HSS336/1990
ID intern unic:  306526
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SOVIETUL SUPREM AL RSSM
HOTĂRÎRE Nr. 336
din  02.11.1990
cu privire la Garda Republicană a Moldovei
Publicat : 30.11.1990 în Veştile Nr. 11     art Nr : 266     Data intrarii in vigoare : 02.11.1990
      Abrogat la 29.12.1990

Sovietul Suprem  al Republicii Sovietice Socialiste Moldova h o t ă r ă ş t e :
  
1. Crearea Gărzii Republicane a Moldovei.
2. Aprobarea Regulamentului Gărzii Republicane a Moldovei.
3. Asigurarea    de   către   Guvernul   R.S.S.   Moldova   a   bazei tehnico-materiale a Gărzii Republicane a Moldovei.
4. Întrarea în vigoare a prezentei Hotărîri din momentul adoptării.
APROBAT
prin Hotărîrea Sovietului Suprem
al R.S.S. Moldova din 2 noiembrie
1990, nr. 336-XII.
R E G U L A M E N T U L
Gărzii Republicane a Moldovei
I.PRINCIPII GENERALE
1. Garda Republicană  a  Moldovei  este  o  organizaţie  populară  de voluntari  care activează în conformitate cu Constituţia R.S.S. Moldova, cu  legislaţia  în  vigoare şi cu prezentul Regulament,  sub  conducerea nemijlocită a Preşedintelui republicii.
Ea are menirea:
să contribue la apărarea suveranităţii republicii, la menţinerea ordinii publice şi la lichidarea urmărilor calamităţilor naturale;
să asigure în caz de necesitate, împreună cu forţele Ministerului de interne al R.S.S. Moldova, paza celor mai importante obiective strategice şi de stat.
2. Membri ai Gărzii Republicane a Moldovei pot fi persoanele care au atins vîrsta de 18 ani, indiferent de apartenenţa naţională, partinitate sau convingeri religioase, care din punctul de vedere al calităţilor fizice şi morale sînt capabili să respecte obligaţiile asumate şi să îndeplinească cerinţele Regulamentului.
   Membrul Gărzii Republicane a Moldovei depune jurămîntul de apărător al R.S.S. Moldova.
II. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR
GĂRZII REPUBLICANE A MOLDOVEI
3. Membrul Gărzii Republicane a Moldovei are obligaţia:
a) să respecte legile R.S.S. Moldova, dispoziţiile şi ordinele comandanţilor Gărzii Republicane a Moldovei;
d) să practice sportul pentru a-şi menţine sănătatea şi puterea fizică într-o stare exemplară;
c) să aibă un comportament civilizat şi corect;
d) să poarte în timpul îndeplinirii sarcinilor insigna, legitimaţia de membru al Gărzii Republicane a Moldovei şi brasarda tricoloră.
4. Membrul Gărzii Republicane a Moldobei are dreptul:
a) să curme, în conformitate cu legislaţia în vigoare, orice tentativă de încălcare a ordinii publice;
d) să controleze actele de identitate ale persoanelor care încalcă ordinea publică şi, în caz de necesitate, să le conducă la secţia de miliţie;
c) să ia de la martori depoziţii în scris referitoare la împrejurările încălcării ordinii publice;
d) să ridice mijloacele folosite la încălcarea ordinii publice şi să le transmită organelor de miliţie;
e) să folosească,în caz de necesitate, mijloace speciale în conformitate cu legislaţia în vigoare;
f) să oprească şi să controleze mijloacele de transport (cu  excepţia mijloacelor de transport ce aparţin misiunilor diplomatice);
g) să efectueze alte acţiuni ce ţin de exercitarea obligaţiilor de membru al Gărzii Republicane a Moldovei.
5. Persoanele care opun rezistenţă acţiunilor legitime ale membrilor Gărzii Republicane a Moldovei, persoanele care atentează la viaţa, sănătatea, onoarea şi demnitatea acestora sînt trase la răspundere administrativă sau penală în conformitate cu legislaţia în vigoare.
6. Subminarea sănătăţii membrului Gărzii Republicane a Moldovei în timpul îndeplinirii sarcinilor sale echivalează cu traumatismul de producţie. În cazul în care membrul Gărzii Republicane a Moldovei îşi pierde viaţa, persoanelor care erau întreţinute de acesta li se garantează pensie de urmaşi în mărimea pensiei prevăzute pentru urmaşii lucrătorului decedat în urma traumatismului de producţie.
III. STRUCTURA ŞI PRINCIPIILE DE ORGANIZARE A
GĂRZII REPUBLICANE A MOLDOVEI
7. Veriga primară a Gărzii Republicane a Moldovei o constituie grupul de sprijin, format pe bază de iniţiativă personală a membrilor lui şi conform principiului teritorial. Componenţa verigii primare a Gărzii Republicane a Moldovei poate fi de cel puţin 3 şi cel mult 30 de persoane. Şeful grupului de sprijin este ales de adunarea constituantă.
8. Procesele-verbale de constituire a grupurilor de sprijin ale Gărzii Republicane a Moldovei sînt prezentate pentru înregistrare Consiliului Republican al Gărzii Republicane a Moldovei.
9. Grupurile de sprijin ale Gărzii Republicane a Moldovei formează detaşamentele raionale in componenţa a 300 de persoane, conduse de un şef de detaşament, numit de Consiliul Republican al Gărzii Republicane a Moldovei.
10. Garda Republicană a Moldovei e condusă de Comandant, a cărui candidatură e propusă de Preşedintele R.S.S. Moldova şi aprobată de Sovietul Suprem al R.S.S. Moldova. Componenţa nominală, structura şi funcţiile Consiliului republican al Gărzii Republicane a Moldovei sînt determinate de Comandantul ei.
11. Garda Republicană a Moldovei este persoană juridică.
12. Activitatea Gărzii Republicane a Moldovei este finanţată din contul bugetului de stat şi din donaţiile benevole ale cetăţenilor.
13. Membrului Gărzii Republicane a Moldovei care încalcă Pegulamentul şi care nu respectă disciplina i se aplică pedeapsă conform hotărîrii grupului de sprijin, inclusiv excluderea din Garda Republicană a Moldovei.
14. În cazul în care activitatea Grupului de sprijin vine în contradicţie cu Regulamentul, înregistrarea acestui grup ecte anulată de Consiliul Republican al Gărzii Republicane a Moldovei.