HCNVM4/2/2002
ID intern unic:  310510
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
HOTĂRÎRE Nr. 4/2
din  31.01.2002
cu privire la rezultatele controlului tematic al FINN "York-Invest"
Publicat : 14.02.2002 în Monitorul Oficial Nr. 24-25     art Nr : 58
În baza ordinului Preşedintelui nr.50 din 17.07.2001, grupul de control al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a efectuat controlul unor tranzacţii de înstrăinare a activelor FINN "York-Invest" (în continuare - fondul) şi al legitimităţii calculării remunerării managerului fondului pentru anii 1994-1996 şi a constatat următoarele.
În luna decembrie 2000, în detrimentul acţionarilor săi, fondul a înstrăinat cotele de 80% în SRL Frizerie "Prilej", SRL Cafeneaua "Santal" şi SRL Fotografia "Naiada" la preţuri subestimate, care sînt considerabil mai mici decît cele reale.
Decizia de înstrăinare a acestor obiecte aparţine consiliului fondului, însă preţul de vînzare a fost stabilit unilateral de compania managerială "Omega-Prim" SRL în persoana dlui Grigore Condurache, care poartă răspundere prevăzută de legislaţie în conformitate cu art. 74 alin.(2) al Legii privind societăţile pe acţiuni şi art. 19 alin.(1) şi alin.(3) al Legii cu privire la fondurile de investiţii.
În luna august 2000 judecătoria sect. Centru a emis Decizia de încasare de la fond a sumei de 1883707 lei în favoarea dlui Petru Rusu, pentru activitatea ultimului în calitate de manager al fondului în perioada  martie 1994 - martie 1996. Decizia în cauză este nelegitimă şi atentează la drepturile acţionarilor fondului din următoarele motive:
1.  În procesul judiciar, din partea fondului au participat doi reprezentanţi împuterniciţi de membrul consiliului dl Valentin Margine, care, însă, nu avea dreptul să elibereze procuri de reprezentare a fondului în instanţa de judecată.
2.  Perioada pentru care s-a calculat pretinsa remunerare a fost stabilită incorect şi, respectiv, limita maximală a remunerării constituie 1,65 mln lei, dar care nu indică la obligativitatea plăţii integrale.
3.  Reieşind din prevederile contractului din 24.03.1994 dintre dl Petru Rusu şi FINN "York-Invest", mărimea fixă a recompensei urmează a fi stabilită de către adunarea generală a acţionarilor fondului, în dependenţă de creşterea activelor nete şi luînd în consideraţie cheltuielile reale suportate de fond. Totodată, nu a fost stabilită vreo decizie legitimă a adunării generale a acţionarilor fondului care ar prevedea expres remunerarea managerului-persoană fizică într-un cuantum concret. Decizia adunării generale a fondatorilor fondului din 15.07.96 nu are putere juridică, deoarece o asemenea decizie putea fi luată numai cu participarea acţionarilor din a doua emisie, iar decizia adunării generale din 25.10.1996 stipulează doar aprobarea contractului cu managerul şi nu confirmă achitarea remunerării managerului în mărime de 1883707 lei.
Totodată, pentru a-şi revendica recompensa dl Petru Rusu urmează să se adreseze adunării generale a acţionarilor FINN "York-Invest".
Reieşind din cele expuse,
COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
HOTĂRĂŞTE:
1.  A remite Procuraturii Generale a Republicii Moldova materialele privind calificarea activităţii conducerii FINN "York-Invest" în persoana dlui Grigorii Condurache, ca fiind în detrimentul acţionarilor fondului, în rezultatul căreia acestora le-a fost adus prejudiciu.
2.  Direcţia juridică a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare va înainta cererea de anulare a Deciziei judecătoriei sectorului Centru din 10 august 2000.
3.  Controlul asupra executării pct. 1 al prezentei hotărîri se pune în sarcina Departamentului supraveghere, control şi anchetă, iar pct.2 - în sarcina Direcţiei juridice.

PREŞEDINTELE
COMISIEI NAŢIONALE
A VALORILOR MOBILIARE                               Gheorghe CĂLCÎI

Chişinău, 31 ianuarie 2002.
Nr. 4/2.