HPM283/1999
ID intern unic:  308689
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 283
din  17.02.1999
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de comercializare
a tehnicii militare, armamentului şi altor mijloace tehnice militare
de care dispun Forţele Armate ale Republicii Moldova
Publicat : 23.03.1999 în Monitorul Oficial Nr. 27-28     art Nr : 126     Data intrarii in vigoare : 17.02.1999

    MODIFICAT
   
LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18
    HP253 din 08.11.12, MO242-244/23.11.12 art.781; în vigoare 23.11.12
    HP200-XVI din 02.10.08, MO187-188/17.10.08 art.668
    HP273 din 21.06.01, MO72/02.07.01

    NOTĂ:
    În cuprinsul Regulamentului:
    cuvintele „Comisia pentru securitatea statului şi asigurarea ordinii publice” se substituie prin cuvintele „Comisia pentru securitatea naţională, apărare şi ordinea publică”;
    cuvintele „departamentele respective” se substituie prin cuvintele „autorităţile administrative centrale respective”, iar cuvîntul „departamente” se substituie prin cuvintele „alte autorităţi administrative centrale”;
    sintagmele „Departamentul Privatizării”, „Departamentul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat” şi „Departamentul Privatizării de Stat” se substituie prin sintagma „Agenţia Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului " prin HP200-XVI din 02.10.08, MO187-188/17.10.08 art.668
     Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art.1. - Se aprobă Regulamentul  privind modul de comercializare a tehnicii  militare, armamentului şi altor mijloace tehnice militare de care dispun Forţele Armate ale Republicii Moldova, cuprins în anexă.
Art.2. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.


PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                       Dumitru DIACOV

Chişinău, 17 februarie 1999.
Nr. 283-XIV.
Anexă
REGULAMENT
privind modul de comercializare a tehnicii militare,
armamentului şi altor mijloace tehnice militare de care
dispun Forţele Armate ale  Republicii Moldova
I. DISPOZIŢII GENERALE
1.1. Prezentul regulament stabileşte modul de comercializare (vînzare) a bunurilor Forţelor Armate ale Republicii Moldova şi este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare.
1.2. Conform prezentului regulament, urmează a fi comercializate armamentul, tehnica militară, precum şi produsele cu dublă utilizare (civilă şi militară) – tehnica specială şi de calcul, mijloacele de transport, mijloacele de telecomunicaţii, componentele sistemului automat de comandă, clădirile şi edificiile, denumite în continuare active, supuse inventarierii generale şi detaliate de către ministerele şi autorităţile administrative centrale respective şi incluse în listele patrimoniului neutilizat al Forţelor Armate, aprobate de Parlament.
   
[Pct.1.2 modificat prin HP200-XVI din 02.10.08, MO187-188/17.10.08 art.668]
1.3. Nu pot fi  comercializate activele incluse în dotare şi în tabelul de echipament al unităţilor militare, altor  formaţiuni  şi instituţii ale Forţelor Armate. Determinarea acestor active ţine de competenţa Guvernului.
1.4. Acţiunea prezentului regulament se extinde asupra unităţilor militare, altor formaţiuni şi instituţii ale Guvernului, Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate şi Serviciului Grăniceri.
   
[Pct.1.4 modificat prin HP200-XVI din 02.10.08, MO187-188/17.10.08 art.668]
II. OBIECTIVE ŞI SARCINI
2.1. Comercializarea activelor constituie un complex de măsuri întreprinse de ministerele şi epartamentele respective, de alte autorităţi ale administraţiei publice în vederea eliberării oportune de activele de prisos, uzate, învechite şi neutilizate.
2.2. Pregătirea pentru comercializare şi comercializarea activelor prevede:
    [Pct.2.2 în redacţia HP253 din 08.11.12, MO242-244/23.11.12 art.781; în vigoare 23.11.12]
a) efectuarea inventarierii generale şi detaliate de către comisiile departamentale;
b) întocmirea de către comisiile departamentale a listelor activelor propuse spre comercializare şi examinarea lor de către Colegiul militar, Comandantul Suprem al Forţelor Armate, Comisia guvernamentală pentru comercializarea activelor ForţelorArmate, denumită  în continuare Comisie guvernamentală, spre aprobareulterioară de către Parlament;
   
[Pct.2.2 lit.b) modificată prin HP253 din 08.11.12, MO242-244/23.11.12 art.781; în vigoare 23.11.12]
c) aprobarea listelor activelor de către Parlament după  examinarea lor de către Comisia pentru securitatea naţională, apărare şi ordinea publică;
d) comercializarea propriu-zisă a activelor de către ministerele şi autorităţile administrative centrale respective, la decizia Guvernului.
   
[Pct.2.2 lit.b) modificată prin HP253 din 08.11.12, MO242-244/23.11.12 art.781; în vigoare 23.11.12]
    [Pct.2.2 lit.d) în redacţia HP283 din 21.06.01, MO72/02.07.01]
2.3. Criteriile de determinare a activelor care urmează a fi incluse în listele activelor propuse spre comercializare sînt:
   
[Pct.2.3 modificat prin HP253 din 08.11.12, MO242-244/23.11.12 art.781; în vigoare 23.11.12]
a) imposibilitatea  reparaţiei lor din cauza deteriorării tehnice, a uzurii morale sau fizice;
b) nerentabilitatea utilizării în legătură cu schimbarea condiţiilor de exploatare;
c) lipsa de perspectivă a exploatării ulterioare din cauza costului mare al întreţinerii şi utilizării;
d) surplusul de active apărut după  modificarea  structurii de organizare a statelor.
III. ORGANELE CARE PREGĂTESC SPRE COMERCIALIZARE ŞI
COMERCIALIZEAZĂ PROPRIU-ZIS ACTIVELE.
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE LOR
3.1. Subiecţi ai prezentului regulament sînt:
    [Pct.3.1 în redacţia HP253 din 08.11.12, MO242-244/23.11.12 art.781; în vigoare 23.11.12]
a) comisiile departamentale din cadrul ministerelor şi autorităţile administrative centrale respective;
b) Colegiul militar (colegiile ministerelor şi alte autorităţi administrative centrale);
c) Comandantul Suprem al Forţelor Armate;
d) Comisia guvernamentală;
   
d1) Guvernul;
    [Pct.3.1 lit.d1) introdus prin HP253 din 08.11.12, MO242-244/23.11.12 art.781; în vigoare 23.11.12]
    d2) Comisia Interdepartamentală de Control asupra Exportului, Reexportului, Importului şi Tranzitului de Mărfuri Strategice, în cazul în care activele în privinţa cărora s-a dispus comercializarea propriu-zisă urmează a fi scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova;
    [Pct.3.1 lit.d1) introdus prin HP253 din 08.11.12, MO242-244/23.11.12 art.781; în vigoare 23.11.12]
e) Comisia pentru securitatea statului şi asigurarea ordinii publice a Parlamentului;
f) Parlamentul.
    [Pct.3.1 lit.f) în redacţia HP253 din 08.11.12, MO242-244/23.11.12 art.781; în vigoare 23.11.12]
[Pct.3.1 lit.g) abrogată prin HP253 din 08.11.12, MO242-244/23.11.12 art.781; în vigoare 23.11.12]
3.2. Comisia departamentală se instituie şi se declară  printr-un ordin al  ministrului sau al directorului general (directorului) al autorităţilor administrative centrale respective. În componenţa comisiei departamentale va fi inclus în mod obligatoriu conducătorul autorităţii care a instituit comisia sau adjunctul acestuia, care va avea şi funcţia de preşedinte al comisiei. În caz de necesitate, în cadrul comisiei pot fi atraşi specialişti din domeniile asupra cărora ar putea avea impact comercializarea activelor (securitate, politică externă, economie etc.).
    [Pct.3.2 modificat prin HP253 din 08.11.12, MO242-244/23.11.12 art.781; în vigoare 23.11.12]
   
3.3. Comisia departamentală are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte listele activelor propuse spre comercializare;
    b) efectuează inventarierea generală şi cea detaliată, determină valoarea reală a activelor propuse spre comercializare;
    c) întocmeşte actele de estimare;
    d) înaintează propuneri privind preţul iniţial de vînzare a activelor pornind de la valoarea lor reziduală estimativă, valoarea estimativă reală şi cererea pe piaţă;
    e) examinează cererile de ofertă privind procurarea activelor Forţelor Armate ale Republicii Moldova;
    f) la decizia Guvernului, organizează şi desfăşoară concursuri de comercializare a activelor Forţelor Armate şi, după caz, perfectează contractele de vînzare-cumpărare a activelor;
    g) aprobă rezultatele concursurilor şi stabileşte potenţialii cumpărători;
    h) la decizia Guvernului, negociază cu potenţialii cumpărători prin tratative directe şi comercializează activele fără desfăşurarea concursurilor de comercializare, precum şi, după caz, perfectează contractele de vînzare-cumpărare a activelor;
    i) verifică actele de constituire a companiilor care procură bunurile Forţelor Armate, legalitatea certificatelor consumatorilor finali, precum şi alte documente.
    [Pct.3.3 în redacţia HP253 din 08.11.12, MO242-244/23.11.12 art.781; în vigoare 23.11.12]
[Pct.2.3 lit.e-f) introduse prin HP283 din 21.06.01,MO72/02.07.01]
3.4. În scopul întocmirii listelor activelor propuse spre comercializare, comisia departamentală:
    [Pct.3.4 în redacţia HP253 din 08.11.12, MO242-244/23.11.12 art.781; în vigoare 23.11.12]
a) determină  preţul  iniţial  al activelor pornind de  la  valoarea reziduală  de bilanţ în conformitate cu regulamentele în vigoare privind reevaluarea  (indexarea) mijloacelor fixe şi de la uzura fizică reală  a activelor;
b) ţine cont, la determinarea uzurii fizice reale a activelor, de capacitatea  lor de funcţionare, de starea tehnică, de aspectul lor, de cheltuielile eventuale pentru reparaţii, de raţionalitatea  exploatării şi utilizării în continuare.
3.5. În cazul  în care valoarea reziduală a activelor este nulă  sau nu  corespunde valorii  reale, preţul de vînzare se determină  prin efectuarea expertizei.
3.6. Activele care conţin metale preţioase pot fi incluse în lista activelor propuse spre comercializare numai cu acordul prealabil al Ministerului Finanţelor.
   
[Pct.3.6 în redacţia HP253 din 08.11.12, MO242-244/23.11.12 art.781; în vigoare 23.11.12]
3.7. Listele activelor  propuse spre comercializare  se expun  în procesele-verbale ale comisiei departamentale.
3.8. Colegiul militar (colegiul ministerului, departamentului) examinează listele propuse de comisia departamentală şi, după coordonarea lor cu Comandantul Suprem al Forţelor Armate, le transmite, împreună cu propunerile sale, Comisiei guvernamentale.
   
[Pct.3.8 modificat prin HP253 din 08.11.12, MO242-244/23.11.12 art.781; în vigoare 23.11.12]
3.9. Comisia  guvernamentală se instituie şi se anunţă prin hotărîre a Guvernului în componenţa viceprim-ministrului (preşedintele comisiei) şi reprezentanţilor ministerelor şi departamentelor respective.
3.10. Comisia guvernamentală examinează propunerile colegiilor ministerelor şi departamentelor respective şi prezintă Guvernului recomandările sale.
   
[Pct.3.10 modificat prin HP253 din 08.11.12, MO242-244/23.11.12 art.781; în vigoare 23.11.12]
3.11. Guvernul, în cadrul şedinţei sale, aprobă recomandările Comisiei guvernamentale şi le remite Parlamentului.
   
[Pct.3.11 modificat prin HP253 din 08.11.12, MO242-244/23.11.12 art.781; în vigoare 23.11.12]
3.12. Propunerile Guvernului asupra listelor activelor propuse spre comercializare sînt examinate în Parlament  de Comisia pentru securitatea naţională, apărare şi ordinea publicăe.
   
[Pct.3.12 modificat prin HP253 din 08.11.12, MO242-244/23.11.12 art.781; în vigoare 23.11.12]
3.13. Parlamentul examinează propunerile Guvernului după audierea, în şedinţă  închisă, a raportului Comisiei guvernamentale şi a coraportului Comisiei pentru securitatea statului şi asigurarea ordinii publice şi aprobă listele prezentate.
IV. COMERCIALIZAREA ACTIVELOR
4.1. Activele incluse în listele aprobate de Parlament se comercializează în cadrul concursurilor de achiziţionare a activelor, desfăşurate, la decizia Guvernului, de către ministerele şi departamentele ale căror active se comercializează în comun. La decizia Guvernului, unele active pot fi comercializate prin tratative directe cu potenţialii cumpărători, fără desfăşurarea concursurilor de comercializare.
   
[Pct.4.1 modificat prin HP253 din 08.11.12, MO242-244/23.11.12 art.781; în vigoare 23.11.12]
    [Pct.4.1 în redacţia HP283 din 21.06.01, MO72/02.07.01]
4.2. La decizia Guvernului, ministerele şi departamentele, ale căror active se comercializează de Stat negociază preţurile cu potenţialii cumpărători. Pe marginea negocierilor se întocmesc procese-verbale, la care se anexează listele activelor care urmează a fi comercializate, cu indicarea preţurilor lor definitive.
   
[Pct.4.2 modificat prin HP253 din 08.11.12, MO242-244/23.11.12 art.781; în vigoare 23.11.12]
    [Pct.4.2 modificat prin HP283 din 21.06.01, MO72/02.07.01]
   
4.21. În cazul comercializării activelor la care se referă prezentul regulament, cererile de ofertă înaintate de participanţii la concurs sau de cumpărătorii cu care s-au purtat negocieri directe, actele de constituire ale persoanelor juridice, datele persoanelor fizice care participă la concurs sau la negocieri directe şi certificatele de utilizator final al activelor supuse comercializării sînt expediate de comisia departamentală, pentru control şi verificare, conform competenţelor legale, la Serviciul de Informaţii şi Securitate şi la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, care, în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare, prezintă comisiei avizele lor cu concluzii şi recomandări argumentate.
    [Pct.4.21 introdus prin HP253 din 08.11.12, MO242-244/23.11.12 art.781; în vigoare 23.11.12]
   
4.22. În cazul în care activele în privinţa cărora s-a dispus comercializarea propriu-zisă constituie mărfuri strategice potrivit Legii cu privire la controlul exportului, reexportului, importului şi tranzitului de mărfuri strategice şi, potrivit contractului de vînzare-cumpărare, urmează a fi scoase de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, autoritatea ale cărei active se comercializează transmite toată documentaţia ce ţine de tranzacţia în cauză Comisiei Interdepartamentale de Control asupra Exportului, Reexportului, Importului şi Tranzitului de Mărfuri Strategice pentru a decide asupra oportunităţii emiterii autorizaţiei corespunzătoare.
    [Pct.4.22 introdus prin HP253 din 08.11.12, MO242-244/23.11.12 art.781; în vigoare 23.11.12]
4.3. La concursul pentru achiziţionarea activelor, pot participa, în conformitate  cu legislaţia în vigoare, persoane fizice şi juridice din Republica Moldova şi din alte state.
4.4. Transmiterea activelor vîndute se efectuează  numai după achitarea integrală a preţului lor de vînzare.
4.5. Rezultatele comercializării activelor se aduc la cunoştinţă Comandantului Suprem al Forţelor Armate, conducerii Guvernului şi Parlamentului, preşedintelui Comisiei pentru securitatea statului şi asigurarea ordinii publice a Parlamentului.
4.6. Mijloacele financiare parvenite din comercializarea activelor se virează integral la bugetul de stat.
   
[Pct.4.6 în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Pct.4.6 modificat prin HP200-XVI din 02.10.08, MO187-188/17.10.08 art.668]
   
[Pct.4.6 introdus prin HP283 din 21.06.01, MO72/02.07.01]
4.7. Responsabilitatea deplină pentru îndeplinirea cerinţelor prezentului Regulament, pentru mijloacele financiare parvenite din comercializarea activelor şi transmiterea acestor active cumpărătorilor o poartă organul care, conform deciziei Guvernului, a negociat cu potenţialii cumpărători, a organizat concursurile şi a comercializat activele.
   
[Pct.4.7 în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
[Pct.4.6-4.7 introduse prin HP283 din 21.06.01, MO72/02.07.01]