HPO1107/1992
ID intern unic:  307333
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 1107
din  28.07.1992
cu privire la aderarea Republicii Moldova la Fondul
Monetar Internaţional, la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare şi la organizaţiile afiliate
Publicat : 30.07.1992 în Monitorul Oficial Nr. 007     Promulgat : 28.07.1992     Data intrarii in vigoare : 30.07.1992
În legătură cu  solicitarea Guvernului Republicii Moldova de aderare la   Fondul  Monetar  Internaţional,  la  Banca  Internaţională   pentru Reconstrucţie  şi  Dezvoltare şi la organizaţiile afiliate,  Parlamentul Republicii Moldova hotărăşte:
1. Guvernul Republicii  Moldova  este împuternicit să  consimtă,  în numele  Republicii  Moldova,  aderarea la Fondul  Monetar  Internaţional (denumit  în continuare "Fond", la Banca Internaţională de Reconstrucţie şi  Dezvoltare  (denumită în continuare "Banca"), Corporaţia  Financiară Internaţională  (denumită  în  continuare  "Corporaţia"),  la  Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (denumită în continuare "Asociaţia") şi la  Agenţia  Multilaterală pentru Garantarea Investiţiilor (denumită  în continuare "Agenţia"), acceptînd statutele Fondului, Băncii, Corporaţiei Asociaţiei  şi  Convenţia de constituire a Agenţiei, astfel cum au  fost modificate,  termenii şi condiţiile prescrise de Rezoluţiile  respective ale Consiliilor Guvernatorilor Fondului, Băncii, Corporaţiei, Asociaţiei şi  Consiliului  Guvernatorilor  Agenţiei referitoare  la  calitatea  de membru a Republicii Moldova în aceste organizaţii.
Guvernul Republicii  Moldova  este,  de  asemenea,  împuternicit  să acepte,  în  numele Republicii Moldova, cel de-al treilea Amendament  la Statutul Fondului (Anexa nr.1).
2. Prim-ministrul Republicii Moldova sau  Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei este împuternicit să semneze originalele Statutelor Fondului,  Băncii,  Corporaţiei  şi Asociaţiei, precum şi  Convenţia  de Constituire  a  Agenţiei,  să  execute şi să  depoziteze  orice  act  de acceptare şi alte documente care pot fi necesare în acest scop.
3. Guvernul Republicii Moldova este împuternicit ca, după administrarea  Republicii  Moldova  în calitate de membru  al  Fondului, să-şi   asume,  în  numele  Republicii  Moldova,  toate  obligaţiile  de participant  la  Departamentul Fondului privind Drepturile  Speciale  de Tragere  (D.S.T.), în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova,  şi să  ia  toate măsurile necesare pentru a permite Republicii  Moldova  să îndeplinească  aceste  obligaţii. Prim-ministrul Republicii Moldova  sau Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei este împuternicit să execute şi să  depoziteze la Fond orice document de participare solicitat în  acest scop.
4a. Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova este împuternicit să împrumute  sau  să cumpere, prin orice mijloace corespunzătpoare, şi  să plătească,  în  numele Republicii Moldova, sumele, care se solicită  din cînd  în cînd, Fondului, Băncii, Corporaţiei, Asociaţiei şi Agenţiei, în termenii  şi  în  condiţiile  stipulate în  Rezoluţiile  referitoare la aderarea Republicii Moldova la aceste organizaţii şi, conform Statutelor sau   Convenţiei   respective,  să  efectueze  plăţi  în   legătură   cu participarea   Republicii  Moldova  la  Departamentul  Fondului  privind Drepturile Speciale de Tragere (D.S.T.).
4b. Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova este împuternicit să emită,  în  conformitate  cu Statutele Fondului, Băncii,  Asociaţiei  şi Convenţia  de Constituire a Agenţiei, orice efecte de comerţ negociabile şi  nepurtătoare de dobînzi care pot fi necesare sau corespunzătoare  în contextul  participării  Republicii  Moldova ca membru la  Fond,  Bancă, Asociaţie sau Agenţie.
5. Banca Naţională  a  Moldovei  va servi drept agenţie  fiscală  în temeiul   Articolului  V,  Secţiunea  1  din  Statutul  Fondului  şi  al Articolului   III,   Secţiunea  2  din  Statutul  Băncii  şi,   în   mod corespunzător,  este  împuternicită să efectueze, în  numele  Republicii Moldova, toate operaţiunile şi tranzacţiile  autorizate  conform prevederilor  Statutelor FFondului şi Băncii. Banca Naţională a Moldovei este  determinată drept mijloc de comunicare la care se face referire la Articolul  IV,  Secţiunea 10 din Statutul Corporaţiei, la Articolul  VI, Secţiunea 10 din Statutul Asociaţiei şi la Articolul 38 din Convenţia de Constituire a Agenţiei.
6. Banca Naţiuonală a Moldovei este împuternicită să primească price sumă  care  poate  fi  plătită sau  transferată  Republicii  Moldova  în operaţiunile  şi  tranzacţiile autorizate conform diferitelor  prevederi ale Statutelor Fondului şi Băncii.
7. Banca Naţională  a  Moldovei este desemnată ca  depozitar  pentru păstrarea  deţinărilor  Fondului,  Băncii,  Corporaţiei,  Asociaţiei  şi Agenţiei în moneda Republicii Moldova.
8. Prevederile  Statutelor Fondului, Băncii, Corporaţiei, Asociaţiei şi Convenţia de Constituire a Agenţiei, inclusiv:
I) Articolul  VIII,  Articolul IX şi Articolul XXI (b) din  Statutul Fondului;
II) Articolul VII, Secţiunile 1-9 din Statutul Băncii;
III) Articolul VI, Secţiune 1-9 din Statutul Corporaţiei;
IV) Articolul VIII, Secţiunile 1-9 din Statutul Asociaţiei, şi
V) Capitolul  VII, Articolele 43 - 48 din Convenţia de Constituire a Agenţiei,
expuse în Anexele  2-6 la această Hotărîre, vor avea valabilitate şi efecte  depline  în  Moldova.  Orice amendament la  oricare  Statut  sau Convenţie  va avea valabilitate şi efecte depline în Moldova în cazul în care amendamentul intră în vigoare.
9. Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova sau Banca Naţională a Moldovei,   în   scopul  îndeplinirii  de  către  Republica  Moldova   a obligaţiilor  asumate  potrivit Statutelor, Convenţiei  şi  Rezoluţiilor prevăzute  la punctul 1 de mai sus şi pentru a da valabilitate şi efecte depline  prevederilor prezentei Hotărîri, va emite, după ca, regulamente conforme cu prevederile acestei Hotărîri.
10. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
  PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA       Alexandru MURAVSCHI
  Chişinău, 28 iulie 1992.
  Nr.1107-XII
                                                     Anexa nr.I
                      
                            REZOLUŢIA NR.45-3
               AMENDAMENTUL III LA ARTICOLELE ACORDULUI
Avînd în vedere   invitaţia  Comitetului  interimar  al  Consiliului Guvernatorilor, adresată Consiliului executiv, în sensul de a propune un amendament  al Statutului F.M.I., care să prevadă suspendarea  dreptului de  vot şi a drepturilor înrudite pentru membrii care nu-şi  îndeplinesc obligaţiile care la revin din Statut; şi
avînd în vedere  propunerea  făcută de Consiliul executiv pentru  un astfel de amendament şi raportul pregătit în acest sens; şi
avînd în vedere  că preşedintele Consiliului Guvernatorilor a  cerut secretarului  fondului să prezinte Consiliului Guvernatorilor propunerea Consiliului executiv; şi
avînd în vedere   raportul  Consiliului  executiv,  care  arată   că propunerea  sa  a  fost prezentată Consiliului Guvernatorilor  de  către secretarul fondului; şi
avînd în vedere  cererea  Consiliului executiv adresată  Consiliului Guvernatorilor  de a vota următoarea revoluţie, fără întrunire, în  baza secţiunii 13 a regulamentelor fondului
Consiliul Guvernatorilor, ca urmare, luînd notă de numitul raport al Consiliului executiv, hotărăşte prin prezenta, că:
1. Propunerile   de   modificare   (Proiectul  celui   de-al   3-lea amendament),  care  sînt  anexate la această rezoluţie şi urmează  a  fi încorporate în Statutul F.M.I., sînt aprobate.
2. Secretarul  fondului  este  îndrumat să întrebe,  prin  scrisoare circulară,  telegramă  sau alte mijloace rapide de comunicare,  pe  toţi memebrii   fondului   dacă  acceptă,  în  conformitate  cu   prevederile articolului XXVIII al Statutului, proiectul celui de-al 3-lea amendament.
3. Scrisoarea  circulară, telegrama sau altă formă de comunicare  ce urmează  a fi adresată tuturor membrilor în conformitate cu punctul 2 de mai  sus va menţiona că proiectul celui de-al 3-lea amendament va  intra în  vigoare  pentru  toţi membrii la data la care fondul  va  certifica, printr-o comunicare oficială adresată tuturor membrilor, că trei cincimi din  membri,  avînd 85 procente din totalul puterii de vot, au  acceptat modificările.
                      ANEXĂ LA REZOLUŢIA Nr. 45-3
            Amendamentul III propus la articolele acorduri
                    Fondului monetar internaţional
Guvernele în numele cărora prezentul acord este semnat convin asupra următoarelor:
1) Textul articolului  XXVI,  secţiunea 2, va fi modificat şi  se  a citi astfel:
a) Dacă un membru  nu-şi îndeplineşte vreuna din obligaţiile  care-i revin  în  baza  acestui  Statut, fondul poate declara  acel  membru  ca ineligibil pentru utilizarea resurselor generale ale fondului. Nimic din această   secţiune   nu  va  fi  considerat  că  limitează   prevederile articolului V, secţiunea 5, sau articolul VI, secţiunea I.
b) Dacă, după  expirarea  unei perioade rezonabile de la  declararea ineligibilităţii  în  baza literei a) de mai sus, membru presistă  în  a nu-şi îndeplini vreuna din obligaţiile prevăzute de acest Statut, fondul poate,  cu  o majoritate de 70 procente din totalul puterii de  vot,  să suspende  drepturile  de  vot  ale membrului.  În  cursul  perioadei  de suspendare se aplică prevederile anexei L. Fondul poate, cu o majoritate de  70  procente  din totalul puterii de vot,  să  înceteze  suspendarea oricînd.
c) Dacă, după  expirarea  unei perioade rezonabile de la decizia  de suspendare  în  baza literei b) de mai sus, membrul persistă în a  nu-şi îndeplini  vreuna  din  obligaţiile  de la prevăzute  de  acest  Statut, membrului  respectiv  i  se poate cere să se retragă din  fond  printr-o decizie  a  Consiliului  Guvernatorilor,  luată cu o  majoritate  de  85 procente din totalul puterii de vot.
d) Se vor adopta  reglementări care să asigure că, înainte de luarea măsurii  împotriva oricărui membru în baza prevederilor de la litera a), b)  sau c), membrul va fi informat, într-un timp rezonabil, de plîngerea împotriva  lui  şi  i  se va da posibilitatea  corespunzătoare  de  a-şi susţine cazul, atît oral, cît şi în scris.
2) O nouă anexă L va fi adăugată Statutului, care se va citi astfel:
                                ANEXA L
                    Suspendarea drepturilor de vot
În cazul suspendării  drepturilor  de vot ale unui membru,  în  baza articolului XXVI, secţiunea 2 b), se vor aplica următoarele prevederi:
1. Membrul nu va putea:
a) să participe  la adoptarea unui proiect de amendament al  acestui Statut  sau  să fie inclus în numărul total al membrilor,  pentru  acest scop,  cu  excepţia cazului unui amendament, care reclamă acceptarea  de către  toţi  membrii,  în baza articolului XXVIII litera b)  sau  să  se refere în exclusivitate la Departamentul Drepturilor Speciale de Tragere;
b) să numească  un  guvernator  sau  un  supleant  al  acestuia,  să numească  sau  să  participe la numirea unui consilier sau  supleant  al acestua,  sau  să numească, să aleagă sau să participe la alegerea  unui director executiv.
2. Numărul de  voturi atribuite membrului nu va fi exprimat în  nici un  organ al fondului. El nu va fi inclus în calculul puterii totale  de vot,  exceptînd cazurile de acceptare a unui proiect de amendament, care se  referă  în  exclusivitate la Departamntul  Drepturilor  Speciale  de Tragere.
3. a) Guvernatorul  şi supleantul acestuia, numiţi de către  membru, îşi vor înceta activitatea.
b) Consilierul şi supleantul acestuia, numiţi de către membru sau la a căror alegere a participat şi membrul, îşi vor înceta activitatea, sub rezervă  că  dacă  respectivul consilier a fost îndreptăţit  să  exprime numărul de voturi atribuite celorlalţi membri, ale căror drepturi de vot nu  au fost suspendate, un consilier şi un supleant al consilierului vor fi  numiţi de către ceilalţi membri, în conformitate cu anexa D şi, pînă la  o  astfel  de  numire, consilierul şi supleantul  acestuia  îşi  vor continua  activitatea,  dar numai pentru maximum 30 de zile de  la  data suspendării.
c) Directorul  executiv,  numit  sau ales de către membru sau  la  a cărui  alegere  a participat şi membrii, îşi va înceta  activitatea,  în afară de cazul în care directorul executiv a fost îndreptăţit să exprime numărul  de voturi alocate celorlalţi membri, ale căror drepturi de  vot nu au fost suspendate.
În ultimul caz:
i) Dacă pînă  la următoarea alegere regulată de directori  executivi rămîn  mai mult de 90 zile, va fi ales un alt director executiv - pentru perioada  rămasă - de către ceilalţi membri, cu o majoritate a voturilor exprimate;  pînă la alegerea respectivă, directorul executiv va continua să-şi  exercite funcţia, dar numai pentru maximum 30 de zile de la  data suspendării;
ii) Dacă pînă  la următoarea alegere regulată de directori executivi rămîn  pînă la 90 de zile, directorul executiv va continua să-şi execite funcţia pentru perioada rămasă din mandat.
4) Membrul va  fi  îndreptăţit să trimită un reprezentant  pentru  a participa la orice întrunire a Consiliului Guvernatorilor, Comitetul sau Comitetului  sau  Consiliului  executiv  (dar nu  la  toate  întrunirile organelor  acestora), atunci cînd membrul a făcut o cerere în acest sens sau  cînd este examinată o problemă care afectează în mod particular  un membru.
3) La articolul XII, secţiunea 3 i), cor fi adăugate următoarele:
V) Atunci cînd  suspendarea  drepturilor  de  vot  ale  unui  membru încetează, în conformitate cu articolul XXVI, secţiunea 2 b) iar membrul nu  este  îndreptăţit  să numească un director executiv,  membrul  poate conveni  cu toţi membrii, care au ales un director executiv în sensul că numărul  de voturi atribuite acelui membru să fie exprimat de directorul executiv  respectiv,  sub  rezerva că dacă nici o  alegere  regulată  de directori  executivi  nu a avut loc în cursul perioadei  de  suspendare, directorul  executiv la a cărui alegere a participat şi membrul  înainte de suspendare sau succesorul său ales în conformitate cu paragraful 3 c) (i)  din  anexa  L  sau  cu prevederile de la (f)  de  mai  sus  să  fie îndreptăţiţi să exprime numărul de voturi atribuite membrului respectiv. Membrul  va  fi  considerat  că a participat  la  alegerea  directorului executiv îndreptăţit să exprime numărul de voturi atribuite membrului.
4) La paragraful 5 din anexa D se vor adăuga următoarele:
f) Cînd un director  este  îndreptăţit să exprime numărul de  voturi atribuite  unui  membru  în baza articolului XXI, secţiunea 3  i),  (V), consilierul  numit  de  grupul  ai cărui membri au  ales  pe  directorul executiv  respectiv va fi îndreptăţit să voteze şi să exprime numărul de voturi atribuite acelui membru. Membrul va fi considerat că a participat la  numirea consilierului îndreptăţit să voteze şi să exprime numărul de voturi atribuite membrului.
Consiliul Guvernatorilor  a  adoptat rezoluţia dată cu  intrarea  în forţă de la 28 iulie 1990.
                                                 Anexa 2
                     FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL
                            Articolul VIII
                  Obligaţiile generale ale membrilor
Secţiunea 1. Introducere
Pe lîngă obligaţiile asumate pe baza altor articole din acest Statut fiecare membru îşi asumă obligaţiile menţionate în acest articol.
Secţiunea 2. Evitarea restricţiilor asupra plăţilor curente
(a) Sub rezerva  prevederilor  din articolul VII, secţiunea3 (b)  şi articolul  XIV, secţiunea 2, nici un membru nu va impune, fără aprobarea Fondului, restricţii asupra efectuării plăţilor şi transferurilor pentru tranzacţii internaţionale curente.
(b) Contractele  în  legătură cu operaţii valutare implicînd  moneda oricărui  membru  şi care sînt contrare regulamentelor privin  controlul schimburilor stabilite  de  acest  membru,  menţinute  sau  impuse  în conformitate  cu  prezentul  Statut, vor fi  inoperante  pe  teritoriile vreunui membru. În plus, membrii pot, prin acord mutual, să coopereze la măsurile   vizînd   sporirea  eficienţei  reglementărilor  lor   privind controlul  valutar  cu condiţia ca aceste măsuri şi reglementări să  fie conforme cu acest Statut.
Secţiunea 3. Evitarea practicilor monetare discriminatorii
Nici un membru  nu  se  va  angaja şi nu  va  permite  vreuneia  din instituţiile  sale la care se face referire în articolul V, secţiunea I, să  participe  la aranjamente valutare discriminatorii sau  la  practici valutare multiple, fie în cadrul fie în afara limitelelor articolului IV sau  prescrise de sau pe baza anexei C, cu excepţia cazurilor autorizate de  acest  Statut  sau aprobate de Fond. Dacă astfel de  aranjamente  şi practici  există la data la care acest Statut intră în vigoare,  membrul în  cauză se va consulta cu Fondul în legătură cu înlăturarea progresivă a acestora, afară de cazul în care ele sînt menţinute sau impuse pe baza articolului  XIV,  secţiunea  2, în care caz se vor  aplica  prevederile secţiunii 3 din acest articol.
Secţiunea 4. Convertibilitatea soldurilor deţinute de străinătate
(a) Fiecare membru  va cumpăra soldurile în moneda sa deţinute de un alt membru, dacă acesta din urmă, cerînd cumpărarea, arată că:
I) soldurile  ce urmează a fi cumpărate au fost achiziţionat  recent ca rezultat al unor tranzacţii curente; sau
II) convertirea lor este ncesară pentru efectuarea unor plăţi pentru tranzacţii curente.
Membrul cumpărător  va avea latitudinea să plătească fie în drepturi speciale  de tragere conform articolului XIX, secţiunea 4, fie în moneda membrului care face cererea.
(b) Obligaţia de la paragraful (a) de mai sus nu se va aplica atunci cînd:
I) convertibilitatea  soldurilor a fost limitată în conformitate  cu secţiunea 2 a acestui articol, sau cu articolul VI, secţiunea 3;
II) soldurile   au  fost  acumulate  ca  rezultat al  tranzacţiilor efectuate  înainte  de  înlăturarea de către un membru  a  restricţiilor menţinte sau impuse pe baza articolului XIV secţiunea 2;
III) soldurile   au  fost  achiziţionate  contrariu  reglementărilor valutare ale membrului căruia i se cere să le cumpere;
IV) moneda membrului care cere cumpărarea a fost declarată insuficientă pe baza articolului VII, secţiunea 3 (a); sau
V) membrul căruia  i se cere să cumpere nu este îndreptăţit,  pentru un  motiv  oarecare,  să cumpere monede ale altor membri de la  Fond  în schimbul monedei proprii.
Secţiunea 5. Furnizarea de informaţii
(a) Fondul poate  cere membrilor să-i furnizeze informaţiile pe care le  consideră necesare pentru operaţiile sale, cuprinzînd ca un  minimum necesar  pentru  îndeplinirea efectivă a obligaţiilor Fondului, date  la nivel naţional asupra următoarelor probleme:
I)  disponibilităţile oficiale, în ţară şi în străinătate de (1) aur şi (2) valută;
II) disponibilităţile de (1) aur şi (2) valută străină în ţară şi în străinătate ale instituţiilor bancare şi financiare, altele decît instituţiile oficiale;
III) producţia de aur;
IV) exporturile şi importurile de aur, după ţările de destinaţie şi de origine;
V)  totalul exporturilor şi importurilor de mărfuri exprimate în monedă locală, după ţările de destinaţie şi de origine;
VI) balanţa de plăţi internaţionale, cuprinzînd (1) comerţul cu mărfuri şi servicii, (2) tranzacţiile cu aur, (3) tranzacţiile de capital cunoscute şi (4) alte elemente;
VII) situaţia investiţiilor internaţionale, respectiv investiţiile din cuprinsul teritoriilor membrului aparţinînd persoanelor străine şi investiţiile din străinătate ale persoanelor din teritoriile sale, în măsura în care este posibil să se furnizeze această informaţie;
VIII) venitul naţional;
IX) indicii preţurilor, adică indicii preţurilor cu ridicata şi cu amănuntul şi ai preţurilor de export şi import;
X)  cursurile de cumpărare şi de vînzare ale valutelor;
XI) controlul valutar, respectiv o situaţie cuprinzătoare a controlului valutar în vigoare la data dobîndirii calităţii de membru la Fond şi amănunte privind schimbările ce apar ulterior; şi
XII) acolo unde există acorduri oficiale de cliring, amănute privind sumele ce aşteaptă compensarea în legătură cu tranzacţiile comeciale şi financiare şi perioada de cînd aceste arierate sînt nerambursate.
(b) Cerînd informaţii,  Fondul va lua în consideraţie posibilităţile diferite  ale  membrilor de a furniza datele cerute. Membrii nu  vor  fi obligaţi  să  furnizeze  informaţii  atît de  amănunţite  încît  să  fie divulgate   afacerile  persoanelor  patriculare  sau  ale  societăţilor. Membrii  se  obligă  totuşi  să furnizeze informaţiile  dorite  cît  mai amănunţit  şi  precis ca putinţă şi, pe cît posibil, să  evite  simplele evaluări.
(c) Fondul poate  aranja să obţină informaţii suplimentare de  acord cu  membrii.  El va acţiona ca un centru pentru colectat şi schimbul de informaţii în problemele  monetare şi  financiare,  facilitînd  astfel pregătirea  de  studii  menite  să sprijine membri  în  promovarea  unei politici de favorizare a obiectelor Fondului.
Secţiunea 6. Consultări între membri cu privire la
                 acordurile internaţionale existente
Atunci cînd, pe baza acestui Statut, un membru este autorizat, ca în împrejurări speciale sau temporare specificate în Statut, să menţină sau să  stabilească restricţii asupra tranzacţiilor valutare şi cînd  există alte  angajamente  între membri, încheiate anterior acestui Statut  care sînt  în  dezacord  cu aplicarea acestor restricţii, părţile  la  aceste angajamente  se  vor  consulta  reciproc în  vederea  efectuării  acelor ajustări  reciproc acceptabile care pot fi necesare. Prevederile acestui articol nu vor prejudicia aplicarea articolului VII, secţiunea
Secţiunea 7. Obligaţia de a colabora la măsurile
                       referitoare la activele de rezervă
Fiecare membru  se  angajează  să colaboreze cu Fondul  şi  cu  alţi membri  pentru  a  se  asigura că măsurile unui  membru  cu  privire  la activele  de  rezervă vor fi conforme cu obiectele promovării  unei  mai bune   supravegheri  internaţionale  a  lichidităţii  internaţionale  şi ridicării  dreptului special de tragere la rangul de principal activ  de rezervă în sistemul monetar internaţional.
                             Articolul IX
                    STATUT, IMUNITĂŢI ŞI PRIVILEGII
Secţiunea 1. Obictivele articolului
Pentru a pune  Fondul în situaţia de a-şi îndeplini funcţii care  îi sînt încredinţate, se va acorda Fondului, pe teritoriule fiecărui membru statutul, imunităţile şi privilegiile menţionate în acest articol.
Secţiunea 2. Statutul Fondului
Fondul va avea   personalitate   juridică  deplină  şi,   îndeosebi, capacitatea de:
I) a contracta;
II) a achiziţiona bonuri imobile şi mobile şi de a dispune de ele;
III) a intenta procese.
Secţiunea 3. Imunitate faţă de acţiunile în justiţie
Fondul, proprietăţile  şi  activele  lui, oriunde s-ar  afla  şi  de oricine  ar fi deţinute, se vor bucura de imunitate faţă de orice  formă de  acţiune  în  justiţie, în afară de cazul în care el renunţă  în  mod expres  la  imunitatea sa în legătură cu vreo procedură sau cu  termenul unui contract.
Secţiunea 4. Imunitate faţă de alte acţiuni
Proprietaţile  şi  actele  Fondului,  oriunde ar fi  situate  şi  de oricine  ar  fi  deţinute ni vor putea face obiectul  unei  percheziţii, rechiziţii,  confiscări, exproprieri sau oricărei alte forme de preluare pe calea unei acţiuni executive sau legislative.
Secţiunea 5. Imunitatea arhivelor
Arhivele Fondului vor fi inviolabile.
Secţiunea 6. Scutirea activelor de restricţii
În măsura necesară efectuării operaţiilor prevăzute în acest Statut, toate  proprietăţile şi activele Fondului vor fi scutite de  restricţii, reglementări, controale şi moratorii de orice fel.
Secţiunea 7. Privilegiul comunicărilor
Comunicările  oficiale  ale Fondului vor avea din  partea  membrilor acelaşi tratament ca cele oficiale ale altor membri.
Secţiunea 8. Imunităţi şi privilegii acordate personalului
                        de conducere şi funcţionarilor
Toţi guvernatorii,   directorii   executivi,   supleanţii,   membrii comitetelor,  reprezentanţii numiţi oe baza articolului XII, secţiunea 3 (j)  consilierii  oricărora  din persoanele  menţionate,  personalul  de conducere şi funcţionarii Fondului:
I) se vor bucura de imunitate în legătură cu actele efectuate de ei în calitatea lor oficială, cu excepţia cazului în care Fondul renunţă la această imunitate.
II) dacă nu au cetăţenia, li se vor acorda aceleaşi imunităţi faţă de restricţiile de imigrare, obligaţiile de înregistrare ale străinilor şi obligaţia serviciului militar, precum şi aceleaşi facilităţi cu privire la restricţiile valutare care sînt acordate de către membrii reprezentanţilor, personalului de conducere şi funcţionarilor de         rang comparabil ai altor membri, şi
III) se vor bucura de acelaşi tratament în mărime de facilităţi de transport ca cel acordat de membrii               reprezentanţilor, personalului de conducere şi funcţionarilor de rang comparabil ai altor membri.
Secţiunea 9. Scutiri de impozite
(a) Fondul, activele,   bunurile   şi  veniturile  sale,  prcum   şi operaţiile  şi  tranzacţiile  sale autorizate prin acest Statut  vor  fi scutite  de toate impozitele şi de toate taxele vamale. Fondul va fi  de asemenea  scutit  de  obligaţia privind perceperea  sau  plata  oricăror impozite sau taxe.
(b) Nici un impozit  nu  va  fi perceput asupra sau în  legătură  cu salariile   şi  retribuţiile  plăţile  de  Fond  directorilor  exectivi, supleanţilor,  funcţionarilor  sau  angajaţilor Fondului  care  nu  sînt cetăţeni ai locului, supuşi ai locului sau altfel de cetăţeni ai locului.
(c) Nici un impozit,  de  nici  un  fel, nu va  fi  perceput  asupra vreunei obligaţii sau titlu emis de Fond, inclusiv dividente sau dobînzi generate de acestea, indiferent de deţinători:
I)  dacă prezintă un caracter discriminator faţă de această obligaţiune sau titlu numai datorită originii sale; sau
II) dacă singura bază juridică a acestei impozitări este locul sau moneda în care este emis, plătibil sau plătit, sau sediul vreunui oficiu sau loc de activitate al Fondului
Secţiunea 10. Aplicarea articolului
Fiecare membru  va lua pe propriile sale teritorii acele măsuri care sînt  necesare  în scopul aplicării, în condiţiile legislaţiei  proprii, principiilor  expuse  în  acest  articol şi va  informa  Fondul  în  mod amănunţit cu privire la măsurile luate.
                             Articolul XXI
              ADMINISTRAREA DEPARTAMENTULUI CENTRAL ŞI A
            DEPARTAMENTULUI DREPTURILOR SPECIALE DE TRAGERE
(b) În afară   de  privelegiile  şi  imunităţile  acordate  potrivit articolului  IX  din acest Statut, nici o taxă de nici un fel nu  va  fi percepută   asupra   drepturilor   speciale  de   tragere   sau   asupra operaţiunilor sau tranzacţiilor cu drepturi speciale de tragere.
                                               Anexa nr.3
                            BANCA NAŢIONALĂ
                             Articolul VII
                   Statutul, imunităţi şi privilegii
Secţiunea 1. Scopurile articolului
Pentru ca Banca  să-şi  poată  îndeplini funcţiile  care  i-au  fost încredinţate,  statutul, imunităţile şi privilegiile stabilite în  acest articol trebuie acordate Băncii în teritoriile fiecărei ţări membre.
Secţiunea 2. Statutul Băncii
Banca trebuie  să posede deplina capacitate juridică şi în  special, capacitatea:
i) să contracteze;
ii) să achiziţioneze şi să dispună de proprietăţi mobile şi imobile;
iii) să instituie proceduri legale.
Secţiunea 3. Poziţia Băncii în legătură cu procesele juridice
Se pot iniţia  acţiuni juridice împotriva Băncii numai într-o  curte cu  competenţa juridică în teritoriile ţării membre în care Banca are un birou,  şi-a  numit un agent cu scopul de a servi într-un proces  sau  a emis  sau garantat titluri de valoare. Totuşi, nici o acţiune nu trebuie iniţiată  de  membri sau de persoane acţionînd în numele  membrilor  sau emitînd pretenţii în numele lor. Proprietăţile şi activele Băncii vor fi oriunde  ar  fi  localizate şi orcine le-ar deţine, imune  vis-a-vis  de  orice  formă  de  sechestru, anexare sau execuţie, înainte  de  emiterea sentinţei finale împotriva Băncii.
Secţiunea 4. Imunitatea activelor faţă de sechestru
Proprietăţile  şi  activele  Băncii,  oriunde ar  fi  localizate  şi oricine le-ar deţine, vor fi imune vis-a-vis de percheziţii, rechiziţii, confiscări,  exproprieri sau orice altă formă de sechestru prin  acţiune executivă sau legislativă.
Secţiunea 5. Imunitatea arhivelor
Arhivele Băncii vor fi inviolabile.
Secţiunea 6. Libertatea activelor de restricţii
În măsură în care este necesar să se aducă la îndeplinire operaţiile prevăzute  în acest Statut, şi supuse prevederilor acestui Statut, toate proprietăţile  şi  activele  Băncii vor fi libere de  orice  restricţii, reglementării, controale şi moratorii de orice fel.
Secţiunea 7. Privelegii pentru comunicaţii
Comunicaţiilor  oficiale ale Băncii trebuie să li se acorde de către fiecare membru acelaşi tratament pe care acesra îl acordă comunicaţiilor oficiale ale celorlalţi membri.
Secţiunea 8. Imunităţile şi privelegiile salariaţilor şi angajaţilor
Toţi guvernatorii,  directorii executivi, supleanţii, salariaţii  şi angajaţii Băncii:
(i) vor fi imuni  faţă de orice proces legal în legătură cu  acţiuni ale  lor  îndeplinite în calitatea lor oficială, cu excepţia cazului  în care Banca anulează această imunitate;
(ii) în situaţia  în care aceştea nu au naţionalitate locală, li  se vor   acorda  aceleaşi  imunităţi  fără  de  restricţiile  de  imigrare, necesităţile  de înregistrare pentru străini şi obligaţiile de  serviciu naţionale,  precum  şi  aceleaşi  facilităţi  în  martie  de  restricţii valutare  pe  care  membrii le acordă reprezentanţilor,  oficialilor  şi amgajaţilor de rang similar ai altor membri;
(iii) vor primi  acelaşi  tratament  în  materie  de  facilităţi  de călătorie  pe  care membrii le acordă reprezentanţilor,  oficialilor  şi angajaţilor, de rang similar al altor membri.
Secţiunea 9. Imunutăţi faţă de impozitare
(a) Banca, activele,   proprietăţile,   veniturile,  operaţiile   şi tranzacţiile  autorizate  prin  acest Statut, vor fi  scutite  de  orice impozit  şi  de  orice taxă vamală. De asemenea, Banca nu va  figura  ca debitor pentru neplata de impozitare sau taxe.
(b) Nu se vor  percepe  nici un fel de taxe  asupra  salariilor  şi gratificaţiilor  plătite de Bancă directorilor executivi,  supleanţilor, oficialilor  sau angajaţilor Băncii care nu sînt cetăţeni locali, supuşi locali sau alte naţionalităţi locale.
(c) Nici un fel  de  taxă  nu  va  fi  percepută  asupra  nici  unei obligaţiuni  sau  alt  titlu de valoare emis de  bancă  (inclusiv  orice dividend sau dobîndă la acestea) indiferent cine le-ar deţine, deoarece:
(i) obligaţiunea  sau alt titlu de valoare se bucură de discriminare numai pentru că sînt emise de Bancă;
(ii) singura bază juridică o astfel de impozitare o reprezintă locul sau  moneda  în  care  aceasta  e  emisă,  plătibilă  sau  plătită,  sau localizarea oricărui birou sau activităţi menţinute de Bancă.
(d) Nici un fel  de  taxă  nu  va  fi  percepută  asupra  nici  unei obligaţiuni  sau alt titlu de valoare garantat de Bancă (inclusiv  orice divident sau dobîndă la acedtea), indiferent cine le-ar deţine, deoarece:
(i) obligaţiunea  sau alt titlu de valoare se bucură de discriminare numai pentru că sînt garantate de Bancă; sau
(ii) singura   bază  juridică  pentru  o  astfel  de  impozitare   o reprezintă locul oricărui birou sau activităţi menţinute de bancă.
                                                        Anexa 4
CORPORAŢIA
Articolul VI
STATUT, IMUNITĂŢI ŞI PRIVILEGII
Secţiunea 1. Scopul articolelor
Pentru a da posibilitatea Corporaţiei de a-şi îndeplini funcţiile cu care este împuternicită, statutul, imunităţile şi privilegiile stabilite în  acest  articol vor fi acordate Corporaţiei pe  teritoriile  fiecărui membru.
Secţiunea 2. Statutul Corporaţiei
Corporaţia va  avea  personaitate  juridică deplină şi  în  special, capacitatea:
(i) de a contracta;
(ii) de a achiziţiona şi dispune de proprietăţi imobiliare şi  mobiliare;
(iii) de a institui proceduri legale.
Secţiunea 3. Poziţia Corporaţiei cu privire la procesul judiciar
Acţiunile împotriva  Corporaţiei  pot  fi aduse numai în  faţa  unui tribunal  cu  jurisdicţie  competentă pe teritoriile  unui  membru  unde Corporaţia  are  un  sediu,  are un agent  numit  în  scopul  acceptării citaţiei  sau  inştiinţării  procesului, sau unde a  emis  sau  garantat titluri.  Totuşi ni vor fi admise acţiuni ale membrilor sau  persoanelor care  acţionează  în  numele sau care capătă drepturi din  partea  altor membri.
Proprietatea  şi  activele Corporaţiei, priunde ar fi  amplasate  şi indiferent  cine  le  deţine,  vor fi imune faţă  de  toate  formele  de confiscare,  sechestrare  sau  executare silită înainte  de  pronunţarea sentinţei finale împotriva Corporaţiei.
Secţiunea 4. Imunitatea activelor faţă de confiscare
Proprietatea  şi  activele  Corporaţiei  oriunde  localizate  şi  de oricine  deţinute, vor fi imune de oricare, rechiziţionare,  confiscare, expropriere  sau  altă  formă  de urmărire prin  acţiune  executivă  sau legislativă.
Secţiunea 5. Imunitatea arhivelor
Arhivele Corporaţiei vor fi inviolabile.
Secţiunea 6. Neimpunerea de restricţii activelor Corporaţiei
În măsura necesară  executării operaţiunilor prevăzute în aces acord şi  în  coformitate cu prevederile Art. III, Secţiunei şi  a  celorlalte prevederi ale Acordului, toate proprietăţile şi activele Corporaţiei vor fi  libere de restricţii, reglementări, controale şi moratorii de  orice fel.
Secţiunea 7. Privilegiul comunicaţiilor
Comunicaţiile  oficiale  ale  Corporaţiei vor beneficia  din  partea fiecărui  membru  de acelaşi tratament pe care îl  acordă  comunităţilor oficiale cu alţi membri.
Secţiunea 8. Imunităţile şi privilegiile funcţionarilor şi lucrătorilor
Toţi guvernatorii, directorii, locţiitorii, funcţionarii şi lucrătorii Corporaţiei:
(i) vor fi imuni   faţă   de   acţiuni  judiciare  cu   privire   la activităţile îndeplinite de ei în calităţile lor oficiale;
(ii) dacă nu  au  naţionalitate  locală, li se vor  acorda  aceleaşi imunităţi  faţă  de  restricţiile  de imigrare,  faţă  de  cerinţele  de înregistrare pentru străini şi faţă de obligaţiile naţionale de serviciu militar şi aceleaşi facilităţi în ceea ce priveşte restricţiile valutare aşa cum sînt acordate de ţările membre ale Corporaţiei reprezentanţelor, oficialităţilor  şi  lucrătorilor de acelaşi rang cu cei  ai  celorlalte ţări membre;
(iii) li se va  acorda acelaşi tratament cu privire la facilităţi de călătorie ca şi cele acordate de membrii   reprezentanţilor, oficialităţilor  şi  lucrătorilor de acelaşi rang cu cei  ai  celorlalte ţări membre.
Secţiunea 9. Imunităţi faţă de impozitare
a) Corporaţia,  activele sale, proprietatea, venitul şi operaţiunile sale  din  tranzacţiile autorizate de acest Acord vor fi imune de  orice impozitare  şi  orice taxe vamale. Corporaţia va fi, de asemenea,  imună faţă de obligaţia de a colecta sau plăti orice impozit sau taxă.
b) Nu se va impune  nici un impozit asupra sau cu privire la salarii şi   stimulente  plăţile  de  Corporaţie  directorilor,   locţiitorilor, oficialităţilor  sau  lucrătorilor  Corporaţiei care nu  sînt  cetăţeni, subiecţi locali sau nu au naţionalitate locală;
c) Nu se va percepe nici  un  impozit  asupra  obligaţiunilor  sau titlurilor  emise  de Corporaţie (inclusiv dividentele sau  dobînzi)  de oricine ar fi deţinute:
(i) care face discriminări împotriva acestor obligaţiuni sau titluri numai pentru că sînt emose de Corporaţie; sau
(ii) dacă singura  bază  jurisdicţională pentru  această  impozitare este locul sau moneda în care sînt emise, devenite plătibile sau plătite sau locul oricărei afaceri sau oricărui ....menţinute de Corporaţie.
(d) Nu se percepe  nici un fel de impozit asupra oricărei  obligaţii sau  titlu  garantat  de  către  Corporaţie  (inclusiv  dividentele  sau dobînzile) indiferent de deţinătorii acestora:
(i) care face discriminări faţă  de asemenea obligaţie  sau  titlu numai pentru că este garantat de Corporaţie; sau
(ii) dacă baza   jurisdicţională  pentru  această  impozitare   este localizarea sediului sau locul afacerilor Corporaţiei.
                                               Anexa 5
ASOCIAŢIA
Articolul VI
STATUT, IMUNITĂŢI ŞI PRIVILEGII
Secţiunea 1. Scopurile articolului
Pentru a-i permite  Băncii  să-şi îndeplinească funcţiile care  i-au fost   încredinţate,  i  se  acordă  Băncii  statutul,  imunităţile   şi privilegiile prevăzute în acest articol pe teritoriile fiecărui membru.
Secţiunea 2. Statutul Băncii
Asociaţia va   avea  deplină  capacitate  juridică  şi,   înspecial, capacitatea de a:
(i) contracta;
(ii) achiziţiona şi dispune de proprietăţi mobile şi imobile;
(iii) institui procesuri legale.
Secţiunea 3. Poziţia Băncii în legătură cu procesul juridic
Se pot iniţia  acţiuni  juridice împotriva Asociaţiei  numai  într-o curte  cu  componenţa  juridică  în teritoriile  ţării  membre  în  care Asociaţia are un birou, şi-a numit un agent cu scopul de a servi într-un proces sau a emis garantat titluri de valoare. Totuşi, nici o acţiune nu trebuie   iniţiată  de  membri  sau  de  persoane  acţionînd  în  numele memebrilor  sau  emitînd  pretenţii  în  numele  lor.  Proprietăţile  şi activele  Asociaţiei  vor fi, oriunde ar fi localizate şi oricine  le-ar deţine imune vis-a-vis de orice formă de sechestru, anexare sau execuţie înainte de emiterea sentinţei finale împotriva Asociaţiei.
Secţiunea 4. Imunitatea activelor faţă de sechestru
Proprietăţile  şi  activele Asociaţiei, oriunde ar fi localizate  şi oricine  le-ar deţine, vor fi imune vis-avis de percheziţii, rechiziţii, confiscări,  exproprieri sau orice altă formă de sechestru prin  acţiune executivă sau legislativă.
Secţiunea 5. Imunitatea arhivelor
Arhivele vor fi inviolabile.
Secţiunea 6. Liberattea activelor de restricţii
În măsura în care este necesar să se aducă la îndeplinire operaţiile prevăzute  în acest statut şi supuse prevederilor acestui Statut,  toate proprietăţile  şi activele Asociaţiei vor fi libere de orice restricţii, reglementări, controale şi moratorii de orice fel.
Secţiunea 7. Privilegii pentru comunicaţii
Comunicaţiilor  oficiale  ale Asociaţiei trebuie să li se acorde  de către fiecare membru aceleaşi tratament pe care îl acordă comunicaţiilor oficiale ale celorlalţi membri.
Secţiunea 8. Imunităţile şi privilegiile salariaţilor şi angajaţilor
Toţi guvernatorii,  directorii executivi, supălianţii, salariaţii şi angajaţii Asociaţiei:
(i) vor fi imun  faţă  de orice proces legal în legătură cu  acţiuni ale  lor  îndeplinite în calitatea lor oficial, cu excepţia  cazului  în care Asociaţia anulează această imunitate;
(ii) în situaţia  în care aceştea nu au noţionalitatea locală, li se vor   acorda  aceleaşi  imunităţi  faţă  de  restricţiile  de  imigrare, necesităţile  de înregistrare pentru străini şi obligaţiile de  serviciu naţionale,  precum  şi  aceleaşi  facilităţi în  materie  de  restricţii valutare  pe  care  membrii le acordă  reprezentaţilor,  oficialilor  şi angajaţilor de rang similar ai altor membri;
(iii) vor primi  acelaşi  tratament  în  materie  de  facilităţi  de călătorie  pe  care membrii le acordă reprezentanţilor,  oficialilor  şi angajaţilor de rang similar ai altor membri.
Secţiunea 9. Imunităţi faţă de impozitare
(a) Asociaţia,  activele, proprietăţile, veniturilee, operaţiile  şi tranzacţiile  autorizate  prin  acest  Statut vor fi  scutite  de  orice impozit  şi  de  orice taxă vamală. Asociaţia nu va  figura  ca  debitor pentru neplata de impozite sau taxe.
(b) Nu se vor  percepe  nici  un fel de taxe  asupra  salariilor  şi gratificaţiilor    plătite   de   Asociaţie   directorilor    executivi, supleanţilor,  oficialilor  sau  angajaţilor  Asociaţiei  care  nu  sînt cetăţeni locali, supuşi locali sau alte naţionalităţi locale.
(c) Nici un fel  de  taxă  nu  va  fi  percepută  asupra  nici  unei obligaţiuni  sau alt titlu de valoare emis de Asociaţie (inclusiv  orice dividend sau dobîndă la aceasta), indiferent cine le-ar deţine, deoarece:
(i) obligaţiunea sau alte titlu de valoare se bucură de discriminare;
(ii) singură   bază  juridică  pentru  o  astfel  de  impozitare   o reprezintă  locul  sau  moneda în care aceasta e  emisă,  plătibilă  sau plătită,  sau  localizarea oricărui birou sau activităţii  menţinute  de Asociaţie.
(d) Nici un fel  de  taxă  nu  va  fi  percepută  asupra  nici  unei obligaţiuni  sau  alt  titlu  de valoare de  Asociaţie  (inclusiv  orice dividend sau dobîndă la acestea) indiferent cine le-ar deţine, deoarece:
(i) obligaţiunea  sau alt titlu de valoare se bucură de discriminare numai pentru că sînt garantate de Asociaţiel; sau
(ii) singura   bază  juridică  pentru  o  astfel  de  impozitare   o reprezintă locul oricărui birou sau activităţi menţinute de Asociaţie.
                                                   Anexa 6
AGENŢIA
CAPITOLUL VII
PRIVILEGII ŞI IMUNITĂŢI
Art. 43 Obiectivul capitolului
Pentru a da posibilitate Agenţiei să-şi îndeplinească funcţiile, vor fi  acordate Agenţiei, în teritoriile fiecărui stat membru,  imunităţile şi privilegiile arătate mai departe în acest capitol.
Art. 44 Procedura legală
Alte acţiuni decît cele cuprinse în Articolele 57 şi 58 pot fi aduse împotriva  Agenţiei,  numai  într-o  Curte de  judecată  competentă  din teritoriile unui stat membru în care Agenţia are un Birou sau a numit un agent pentru a accepta situaţia sau notificarea procesului.
Nici o astfel  de  acţiune  împotriva  Agenţiei nu va  fi  adusă  în instanţă (i) de statele membre sau de persoane acţionînd pentru acestea, sau  reclamaţii  derivînd  din  statele membre, sau  (ii)  în  aceea  ce priveşte chestiuni persoanele.
Proprietatea  şi activul Agenţiei, oriunde domiciliate şi de oricine deţinute  vor fi imune de orice forme de conficare, sechestrare, anexate sau  executare  silită,  înainte  de emiterea  hotărîrii  sau  sentinţei definitive în contra Agenţiei.
Art. 45 Activele
(a) Proprietatea  şi  activul  Agenţiei, oriunde domiciliate  şi  de oricine  deţinute  vor  fi imune faţă  de  percheziţie,  rechiziţionare, confiscare,  expropriere sau orice altă formă de preluare prin executare silită sau legislativă.
(b) În măsura  în care este necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor sale  în  conformitate  cu prezenta Convenţie, întreaga  proprietate  şi activele  Agenţiei  vor  fi libere de  orice  restricţie,  reglementări, controale  şi moratorii de orice natură; cu condiţii că proprietatea  şi activele  achiziţionate  de  Agenţie ca succesor sau  subrogat  al  unui deţinător  de garanţie, al unei entităţi reasigurate sau unui investitor asigurat  de  o  entitate reasigurată vor fi libere de  restricţiile  de transfer  valutar  aplicabile, reglementări şi controale în  vigoare  în teritoriile  ţării  membre  respective, în măsura în  care  deţinătorul, entitatea   sau   investitorul  cărora  Agenţia  s-a  subrogat  a   fost îndreptăţite la un asemenea tratament.
(c) În intenţia  acestui Capitol, termenul "active" include activele Fondului  de  garantare  a  obligaţiilor la care se referă  Anexa  1  la această  Convenţie şi alte active administrate de Agenţia în  promovarea obiectelor sale.
Art.46 Arhivele şi comunicările
(a) Arhivele Agenţiei vor fi inviolabile oriunde ar fi:
(b) Comunicărilor  oficiale ale Agenţiei li se va acorda de  fiecare stat membru acelaşi tratament acordat comunicărilor oficiale ale Băncii.
Art. 47 Impozite (taxe)
(a) Agenţia, activele sale, proprietatea şi venitul, operaţiunile şi tranzacţiile  autorizate de Convenţia prezentă vor fi exonerate de toate impozitele  şi de taxe vamale. Agenţia va fi, de asemenea, exonerată  de orice răspundere pentru achitarea sau plata oricărui impozit sau taxă.
(b) Exceptînd  cazul cetăţenilor autohtoni, nici un impozit nu va fi perceput  pentru  sau în legătură cu îndemnizaţiile plătite  de  Agenţie Guvernatorilor  şi locţiitorilor lor sau în ceea ce priveşte  salariile, indemnizaţiile  sau alte remuneraţii plătite de Agenţie Preşedintelui de onoare şi Consiliului Directorilor, locţiitorilor lor, Preşedintelui sau Pesonalului Agenţiei.
(c) Nici o impozitare,  de  nici un fel, nu va fi  percepută  asupra vreunei  investiţii  garantată  sau reasigurată  de  Agenţie  (incluzînd cîştigurile  din  aceasta) sau unei poliţe de asigurare  reasigurată  de Agenţie  (incluzînd  orice  prime  sau alte venituri  din  aceasta),  de oricine ar fi deţinute:
(I) discriminatorie   faţă  de  această  investiţie  sau  poliţă  de asigurare,  numai  pentru că este garantată sau reasigurată de  Agenţie, sau  (II) dacă singură bază jurisdicţională pentru o asemenea impozitare este domicilierea vreunui Birou sau locul afacerii menţinute de Agenţie.
Art. 48 Oficialităţile (conducerea oficială a Agenţiei)
Toţi Guvernatorii,  Directorii,  locţiitorii  lor,  Preşedintele  şi Personalul Agenţiei:
(I) vor fi imuni  faţă de procedura legală privind acţiunile  făcute de ei în calitatea lor oficială;
(II) nefiind  cetăţeni autohtoni, li se vor acorda acelaşi imunităţi faţă  de restricţiile imigraţiei, cerinţele înregistrării străinilor  şi obligaţiile serviciului naţional - şi aceleaşi facilităţi în ce priveşte restricţiile  de  schimb care sînt acordate de statul  membru  respectiv reprezentanţilor,  oficialităţilor şi funcţionarilor de rang  comparabil al altor state membre.
(III) li se ca   acorda  acelaşi  tratament  în  ceea  ce   priveşte facilităţile   de  călătorie  care  sînt  acordate  de  statele  membre respective  reprezentanţilor,  oficialităţilor şi funcţionarilor  de  un rang comparabil al altor state mebre.