HPO1231/1992
ID intern unic:  307620
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 1231
din  11.12.1992
despre aprobarea Regulamentului cu privire la Drapelul de
luptă al organelor, unităţilor, subdiviziunilor şi instituţiilor
Ministerului Afacerilor Interne
Publicat : 30.12.1992 în Monitorul Oficial Nr. 12     Data intrarii in vigoare : 30.12.1992
Prezidiul Parlamentului Republicii Moldova decretează:
Art.1 - Se aprobă Regulamentul cu privire la Drapelul de luptă  al organelor, unităţilor, subdiviziunilor şi instituţiilor Ministerului Afacerilor Interne (se anexează).
Art.2. - Prezentul decret intră în vigoare la data emiterii.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA                  Alexandru MOŞANU

Chişinău, 11 decembrie 1992.
Nr.1231-XII
A P R O B A T
prin Decretul Prezidiului
Parlamentului Republicii Moldova
din 11 decembrie 1992
nr.1231-XII
R E G U L A M E N T U L
cu privire la Drapelul de luptă al organelor,
unităţilor, subdiviziunilor şi instituţiilor
Ministerului Afacerilor Interne
1. Drapelul de luptă al organelor, unităţilor, subdiviziunilor şi instituţiilor Ministerului Afacerilor Interne este simbolul slujirii neprecupeţite şi devotamentului efectivului în apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova. El reaminteşte ficărei persoane a efectivului de trupă şi corpului de  comandă despre obligaţiunea sfîntă ordinea publică, viaţa, sănătatea, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, interesele societăţii şi ale statului de atentate criminale şi de alte atacuri.
2. Drapelul de  luptă  se acordă printr-un decret al Preşedintelui Republicii Moldova, la propunerea ministrului afacerilor interne.
Drapelul se înmînează, în numele Preşedintelui Republicii  Molodva, de ministrul afacerilor interne ori  de un alt reprezentant împuternicit.
Concometent cu Drapelul de luptă, se înmînează şi un brevet  al acestuia, semnat de Preşedintele Republicii Moldova.
Organele, unităţile, subdiviziunile şi instituţiile Ministerului Afacerilor Interne care nu primesc Drapel de luptă folosesc Drapelul de Stat al Republicii Moldova.
3. Drapelul de luptă se remite organelor, unităţilor, subdiviziunilor şi instituţiilor Ministerului Afacerilor Interne o singură dată. În caz de lichidare sau reorganizare a acestora, Drapelul de luptă se transmite pentru păstrare, împreună cu brevetul, Prezidiului Parlamentului.
4. Drapelul de luptă reprezintă o pînză de mătase dreptunghiulară, formată din trei fîşii de dimensiuni egale, dispuse vertical în următoarea succesiune a culorilor de la lance: albastru (azuriu), galben roşu.  În centru, pe fîşia de culoare galbenă, este impremată Stema de Stat a Republicii Moldova. Proporţia dintre lăţimea Stemei şi lungimea Drapelului, dintre lăţimea şi lungimea Drapelului se stabilesc în concordanţă cu Regulamentul cu privire la Drapelul de Stat al Republicii Moldova.
Laturile Drapelului au franjuri din fir aurit, cu excepţia laturii dinspre lance, iar la colţurile exterioare cîte un canaf din acelaşi fir. De la lance spre dreapta, deasupra Stemei, în linie arcuită  este inscripţia: "PENTRU PATRIE". Pe verso, sub latura de sus, este scris în linie dreaptă: "MINISTERUL AFACERILOR INTERNE AL REUBLICII MOLDOVA". Deasupra Stemei e scrisă în linie arcuită denumirea organului, unităţii,subdiviziunii, instituţiei. În caz de necesitate denumirea lor poate fi prelungită sub Stemă. Textul de pe ambele părţi este executat cu litere majuscule din fir aurit. Lancea se termină cu un vîrf confecţionat din bronz  alămîit, în formă de ogivă, în interiorul căruia se găseşte Stema Republicii Moldova.
5. Ceremonialul înmînării, modul de prezentare la diferite acţiuni şi  festivităţi, de păstrare în timp de pace şi de purtate în  luptă  a Drapelului de luptă se stabileşte de ministrul afacerilor interne.