HPA654/1991
ID intern unic:  309418
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 654
din  22.07.1991
privind aprobarea textului Jurămîntului efectivului de trupă,
corpului de comandă al poliţiei şi al altor subunităţi ale organelor
de interne ale Republicii Moldova şi a Regulamentului privind
modul de depunere a jurămîntului
Publicat : 30.07.1991 în Monitorul Oficial Nr. 7     Data intrarii in vigoare : 22.07.1991
    Abrogată prin LP320 din 27.12.12, MO42-47/01.03.13 art.145; în vigoare 05.03.13

    În baza articolului 19 alineatul al treilea din legea Republicii Moldova "Cu privire la poliţie" Prezidiul Parlamentului Republicii Moldova h o t ă r ă ş t e :
    1. Se stabileşte că personalul efectivului de trupă, corpului de comandă al poliţiei şi al altor subunităţi ale organelor de interne ale Republicii Moldova depun jurămînt.
    2. Se aprobă:
    textul Jurămîntului efectivului de trupă, al corpului de comandă al poliţiei şi al altor subunităţi ale organelor de interne ale Republicii Moldova;
    Regulamentul privind modul de depunere a Jurămîntului.
    3. Prezenta Hotărîre intră în vigoare pe data adoptării ei.

    Preşedintele
    Parlamentului Republicii Moldova                                A. Moşanu

    Chişinău,
    22 iulie 1991.
    Nr. 654 - XII


Aprobat
prin Hotărîrea Parlamentului
Republicii Moldova
din 22 iulie 1991 nr. 654-XII

JURĂMÎNTUL
efectivului de trupă, corpului de comandă al poliţiei
şi al altor subunităţi ale organelor de interne ale
Republicii Moldova

    Eu,______________________________________________________________,
                         (prenumele, numele)
    încadrîndu-mă în serviciul organelor de interne, jur solemn să fiu devotat poporului şi Republicii Moldova, să fiu onest, disciplinat, vigilent şi curajos, să păstrez secretele de stat şi cele de serviciu, să respect cu stricteţe legile Republicii Moldova.
    Jur să îndeplinesc în mod conştiincios şi cu exactitate obligaţiile încredinţate, ordinele şi prevederile statutelor, să respect şi să ocrotesc drepturile cetăţenilor, proprietatea lor, să apăr ordinea de drept şi patrimoniul Republicii Moldova.
    Jur să nu-mi cruţ puterile, iar în caz de necesitate şi viaţa, pentru a apăra integritatea teritorială şi independenţa Republicii Moldova.
    Dacă voi încălca acest jurămînt, să fiu pedepsit cu toată asprimea conform legilor Republicii Moldova.

Aprobat
prin Hotărîrea Prezidiului Parlamentului
Republicii Moldova din 22 iulie 1991
nr. 654 - XII

R E G U L A M E N T U L
privind modul de depunere a jurămîntului de către efectivul de
trupă, corpul de comandă al poliţiei şi de alte subunităţi ale
organelor de interne ale Republicii Moldova
    1. Fiecare colaborator al poliţiei sau al subunităţilor organelor de interne, care face parte din efectivul de trupă şi din corpul de comandă, depune jurămînt.
    Jurămîntul se depune în mod individual.
    2. Jurămîntul îl depun:
    a) personalul efectivului de trupă şi al corpului inferior de comandă după o pregătire iniţială şi după însuşirea principalelor îndatoriri de serviciu, fiind pătrunşi de importanţa jurămîntului şi a respectării disciplinei în poliţie şi în alte subunităţi ale organelor de interne, la cel tîrziu o lună din ziua sosirii la locul de serviciu permanent;
    b) personalul corpului mijlociu de comandă, corpului superior şi suprem, la cel tîrziu trei luni de la data încadrării în serviciu în Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova;
    c) cursanţii şi elevii instituţiilor de învăţămînt ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova şi ale altor state, care anterior nu au depus jurămînt, la cel tîrziu trei luni de la data înscrierii la învăţătură.
    3. Depunerea jurămîntului are loc într-o atmosferă solemnă sub conducerea şefului organului de interne, comandantului subunităţii sau a şefului instituţiei de învăţămînt.
    La ceremonia solemnă de depunere a jurămîntului sînt invitaţi reprezentanţi ai organelor puterii de stat, ai organizaţiilor obşteşti şi ai colectivelor de muncă.
    Data punerii jurămîntului se anunţă prin ordinul şefului organului de interne, comandantului subunităţii sau şefului instituţiei de învăţămînt. În perioada de pregătire iniţială, în rîndurile celor care vor depune jurămîntul, se desfăşoară o muncă de lămurire a conţinutului şi a importanţei lui, precum şi a sarcinii poliţiei şi ale altor subunităţi ale organelor de interne.
    4. La ora indicată efectivul organului de interne, al subunităţii sau a instituţiei de învăţămînt, echipat în uniformă de paradă se aliniază. Cei care depun jurămîntul se plasează în primele rînduri. Într-o scurtă alocuţiune şeful organului de interne, comandantul subunităţii sau şeful instituţiei de învăţămînt explică importanţa jurămîntului de credinţă poporului şi republicii Moldova, a datoriei de onoare ce le revine colaboratorilor poliţiei şi ai altor subunităţi ale organelor de interne. După alocuţiunea introductivă şeful organului afacerilor intene, comandantul subunităţii sau şeful instituţiei de învăţămînt lansează comanda: "Pe loc repaos" şi ordonă începerea procedurii de depunere a jurămîntului.
    Cei care depun jurămîntul sînt chemaţi din aliniament, unul cîte unul, şi fiecare, în faţa formaţiei, citeşte cu voce tare textul jurămîntului, apoi semnează un formular special cu textul jurămîntului şi revine în aliniament.
    După încheierea ceremoniei de depunere a jurămîntului, formularele semnate cu textul jurămîntului sînt transmise şefului organului de interne, comandantului subunităţii sau şefului instituţiei de învăţămînt. Şeful (comandantul) îi felicită pe cei care au depus jurămîntul. Se intonează Imnul de Stat al Republicii Moldova.
    După intonarea Imnului de Stat efectivul trece în marş solemn. În caz, dacă afară timpul este neprielnic jurămîntul poate fi depus în încăpere.
    Persoanele din efectivul de trupă şi din corpul de comandă care dintr-un motiv sau altul nu au depus jurămîntul în ziua stabilită îl pot depune în zilele următoare în mod separat sub conducerea şefului organului de intene, al comandantului subunităţii sau al şefului instituţiei de învăţămînt.
    5. Formularul cu textul jurămîntului semnat de cel care a depus jurămîntul se anexează la dosarul personal.
    6. Responsabili pentru îndeplinirea la timp şi cu exactitate a prezentului Regulament şi pentru evidenţa în depunerea jurămîntului de către toate persoanele efectivului de trupă şi ale corpului de comandă sînt şefii organelor de interne, comandanţii subunităţilor, şefii instituţiilor de învăţămînt.