HVMO68/1/1997
ID intern unic:  310561
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA DE STAT PENTRU PIAŢA HÎRTIILOR DE VALOARE
HOTĂRÎRE Nr. 68/1
din  03.10.1997
cu privire la Cerinţele faţă de software pentru ţinerea
registrului clienţilor deţinătorului nominal
Publicat : 29.04.1999 în Monitorul Oficial Nr. 042     Promulgat : 03.10.1997     Data intrarii in vigoare : 29.04.1999
   În temeiul Legii  privind circulaţia hîrtiilor de valoare şi bursele de valori din 18.05.93 cu modificările din 8.06.95 şi în conformitate cu Instrucţiunea  provizorie cu privire la modul de ţinere a registrului de către deţinătorul nominal al hîrtiilor de valoare aprobată de Comisia de Stat  pentru  Piaţa Hîrtiilor de Valoare prin Hotărîrea nr. 36-4 din  16 mai 1996,
    COMISIA DE STAT PENTRU PIAŢA HÎRTIILOR DE VALOARE
                              HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă  Cerinţele faţă de software pentru ţinerea  registrului clienţilor deţinătorului nominal (se anexează).
    2. Acţiunea prezentei  hotărîri  nu se răsfrînge asupra  activităţii companiilor de brokeri.
    PREŞEDINTELE COMISIEI DE STAT
    PENTRU PIAŢA HÎRTIILOR DE VALOARE                   Ion HÎNCU
    Chişinău, 3 octombrie 1997.
    Nr. 68/1.
Anexă
la Hotărîrea Comisiei de Stat
pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare
nr. 68/1 din 3 octombrie 1997
CERINŢELE FAŢĂ DE SOFTWARE PENTRU ŢINEREA
REGISTRULUI CLIENŢILOR DEŢINĂTORULUI NOMINAL
1. DISPOZIŢII GENERALE
    1.1. Motivaţia elaborării:
    ъ justificarea   funcţionării   participanţilor   profesionişti   în calitate   de  deţinători  nominali,  necesitatea  ţinerii   registrului clienţilor de către deţinătorul nominal al hîrtiilor de valoare;
   ъ cerinţele specifice   înaintate  faţă  de  sistemul  de  ţinere  a registrului de către deţinătorul nominal şi necesitatea ţinerii acestuia în forma electronică;
    ъ necesitatea  elaborгrii unor cerinюe unice faюг de  posibilitгюile funcюionale, cerinюele tehnologice \xa7i de interfaюг a software-lui pentru юinerea registrului clienюilor deюinгtorului nominal.
    1.2. Baza legislativă
    Documentul dat a fost elaborat în conformitate cu prevederile:
    ъ Legii privind  circulaюia  hоrtiilor  de  valoare  \xa7i  bursele  de valori, adoptatг la 18.05.93, cu modificгrile din 8.06.95;
    ъ Instrucюiunea   provizorie  cu  privire  la  modul  de  юinere   a Registrului  de  cгtre deюinгtorul nominal, aprobatг de Comisia de  Stat pentru Piaюa Hоrtiilor de Valoare.
    1.3. Structura
    Cerinţele de  bază  faţă  de  software  pentru  ţinerea  registrului clienţilor  deţinătorului nominal sînt structurate în următoarele  patru grupe:
    а cerinюe faюг de gestionarea conturilor;
    а cerinюe faюг de efectuarea оnscrierilor;
    а cerinюe faюг de perfectarea rapoartelor informaюionale;
    а cerinюe generale faюг de sistem.
2. GESTIONAREA CONTURILOR
    Software pentru ţinerea registrului clienţilor deţinătorului nominal va asigura gestionarea informaţiilor privind:
    ъ Deюinгtorii nominali ai hоrtiilor de valoare;
    ъ Clienюii deюinгtorului nominal;
    ъ Contractele-ordine  оncheiate  de  cгtre  Clienюi  cu  deюinгtorul nominal оn vederea deюinerii de cгtre deюinгtorul nominal a hоrtiilor de valoare;
    ъ Clasele hоrtiilor de valoare pe care le posedг deюinгtorul nominal din ordinul clienюilor;
    ъ Emitenюii,  hоrtiile  de  valoare  ale  cгror  aparюin  clienюilor deюinгtorului nominal;
    ъ Persoanele care юin registrele emitenюilor hоrtiilor de valoare.
    2.1. Deţinătorii nominali ai hîrtiilor de valoare
    2.1.1.Destinaţia:  gestiunea  introducerii, editării  şi  extragerii informaţiilor privind deţinătorul nominal al hîrtiilor de valoare pentru care se ţine registrul.
    2.1.2. Cerinţe faţă de date
    Pentru fiecare deţinător nominal software pentru ţinerea registrului clienţilor deţinătorului nominal va gestiona:
    A. Rechizitele anchetei deţinătorului nominal;
    B. Informaţii   privind  hîrtiile  de  valoare  pe  care  le  deţine deţinătorul nominal din ordinele Clienţilor;
    C. Bilanţul curent al hîrtiilor de valoare.
    A. Ancheta deţinătorului nominal
    Ancheta deţinătorului nominal va include:
    a.1) codul deţinătorului nominal;
    a.2) denumirea deplină de firmă;
    a.3) denumirea abreviată;
    a.4) sediul deţinătorului nominal;
    a.5) adresa pentru relaţii;
    a.6) numărul  certificatului de înregistrare de stat a deţinătorului nominal;
    a.7) numărul  licenţei  în  baza  căreia  persoana  dată  desfăşoară activitatea cu hîrtiile de valoare;
    a.8) termenul de valabilitate a licenţei;
    a.9) informaţii  privind  persoana  responsabilă pentru  relaţii  cu deţinătorul registrului clienţilor.
    Informaţiile   privind  persoana  responsabilă  pentru  relaţii  vor conţine:
    dpr.1) funcţia persoanei;
    dpr.2) numele de familie, prenumele persoanei;
    dpr.3) numărul de telefon;
    dpr.4) numărul faxului;
    dpr.5) adresa poştei electronice (E-mail).
    B. Informaţiile  privind  hîrtiile  de  valoare pe  care  le  deţine deţinătorul nominal
    Informaţiile   privind  hîrtiile  de  valoare  pe  care  le   deţine deţinătorul nominal prin dispoziţie vor cuprinde:
    b.1) codul ISIN  sub  care sînt înregistrate hîrtiile de valoare  de clasa dată în Registrul de stat al hîrtiilor de valoare;
    b.2) numărul  hîrtiilor  de valoare de clasa dată pe care le  posedă deţinătorul nominal din ordinile clienţilor.
    C. Bilanţul curent al hîrtiilor de valoare ale Deţinătorului Nominal.
    Bilanţul curent al hîrtiilor de valoare ale Deţinătorului Nominal va include pentru fiecare clasă a hîrtiilor de valoare:
    c.1) perioada de gestiune;
    c.2) codul ISIN al hîrtiilor de valoare de clasa dată;
    c.3) soldul hîrtiilor de valoare la începutul perioadei de gestiune;
    c.4) rulajele debitoare şi creditoare;
    c.5) soldul hîrtiilor de valoare la sfîrşitul perioadei de gestiune.
    2.1.3. Restricţii  -  se va efectua sortarea deţinătorilor  nominali după:
    * denumirea prescurtată a deţinătorului nominal.
    2.2. Clienţii deţinătorului nominal
    2.2.1. Destinaţia  - gestiunea introducerii, editării şi  extragerii informaţiilor despre clienţii deţinătorului nominal.
    Clientul deţinătorului nominal (în continuare - Clientul) va fi:
    - persoana, din contractul-ordinul căruia deţinătorul nominal deţine hîrtiile de valoare - Beneficiarul hîrtiilor de valoare;
    - persoana, care  este desemnată ca Beneficiar al contului  personal (de ex. - beneficiarul contractului de instituire a trastului).
    2.2.2. Cerinţe faţă de date
    Pentru fiecare  Client  al  deţinătorului  nominal  software  pentru ţinerea  registrului clienţilor deţinătorului nominal va conţine în  mod obligatoriu:
    A. Rechizitele contului personal al clientului;
    B. Informaţii  privind înscrierile efectuate în registrul clienţilor deţinătorului nominal;
    C. Informaţii   privind  hîrtiile  de  valoare  pe  care  le  deţine deţinătorul nominal din ordinul Clientului;
    D. Bilanţul curent al venitului (cheltuielilor) beneficiarului.
    A. Rechizitele contului personal
    Ancheta contului   personal   al  clientului  va  include   în   mod obligatoriu următoarele date:
    a.1) numărul contului personal al clientului;
    a.2) statutul  juridic al persoanei (persoană juridică sau  persoană fizică);
    a.3) informaţia despre client ca benificiar al hîrtiilor de valoare;
    a.4) denumirea  deplină a persoanei juridice sau numele de  familie, prenumele şi patronimicul persoanei fizice;
    a.5) denumirea  abreviată a persoanei juridice sau numele de familie şi prenumele persoanei fizice;
    a.6) rechizitele  documentului de autentificare (codul documentului, seria, numărul, data eliberării, organul care l-a eliberat);
    a.7) codul ţării, rezidentul căreia este persoana;
    a.8) adresa juridică;
    a.9) adresa pentru relaţii;
    a.10) metoda  preferabilă  de  obţinere a venitului pe  hîrtiile  de valoare (prin virament sau prin casă);
    a.11) instituţia financiară în care este deschis contul (rechizitele băncii de decontare);
    a.12) contul bancar;
    a.13) grupul de impozitare;
    a.14) numerele telecomunicaţiilor pentru contact;
    a.15) alte rechizite, conformate cu legislaţia în vigoare.
    Tipul Beneficiarului hîrtiilor de valoare se va indica:
    ъ posesor real al hоrtiilor de valoare; sau
    ъ deюinгtor nominal al hоrtiilor de valoare.
    Dacă Beneficiarul  hîrtiilor de valoare este în acelaşi timp posesor real  şi  deţinător  nominal al hîrtiilor de valoare, pentru el  se  vor deschide două conturi personale separate.
    Adresa juridică va conţine:
    caj.1) indexul poştal;
    caj.2) sediul  organului  executiv,  indicat în  statutul  persoanei juridice sau adresa domiciliului (viza de reşedinţă) persoanei fizice.
    Adresa pentru relaţii va conţine următoarele rechizite:
    car.1) indexul poştal;
    car.2) denumirea municipiului sau a raionului administrativ;
    car.3) denumirea localităţii;
    car.4) numărul blocului;
    car.5) numărul oficiului sau a apartamentului.
    Instituţia financiară  în  care  este deschis  contul  persoanei  va conţine următoarele rechizite:
    cif.1) sediul intituţiei;
    cif.2) denumirea întreagă a instituţiei;
    cif.3) denumirea prescurtată a instituţiei;
    cif.4) codul MFO.
    Grupul de impozitare va fi:
    ъ impozitul pe beneficiul persoanelor juridice; sau
    ъ impozitul pe veniturile persoanelor fizice.
    Telecomunicaţiile pentru contact cu persoana vor conţine:
    ctc.1) numărul de telefon;
    ctc.2) numărul faxului;
    ctc.3) adresa poştei electronice (E-mail).
    B. Informaţii privind înscrierile efectuate
    Informaţiile  privind  înscrierile efectuate pe contul personal  vor include:
    b.1) data efectuării inscrierii;
    b.2) numărul de ordine al înscrierii;
    b.3) date referitoare  la  documentul justificat în baza  căruia  se înregistrează   înscrierea:   numărul   de  referinţă   al   Borderoului  tranzacţiilor  (ordinului  de  executare a  operaţiunilor),  numărul  deordine al tranzacţiei, data primirii documentului;
    b.4) tipul tranzacţiei;
    b.5) codul ISIN   al   clasei  şi  numărul  hîrtiilor   de   valoare tranzacţionate;
    b.6) suma tranzacţiei.
    C. Informaţii privind hîrtiile de valoare
    Informaţii privind hîrtiile de valoare pe care le deţine Deţinătorul nominal prin dispoziţie vor cuprinde:
    c.1) codul ISIN  sub  care sînt înregistrate hîrtiile de valoare  de clasa dată în Registrul de stat al hîrtiilor de valoare;
    c.2) numărul  hîrtiilor  de valoare de clasa dată pe care le  posedă deţinătorul nominal din ordinul clientului;
    c.3) date privind  drepturile  patrimoniale  delegate  Deţinătorului nominal;
    c.4) date privind grevarea hîrtiilor de valoare cu obligaţiuni;
    c.5) bilanţul curent al hîrtiilor de valoare.
    Datele privind drepturile delegate deţinătorului nominal vor include:
    cdd.1) dreptul de a participa la adunarea generală;
    cdd.2) dreptul de a efectua tranzacţii cu hîrtii de valoare;
    cdd.3) dreptul  de  a cere răscumpărarea hîrtiilor de valoare ce  îi aparţin;
    cdd.4) alte drepturi.
    Datele privind grevarea hîrtiilor de valoare vor include:
    cgr.1) date referitoare la documentul justificat în baza căruia s-a înregistrat blocarea (numărul ordinului de blocare şi data întocmirii);
    cgr.2) tipul blocării;
    cgr.3) termenul blocării.
    Bilanţul curent al hîrtiilor de valoare va include:
    hvm.1) perioada de gestiune;
    hvm.2) soldul   hîrtiilor  de  valoare  la  începutul  perioadei  de gestiune;
    hvm.3) rulajele  debitoare şi creditoare ale hîrtiilor de valoare în perioada de gestiune;
    hvm.4) soldul de valoare la şfîrşitul perioadei de gestiune;
    D. Bilanţul curent al venitului (cheltuielilor) beneficiarului
    Bilanţul curent   al  venitului  (cheltuielilor)  beneficiarului  va include:
    d.1) perioada de gestiune;
    d.2) soldul mijloacelor băneşti la începutul perioadei de gestiune;
    d.3) rulajele  debitoare  şi creditoare ale mijloacelor  băneşti  în perioada de gestiune;
    d.4) soldul mijloacelor băneşti la şfîrşitul perioadei de gestiune.
    Evidenţa analitică a rulajelor mijloacelor băneşti se va reflecta pe următoarele articole:
    amb.1) venitul calculat;
    amb.2) venitul plătit;
    amb.3) impozite reţinute;
    amb.4) comisionul deţinătorului nominal;
    amb.5) alte reţineri;
    amb.6) alte plăţi.
    2.2.3. Restricţii - se va efectua sortarea persoanelor după:
    * numărul contului personal al clientului;
    * denumirea abreviată a persoanei;
    * statutul juridic al persoanei şi denumirea ei abreviată;
    * adresa pentru relaţii.
    2.3. Contracte-ordine
    2.3.1. Destinaţia  - gestiunea introducerii, editării şi extragerii informaţiilor  cu privire la contracte-ordine încheiate de către clienţi cu  deţinătorul  nominal în vederea deţinerii din  numele  deţinătorului nominal a hîrtiilor de valoare.
    2.3.2. Cerinţe faţă de date
    Fiecare Contract-ordin va conţine următoarele informaţii:
    1) codul deţinătorului nominal cu care s-a încheiat contractul;
    2) numărul de referinţă al contractului;
    3) data întocmirii;
    4) termenul de valabilitate;
    5) numărul contului personal al clientului (beneficiarului hîrtiilor de valoare);
    6) numărul contului     personal    al    beneficiarului    contului (contractului);
    7) date privind  documentul  justificat în baza căruia s-a  întocmit contractul.
    Beneficiarul  contului  (contractului)  va fi  persoana,  care  este desemnată   în  documentul  justificat  în  baza  căruia  este  alcătuit Contractul-ordin.
    Documentul justificat  în baza căruia este alcătuit Contractul-ordin va avea următoarele rechizite:
    dco.1) tipul documentului;
    dco.2) numărul de referinţă;
    dco.3) data întocmirii.
    2.3.3. Restricţii - se va efectua sortarea contractelor după:
    * numărul contului personal al clientului;
    * denumirea abreviată a clientului;
    * numărul de referinţă al contractului-ordin;
   * numărul de referinţă al documentului justificat în baza căruia s-a întocmit contractul.
    2.4. Emitenţii hîrtiilor de valoare
    2.4.1. Destinaţia  - gestiunea introducerii, editării şi  extragerii informaţiilor  privind emitenţii hîrtiilor de valoare ale căror  acţiuni le deţine deţinătorul nominal prin dispoziţie.
    2.4.2. Cerinţe faţă de date
    Contul de evidenţă al emitentului va conţine în mod obligatoriu:
    1) numărul contului de evidenţă;
    2) tipul emitentului;
    3) denumirea deplină de firmă;
    4) denumirea abreviată;
    5) sediul emitentului;
    6) adresa pentru relaţii;
    7) numărul certificatului înregistrării de stat al emitentului;
    8) mărimea capitalului statutar;
    9) numărul contului  analitic al Registratorului care ţine registrul deţinătorilor hîrtiilor de valoare ale emitentului;
    10) informaţii  privind  persoana  responsabilă  pentru  relaţii  cu deţinătorii hîrtiilor de valoare.
    Tipul emitentului va lua următoarele valori:
    ъ societate pe acţiune de tip deschis;
    ъ societate pe acюiune de tip оnchis;
    ъ alte tipuri.
    Informaţiile  privind  persoana  responsabilă a  emitentului  pentru relaţii cu deţinătorii hîrtiilor de valoare vor conţine:
    epr.1) funcţia persoanei;
    epr.2) numele de familie, prenumele persoanei;
    epr.3) numărul de telefon;
    epr.4) numărul faxului.
    2.4.3. Restricţii
    Se va efectua sortarea emitenţilor după:
    * denumirea prescurtată a emitentului;
    * numărul contului   analitic   al  registratorului   şi   denumirea prescurtată a emitentului.
    2.5. Clasele hîrtiilor de valoare
    2.5.1. Destinaţia  -  gestiunea introducerii, stocării, editării  şi extragerii informaţiilor privind clasele hîrtiilor de valoare pe care le deţine deţinătorul nominal prin dispoziţie.
    2.5.2. Cerinţe faţă de date
    Pentru fiecare  clasă  a hîrtiilor de valoare contul de evidenţă  al emitentului va conţine în mod obligatoriu următoarele date:
    1) contul de evidenţă al emitentului hîrtiilor de valoare;
    2) codul ISIN  sub  care  sînt înregistrate hîrtiile de  valoare  de clasa dată in Registrul de stat al hîrtiilor de valoare;
    3) data înregistrării   hirtiilor  de  valoare  de  clasa  dată   in Registrul de stat al hîrtiilor de valoare;
    4) descrierea textuală a clasei hîrtiilor de valoare;
    5) valoarea nominală a unei hîrtii de valoare de clasa dată;
    6) date privind drepturile titularilor;
    7) date privind rata dividendelor fixate;
    8) termenul de răscumpărare a hîrtiilor de valoare, dacă acesta este prevăzut în decizia emitentului;
    9) numărul tuturor  hirtiilor  de valoare de clasa dată  plasate  de către emitent;
    10) numărul hîrtiilor  de  valoare  pe care  le  posedă  deţinătorul nominal din ordinul clienţilor.
    2.5.3. Restricţii - se va efectua sortarea hîrtiilor de valoare după:
    ъ codul ISIN;
    ъ denumirea prescurtatг a emitentului \xa7i codul ISIN.
    2.6. Registratorii
    2.6.1. Destinaţia  - gestiunea introducerii, editării şi  extragerii informaţiilor  privind  persoanele  care  ţin  registrele  deţinătorilor hîrtiilor  de  valoare,  pe  care deţinătorul  nominal  le  deţine  prin dispoziţie.
    2.6.2. Cerinţe faţă de date
    Conturile analitice   ale  Registratorilor  vor  conţine  cel  puţin următoarele date cu privire la fiecare registrator:
    1) numărul contului analitic al registratorului;
    2) denumirea întreagă de firmă;
    3) denumirea prescurtată;
    4) sediul registratorului;
    5) adresa pentru relaţii;
    6) numărul certificatului de înregistrare de stat a registratorului;
    7) numărul licenţei  elib erate  pentru desfăşurarea  activităţii  de ţinere a registrelor emitenţilor hîrtiilor de valoare;
    8) termenul de valabilitate a licenţei;
    9) numele de familie, prenumele, patronimicul managerului;
    10) telecomunicaţii pentru contact.
    2.6.3. Restricţii - se va efectua sortarea registratorilor după:
    * denumirea prescurtată a registratorului.
3. EFECTUAREA ÎNSCRIERILOR
    Software pentru ţinerea registrului clienţilor deţinătorului nominal va  oferi  posibilitatea de a efectua înscrieri în registrul  clienţilor deţinătorului nominal care vor reflecta:
    ъ circulaюia hоrtiilor de valoare \xa7i a mijloacelor bгne\xa7ti pe contul personal al clientului;
    ъ drepturile  patrimoniale  ale beneficiarilor hоrtiilor de  valoare delegate deюinгtorului nominal;
    ъ grevarea hоrtiilor de valoare cu obligaюiuni;
    ъ operaюiunile   globale   ale  emitentului  hîrtiilor  de   valoare (convertirea,  consolidarea,  împărţirea  hîrtiilor  de  valoare,  plata dividendelor);
    ъ operaюiuni globale ale deюinгtorului nominal;
    ъ alte operaюiuni.
    3.1. Circulaţia hîrtiilor de valoare şi a mijloacelor băneşti
    3.1.1. Destinaţia   -   introducerea  înscrierilor   care   reflectă tranzacţiile cu hîrtiile de valoare şi mijloacele băneşti ale clienţilor deţinătorului nominal.
    3.1.2. Cerinţe faţă de date
    Fiecare înscriere   în   Jurnalul  de  înregistrare  a   circulaţiei hîrtiilor  de valoare va conţine cel puţin următoarele informaţii despre tranzacţiile corespunzătoare:
    tr.1) codul deţinătorului nominal;
    tr.2) data efectuării înscrierii;
    tr.3) numărul de ordine al înscrierii;
    tr.4) numărul de referinţă al Contractului-ordin;
    tr.5) numărul contului personal al clientului;
    tr.6) date referitoare  la  documentul justificat în baza căruia  se efectuează înscrierea;
    tr.7) tipul tranzacţiei;
    tr.8) codul ISIN   al   clasei  şi  numărul  hîrtiilor  de   valoare tranzacţionate;
    tr.9) suma tranzacţiei.
    3.1.3. Restricţii
    a) Odată cu înregistrarea  tranzacţiei  se vor recalcula şi  se  vor înregistra  pe contul personal al clientului şi pe contul de evidenţă al emitentului rulajele şi soldurile respective.
    b) Informaţia din jurnalul de înregistrare va fi sortată după:
    * data efectuării inscrierii;
    * denumirea abreviată a clientului;
    * contul personal al clientului;
    * codul ISIN al clasei hîrtiilor de valoare;
    * tipul tranzacţiei.
    3.2. Drepturile patrimoniale delegate deţinătorului nominal
    3.2.1. Destinaţia  - gestiunea introducerii, editării şi  extragerii informaţiilor privind drepturile delegate deţinătorului nominal.
    3.2.2. Cerinţe faţă de date
    Operaţiunea va   include  mecanismul  de  schimbare  a   drepturilor patrimoniale   delegate  deţinătorului  nominal.  Fiecare  înscriere  în registru privind schimbarea drepturilor patrimoniale delegate va conţine cel puţin următoarele informaţii:
    - data efectuării înscrierii;
    - numărul de ordine al înscrierii;
    - numărul de referinţă al Contractului-ordin;
    - numărul contului personal al clientului;
    - date referitor   la  documentul  justificat  în  baza  căruia   se efectuează înscrierea;
    - codul ISIN al clasei şi numărul hîrtiilor de valoare;
    - drepturile patrimoniale delegate.
    3.3. Grevarea hîrtiilor de valoare cu obligaţiuni
    3.3.1. Destinaţia    -gestionarea   introducerii,   modificării   şi extragerii  informaţiilor  privind  grevarea  hîrtiilor  de  valoare  cu obligaţiuni.
    3.3.2. Cerinţe faţă de date
    Fiecare înscriere  în Registru privind grevarea hîrtiilor de valoare va conţine cel puţin următoarele informaţii:
    bl.1) codul deţinătorului nominal;
    bl.2) numărul de referinţă al Contractului-ordin;
    bl.3) numărul contului analitic al clientului;
    bl.4) data referitoare  la  documentul justificat în baza cărora  se inregistrează blocarea;
    bl.5) tipul blocării;
    bl.6) codul ISIN  al clasei şi numărul hîrtiilor de valoare  blocate (deblocate);
    bl.7) termenul blocării;
    bl.8) data efectuării inscrierii;
    bl.9) numărul de ordine al înscrierii.
    3.3.3. Restricţii  - se va efectua sortarea grevărilor  înregistrate după:
    * data efectuării înscrierii în registru;
    * numărul contului personal al clientului şi data înregistrării.
    3.4. Dividende
    3.4.1. Destinaţia - introducerea înscrierilor pe conturile personale ale clienţilor privind dividendele primite.
    3.4.2. Cerinţe faţă de date
    Operaţiunea dată  a  emitentului  va conţine cel  puţin  următoarele informaţii:
    dv.1) Deţinătorul  nominal,  în  registrul  căruia  se  vor  efectua înscrierile respective;
    dv.2) codul ISIN  al  clasei  hîrtiilor de valoare  pentru  care  se plătesc dividende;
    dv.3) suma dividendelor plătite pentru o hîrtie de valoare.
    3.5. Convertirea, fracţionarea şi consolidarea hîrtiilor de valoare
    3.5.1. Destinaţia   -   introducerea  înscrierilor   care   reflectă tranzacţiile globale ale emitenţilor hîrtiilor de valoare care se referă la convertirea, consolidarea şi împărţirea hîrtiilor de valoare.
    3.5.2. Cerinţe faţă de date
    Tranzacţia globală  a  emitentului va conţine cel puţin  următoarele informaţii:
    gl.1) codul deţinătorului nominal;
    gl.2) codul ISIN  al  clasei hîrtiilor de valoare care urmează a  fi convertite, consolidate sau împărţite;
    gl.3) codul ISIN  al clasei hîrtiilor de valoare, în care urmează  a fi  convertite,  consolidate  sau  împărţite  hîrtiile  de  valoare  ale clienţilor deţinătorului nominal;
    gl.4) date referitoare la documentul justificat;
    gl.5) data efectuării nemijlocite a operaţiunii.
    3.6. Operaţiuni globale ale deţinătorului hîrtiilorde valoare
    3.6.1. Destinaţia   -   introducerea  înscrierilor   care   reflectă tranzacţiile  deţinătorului  nominal  al hîrtiilor de  valoare  care  se referă la schimbul pachetelor hîrtiilor de valoare.
    3.6.2. Cerinţe faţă de date
    Tranzacţia globală  a  emitentului va conţine cel puţin  următoarele informaţii:
    sc.1) codul deţinătorului nominal;
    sc.2) codul ISIN şi numărul hîrti ilor de valoare al clasei hîrtiilor de valoare care urmează a fi schimbate;
    sc.3) valoarea bănească a schimbului;
    sc.4) codul ISIN şi numărul hîrtiilor de valoare al clasei hîrtiilor de  valoare,  în  care urmează a fi schimbate hîrtiile  de  valoare  ale clienţilor deţinătorului nominal;
    sc.5) date referitoare la documentul justificat;
    sc.6) data efectuării operaţiunii.
4. DĂRILE DE SEAMĂ
    Software pentru ţinerea registrului clienţilor deţinătorului nominal va oferi posibilitatea perfectării următoarelor rapoarte:
    ъ Jurnalul de оnregistrare;
    ъ Circulaюia hоrtiilor de valoare \xa7i a mijloacelor bгne\xa7ti;
    ъ Bilanюul curent al hоrtiilor de valoare Deюinгtorului nominal;
    ъ Registrul conturilor   personale   ale  clienюilor   Deюinгtorului nominal;
    ъ Lista persoanelor  care  beneficiază de dreptul de a participa  la adunarea generală a acţionarilor societăţii pe acţiuni;
    ъ Lista persoanelor care au dreptul \xa7г cearг rгscumpгrarea hоrtiilor de valoare ce le aparюin;
    ъ Darea de seamг informativг;
    ъ Extras din registru.
    Sistemul electronic  va  asigura  perfectarea  rapoartelor  atît  pe purtători electronici cît şi pe purtători de informaţie pe hîrtie.
    Raportul va conţine  un antet, un titlu, datele specifice raportului şi o notă de subsol.
   Antetul va include   date   generale  privind  Deţinătorul   nominal (denumirea  deplină  şi  sediul, data şi numărul licenţei  eliberate  de către  Comisia  de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare), iar nota  de subsol  -  informaţii privind întocmirea raportului (denumirea  deplină, sediul,  numărul  înregistrării de stat a persoanei care ţine  registrul clienţilor, date privind persoana autorizată care a întocmit documentul, data  întocmirii). Titlul raportului va conţine denumirea  documentului, data de evidenţă şi perioada de gestiune.
    4.1. Jurnal de înregistrare
    4.1.1. Destinaţia   -   jurnalul   de   înregistrare   va   reflecta înregistrarea  cronologică a operaţiunilor de circulaţie a hîrtiilor  de valoare şi a mijloacelor băneşti.
    4.1.2. Cerinţe faţă de date
    Jurnalul de înregistrare  va  fi  prezentat sub  forma  unui  tabel, fiecare  rînd  al  căruia  va conţine  date  înregistrate  în  registrul clienţilor  pe  contul personal al clientului. Aceste informaţii vor  fi prezentate de următoarele grupe:
    a) informaţii privind însăşi înscrierea în registru;
    b) informaţii referitoare la titularul contului;
    c) informaţii privind conţinutul tranzacţiei înregistrate.
    Înscrierea înregistrată  va fi reflectată prin elementele  b.1)-b.3) din pct.2.2.2.
    Titularul contului va fi prezentat prin:
    cln.1) numărul de referinţă al Contractului-ordin;
    cln.2) numărul contului personal;
    cln.3) statutul juridic al titularului;
    cln.4) denumirea deplină;
    cln.5) rechizitele documentului de autentificare;
    cln.6) adresa juridică.
    Tranzacţia înregistrată va fi prezentată de elementele b.4)-b.6) din pct.2.2.2.
    4.1.3. Restricţii - sistemul electronic va permite:
    a) obţinerea  Jurnalului  de  înregistrare pe  o  anumită  perioadă, inclusiv pe trimestru, pe lună, pe decadă, pe o zi;
    b) obţinerea  listei  tranzacţiilor înregistrate pe un  singur  cont personal al clientului, pe un singur cont de evidenţă al emitentului.
    c) sortarea tranzacţiilor din Jurnalul de înregistrare după:
    * data efectuării înscrierii în registru;
    * numărul contului personal al clientului şi data înregistrării.
    4.2. Circulaţia hîrtiilor de valoare
    4.2.1. Destinaţia - raportul dat va reflecta circulaţia hîrtiilor de valoare pe conturile personale ale clienţilor.
    4.2.2. Cerinţe faţă de date
    Pentru fiecare cont personal al clientului vor fi prezente:
    a) informaţii  referitoare  la  titularul  contului  personal  (pct. cln.1-cln.6 p.4.1.2.);
    b) bilanţul curent  al hîrtiilor de valoare în perioada de  gestiune (hvm.2-hvm.4 2.2.2);
    c) date privind  toate  tranzacţiile  înregistrate  în  perioada  de gestiune (pct. b.1-b.6 din 2.2.2.).
    4.2.3. Restricţii - sistemul electronic va permite:
   d) posibilitatea  de a întocmi Raportul privind circulaţia hîrtiilor de valoare pe orice dată din perioada de gestiune curentă;
    e) posibilitatea  obţinerii  separate a Raportului pentru un  singur cont  personal  al  clientului,  pentru un singur cont  de  evidenţă  al emitentului.
    4.3. Circulaţia mijloacelor băneşti
    Raportul dat va reflecta circulaţia mijloacelor băneşti pe conturile personale ale clienţilor deţinătorului nominal în perioada de gestiune.
    Cerinţele faţă d e date şi restricţiile sînt analogice celor din pct.4.2.2.,  cu  excepţia  că va fi prezentat Bilanţul curent  al  venitului (cheltuielilor)    beneficiarului   (pct.   d.2-d.4   din   2.2.2.)   şi înregistrările tranzacţiilor băneşti.
    4.4. Bilanţul  curent  al  hîrtiilor de valoare pe  care  le  deţine Deţinătorul nominal
    4.4.1. Destinaţia  - documentul dat va reflecta rulajele,  soldurile iniţiale  şi finale pentru fiecare clasă a hîrtiilor de valoare pe  care le deţine deţinătorul nominal prin dispoziţie.
    4.4.2. Cerinţe faţă de date
    Pentru fiecare clasă a hîrtiilor de valoare vor fi indicate:
    1) codul ISIN al hîrtiilor de valoare;
    2) numărul contului de evidenţă al emitentului hîrtiilor de valoare;
    3) denumirea întreagă de firmă;
    4) sediul emitentului;
    5) bilanţul curent  al  hîrtiilor de valoare  deţinătorului  nominal (pct. c.3-c.5 din 2.1.2).
    Sistemul electronic  va  oferi posibilitatea de a obţine Bilanţa  la orice dată curentă din perioada de gestiune.
    4.5. Registrul conturilor  personale ale  clienţilor  Deţinătorului nominal
    4.5.1. Destinaţia  - documentul dat va reflecta soldurile conturilor personale ale clienţilor la data de evidenţă stabilită.
    4.5.2. Cerinţe faţă de date
    Pentru fiecare cont personal vor fi prezente:
    a) informaţii    referitoare   la   titularul   contului    personal (cln.1-cln.6 p4.2.2.);
    b) informaţii privind hîrtiile de valoare care aparţin clientului la data de evidenţă;
    c) soldurile debitoare şi creditoare ale mijloacelor băneşti la data de evidenţă.
    Pentru fiecare  clasă a hîrtiilor de valoare ce aparţin  clientului, documentul va conţine:
    hvc.1) valoarea nominală a unei hîrtii de valoare;
    hvc.2) codul ISIN sub care sînt înregistrate hîrtiile de valoare din clasa dată în Registru de stat al hîrtiilor de valoare;
    hvc.3) denumirea emitentului hîrtiilor de valoare;
    hvc.4) drepturile delegate deţinătorului nominal;
    hvc.5) grevarea hîrtiilor de valoare cu obligaţiuni.
    4.6. Lista persoanelor care beneficiază de dreptul de a participa la adunarea generală a acţionarilor
    4.6.1. Destinaţia  -întocmirea documentului referitor la  acţionarii societăţii  pe acţiuni şi la deţinătorul nominal al acţiunilor, care  la data  de evidenţă, la care trebuie să fie întocmită lista  acţionarilor, au dreptul şă participe la adunarea generală.
    4.6.2. Cerinţe faţă de date
    Titlul documentului  va conţine data de evidenţă la care trebuie  şă fie  întocmită  lista  acţionarilor  care au  dreptul  să  participe  la adunarea generală.
    Documentul dat  va  include clienţii Deţinătorului nominal, care  în conformitate   cu  contractul  încheiat  şi-au  rezervat  dreptul  de  a participa  la adunarea generală a acţionarilor societăţii pe acţiuni, şi Deţinătorul  nominal,  dacă conform contractelor încheiate dreptul de  a participa la adunarea generală se oferă acestuia.
    Pentru fiecare  persoană  inclusă în document pe lîngă  informaţiile despre  ea  (cln.1-cln.6  p.4.2.2.) vor fi indicate clasele  şi  numărul total  de  acţiuni  pe care persoana este în drept să le  reprezinte  la adunarea generală.
    4.7. Lista persoanelor   care  au  dreptul  şă  ceară  răscumpărarea hîrtiilor de valoare ce le aparţin
    4.7.1. Destinaţia   -  întocmirea  documentului  privind  persoanele (acţionari  sau  alţi  deţinători  nominali de  acţiuni),  care  conform prevederilor   art.79   al   Legii  privind   societăţile   pe   acţiuni (nr.1134-XIII  din  2.04.97)  şi  condiţiile  contractului  încheiat  cu Deţinătorul  Nominal au dreptul de a cere răscumpărarea acţiunilor  care îi aparţin.
    4.7.2. Cerinţe faţă de date
    Pentru fiecare persoană inclusă in document se va indica:
    a) codul ISIN   al   clasei  hîrtiilor  de  valoare  cerute   pentru răscumpărare;
    b) numărul total  al  acţiunilor de această clasă aflate  pe  contul personal al persoanei;
    c) numărul acţiunilor cerute pentru răscumpărare.
    4.8. Darea de seamă informativă
    4.8.1. Destinaţia  - darea de seamă informativă va reflecta situaţia pe contul personal al clientului.
    4.8.2. Cerinţe faţă de date
    Documentul va conţine:
    a) numărul de  ordine  al  dării de seamă,  denumirea  deţinătorului nominal care a prezentat-o;
    b) perioada de gestiune curentă;
    c) data de evidenţă la care este întocmit documentul;
    d) informaţia privind titularul contului (cln1-cln.6 p.4.2.2.);
    e) bilanţul curent  al hîrtiilor de valoare în perioada de  gestiune (hvm.2-hvm.4  din 2.2.2.) pe fiecare emitent, care aparţin clientului la data de gestiune;
    f) bilanţul curent   al  venitului  (cheltuielilor)   beneficiarului (d.2-d.5 din 2.2.2.);
    g) date privind  toate  tranzacţiile  înregistrate  în  perioada  de gestiune (b.1-b.6 din 2.2.2.).
    4.8.3. Restricţii - documentul se va întocmi în varianta completă şi în   variantele  necomplete  (de  exemplu  -  numai  pentru  reflectarea soldurilor sau pentru reflectarea operaţiunilor înregistrate).
5. CERINŢE GENERALE
    5.1. Interfaţa cu utilizatorul
    5.1.1. Asigurarea   interfeţei   unice  pentru  toate  nivelele   de componente.
    ъ Asigurarea unei interfeюe interactive;
    ъ Structura unicг    a    meniurilor,    tabelelor,    formularelor, video-rapoartelor \xa7i a mesajelor utilizate;
    ъ Semnificaюiile unice pentru tastele funcюionale.
    5.1.2. Asigurarea validităţii datelor la introducerea şi modificarea înscrierilor în registru
    ъ Verificarea   corespunderii  la  tipul  de  date  \xa7i la  valorile acceptabile, folosirea literilor mici sau a majusculelor etc.;
    ъ Asigurarea completitudinii datelor;
    ъ Prevenirea existenюei unui duplicat al datelor.
    5.1.3. Asigurarea  selectării valorilor de intrare la toate nivelele de componente
    ъ Selectarea valorilor оnregistrate pe conturile analitice;
    ъ Selectarea valorilor оnregistrate оn оndrumarele administrate;
    ъ Selectarea   segmentelor  (fragmentelor)  de  texte  din   listele informaюionale gestionate.
    5.1.4. Asigurarea şi controlul integrităţii referenţiate
    ъ Modificarea  automatг  a  valorilor cheilor strгine  din  tabelele relaюionale pentru a se potrivi unei modificгri оn cheia primarг;
    ъ \xa6tergerea automatг a mai multor оnregistrгri cоnd оnregistrarea de pe partea \"ONE\" a relaюiei este \xa7tearsг.
    5.2. Administrare
    5.2.1. Administrarea accesului sancţionat
    ъ Atribuirea   utilizatorilor  drepturilor  specifice  la  obюinerea accesului la datele, componentele \xa7i funcюiile sistemului;
    ъ Validarea parolei  introduse,  determinarea  drepturilor  asociate utilizatorului respectiv;
    ъ Prevenirea accesului neautorizat la datele \xa7i funcюiile sistemului.
    5.2.2. Administrarea structurii evidenţei
    ъ Gestiunea planului   tranzacюiilor  cu  hоrtiile  de  valoare   \xa7i mijloacele bгne\xa7ti;
    ъ Gestiunea articolelor evidenюei analitice a decontгrilor;
    ъ Administrarea perioadelor de gestiune (anul, trimestru, luna);
    ъ Юinerea nomenclatoarelor  (tipurile  documentelor  de  identitate, metode  de obюinere a venitului, formele emisiilor hоrtiilor de valoare, tipurile  hоrtiilor  de  valoare, cetгюeniile, formele  de  оntocmire  a Contractelor-ordine, perioadele de gestiune, \xa7.a.);
    ъ Юinerea listelor   informaюionale   cu  fragmente  de  texte   des utilizate  (denumiri,  organizaţii, denimiri de oraşe, centre  raionale, străzi, ş.a.)
    5.3. Importul-exportul datelor
    5.3.1. Importul datelor din alte sisteme
    ъ Importul datelor   privind   starea   conturilor   personale   ale clienюilor deюinгtorului nominal din alte structuri de date
    5.3.2. Importul-exportul registrelor
    ъ Exportul registrului   (formarea  fi\xa7ierilor  pentru  transmiterea registrului unui alt deюinгtor de registre)
    ъ Importul registrului  (importul datelor din fişierile cu registrul exportat  de  către  alt  deţinător de  registre  ce  utilizează  acelaş software).
    5.4. Securitate şi întreţinere a Bazelor de Date
    5.4.1. Confidenţialitate
    ъ Asigurarea protecюiei conюinutului datelor care va impiedica orice încercare de acces şi de modificare neautorizată a datelor din fişierele de bază.
    5.4.2. Administrarea datelor
    ъ Reconstruirea forюatг a cheilor fi\xa7ierelor de date;
    ъ Comprimarea fi\xa7ierelor de date;
    ъ Arhivarea fi\xa7ierilor de date;
    ъ Restabilirea fi\xa7ierilor de date din arhivг;
    ъ Verificarea bilanюului hоrtiilor de valoare incluse оn Jurnalul de оnregistrare,   conturile  personale  ale  clienюilor  \xa7i  conturile  de evidenюг ale Emitenюilor;
    5.5. Documentaţia
    Genurile de documente  tehnice  ce se recomandă de  întocmit  pentru utilizarea software-lui:
    ъ Descrierea produsului program;
    ъ Manual de exploatare;
    ъ Ghidul de instalare;
    ъ Lista comunicгrilor  despre  erori  \xa7i descrierea  mijloacelor  de ieşire din situaţii critice;
    ъ Un exemplu pentru testarea softare-lui.
    Documentaţia   va  fi  elaborată  în  baza  Reglementărilor  privind realizarea  sistemelor informatice "Etapele de elaborare", "Documentaţia tehnică rezultată" şi "Regulile de întocmire a unui document tehnic" ale Centrului  Republican  de Informatică al Ministerului Comunicaţiilor  şi Informaticii.