HPO3466/1989
ID intern unic:  308866
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 3466
din  01.09.1989
despe modul de punere în aplicare a Legii RSS
Moldoveneşti "Cu privire la funcţionarea limbilor vorbite
pe teritoriul RSS Moldoveneşti"
Publicat : 01.09.1989 în Veştile Nr. 9     art Nr : 218
    În legătură cu adoptarea Legii RSS Moldoveneşti "Cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti" Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti h o t ă r ă ş t e
    1. Legea RSS Moldoveneşti "Cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti" se pune în aplicare pe etape, ţinîndu-se cont de gradul de pregătire al sferelor vieţii politice, economice, sociale şi culturale, de structura naţională, precum şi de situaţia lingvistică existentă în diferite zone şi în diferite colectivede muncă din republică.
    2. A stabili, că articolul 8, partea 4 a articolului 9, articolele 13, 14, 16, 18, 20, partea I a articolului 21, articolele 22, 30, 31 şi 32 intră în vigoare din ziua adoptării Legii.
    Articolele 6 şi 11 în ceea ce priveşte adresarea în scris, partea I a articolului 24, partea I a articolului 27, articolele 28 şi 29 intră în vigoare cu începere de la 1 octombrie 1990. Articolele 6, 11 în ceea ce priveşte adresarea în scris şi în limba de stat în localităţile cu populaţie de naţionalitate găgăuză, articolul 20, partea 2 a articolului 21, precum şi articolul 29, în localităţile cu populaţie de naţionalitate găgăuză intră în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 1993.
    Partea a doua a articolului 6 în ceea ce priveşte adresarea în scris partea a doua a articolului 10, articolele 19 şi 23, partea a doua a articolului 24, articolele 25 şi 26, partea a doua a articolului 27 intră în vigoare cu începere de la I ianuarie 1991.
    Articolul 6 în ceea ce priveşte adresarea orală, articolul 7, partea I a articolului 10, articolele 15 şi 17, intră în vigoare cu începere de la I ianuarie 1994, iar în localităţile cu populaţie de naţionalitate găgăuză - de la I ianuarie 1996. În oraşele Bender, Bălţi, Dubăsari, Rîbniţa, Tiraspol, în aşezarea de tip orăşenesc Dnestrovsc, în raioanele Grigoriopol, Dubăsari, Camenca, Rîbniţa, Clobozia şi Taraclia partea I a articolului 10 intră în vigoare cu începere de la I ianuarie 1995.
    Părţile I, 2 şi 3 ale articolului 9, articolul 12 intră în vigoare cu începere de la 1 ianuarie 1995. În oraşele Bender, Băţlţi, Dubăsari, Rîbniţa, Tiraspol, în aşezarea de tip orăşenesc Dnestrovsc, în raioanele Grigoriopol, Dubăsari, Camenca, Rîbniţa, Clobozia şi Taraclia părţile 1 şi 2 ale articolului 9, articolul 12 intră în vigoare cu începere de la I ianuarie 1996. Articolul 12 intră în vigoare cu începere de la I ianuarie 1996 şi în localităţile cu populaţie de naţionalitate găgăuză.
    3. În caz de necesitate termenele prevăzute în punctul 2 ale prezentei Hotărîri pot fi prelungite de către Sovietul Suprem al R.S.S. Moldoveneşti.
    4. În organele puterii de stat, administraţiei de stat şi organizaţiilor obşteşti, la întreprinderi, în instituţii şi în organizaţii se admite punerea în aplicare a Legii R.S.S. Moldoveneşti "Cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul R.S.S. Moldoveneşti" înainte de termenele stabilite în punctul 2 în cazurile cînd aceasta nu împiedică înţelegerea între părţi.
    5. Organele puterii de stat, administraţiei de stat şi organizaţiilor obşteşti din republică, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile urmează să creeze condiţiile necesare pentru realizarea prevederilor prezentei Legi.
    6. Consiliul de Miniştri al R.S.S. Moldoveneşti urmează să elaboreze pînă la I ianuarie măsuri care ar prevedea răspunderea pentru nerespectarea prezentei Legi şi să prezinte Prezidiumului Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti propuneri cu privire la introducerea completărilor şi modificărilor respective în legislaţia în vigoare.
    7. Prezidiul Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti urmează să prezinte spre examinare sesiunii ordinare a Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneşti de legislatura a 11 propuneri referitoare la formarea Comisiei de control asupra respectării legislaţiei cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul R.S.S. Moldoveneşti.

    Preşedinte al Prezidiului
    Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti                                   M. Snegur

    Membru al Prezidiului
    Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti                                   D. Nidelcu

    or. Chişinău, 31 septembrie 1989.
    N 3466-XI