HPO464/2001
ID intern unic:  309089
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 464
din  27.09.2001
cu  privire la combaterea terorismului
Publicat : 05.10.2001 în Monitorul Oficial Nr. 121     art Nr : 870     Data intrarii in vigoare : 27.09.2001
La 11 septembrie 2001 în Statele Unite ale Americii  au  fost  săvîrşite acte de terorism care au cauzat un număr considerabil de victime în rîndurile populaţiei  paşnice şi distrugeri enorme. Parlamentul exprimă condoleanţe profunde poporului american şi  tuturor statelor, ai căror cetăţeni  au suferit în urma acestei  tragedii. În memoria victimelor nevinovate ale terorismului  internaţional, este necesar a face tot posibilul pentru ca ceva asemănător să  nu se mai  repete.
Considerăm că actele groaznice de terorism au fost  îndreptate contra întregii comunităţi mondiale şi nimic nu poate justifica sfidarea absolută a moralităţii şi a drepturilor omului. Sînt puse în pericol  solidaritatea  naţiunilor şi viitorul omenirii.
Orice acţiuni,  inclusiv cu  aplicarea forţei, ale statelor şi ale organizaţiilor internaţionale împotriva teroriştilor trebuie să  se întemeieze pe principiile unanim recunoscute şi pe normele dreptului internaţional, să fie adecvate şi bine chibzuite.
În prezent întreaga omenire îşi  uneşte eforturile pentru  a elabora o  atitudine comună  şi măsuri  coordonate în combaterea terorismului.
Pornind de la cele expuse mai  sus,
Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
Art.1.  - Se ia act de informaţia directorului  Serviciului  de Informaţii  şi  Securitate al  Republicii Moldova  privind situaţia operativă din Republica Moldova în domeniul  combaterii  terorismului. Autorităţile publice respective vor întreprinde măsuri  hotărîte în vederea protejării  cetăţenilor Republicii Moldova împotriva actelor de terorism,  conform legislaţiei  în vigoare.
Art.2. - Se susţin eforturile comunităţii  internaţionale în contracararea terorismului  sub orice formă,  cu  respectarea strictă a  obligaţiilor asumate prin tratatele internaţionale în acest domeniu.
Art.3.  - Guvernul  va elabora şi  va realiza, în regim de urgenţă,  măsuri  pentru asigurarea securităţii  publice,  protejarea populaţiei  contra actelor de terorism,  asigurarea pazei eficiente a obiectivelor de importanţă  vitală.
Art.4. - În cadrul   activităţii  legislative,  Parlamentul  va examina, în mod prioritar, proiecte de acte legislative care reglementează asigurarea securităţii  naţionale a Republicii Moldova, participarea ei  la colaborarea internaţională  în domeniul combaterii terorismului. Se recomandă Preşedintelui Republicii Moldova  şi Guvernului să  urgenteze prezentarea în Parlament a proiectelor respective de acte legislative.
Art.5. - La examinarea proiectului legii bugetului pe anul 2002, Parlamentul va acorda o  atenţie deosebită  problemelor ce ţin de finanţarea activităţilor de asigurare a securităţii naţionale şi a apărării Republicii Moldova privind organizarea combaterii  terorismului,  perfecţionarea  sistemului de conducere a statului  în situaţii  excepţionale, a sistemului  de apărare antiaeriană, controlul asupra spaţiului  aerian şi  dirijării  zborurilor,  asigurarea  securităţii  nimicirii  armamentului  şi  tehnicii  militare cu  termene de utilizare expirate, precum şi   controlul  asupra circulaţiei substanţelor explozive.
Art.6. - Luîndu-se în considerare importanţa deosebită  a pazei frontierei  de stat şi  a activităţii  structurilor antiteroriste ca direcţii  primordiale în asigurarea securităţii  naţionale a Republicii Moldova,  se recomandă  Guvernului  să  ia sub un control  special alocarea  mijloacelor financiare pentru  amenajarea frontierei  de stat, pentru înzestrarea Trupelor de Grăniceri, organelor de drept şi a structurilor antiteroriste.
Art.7. - Se  recomandă  mijloacelor de informare în masă  să  nu admită învinuirea unor popoare sau  confesiuni  religioase de susţinere a terorismului,  să  se abţină de la demonstrarea scenelor ce stimulează acţiuni de violenţă şi cruzime.
Art.8. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI         Eugenia OSTAPCIUC
Chişinău, 27 septembrie  2001.
Nr. 464-XV.