HSS408/1990
ID intern unic:  308983
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
SOVIETUL SUPREM AL RSSM
HOTĂRÎRE Nr. 408
din  12.12.1990
despre aderarea R.S.S. Moldova la Convenţia internaţională
cu privire la drepturile copilului
Publicat : 30.12.1990 în Veştile Nr. 12     art Nr : 303
Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldova pornind de la  convingerea  că copiii au dreptul la o atenţie deosebită din  partea societăţii,    recunoscînd că  copilul, în virtutea imaturitaţii fizice şi  mintale, are  nevoie  de  grijă  şi de ocrotire  specială,  inclusiv  de  apărare juridică, atît pînă la naştere, cît şi după naştere,    avînd în vedere  că necesitatea apărării copiilor este consfinţită de Declaraţia  universală  a drepturilor omului, la care R.S.S.  Moldova  a aderat  la  28  iulie  1990,  de  Pactul  internaţional  cu  privire  la drepturile  economice, sociale şi culturale, de Pactul internaţional  cu privire  la drepturile civile şi politice, ratificate de R.S.S.  Moldova de asemenea la 28 iulie 1990,   contribuind la progresul social şi la ameliorarea vieţii copiilor,    în conformitate cu Declaraţia suveranităţii R.S.S. Moldova, h o t ă r ă ş t e:
1. Se declară  aderarea R.S.S. Moldova la Convenţia internaţională cu privire  la  drepturile  copilului,  adoptată  de  Adunarea  Generală  a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 22 noiembrie 1989.
2. Actul de aderare  a R.S.S. Moldova la Convenţia internaţională  cu privire  la drepturile copilului se remite Secretariatului  Organizaţiei Naţiunilor Unite.
3. Comisiile  permanente  ale Sovietului Suprem al R.S.S. Moldova  şi organele  de  resort, în procesul elaborării noii Constituţii  şi  altor legi  ale  R.S.S.  Moldova,  se vor călăuzi  de  prevederile  Convenţiei internaţionale  cu  privire  la drepturile copilului şi vor  lua  măsuri pentru  a aduce legile în vigoare în republică referitoare la drepturile copilului în corespundere cu această Convenţie.

PREŞEDINTELE
SOVIETULUI SUPREM AL R.S.S. MOLDOVA                A. Moşanu

Chişinău, 12 decembrie 1990.
Nr.408-XII