HPO1267/2002
ID intern unic:  307695
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 1267
din  19.07.2002
asupra rezultatelor controlului executării Legii nr.851-XIII
din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea
impactului asupra mediului înconjurător
Publicat : 05.08.2002 în Monitorul Oficial Nr. 113-114     art Nr : 904     Data intrarii in vigoare : 05.08.2002
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art.1. - Se ia act de rapoartele prezentate de Guvern şi Comisia pentru ecologie şi dezvoltarea teritoriului a Parlamentului asupra controlului aplicării Legii nr.851-XIII din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător.
    De menţionat că Guvernul nu a folosit în deplină măsură posibilităţile prevăzute de legea menţionată. Astfel, unele obiecte au fost construite şi date în exploatare fără efectuarea expertizei ecologice.
    Guvernul nu a operat în Regulamentul cu privire la atribuirea terenurilor modificări referitoare la informarea şi consultarea populaţiei în etapa de atribuire a terenurilor pentru construcţii, precum şi la expertiza ecologică a documentaţiei de proiect. Din acest motiv sînt înregistrate multiple cazuri de conflict între locatari şi întreprinderile care construiesc.
    Ministerele, departamentele şi alte instituţii de stat realmente nu poartă răspundere pentru calitatea proiectelor sub aspectul respectării cerinţelor protecţiei mediului.
    Art.2. - Guvernul, în termen de 2 luni, va asigura:
    - prezentarea propunerilor privind modificarea şi completarea Legii cu privire la expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător;
    - modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2002, prevăzîndu-se, într-un articol aparte, surse financiare pentru întreţinerea în stare satisfăcătoare a Nodului hidrotehnic "Costeşti-Stînca".
    Art.3. - Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului:
    - va armoniza legislaţia privind mediul a Republicii Moldova cu cea internaţională din domeniu;
    - va întreprinde măsuri în vederea stopării imediate a construcţiei obiectelor care nu au fost supuse expertizei ecologice;
    - va intensifica acţiunile de avertizare şi sancţionare a agenţilor economici care, contrar legislaţiei, folosesc resursele naturale fără efectuarea lucrărilor de restabilire şi ameliorare;
    - va crea un sistem continuu de instruire şi perfecţionare a cadrelor antrenate în efectuarea expertizei ecologice;
    - va efectua lucrări de evaluare a impactului activităţii economice a întreprinderilor mari din republică asupra mediului şi va informa Parlamentul despre aceasta;
    - va prezenta Guvernului propunerea de a institui în cadrul Academiei de Administrare Publică pe lîngă Guvern un nou departament "Managementul Ecologic şi Dezvoltarea Durabilă", precum şi propuneri privind modificarea respectivă a Legii bugetului de stat pe anul 2002.
    Art.4. - În contextul asigurării securităţii ecologice a Republicii Moldova, pînă la sfîrşitul anului, autoritatea centrală de mediu va prezenta Comisiei pentru ecologie şi dezvoltarea teritoriului hărţile cu terenurile şi apele subterane şi de suprafaţă contaminate.
    Art.5. - Se atenţionează autorităţile administraţiei publice centrale şi locale asupra atitudinii nesatisfăcătoare a acestora faţă de utilizarea raţională a resurselor naturale. La elaborarea proiectelor de exploatare a resurselor naturale, populaţiei şi organizaţiilor nonguvernamentale se vor acorda informaţii şi consultanţă.
    Art.6. - Obiectele cu un impact ecologic deosebit (Terminalul Giurgiuleşti, obiectele din satul Văleni transmise în concesiune Companiei REDECO LTD, Depozitul de chimicale din Cişmichioi, Combinatul de produse alimentare din Bălţi etc.) vor fi strict monitorizate de către Comisia pentru ecologie şi dezvoltarea teritoriului, autoritatea centrală de mediu fiind obligată să poarte răspundere pentru orice deviere de la proiecte care ar prejudicia mediul.
    Art.7. - În contextul direcţiilor prioritare ale politicii de mediu a Republicii Moldova este oportun de a crea un subcomitet special pentru mediu în cadrul Comitetului Parlamentar de Cooperare Republica Moldova - Uniunea Europeană, componenţa nominală a delegaţiei moldoveneşti în care este aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr.46-XV din 11 aprilie 2001.
    Art.8. - Comisia pentru ecologie şi dezvoltarea teritoriului va exercita controlul asupra executării prezentei hotărîri.
    Art.9. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                             Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 19 iulie 2002.
    Nr. 1267-XV.