HPO707/1991
ID intern unic:  309499
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 707
din  10.09.1991
privind aderarea Republicii Moldova la instrumentele
juridice internaţionale referitoare la drepturile omului
Publicat : 30.10.1991 în Monitorul Oficial Nr. 6
    Confirmînd că, în aplicarea prevederilor Declaraţiei universale a drepturilor omului şi Pactelor drepturilor omului - instrumente juridice internaţionale recunoscute de către Parlamentul Republicii Moldova la 28 iunie 1990, procesul de adaptare a legislaţiei Republicii Moldova la normele de drept internaţionale este în plină desfăşurare, dîndu-şi seama de necesitatea intensificării eforturilor de a dezvolta şi încuraja respectarea universală şi efectivă a drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale omului, fără deosebire de origine etnică, limbă, sex sau religie,
    Parlamentul Republicii Moldova h o t ă r ă ş t e:
    1. Recunoscînd rolul excepţional al instrumentelor internaţionale care configurează drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, adoptate de O.N.U. şi instituţiile ei speciale, precum şi de către Conferinţa pentru Securitate şi Cooperareîn Europa la Reuniunile de la Helsinki, Madrid, Viena, Copenhaga, Paris, Republica Moldova aderă la următoarele instrumente juridice internaţionale:
    Actul final al Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (1 august 1975);
    Documentul final al Reuniunii de la Madrid pentru Securitate şi Cooperare în Europa (11 noiembrie 1980 - 9 septembrie 1983);
    Documentul final al Reuniunii de la Viena a reprezentanţilor statelor participante la Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în Europa ( 4 noiembrie 1986 - 19 ianuarie 1989 );
    Documentul Reuniunii de la Copenhaga a Conferinţei pentru Dimensiunea umană a CSCE ( 29 iunie 1990 );
    Carta de la Paris pentru o nouă Europă ( 21 noiembrie 1990 ).
    Convenţia privind drepturile politice ale femeii ( 20 decembrie 1952 );
    Declaraţia privind promovarea în rîndurile tineretului a idealurilor de pace , respect reciproc şi înţelegere între popoare ( 7 decembrie 1965 );
    Convenţia internaţională privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială ( 21 decembrie 1965 );
    Convenţia privind lupta contra discriminării în domeniul învăţămîntului ( 14 decembrie 1960 );
    Convenţia asupra abolirii muncii forţate ( 25 iunie 1957 );
    Convenţia asupra imprescriptibilităţii crimelor de război şi a crimelor contra umanităţii (26 noiembrie 1968 );
    Convenţia pentru prevenirea şi reprimarea crimei de genocid ( 9 decembrie 1948 );
    Declaraţia asupra acordării independenţei ţărilor şi popoarelor coloniale ( 14 decembrie 1960 );
    2. Recunoscînd rolul Consiliului Europei şi Parlamentului European în garantarea şi protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, Parlamentul Republicii Moldova se angagează să ia în consideraţie documentele referitoare la drepturile omului adoptate de aceste organizaţii.
    3. Comisiile permanente ale Parlamentului şi Guvernul Republicii Moldova, Comisia pentru elaborarea proiectului noii Constituţii a Republicii Moldova vor prezenta spre adoptare proiectele de legi şi modificări la legile Republicii Moldova conforme cu prevederile instrumentelor juridice internaţionale menţionate.
    4. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova va asigura pregătirea şi transmiterea instrumentelor de aderare corespunzătoare la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite.

    Preşedintele
    Parlamentului Republicii Moldova             Alexandru Moşanu

    or.Chişinău,
    10 septembrie 1991.
    Nr.707-XII.