IIFPSA188/2004
ID intern unic:  310711
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
INSTRUCŢIUNE Nr. 188
din  21.10.2004
cu privire la administrarea accizelor
Publicat : 12.11.2004 în Monitorul Oficial Nr. 205-207     art Nr : 431

 
   Abrogată prin OSFS206 din 07.07.17, MO277-288/04.08.17 art.1509; în vigoare 04.08.17

    MODIFICAT
   
MIFPS239 din 27.12.04, MO46-50/25.03.05 art.159

"Aprob"                                                          Înregistrat"
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat                Ministerul Justiţiei
Şeful_______________ Mihai Pop                 Ministrul___________  V. Iftodi
Ordinul nr. 188 din 21.10.04                            Nr. 388 din 02.11.04


(elaborată în baza art. 123 (5) şi 127 din titlul IV al Codului fiscal "Accizele",
adoptat prin Legea Republicii Moldova nr. 1053-XIV din 16 iunie 2000
cu modificările şi completările ulterioare)
I. Ordinea aplicării accizelor la
exportul de mărfuri accizate
(administrarea art.123 (5) din Codul fiscal)
1.1. Livrările de mărfuri supuse accizelor la export, efectuate de subiectul impunerii, sînt nişte livrări scutite de acciz.
1.2. Totodată, deşi exportul este scutit de acciz, subiectul impunerii trebuie să dispună de documentele de confirmare a exportului, cum ar fi:
- contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul străin cu privire la livrarea mărfurilor supuse accizelor. În cazul în care livrarea pentru export a mărfurilor supuse accizelor se efectuează conform contractului de comision, de către comisionar, subiectul impunerii (comitentul) prezintă organului Serviciului Fiscal de Stat contractul de comision şi contractul (copia contractului) încheiat de comisionar cu partenerul străin;
- documentele de plată şi extrasul băncii, care confirmă încasarea de facto a mijloacelor, rezultate din vînzarea mărfurilor supuse accizelor, pe contul subiectului;
- declaraţia vamală a încărcăturii sau copia ei, certificată de conducătorul şi de contabilul-şef ai subiectului impunerii, cu menţiunile organului vamal care a eliberat marfa la export.
1.3. În cazul existenţei documentelor de confirmare a exportului în termen de pînă la 360 zile din momentul livrării mărfurilor accizate la export, volumul (valoarea) mărfurilor supuse accizelor exportate, precum şi suma accizului solicitat spre restituire se declară informativ în perioada fiscală cînd a avut loc prezentarea tuturor documentelor ce confirmă exportul.

      [Pct.1.3 modificat prin MIFPS239 din 27.12.04, MO46-50/25.03.05 art.159]

1.4. În cazul neexistenţei documentelor de confirmare a exportului în termen de pînă la 360 zile din momentul livrării mărfurilor accizate la export, subiectul impunerii de sine stătător, calculează şi achită accizul aferent mărfurilor supuse accizelor exportate.

    [Pct.1.4 modificat prin MIFPS239/27.12.04, MO46-50/25.03.05 art.159]
1.5. În cazul cînd la expirarea termenului de 360 zile din momentul livrării mărfurilor accizate la export, marfa exportată a fost achitată parţial de către nerezident, atunci subiectul impunerii - exportator calculează accizul doar pentru acele mărfuri supuse accizelor pentru care nu s-au prezentat documente de confirmare a exportului în termenul sus-menţionat, aplicînd cota accizului minimală. În asemenea situaţie, subiectul impunerii  va putea trece la cont sumele accizelor aferente materiei prime accizate utilizate la producerea mărfurilor accizate exportate, pentru care s-a calculat de sine stătător accizul.

    [Pct.1.5 modificat prin MIFPS239/27.12.04, MO46-50/25.03.05 art.159]
1.6. Declararea accizului aferent mărfurilor exportate pentru care nu s-a respectat termenul de 360 zile se efectuează pentru perioada fiscală în care expiră termenul respectiv.

    [Pct.1.6 modificat prin MIFPS239/27.12.04, MO46-50/25.03.05 art.159]
    1.7. Exportul de mărfuri supuse accizelor fără aplicarea accizelor poate fi efectuat de subiectul impunerii care prelucrează şi/sau produce marfă accizată în mod independent, în baza contractului de mandat, sau în baza contractului de comision.
II. Modul de declarare a accizelor şi termenul de prezentare
a Declaraţiei privind accizele
(administrarea art.127 (3) din Codul fiscal)
2.1. Obligaţia de a prezenta inspectoratelor fiscale de stat teritoriale Declaraţia privind accizele este pusă în sarcina plătitorilor de accize specificaţi la art.120 lit.a) şi c) din Codul fiscal şi la art. 4 (4) din Legea pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal.
Adică, subiecţii impunerii, care deţin certificatul de acciz, precum şi persoanele care nu sînt înregistrate ca plătitori de accize, inclusiv întreprinderile comerciale, în adresa cărora persoanele juridice şi fizice expediază (transportă) şi livrează mărfuri supuse accizelor (inclusiv mărfuri importate) fără documente justificative pentru comercializarea ulterioară a lor, prezintă la inspectoratul fiscal de stat de la locul de înregistrare Declaraţia privind accizele cel tîrziu în ultima zi a lunii care succedă luna în care a fost efectuată expedierea (transportarea) mărfurilor supuse accizelor.
2.2. Declaraţia privind accizele este alcătuită dintr-un singur compartiment, numit "Volumul impozabil" şi se completează pe formular oficial, aprobat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pe lîngă Ministerul Finanţelor (anexa nr.1).

    [Pct.2.2 modificat prin MIFPS239/27.12.04, MO46-50/25.03.05 art.159]
2.3. În Declaraţia privind accizele se indică perioada fiscală, denumirea (numele, prenumele) subiectului impunerii, adresa juridică (domiciliul) deplină a locului principal de desfăşurare a activităţii economice, codul fiscal şi numărul de înregistrare a certificatului de acciz (în cazul cînd agentul economic declarant este înregistrat ca subiect impozabil de accize).
Declaraţia  privind accizele este formată din 11 coloane, fiecare conţinînd informaţie pe care subiectul impunerii urmează să o înscrie, şi anume:
Rubrica "pentru perioada fiscală" se completează asemeni unui cod care are următorul format: P/NN/AAAA, unde:
P - indică codul perioadei care primeşte valoarea L;
NN - indică numărul lunii care primeşte valorile de la 01 pînă la 12;
AAAA - indică anul.
De exemplu: în Declaraţia privind accizele pentru luna februarie 2004, la rubrica perioada fiscală se va indica L/02/2004.
La  coloana 1 se indică numărul de ordine al mărfii supuse accizelor.
La coloana 2 se indică denumirea mărfii accizate expediate (transportate).
La coloana 3 se indică poziţia tarifară a mărfii supuse accizelor conform Nomenclatorului de mărfuri al Republicii Moldova, specificată la coloana 1 a anexei la titlul IV al Codului fiscal.
La coloana 4 se indică codul clasificaţiei veniturilor bugetare.
La coloana 5 se indică volumul în expresie naturală în caz dacă, conform titlului IV al Codului fiscal, baza impozabilă se determină în expresie naturală, reflectînd în paranteze unitatea de măsură, specificată în anexa la titlul IV din Codul fiscal.
La coloana 6 se indică valoarea mărfii fără TVA şi accize, în caz dacă, conform  titlului IV al Codului fiscal, baza impozabilă se determină în expresie valorică. Valoarea mărfii fără TVA şi accize se va reflecta în unităţi monetare naţionale.
La completarea Declaraţiei privind accizele subiectul impunerii face înscrierile corespunzătoare doar în una din coloanele 5 sau 6 în dependenţă de tipul cotei accizului aplicate.
La coloana 7 se indică costul licenţei pentru activitatea desfăşurată de subiectul impunerii în domeniul jocurilor de noroc.
La coloana 8 se indică cota accizului stabilită ad valorem în procente de la valoarea mărfii fără TVA şi accize, sau de la costul licenţei pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc;  sau cota accizului stabilită în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii accizate conform anexei la titlul IV al Codului fiscal.
La coloana 9 se indică suma accizului calculată, reieşind din cota accizului aferentă mărfii accizate, aplicată la una din bazele impozabile, oglindite la coloanele 5,6 şi 7.
La coloana 10 se indică suma accizului achitată pentru mărfurile supuse accizelor utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri supuse accizelor, care urmează a fi trecută în cont la  momentul expedierii (transportării) mărfurilor finite supuse accizelor din încăperea de acciz, sau urmează a fi supusă  restituirii.
La coloana 11 se indică suma accizului destinată virării la buget, calculată ca diferenţa dintre coloana 9 şi coloana 10, care  va fi oglindită în fişa contului personal al plătitorului de accize în cazul în care va reprezenta o obligaţiune a plătitorului de acciz faţă de buget.
În coloana respectivă înscrierea rezultatelor cu semnul "minus" nu se admite.
2.4. Corectări şi radieri la completarea Declaraţiei privind accizele nu se admit.
2.5. Declaraţia privind accizele se semnează de către conducătorul şi contabilul-şef al subiectului impozabil şi se prezintă la inspectoratul fiscal de stat într-un exemplar unic.
2.6. În situaţiile cînd întregul sortiment de mărfuri supuse accizelor, expediate (transportate) din încăperea de acciz a subiectului impozabil, sau procurate de persoanele fizice şi juridice fără confirmarea documentară a achitării accizelor şi ulterior comercializate, nu poate fi înscris într-un singur formular al Declaraţiei privind accizele, acesta se reflectă detaliat într-o anexă la Declaraţie.
Anexa conţine coloane similare Declaraţiei privind accizele propriu-zise, în care pentru fiecare denumire de marfă se completează cele 11 coloane existente.
În formularul Declaraţiei se trec doar sumele totale calculate pentru mărfurile accizate expediate (transportate) din încăperea de acciz  care fac parte din componenţa fiecărui cod separat al contului clasificaţiei bugetare a veniturilor de stat, completîndu-se astfel coloanele 4, 5 sau  6, 9, 10 şi 11.
2.7. În cazul livrărilor de export, care sînt scutite de acciz, subiectul impunerii, în luna în care le-a efectuat, în Declaraţia privind accizele nu face înscrierile cu privire la volumul de mărfuri exportate.
Înscrierile aferente livrărilor de export se introduc în Declaraţia privind accizele pentru perioada fiscală cînd în termenul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat a avut loc repatrierea totală a mijloacelor pentru exportul dat, efectuat cu începere de la 1 ianuarie 2001.
Astfel, la coloana 2 a Declaraţiei se înscrie cuvîntul "export", iar la coloanele 4, 5 sau 6 şi 10, pentru fiecare cod al clasificaţiei veniturilor bugetare, se înregistrează datele corespunzătoare.
Exemplu:
La 10 ianuarie 2001 întreprinderea de producere a mărfurilor accizate a exportat 100000 sticle de vin "Cagor" (0,5 litri). Suma accizului achitat la materia primă procurată şi utilizată la producerea vinului, pentru care există documente ce confirmă achitarea accizului la buget, constituie 12500 lei. Repatrierea totală a valutei pentru această livrare a avut loc pînă la expirarea termenului de repatriere - la 5 martie 2001.
În această situaţie, în Declaraţia privind accizele pentru luna ianuarie nu se va înregistra nimic, iar pentru luna martie, printr-un rînd aparte, se vor înscrie informativ următoarele date:
- la coloana 2 "Denumirea mărfii accizate expediate (transportate)": "export";
- la coloana 4 "Codul contului clasificaţiei bugetare a veniturilor de stat": "115/12";
- la coloana 5 "Volumul în expresie naturală": "50000 litri";
- la coloana 10 "Suma accizului achitată în limita cantităţii folosite care urmează a fi trecută la cont sau restituită": "12500 lei".
2.8. Persoanele juridice care activează în domeniul jocurilor de noroc prezintă Declaraţia privind accizele doar pentru perioada în care a avut loc achitarea accizelor la buget.
În acest scop persoana completează coloanele 7, 8, 9 şi 11 din Declaraţia privind accizele.
2.9. Dacă  întreprinderea-plătitoare în luna expirată nu a avut volum circulant impozabil, prezintă informativ inspectoratului fiscal la care se deserveşte, în termenul stabilit pentru prezentarea calculelor, Declaraţia privind accizele "nulă" semnată de persoanele menţionate la punctul 2.5.
III. Evidenţa mărfurilor supuse accizelor ce se expediază
Registrele de evidenţă şi modul lor de întocmire
(administrarea art.127 (1) din Codul fiscal)
3.1. Subiecţii impunerii ţin evidenţa mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) în registre, stabilite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor.
3.2. Registrele de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor sînt de două tipuri:
1) Registrul de evidenţă a mărfurilor accizate expediate (transportate) (de modelul de jos).
Data expedierii Ora expedierii Nr. mijl. de transport şi c/f al transportatorului Caracteristicile mărfii accizate expediate (transportate) Suma accizului achitată prin dispoziţia de plată Locul livrării cu indicarea destinatarului
denumirea unit. de măsură cantitatea valoarea fără TVA şi acciz (lei) Suma accizului calculat Nr. şi data d/p Suma (lei)
                     

Forma registrului este de model unic ce se completează în  baza datelor din factura de expediţie (factura fiscală), eliberată pentru mărfurile supuse accizelor.
La coloana 1 se indică data expedierii mărfurilor accizate din locul încăperii accizate.
La coloana 2 se indică ora expedierii mărfurilor accizate din locul încăperii de acciz.
La coloana 3 se indică numărul mijlocului de transport în care este încărcată marfa accizată şi codul fiscal al transportatorului.
La coloana 4 se indică denumirea mărfii accizate expediate (transportate).
La coloana 5 se indică unitatea de măsură a cantităţii mărfurilor accizate expediate (transportate).
La coloana 6 se indică cantitatea mărfurilor accizate expediate (transportate).
La coloana 7 se indică valoarea fără TVA şi accize a mărfurilor accizate expediate (transportate), exprimată în unităţi monetare naţionale.
La coloana 8 se indică suma accizului calculată, aferentă mărfurilor expediate (transportate).
La coloana 9 se indică numărul şi data Dispoziţiei de plată care justifică achitarea la buget a sumei accizului calculat pentru mărfurile accizate expediate (transportate) la momentul expedierii (transportării).
La coloana 10 se indică suma în lei a accizului achitat la buget pentru mărfurile accizate expediate (transportate), în baza Dispoziţiei de plată reflectate la coloana 9.
La coloana 11 se indică locul livrării mărfurilor accizate (la export, pe teritoriul Republicii Moldova etc.) cu indicarea denumirii (codul fiscal) destinatarului.
2) Registrul de evidenţă a mărfurilor accizate primite de persoanele care nu sînt subiecţi ai impunerii, inclusiv de întreprinderile comerciale, la care nu există confirmarea documentară a achitării accizelor (de modelul de jos).

Data primirii Denumirea (codul fiscal) şi adresa furnizorului Caracteristicile mărfii accizate primite pentru comercializarea ulterioară Suma accizului calculat Ziua comer ciali zării Achitarea accizului
Denu mirea Unit. de măsură Cantit Valoarea fără TVA şi accize (lei) Cota accizului aplicată Suma(lei) Nr şi data disp. de plată Suma accizului
Ad valo-rem în% Suma absolută
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
La coloana 1 se indică data primirii mărfurilor accizate pentru care lipsesc documentele justificative privind achitarea accizelor.
La coloana 2 se indică denumirea (codul fiscal) şi adresa juridică (domiciliul) a persoanei juridice sau fizice care a livrat (expediat, transportat) mărfuri accizate fără achitarea accizelor aferente.
La coloana 3 se indică denumirea mărfurilor accizate primite fără confirmarea documentară a achitării accizelor aferente.
La coloana 4 se indică unitatea de măsură a cantităţii mărfurilor accizate primite fără confirmarea documentară a achitării accizelor aferente.
La coloana 5 se indică cantitatea mărfurilor accizate primite fără confirmarea documentară a achitării accizelor aferente.
La coloana 6 se indică valoarea fără TVA şi accize a mărfurilor accizate primite fără confirmarea documentară a achitării accizelor aferente.
La coloana 7 se indică cota accizului stabilită ad valorem în procente de la valoarea mărfii fără TVA şi accize, care urmează a fi aplicată pentru mărfurile accizate primite fără confirmarea documentară a achitării accizelor aferente.
La coloana 8 se indică cota accizului stabilită în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii accizate, care urmează a fi aplicată pentru mărfurile accizate primite fără confirmarea documentară a achitării accizelor aferente.
La coloana 9 se indică suma accizului calculată de persoana care nu este subiect al impunerii cu accize, inclusiv de întreprinderea comercială, aferentă mărfurilor accizate primite fără confirmarea documentară a achitării accizelor aferente.
La coloana 10 se indică ziua comercializării de către întreprinderea de comerţ a mărfurilor accizate primite anterior fără confirmarea documentară a achitării accizelor aferente.
La coloana 11 se indică numărul şi data Dispoziţiei de plată care justifică achitarea la buget a accizului aferent mărfurilor accizate comercializate.
La coloana 12 se indică suma accizului achitat efectiv la buget în baza Dispoziţiei de plată, reflectate la coloana 11.
3.3. Primul tip de registru se ţine doar de către persoanele fizice şi juridice care produc şi/sau prelucrează mărfuri supuse accizelor şi deţin Certificatul de acciz.
3.4. Fiecare loc al încăperii de acciz trebuie să  fie înzestrat cu cîte un registru de acest fel.
3.5. Înscrierile în registru se fac de mînă, pînă la expedierea mărfurilor accizate din locurile încăperii de acciz şi se completează de către persoane întărite prin ordinul conducătorului.
3.6. Cînd are loc mişcarea internă de mărfuri accizate, înscrierile în registru de asemenea se fac, însă fără completarea coloanelor 8 - 10.
3.7. Cel de-al doilea registru, se ţine de către persoanele, nesubiecţi ai impunerii, inclusiv întreprinderile comerciale, care vînd mărfuri accizate livrate, expediate anterior de către persoanele fizice şi juridice, pentru care nu există confirmare documentare cu privire la achitarea accizului la buget.
3.8. Ca şi pentru primul tip de registru, înscrierile se fac de mînă, la momentul primirii mărfurilor accizate fără confirmare documentară privind achitarea accizului. Astfel, la momentul primirii mărfurilor se completează primele nouă coloane din registru, iar după comercializarea lor se completează şi coloanele 10 - 12.
3.9. Ambele registre  se păstrează în locuri determinate pe parcursul a 5 ani de la data completării lor definitive.
IV. Dispoziţii finale
4.1. La data intrării în vigoare a titlului IV al Codului fiscal nr. 1053-XIV din 16 iunie 2000, se abrogă Instrucţiunea "Cu privire la modul de calculare şi plată a accizelor" nr. 20  din 13 iunie 1995.
4.2. Prevederile Instrucţiunii cu privire la modul de calculare şi achitare a accizelor nr.03 din 16 august 2002 cu modificările şi completările ulterioare îşi păstrează valabilitatea în partea în care nu contravin prezentei Instrucţiuni.
4.3. Dacă un acord (o convenţie) internaţional (ă) în ce priveşte normele care reglementează impozitarea, ratificate în modul stabilit, la care Republica Moldova este parte stipulează alte reguli şi prevederi decît cele fixate în prezenta Instrucţiune se aplică regulile şi prevederile  acordului (convenţiei) internaţional (ă).