HPO377/2004
ID intern unic:  308928
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 377
din  18.11.2004
cu privire la modul de remitere a proiectelor de legi spre expertizare
la Consiliul Europei şi de implementare a recomandărilor acestuia
Publicat : 17.12.2004 în Monitorul Oficial Nr. 233     art Nr : 1012
Pentru asigurarea compatibilităţii proiectelor de legi ale Republicii Moldova cu cadrul normativ al Consiliului Europei, în scopul organizării şi coordonării procesului de examinare şi de implementare a recomandărilor date de experţii Consiliului Europei asupra acestor proiecte,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art.1. - Se abilitează Ministerul Justiţiei cu funcţia de coordonator al procesului de examinare şi de implementare în legislaţia naţională supusă expertizei a recomandărilor date de experţii Consiliului Europei. În această activitate, Ministerul Justiţiei cooperează cu Consiliul Europei prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.
Art.2. - Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de remitere a proiectelor de legi spre expertizare la Consiliul Europei şi de implementare a recomandărilor acestuia (se anexează).
Art.3. - Guvernul:
a) în termen de 3 luni de la adoptarea prezentei hotărîri, va întreprinde măsurile  necesare pentru a asigura Ministerului Justiţiei o activitate adecvată de coordonator al procesului de examinare şi de implementare în legislaţia naţională supusă expertizei a recomandărilor date de experţii Consiliului Europei;
b) va aloca, în modul stabilit, Ministerului Justiţiei mijloacele necesare pentru   traducerea proiectelor de legi transmise spre expertizare şi a recomandărilor date de experţii Consiliului Europei.
PREŞEDINTELE  
PARLAMENTULUI         Eugenia OSTAPCIUC  
Chişinău, 18 noiembrie 2004.
Nr.377-XV.
            
Anexă
R E G U L A M E N T
cu privire la modul de remitere a proiectelor de legi spre expertizare
la Consiliul Europei şi de implementare a recomandărilor acestuia
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
1. Prezentul regulament stabileşte modul de determinare şi de remitere a proiectelor de legi ale Republicii Moldova spre expertizare la Consiliul Europei, modul şi condiţiile de examinare şi de implementare a recomandărilor date de Consiliul Europei pe marginea acestor proiecte de legi (în continuare - recomandările experţilor).
2. Traducerea proiectelor de legi, care se transmit spre expertizare Consiliului Europei, în una din limbile lui de lucru şi traducerea în limba moldovenească a recomandărilor experţilor la proiectele vizate se asigură de către Ministerul Justiţiei.
Capitolul  II
MODUL  DE  DETERMINARE  ŞI  DE  REMITERE
A PROIECTELOR DE  LEGI ALE REPUBLICII MOLDOVA
SPRE  EXPERTIZARE  LA  CONSILIUL  EUROPEI
3. Lista proiectelor de legi care se expediază spre expertizare la Consiliul Europei se întocmeşte anual de către Ministerul Justiţiei, în baza propunerilor subiectelor cu drept de iniţiativă legislativă şi ale Parlamentului, la solicitarea Preşedintelui Parlamentului. Lista, coordonată cu Consiliul Europei, se aprobă de Ministerul Justiţiei după aducerea ei la cunoştinţă subiectelor nominalizate şi a Parlamentului.
Lista proiectelor de legi nu este exhaustivă. Ea poate fi completată oricînd de Ministerul Justiţiei, în baza propunerilor subiectelor cu drept de iniţiativă legislativă şi ale Parlamentului, la solicitarea Preşedintelui Parlamentului.
Lista se coordonează cu programele legislative, adoptate de Parlament, în conformitate cu Legea nr.780-XV din 27 decembrie 2001 privind actele legislative, art.14.
4. Proiectele de legi se remit Consiliului Europei de către Ministerul Justiţiei.
5. Ministerul Justiţiei, în cel mult 20 de zile de la recepţionarea recomandărilor experţilor, le va transmite spre examinare autorităţilor competente.
Capitolul  III
MODUL DE EXAMINARE A RECOMANDĂRILOR EXPERŢILOR
6. După ce examinează recomandările experţilor, autorităţile responsabile de examinarea şi de implementarea recomandărilor formulează, în termen de 20 de zile din data recepţionării recomandărilor traduse, concluzii argumentate, care trebuie să conţină:
acceptarea sau inacceptarea argumentată a recomandărilor experţilor;
oportunitatea modificării proiectelor de legi respective.
7. În baza concluziilor, autorităţile responsabile vor decide asupra modalităţii de implementare a recomandărilor experţilor şi vor aduce faptul la cunoştinţă  Ministerului Justiţiei, care  va prezenta Consiliului Europei informaţia respectivă.
8. În cazul unor substanţiale divergenţe de opinii sau al inacceptării recomandărilor experţilor, în alte cazuri necesare, se organizează reuniuni bilaterale la care participă experţi naţionali şi experţii respectivi ai Consiliului Europei. La aceste reuniuni, vor participa în mod obligatoriu persoane din cadrul autorităţilor responsabile de implementarea recomandărilor experţilor.
Capitolul  IV
IMPLEMENTAREA RECOMANDĂRILOR EXPERŢILOR
9. Implementarea recomandărilor experţilor se realizează, ca regulă, de autorii proiectelor de legi.
10. Implementarea recomandărilor experţilor asupra iniţiativelor legislative ale deputaţilor în Parlament, ale Preşedintelui Republicii Moldova, ale Guvernului, ale Adunării Populare a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia se înfăptuieşte de către autorităţile administraţiei publice centrale responsabile de domeniul respectiv, iar dacă proiectele nu ţin de competenţa autorităţilor specificate, implementarea se efectuează de către  Ministerul Justiţiei.
11. Proiectele de legi prin care se implementează recomandările experţilor se perfectează într-un termen de pînă la 3 luni.
12. Elaborarea proiectelor de legi prin care se implementează recomandările experţilor se efectuează cu respectarea condiţiilor stabilite de Legea privind actele legislative.
13. În cazul atestării unor motive întemeiate, autorităţile responsabile de implementarea recomandărilor experţilor pot solicita Ministerului Justiţiei prelungirea termenului de elaborare a proiectelor de legi, cu indicarea obligatorie a motivelor.
14. Proiectele de legi definitivate prin care se implementează recomandările experţilor pot fi prezentate Consiliului Europei pentru o expertiză suplimentară sau pentru informare, cu respectarea condiţiilor stabilite de prezentul regulament.
15. Guvernul, conform competenţei, va examina în regim prioritar proiectele de legi expertizate de Consiliul Europei.
16. Ministerul Justiţiei este obligat să prezinte avize la proiectele de legi prin care se implementează recomandările experţilor.
17. Reprezentantul Ministerului Justiţiei va participa în mod obligatoriu la şedinţele comisiilor permanente şi la şedinţele în plen ale Parlamentului la care se examinează proiectele de legi expertizate de Consiliul Europei.
Capitolul  V
MONITORIZAREA  PROCESULUI  DE  IMPLEMENTARE
A  RECOMANDĂRILOR  EXPERŢILOR
18. Monitorizarea generală a procesului de implementare a recomandărilor experţilor se efectuează de către Ministerul Justiţiei.
19. Pentru asigurarea evidenţei proiectelor de legi transmise spre expertizare Consiliului Europei, Ministerul Justiţiei ţine un registru al proiectelor de legi şi al recomandărilor experţilor.
20. Autorităţile responsabile de implementarea recomandărilor experţilor prezintă Ministerului Justiţiei informaţii referitor la derularea procesului de implementare.
21. Trimestrial, din oficiu şi la cererea Consiliului Europei, Ministerul Justiţiei va sistematiza şi va generaliza informaţia privind situaţia curentă a implementării recomandărilor experţilor şi o va prezenta Consiliului Europei.
22. Modul de implementare a recomandărilor experţilor în proiectele de legi, stabilit de prezentul regulament, se aplică şi în cazul expertizării legilor în vigoare.
23. Ministerul Justiţiei va prezenta anual Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului o informaţie amplă despre procesul de implementare a recomandărilor experţilor.