ICNAS1/2005
ID intern unic:  310641
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE
INSTRUCŢIUNE Nr. 1
din  15.03.2005
Instrucţiune
privind modalitatea de asigurare prin contract
în sistemul public de asigurări sociale
Publicat : 27.05.2005 în Monitorul Oficial Nr. 74-76     art Nr : 266
Aprobat prin decizia Consiliului de
Administraţie al Casei Naţionale
de Asigurări Sociale
nr.1 din 15 martie 2005
I. Dispoziţii generale
Prezenta Instrucţiune se referă la realizarea dispoziţiilor legale, referitor la asigurarea persoanelor pe bază de contract individual şi reglementează procedura de perfectare a contractului de asigurare socială (în continuare - contract).
II. Persoanele care se asigură în baza
contractului de asigurare
şi mărimea contribuţiei de asigurare
1. În conformitate cu prevederile art.6 al Legii privind sistemul public de asigurări sociale nr.489-XIV, din 8 iulie 1999, "în sistemul public se pot asigura pe bază de contract individual şi categoriile de persoane care nu se regăsesc în situaţiile prevăzute la art.4 din legea indicată".  
2. Persoana care încheie contractul de asigurare socială se asigură pentru pensia minimă pentru limită de vîrstă şi la un ajutor de deces.
3. Contractul se încheie între CNAS  prin intermediul  structurilor sale teritoriale, pe de o parte şi persoana care doreşte să se asigure în sistemul public de asigurări sociale, pe de altă parte.
4. În urma încheierii contractului, persoana dobîndeşte calitatea de Asigurat, beneficiind de anumite drepturi şi avînd obligaţia de a achita contribuţia prevăzută în contract.
5. Cuantumul contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii  pentru  persoanele care încheie contract de asigurare se stabileşte  anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.  
6. Persoanele neasigurate pot fi asigurate retroactiv (pînă la 5 ani precedenţi) pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind contribuţii de asigurări sociale de stat pentru fiecare an în mărimea contribuţiei stabilite prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul curent la momentul încheierii contractului.
7. În cazul asigurării retroactive cuantumul contribuţiei reprezintă produsul dintre mărimea contribuţiei stabilite pe anul curent şi numărul de ani precedenţi pentru care se solicită asigurarea.
III. Termenul de achitare a contribuţiilor
 de asigurări sociale
8. Plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează la data înregistrării contractului la casa teritorială de asigurări sociale.
IV. Procedura perfectării contractului
9. Persoanele care nu se regăsesc în situaţiile prevăzute la art.4 din Legea privind sistemul public de asigurări sociale  şi care doresc să se asigure în baza contractului individual se vor adresa la oficiile teritoriale ale CNAS din raza domiciliului. Dacă persoana este plecată peste hotare sau din anumite motive nu se poate prezenta la CTAS, dreptul de asigurare socială poate fi exercitat prin intermediul persoanei împuternicite în baza procurii autentificate notarial.
10. Solicitantul este familiarizat cu clauzele contractului, specificîndu-se care sînt  drepturile şi obligaţiile. Ulterior se  verifică dacă solicitantul are deja atribuit  codul personal de asigurări sociale (CPAS). Dacă el nu are CPAS, atunci e necesar să completeze ancheta persoanei asigurate în baza actului de identitate de care dispune:
a) buletin de identitate;
b) paşaport de tip vechi (persoanele se pot asigura în baza paşaportului de tip vechi doar pînă la data de 01.07.2005, deoarece la acest termen expiră valabilitatea lui);
c) certificat MAI (forma 9).
Copia actelor enumerate se anexează la anchetă.
Notă: În cazul cînd dreptul la asigurare socială este exercitat prin intermediul terţei persoane, este obligatoriu de prezentat copia documentului de identitate al persoanei pe care o reprezintă.
11. Colaboratorul oficiului teritorial responsabil de primirea documentelor efectuează controlul vizual al corectitudinii îndeplinirii formularului şi verifică coincidenţa informaţiei prezentate cu datele din documentele ce identifică persoana. În cazul îndeplinirii incorecte  se completează o nouă anchetă. Ancheta completată corect se semnează de către titular şi persoana responsabilă.
12. Ulterior, solicitantul  se deplasează la orice filială a Băncii de Economii pentru a efectua plata pe contul bugetului asigurărilor sociale de stat, apoi prezintă oficiului teritorial respectiv bonul de plată ce confirmă achitarea contribuţiilor. În baza bonului de plată persoana responsabilă  îndeplineşte Declaraţia persoanei asigurate REV-5 pentru perioada respectivă.
13. Toate documentele perfectate precum şi  bonul de plată se anexează la contractul de asigurare care trebuie să fie semnat de către Asigurat. Contractul de asigurare socială urmează să fie înregistrat în registrul CTAS (anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune). Setul de documente se transmite la Casa Naţională de Asigurări Sociale. Persoana responsabilă  verifică corectitudinea îndeplinirii tuturor documentelor şi înregistrează contractul în registrul CNAS (anexa nr.2 la prezenta Instrucţiune). Ulterior contractul (la care se anexează toate documentele ) se transmite  Preşedintelui CNAS  care este împuternicit de a semna contractul şi de a aplica ştampila. Contractul deja semnat de Asigurător (CNAS)  precum şi setul de documente se remit CTAS. Un exemplar al contractului se transmite asiguratului.
V. Înregistrarea contractului de asigurare socială
14. Contractul de asigurare socială  se înregistrează în Registrul de evidenţă a contractelor de asigurare socială.
15. Înregistrarea primară a contractului are loc la CTAS,  atribuindui-se un număr de înregistrare. Modelul registrului este prezentat în anexa nr.1.
16. Înregistrarea secundară a contractului  are loc la CNAS. În acest caz în registru se va indica numărul contractului atribuit de CTAS şi apoi prin bară (/) se va indica numărul de ordine atribuit de CNAS (anexa nr. 2).
17. Registrul trebuie să fie şnuruit, iar filele numerotate. Numărul filelor se indică pe ultima pagină, se sigilează şi se autentifică prin ştampila Casei Naţionale de Asigurări Sociale (anexa nr.2) sau al casei teritoriale de asigurări sociale (anexa nr.1). Înlocuirea filelor prin extragerea lor sau anexarea unor file noi este interzisă. Spaţiile libere se vor bara pentru a exclude posibilitatea introducerii altor date.
18. Registrul  conţine următoarele date esenţiale:
-NPP persoanei;
-Domiciliul;
-Documentul de identitate;
-Sumele calculate şi achitate.
19. Pentru a asigura păstrarea adecvată a documentelor ce aparţin Asiguratului, se formează un dosar personal care va include: contractul de asigurare şi anexa nr.1 la contractul  de asigurare, bonul de plată, procura autentificată notarial (în cazul reprezentării intereselor altei persoane) precum şi alte acte aferente, cu excepţia anchetelor şi declaraţiilor. Formularele REV-1, la care sînt anexate copiile actelor de identitate precum şi declaraţiile REV-5, se vor perfecta în conformitate cu Instrucţiunea de completare şi prezentare a documentelor REVIND.
20. Pentru reflectarea informaţiei privind achitarea contribuţiilor de asigurări sociale (anexa nr.1 la contractul de asigurare socială) în anii următori se va efectua înscrierea după achitarea contribuţiilor de asigurări sociale pentru anul bugetar în exerciţiu.
21. Persoana responsabilă de întocmirea contractelor de asigurare socială (secţia  înregistrare şi evidenţă individuală a contribuţiilor) trimestrial prezintă secţiilor de venituri darea de seamă 4-BASS privind calcularea şi transferarea contribuţiilor de asigurări sociale, cumulativ de la începutul anului pentru reflectarea în evidenţa veniturilor.
VI. Evidenţa datelor privind contribuţiile
 de asigurări sociale
  22. Evidenţa drepturilor şi obligaţiilor, în rezultatul prelucrării formularului "Ancheta persoanei asigurate", se realizează în baza codului personal de asigurări sociale (CPAS) atribuit de CNAS, conform căruia se va deschide contul personal. Extrasul din cont se va elibera gratis o dată în an, şi contra plată la cererea Asiguratului.
VII. Ordinea de modificare, reziliare şi
răspundere a părţilor
23. În cazul operării unor modificări sau completări ale legislaţiei în domeniu, care afectează clauzele anterioare ale contractului, Asigurătorul îl informează pe Asigurat despre faptul dat.
24. Asigurătorul introduce modificările respective după caz în entitatea contractului, sau în formă adiţională  specificînd acestea ca  parte integrantă  la contractul existent şi le prezintă Asiguratului pentru acceptare.
25. Asiguratul poate accepta modificările operate, semnînd contractul sau le poate refuza, reziliindu-l.
26. Contractul poate fi reziliat din iniţiativa ambelor părţi, informînd cealaltă parte cu o lună înainte.
27. În cazul rezilierii contractului, contribuţiile de asigurări sociale achitate nu se restituie, cu excepţia cazului cînd persoana este pensionar, iar stagiul de cotizare realizat se valorifică la stabilirea dreptului de pensie.
28. Calitatea de Asigurat se redobîndeşte după încheierea unui nou contract de asigurare.
29. După redobîndirea calităţii de Asigurat, dreptul la prestaţii de asigurări sociale, altele decît pensiile, se reia după realizarea unui nou stagiu de cotizare prevăzut de lege pentru aceste prestaţii.
30. Părţile  sînt responsabile pentru nerespectarea  clauzelor contractului  conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
31. Părţile nu răspund pentru nerespectarea clauzelor contractuale dacă ea a fost condiţionată de circumstanţe survenite independent de voinţele lor.
32. Contractul poate fi valabil după expirarea anului bugetar numai la achitarea contribuţiilor de asigurări sociale pentru anul următor în exerciţiu.
VIII. Dispoziţii finale
33. Clauzele contractului se certifică prin semnăturile ambelor părţi.
34. Contractul se perfectează în limba de stat, în trei exemplare, avînd aceeaşi forţă juridică. Primul exemplar al contractului rămîne la CNAS, al doilea exemplar (la care se anexează şi dosarul personal) rămîne la CTAS, al treilea exemplar se eliberează persoanei, ce a solicitat încheierea contractului.
  
    anexa nr.1

    anexa nr.2