HPA893/1996
ID intern unic:  306885
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 893
din  26.06.1996
pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la constituirea şi utilizarea fondului rutier
Publicat : 30.08.1996 în Monitorul Oficial Nr. 57     art Nr : 557     Data intrarii in vigoare : 26.06.1996

   
Abrogată prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18

    MODIFICAT

    LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16
    LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14
    HP319 din 20.12.13, MO1-3/03.01.14 art.7
   
LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10
    LP102-XVI din 16.05.08, MO102/10.06.08 art.380
    LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611; vigoare 01.01.06
    LP363-XV din 05.11.04, MO237-240/24.12.04 art.1025
   
LP20-XV din 12.02.04, MO39-41/05.03.04 art.222
   
LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956; în vigoare 01.01.04


    NOTĂ:
    În cuprinsul regulamentului, textele „un cont al Trezoreriei Ministerului Finanţelor” şi „contul Trezoreriei Ministerului Finanţelor” se înlocuiesc cu sintagma „Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor”, iar sintagma „Trezoreria Ministerului Finanţelor” şi cuvîntul „Trezoreria” se înlocuiesc cu cuvintele „Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor” prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10
    Cuvintele "Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor" se înlocuiesc cu cuvintele "organul abilitat al administraţiei publice centrale"; termenul "cont special" se înlocuieşte cu termenul "cont" prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956


    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art.1. - Se aprobă Regulamentul cu privire la constituirea şi utilizarea fondului rutier (se anexează).
    Art.2. - Prevederile Regulamentului cu privire la constituirea şi utilizarea fondului rutier se pun în aplicare de la data intrării în vigoare a Legii fondului rutier.
    Art.3. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                     Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 26 iunie 1996.
    Nr. 893-XIII.


REGULAMENT
cu privire la constituirea şi utilizarea fondului rutier
I. Dispoziţii generale
    1. Sursele de constituire a fondului rutier (denumit în continuare fond) sînt:
    a) defalcările de la accizele la benzină şi motorină, în cuantumul stabilit în Legea bugetului de Stat pe anul respectiv;
    b) taxa de trecere pe drumurile Republicii Moldova a vehiculelor neînmatriculate în republică percepută de la beneficiarii lor care nu au relaţii fiscale cu bugetul republicii şi care folosesc teritoriul ei pentru trecere cu vehicule, pentru transportul de încărcături şi de pasageri;
    c) taxa de folosire a drumurilor percepută de la posesorii de vehicule înmatriculate în Republica Moldova, cu excepţia defalcărilor în bugetele raionale, bugetele municipale Chişinău şi Bălţi şi bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
    d) taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru circulaţia vehiculelor ale căror masă totală, sarcină masică pe osie şi gabarite depăşesc limitele admise şi taxa pentru efectuarea de lucrări şi amplasarea de obiective pentru prestarea serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor;
    [Pct.1 lit.e) abrogată prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    f) taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto;
    g) taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, carnetelor (carnete de drum la autorizaţii multilaterale CEMT) şi taxele pentru transporturi rutiere internaţionale (taxe adecvate), achitate de persoane fizice şi juridice, conform art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996, în limita în care acestea nu formează bugetul autorităţii publice responsabile de eliberarea lor;
    [Pct.1 lit.g) modificată prin HP319 din 20.12.13, MO1-3/03.01.14 art.7]
    [Pct.1 lit.g) modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]

    h) amenzile aplicate pentru nerespectarea regulilor transportului de călători, deteriorarea drumurilor, construcţiior şi utilajelor rutiere, a plantaţiilor aferente drumurilor.
    [Pct.1 modificat prin LP20-XV din 12.02.04, MO39-41/05.03.04 art.222]
    [Pct.1 modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]

    2. În fond pot fi vărsate mijloacele obţinute din împrumuturile cu destinaţie specială şi din loterii, precum şi mijloacele de la bugetul de stat (conform hotărîrii Parlamentului) şi de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale (conform deciziilor organelor administraţiei publice locale).
    [Pct.2 modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
    3. Defalcările de la accize şi toate tipurile de taxe rutiere se acumulează la Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor (fiecare tip de taxe avînd un simbol distinct al Băncii Naţionale a Moldovei). Aceste mijloace se virează săptămînal, pe măsura încasării, în contul fondului, aparţinînd organului de administrare a gospodăriei rutiere. Finanţarea cheltuielilor fondului se efectuează conform prevederilor programelor anuale ale lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice, aprobate de Guvern, în limitele concrete pe obiective şi categorii de lucrări.
    [Pct.3 modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611; în vigoare 01.01.06]
    4. Taxele enumerate la pct.1 lit. b), c), d) și f) se percep conform cotelor stabilite prin Legea fondului rutier.
    [Pct.4 modificat prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    [Pct.4 în redacţia LP20-XV din 12.02.04, MO39-41/05.03.04 art.222]
    [Pct.4 în redacţia LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]

    5. Guvernu publică anual dări de seamă privind cheltuirea resurselor fondului şi planurile de utilizare a acestora, indicînd obiectele principale care urmează să fie reparate şi reconstruite.4. Taxele enumerate la pct.1 lit. b), c), d), e) şi f) se percep conform cotelor stabilite prin Legea fondului rutier.
II. Accizele la benzină şi motorină
    [Capotolul II titlul modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
    6. Accizele la benzină şi motorină se percep de organele fiscale în conformitate cu Codul fiscal.
    [Pct.6 în redacţia LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
    [Pct.7-9 excluse prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956; pct.10-29 devin pct.7-26]

III. Taxa de trecere pe drumurile Republicii Moldova
a vehiculelor neînmatriculate în republică
    7. Plătitori ai taxei sînt persoanele fizice şi juridice beneficiare de vehicule neînmatriculate în Republica Moldova care nu au relaţii fiscale cu bugetul republicii şi care folosescteritoriul ei pentru trecere cu vehicule, pentru transportul de încărcături şi de pasageri. În cazurile în care vehiculele sînt importate în republică pentru a fi înmatriculate de către proprietari - cetăţeni ai Republicii Moldova - taxa nu se percepe.
    8. Cotele taxei depind de tipul vehiculului, capacitatea (numărul de locuri) sau capacitatea de încărcare a acestuia, de categoria încărcăturilor transportate şi de distanţa (în kilometri) parcursă într-o direcţie pe teritoriul Republicii Moldova. Cotele se stabilesc pornind de la condiţia că un autocamion se află pe teritoriul republicii timp de 24 de ore. În cazul depăşirii acestui termen se încasează suplimentar o sumă echivalentă cu 24 de euro pentru fiecare 24 de ore. Constituie excepţie cazurile de reţinere din motive obiective: boală a şoferului, condiţii rutiere nesatisfăcătoare, calamităţi naturale, accident rutier. Dovada reţinerii din motive obiective se face cu un certificat eliberat de către conducătorul sectorului de exploatare a drumurilor, în a cărui administrare se află sectorul de drum pe care a avut loc reţinerea; în caz de accidente rutiere, dovada se face cu certificate eliberate de organele poliţiei rutiere.  
    Prevederea în cauză se aplică autocamioanelor care tranzitează Republica Moldova. În acest caz, prin tranzitare se înţelege transportul pe drumuri al încărcăturilor, ale căror staţie de expediere şi staţie de destinaţie se află peste hotarele republicii.
    În cazul în care un autocamion intră în Republica Moldova pentru a fi încărcat sau pentru a executa lucrări, durata aflării acestuia în republică, fără achitarea plăţii suplimentare, se stabileşte în conformitate cu termenele stipulate în acordurile internaţionale bilaterale.
    [Pct.8 modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
    9. În cazul în care masă totală, sarcină masică pe osie şi/sau gabaritul vehiculului neînmatriculat în Republica Moldova s-au modificat, depăşind limitele stabilite în anexa nr.1 la Legea fondului rutier, beneficiarul vehiculului în cauză este obligat să ia contact cu organele vamale pentru a stabili ruta şi a îndeplini formalităţile legale aferente plăţii suplimentare pentru depăşirea masei totale, sarcinii masice pe osie şi/sau a gabaritului.
    Autovehiculele se împart în vehicule de mare tonaj şi de mare gabarit în modul prevăzut la pct.22 al prezentului Regulament.
    Taxa se calculează conform cotelor indicate la poziţia "Vehicule ale căror masă totală, sarcină masică pe osie şi gabarite depăşesc limitele admise" din anexa nr.1 la Legea fondului rutier, utilizîndu-se formula:
M = 45 + 15 x (P - 36) x 0,05 x S,
    în care: M reprezintă taxa plătită;
    P - masa bruto a vehiculului;
    S - distanţa de transport.
    [Pct.9 modificat prin LP102-XVI din 16.05.08, MO102/10.06.08 art.380; în vigoare 10.09.08]
    [Pct.9 modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]

    10. Pentru transportul de încărcături periculoase taxa se majorează cu 200%. Gradul de pericol al încărcăturilor se stabileşte conform Instrucţiunilor cu privire la asigurarea siguranţei la transportarea pe teritoriul Republicii Moldova a încărcăturilor periculoase cu mijloace de transport auto, aprobate de Ministerul Afacerilor Interne şi puse de acord cu Departamentul Situaţii Excepţionale, precum şi cu Departamentul Standardizare şi Metrologie.
    [Pct.10 modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
    11. Taxa se încasează la punctele de control pentru trecerea frontierei, conform cotelor indicate în anexa nr.1 la Legea fondului rutier, după cum urmează:
    a) beneficiarii de vehicule plătesc taxa, la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, în numerar în lei moldoveneşti sau în valută liber convertibilă, la cursul stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data trecerii frontierei. În acest caz se eliberează o chitanţă pe formular tipizat de strictă evidenţă, în care se indică taxa şi valuta în care s-a efectuat plata;
    b) beneficiarii de vehicule pentru pasageri care fac curse internaţionale regulate pot plăti taxa lunar, în prealabil, virînd suma respectivă în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor. Documentul care face dovada virării se prezintă la punctele de control pentru trecerea frontierei.
    12. Taxa se virează de către persoane fizice şi juridice direct la Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor. Evidenţa şi controlul mijloacelor ce constituie taxa plătită se efectuează de către colaboratorii Serviciului Vamal.
    [Pct.12 modificat prin LP102-XVI din 16.05.08, MO102/10.06.08, art.380; în vigoare 10.09.08]
    [Pct.12 în redacţia LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]

    13. Colaboratorii Serviciului Vamal stabilesc, de asemenea, ruta vehiculului aflat în tranzit, cu excepţia vehiculelor indicate la pct.1 lit.d) ale căror rute se stabilesc de organul de administrare a gospodăriei rutiere şi se pun de acord cu Direcţia poliţiei rutiere a Ministerului Afacerilor Interne.
    [Pct.13 modificat prin LP102-XVI din 16.05.08, MO102/10.06.08 art.380; în vigoare 10.09.08]
    14. Dacă acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte taxe sau alte reguli decît cele prevăzute de Legea fondului rutier, se aplică taxele şi regulile prevăzute de acordurile internaţionale.
IV. Taxa de folosire a drumurilor percepută de la posesorii de
vehicule înmatriculate în Republica Moldova
    15. Plătitori ai taxei sînt persoanele fizice şi juridice posesoare de vehicule înmatriculate în Republica Moldova. Persoanele fizice şi juridice care utilizează, în alte ramuri decît în agricultură, tractoare cu roţi de tip KRАZ-700, МТZ etc. pentru transportul de încărcături pe drumurile publice sînt, de asemenea, plătitori ai acestei taxe.
    16. Plătitorii calculează taxa de sine stătător, conform anexei nr.2 la Legea fondului rutier, şi o varsă o dată pe an în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor, anterior efectuării reviziei tehnice sau testării tehnice asupra vehiculelor de către organele poliţiei rutiere.Totodată, plata se efectuează pentru vehicule înscrise în bilanţul întreprinderii şi prezentate pentru a fi supuse reviziei tehnice sau testării tehnice.
    Pentru achitarea taxei în cauză, capacitatea de încărcare a autospecialelor se determină pornind de la capacitatea de încărcare a unui automobil de referinţă.
    [Pct.16 modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
    17. Schimbarea posesorului vehiculului şi reînmatricularea lui în legătură cu aceasta la organele poliţiei rutiere, după efectuarea reviziei tehnice sau testării tehnice, nu atrag plata unei noi taxe în anul în curs.
    [Pct.17 modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
    18. Organele poliţiei rutiere ce efectuează revizia tehnică sau testarea tehnică asupra vehiculelor ţin registrul sumelor plătite de posesorii acestor vehicule, pe formularul prevăzut în anexa nr.1 la Prezentul Regulament. Inspectoratului fiscal de stat aflat în raza teritorială a organului poliţiei rutiere, Trezoreriei de Stat a Ministerului Finanţelor şi organului abilitat al administraţiei publice centrale li se remite cîte un exemplar de registru.
    [Pct.18 modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
    19. Sînt scutiţi de plata acestei taxe invalizii care posedă autoturisme cu acţionare manuală.
    [Pct.19 în redacţia LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
V. Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru circulaţia vehiculelor
ale căror masă totală, sarcină masică pe osie şi gabarite
depăşesc limitele admise
    [Capotolul V titlul modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
    20. Plătitori ai taxei sînt persoanele fizice, inclusiv cetăţenii străini şi apatrizii, precum şi persoanele juridice, care utilizează drumurile pentru deplasarea cu vehicule ale căror masă totală, sarcină masică pe osie şi gabarite depăşesc limitele admise.
    [Pct.20 modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
    21. Taxa se percepe la stabilirea rutei vehiculului de către organul de administrare a gospodăriei rutiere, în cuantumurile indicate în anexa nr.3 la Legea fondului rutier.
    22. Vehiculele se consideră:
    de mare tonaj, dacă masa totală a acestora depăşeşte 36 de tone sau dacă sarcina masică pe o osie ordinară depăşeşte 10 tone, sau respectiv 16 şi 22 de tone pe o osie dublă şi triplă;
    de mare gabarit, dacă înălţimea acestora, măsurată de la suprafaţa părţii carosabile a drumului, depăşeşte 4 metri, lăţimea depăşeşte 2,5 metri şi lungimea depăşeşte 20 de metri, pentru autotren cu remorcă (semiremorcă), şi 24 de metri, pentru autotren cu două şi mai multe remorci, precum şi dacă încărcătura iese în afara punctului care marchează limita extremă a gabaritului vehiculului mai mult decît 2 metri.
    23. Sumele ce constituie taxa se virează în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor.
VI. Taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru efectuarea de lucrări
şi amplasarea de obiective pentru prestarea serviciilor
rutiere
în zona de protecţie a drumurilor

    [Capotolul VI titlul modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
    24. Plătitori ai taxei sînt persoanele fizice, inclusiv cetăţenii străini şi apatrizii, precum şi persoanele juridice, care execută lucrări subterane şi supraterane de montare a comunicaţiilor inginereşti, lucrări de construcţie a acceselor laterale la drumuri, parcărilor, clădirilor şi amenajărilor, precum şi cele care amplasează panouri publicitare, obiecte de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor.
    25. Taxa se percepe conform anexei nr.4 la Legea fondului rutier.
    26. Proprietarii obiectelor de prestare a serviciilor rutiere plătesc taxa pentru amplasarea acestora anual, pînă la 1 martie. Sumele se virează în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor.
    Obiecte de prestare a serviciilor rutiere sînt:
    a) hotelurile, motelurile, campingurile;
    b) unităţile de alimentaţie (restaurantele, cafenelele, cantinele, barurile);
    c) unităţile comerciale (magazinele, tarabele);
    d) staţiile de alimentare a autovehiculelor (staţionare, staţiile-conteinere);
    e) staţiile de asistenţă tehnică (punctele de vulcanizare).
    Sectoarele de exploatare a drumurilor (S.E.D.) au dreptul să colecteze informaţia cu privire la plata taxei pentru amplasarea obiectelor de prestare a serviciilor rutiere. În cazul în care plata se efectuează cu întîrziere, Inspectoratul fiscal de stat aplică, în baza sesizării S.E.D., sancţiuni conform legislaţiei. O dată pe an, S.E.D. prezintă organului de administrare a gospodăriei rutiere şi Trezoreriei de Stat a Ministerului Finanţelor informarea cu privire la existentul de obiecte de prestare a serviciilor rutiere în zona de protecţie a drumurilor şi la taxele plătite, pe formularul prevăzut în anexa nr.2 la prezentul Regulament.
    [Pct.26 alineat modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
VII. Taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării
în calitate de carburanți pentru unitățile de transport auto
    [Compartimentul VIII denumirea în redacția LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    [Pct.27 abrogată prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    28. Plătitori ai taxei pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto sînt persoanele juridice, titulari de licenţă pentru comercializarea acestora.
    29. Suma taxei pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto care trebuie vărsată la buget se calculează de către plătitorii taxei de sine stătător, la fiecare 24 de ore, conform datelor contorului de evidenţă a gazelor naturale comercializate pe parcursul a 24 de ore, după formula:
St = (V1 -V2) x C,
    în care: St - suma taxei care trebuie vărsată la buget;
    V1 - datele contorului la sfîrşitul celor 24 de ore (la predarea schimbului);
    V2 - datele contorului la începutul celor 24 de ore (la începutul schimbului);
    C - cota taxei.
    30. Sumele încasărilor pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto se transferă săptămînal la Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor.
    [Capitolul VII în redacţia LP20-XV din 12.02.04, MO39-41/05.03.04 art.222]
    [Capitolul VII introdus prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956;capitolul VII-IX devin capitolele VIII-X]

VIII. Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere
internaţionale, carnetelor (carnete de drum la autorizaţiile
multilaterale CEMT)
şi taxele pentru transporturi rutiere
internaţionale (taxe adecvate), achitate
de persoane fizice şi juridice

    [Capitolul VIII denumirea modificată prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Capitolul VIII titlul modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]

    31. În conformitate cu acordurile interguvernamentale, taxa de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale pe teritoriul Republicii Moldova şi al statelor străine se percepe de către Agenţia Naţională Transport Auto.
    [Pct.31 modificată prin HP319 din 20.12.13, MO1-3/03.01.14 art.7]
    [Pct.29 în redacţia LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]

    32. Cuantumul taxei de eliberare a autorizaţiilor se stabileşte de organul de administrare a gospodăriei rutiere, pornind de la cheltuielile legate de executarea formularelor de autorizaţii, de organizarea sistemului de evidenţă şi control, de activitatea serviciului transporturilor rutiere internaţionale, de la alte cheltuieli ce asigură funcţionarea în complex a sistemului de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale.
    [Pct.30 modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
    33. Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT şi taxele adecvate se virează zilnic şi integral pe conturile Agenţiei Naţionale Transport Auto. Veniturile acumulate din taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, conform art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea fondului rutier nr. 720-XIII din 2 februarie 1996, în partea ce nu vor forma bugetul anual al Agenţiei, se transferă în fondul rutier pînă la data de 20 decembrie a anului curent.
    [Pct.33 în redacția HP319 din 20.12.13, MO1-3/03.01.14 art.7]
    [Pct.33 modificat prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]
    [Pct.31 în redacţia LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956; pct.30-32 dvin pct.29-31]
    [Pct.33 exclus prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956; pct.34-47 devin pct.32-45]

    34. Răspunderea pentru calcularea şi virarea corectă şi la timp a acestor taxe se pune în sarcina organizaţiilor care eliberează autorizaţii. Controlul este exercitat de Serviciul Fiscal de Stat şi de organul de administrare a gospodăriei rutiere.
    [Pct.32 modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
IX. Evidenţa intrărilor de mijloace în fond.
Reflectarea taxelor în scriptele contabile
    35. Evidenţa taxelor, intrate în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor, se ţine pe fiecare tip de taxe aparte. Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor prezintă lunar organului de administrare a gospodăriei rutiere informarea cu privire la mijloacele intrate.
    36. Persoanele fizice şi juridice care practică activitatea de întreprinzător includ taxele enumerate la pct.1 lit.c), d) şi f) în cheltuielile nelegate de desfacerea producţiei, iar persoanele fizice care nu practică activitatea de întreprinzător plătesc taxele din sursele financiare proprii.
    [Pct.36 modificat prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    [Pct.34 modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
X. Utilizarea fondului
    37. Fondul este utilizat pentru finanţarea:
    a) lucrărilor de întreţinere, reparaţie şi reconstrucţie a drumurilor publice naţionale, locale, comunale şi a străzilor. Totodată, pentru finanţarea lucrărilor de întreţinere, reparaţie şi reconstrucţie a drumurilor naţionale sînt repartizate cel puţin 50% din fond;
    [Pct.37 lit.a) modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
   
b) proiectării de drumuri ce urmează să fie reparate şi reconstruite din contul fondului;
    c) dezvoltării bazelor de producţie ale întreprinderilor care deservesc drumurile, cu majorarea respectivă a cotei patrimoniale a statului în aceste întreprinderi;
    d) producerii de materiale pentru construcţii rutiere;
    e) procurării de tehnică şi utilaj pentru întreţinerea drumurilor;
    f) lucrărilor de cercetare ştiinţifică şi de proiectare în domeniu;
    g) cheltuielilor de administrare a gospodăriei rutiere;
    h) cheltuielilor de deservire şi rambursare a împrumuturilor cu destinaţie specială aprobate prin lege, conform art.2 alin.(2) din Legea fondului rutier.
    [Pct.37 lit.h) introdusă prin LP363-XV din 05.11.04, MO237-240/24.12.04 art.1025]
   
38. Cuantumul mijloacelor pentru întreţinerea drumurilor se stabileşte luîndu-se ca bază normativele pentru un kilometru de drum şi lungimea lor totală. Normativele se elaborează deorganul abilitat al administraţiei publice centrale şi se avizează de Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului şi de Ministerul Finanţelor. Felul lucrărilor aferente întreţinerii, reparaţiei şi reconstrucţiei drumurilor se stabileşte prin Instrucţiunile cu privire la clasificarea lucrărilor, aprobate de organul abilitat al administraţiei publice centrale de comun acord cu Ministerul Finanţelor, în baza prescripţiilor tehnice de întreţinere şi de reparaţie a drumurilor.
    [Pct.36 modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
   
39. Necesarul de mijloace pentru anul planificat se determină ţinîndu-se cont de necesitatea asigurării integrităţii drumurilor, menţinerii lor într-o stare corespunzătoare desfăşurării în siguranţă a circulaţiei rutiere.
    40. Partea din fond repartizată pentru efectuarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică şi de proiectare în domeniu, pentru dezvoltarea bazelor de producţie ale întreprinderilor şi procurarea tehnicii şi utilajului de întreţinere a drumurilor constituie cel mult 10% din fond.
    41. Organul abilitat al administraţiei publice centrale prezintă trimestrial Guvernului informarea privind utilizarea fondului, volumul real de lucrări executate în conformitate cu programul aprobat de Parlament, pe un formular elaborat de Ministerul Finanţelor.
    42. Fondul are destinaţie specială şi nu poate fi supus confiscării sau cheltuit în alte scopuri decît cele prevăzute la pct.35 din prezentul Regulament.
    [Pct.40 modificat prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
   
43. Resursele fondului neutilizate în decursul anului se reportează pentru anul următor.
XI. Controlul şi răspunderea
    44. Controlul asupra virării în cuantum deplin şi la timp a accizelor şi taxelor îl exercită Serviciul Fiscal de Stat.
    45. Răspunderea pentru utilizarea fondului conform destinaţiei îi revine organului de administrare a gospodăriei rutiere.
    46. Controlul asupra utilizării fondului conform destinaţiei îl exercită Ministerul Finanţelor.
    47. Organul de administrare a gospodăriei rutiere şi Ministerul Finanţelor dau explicaţii şi consultaţii privind aplicarea prezentului Regulament.
    [Pct.29-45 devin 31-47 prin LP20-XV din 12.02.04, MO39-41/05.03.04 art.222]

    [Anexa nr.1 exclusă prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
    [Anexele nr.2 - 3 devin nr.1-2 prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]

Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la
constituirea şi utilizarea
fondului rutier
REGISTRU DE EVIDENNĂ
a vehiculelor asupra cărora a fost efectuată revizia tehnică
sau testarea tehnică şi a taxelor plătite

Denumirea vehiculului marca, capacitatea de încărcare Număr unităţi Periodicitatea efectuării reviziei tehnice sau testării tehnice Numărul documentului de plată Taxa Menţiuni
1 2 3 4 5 6

Şef
    [Anexa nr.1 modificată prin LP430 din 31.10.03, MO239-242/05.12.03 art.956]
Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la
constituirea şi utilizarea
fondului rutier
INFORMARE
cu privire la existentul de obiecte de prestare a serviciilor rutiere în
zona de protecţie a drumurilor
S.E.D.________________________şi la taxele plătite
(cu situaţia la 1 martie 199______)

Denumirea obiectului Număr unităţi Cota taxei Taxa Numărul documentului de plată
1 2 3 4 5

Şef