IDTI4/2004
ID intern unic:  310669
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
DEPARTAMENTUL TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE
INSTRUCŢIUNE Nr. 4
din  21.01.2004

cu privire la modul de înregistrare a actelor de stare civilă
Publicat : 15.04.2005 în Monitorul Oficial Nr. 59-61     art Nr : 200
Aprobat:                                                                           Înregistrat:
Director general al Departamentului                              Ministerul Justiţiei
Tehnologii Informaţionale                                             _____________ Victoria IFTODI
___________ Vladimir MOLOJEN                            Nr. 400, 21 februarie 2005
Ordinul nr. 4 din 21 ianuarie 2004

Capitolul I
Dispoziţii generale
Organizarea activităţii de înregistrare
 a actelor de stare civilă
1. În activitatea sa, funcţionarii organelor de stare civilă se conduc de Constituţia Republicii Moldova, de Codul civil, de Codul familiei, de Legea privind actele de stare civilă (denumită în continuare Lege), precum şi de alte acte normative care conţin prevederi referitoare la actele de stare civilă, veghind asupra respectării stricte a principiului legalităţii.
2. Prezenta instrucţiune se aplică de către funcţionarii organelor de stare civilă în procesul exercitării de către aceştia a funcţiilor lor.
3. Oficiile stare civilă (OSC) sînt organe teritoriale ale autorităţii publice centrale de specialitate - Departamentul Tehnologii Informaţionale (DTI).
4. OSC sînt împuternicite să exercite toate atribuţiile în materie de stare civilă. OSC se creează, de regulă, în municipii şi oraşe.
În anumite cazuri şi pentru motive temeinice pot fi create OSC şi în localităţi rurale.
În localităţile în care nu există OSC, exercitarea anumitor atribuţii de stare civilă, în limitele stabilite la art.16 alin. (4) din Lege, este pusă în seama primăriilor oraşelor, comunelor şi satelor.
5. Crearea sau desfiinţarea OSC se aprobă, la propunerea Direcţiei principale stare civilă (DPSC), prin ordinul directorului general al DTI.
6. OSC acordă asistenţă metodică şi controlează, în condiţiile legii, activitatea în materie de stare civilă a primăriilor oraşelor, comunelor şi satelor din raza teritorială.
Controlul se efectuează asupra tuturor operaţiunilor de stare civilă cel puţin o dată la 2 ani, începînd cu ultima verificare, şi cuprinde, în mod obligatoriu, gestiunea formularelor certificatelor de stare civilă.
7. Rezultatele controlului şi măsurile necesare pentru lichidarea erorilor şi lacunelor se consemnează într-un proces-verbal ce se aprobă de către şeful OSC, iar copia acestuia se remite DPSC.
      8. În caz de dispariţie a unor documente de stare civilă cu regim special, şeful OSC sesizează poliţia şi DPSC, participînd la verificările respective.
9. Toate actele emise ca urmare a examinării diverselor solicitări şi cereri în legătură cu înregistrarea actelor de stare civilă sau în legătură cu cele deja înregistrate sînt semnate de şeful OSC sau de persoana care îl înlocuieşte.
Dovada stării civile
10. Drept dovadă a stării civile servesc, de regulă, certificatele de stare civilă eliberate în modul stabilit şi   prezentate organelor interesate de titularii acestora sau de persoanele îndreptăţite.
11. În calitate de dovadă a stării civile pot servi, în anumite condiţii, şi alte documente eliberate în baza actelor respective de stare civilă. Acestea sînt:
a) copia actului de stare civilă sau extrasul de pe acesta - se eliberează în condiţiile stabilite la art. 18 alin. (2) din Lege;
b) extrasul de pe actul de stare civilă - se eliberează şi în cazurile:
- necesităţii dovezii unei căsătorii anterioare, după încetarea acesteia;
- necesităţii dovezii înregistrării naşterii unei persoane decedate;
- identificării necoincidenţei datelor din actul de stare civilă cu datele ce figurează în actele de identitate ale titularului;
- necesităţii dovezii înregistrării naşterii copilului de către părinţii decăzuţi din drepturile părinteşti;
c) actul autentic de stare civilă care, în cazuri excepţionale, poate fi prezentat, pentru a fi vizualizat în instanţele de judecată, organelor de urmărire penală şi organelor de stare civilă.              
Capitolul  II
Întocmirea actelor de stare civilă
Secţiunea  1
Modul de întocmire a actelor de stare civilă
12. Întocmirea actelor de stare civilă se efectuează manual sau cu utilizarea tehnicii de calcul.
13. La întocmirea actelor de stare civilă prin metodă manuală, acestea se vor completa lizibil, utilizîndu-se cerneala de culoare neagră. La întocmirea actelor de stare civilă cu utilizarea tehnicii de calcul, pentru imprimarea acestora se vor folosi vopsele sau prafuri calitative de culoare neagră.
14. Numerotarea actelor de stare civilă se face, pentru fiecare tip în parte, în momentul înregistrării acestora, consecutiv şi neîntrerupt, începînd cu data de 1 ianuarie, cu nr. 1, şi terminînd cu data de 31 decembrie, cu numărul ultimului act înregistrat.
15. La întocmirea actului de stare civilă, anul şi ziua se completează cu cifre arabe, iar luna cu litere.
16. Pe primul şi pe al doilea exemplar al actului de stare civilă se indică acelaşi număr de înregistrare.
17. În cazul în care actul de stare civilă este reconstituit sau transcris, pe acesta, pe lîngă numărul atribuit în conformitate cu procedura generală, se va înscrie, respectiv, litera "R" sau "T".
18. Rubrica "Locul naşterii" din cuprinsul actului de naştere se completează în conformitate cu denumirea actuală a localităţii şi în concordanţă cu organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova la data întocmirii actului.
19. Datele despre naţionalitatea părinţilor se înscriu în actul de naştere al copilului în baza actelor de identitate (buletin de identitate, paşaport de tip vechi), a certificatelor de naştere ale părinţilor, a actului de căsătorie identificat la OSC sau din spusele părinţilor (solicitantului), fapt ce se indică la rubrica "Menţiuni" a actului de naştere.
20. Datele privind cetăţenia persoanei se înscriu la rubrica respectivă în conformitate cu actul de identitate prezentat. Persoanele care nu au renunţat la cetăţenia Republicii Moldova, dar prezintă documente care dovedesc existenţa unei alte cetăţenii, se consideră cetăţeni ai Republicii Moldova.
21. La întocmirea actului de stare civilă, funcţionarul are obligaţia să verifice riguros veridicitatea declaraţiei şi concordanţa acesteia cu certificatele de stare civilă şi cu celelalte documente prezentate de declarant.
22. Ambele exemplare ale actului de stare civilă trebuie să fie identice în ce priveşte conţinutul şi corectitudinea întocmirii - realizarea acestei sarcini importante revenindu-i nemijlocit funcţionarului care le completează. Nu se permit în cuprinsul actelor de stare civilă nici un fel de ştersături, răzuiri, prescurtări sau adăugiri.
23. Actele de stare civilă întocmite în temeiul declaraţiei se semnează de către declarant şi de către funcţionar la momentul întocmirii, după care se aplică sigiliul.
24. Numele şi prenumele cetăţenilor Republicii Moldova se înscriu în conformitate cu ortografia limbii de stat. La întocmirea actelor de stare civilă este interzisă utilizarea formei diminutivale a prenumelor. Numele şi prenumele de provenienţă străină se înscriu după cum urmează:
a) cele din limbile care utilizează alfabetul latin - în conformitate cu ortografia limbilor respective;
b) cele din limbile cu alte alfabete se transcriu în grafie latină.
25. Numele şi prenumele cetăţenilor străini din ţările care folosesc alfabetul latin se înscriu conform ortografiei limbilor respective.
26. Numele şi prenumele cetăţenilor străini din ţările care folosesc alte caractere decît cele latine se înscriu în conformitate cu actele de identitate prezentate, aşa cum au fost ele transcrise oficial, de către organele competente din statul respectiv, în una din limbile de circulaţie internaţională ce utilizează alfabetul latin (engleză, franceză, spaniolă).
27. La înscrierea numelor şi prenumelor se va ţine cont de următoarele reguli:
- se permite utilizarea literei "k" în numele proprii ale cetăţenilor străini şi, ca excepţie, în cele ale cetăţenilor Republicii Moldova în virtutea tradiţiei grafice;
- literele "q", "w" şi "y" se utilizează în numele şi prenumele străine;
- dublarea literelor se permite doar în cazul numelor şi prenumelor străine;
- numele de familie ale cetăţenilor Republicii Moldova au o singură formă pentru genul masculin şi cel feminin; se va permite utilizarea genului feminin pentru persoanele de altă naţionalitate decît cea moldovenească;
- numele şi prenumele compuse se scriu prin cratimă.
28. Pentru transcrierea numelor şi prenumelor cetăţenilor Republicii Moldova din limba rusă în limba de stat, se vor  utiliza următoarele reguli:
- "ё" se transcrie prin "io";
- "й" se transcrie prin "i";
- "ий" se transcriu prin "i";
- "к" se transcrie fie prin "c", fie prin "ch", după caz;
- "ч" se transcrie prin "c", înainte de "e" şi "i", şi prin "ci", înainte de "o", "u", înainte de consoane şi la sfîrşit de cuvînt;
- "щ" se transcrie prin "şc", înainte de "e" şi "i", şi prin "şci" înainte de "o" şi "u";
- "ь" se transcrie prin "i", înainte de "e", iar ca semn al palatalizării nu se utilizează;
- legătura "ья" se transcrie prin "ia";
- "э" se transcrie prin "e";
- "ţ" se transcrie prin "iu";
- "я" se transcrie prin "ia", în poziţie iniţială şi după vocală, iar prin "ea" - după consoană în mijlocul şi la sfîrşitul cuvîntului;
- "дж" se transcrie prin "g".
Aceste şi alte reguli se consultă utilizînd în activitatea de întocmire a actelor de stare civilă Dicţionarul de prenume şi nume de familie purtate de moldoveni (autor M. Cosniceanu).
Secţiunea 2
Întocmirea actului de naştere
Documentele ce se prezintă la înregistrarea naşterii
29. Temeiurile pentru întocmirea actului de naştere sînt prevăzute la art. 20 din Lege. Dovada acestor temeiuri se face prin prezentarea următoarelor documente:
a) certificatul medical constatator al naşterii;
b) certificatul medical constatator al naşterii, eliberat de către o instituţie medicală privată, sau de către un medic particular, care a primit naşterea;
c) procesul-verbal (în cazul înregistrării naşterii copilului găsit);
d) hotărîrea judecătorească privind stabilirea faptului naşterii copilului de către o femeie concretă.
30. Certificatul medical constatator al naşterii este un document întocmit pe un formular tipizat, de model unic pe întreg teritoriul ţării.
31. Competenţa organelor învestite cu dreptul de eliberare a certificatului medical constatator al naşterii, modul şi termenele eliberării acestuia sînt stabilite prin ordinul comun nr. 110/51/56 din 23 aprilie 2002 al Ministerului Sănătăţii, Departamentului Statistică şi Sociologie şi DTI.
32. În scopul identificării părinţilor copilului şi înscrierii corecte a datelor personale, la înregistrarea naşterii, se prezintă şi alte documente (acte de identitate, certificate de căsătorie, procuri etc.)
Înscrierea numelui, prenumelui nou-născutului
33. În lipsa actului de identitate al unuia dintre părinţi din motive temeinice (deplasare de lungă durată, necunoaştere a locului aflării, tratament etc.), funcţionarul OSC nu este în drept să refuze înregistrarea naşterii. Datele despre tată, în acest caz, se înscriu conform certificatului de căsătorie ori a actului de căsătorie identificat.
Cetăţenii străini şi apatrizii prezintă, în mod obligatoriu, la înregistrarea naşterii copilului lor, actele de identitate.
34. În cazul în care certificatul de căsătorie al părinţilor copilului nu poate fi prezentat, funcţionarul organului de stare civilă verifică registrele de stare civilă şi, identificînd actul de căsătorie, întocmeşte actul de naştere conform modului stabilit. La fel se procedează şi în cazul în care declaraţia este făcută de altă persoană.
În actul de naştere al copilului, la rubrica "Numele mamei" se înscrie numele dobîndit prin căsătorie (în cazul neconcordanţei numelui mamei cu datele din paşaport).
35. Numele şi prenumele copilului se înscriu în actul de naştere potrivit art. 24 al Legii.
36. Prenumele copilului poate fi simplu sau compus din două prenume, potrivit voinţei ambilor părinţi, în cel din urmă caz prenumele se scrie prin cratimă. Funcţionarul organului de stare civilă poate refuza înscrierea unor prenume formate din expresii indecente ori ridicole. Nu se admite ca funcţionarul organului de stare civilă să refuze înscrierea prenumelui copilului din motivul că acesta lipseşte din dicţionarele onomastice.
37. Înregistrarea naşterii declarată după expirarea termenului de 3 luni, dar nu mai tîrziu de un an, se aprobă de către şeful OSC, operîndu-se menţiunea pe declaraţie. În cuprinsul cererii de înregistrare a naşterii se va menţiona motivul întîrzierii şi se vor anexa documentele justificatoare, cînd acestea există.
38. Întocmirea actului de naştere al copilului găsit  se face conform art.25 din Lege. Actul de naştere se va completa numai cu rubricile referitoare la copil, iar cele referitoare la datele despre părinţi rămîn necompletate.
La rubrica "Menţiuni" se înscrie: "Actul a fost întocmit conform procesului-verbal nr. __________  din "__" ______ 200__, din care rezultă că copilul a fost găsit  __________,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (de cine)
cu domiciliul în ____________,  str. ________nr. _____, şi încredinţat ___________".
Dacă ulterior copilul este recunoscut de mamă, OSC unde a fost înregistrată naşterea va cere prezentarea hotărîrii judecătoreşti privind stabilirea faptului naşterii acestui copil de către o femeie concretă sau a certificatului medical constatator al naşterii.
39. În cazul înregistrării naşterii copilului găsit, numele şi prenumele lui se înscriu conform deciziei OSC, despre care se va face menţiunea respectivă.
40. La insistenţa declarantului, în baza cererii depuse, patronimicul copilului se înscrie numai dacă părinţii copilului sînt de o naţionalitate alta decît cea moldoveană. În acest caz, patronimicul se înscrie la rubrica " Menţiuni".    
Înscrierea datelor despre părinţi
41. Dacă părinţii copilului nu sînt căsătoriţi, înscrierea datelor despre tată în actul de naştere al copilului se efectuează potrivit art. 23 alin. (4) din Lege în baza declaraţiei mamei, fapt menţionat într-o rubrică specială în actul de naştere şi semnat de către mamă sau de către persoana care face declaraţia de naştere. Concomitent cu certificatul de naştere, se eliberează o adeverinţă prin care se atestă înscrierea datelor despre tată la indicaţia mamei.
42. La înregistrarea naşterii copilului, cînd mama acestuia fiind căsătorită neagă faptul că soţul ei este tatăl nou-născutului  şi este împotrivă ca datele despre soţ să fie indicate în actul de naştere la rubrica privind tatăl copilului, datele despre tată se înscriu la indicaţia mamei numai în cazul cînd există şi acordul soţului. Declaraţia soţului, în caz de neprezentare la OSC, va fi autentificată notarial. În cazul dat, mama copilului depune o cerere în care comunică că soţul ei nu este tatăl copilului şi, din acest motiv, roagă ca, în actul de naştere al copilului, datele despre tată să fie indicate în conformitate cu art.23 alin.(4) din Lege. Acest fapt se înscrie la rubrica "Menţiuni" după cum urmează: "Rog să nu indicaţi în actul de naştere datele despre soţ (numele, prenumele), deoarece el nu este tatăl copilului". Cererea va fi  semnată de către mama copilului.
43. Naşterea copilului în cazul în care părinţii acestuia sînt minori şi necăsătoriţi se înregistrează în mod obişnuit.
44. Declaraţia de recunoaştere a paternităţii se înaintează la organul de stare civilă în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul unul dintre părinţi sau la OSC care deţine actul de naştere al copilului, anexîndu-se certificatul de naştere al acestuia.
45. Lipsa vizei de reşedinţă a unuia sau a ambilor părinţi nu poate servi drept motiv de refuz pentru soluţionarea problemei de stabilire a paternităţii. În acest caz, declaraţia se înaintează la OSC care deţine actul de naştere.
Declaraţiile de recunoaştere a paternităţii se înregistrează în registrul corespunzător.
46. Dacă în actul de naştere al copilului sînt înscrise datele despre tată, OSC refuză primirea declaraţiei de recunoaştere a paternităţii.
În cazul în care s-a stabilit că datele despre tată au fost înscrise anterior în baza actului de căsătorie sau în urma stabilirii paternităţii, funcţionarul OSC explică solicitanţilor că problema recunoaşterii paternităţii poate fi soluţionată numai după anularea de către instanţa judecătorească a datelor despre tată din actul de naştere.
47. În cazul imposibilităţii identificării actului de naştere al persoanei faţă de care se stabileşte paternitatea, problema se examinează numai după reconstituirea sau înregistrarea actului de naştere în modul stabilit.
48. Stabilirea paternităţii faţă de persoanele care au atins vîrsta de 18 ani, la data declaraţiei de paternitate, se admite doar cu consimţămîntul acestora. În asemenea cazuri, la declaraţia părinţilor se anexează şi declaraţia celui ce acceptă paternitatea, autentificîndu-i-se semnătura în modul stabilit. În rezultatul stabilirii paternităţii, în actul de naştere respectiv se vor efectua rectificările de rigoare, inclusiv la rubrica "Numele de familie", nefiind necesară întocmirea actului de schimbare a numelui şi/sau prenumelui. În caz de necesitate, la solicitarea persoanei, se eliberează un aviz.
49. Dacă unul dintre părinţi, din diferite motive (domiciliu în altă localitate, serviciu militar, boală gravă, condamnare etc.), nu se poate prezenta la organul stării civile, declaraţia acestuia de recunoaştere a paternităţii poate fi prezentată de către celălalt părinte, cu condiţia că semnătura persoanei ce recunoaşte paternitatea va fi autentificată notarial sau de către OSC în a cărui rază îşi are domiciliul declarantul.
În aceste cazuri, la rubrica "Menţiuni" a actului de naştere, se indică data şi organul care a autentificat semnătura.
Declaraţia de recunoaştere a paternităţii poate fi depusă, în prealabil, pînă la naşterea copilului (în perioada de graviditate a mamei), graviditatea fiind confirmată cu un certificat eliberat de comisia medicală. OSC va efectua menţiunea respectivă în actul de naştere al copilului cu condiţia că nici unul dintre părinţi nu şi-a revocat declaraţia.
Dacă naşterea copilului urmează a fi înregistrată de către alt organ de stare civilă, declaraţia de paternitate, la cerinţa acestuia, va fi expediată pe adresa lui.
50. În cazul în care semnătura părinţilor urmează a fi autentificată de către funcţionarul organului de stare civilă, o astfel de autentificare se va efectua în felul următor: "Subsemnatul(a), ________________, funcţionarul organului de stare civilă__________, confirm autenticitatea semnăturii tatălui __________ şi a mamei ____________, care au fost făcute personal în prezenţa mea. Persoana se identifică prin actul de identitate menţionat în cerere". " ___ " _______ 200__". Urmează semnătura funcţionarului.
51. Dacă stabilirea paternităţii are loc în baza hotărîrii judecătoreşti, datele despre tată în actul de naştere al copilului se înscriu în conformitate cu această hotărîre şi cu actele de identitate. Numele copilului urmează a fi rectificat conform hotărîrii respective, iar în cazul lipsei dispoziţiei de rectificare în textul hotărîrii - conform declaraţiei solicitantului.
52. La stabilirea paternităţii o dată cu înregistrarea naşterii, numele copilului înscris în actul de naştere va fi identic cu cel al mamei, iar datele despre tată se vor înscrie conform declaraţiei de paternitate. Dacă însă părinţii doresc ca copilul să poarte numele de familie al tatălui, acesta se înscrie iniţial la întocmirea actului.
53. Dacă, la momentul stabilirii paternităţii, copilul a atins vîrsta de 10 ani, pentru schimbarea numelui este necesar şi acordul acestuia.
54. Rectificarea numelui mamei în actul de naştere al copilului, în legătură cu înregistrarea căsătoriei părinţilor după stabilirea paternităţii, se efectuează în baza actului de căsătorie.
55. OSC, în mod obligatoriu, în termen de 5 zile, informează organul de asistenţă socială de la locul de trai al mamei copilului despre stabilirea paternităţii dacă schimbările respective au urmat după înregistrarea naşterii copilului.  
56. Datele despre copil (copii) se înscriu, la rubrica respectivă, în actele de identitate ale părinţilor, indicîndu-se obligatoriu data naşterii, locul şi numărul de înregistrare al actului.
57. În baza actului de naştere este eliberat certificatul de naştere. De asemenea, se eliberează o adeverinţă de naştere pentru anexarea ei la declaraţia privind alocaţiile pentru copii, adresată organelor de resort.
58. Codul numeric personal, atribuit la eliberarea certificatului medical constatator al naşterii, se înscrie în certificatul de naştere, precum şi în toate celelalte acte care vizează persoana în cauză. Organul de stare civilă înscrie, în actele de stare civilă şi în certificatele ce se eliberează în baza acestora, numărul de identificare al titularilor acestor acte (dacă titularii dispun de buletine de identitate sau dacă în paşapoartele de tip vechi, la pag. 27, este înscris numărul de identificare). În cazul copiilor găsiţi, la momentul înregistrării, OSC eliberează un certificat de atribuire a codului numeric personal.
Secţiunea 3
Întocmirea actului de căsătorie
59. Încheierea căsătoriei se face în condiţiile art. 11 din Codului familiei.
60. Căsătoria se încheie la unul din organele de stare civilă, prevăzute la art. 16 din Lege, pe a cărui rază îşi are domiciliul unul dintre viitorii soţi, părinţii lor sau rudele apropiate (dacă unul dintre viitorii soţi este orfan (documentele ce confirmă acest fapt se anexează
În cazul cînd căsătoria urmează a fi încheiată conform domiciliului părinţilor viitorilor soţi sau al unuia dintre ei, se va prezenta actul de identitate al unuia dintre părinţi, în care să fie menţionat domiciliul. Funcţionarul organului de stare civilă înscrie menţiunea corespunzătoare pe declaraţia de căsătorie, precum şi la rubrica "Menţiuni" a actului de căsătorie.
Declaraţiile de căsătorie se înregistrează în registru.
61. Funcţionarul OSC este obligat să confrunte datele înscrise în declaraţie cu datele din actele prezentate. Declaraţia se semnează de viitorii soţi în prezenţa funcţionarului de stare civilă.
În cazul primirii de către OSC a unei declaraţii ce cuprinde impedimente legale pentru căsătorie, înregistrarea acesteia se amînă, iar declarantului i se cere să-şi confirme spusele, prezentînd dovezile corespunzătoare. Dacă dovezile nu sînt prezentate, căsătoria se va înregistra conform regulilor generale.
62. În cazul cînd declaranţii nu s-au prezentat în ziua stabilită pentru a încheia căsătoria şi nu au anunţat în prealabil motivele sau acestea vor fi considerate ca neîntemeiate, declaraţia făcută urmează a fi recunoscută nulă, iar cei ce doresc să se căsătorească vor face o nouă declaraţie, respectînd cerinţele prevăzute de Lege.
Dacă persoanele nu se pot prezenta, din motive temeinice, la organul de stare civilă la termenul indicat, acesta poate fi prelungit, fără a depăşi două luni, făcîndu-se menţiunea corespunzătoare pe declaraţie, precum şi în registru.
63. Cererile privind reducerea vîrstei matrimoniale se soluţionează de către consiliul local (în sate, comune, oraşe) sau de primăria municipiului în a căror rază îşi au domiciliul persoanele care doresc să se căsătorească.
64. În cazul în care viitorii soţi au copii comuni minori, fapt ce se menţionează în actul de căsătorie, indicîndu-se numele, prenumele şi data naşterii acestora, funcţionarul este obligat să explice modul rectificărilor şi completărilor în actele de naştere ale copiilor.
65. În situaţia în care la înregistrarea căsătoriei se foloseşte un interpret (art. 35 alin. (6) din Lege), la rubrica "Menţiuni" din actul de căsătorie se înscriu datele corespunzătoare.
66. În actul de căsătorie se va indica, în mod obligatoriu, numărul actului de naştere şi organul care a înregistrat naşterea soţilor.
67. După luarea consimţămîntului viitorilor soţi, funcţionarul de stare civilă îi declară căsătoriţi, citindu-le unele dispoziţii din Codul familiei referitoare la drepturile şi îndatoririle soţilor.
Cazuri speciale
68. În cazul cînd unul dintre soţi dintr-o căsătorie consensuală de pînă la 8 iulie 1944 a dispărut fără urmă în timpul războiului sau a decedat (indiferent de timpul decesului), căsătoria poate fi înregistrată la OSC numai în baza unei hotărîri judecătoreşti privind stabilirea faptului că au avut loc relaţii de familie consensuale între aceste persoane, indicîndu-se data acestor relaţii. La rubrica "Menţiuni" din actul de căsătorie se va indica denumirea instanţei judecătoreşti, numărul şi data cînd a fost adoptată hotărîrea.
Înregistrarea căsătoriei cu cetăţeni străini şi apatrizi
69. Actele prezentate de către cetăţeni străini şi apatrizi şi certificatele eliberate de organele competente ale ţărilor străine în vederea încheierii căsătoriei urmează a fi legalizate consular, în modul stabilit, ele fiind valabile timp de 6 luni din ziua eliberării, dacă textul lor nu prevede altfel. Acelaşi termen de valabilitate se stabileşte şi pentru certificatele privind starea civilă eliberate cetăţenilor Republicii Moldova în eventualitatea unei căsătorii în străinătate. La actele respective se mai anexează copia paşaportului, inclusiv copia paginii pe care este aplicată viza de intrare-ieşire în Republica Moldova, certificatul medical, iar în cazul urgentării căsătoriei, actele ce justifică acest lucru.
70. Apatridul care locuieşte temporar în Moldova prezintă la organul de stare civilă actul de identitate valabil, eliberat de către organul competent al ţării în care îşi are domiciliul, anexînd la cerere:
a) certificatul privind starea civilă;
b) copia paginii din actul de identitate, pe care este aplicată viza de intrare-ieşire în Republica Moldova;
c) copia fişei de înregistrare la secţia sau biroul de evidenţă şi documentare a populaţiei sau copia permisului de şedere provizoriu al apatridului;
d) copia buletinului de identitate al apatridului domiciliat temporar în Republica Moldova.
71. Prin legalizare consulară se înţelege verificarea corespunderii documentelor cu cerinţele legislaţiei în vigoare a unui stat, aceasta constînd, de regulă, în stabilirea şi certificarea veridicităţii semnăturii unei persoane oficiale şi a sigiliului pe astfel de documente, cu scopul de a le folosi pe teritoriul altui stat.
72. Necesitatea legalizării este determinată de faptul că documentele perfectate şi eliberate de autorităţile unui stat se primesc spre examinare de autorităţile altui stat numai cu condiţia legalizării lor în modul stabilit, dacă legislaţia internă a statului corespunzător sau prevederile acordurilor internaţionale la care acest stat este parte nu prevăd altfel.
Funcţiile de legalizare consulară a documentelor oficiale le îndeplinesc:
În Republica Moldova - Direcţia generală consulară a Ministerului Afacerilor Externe;
peste hotarele Republicii Moldova - oficiile consulare ale Republicii Moldova.
73. Direcţia generală consulară a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova legalizează documentele întocmite pe teritoriul Republicii Moldova de către organele oficiale sau cu participarea lor, documente destinate pentru utilizarea lor peste hotarele ţării, precum şi documentele întocmite de către autorităţile statelor străine sau cu participarea autorităţilor acestora, legalizate în prealabil de către oficiile consulare ale statelor respective şi destinate pentru utilizare pe teritoriul Republicii Moldova.
74. Documentele perfectate în străinătate, aduse în Republica Moldova fără a fi legalizate de către oficiile consulare ale Republicii Moldova aflate peste hotarele ei, se legalizează în prealabil de către oficiul consular al ţării respective care se află pe teritoriul Republicii Moldova, apoi de către Direcţia generală consulară a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova.
Secţiunea  4
Înregistrarea desfacerii căsătoriei (divorţul)
Înregistrarea divorţului în baza declaraţiei
comune a soţilor care nu au copii minori comuni
75. În cazul examinării desfacerii căsătoriei în baza declaraţiei comune a soţilor care nu  au copii minori comuni sau adoptaţi de ambii soţi, aceştia prezintă concomitent cu depunerea declaraţiei de divorţ şi actele de identitate.
76. La primirea declaraţiei, funcţionarul OSC verifică datele înscrise în declaraţie cu cele din actele de identitate, înregistrează declaraţia şi numeşte data înregistrării divorţului la expirarea termenului de o lună de la depunerea declaraţiei de divorţ.
Şeful OSC sau funcţionarul responsabil previne declaranţii, sub semnătură, despre prevederile art. 43 alin. (5) din Lege.  
77. Declaraţia de desfacere a căsătoriei se înregistrează în modul stabilit în registrul respectiv.
78. Se interzice reducerea termenului de o lună pentru înregistrarea divorţului în baza declaraţiei comune a soţilor, termen stabilit la art. 36 alin. (3) din Codul familiei.
79. În unele cazuri, pentru motive temeinice (boală gravă, deplasare de lungă durată etc.), divorţul poate fi înregistrat şi în lipsa unuia dintre soţi, cu condiţia că acesta va face o declaraţie în care îşi va da  consimţămîntul la desfacerea căsătoriei în absenţa sa. Semnătura declarantului va fi autentificată notarial sau de şeful OSC de la locul aflării soţului în cauză.
80. Dacă soţii, din motive temeinice, nu se pot prezenta la OSC în ziua stabilită pentru înregistrarea divorţului, aceasta poate fi amînată, la cererea soţilor sau a unuia dintre ei, pe un termen care nu va depăşi 2 luni. Despre aceasta, pe declaraţie şi în registru, se face menţiunea corespunzătoare.
În acest caz, la declaraţia de divorţ depusă iniţial se anexează şi actul prin care se justifică motivul pentru care se amînă înregistrarea divorţului.
81. Dacă în cazul examinării problemei desfacerii căsătoriei se stabileşte că actul de încheiere a căsătoriei nu s-a păstrat, iar declaranţii dispun de actele de identitate cu menţiuni care confirmă încheierea căsătoriei, se va cere reconstituirea actului de căsătorie.
Problema divorţului va fi soluţionată în modul stabilit, iar menţiunea de divorţ va fi operată direct pe actul de căsătorie şi pe cel de naştere.
82. La declaraţia de divorţ a soţilor care nu au copii minori comuni se anexează următoarele acte:
a) certificatul de căsătorie sau extrasul de pe actul de căsătorie - pentru cazurile cînd certificatul este pierdut, faptul consemnîndu-se în declaraţia de divorţ;
b) certificatul de la locul de trai, eliberat de una din instituţiile de exploatare a locuinţelor (cooperativa de construcţie a locuinţelor, asociaţia de proprietari ai locuinţelor privatizate sau întreprinderea municipală (orăşenească) de gestionare a fondului locativ) sau de primăria satului, comunei sau oraşului - prin care se confirmă că soţii nu au copii minori comuni şi/sau declaraţia pe proprie răspundere că nu au copii minori comuni;
c) chitanţa privind achitarea taxei de stat (se prezintă în ziua înregistrării divorţului);
d) chitanţa privind achitarea serviciilor (se prezintă în ziua depunerii declaraţiei).
Înregistrarea divorţului la cererea unuia dintre soţi
83. Înregistrarea divorţului în baza declaraţiei unuia dintre soţi se înfăptuieşte în condiţiile art. 41 lit. b) şi art. 44 din Lege.
84. Modul stabilit pentru înregistrarea desfacerii căsătoriei cu persoanele recunoscute, prin hotărîre judecătorească, incapabile din cauza unei boli mintale nu este acelaşi pentru persoanele care sînt limitate în capacitatea de exerciţiu din cauza abuzului de alcool sau a substanţelor narcotice. În ultimul caz, divorţul se soluţionează conform dispoziţiilor generale.
85. Problema desfacerii căsătoriei cu persoanele condamnate la privaţiune de libertate pe un termen de cel puţin 3 ani va fi soluţionată de către OSC numai în cazul în care condamnatul se află la instituţia penitenciară. În acest caz, condamnatul nu profită de dreptul de a iniţia divorţul pe cale administrativă.
Desfacerea căsătoriei cu persoanele condamnate condiţionat la privaţiune de libertate cu suspendarea pedepsei ori puse în libertate în mod condiţionat sau din alte motive şi temeiuri de  punere în libertate va avea loc conform dispoziţiilor generale.
86. La declaraţia privind desfacerea căsătoriei făcută de către unul dintre soţi, cînd celălalt e condamnat la privaţiune de libertate pe un termen de nu mai puţin de 3 ani sau recunoscut incapabil ori declarat dispărut, va fi anexată copia sentinţei, sau hotărîrii judecătoreşti, după caz, şi certificatul de căsătorie (dacă solicitantul îl are în posesie).
Înregistrarea divorţului va avea loc, în prezenţa solicitantului, la expirarea termenului de o lună de la data depunerii declaraţiei.
Declarantul va comunica adresa condamnatului sau cea a tutorelui persoanei incapabile.
87. OSC, primind declaraţia de divorţ, are obligaţia de a-l informa despre aceasta pe soţul condamnat sau pe tutorele persoanei incapabile. Dacă faţă de soţul incapabil nu a fost instituită tutela, comunicarea va fi trimisă, prin scrisoare recomandată cu aviz de recepţie, pe adresa autorităţii tutelare de la domiciliul acestuia.
În scrisoare se va cere ca destinatarul, în termen de o lună, să comunice despre existenţa sau absenţa litigiilor privind copiii, patrimoniul, indemnizaţiile pentru întreţinerea soţului inapt de muncă, precum şi despre problema schimbării numelui de familie în urma divorţului (dacă este cazul).
OSC anunţă declarantului termenul stabilit pentru primirea răspunsului la comunicarea expediată, fixînd ziua cînd acesta trebuie să se prezinte pentru soluţionarea definitivă a problemei în cauză.
Dacă va urma un răspuns prin care se va confirma lipsa de litigii sau dacă nu va fi primit nici un răspuns, dar există dovada înmînării comunicării, divorţul va fi înregistrat în prezenţa declarantului, în ziua stabilită. În caz contrar, problema divorţului se va soluţiona pe cale judecătorească.
88. În cazul divorţului cu soţul condamnat la privaţiune de libertate pe un termen de cel puţin 3 ani, în afară de comunicarea trimisă acestuia, OSC concomitent, solicită de la administraţia instituţiei penitenciare informaţia privind confirmarea aflării soţului condamnat în instituţia penitenciară şi înmînării lui a comunicării cu privire la desfacerea căsătoriei declarată de soţ (soţie).
Divorţul urmează a fi înregistrat la primirea unui răspuns afirmativ, precum şi în lipsa unui răspuns al soţului condamnat, dacă există dovezi că comunicarea şi demersul au ajuns la destinaţie.
89. Este interzisă soluţionarea problemei divorţului în lipsa consimţămîntului soţiei în perioada de graviditate şi timp de un an de la naşterea copilului, care s-a născut viu şi trăieşte (art. 34 din Codul familiei).
90. În cazul în care soţul declarat dispărut fără urmă apare după ce a fost înregistrată desfacerea căsătoriei şi hotărîrea judecătorească privind dispariţia lui a fost anulată, OSC, conform declaraţiei acestuia, va completa actul de divorţ, eliberîndu-i certificatul de divorţ corespunzător. În cazurile cînd soţul apărut se împotriveşte divorţului realizat, actul de divorţ va fi anulat numai în temeiul hotărîrii judecătoreşti, fapt despre care se informează solicitantul.
Întocmirea actului de divorţ în baza hotărîrii judecătoreşti
91. Actul de divorţ se întocmeşte de către OSC din raza teritorială a instanţei judecătoreşti respective atît la cererea unuia dintre soţi, cît şi în lipsa acesteia.
92. Întocmirea actului de divorţ în baza hotărîrii judecătoreşti se face numai după ce aceasta a rămas definitivă. Data rămînerii definitive a unei hotărîri judecătoreşti se va calcula ţinîndu-se cont de următoarele reguli:
a) nu se va calcula ziua în care a fost pronunţată hotărîrea şi ziua în care expiră termenul de 15 zile;
b) dacă ultima zi a termenului este o zi de odihnă, acesta expiră la sfîrşitul zilei lucrătoare imediat următoare;
c) la calcularea termenului privind rămînerea definitivă a hotărîrii judecătoreşti se vor calcula şi zilele de odihnă.
Hotărîrile judecătoreşti cu privire la desfacerea căsătoriei nu pot fi executate de îndată, deoarece acestea nu cad sub incidenţa procedurii stabilite de executare imediată (art. 256 C. P. C.).
93. O dată cu înregistrarea divorţului şi eliberarea certificatului de divorţ, se aplică o ştampilă pe fişa buletinului de identitate sau în paşapoartele de tip vechi ale foştilor soţi, indicîndu-se denumirea OSC care a înregistrat divorţul, data şi numărul actului de divorţ, numele de familie şi prenumele soţului (soţiei).
94. Dacă înregistrarea divorţului a avut loc în lipsa unuia dintre soţi, menţiunea despre divorţ, în actele de identitate ale soţului care lipseşte, se va înscrie atunci cînd acesta se va prezenta la OSC pentru a primi certificatul de divorţ.
95. Dacă actul de divorţ a fost întocmit în baza copiei hotărîrii instanţei judecătoreşti privind desfacerea căsătoriei, se permite completarea actului respectiv la cererea unei persoane împuternicite care prezintă procura, cu indicarea acţiunii concrete (privind desfacerea căsătoriei), prevăzîndu-se şi numele ales de mandant la înregistrarea divorţului, dacă acesta este în drept să revină la numele de pînă la căsătorie.
96. După înregistrarea desfacerii căsătoriei, OSC va înscrie menţiunea despre divorţ în actul de căsătorie respectiv, iar dacă aceasta nu se află în arhiva OSC dat, se va trimite comunicarea corespunzătoare pe adresa OSC unde a fost înregistrată căsătoria. Această menţiune se operează şi în actele de naştere ale foştilor soţi.
Operînd menţiunea  despre divorţ pe actul de căsătorie şi pe cel de naştere, OSC va readresa comunicarea Direcţiei registre stare civilă pentru înscrierea acestei menţiuni şi în exemplarul doi al actului de căsătorie şi al celui de naştere. În menţiune se indică obligatoriu denumirea OSC care a înregistrat divorţul, numărul actului de divorţ, ziua, luna, anul şi temeiul înregistrării acestuia.
97. În caz de anulare de către instanţa de judecată a hotărîrii judecătoreşti despre divorţ, la constatarea faptului că divorţul a fost deja înregistrat de OSC, actul de divorţ se anulează dacă hotărîrea judecătorească conţine şi dispoziţia de anulare a acestuia. Menţiunea corespunzătoare de anulare se va înscrie în actul de divorţ, iar actul se va bara cu o linie dreaptă pe diagonală.
Faptul anulării fiecărui act concret se comunică Direcţiei registre stare civilă pentru a se înscrie menţiunea  respectivă şi pe exemplarul doi al acestuia.
Menţiunea despre anularea actului de divorţ se operează şi în exemplarele întîi şi doi ale actului de căsătorie.
98. În cazul desfacerii căsătoriei în baza unei hotărîri judecătoreşti emise în străinătate (legalizate în ordinea stabilită), modalitatea perfectării documentelor de divorţ este prevăzută la cap. III secţ. 4 a prezentei instrucţiuni.
Secţiunea 5
Schimbarea numelui şi/sau a prenumelui
cetăţenilor Republicii Moldova
99. Numele de familie şi prenumele constituie atributele de bază prin care se identifică persoana concretă şi care se înscriu în mod obligatoriu în actele de stare civilă, şi în alte acte oficiale conform legislaţiei naţionale.
100. Numele de familie se dobîndeşte prin efectul filiaţiei ori se modifică drept urmare a schimbării acestuia sau a schimbării stării civile a persoanei în condiţiile prevăzute de Codul familiei şi de Lege.
101. Prenumele se atribuie şi se stabileşte în momentul înregistrării naşterii în baza declaraţiei făcute de către persoana îndreptăţită şi poate fi schimbat sau rectificat în modul stabilit.
102. Numele de familie şi/sau prenumele se pot schimba pe cale administrativă, prin adoptarea deciziei de către OSC, care se aprobă de către DPSC.
103. Dreptul de a-şi schimba numele de familie şi/sau prenumele îl au cetăţenii Republicii Moldova care au atins vîrsta de 16 ani.
104. Schimbarea prenumelui copilului pînă la vîrsta de 16 ani se soluţionează de către OSC, pe baza cererii ambilor părinţi, conform art. 56 din Codul familiei, făcîndu-se rectificările corespunzătoare în actul de naştere al copilului (fără a se întocmi actul de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui). În caz de neînţelegere între părinţi, se va lua în consideraţie avizul autorităţii tutelare, ţinîndu-se cont, în exclusivitate, de interesele copilului.
105. Schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui copiilor cu vîrsta între 16-18 ani se soluţionează la cererea copilului, solicitîndu-se şi acordul în scris al părinţilor acestora, cu excepţia cazurilor obţinerii capacităţii depline de exerciţiu de către solicitant pînă la atingerea majoratului, în modul prevăzut de lege.
106. Schimbarea numelui de familie de către unul dintre soţi nu atrage după sine schimbarea numelui de familie al celuilalt soţ, însă pentru cazurile cînd numele de familie al soţului ce solicită schimbarea acestuia, îl poartă şi celălalt soţ, cererea lui poate fi admisă numai concomitent cu cererea celui de al doilea soţ.
107. Pentru anumite cazuri, la cererea solicitantului, se admite soluţionarea problemei de schimbare şi a patronimicului.
Temeiurile şi restricţiile de schimbare
a numelui de familie şi/sau prenumelui
108. Numele de familie şi/sau prenumele pot fi schimbate numai în baza următoarelor motive temeinice:
a) pronunţarea dificilă, dacă acestea sînt formate din expresii indecente, lipsite de eufonie, ridicole, precum şi dacă au fost transformate (schimonosite)prin traducere;
b) dorinţa de a avea numele de familie şi/sau prenumele corespunzător naţionalităţii solicitantului;
c) solicitarea unui nume de familie simplu în locul numelui de familie dublu;
d) dorinţa persoanei de a avea acelaşi nume de familie ca şi numele de familie al soţului sau să alăture la numele de familie al său numele de familie al soţului, în cazul cînd nu a făcut-o la căsătorie;
e) dorinţa de a reveni la numele de familie al său de pînă la căsătorie în cazul cînd nu a făcut-o la divorţ;
f) dorinţa de a purta numele de familie al tatălui (mamei) vitreg sau altei persoane, care a participat la educaţia solicitantului;
g) alte motive, dacă acestea vor fi recunoscute întemeiate, fapt care va fi descris detaliat în încheierea respectivă de către OSC.
109. Cazuri întemeiate de schimbare a prenumelui sînt recunoscute şi acelea, cînd solicitantul de fapt poartă un prenume diferit de cel care este înscris în actul de naştere pe numele acestuia.
110. Nu se consideră temei pentru schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui următoarele motive:
a) trecerea la numele de familie al rudelor ascendente de la care se intenţionează sau urmează să se moştenească averea;
b) schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui din considerente ce ţin de tălmăciri astrologice;
c) identificarea intenţiei de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui în scopuri abuzive ce ţin de încălcarea regimului de vize, eschivarea de plata pensiei de întreţinere, de achitarea datoriilor etc.
111. Schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui nu se permite în cazurile cînd:
a) solicitantul şi-a ales un nume de familie şi/sau prenume ce se pronunţă dificil sau ridicol;
b) solicitantul este urmărit penal sau are antecedente penale şi nu este reabilitat;
c) în rezultatul schimbării numelui de familie prin conexare acesta va deveni compus din trei nume de familie;
d) solicitantul este o persoană căsătorită şi numele de familie, schimbarea căruia se solicită, îl poartă după căsătorie şi soţul solicitantului, care refuză să depună concomitent cerere de schimbare a numelui de familie;
e) se solicită transliterarea numelui de familie şi/sau prenumelui cu caractere latine în baza regulilor ortografice ale unei limbi străine sau cu utilizarea semnelor diacritice.
Înaintarea cererii privind schimbarea
numelui de familie şi/sau prenumelui
112. Cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui se depune de solicitant personal, la OSC în a cărui rază teritorială acesta îşi are domiciliul.
113. În cererea privind schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui se indică problema propriu-zisă şi motivul schimbării numelui de familie şi/sau prenumelui, precum şi următoarele date: numele de familie, prenumele solicitantului; data şi locul naşterii; naţionalitatea sau apartenenţa etnică; starea civilă şi numele soţului sau fostului soţ; studiile, profesia, locul de muncă şi funcţia; serviciul militar; informaţii privind copii minori şi majori (numele, prenumele, data şi locul naşterii şi adresa domiciliului); antecedente penale; şi-a schimbat sau nu anterior solicitantul numele de familie şi/sau prenumele; localităţile unde a locuit solicitantul, inclusiv în legătură cu serviciul militar, studiile preuniversitare şi universitare, plecarea la cîştig; alte informaţii ce au importanţă pentru soluţionarea cererii.
114. La cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui, solicitantul anexează următoarele acte:
a) curicullum vitae;
b) explicaţie, privind motivele schimbării numelui de familie şi/sau prenumelui;
c) certificatul de naştere a solicitantului;
d) certificatul de căsătorie (dacă solicitantul este căsătorit);
e) certificatele de naştere ale copiilor minori;
f) certificatul de divorţ, dacă solicitantul este divorţat şi revine la numele de familie de pînă la căsătorie;
g) documentul prin care se confirmă prenumele de facto al solicitantului (pentru cazurile prevăzute la p. 109 din prezenta Instrucţiune);
h) xerocopia buletinului de identitate şi a fişei de însoţite sau a paşaportului ex-sovietic;
i) două fotografii;
j) chitanţa privind achitarea taxei de stat;
k) alte acte pe care solicitantul sau OSC le consideră necesare pentru argumentarea cererii.
115. La primirea cererii de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui funcţionarul OSC verifică dacă au fost depuse toate actele prevăzute de prezenta Instrucţiune, stabilind totodată identitatea solicitantului.
116. Dacă se identifică divergenţe în informaţia expusă în cerere şi cea din actele de stare civilă prezentate, solicitantul este obligat să aducă explicaţii respective în scris.
117. OSC îi revine sarcina de a verifica minuţios veridicitatea informaţiei indicate în cerere şi în documentele prezentate, de a-l preveni pe solicitant de răspunderea administrativă în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru comunicarea datelor vădit false.
Termenele şi modul de soluţionare a cererii privind
schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui
118. Cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui se examinează de către OSC în termen de 2 luni din ziua depunerii actelor necesare. Dacă există motive întemeiate (primirea cu întîrziere a copiilor de pe actele de stare civilă solicitate pentru organizarea dosarului, a avizului poliţiei etc.), şeful OSC poate prelungi acest termen pînă la 3 luni.
119. În scopul asigurării soluţionării competente a cererii de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui OSC va anexa la dosar următoarele copii de pe actele de stare civilă:
a) de naştere a solicitantului;
b) de căsătorie (dacă solicitantul este căsătorit);
c) de naştere a copiilor minori;
d) de stabilire a paternităţii, de adopţie (după caz);
e) de divorţ;
f) de pe alte acte de stare civilă anexarea cărora se justifică pentru cazul respectiv;
g) fişa personală pe numele solicitantului (de la RSP).
120. Copiile de pe actele de naştere, căsătorie sau divorţ, întocmite de către instituţiile consulare ale fostei URSS în străinătate vor fi solicitate de către OSC sau de către DPSC de la Arhiva registrelor stare civilă regională Moscova, iar cele întocmite de către organele competente într-o ţară străină - vor fi solicitate prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova sau al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale statelor străine în Republica Moldova.
121. OSC în caz de necesitate cere de la solicitant sau de la anumite instituţii informaţii sau documente suplimentare întru confirmarea sau negarea unor fapte ce prezintă interes pentru examinarea motivului concret de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui.
122. Dacă actul de naştere şi alte acte de stare civilă ale solicitantului, care urmează a fi rectificate în legătură cu schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui, sînt pierdute, atunci se recurge la reconstituirea acestora în ordinea stabilită, şi numai după aceasta se va soluţiona problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui.
123. Necesitatea reconstituirii actelor de stare civilă pe numele solicitantului invocă suspendarea termenului de 2 luni, prevăzut de art. 50 al Legii, stabilit pentru examinarea cererii de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui.
124. Pentru identificarea persoanei şi pentru a preveni intenţia unor solicitanţi de a profita de schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui în scopuri abuzive (eschivare de la plata pensiei de întreţinere, de la anchetare, judecată etc.). OSC este obligat să trimită organului de poliţie în raza căruia îşi are domiciliul solicitantul o interpelare, prin care să solicite verificarea informaţiei privind antecedentele penale ale solicitantului, ţinînd cont de restricţiile prevăzute la litera b) a punctului 111 din prezenta Instrucţiune.
În baza rezultatelor verificării organul de poliţie în timp de 20 zile va întocmi avizul respectiv şi îl va remite OSC.
125. Examinînd documentele prezentate OSC va întocmi decizia de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui, sau de respingere a cererii respective, în două exemplare, analizînd argumentele şi exprimînd părerea sa asupra acestei probleme după care va prezenta dosarul DPSC în vederea aprobării deciziei.
126. DPSC examinează materialele dosarului privind schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui în termen de 15 zile de la data primirii acestuia, luînd decizia respectivă.
Dacă DPSC consideră că decizia OSC este întemeiată aceasta se aprobă făcîndu-se inscripţia ,,se aprobă" pe ambele exemplare ale deciziei OSC anexate la dosar, unul dintre care urmează a fi remis OSC emitent.
127. În cazul cînd decizia OSC este neîntemeiată, DPSC nu o va aproba, făcînd o menţiune în scris pe decizie, referindu-se la motivele dezacordului cu aceasta şi restituie dosarul OSC emitent.
OSC va comunica solicitantului decizia DPSC şi îi va restitui acestuia, contra semnătură, documentele anexate la cerere, făcînd menţiunea respectivă pe dosar.
La cererea solicitantului DPSC îi va elibera acestuia în termen de trei zile, un aviz în scris, privind motivele refuzului aprobării deciziei de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui.
Schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui
de către cetăţenii Republicii Moldova care
 îşi au domiciliul în străinătate
128. Problema schimbării numelui de familie şi/sau prenumelui de către cetăţenii Republicii Moldova, care îşi au domiciliul în străinătate, urmează a fi soluţionată de către misiunea diplomatică sau Oficiul consular al Republicii Moldova în ţara respectivă.
129. Oficiul consular sau misiunea diplomatică primind cererea de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui organizează dosarul respectiv conform cerinţelor stabilite, alăturînd decizia proprie referitor la problema în cauză, şi remite dosarul DPSC pentru aprobare.
130. DPSC primind dosarul anexează la acesta copiile de pe actele de stare civilă respective şi îl transmite organelor competente ale Ministerului Afacerilor Interne, solicitînd avizul prevăzut la p. 124 din prezenta Instrucţiune, după care va lua decizia respectivă şi va remite un exemplar al deciziei Ministerului Afacerilor Externe pentru expedierea acestuia Oficiului consular sau misiunii diplomatice pentru întocmirea actului de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui.
Modul şi termenele de executare a deciziei
de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui
131. OSC (Oficiul consular sau misiunea diplomatică), primind decizia de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui aprobată de DPSC, o comunică solicitantului, invitîndu-l pe acesta să se prezinte în termen de o lună pentru înregistrarea actului de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui, prevenindu-l despre consecinţele nerespectării termenelor de prezentare.
132. În cazul cînd solicitantul nu se prezintă pentru întocmirea actului de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui în termenul stabilit, decizia pierde valabilitatea. O eventuală revenire la problema schimbării numelui de familie şi/sau prenumelui în acest caz este posibilă numai după expirarea termenului de 1 an.
133. Termenul expirat poate fi restabilit de către DPSC dacă neprezentarea solicitantului va fi explicată prin motive întemeiate (concediul medical, aflare în delegaţie, alte motive excepţionale) şi dacă între timp n-au apărut împrejurări care să împiedice înregistrarea schimbării numelui de familie şi/sau prenumelui.
134. În baza deciziei de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui, aprobate de DPSC, şi în prezenţa solicitantului se întocmeşte actul de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui în modul stabilit pentru înregistrarea actelor de stare civilă.
135. După întocmirea actului de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui, OSC eliberează solicitantului certificatul de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui şi aplică pe prima pagină a fişei de însoţire a buletinului de identitate (paşaportului), o ştampilă pe care se indică necesitatea schimbării buletinului de identitate (paşaportului) în termen de o lună.
Rectificarea actelor de stare civilă în baza actului de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui şi eliberarea certificatelor de stare civilă
136. Ca urmare a schimbării numelui de familie şi/sau prenumelui se rectifică actele de stare civilă întocmite anterior pe numele persoanei care şi-a schimbat numele şi/sau prenumele şi se eliberează, la cerere, noi certificate de stare civilă respective.
137. În baza actului de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui se rectifică următoarele acte de stare civilă:
a) actul de naştere al solicitantului - în caz de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui de către o persoană necăsătorită;
b) actul de naştere şi actul de divorţ - dacă la momentul întocmirii actului de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui căsătoria solicitantului este desfăcută;
c) actul de divorţ - dacă persoana după divorţ poartă numele de familie al fostului soţ sau al soţului din căsătoria precedentă;
d) actul de divorţ - dacă se trece la numele de pînă la căsătorie (de naştere) a unei persoane divorţate ce
n-a făcut o astfel de declaraţie la înregistrarea divorţului;
e) actul de căsătorie - dacă persoana este căsătorită şi poartă numele celuilalt soţ, inclusiv dacă revine la numele de pînă la căsătorie;
f) actul de căsătorie - dacă persoana căsătorită la înregistrarea căsătoriei a rămas în numele soţului precedent;
g) actul de căsătorie - cînd o persoană căsătorită va trece de la numele de familie de pînă la căsătorie la numele de familie al soţului;
h) în cazul schimbării prenumelui - în actul de naştere, iar pentru cei căsătoriţi - şi în actul de căsătorie;
i) actele de naştere ale copiilor minori.
În cazurile prevăzute în punctele b) - i) şi cînd solicitantul a fost căsătorit de mai multe ori rectificările se fac doar în ultimele acte de căsătorie sau de divorţ. Cele precedente nu se vor rectifica. La insistenţa solicitantului se pot rectifica toate actele de căsătorie şi de divorţ, dacă rectificările respective nu vor provoca aberaţii în ceea ce priveşte atribuirea numelor de familie în legătură cu înregistrarea căsătoriei sau a divorţului.
138. În cazul unui copil care nu a atins vîrsta de 16 ani, schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui de către unul dintre părinţi atrage după sine rectificarea datelor respective despre părinţi în actul de naştere al copilului, iar schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine şi rectificarea numelui de familie al copilului.
139. Dacă a fost schimbat numele de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului minor, dar care nu a atins vîrsta de 16 ani, poate fi schimbat la cererea ambilor părinţi, care poate fi depusă, atît concomitent cu cererea de schimbare a numelui de familie al unuia dintre părinţi, cît şi după înregistrarea schimbării numelui de familie.
În caz de neînţelegere între părinţi problema schimbării numelui de familie al copilului se va soluţiona numai după înregistrarea schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, ţinîndu-se cont de avizul autorităţii tutelare.
140. În actul de naştere al copilului care a atins vîrsta majoratului, datele despre părinţi se pot rectifica numai la cererea acestuia în modul prevăzut pentru rectificarea actelor de stare civilă.
141. OSC sau Oficiul consular care a înregistrat schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui va trimite Direcţiei registre stare civilă a DPSC şi OSC, care deţine actele de stare civilă respective, cîte un aviz privind operarea modificărilor (rectificărilor) în actele de stare civilă, şi aceste acte urmează a fi rectificate în baza actului de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui, eliberîndu-se, dacă este cazul, certificat (certificate) nou. Se solicită sau nu certificate noi - la fel va fi menţionat în comunicare.
142. Modul prevăzut la alineatul doi al punctului 137 din prezenta Instrucţiune se aplică şi în cazul actelor de adopţie şi de stabilire a paternităţii, întocmite anterior (pînă la intrarea în vigoare a Legii), pe numele copiilor adoptaţi sau a celor faţă de care a fost stabilită paternitatea, în cazul schimbării numelui de familie şi/sau prenumelui de către adoptatori sau de către persoana care a recunoscut paternitatea.
143. În cazul cînd adoptatorii, conform hotărîrii de adopţie, n-au fost înscrişi în actele de stare civilă în calitate de părinţi - se va rectifica numai actul de adopţie, dacă adopţia a fost înregistrată.
144. Orice menţiune înscrisă pe actul de stare civilă va conţine datele de identificare ale actului în temeiul căruia a fost înscrisă această menţiune şi va fi semnată de către funcţionarul responsabil aplicîndu-se sigiliul.
Secţiunea 6
Înregistrarea decesului
145.  Întocmirea actului de deces are loc, de regulă, la organul de stare civilă de la locul de trai al decedatului, precum şi la cel pe a cărui rază teritorială:
- s-a produs decesul;
- a fost găsit cadavrul persoanei decedate;
- se află instituţia medicală care a eliberat certificatul de deces;
- se află instanţa judecătorească care constată sau declară decesul persoanei;
- se află penitenciarul unde s-a produs decesul;
- decedatul a avut ultimul domiciliu (în cazurile persoanelor represate).  
146. Declaraţia de deces se va face verbal, de către persoanele menţionate la art. 56 alin.(2) şi (3) din Lege, în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei. Acest termen cuprinde atît ziua în care s-a produs decesul, cît şi ziua în care se face declaraţia.
147. Decesul se înregistrează în temeiul documentelor prevăzute la art. 54 din Lege.
148. În conformitate cu art. 56 alin. (4) din Lege, funcţionarul de stare civilă este obligat să reţină actul de identitate al celui decedat şi să aplice ştampila cu următorul conţinut "Decedat. Actul nr.____, anul, luna, ziua, înregistrat la organul de stare civilă ______________."  
Dacă OSC a înregistrat decesul în lipsa actelor de identitate, a livretului militar sau a adeverinţei de recrutare, atunci acesta va expedia o comunicare privind înregistrarea decesului respectiv biroului de evidenţă şi documentare a populaţiei sau centrului militar zonal din raza teritorială a OSC respectiv, precum şi organului teritorial de asigurări sociale - pentru persoanele decedate de vîrstă pensionară.
149. Dacă declarantul nu cunoaşte toate datele necesare pentru completarea rubricilor din actul de deces şi acestea nu rezultă din actul de identitate sau din certificatele de stare civilă prezentate ori din registrele de stare civilă aflate în păstrarea OSC la care se face înregistrarea, în act se vor înscrie numai datele ce se cunosc.
150. Înregistrarea cadavrului neidentificat se va efectua în baza documentelor prevăzute de Lege, precum şi a procesului-verbal întocmit de medicul legist (art. 56 alin. (7) din Lege). În acest caz, în actul de deces se va face următoarea menţiune: "Cadavru neidentificat. Înscrierea s-a făcut în baza dovezii eliberate de _________, cu nr. ____ din _______". Dacă ulterior se stabileşte identitatea cadavrului, actul respectiv de deces se va completa cu datele prezentate de aceste organe, aplicîndu-se menţiunea respectivă, fără a respecta modul de examinare a problemei stabilit pentru modificări, completări şi rectificări în actele de stare civilă şi fără a întocmi o încheiere specială.
151. Întocmirea actului de deces în temeiul unei hotărîri judecătoreşti, rămase definitive, privind declararea decesului unui cetăţean, se va face într-un registru aparte ("Acte reconstituite" sau "înregistrare ulterioară"), şi nu în cel de înregistrare curentă. La fel se procedează şi în cazul cînd declaraţia de înregistrare a decesului în baza certificatului constatator de deces are loc mai tîrziu de un an de la data acestuia.
Data încetării din viaţă a persoanei declarate decedate în temeiul hotărîrii judecătoreşti se va considera data rămînerii definitive a hotărîrii în cauză. Iar dacă instanţa judecătorească a stabilit timpul şi locul decesului, în actul de deces se vor indica datele respective conform hotărîrii judecătoreşti.
152. Comunicarea despre deces se expediază OSC care are în păstrare actul de naştere şi cel de căsătorie ale decedatului,  biroului teritorial de documentare a populaţiei şi, după caz, centrului militar zonal.
Menţiunea de deces înscrisă pe actele de stare civilă va avea următorul cuprins: "Decedat la "___" _______ 200 __. Actul nr. ______ din "___" _______ 200 __întocmit de primăria _______________, rl. ________." Menţiunea va fi semnată de către funcţionarul care o operează, aplicîndu-se sigiliul OSC.
153. După întocmirea actului de deces, OSC eliberează declarantului certificatul de deces în temeiul căruia se poate face înhumarea sau incinerarea cadavrului, precum şi adeverinţa de deces pentru a fi prezentată casei teritoriale de asigurări sociale în scopul solicitării îndemnizaţiei de deces.
154. În actul şi în certificatul de deces se înscrie codul de identificare al decedatului.
Cazuri speciale
155. Înregistrarea decesului persoanei, care a încetat din viaţă în penitenciar, are loc în baza  comunicării administraţiei acestuia expediate DPSC, însoţită de certificatul medical constatator de deces. Actul de deces va fi întocmit de OSC de la ultimul domiciliu al persoanei respective sau de OSC în a cărui rază este amplasat penitenciarul. Datele necesare pentru întocmirea actului de deces se vor înscrie conform comunicării primite din penitenciar.
156. Decesul persoanei represate, indiferent de timpul cînd a avut loc decesul, se înregistrează de către OSC într-un registru aparte ("Acte reconstituite"), în baza comunicării Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova. Data, cauza şi locul decesului se înscriu în actul de deces conform celor indicate în comunicare.
Dacă anterior actul de deces a fost deja întocmit, în caz de necesitate, el poate fi rectificat sau completat în baza demersului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, fără a întocmi o concluzie specială privind problema dată.
Despre întocmirea actului de deces sau rectificarea acestuia, OSC comunică DPSC în termen de 10 zile.
157. Dacă un cetăţean străin a decedat pe teritoriul Republicii Moldova, actul de deces se întocmeşte, în mod obligatoriu, în registrele stare civilă ale Republicii Moldova. În acest caz, potrivit art.19 alin. (2) din Lege, organele de stare civilă vor transmite, în termen de 3 zile, DPSC extrasul de pe actul de deces respectiv pentru a informa, prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne, oficiul consular sau misiunea diplomatică a ţării respective.  
Capitolul  III
Modul de reconstituire, de întocmire ulterioară
 şi de anulare a actelor de stare civilă.
Recunoaşterea şi transcrierea  actelor de stare civilă
Secţiunea  I
Reconstituirea actelor de stare civilă
158. Cererea de reconstituire a unui act de stare civilă, însoţită de actele doveditoare, se depune la OSC în a cărui rază îşi are domiciliul solicitantul. Se permite depunerea cererii privind reconstituirea actului de stare civilă şi la OSC în a cărui posesie s-a aflat acest act pînă la pierdere sau distrugere.
159. Reconstituirea actelor de stare civilă (de căsătorie, de adopţie, de stabilire a paternităţii, de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, de desfacere a căsătoriei, de deces) poate avea loc numai în baza documentelor ce confirmă existenţa anterioară a actului pierdut sau în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti.
160. Reconstituirea actului de deces are loc şi în baza comunicării Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova privind persoanele represate, decesul cărora s-a produs în locurile de represiune.
161. Reconstituirea actelor de stare civilă pe numele persoanelor decedate poate avea loc în temeiul deciziei OSC numai în cazul prezentării documentelor care confirmă datele necesare, pentru reconstituirea  actelor de stare civilă respective.
În cazul, cînd rudele decedatului (cei care iniţiază reconstituirea actelor de stare civilă) nu dispun de documentele necesare, actele respective, pe numele persoanei decedate, se întocmesc în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti privind stabilirea faptului înregistrării actului de stare civilă.
162. Faptul pierderii registrelor de stare civilă sau a actelor de stare civilă din cuprinsul registrului respectiv va fi confirmat, după verificarea prealabilă a registrelor, atît de OSC respectiv, cît şi de DPSC registre stare civilă printr-o comunicare scrisă. Perioada verificării registrelor va cuprinde 5 ani (cîte doi ani pînă şi după anul indicat în cerere).
163. La cererea privind reconstituirea actelor de stare civilă, solicitantul   anexează următoarele acte:
a) adeverinţă forma nr. 28;
b) curicullum vitae (redarea detaliată, în ordine cronologică, a datelor despre părinţi, fraţi, surori şi copii - data naşterii, numele şi prenumele, date privind căsătoriile, divorţurile);
c) explicaţia;
d) extrase de pe actele sale de identitate;
e) extras de pe cartea de imobil cu date despre componenţa familiei părinţilor solicitantului (în caz de necesitate);
f) documente constatatoare privind datele ce urmează a fi înscrise în actul reconstituit (copiile actului de identitate, a livretului militar, a carnetului de muncă, a legitimaţiei de pensionar, ale documentelor de studii, a certificatului de căsătorie, a certificatului de divorţ, ale certificatelor de naştere a copiilor; ale certificatelor de naştere sau de deces ale fraţilor, surorilor, părinţilor titularului actului ce urmează a fi reconstituit);
f) fotografia titularului;
h) după caz, pot fi solicitate şi alte documente doveditoare.
164. Întru verificarea informaţiilor depuse de declarant, OSC va expedia interpelări instanţelor respective.
165. În scopul asigurării soluţionării competente a cererii privind reconstituirea actului de stare civilă, OSC va anexa la dosar şi copiile de pe următoarele acte de stare civilă:
a) de naştere al solicitantului;
b) de căsătorie (dacă solicitantul este căsătorit);
c) de naştere ale copiilor;
d) de divorţ; precum şi
e) de pe alte acte de stare civilă a căror anexare se justifică pentru cazul respectiv.
166. În baza avizului OSC, aprobat de şeful acestuia, se va întocmi actul reconstituit în 2 exemplare. Solicitantului i se va elibera în baza actului reconstituit certificatul respectiv, iar în caz de necesitate, acesta va fi trimis la OSC de la domiciliul solicitantului, pentru a-i fi înmînat.
Exemplarul doi al actului reconstituit urmează a fi trimis Direcţiei registre stare civilă.
167. Actul de stare civilă reconstituit în baza hotărîrii judecătoreşti privind constatarea faptului înregistrării actului de stare civilă se va întocmi de către OSC fără emiterea unei dispoziţii referitor la problema dată.
168. Întocmirea actului de stare civilă reconstituit se va face de către OSC în posesia căruia s-a aflat acest act pînă la pierdere, cu excepţia OSC din ţările străine (inclusiv CSI). În aceste cazuri, actul de stare civilă reconstituit urmează a fi întocmit la OSC de la locul de trai al solicitantului.
169. Cetăţenii Republicii Moldova care îşi au domiciliul în străinătate, precum şi cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie care au înregistrat acte de stare civilă în Republica Moldova pot depune cerere de reconstituire a actului de stare civilă pierdut la oficiul consular sau la misiunea diplomatică a Republicii Moldova din ţara respectivă.
Actul de stare civilă va fi reconstituit de către OSC, în a cărui posesie s-a aflat pînă la pierdere sau distrugere, în baza demersului oficiului consular sau al misiunii diplomatice, însoţit de acte doveditoare, adresat prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, DPSC.
Secţiunea 2
Întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă
170. Întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă se face conform prevederilor art.26 alin.(2) şi (3) şi ale art. 60 din Lege.
171. Înregistrarea ulterioară a actelor de naştere sau de deces se va face numai în cazul prezentării documentelor prevăzute de legislaţie pentru confirmarea faptului că alt act de naştere sau de deces pe numele persoanei date nu a fost întocmit pînă la momentul depunerii cererii.
172. Întocmirea ulterioară a actului de stare civilă se face în baza avizului OSC, aprobat de DPSC, în registrul actelor reconstituite, cu menţiunea "Înregistrare ulterioară", operată în partea dreaptă de sus a actului.
173. Pot cere întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă:
1) Pe numele unui copil sau al unei persoane majore declarate incapabile:
a) părinţii (unul dintre părinţi);
b) rudele părinţilor sau o altă persoană împuternicită de aceştia;
c) autoritatea tutelară;  
d) alte persoane sau instituţia la întreţinerea cărora se află copilul.
2) Pe numele persoanelor majore:
a) persoana în cauză;
b) persoana împuternicită;
c) rudele persoanei decedate pe al cărui nume se cere întocmirea ulterioară a actului de naştere şi/sau de deces.
174. La cererea privind întocmirea ulterioară a actului de naştere sau de deces se depun:
a) certificatul medical constatator al naşterii (al decesului);
b) adeverinţa forma nr.28, care va cuprinde informaţia privind lipsa actului de naştere (de deces), solicitată de la organele de stare civilă:
- din raza teritorială unde s-a produs naşterea (decesul);
- din raza teritorială unde îşi au sau şi-au avut domiciliul părinţii copilului - din momentul naşterii acestuia pînă la data depunerii cererii de înregistrare ulterioară;
- din raza teritorială unde şi-a avut ultimul domiciliu decedatul sau a fost găsit cadavrul acestuia ori a instituţiei care a eliberat certificatul constatator al decesului;
c) explicaţia (informaţia detaliată privind locul şi data naşterii (decesului), enumerîndu-se localităţile anterioare de trai, motivul încălcării termenului stabilit pentru înregistrarea actului respectiv);
d) copia certificatului de căsătorie, după caz;
e) copiile actelor de identitate ale părinţilor (ale unuia dintre părinţii) copilului a cărui naştere urmează a fi înregistrată (paşaport de tip vechi sau buletin de identitate);
f) certificatul privind evidenţa medicală a copilului, eliberat de medicul de sector (de familie), cu indicarea obligatorie a perioadei de evidenţă şi a stării de sănătate a copilului;
g) extrasul din cartea de imobil cu date privind componenţa familiei, după caz;
h) certificatul de la instituţia şcolară (preşcolară), pentru confirmarea faptului că copilul frecventează instituţia, precum şi comunicarea informaţiei privind actele prezentate la înscrierea copilului în instituţia respectivă;
i) fotografia actuală a copilului;
j) actele de identitate şi livretul militar (adeverinţa de recrutare) ale persoanei decedate, după caz;
alte documente în caz de necesitate.
Lipsa unor acte justificative nu va împiedica înregistrarea ulterioară a decesului, însă se va cere o explicaţie scrisă privind motivele neprezentării lor.
175. În cazul pierderii certificatului medical constatator al naşterii (decesului) în original, se prezintă duplicatul acestuia.
176. Dacă în urma verificării documentelor prezentate este imposibil de determinat naţionalitatea părinţilor copilului sau naţionalitatea decedatului, aceasta se va înscrie conform prevederilor pct. 19 din prezenta instrucţiune, iar în caz de necesitate, OSC va solicita Biroului de evidenţă şi documentare a populaţiei sau Direcţiei generale de documentare a populaţiei o informaţie privind apartenenţa etnică a persoanei respective.
Secţiunea 3
Anularea actelor de stare civilă
177. Orice act de stare civilă reconstituit sau întocmit repetat ori actul primar de divorţ se va anula prin decizia OSC care deţine actul sau a OSC de la domiciliul solicitantului.
Actul reconstituit sau cel întocmit repetat se va anula prin decizia OSC de la domiciliul solicitantului.
Dacă divorţul a fost înregistrat în baza hotărîrii judecătoreşti prin care unul dintre soţi e declarat dispărut fără urmă, iar, ulterior, această hotărîre a fost anulată şi, la cererea soţilor, actul de căsătorie a fost repus în drept, actul de divorţ va fi anulat de către OSC care deţine actul, fără a se emite o decizie specială.
178. Procedura de anulare a actului de stare civilă primar, precum şi a celui reconstituit sau întocmit repetat poate fi iniţiată de către persoana interesată la OSC în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul aceasta sau din iniţiativa OSC care a constatat motivul şi necesitatea anulării (art. 62 alin.(3) din Lege), precum şi de către DPSC.
179. Examinînd problema anulării actului de stare civilă, OSC este obligat, în caz de necesitate, să solicite de la anumite organe şi instituţii acte şi informaţii doveditoare.
Dosarul cu materialele privind anularea actului de stare civilă reconstituit sau întocmit repetat urmează a fi trimis, spre aprobare, la DPSC.
180. Executînd decizia OSC de anulare a actului de stare civilă reconstituit sau întocmit repetat ori hotărîrea judecătorească de anulare a actului primar de stare civilă, OSC va bara actul anulat, făcînd menţiunea corespunzătoare.
Certificatul eliberat anterior în baza actului de stare civilă anulat va rămîne în dosarul de anulare.
181. În actele de identitate ale persoanei concrete, OSC va opera menţiunea privind anularea actului respectiv. În acest scop, pe diagonala ştampilei privind înregistrarea actului de stare civilă se înscrie "Anulat", aplicîndu-se semnătura funcţionarului respectiv.
182. O căsătorie poate fi recunoscută nulă doar în baza hotărîrii judecătoreşti. Căsătoria recunoscută nulă se consideră nevalabilă din momentul încheierii acesteia.
În caz de recunoaştere a nulităţii căsătoriei, OSC anulează actul de căsătorie. Dacă, în procesul de judecată, circumstanţele care împiedică încheierea căsătoriei sînt înlăturate, aceasta poate fi recunoscută, de către instanţa judecătorească, ca fiind valabilă din momentul înlăturării impedimentelor în cauză.
Dacă în baza hotărîrii judecătoreşti căsătoria a fost recunoscută nulă numai pînă la momentul înlăturării impedimentelor privind încheierea căsătoriei, la rubrica menţiuni OSC va înscrie "În temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti _______________________ nr. __________ din
    (denumirea)
"___" ________ 200__"  căsătoria din momentul căsătoriei şi pînă la "___" __________ 200__ se consideră nulă". Urmează semnătura funcţionarului şi aplicarea ştampilei OSC. Certificatul de căsătorie eliberat anterior se anulează şi se eliberează un alt certificat de căsătorie în care data încheierii căsătoriei se indică cea menţionată în hotărîrea judecătorească.                                                                                          
183. Soţul care şi-a schimbat numele la încheierea căsătoriei, luînd numele a celuilalt soţ, în cazul recunoaşterii nulităţii căsătoriei are dreptul să-şi menţină acest nume, dacă în hotărîrea instanţei de judecată recunoaştere a nulităţii căsătoriei este dispusă expres această acţiune.
În acest caz anulînd actul de căsătorie la rubrica "Menţiuni" se înscrie că după recunoaşterea nulităţii căsătoriei, soţul menţine numele obţinut la înregistrarea căsătoriei.
În cazul în care în hotărîrea instanţei judecătoreşti privind recunoaşterea nulităţii căsătoriei nu este expus expres că soţul care şi-a schimbat numele în rezultatul căsătoriei respective, va purta şi în continuare acest nume, în actele de identitate a persoanei vizate se va însrie menţiunea "Buletinul de identitate (paşaportul) urmează a fi schimbat în termen de 1 lună".
184. Dacă căsătoria a fost desfăcută în temeiul hotărîrii judecătoreşti privind declararea persoanei ca fiind decedată şi, după apariţia acesteia şi anularea actului de deces, căsătoria nu a fost restabilită în legătură cu faptul că celălalt soţ a încheiat o nouă căsătorie, OSC, la rubrica "Menţiuni" a actului de căsătorie, operează menţiunea: "Căsătorie desfăcută în legătură cu declararea persoanei ca fiind decedată în temeiul hotărîrii judecătoreşti emise de ____________ nr. ________ din " ___" _________ 200 ___".
Menţiunea este operată în baza cererii unuia dintre foştii soţi. La cerere se anexează următoarele acte:
a) copia hotărîrii judecătoreşti sau extrasul de pe aceasta, privind recunoaşterea unuia dintre soţi decedat;
b) copia hotărîrii judecătoreşti sau extrasul de pe aceasta referitor la anularea hotărîrii judecătoreşti privind recunoaşterea unuia dintre soţi decedat;
c) certificatul de căsătorie care confirmă încheierea unei alte căsătorii după recunoaşterea primului soţ ca fiind decedat.
Despre înscrierea efectuată, OSC înştiinţează Direcţia registre stare civilă pentru operarea menţiunii în exemplarul doi al actului de căsătorie.
La solicitarea foştilor soţi, OSC poate elibera un certificat ce confirmă faptul încetării căsătoriei.
185. În cazul apariţiei persoanei declarate decedată printr-o hotărîre judecătorească, şi anulării hotărîrii judecătoreşti privind declararea decesului, actul de deces se anulează în baza hotărîrii judecătoreşti care a anulat hotărîrea anterioară.
186. În cazul apariţiei soţului recunoscut în baza hotărîrii judecătoreşti dispărut fără urmă (în temeiul căreia căsătoria a fost desfăcută de OSC) şi revocării hotărîrii respective, actul de divorţ poate fi anulat dacă celălalt soţ nu a încheiat o altă căsătorie.
În cererea privind anularea actului de divorţ, soţii sînt obligaţi să-şi confirme acordul comun de reconstituire a căsătoriei, precum şi faptul că nici unul dintre ei nu a încheiat o altă căsătorie. La cerere se anexează următoarele acte:
a) copia hotărîrii judecătoreşti sau extrasul de pe aceasta privind recunoaşterea unuia dintre soţi dispărut fără urmă;
b) copia hotărîrii judecătoreşti sau extrasul de pe aceasta privind revocarea hotărîrii judecătoreşti despre recunoaşterea unuia dintre soţi dispărut fără urmă;
c) certificatul de divorţ;
d) certificatul de căsătorie.
187. Despre anularea actului de stare civilă se va comunica persoanei care a iniţiat procedura respectivă, OSC care deţine actul primar de stare civilă şi Direcţiei registre stare civilă.
188. OSC va soluţiona problema anulării actului de stare civilă reconstituit sau a celui întocmit repetat în termen de o lună de la data depunerii cererii de anulare. Pentru motive temeinice, acest termen poate fi prelungit de DPSC pînă la 2 luni.
189. Anularea actelor de stare civilă ai căror titulari sînt cetăţeni străini sau apatrizi, întocmite de către organele de stare civilă din Republica Moldova, se va efectua în acelaşi mod prevăzut pentru cetăţenii Republicii Moldova.
Secţiunea 4
Recunoaşterea şi transcrierea actelor de stare civilă
190. Actele de stare civilă eliberate persoanelor de către organele competente ale ţărilor străine, în conformitate cu legile acestora, sînt recunoscute în Republica Moldova cu respectarea acordurilor internaţionale la care una din părţi este Republica Moldova.
191. Pentru recunoaşterea în Republica Moldova a valabilităţii actelor de stare civilă eliberate de organele competente ale statelor străine pe numele cetăţenilor străini şi ale apatrizilor este suficient ca acestea să fie legalizate în modul stabilit, dacă tratatele internaţionale la care una din părţi este Republica Moldova, nu prevăd altfel.
192. Actele de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova întocmite de către organele competente ale statelor străine au putere doveditoare (sînt recunoscute) pe teritoriul Republicii Moldova după transcrierea în registrele de stare civilă ale Republicii Moldova.
193. În cazul prezentării hotărîrii judecătoreşti privind desfacerea căsătoriei emise de o instanţă din străinătate:
a) aceasta se va recunoaşte ca document care atestă desfacerea căsătoriei în urma legalizării acestuia în modul prevăzut la pct. 73 şi 74 ale prezentei instrucţiuni;
b) dacă în baza hotărîrii instanţei judecătoreşti a fost înregistrat divorţul, întocmindu-se actul corespunzător la organele de stare civilă, acesta urmează a fi supus transcrierii, eliberîndu-se certificatul de divorţ;
c) pentru cazurile cînd nu se atestă înregistrarea de către organele de stare civilă a divorţului sau cînd acest fapt este imposibil de identificat (referitor la statele CSI), se va purcede la înregistrarea divorţului în baza hotărîrii judecătoreşti prezentate, emise pînă la 17 august 2001. Taxa de stat, în acest caz, se încasează în mărimea prevăzută la art. 3 pct. 2) lit. b) din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03.12.1992 (cu modificările ulterioare) - 1000%.
194. Transcrierea actelor de stare civilă ale cetăţenilor Republicii Moldova, înregistrate de către organele competente în străinătate, se înfăptuieşte în condiţiile art. 65 din Lege.
195. Cererea privind transcrierea actului de stare civilă se depune la OSC de la domiciliul persoanei interesate, la OSC al municipiului Chişinău sau la DPSC.
196. La cererea privind transcrierea actului de stare civilă se anexează:
a) copia sau extrasul de pe actul de stare civilă întocmit în străinătate ori, în cazul imposibilităţii obţinerii lor, certificatul respectiv, legalizate şi traduse în limba de stat, după caz;
b) copiile actelor de identitate ale părinţilor copilului (la transcrierea actului de naştere) sau ale persoanelor căsătorite (la transcrierea căsătoriei);
c) copia certificatului de căsătorie;
d) copia actului de identitate al persoanei decedate (la transcrierea actului de deces).
Neprezentarea actelor indicate la lit. b)-d) nu împiedică transcrierea acestora, operîndu-se o menţiune pe cererea de transcriere privind motivul imposibilităţii prezentării acestora.
197. OSC de la locul de trai al solicitantului, primind cererea respectivă, o expediază, spre aprobare, DPSC, după care aceasta se transmite spre executare OSC al municipiului Chişinău. Termenul executării de către OSC mun. Chişinău a cererii de transcriere a actelor de stare civilă nu va depăşi 15 zile.
198. OSC al municipiului Chişinău întocmeşte actul de stare civilă în registrele actelor reconstituite, cu menţiunea "Transcriere" în partea dreaptă de sus a actului. Solicitantului i se eliberează certificatul respectiv sau, după caz, se trimite la OSC de la domiciliul acestuia pentru a-i fi înmînat.
Exemplarul doi al actului transcris urmează a fi trimis Direcţiei registre stare civilă.
199. În cazul în care în actul de căsătorie care urmează a fi transcris lipseşte rubrica "Numele soţilor după căsătorie", actul se transcrie fără completarea acestei rubrici.
La cererea solicitantului, rubrica respectivă va fi completată în modul stabilit pentru cazurile privind modificarea, rectificarea sau completarea actului de stare civilă (art. 66 din Lege şi cap. IV din prezenta instrucţiune).
Capitolul IV
Modul şi temeiurile modificării, completării
şi rectificării actelor de stare civilă.
Înscrierea menţiunilor pe actele de stare civilă
200. În cazul în care nu există litigii între persoanele interesate şi sînt motive temeinice pentru modificarea, completarea sau rectificarea actelor de stare civilă, acestea se vor efectua de către OSC.
În cazul dezacordului dintre persoanele interesate, problemele privind modificarea, completarea sau rectificarea actelor de stare civilă vor fi soluţionate pe cale judecătorească.
201. Modificarea, completarea sau rectificarea actelor de stare civilă se operează la cererea respectivă sau din oficiu, în cazul:
a) schimbării numelui, prenumelui şi locului naşterii în legătură cu adopţia copilului, precum şi în cazul înscrierii adoptatorilor în calitate de părinţi ai adoptatului;
b) schimbării numelui unuia dintre părinţi (soţi) în legătură cu desfacerea căsătoriei sau cu declararea nulităţii acesteia;
c) schimbării numelui copilului minor în baza prevederilor art. 56 alin. (1) şi (2) din Codul familiei şi ale art. 49 alin. 5 din Lege;
d) anulării hotărîrii instanţei judecătoreşti privind recunoaşterea paternităţii;
e) anulării sau declarării nule a hotărîrii judecătoreşti privind adopţia;
f) stabilirii paternităţii de către instanţa judecătorească a paternităţii;
g) contestării, pe cale judecătorească, a datelor despre mamă sau tată din actul de naştere;
h) schimbării numelui de familie de către părinţi;
i) lipsei unor date în actele de stare civilă (numele, prenumele, naţionalitatea părinţilor etc.);
j) inexactităţii datelor înscrise în actul de stare civilă;
k) cererii comune a părinţilor privind schimbarea numelui şi/sau a prenumelui copilului minor;
l) indicării în actul de naştere a diminutivului sau hipocoristicului prenumelui;
m) rectificării numelui şi/sau prenumelui în legătură cu schimbarea sexului (în caz de hermafroditism);
n) identificării greşelilor care au fost comise la înregistrarea actelor de stare civilă (omisiuni de date şi cuvinte, denaturări etc.);
o) completării rubricii privind tatăl din actul de naştere al copilului, modificării sau omiterii datelor respective;
p) înregistrării actului de stare civilă cu abateri de la onomastica naţională;
q) rectificarea rubricii "naţionalitatea" în actele de stare civilă;
r) precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
202. Hotărîrea instanţei judecătoreşti privind decăderea din drepturile părinteşti nu constituie temei pentru omiterea din actul de naştere al copilului a datelor despre părinţi, dacă în hotărîrea menţionată nu este dispusă expres această acţiune.
203. Modificările, completările şi rectificările actelor de stare civilă se fac în baza:
a) hotărîrii instanţei judecătoreşti privind încuviinţarea adopţiei;
b) deciziei OSC privind schimbarea numelui şi/sau a prenumelui minorului (art. 56 din Codul familiei şi art. 49 din Lege);
c) actelor de naştere, de căsătorie, de divorţ, de deces;
d) cererii comune a părinţilor privind stabilirea paternităţii;
e) hotărîrii judecătoreşti privind constatarea inexactităţilor şi greşelilor în actul de stare civilă;
f)hotărîrii judecătoreşti privind:
- excluderea datelor despre mamă sau tată din actul de naştere;
- modificarea unei hotărîri judecătoreşti anterioare de adopţie;
- anularea unei hotărîri judecătoreşti anterioare de stabilire a paternităţii;
- anularea sau declararea nulităţii adopţiei;
- declararea nulităţii căsătoriei;
g) actului de schimbare a numelui şi/sau a prenumelui;
h) paşaportului de tip vechi sau certificatului privind apartenenţa etnică (în cazurile schimbării naţionalităţii);
i) cererii unei mame singure privind completarea actului de naştere al copilului, precum şi a  persoanei care a atins majoratul privind completarea propriului act de naştere cu date despre tată la modificarea sau omiterea acestor date, conform art. 69 alin. (2) lit. d) din Lege;
j) cererii de rectificare, modificare sau completare în temeiul actelor de stare civilă premergătoare deţinute de OSC;
k) cererii persoanei îndreptăţite de rectificare a numelor şi prenumelor, în corespundere cu onomastica naţională;
l) deciziei OSC (pentru cazurile prevăzute de pct. 201 lit. c), i) - o) şi q) din prezenta instrucţiune.
204. Cererea de modificare, completare sau rectificare a actului de stare civilă se depune la OSC din localitatea unde îşi are domiciliul solicitantul sau la OSC care deţine actul respectiv. În cazul rectificării numelui şi/sau a prenumelui în legătură cu schimbarea sexului, cererea poate fi depusă şi la OSC pe a cărui rază se află instituţia medicală care a eliberat certificatul de schimbare a sexului.
205. Cererea de modificare se examinează numai în cazul identificării actului de stare civilă a cărui modificare este solicitată. În cazul în care solicitantul dispune numai de certificatul de stare civilă, iar actul respectiv nu este identificat, se va recurge mai întîi la reconstituirea, înregistrarea ulterioară şi transcrierea acestuia şi doar mai apoi se va soluţiona şi problema modificării actului respectiv.
206. În cazurile în care, în actele de stare civilă, se atestă inexactităţi referitor la data, locul naşterii şi în special la numele şi prenumele unei persoane, cînd acestea au fost denaturate în procesul transliterării cu litere ale alfabetului chirilic, rectificarea se soluţionează în baza actelor de naştere sau de căsătorie ale ascendenţilor, fără organizarea dosarelor de rectificare, solicitîndu-se doar cererea privind rectificarea vizată. În astfel de situaţii, în act se vor înscrie rectificările, indicîndu-se numărul, data şi locul întocmirii actului care a servit drept temei pentru operarea rectificării.
Utilizarea acestei modalităţi de rectificare (fără întocmirea dosarului) se admite doar în cazul cînd OSC deţine în arhiva proprie actul de stare civilă (de naştere sau de căsătorie) în baza căruia se rectifică numele, prenumele, locul sau data naşterii. În caz contrar, cînd copia de pe act urmează a fi solicitată din alt oficiu, dosarul de rectificare se va întocmi conform regulilor generale.
207. Dosarul privind modificarea, completarea sau rectificarea actului de stare civilă şi decizia aprobată sînt expediate, spre executare, la OSC care deţine actul de stare civilă respectiv. Acesta, la rîndul său, va expedia comunicarea privind modificarea, rectificarea sau completarea actului la Direcţia registre stare civilă pentru operarea modificărilor respective în exemplarul doi al actului de stare civilă.
208. Datele despre rectificarea numelui, prenumelui, zilei şi locului de naştere al unui militar sau recrut se va comunica în termen de 5 zile centrului militar zonal în a cărui evidenţă se află solicitantul.
209. În cazul respingerii cererii privind modificarea, rectificarea sau completarea actului de stare civilă, OSC, la cererea solicitantului, eliberează, în scris, un răspuns argumentat. Persoana nesatisfăcută poate sesiza DPSC, care verifică cazul şi, dacă constată că refuzul este nejustificat, decide soluţionarea problemei respective. În cazul în care DPSC confirmă decizia OSC, declarantul poate contesta decizia respectivă pe cale judecătorească (art. 67 alin. (2) din Lege).
210. Cererea de modificare, completare sau rectificare a actului de stare civilă urmează a fi soluţionată în termen de 2 luni din ziua depunerii ei şi în termen de 10 zile în cazul rectificării actelor de stare civilă în conformitate cu onomastica naţională.
În cazuri excepţionale, cînd există motive temeinice,  DPSC poate prelungi acest termen pînă la 3 luni. Depistarea necesităţii de reconstituire a actului de stare civilă a cărui modificare este solicitată suspendă curgerea termenului prevăzut.
211. OSC care deţine actul de stare civilă îl va rectifica şi va elibera un nou certificat în termen de 5 zile din ziua primirii dosarului sau a comunicării.
OSC este obligat să opereze, din oficiu, la rubrica "Date despre părinţi" rectificări în actele de naştere ale copiilor pînă la vîrsta de 16 ani, în temeiul actelor:
- de căsătorie;
- de divorţ;
- de schimbare a numelui şi/sau prenumelui.
212. Modificarea actelor de stare civilă referitoare la persoanele decedate se va face conform prezentei instrucţiuni, la cererea persoanei interesate.
213. În cazul rectificării mai multor acte de stare civilă ce se află în arhivele diferitelor OSC, problema poate fi soluţionată printr-un singur dosar, trimis spre executare la OSC care deţine primul act conform cronologiei de întocmire. Acestuia îi revine obligaţia de a expedia oficiilor ce deţin restul actelor comunicările privind modificarea, rectificarea sau completarea respectivă, cu indicarea temeiului acestora şi a locului aflării dosarului.
Înscrierea menţiunilor pe actele de stare civilă
214. Temeiurile înscrierii menţiunilor pe actele de stare civilă sînt cele prevăzute la art. 69 alin. (2) din Lege.
215. Funcţionarul OSC care a întocmit acte de stare civilă ce generează operarea de menţiuni pe alte acte de stare civilă va trimite, în termen de 5 zile, comunicarea respectivă oficiilor stare civilă pentru înscrierea acestora în actele de naştere, de căsătorie şi/sau de deces (exemplarul întîi).
Dacă exemplarul întîi al actului se află la acelaşi OSC, atunci comunicarea privind înscrierea menţiunilor se va trimite la Direcţia registre stare civilă.
216. Textul menţiunilor va avea următorul cuprins, după caz:
I. Pe actul de căsătorie:
  1. căsătorie desfăcută:
a/divorţ nr.____ din " ___" _______ 200__ OSC _________
funcţionarul______________   ________________________
                                 semnătura                               numele şi prenumele deplin
                                      L.Ş.
2. căsătorie încetată:
a/deces nr. ___ din " ___" _______ 200__ OSC _________
  funcţionarul______________   ________________________
                        semnătura                                numele şi prenumele deplin
                                     L.Ş.
3. recunoscută nulă:
hotărîrea instanţei judecătoreşti _______ nr. ______ din " ___" _____ 200__  
funcţionarul______________   ________________________
                      semnătura                                numele şi prenumele deplin
                                    L.Ş.
II. Pe actul de naştere:
1. căsătorit(ă):
a/căsătorie nr. ___ din " ___" _______ 200__ OSC __________
  funcţionarul______________   ________________________
                         semnătura                             numele şi prenumele deplin
                                     L.Ş.
2. decedat(ă):
a/deces nr. ___ din " ___" _______ 200__ OSC __________
  funcţionarul______________   ________________________
                             semnătura                         numele şi prenumele deplin
                                   L.Ş.
3. adoptat(ă):
hotărîrea instanţei judecătoreşti ________ nr. ______ din " ___" _______ 200__  
funcţionarul______________   ________________________
                     semnătura                                numele şi prenumele deplin
                                  L.Ş.
4. stabilirea paternităţii:
a) în temeiul cererii comune a părinţilor nr. ___ din
" ___" ______ 200_ OSC _________
funcţionarul______________   ________________________
                    semnătura                                numele şi prenumele deplin
                                    L.Ş.
      
b) în temeiul hotărîrii judecătoreşti ______ nr. ______ din " ___" ______ 200__      
funcţionarul______________   ________________________
                     semnătura                               numele şi prenumele deplin
                                    L.Ş.
III. Rectificată rubrica _________________ în temeiul _________________       
                                       denumirea rubricii
funcţionarul______________   ________________________
                     semnătura                             numele şi prenumele deplin
                                    L.Ş.
IV. Anulat:
a) în temeiul hotărîrii judecătoreşti ________ nr. ______ din " ___" _______ 200__
funcţionarul______________   ________________________
                      semnătura                                numele şi prenumele deplin
                                     L.Ş.
b) în temeiul deciziei OSC ______________ din " ___" _______ 200__
          funcţionarul______________   ________________________
                            semnătura                   numele şi prenumele deplin
                                       L.Ş.
217. Dacă OSC constată lipsa menţiunii într-un act de stare civilă, atunci acesta are obligaţia să înscrie menţiunea, din oficiu, în baza actelor existente aflate în păstrarea sa sau a altui oficiu.
218. OSC vor readresa DRSC comunicări privind înscrierea menţiunilor primite din alte oficii.
219. Dacă unul din exemplare conţine menţiuni ce lipsesc în celălalt exemplar, acestea se vor înscrie potrivit prevederilor legal stabilite. În acest caz, pe lîngă conţinutul obişnuit al menţiunii, textul se va completa cu înscrierea: "Menţiune efectuată în baza exemplarului I sau II (după caz)" şi se va semna de către funcţionarul responsabil.
Capitolul V
Organizarea registrelor de stare civilă şi a altor documente.
Eliberarea certificatelor de stare civilă şi a duplicatelor acestora
Secţiunea 1
Organizarea registrelor de stare civilă
220. Primul exemplar al actelor de stare civilă se va sistematiza în registre, acestea fiind cusute, pe fiecare tip aparte, de către OSC în a cărui rază teritorială au fost întocmite. Sarcina sistematizării exemplarului doi îi revine Direcţiei registre stare civilă.
221. Registrele de stare civilă se vizează la închidere de către şeful OSC. Numărul ultimului act de stare civilă trebuie să corespundă numărului actelor de acest tip înregistrate la organul de stare civilă respectiv. La data de 31 decembrie a fiecărui an se întocmeşte procesul-verbal de închidere (din care rezultă numărul actelor înregistrate în anul expirat), care se anexează la registrul respectiv.
222. Oficiile de stare civilă au obligaţia de a întocmi, în 2 exemplare, lista alfabetică a actelor de stare civilă înregistrate, una din ele fiind transmisă Direcţiei registre stare civilă împreună cu exemplarul doi al actelor de stare civilă.
223. În cazul în care un registru de stare civilă a fost întocmit, prin copiere, după exemplarul existent (în lipsa celuilalt exemplar), pe ultima pagină a copertei se întocmeşte un proces-verbal.
224. OSC au obligaţia de a transmite, spre păstrare permanentă, Direcţiei registre stare civilă atît exemplarul întîi al registrelor de stare civilă la expirarea termenului stabilit la art.78 alin. (1) din Lege, cît şi registrele întocmite pînă la instituirea organelor de stare civilă.
225. OSC întocmeşte "Procesul-verbal de predare-primire a registrelor de stare civilă", care împreună cu registrele de stare civilă urmează a fi transmis Direcţiei registre stare civilă în termen de cel mult un an de la expirarea termenului de 75 de ani.
226. Procesul-verbal de predare-primire se întocmeşte în 2 exemplare, care se semnează de părţi.
227. Direcţia registre stare civilă va verifica starea registrelor primite, confruntînd fiecare exemplar în parte cu exemplarul doi, urmînd ca, la decizia Comisiei de expertiză a valorii documentelor de arhivă, unul din ele să fie distrus.
228. În situaţia în care unul din exemplare conţine menţiuni ce lipsesc în celălalt exemplar, acestea se vor înscrie potrivit prevederilor legale. În acest caz, pe lîngă conţinutul obişnuit al menţiunii, textul ei se va completa cu următoarea înscriere: "Menţiunea efectuată în baza exemplarului I sau II (după caz)" şi se va semna de către funcţionarul responsabil, aplicîndu-se sigiliul.
229. Dacă se constată pierderea unor acte de stare civilă dintr-un registru de stare civilă sau că unele acte de stare civilă se află într-o stare avansată de degradare, se va recurge la dezmembrarea registrelor şi la completarea sau înlocuirea actelor respective cu acte de stare civilă ce se află într-o stare mai bună, urmărindu-se astfel formarea unui registru complet.
230. Comisia de expertiză a valorii documentelor de arhivă se creează de către DPSC, componenţa ei fiind aprobată de către DTI, prin coordonare cu Serviciul de Stat de Arhivă.
Comisia se compune din cel puţin 4 membri:
a) şeful Direcţiei registre stare civilă;
b) şeful OSC la care s-a păstrat registrul;
c) specialistul Direcţiei registre stare civilă;
d) specialistul Secţiei analitico-organizatorice, evidenţă şi control a DPSC.
Din componenţa comisiei pot face parte şi alte persoane.
231. Comisia de expertiză a valorii documentelor de arhivă va cerceta documentele prezentate spre predare şi va dispune, după caz, distrugerea acestora, întocmindu-se în acest scop, în mod obligatoriu, un proces-verbal.
232. În cazul eliberării (concedierii, demisiei) persoanei responsabile pentru înregistrarea actelor de stare civilă de la primăria oraşului (comunei, satului), aceasta, împreună cu şeful OSC de sector, va întocmi actul de primire-predare a documentelor de stare civilă aflate în posesia primăriei respective.
Secţiunea 2
Eliberarea certificatelor şi duplicatelor
 certificatelor de stare civilă
233. Certificatele de stare civilă se eliberează în exclusivitate pe baza actului de stare civilă şi în strictă concordanţă cu acesta.
234. Nu se permite efectuarea de modificări, rectificări sau completări pe certificatul de stare civilă.
235. Duplicatul certificatului de stare civilă se eliberează în următoarele cazuri:
- la deteriorarea certificatului;
- la pierderea certificatului;
- la solicitarea certificatului de model nou în legătură cu transcrierea acestuia în grafie latină.
236. OSC şi Direcţia registre stare civilă, în baza actelor de stare civilă, sînt în drept să elibereze duplicate ale certificatelor de stare civilă la solicitarea cetăţenilor.
Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează cetăţenilor pe numele cărora au fost întocmite actele de stare civilă, iar în cazul obţinerii certificatului de deces - rudelor decedatului sau persoanelor îndreptăţite, la prezentarea buletinului de identitate. De asemenea, duplicatele se vor elibera persoanelor la prezentarea procurii autentificate notarial.
Duplicatele certificatelor de naştere pentru copiii minori (pînă la vîrsta de 16 ani) se eliberează părinţilor, adoptatorilor, tutorilor acestora, precum şi autorităţilor tutelare. Este interzis de a elibera duplicate ale certificatelor de naştere părinţilor decăzuţi din drepturile părinteşti, părinţilor copilul cărora a fost adoptat, părinţilor care s-au dezis de copil şi acesta se află la întreţinere şi educare într-o instituţie de stat.
237. Funcţionarul organului de stare civilă are obligaţia de a verifica identitatea persoanei ce solicită duplicatul certificatului de stare civilă atît la momentul primirii cererii, cît şi la momentul eliberării duplicatului. Verificarea se face în baza actelor de identitate prezentate.
238. Cererea de solicitare a unui duplicat se depune:
a) la OSC ce deţine actul respectiv;
b) la OSC în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul solicitantul;
c) la Direcţia relaţii cu publicul a DPSC.
239. Dacă actul de stare civilă în cauză nu s-a păstrat la OSC (registrul e pierdut sau lipseşte actul în registrele ce s-au păstrat parţial), funcţionarul OSC respectiv va înscrie pe cerere menţiunea corespunzătoare şi va trimite cererea la Direcţia registre stare civilă. În cazul în care nici aici actul nu va fi identificat, solicitantului i se eliberează o  adeverinţă privind constatarea lipsei actului sau registrului.
240. Modelul cererii privind solicitarea certificatului de stare civilă se aprobă de către DPSC.
241. Cererile de solicitare a duplicatelor certificatelor de stare civilă se înregistrează într-un registru aparte.
242. Pe certificatele eliberate în acest mod se va aplica ştampila organului de stare civilă, cu menţiunea "Duplicat" sau aceasta se va înscrie manual.
243. Executîndu-se cererea de solicitare a duplicatului certificatului de stare civilă, vor fi verificate registrele mai întîi pentru anul indicat în cerere, iar dacă nu a fost identificat actul cerut - 2 ani pînă la şi 2 ani după anul menţionat în cerere.
244. În certificatele de naştere solicitate repetat, denumirea localităţii, la rubrica "Locul naşterii", se indică conform denumirii acesteia şi organizării administrativ-teritoriale a Republicii Moldova la momentul întocmirii actului de naştere.
245. La eliberarea certificatelor în baza actelor de stare civilă ce conţin menţiuni, acestea din urmă vor reflecta datele modificate. Certificatele eliberate anterior se retrag şi se anulează.
246. Evidenţa eliberării duplicatelor se ţine într-un registru aparte cu titlul "Evidenţa eliberării certificatului de stare civilă".
247. Cererile privind eliberarea duplicatelor certificatelor de stare civilă urmează a fi soluţionate în termen de 30 de zile.
248. La eliberarea duplicatului certificatului sau copiei de pe actul de stare civilă pe actul respectiv se face o menţiune indicîndu-se seria, numărului şi data eliberării certificatului sau a copiei respective.
249. Este interzis ca OSC să adreseze direct (prin scrisoare sau verbal) serviciilor consulare şi altor autorităţi internaţionale răspunsul la interpelările acestora.
250. Cererile şi demersurile prin care sînt solicitate duplicatele certificatelor de stare civilă primite prin intermediul serviciilor consulare şi altor autorităţi internaţionale competente urmează a fi readresate, spre executare, la DPSC.
251. Pentru înregistrarea actelor de stare civilă, precum şi pentru eliberarea certificatelor de stare civilă şi a avizelor privind modificarea datelor din actele de stare civilă, se încasează, în modul stabilit, taxa de stat şi taxa pentru serviciile prestate contra plată.
252. Conform Legii taxei de stat, sînt scutite de plata taxei de stat pentru întocmirea actelor şi eliberarea documentelor de stare civilă:
a) persoanele-pentru înregistrarea naşterii, decesului, înfierii şi stabilirii paternităţii, precum şi pentru rectificarea greşelilor comise la înregistrarea acestor acte;
b) persoanele-pentru eliberarea, conform hotărîrii instanţei judecătoreşti, a certificatului privind desfacerea căsătoriei, dacă căsătoria se desface cu persoane considerate dispărute fără urmă ori incapabile din cauza bolii mintale sau debilităţii mintale ori cu persoane condamnate la privaţiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani;
c) persoanele-pentru eliberarea repetată a certificatelor de deces pe numele rudelor reabilitate sau substituirea celor eliberate anterior;
d) Ministerul Afacerilor Externe, organele de drept - pentru eliberarea datelor din actele de stare civilă;
e) organele învăţămîntului public, inspecţiile pentru minori - pentru eliberarea repetată a certificatelor de naştere a copiilor orfani şi a copiilor rămaşi fără tutela părinţilor, în vederea repartizărilor în instituţiile pentru copii de tip internat şi în instituţiile de învăţămînt (Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992, art. 4, alin. (2)).
Capitolul VI
Legalizarea certificatelor de stare civilă
şi a altor documente de stare civilă
253. Legalizarea documentelor de stare civilă şi a altor documente eliberate de către organele de stare civilă este o acţiune de verificare a legalităţii documentelor eliberate de către organele de stare civilă din teritoriu, confirmată printr-o menţiune corespunzătoare pe actul eliberat sau în alt mod admisibil.
254. Legalizarea documentelor de stare civilă ţine, în exclusivitate, de competenţa DPSC.
255. Dacă titularii certificatelor de stare civilă sau ai altor documente eliberate de către organele de stare civilă teritoriale solicită legalizarea acestora, OSC explică modul legalizării, recomandîndu-le să se adreseze la DPSC.