xaf Companiei \xaeUcrenergo\xaf şi, respectiv, n-a fost furnizată Republicii Moldova de către Compania \xaeUcrenergo\xaf.  
Actul din 05.01.99 privind importul a 51,9 mil. kWh de energie electrică de asemenea  nu poate fi considerat ca document justificativ despre compensarea cantităţii respective de   energie electrică, deoarece, pe de o parte, lipsesc documentele primare contabile, prevăzute de pct.2.1 din contractul  nr. 53/21 din 27.01.99, care ar confirma compensarea de către S.A.T.Î.\xafStali\xaf a energiei electrice furnizate Companiei \xaeUcrenergo\xaf,  iar pe de altă parte, în evidenţa contabilă a Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf, atît în decembrie 1998 (perioada în care urma să fie reflectată  energia electrică furnizată), cît  şi în ianuarie 1999 nu este reflectată primirea de la Compania \xaeUcrenergo\xaf a acestei cantităţi. Aşadar, Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf nu dispune de documente contabile primare care ar confirma primirea de la Compania \xaeUcrenergo\xaf a 132,4 mil. kWh şi a 51,9 mil. kWh de energie electrică.
Cazuri de formare fără suport documentar a datoriilor faţă de  firma \xaeDerimen Propertis Ltd \xae au avut loc şi în anul 1999. Astfel, Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf, conform unor acte de primire, semnate de către M.Cebotari şi  M.Rîmiş, în lipsa  documentelor confirmative de livrare-primire a energiei electrice, a luat la intrări 825,9 mil.kWh de energie electrică în valoare de 23,1 mil.dol.SUA, importată de către S.R.L.\xafEnergoalians\xaf prin intermediul firmei \xaeDerimen Propertis Ltd\xaf.
În cadrul acestei afaceri datoria Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf faţă de firma \xaeDerimen Propertis Ltd\xaf pentru 212,3 mil.kWh de energie electrică în sumă de 5,9 mil.dol.SUA a fost formată artificial prin întocmirea, după 2-3 luni de la perioada de referinţă, a actelor nr. 1 şi nr. 2 din 15.04.99 (fără anexarea documentelor de confirmare a livrării de energie electrică), semnate de către directorul general al Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf (M.Cebotari), în care a fost stipulat că Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf a primit de la S.R.L. \xaeEnergoalians\xaf,  prin intermediul firmei \xaeDerimen Propertis Ltd\xaf, 105,8 mil.kWh de energie electrică - în ianuarie 1999 şi 106,5 mil.kWh - în februarie 1999. Această cantitate de energie electrică nu poate fi considerată ca furnizată şi, respectiv, ca primită, deoarece, pe de o parte, n-a fost contractată (contractul nr.24/02-99 din 26.02.99, în baza căruia urma să se efectueze livrarea de energie electrică de către firma \xaeDerimen Propertis Ltd\xaf, a intrat în vigoare abia la 01.03.99 sau după perioada de referinţă a actului perfectat), iar pe de altă parte - lipsesc documentele contabile primare confirmative.
Potrivit evidenţei contabile a Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf, în mai, iunie şi iulie 1999 s-au luat la intrări 78,1 mil.kWh de energie electrică, importată de către  S.R.L.\xafEnergoalians\xaf prin intermediul firmei \xaeDerimen Propertis Ltd\xaf. Ulterior această cantitate, conform evidenţei contabile din luna septembrie 1999, a fost stornată  ca energie electrică neprimită.
În anul 2000, contabilitatea Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf (R.Gavrilova), în baza unor acte de primire-predare (întocmite în mod arbitrar), semnate de către conducerea întreprinderii (A.Goncear, M.Rîmiş) şi la care lipsesc anexele privind documentele de confirmare a livrării energiei electrice, a luat la intrări 280,6 mil.kWh de energie electrică în valoare de 7,5 mil.dol.SUA, importată de către S.R.L.\xafEnergoalians\xaf prin intermediul firmei \xaeDerimen Propertis Ltd\xaf.
În consecinţă, din cele 1106,5 mil.kWh de energie electrică în valoare de 30,6 mil.dol.SUA, luată la intrări de către contabilitatea Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf în perioada anilor 1998-2000, importată de către S.R.L.\xafEnergoalians\xaf prin intermediul firmei \xaeDerimen Propertis Ltd\xaf, întreprinderea nu dispune de temei juridic şi de documente contabile, care ar confirma primirea (în decembire 1998, ianuarie şi februarie 1999) a energiei electrice în cantitate totală de 344,7 mil.kWh în valoare de 10,8 mil. dol. SUA, iar datoria faţă de SRL \xaeEnergoalians\xaf, reflectată în evidenţa contabilă a Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf la 01.11.2000 în sumă de 9,4 mil. dol. SUA, nu este argumentaă cu documente contabile primare.
Unele livrări de mărfuri (obţinute de către Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf prin achitări reciproce) au un caracter dubios. Astfel, generatorul pentru staţii atomice, cumpărat de la firma \xaePetrolium-Pi\xaf (fără necesitate), la preţul de 630,0 mii dol. SUA, a fost luat la intrări de către Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf, ulterior fiind eliberat la acelaşi preţ firmei \xaeDino Star\xaf SRL pentru a fi furnizat staţiei atomice electrice din sudul Ucrainei.
Conform datelor organelor fiscale din 01.11.99, firma \xaePetrolium-Pi\xaf nici nu exista, iar potrivit celor ale Departamentului Vamal, în perioada anilor 1998-2001, asemenea generatoare n-au fost importate în Republica Moldova şi nici exportate din republică.  
În acelaşi timp, în baza facturii nr.736252 AG din 12.03.99, Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf (V.Balo) a primit de la firma \xaePetrolium-Pi\xaf pompe şi alt utilaj în sumă de 15,8 mil.lei (1,8 mil.dol.SUA). O parte din utilajul procurat în valoare de 296,0 mii dol.SUA a fost  livrat S.R.L.\xafSafian\xaf la preţul de 199,4 mii dol.SUA, cauzînd pierderi întreprinderii de 86,6 mii.dol.SUA.
Totodată, pierderile Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf, în urma  relaţiilor cu firma \xaeDerimen Propertis Ltd\xaf din Elveţia, numai de la diferenţa de curs a leului faţă de dolarul SUA au constituit 43,4 mil.lei.
În perioada anilor 1998-2001, S.A.\xafRED-NORD\xaf n-a primit energie electrică de la firma \xaeEnergoalians\xaf S.R.L. şi, respectiv, nu avea datorii faţă de firma respectivă.
Datoria S.A.\xafRED-NORD\xaf(Gh.Pelin) faţă de firma \xaeEnergoalians\xaf S.R.L. în sumă de 5,3 mil.dol.SUA (66,0 mil.lei) a apărut în urma cesionării acesteia de către Î.S.\xafMoldtranselectro\xaf (A.Goncear), în baza contractului nr.71-1/09-ĂA şi actului de cesiune din 01.09.2000, întocmite  neîntemeiat şi nelegitim de către părţi în or. Kiev.
Situaţia problematică privind achitarea datoriei în cauză, în care s-a pomenit  S.A.\xafRED-NORD\xaf, este cauzată de iresponsabilitatea conducerii întreprinderii la gestionarea activităţii acesteia.
În perioada anilor 1997-2001, pierderile rezultate de activitatea economico-financiară a S.A.\xafRED-NORD\xaf au constituit în total  217,4 mil.lei, iar cele de energie electrică -  circa  28-38 la sută din volumul de energie electrică procurat, depăşind de 3-4  ori normativele aprobate (9,8 la sută), iar cheltuielile pentru 1 kWh de energie electrică  au sporit de la 18,5 bani pînă la 68,0 bani, sau de 3,7 ori.
Din lipsa evidenţei energiei electrice procurate de la Î.S.\xafMoldtranselectro\xaf şi de la alte firme particulare, soldul datoriilor creditoare la finele anului 2001 a constituit 265,4 mil.lei, sau a fost de 5,4 ori mai mare decît soldul datoriilor debitoare şi de 3 ori a depăşit  mărimea capitalului social.
În urma inventarierii efectuate în anul 2001 la    S.A.\xafRED-NORD\xaf  au fost depistate lipsuri de mijloace fixe (916,8 km de reţele electrice) cu valoarea iniţială de 33,0 mil.lei, din care  2,4 mil.lei au fost trecute la cheltuieli,  iar 24,0 mil.lei - casate.
În perioada supusă controlului,  S.A.\xafRED-NORD\xaf (Gh.Pelin) a încheiat tranzacţii neavantajoase cu S.R.L.\xafFerren-M\xaf. Astfel, conform contractului nr.8 din 19.01.2000 (coordonat cu Î.S.\xafMoldtranselectro\xaf), S.R.L.\xafFerren-M\xaf, nedispunînd de baza respectivă pentru furnizarea de energie electrică, în perioada  martie-decembrie anul 2000, urma să livreze  S.A.\xafRED-NORD\xaf 200,0 mil.kWh de  energie electrică, fără să se indice  punctele de interconexiune prin care se va livra energia electrică. Mai mult decît atît, S.R.L.\xafFerren-M\xaf, nerespectînd condiţiile pct.4.2 din contractul încheiat cu Î.S.\xafMoldtranselectro\xaf, nu s-a achitat cu ultima pentru serviciile de transportare a energiei electrice, lunar datoria constituind circa 1,1-1,2 mil.lei. Venitul ratat al  Î.S.\xafMoldtranselectro\xaf de la neachitarea penalităţilor de către  S.R.L.\xafFerren -M\xaf pentru încălcarea termenului de achitare a plăţii pentru servicii constituie 370,4 mii lei.
În contabilitatea S.A.\xafRED-NORD\xaf lipsesc documentele contabile primare privind livrarea de către  firma \xaeFerren -M\xaf S.R.L a cantităţii de energie electrică prevăzută de contractul sus-numit. Decontările cu această firmă s-au efectuat în baza unui cont-factură, perfectat contrar modalităţii stabilite prin Hotărîrea Guvernului nr.558 din 17.06.99, prin  achitări reciproce în sumă de 1,8 mil. lei. În contul achitărilor reciproce, firmei \xaeFerren-M\xaf i s-a transmis nelegitim patrimoniul (diminuat neîntemeiat)  şi un lot de teren al fostei S.A.\xafBiovit-Ungheni\xaf.
Deşi S.A.\xafRED-NORD-VEST\xaf, pentru cantitatea de 35,9 mil.kWh de energie electrică furnizată de către firma \xaeEnergoalians\xaf în anul 2000, urma să achite 892,9 mii dol.SUA, în realitate a achitat 951,9 mii dol.SUA, sau supraplata neîntemeiată constituie 59,0 mii dol.SUA (808,6 mii lei).
Datoria S.A.\xafRED-NORD-VEST\xaf faţă de firma \xaeEnergoalians\xaf în sumă de 5,5 mil.dol.SUA a apărut în urma încheierii contractului nr.71-2/09-ĂA din 01.09.2000  între I.S. \xaeMoldtranselectro\xaf (A.Goncear), S.R.L.\xafEnergoalians\xaf (I.Socolov) şi S.A.\xafRED-NORD-VEST\xaf (A.Vengher), contrar prevederilor actelor normative şi legislative în vigoare. La această dată neîntemeiat a fost semnat şi actul de cesiune a acestei obligaţiuni creditoare.
Situaţia problematică privind achitarea datoriei în cauză, în care s-a pomenit S.A.\xafRED-NORD-VEST\xaf, a fost  cauzată de iresponsabilitatea conducerii întreprinderii (fostul director-manager A. Vengher) la gestionarea activităţii acesteia.
În perioada anilor 1997-2001 pierderile în rezultatul activităţii economico-financiare a S.A.\xafRED-NORD-VEST\xaf au constituit în total 166,2 mil.lei, iar pierderile de energie electrică - circa  28-36 la sută din volumul de energie electrică procurat, sau de  3-4  ori mai mult decît cele aprobate (9,8 la sută), cheltuielile pentru 1 kWh crescînd de la 18,5 bani pînă la 77,6 bani, sau de 4,3 ori. Majorarea pierderilor de energie electrică este cauzată de faptul că cantitatea de energie electrică procurată de către S.A. \xaeRED-NORD-VEST\xaf nu s-a determinat în baza indicaţiilor contoarelor de decontare ale acesteia, ci în baza  datelor prezentate de către Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf, care, la rîndul lor, erau determinate în mod subiectiv.
Din cauza lipsei de contoare de decontare, evidenţa energiei electrice, precum şi a pierderilor de energie electrică, ţinută de către S.A.\xafRED-NORD-VEST\xaf, este ireală. La unele sectoare pierderile constituiau pînă la 50 la sută, iar la altele -  dimpotrivă, s-a înregistrat de 2 ori mai multă energie decît s-a livrat.  
Din motivul determinării subiective a cantităţii de energie electrică procurată de la Î.S.\xafMoldtranselectro\xaf şi alte firme particulare, soldul datoriilor creditoare ale S.A.\xafRED-NORD-VEST\xaf la finele anului 2001 constituia 167,9 mil.lei, sau de 4,3 ori mai mare decît soldul datoriilor debitoare şi de 2 ori - decît mărimea capitalului social. Pasivele neacoperite la această dată constituiau circa 200,0 mil.lei.
În cele din urmă, creşterea în proporţii esenţiale a datoriilor creditoare ale S.A.\xafRED-NORD\xaf şi S.A.\xafRED-NORD-VEST\xaf, precum şi majorarea pierderilor de energie electrică furnizată acestora de către Î.S.\xafMoldtranselectro\xaf sînt cauzate de aprecierea subiectivă a cantităţii de energie electrică procurată, deoarece RED-urile n-au  determinat cantitatea acesteia în baza indicaţiilor contoarelor de decontare proprii, ci în baza datelor prezentate de către Î.S.\xafMoldtranselectro\xaf, care, la rîndul său, determina cantitatea de energie electrică importată nu în baza indicaţiilor contoarelor de decontare proprii, ci în baza actelor de primire-predare aduse din or.Kiev de către conducerea Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf (M. Cebotari, A.Goncear). Mai mult decît atît, S.A.\xafRED-NORD\xaf şi S.A.\xafRED-NORD-VEST\xaf  nu dispun de astfel de contoare.
În consecinţă, din cauza iresponsabilităţii conducerii Î.S.\xafMoldtranselectro\xaf (dnii M.Cebotari, A.Goncear, M.Rîmiş), S.A.\xafRED-NORD\xaf (Gh.Pelin) şi S.A.\xafRED-NORD-VEST\xaf (A.Vengher) la exercitarea atribuţiilor funcţionale şi ignorării prevederilor actelor normative şi legislative în vigoare la contractarea şi negocierea energiei electrice importate în anii 1998-2001 din Ucraina pentru aprovizionarea Republicii Moldova, decontările între aceste întreprinderi, precum şi cu  S.R.L. \xaeDerimen Propertis Ltd\xafdin Elveţia şi S.R.L.\xafEnergoalians\xaf or. Kiev au un caracter dubios, iar evidenţa energiei electrice şi decontările pentru aceasta au fost efectuate cu încălcări grave ale legislaţiei în vigoare.
Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările constatate  şi în baza  art.25 şi 26  din Legea privind Curtea de Conturi nr.312-XIII din 08.12.94,
h o t ă r ă ş t e:
1. Se  menţionează încălcările grave ale prevederilor actelor normative şi legislative, comise de către factorii de decizie ai Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf (M.Cebotari, A.Goncear, M.Rîmiş), Î.S. \xaeMoldelectrica\xaf (V.Pleşcan), S.A."RED-NORD\xaf (Gh.Pelin) şi S.A."RED-NORD-VEST\xaf (A.Vengher)  la  aprovizionarea Republicii Moldova cu energia electrică importată din Ucraina de către Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf, firmele "Derimen Propertis Ltd\xaf din Elveţia, S.R.L. \xaeEnergoalians\xaf or. Kiev, S.R.L.\xafFerren-M\xaf mun. Chişinău şi distribuită S.A."RED-NORD\xaf, S.A."RED-NORD-VEST\xaf, cauzînd ultimelor pierderi colosale.
2. Se ia act că dnii M.Cebotari, A.Goncear, Gh.Pelin, A.Vengher la finele controlului nu deţineau funcţiile respective.  
3. Se atenţionează conducerea ANRE (dnii A.Saracuţa, N.Triboi) la lipsa de supraveghere asupra activităţii comerciale a participanţilor la piaţa energiei electrice importate din Ucraina,  în rezultatul căreia, la  tranzitarea energiei electrice pe teritoriul Republicii Moldova, s-au admis pierderi supranormative de energie electrică.
4. Se informează Ministerul Energeticii (Ia.Timciuc) despre starea dezastruoasă privind asigurarea cu mijloace de măsură a punctelor de interconexiune a sistemelor electroenergetice, denaturarea evidenţei energiei electrice importate din Ucraina şi  se cere:  
- întreprinderea, în strictă conformitate cu atribuţiile ministerului,  aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1145 din 26.10.2001,  a măsurilor de rigoare pentru asigurarea funcţionării eficiente a sistemului energetic;
- determinarea şi tragerea la răspundere a persoanelor responsabile de procurarea de către Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf a utilajului de la firma \xaePetrolium-Pi\xaf, care nu era necesar întreprinderii  şi o parte din care în valoare de 1,2 mil.dol.SUA nu este folosit;
- convocarea adunărilor generale ale S.A.\xafRED-NORD\xaf şi S.A.\xafRED-NORD-VEST\xaf, la care să se examineze rezultatele controlului, cu întreprinderea de măsuri eficiente pentru ameliorarea activităţii economico-financiare a societăţilor pe acţiuni, ţinerea evidenţei stricte şi veridice a importării şi comercializării energiei electrice, rambursarea datoriilor debitoare, tragerea la răspundere, în modul stabilit de legislaţie,  a persoanelor responsabile pentru comiterea încălcărilor depistate în urma controlului.
5. Se cere de la conducerea Î.S.\xafMoldelectrica\xaf (V.Pleşcan):
- lichidarea neajunsurilor depistate de control, elaborarea şi implementarea măsurilor de redresare a situaţiei create;
- tragerea la răspundere a persoanelor responsabile de ţinerea  evidenţei energiei electrice importate din Ucraina şi realizate RED-urilor;
- organizarea evidenţei energiei electrice importate din Ucraina pe zone tarifare;
- asigurarea în mod oportun a punctelor de interconexiune a sistemelor electroenergetice la tranzitarea interstatală şi naţională a energiei electrice cu mijloace de măsură testate;
- ţinerea evidenţei contabile a energiei electrice în strictă conformitate cu prevederile actelor legislative şi normative în vigoare, Standardelor Naţionale de Contabilitate.
6. Se cere de la conducerea Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf (M.Costea):
-  recuperarea plăţii pentru  energia electrică, achitată neîntemeiat  S.R.L. \xaeEnergoalians\xaf, or. Kiev în decembrie 1998 - 132,4 mil.kWh,  ianuarie 1999 - 105,8 mil.kWh şi februarie 1999 - 106,5 mil.kWh (în total - 344,7 kWh în sumă de 10,8 mil.dol.SUA), care nu are suport documentar,  economic şi juridic;
- stornarea  datoriilor faţă de S.R.L.\xafEnergoalians\xaf, cesionate S.A.\xafRED-NORD\xaf - în sumă de 5,3 mil.dol.SUA şi S.A.\xafRED-NORD-VEST\xaf - de 5,5 mil.dol.SUA (în baza contractelor nr.71/1/09-ĂA şi  nr.71/2/09-ĂA,  încheiate neîntemeiat), precum şi datorii faţă de SRL \xaeEnergoalians\xaf, reflectată în evidenţa contabilă a Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf la 01.11.2000 în sumă de 9,4 mil. dol. SUA, care nu este argumentată cu documente contabile primare.
7. Se propune Ministerului Finanţelor (Z.Grecianîi) perfecţionarea evidenţei contabile (documentelor primare) a energiei electrice importate şi comercializate, reieşind din particularităţile acestei ramuri.
8. Se cere de la ANRE (N.Triboi) efectuarea unui control al pierderilor în reţelele electrice de tensiune înaltă, temeiniciei şi respectării normativelor de pierderi de energie electrică la tranzitarea internaţională şi naţională a acesteia, inclusiv la importarea energiei electrice din Ucraina şi de la alţi furnizori.
9. Se propune Departamentului Standardizare şi Metrologie (S.Baban) efectuarea supravegherii asupra asigurării punctelor de interconexiune a sistemelor electroenergetice la tranzitarea internaţională şi naţională a energiei electrice cu mijloace de măsură testate în modul stabilit de actele legislative şi normative în vigoare.    
10. Se cere de la Departamentul Privatizării (N.Gumenîi), de comun acord cu Ministerul Energeticii (Ia.Timciuc), efectuarea cercetărilor din oficiu asupra încălcării prevederilor actelor normative în vigoare la deetatizarea proprietăţii de stat, deţinută în S.A.\xafBiovit-Ungheni\xaf.
11. Se informează Guvernul Republicii Moldova despre starea dezastruoasă a evidenţei şi decontărilor pentru energia electrică importată din Ucraina în perioada anilor 1998-2001,  asigurarea nesatisfăcătoare cu mijloace de măsură a punctelor de interconexiune a sistemelor electroenergetice ale Ucrainei şi Republicii Moldova de către conducerea Î.S. \xaeMoldtranselectro\xaf (M.Cebotari, A.Goncear, M.Rîmiş), Î.S. \xaeMoldelectrica\xaf (V.Pleşcan, M.Rîmiş) şi se propune:
- audierea organelor de resort (Ministerul Energeticii şi Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică ş.a.) privind starea tehnică a mijloacelor de măsură la asigurarea evidenţei şi decontărilor pentru energia electrică importată din Ucraina în perioada supusă controlului;
- formarea unei Comisii guvernamentale pentru efectuarea auditului energetic la aprovizionarea ţării cu energie electrică, inclusiv determinarea volumelor şi  pierderilor de energie electrică importată din Ucraina în perioada anilor 1998-2001.
12. Prezenta hotărîre se remite Preşedintelui Republicii Moldova  şi Parlamentului pentru informare şi posibilă luare de atitudine.
13. Despre executarea cerinţelor pct.4, 5, 6, 7, 8, 9 şi 10 din prezenta hotărîre  Curtea de Conturi va fi informată în termen de o lună.
    Preşedintele
    Curţii de Conturi                            Vasile Pentelei
    Chişinău, 4 iulie 2002.
    Nr. 66.