HPO253/2003
ID intern unic:  308590
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 253
din  19.06.2003
pentru aprobarea Concepţiei privind orientarea, pregătirea
şi instruirea profesională a resurselor umane
Publicat : 25.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 155-158     art Nr : 640     Data intrarii in vigoare : 25.07.2003
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art.1. - Se aprobă Concepţia  privind orientarea, pregătirea şi instruirea profesională a resurselor umane, prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărîre.
Art.2. -  Guvernul va prezenta Parlamentului propuneri privind modificarea legislaţiei  în scopul implementării prevederilor concepţiei  menţionate.
Art.3. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE  
    PARLAMENTULUI                                       Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 19 iunie 2003.
    Nr.253-XV.
Anexă
C O N C E P Ţ I E
privind orientarea, pregătirea şi instruirea
profesională a resurselor umane
I. DISPOZIŢII GENERALE
Concepţia privind orientarea, pregătirea şi instruirea profesională a resurselor umane (denumită în continuare Concepţie) reprezintă un sistem de viziuni asupra scopului, sarcinilor, principiilor şi direcţiilor fundamentale ale politicii statului în domeniul valorificării eficiente a resurselor umane. Acest sistem prevede crearea şi perfecţionarea unor subsisteme deschise, transparente, flexibile, care se completează reciproc, ale învăţămîntului general, secundar profesional şi superior, ale orientării profesionale a elevilor şi tinerilor, ale reorientării şi instruirii profesionale continue a populaţiei pe tot parcursul vieţii active, în toate ramurile economiei naţionale şi la toate nivelurile de calificare şi responsabilitate, atît în cadrul învăţămîntului  de stat, cît şi în afara lui.
Necesitatea elaborării Concepţiei este condiţionată de situaţia tensionată ce se menţine pe piaţa forţei de muncă în ultimii ani, de lipsa unei coeziuni durabile între învăţămînt şi piaţa muncii, de necorespunderea volumului şi calităţii pregătirii  profesionale a  forţei de muncă necesităţilor pieţei muncii, de existenţa pe piaţa forţei de muncă a unui număr impunător de şomeri în vîrstă de la 16 la 29 de ani care nu au pregătire profesională iniţială, de implicarea insuficientă a ministerelor de ramură, partenerilor sociali, autorităţilor administraţiei publice locale, agenţilor economici şi a societăţii civile în procesele de orientare, pregătire şi instruire profesională continuă a cadrelor, de alte probleme în domeniu, care necesită abordare şi soluţionare integrată.
Concepţia a fost elaborată în conformitate cu prevederile Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.142 privind orientarea profesională şi pregătirea profesională în domeniul valorificării resurselor umane (Geneva, 23 iunie 1975), ratificată de Republica Moldova la 28 septembrie 2001.
Prezenta Concepţie va sta la baza elaborării strategiilor şi programelor în domeniul orientării profesionale şi susţinerii psihologice a populaţiei în probleme ce ţin de cariera, de instruirea, recalificarea şi perfecţionarea profesională a tinerilor şi adulţilor, inclusiv a şomerilor, în concordanţă cu problemele-cheie existente pe piaţa muncii, ceea ce va permite tuturor persoanelor, pe principii de egalitate şi fără discriminare, să-şi dezvolte şi să-şi aplice capacităţile de muncă în interesele proprii şi în conformitate cu aspiraţiile lor, ţinînd cont de  necesităţile societăţii.
Crearea şi funcţionarea unui sistem dezvoltat de orientare, pregătire şi instruire  profesională în domeniul valorificării resurselor umane sînt importante deja la prima etapă  (şcolară) a învăţămîntului întrucît constituie o punte de legătură între învăţămînt, socializarea personalităţii şi piaţa muncii, condiţionînd în mod direct adaptarea socială şi profesională a personalităţii.
Participarea patronatelor, sindicatelor, agenţilor economici  şi a societăţii civile  la elaborarea şi punerea în aplicare a strategiilor şi programelor naţionale şi locale de dezvoltare a resurselor umane şi de pregătire profesională a şomerilor, la determinarea nivelului de pregătire profesională iniţială va contribui la funcţionarea eficientă a sistemului unic de orientare, pregătire şi instruire profesională în domeniul valorificării resurselor umane.
II. SCOPUL, OBIECTIVELE, SARCINILE  ŞI PRINCIPIILE
DE BAZĂ ALE CONCEPŢIEI
Scopul Concepţiei este crearea unui sistem naţional unic, integral şi deschis cuprinzînd toate tipurile şi nivelurile de orientare, pregătire şi instruire profesională, capabil să asigure un cadru normativ adecvat şi condiţii organizatorice favorabile pentru valorificarea resurselor umane.
Sistemul are menirea să asigure formarea şi utilizarea eficientă a potenţialului creativ al personalităţii, să contribuie la creşterea profesionalismului, competenţei şi competitivităţii profesionale, la sporirea mobilităţii şi flexibilităţii ei sociale şi profesionale, la o mai bună protecţie socială a populaţiei pe piaţa muncii în proces de formare, la prevenirea şomajului în masă şi la adaptarea diferitelor grupuri ale populaţiei la piaţa muncii în schimbare continuă în noile condiţii de dezvoltare social-economică a societăţii.
Realizarea Concepţiei va fi asigurată prin coordonarea şi cooperarea acţiunilor statului, partenerilor sociali, agenţilor economici, societăţii civile, ale tuturor celorlalţi factori implicaţi în procesul complex de orientare, pregătire şi instruire  profesională şi  care prestează servicii calificate în domeniu în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele metodico-organizatorice acceptate.
Obiectivele de bază ale Concepţiei sînt:
a)  determinarea direcţiilor şi priorităţilor de bază ale orientării, pregătirii şi instruirii profesionale a elevilor, tinerilor şi adulţilor, susţinerii psihologice a păturilor vulnerabile ale populaţiei, inclusiv a şomerilor, ţinîndu-se cont de schimbările continue pe piaţa muncii;
b)  crearea, pe principiul parteneriatului  social, a unei baze normative şi metodico-organizatorice moderne de reglementare a activităţilor de orientare profesională şi susţinere psihologică a populaţiei în probleme ce ţin de carieră, de calificare, recalificare şi perfecţionare profesională a tinerilor şi adulţilor, inclusiv a şomerilor, axate pe formarea competenţelor profesionale şi social-adaptive;
c) stabilirea scopurilor şi sarcinilor de bază ale sistemelor şi programelor de informare, susţinere psihologică, orientare profesională, pregătire şi instruire profesională  a elevilor, adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor, precum şi ale unor programe de asistenţă specială în domeniile vizate, destinate persoanelor cu handicap fizic şi mintal, precum şi categoriilor de populaţie defavorizate din punct de vedere social şi al studiilor: persoane care, din diferite motive, au abandonat şcoala, absolvenţi ai şcolilor-internat şi ai instituţiilor de învăţămînt auxiliar, copii orfani şi copii rămaşi fără tutelă, persoane eliberate din instituţiile de reabilitare socială,  persoane care au suferit în urma traficului de fiinţe umane, locuitori din mediul rural etc.;
d)  elaborarea şi aplicarea standardelor ocupaţionale, profesionale şi educaţionale pentru toate nivelurile de orientare, pregătire şi instruire profesională;
e)  elaborarea indicilor de evaluare şi monitorizare a acţiunilor de orientare, pregătire şi instruire profesională, determinarea perspectivelor dezvoltării şi durabilităţii acţiunilor respective;
f)  reglementarea formării profesionale continue a lucrătorilor, ceea ce le-ar permite să se adapteze la procesul de modernizare a tehnicii şi tehnologiilor de producţie, la schimbările condiţiilor de muncă, ar favoriza promovarea lor socială prin asigurarea accesului la diverse niveluri de cultură şi calificare profesională;
g)  combaterea şomajului prin asigurarea unor condiţii favorabile pentru investitorii locali şi străini în vederea creării de noi locuri de muncă.
Sarcinile de bază ale Concepţiei sînt:
a) pregătirea elevilor, tinerilor şi adulţilor pentru alegerea conştientă şi motivată a profesiei şi pentru muncă;
b) diminuarea necorespunderii între cerere şi ofertă pe piaţa muncii;
c) dezvoltarea, adaptarea şi armonizarea sistemelor de informare, sprijin psihologic, orientare, pregătire şi instruire profesională, care să corespundă necesităţilor diferitelor categorii ale populaţiei;
d) asigurarea unei  legături reciproce între componentele sistemului de orientare, pregătire şi instruire profesională la toate nivelurile de funcţionare a lor;
e) respectarea priorităţilor dezvoltării poziţiilor democratice şi automanifestării personalităţii, elaborarea noilor sisteme de evaluare, inclusiv în domeniul activităţii  de întreprinzător şi management;
f) asigurarea flexibilităţii şi mobilităţii sociale şi profesionale a persoanelor în procesul adaptării lor la condiţiile social-economice în permanentă schimbare;  
g) crearea unor condiţii favorabile pentru dezvoltarea şi realizarea maximă a potenţialului intelectual şi creativ al personalităţii;
h) dezvoltarea parteneriatului social în cadrul sistemului de orientare, pregătire şi instruire profesională;
i) modernizarea continuă a sistemului de orientare, pregătire şi instruire profesională;
j) elaborarea noilor strategii, a planurilor de învăţămînt, standardelor ocupaţionale, profesionale şi educaţionale şi a sistemelor de certificare, în corespundere cu strategiile, standardele şi sistemele similare ale comunităţii europene;
k) pregătirea profesională şi reciclarea  cadrelor didactice în vederea aplicării unor noi metode de orientare, pregătire şi instruire profesională;
l)  adaptarea sistemului de orientare, pregătire şi instruire profesională la condiţiile globalizării şi dezvoltării informaţionale şi tehnologice impetuoase;
m)  asigurarea pentru  toate persoanele a egalităţii de  şanse şi a accesului liber la serviciile de orientare, pregătire şi instruire profesională, stimularea persoanelor pentru o viaţă activă.
Principiile de bază ale orientării, pregătirii şi instruirii profesionale a resurselor umane sînt: caracterul ştiinţific; umanismul; obiectivitatea; caracterul activ, benevol şi motivat al acţiunilor; profesionalismul; axarea pe personalitate;  accesibilitatea; asigurarea şanselor  egale pentru femei şi bărbaţi; echitatea socială; continuitatea; transparenţa; succesivitatea; durabilitatea.
Aceste principii de bază se aplică la  toate  nivelurile sistemului de orientare, pregătire şi instruire profesională în toate domeniile vieţii economice, sociale şi culturale.
Funcţionarea eficientă a sistemului naţional de orientare, pregătire şi instruire profesională a resurselor umane este condiţionată de structura lui, ale cărui elemente componente sînt interdependente şi se completează reciproc, asigurînd unitatea, flexibilitatea, continuitatea şi durabilitatea întregului sistem.
Elementele structurale ale sistemului menţionat sînt: instituţiile de învăţămînt de toate tipurile şi nivelurile, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, organizaţiile parteneriatului social şi organizaţiile neguvernamentale de profil.
III. DIRECŢIILE, METODELE ŞI ELEMENTELE DE BAZĂ ALE
ORIENTĂRII PROFESIONALE ŞI SUSŢINERII PSIHOLOGICE
ÎN PROBLEME CE ŢIN  DE CARIERĂ, PREGĂTIREA  ŞI
INSTRUIREA PROFESIONALĂ A RESURSELOR UMANE
Orientarea profesională a populaţiei constituie un sistem complex de măsuri (psihologice, pedagogice, medicale etc.), fundamentate ştiinţific, orientate spre determinarea şi dezvoltarea capacităţilor omului pentru o viaţă activă, productivă şi satisfăcătoare, spre dezvoltarea capacităţilor persoanei de a conştientiza şi de a influenţa, individual sau colectiv, condiţiile de muncă şi mediul social. Orientarea profesională trebuie să contribuie la diminuarea necorespunderii dintre cerere şi ofertă pe piaţa forţei de muncă, la creşterea motivaţiei cetăţenilor de toate vîrstele pentru a învăţa şi a se încadra în cîmpul muncii. În acest scop, urmează să fie elaborate şi puse în aplicare programe şi activităţi speciale de informare, susţinere psihologică, orientare, pregătire şi integrare profesională a cetăţenilor în corespundere cu particularităţile individuale ale personalităţii, cu necesităţile pieţei muncii şi cu schimbările social-economice continue, precum şi măsuri de susţinere a agenţilor economici pentru participarea lor la realizarea programelor respective.
În aceste programe urmează să se ţină cont de necesităţile, posibilităţile şi problemele utilizării forţei de muncă la toate nivelurile în baza promovării unei politici constructive privind dezvoltarea resurselor umane.  
Direcţiile de bază ale orientării profesionale urmăresc scopul de a optimiza corelarea structurii profesionale a forţei de muncă cu cerinţele şi necesităţile actuale şi de perspectivă ale pieţei muncii şi cu mediul social-cultural  în permanentă schimbare.
Direcţiile de bază ale orientării profesionale sînt:
a)  elaborarea cadrului normativ privind orientarea profesională a elevilor, tinerilor şi adulţilor;
b)  asigurarea metodico-organizatorică a orientării profesionale a tuturor categoriilor şi grupurilor de populaţie;
c)  perfecţionarea sistemului de informare şi de consultanţă în probleme ce ţin de carieră  la toate nivelurile;
d)  acordarea serviciilor de orientare sau reorientare profesională elevilor, tinerilor şi  adulţilor pe tot parcursul vieţii active, în funcţie de vîrstă şi necesităţi.
Serviciile de orientare şi reorientare profesională a populaţiei se prestează individual sau în grup în următoarele forme: informarea şi propagarea profesională, consultaţia profesională (alegerea profesiei, corectarea planului profesional, selecţia profesională), adaptarea profesională şi socială.
Veriga principală a serviciilor de orientare şi reorientare profesională a elevilor, tinerilor, şomerilor şi persoanelor neocupate este consultanţa profesională.
Metodele de bază ale orientării profesionale sînt: informarea profesională, metoda psihogramelor (diagnosticul psihologic, psihofiziologic, medical), anchetarea, consultanţa în probleme ce ţin de carieră.
Elementele de bază ale sistemului de orientare profesională sînt:
a)  orientarea profesională în cadrul principalelor discipline de studii şi disciplinei speciale "Educaţia tehnologică" - în învăţămîntul primar şi gimnazial;
b)  modulul "Cariera profesională"  în cadrul disciplinei "Educaţia tehnologică" -  în clasa a IX-a,  învăţămîntul gimnazial;
c) disciplinele facultative "Viaţa socială şi profesională" şi "Protecţia socială şi profesională" - în licee, şcoli profesionale polivalente şi de meserii, în instituţii de învăţămînt superior;
d)  informarea şi consultanţa în probleme ce ţin de carieră - în cadrul  activităţii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, orientate spre problemele şi necesităţile şomerilor şi persoanelor aflate în situaţie de risc de şomaj.
Susţinerea psihologică reprezintă anumite tehnologii, metode şi procedee speciale, aplicate de către pedagog sau consultantul-psiholog şi percepute de către client ca un complex afectiv, care contribuie la autoaprecierea social-profesională a personalităţii în procesul de dezvoltare a aptitudinilor, de formare a  orientărilor valorice şi a conştiinţei de sine, la creşterea competitivităţii pe piaţa muncii şi adaptarea la condiţiile de realizare a carierei.
Obiectivul principal al susţinerii psihologice îl constituie formarea unor orientări valorice şi motivaţionale adecvate ale oamenilor privind învăţămîntul şi munca, modelarea unei strategii comportamentale active şi flexibile în vederea alegerii profesiei, planificării şi realizării carierei.
Susţinerea psihologică se efectuează  prin măsuri individuale şi în grup, ce contribuie la soluţionarea, parţială sau integrală, a problemelor psihologice care împiedică personalitatea să se autorealizeze la orice etapă a vieţii active.
Direcţiile de bază ale susţinerii psihologice sînt:
a) elaborarea cadrului normativ privind susţinerea psihologică a elevilor, tinerilor şi adulţilor la alegerea profesiei, pregătirea profesională şi plasarea în cîmpul muncii;
b)  asigurarea metodico-organizatorică a susţinerii psihologice în probleme ce ţin de carieră a tuturor categoriilor şi grupurilor de populaţie;
c) perfecţionarea sistemului de susţinere psihologică şi de consultanţă în probleme ce ţin de carieră la toate nivelurile;
d) acordarea serviciilor de susţinere psihologică în probleme ce ţin de carieră elevilor, tinerilor şi  adulţilor pe tot parcursul vieţii active, în funcţie de vîrstă şi necesităţi.
Metodele de bază ale susţinerii psihologice sînt: conversaţia, testarea psiho-profesională, trainingul, consultanţa în probleme ce ţin de personalitate şi carieră.
Elementele de bază ale sistemului de susţinere psihologică sînt:
a) susţinerea psihologică în cadrul principalelor discipline de studii şi disciplinei speciale "Educaţia tehnologică"  - în învăţămîntul gimnazial;
b) modulul "Cariera profesională" în cadrul disciplinei "Educaţia tehnologică" -  în clasa a IX-a,  învăţămîntul gimnazial;
c) susţinerea psihologică în cadrul principalelor discipline de studii şi disciplinei speciale "Psihologia"- în licee, şcoli profesionale polivalente şi de meserii, în instituţii de învăţămînt superior;
d) disciplinele facultative "Viaţa socială şi profesională" şi "Protecţia socială şi profesională" - în licee, şcoli profesionale polivalente şi de meserii, în instituţii de învăţămînt superior;
e) susţinerea psihologică şi consultanţa în probleme ce ţin de  carieră - în cadrul  activităţii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, orientate spre problemele şi necesităţile şomerilor şi  persoanelor aflate  în situaţie de risc de şomaj.
Pregătirea iniţială şi instruirea profesională continuă pe tot parcursul vieţii active constituie un sistem organizat de servicii complexe de calificare, recalificare şi perfecţionare profesională, orientate spre asigurarea corespunderii competenţelor profesionale şi sociale ale lucrătorilor cu cerinţele pieţei muncii în toate sectoarele economiei şi în toate domeniile activităţii economice, la toate nivelurile de calificare şi responsabilitate. Pregătirea şi instruirea profesională au drept obiectiv principal formarea şi utilizarea eficientă a forţei de muncă competitive pe piaţa forţei de muncă, integrarea profesională şi socială a persoanelor în vîrsta aptă de muncă, care doresc să muncească şi sînt disponibile de a fi încadrate în cîmpul muncii în concordanţă cu aspiraţiile lor profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii.
În acest scop, urmează a fi dezvoltate, perfecţionate şi armonizate sistemele de educaţie şcolară şi de pregătire profesională astfel încît ele să corespundă necesităţilor adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor în obţinerea şi perfecţionarea continuă a calificării profesionale, în sporirea competenţelor profesionale şi sociale, în obţinerea unei noi calificări, în dezvoltarea capacităţilor fiecărei persoane, precum  şi ocupării complete a forţei de muncă.
Pregătirea şi instruirea profesională a adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor se efectuează în conformitate cu standardele naţionale ocupaţionale, profesionale şi educaţionale, corelate la cerinţele de calificare ale pieţei muncii naţionale şi internaţionale.
Standardele respective se elaborează de către autorităţile competente şi se coordonează cu partenerii sociali şi cu societatea civilă. Ele reflectă politica naţională de dezvoltare durabilă şi se realizează în cadrul sistemului naţional de învăţămînt, pregătire şi instruire profesională de toate nivelurile, indiferent de faptul dacă activităţile respective se desfăşoară în cadrul sistemului de învăţămînt de stat sau în afara acestuia. Standardele includ instruirea teoretică, pregătirea practică şi certificarea calificării.
Direcţiile de bază ale pregătirii şi instruirii profesionale sînt:
a) elaborarea şi perfecţionarea cadrului normativ şi metodico-organizatoric privind instruirea şi pregătirea profesională continuă  a populaţiei pe tot parcursul vieţii active;
b) asigurarea dezvoltării şi perfecţionării continue a unui sistem flexibil, integral şi deschis cuprinzînd toate formele  de pregătire şi instruire profesională (iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare) a tuturor categoriilor şi grupurilor de populaţie;
c) coordonarea învăţămîntului general cu pregătirea şi instruirea profesională de toate nivelurile, ţinîndu-se cont de Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova şi de necesarul de cadre la nivel naţional şi local;
d) acordarea serviciilor de pregătire iniţială şi instruire profesională continuă pentru categoriile de populaţie defavorizate din punct de vedere social şi economic (tineri, femei, invalizi, persoane eliberate din instituţiile de reabilitare socială, persoane de vîrstă prepensionară, persoane care au abandonat şcoala, cadre militare trecute în rezervă, migranţi etc.), în funcţie de aptitudini şi capacităţi;
e) asigurarea egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte pregătirea şi instruirea profesională la toate nivelurile, pe tot parcursul vieţii active, conform aptitudinilor şi capacităţilor, pentru a le asigura posibilităţi egale în societate şi în economie, precum şi pentru a schimba atitudinea tradiţională faţă de rolul femeilor şi al bărbaţilor în familie şi în viaţa profesională;
f) axarea metodelor de pregătire profesională pe tehnologii pedagogice şi informaţionale moderne.
Formele principale ale pregătirii şi instruirii profesionale sînt:
a) iniţierea - dobîndirea unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi minime necesare pentru desfăşurarea unei anumite activităţi;
b) calificarea - dobîndirea unui ansamblu de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi profesionale care permit persoanei să desfăşoare activităţi specifice unei meserii sau profesii;
c) recalificarea - obţinerea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor specifice unei alte meserii sau profesii, diferite de cele dobîndite anterior;
d) perfecţionarea - dezvoltarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor profesionale în cadrul aceleiaşi meserii sau profesii;
e) specializarea - obţinerea de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi într-o arie restrînsă din sfera de cuprindere a unei ocupaţii.
Elementele de bază ale sistemului de pregătire şi instruire  profesională sînt:
a) instituţiile de învăţămînt ale Ministerului Educaţiei;
b) instituţiile de învăţămînt şi centrele de instruire ale altor ministere şi departamente;
c) agenţii economici cu forme de proprietate de stat sau privată;
d)  societăţile obşteşti şi comerciale, organizaţiile neguvernamentale.
Pregătirea şi  instruirea profesională a şomerilor. Conform legislaţiei în vigoare, şomerii sînt în drept să urmeze cursuri de pregătire profesională, organizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în cazul în care nu pot fi plasaţi în cîmpul muncii din motivul că:
a)  nu au pregătire profesională iniţială;
b) şi-au pierdut calificarea anterioară;
c) meseria sau profesia ori nivelul anterior de calificare nu sînt solicitate pe piaţa forţei de muncă;
d)  nu posedă competenţe profesionale şi social-adaptive.
Pregătirea şi instruirea profesională a şomerilor se realizează în baza strategiilor şi programelor naţionale şi locale cu privire la dezvoltarea resurselor umane, ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a şomerilor.
IV. ASIGURAREA NORMATIVĂ, METODICO-ORGANIZATORICĂ
ŞI DIDACTICĂ A REALIZĂRII CONCEPŢIEI
Constituirea şi funcţionarea eficientă a sistemului naţional de orientare, pregătire şi instruire profesională a resurselor umane sînt condiţionate de asigurarea normativă, metodico-organizatorică şi didactică.  Pentru funcţionarea sistemului sînt necesare:
1)  elaborarea cadrului normativ în domeniu, care să includă:
a)  Legea privind orientarea, pregătirea şi instruirea profesională a resurselor umane;
b) Regulamentul cu privire la orientarea profesională şi susţinerea psihologică a populaţiei în probleme ce ţin de  carieră;
c)  Regulamentul cu privire la  pregătirea şi instruirea profesională a cadrelor de toate nivelurile pentru economia naţională;
d)  Regulamentul cu privire la  formarea profesională a  şomerilor;
2) elaborarea cadrului metodico-organizatoric şi didactic în domeniu, care să prevadă:
a) efectuarea de cercetări ştiinţifice în domeniul orientării, pregătirii şi instruirii profesionale, inclusiv la comanda autorităţilor administraţiei publice locale;
b) elaborarea standardelor ocupaţionale, profesionale şi educaţionale;
c) elaborarea curriculumurilor şi planurilor/programelor-model de orientare, pregătire şi instruire profesională;
d)  perfecţionarea Nomenclatorului meseriilor (profesiilor) pentru pregătirea cadrelor în învăţămîntul secundar profesional şi Nomenclatorului specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior;
e) elaborarea şi aprobarea manualelor şi recomandărilor metodice în domeniul orientării, pregătirii şi instruirii profesionale;
f) elaborarea unor măsuri de susţinere a agenţilor economici care contribuie la realizarea procesului de orientare, pregătire şi instruire a şomerilor;
g) cercetarea şi implementarea tehnologiilor noi şi experienţei avansate în domeniul orientării, pregătirii şi instruirii profesionale;
h)  elaborarea procedurilor de certificare a calificării profesionale conform practicilor şi tehnologiilor pedagogice şi informaţionale moderne;
3) dezvoltarea şi actualizarea continuă a sistemului de informare în domeniul învăţămîntului şi muncii;
4) organizarea instruirii continue şi atestării cadrelor didactice şi manageriale din sistemul de orientare, pregătire şi instruire profesională;
5)  dezvoltarea dialogului social în domeniul orientării, pregătirii şi instruirii profesionale a resurselor umane.
V. FINANŢAREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE ORIENTARE,
PREGĂTIRE ŞI INSTRUIRE PROFESIONALĂ
Sistemul naţional de orientare, pregătire şi instruire profesională a resurselor umane se finanţează din mijloacele bugetului de stat, Fondului de şomaj, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, agenţilor economici, precum şi din donaţii, sponsorizări şi contribuţii financiare ale persoanelor fizice şi juridice din ţară şi străine.
VI. MANAGEMENTUL SISTEMULUI NAŢIONAL DE ORIENTARE,
PREGĂTIRE ŞI INSTRUIRE PROFESIONALĂ
Rolul principal în organizarea şi dezvoltarea sistemului naţional de orientare, pregătire şi instruire profesională revine Guvernului, care aprobă strategii şi programe naţionale în domeniul dezvoltării resurselor umane, strîns legate de politica naţională de dezvoltare durabilă.
Elaborarea cadrului normativ, metodico-organizatoric şi didactic, strategiilor, programelor, standardelor, curriculumurilor, procedurilor de certificare şi a indicilor de evaluare, precum şi monitorizarea realizării Concepţiei, ţin de competenţa autorităţilor administraţiei publice centrale şi se coordonează de către Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în conformitate cu atribuţiile ce le revin.
În scopul coordonării activităţii sistemului de orientare, pregătire şi instruire profesională, se va constitui Consiliul naţional pentru problemele orientării, pregătirii şi instruirii profesionale. Consiliul va exercita funcţii consultative şi se va forma din reprezentanţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Educaţiei, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, ai altor ministere şi departamente, patronatelor, sindicatelor şi organizaţiilor neguvernamentale. La nivel local, coordonarea orientării, pregătirii şi instruirii profesionale se va afla în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale, structurilor parteneriatului social şi a societăţii civile din localitatea respectivă.
VII. ETAPELE DE REALIZARE A CONCEPŢIEI
Realizarea direcţiilor de bază ale Concepţiei va fi efectuată în două etape.
Etapa întîi (anul 2003) - elaborarea măsurilor de bază pentru realizarea Concepţiei privind orientarea, pregătirea şi instruirea profesională a resurselor umane (anexă) .
Etapa a doua (anii 2004-2005) - elaborarea de către Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în colaborare cu ministerele de ramură, departamentele şi cu partenerii sociali, a planului naţional de acţiuni privind orientarea, pregătirea şi instruirea profesională a resurselor umane, care va prevedea:
a) elaborarea cadrului normativ, metodico-organizatoric şi didactic al sistemului naţional de orientare, pregătire şi instruire profesională;
b) elaborarea standardelor ocupaţionale, profesionale şi educaţionale, a procedurilor de evaluare şi certificare profesională, care ar asigura echivalenţa documentelor de studii şi de calificare;
c) asigurarea dezvoltării continue a sistemului naţional de orientare, pregătire şi instruire profesională;
d) organizarea instruirii profesionale continue a specialiştilor în domeniul orientării profesionale şi susţinerii psihologice în probleme ce ţin de carieră, de pregătirea şi instruirea profesională a elevilor, tinerilor şi adulţilor, de integrarea profesională a tinerilor şi adulţilor;
    e)  crearea, dezvoltarea şi actualizarea continuă a sistemului de informare în domeniul învăţămîntului şi muncii.
Anexă
la Concepţie
Măsurile de bază pentru realizarea Concepţiei privind
orientarea, pregătirea şi instruirea profesională a
resurselor umane (anii 2003-2005)

Nr. crt. Măsurile Termenul de executare Responsabilii de executare
1 2 3 4
  I. Asigurarea cadrului normativ    
1 Elaborarea proiectului de Lege privind orientarea, pregătirea şi instruirea profesională a resurselor umane Semestrul II 2003 Ministerul Educaţiei
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Ministerele şi departamentele interesate
Partenerii sociali
2 Modificarea Legii învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 Semestrul II 2003 Ministerul Educaţiei Ministerele şi departamentele interesate Partenerii sociali
3 Elaborarea planului naţional de acţiuni privind orientarea, pregătirea şi instruirea profesională a resurselor umane Semestrul I 2004 Ministerul Economiei Ministerul Educaţiei Ministerul Muncii şiProtecţiei Sociale Partenerii sociali
4 Elaborarea şi aprobarea de către Guvern a Regulamentului cu privire la orientarea profesională şi susţinerea psihologică a populaţiei în problemele ce ţin de carieră Semestrul II  2003 Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Ministerul Educaţiei
Ministerele şi departamentele interesate Partenerii sociali
5 Elaborarea şi aprobarea de către Guvern a Regulamentului cu privire la formarea profesională a şomerilor Semestrul II 2003 Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Ministerele şi departamentele interesate
Partenerii sociali
6 Elaborarea şi aprobarea de către Guvern a Regulamentului cu privire la reconversia profesională şi adaptarea socială a cadrelor militare trecute în rezervă Semestrul II 2003 Ministerul Apărării Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale Ministerul Educaţiei Partenerii sociali
7 Elaborarea Hotărîrii Guvernului cu privire la standardele ocupaţionale, profesionale şi educaţionale Semestrul I 2004 Ministerul Economiei Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Ministerul Educaţiei Partenerii sociali
8 Elaborarea Hotărîrii Guvernului cu privire la certificarea pregătirii şi instruirii profesionale Semestrul I 2004 Ministerul Educaţiei Ministerul Economiei Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale Camera de Comerţ şi Industrie Partenerii sociali
9 Elaborarea Hotărîrii Guvernului cu privire la instruirea continuă a cadrelor didactice şi manageriale din sistemul orientării, pregătirii şi instruirii profesionale Semestrul I 2004 Ministerul Educaţiei
Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale

1      
2 3 4
  II. Asigurarea cadrului metodico-organizatoric    
1 Elaborarea unor planuri/programe ştiinţifico-metodice şi ştiinţifico-practice privind orientarea, pregătirea şi instruirea profesională 2003-2005 Ministerul Educaţiei
Ministerul Economiei
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Ministerele care au în subordine instituţii de învăţămînt
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Partenerii sociali Societatea civilă
2 Elaborarea indicilor de evaluare şi monitorizare în domeniul orientării, pregătirii şi instruirii profesionale Semestrul I 2004 Ministerul Educaţiei Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale Ministerul Economiei
3 Modificarea Nomenclatorului meseriilor (profesiilor) pentru pregătirea cadrelor în învăţămîntul secundar profesional şi Nomenclatorului specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior Semestrul II anual Ministerul Economiei Ministerul Educaţiei Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
4 Modificarea şi perfecţionarea standardelor ocupaţionale, profesionale şi educaţionale, a curriculumurilor, profesiogramelor, psihogramelor, metodologiei orientării, calificării, recalificării, perfecţionării şi certificării profesionale 2003-2005 Ministerul Economiei Ministerul Educaţiei Ministerul Economiei
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Ministerul EducaţieiMinisterele care au în subordine instituţii de învăţămînt
Academia de Ştiinţe a Moldovei
Alte instituţii de cercetări ştiinţifice
5 Asigurarea didactico-metodică a orientării, pregătirii şi instruirii
profesionale
2003-2005 Ministerul Educaţiei Ministerele şi departamentele interesate
6 Elaborarea şi implementarea programelor şi acţiunilor de orientare, pregătire şi instruire profesională la toate nivelurile de învăţămînt 2003-2005 Ministerul Educaţiei Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale Ministerul Economiei
  III. Dezvoltarea şi actualizarea continuă
a sistemului de informare în domeniul învăţămîntului şi muncii
anual Ministerul Educaţiei
Ministerul Muncii şi
Protecţiei Sociale