IMFA03/2002
ID intern unic:  310734
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
INSTRUCŢIUNE Nr. 03
din  16.08.2002
cu privire la modul de calculare şi achitare a accizelor
(elaborată în baza titlului IV din Codul fiscal "Accizele" adoptat
prin Legea Republicii Moldova nr. 1053-XIV din 16 iunie 2000
şi a Legii pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal
nr. 1054-XIV din 16 iunie 2000 (Monitorul Oficial, 2 noiembrie 2000,
nr. 139-140) cu modificările introduse prin Legile Republicii
Moldova nr. 1440-XIV din 28 decembrie 2000, nr. 494-XV din
 4 octombrie 2001 şi nr.646-XV din 16 noiembrie 2001)
Publicat : 24.10.2002 în Monitorul Oficial Nr. 144-145     art Nr : 323

    Se păstrează prevederile ce nu contravin IIFS188 din 21.10.04, MO205-207/12.11.04 art.431
    MODIFICAT
    MMF01 din 08.05.03, MO87/23.05.03 art.123


    Aprob                                                             Înregistrat
    Ministerul Finanţelor                                        Ministerul Justiţiei
    Ministru _________ Greceanîi                        Ministru ______ I. Morei
    nr. 03 din 16.08.02                                         nr.289 din 23.08.02

I. Dispoziţii generale
    1.1. Accizul este un impozit general de stat care se aplică asupra unor mărfuri de consum, care sînt specificate în anexa la titlul IV din Codul fiscal, precum şi  pentru desfăşurarea activităţii în domeniul jocurilor de noroc.
    1.2. Activitatea în domeniul jocurilor de noroc este o activitate de întreprinzător, desfăşurată conform legislaţiei de persoanele juridice care se ocupă cu organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc, contribuie ori, prin altă modalitate, oferă posibilităţi persoanelor fizice de a participa la jocurile de noroc.
    1.3. Ordinea aplicării accizelor este prevăzută de titlul IV din Codul fiscal şi prerogativa modificării lui aparţine Parlamentului Republicii Moldova.
    Toate litigiile apărute între contribuabili şi organele de control pe marginea corectitudinii aplicării accizelor se examinează în corespundere cu legislaţia în vigoare.
   II. Subiecţii impunerii
    2.1. Subiecţii impunerii, în dependenţă de caracterul şi tipul activităţii sînt:
    a) persoanele fizice şi persoanele juridice care se ocupă cu prelucrarea şi/sau producerea mărfurilor supuse accizelor pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) persoanele fizice şi persoanele juridice care importă mărfuri supuse accizelor, cu excepţia mărfurilor specificate la art. 124 alin. (1), (2), (4), (6), (7) şi (8);
    c) persoanele juridice care activează în domeniul jocurilor de noroc;
    2.2. Conform Legii pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal, pînă în anul 2005 ca plătitori de acciz se consideră şi persoanele care nu sînt subiecţi ai impunerii, inclusiv întreprinderile comerciale în adresa cărora persoanele juridice şi persoanele fizice expediază (transportă) şi livrează mărfuri supuse accizelor, inclusiv mărfuri importate, fără documente justificative, pentru comercializarea ulterioară ori pentru prelucrarea şi/sau fabricarea ulterioară a altor mărfuri supuse accizelor.
III. Înregistrarea subiecţilor impunerii
    3.1. Subiecţii impunerii care produc (prelucrează), sau preconizează să producă (prelucreze) marfă accizată, precum şi persoanele juridice care desfăşoară sau preconizează să desfăşoare activitatea în domeniul jocurilor de noroc se înregistrează în calitate de plătitori de acciz şi obţin Certificatul de acciz privind înregistrarea agentului economic ca subiect impozabil de acciz (în continuare Certificat de acciz).
    3.2. Certificatul de acciz (anexa nr.1) reprezintă un document eliberat de organul Serviciului Fiscal de Stat subiectului impunerii, care atestă înregistrarea acestuia şi îi atribuie dreptul de a efectua tranzacţii  cu mărfurile supuse accizelor şi de a desfăşura activitate în domeniul jocurilor de noroc.
    3.3. Pentru obţinerea certificatului de acciz, agenţii economici care sînt obligaţi de a se înregistra, se adresează la inspectoratul fiscal de stat, la care sînt luaţi la evidenţă, cu o cerere de solicitare a certificatului de acciz, de model stabilit (anexa nr.2).
    3.4. În cererea de solicitare a certificatului de acciz agentul economic indică denumirea (numele, prenumele), adresa juridică (domiciliul) a locului principal de desfăşurare a activităţii economice şi datele cu privire la licenţa eliberată de organele de resort. La rubrica "Datele cu privire la licenţă" pentru agenţii economici cărora li s-au eliberat mai multe tipuri de licenţe ce ţin de prelucrarea şi/sau fabricarea (inclusiv comercializarea) mărfurilor accizate, precum şi desfăşurarea activităţii legate de jocurile de noroc, pentru fiecare gen de activitate, se indică numărul licenţei, data eliberării şi termenul ei (lor) de valabilitate.
    3.5. Agenţii economici care urmează a fi înregistraţi în calitate de subiecţi impozabili declară  încăperea de acciz.
    La declararea încăperii de acciz, pentru toate locurile existente din încăperea de  acciz, se specifică separat felul lor (încăpere, secţie de producere, depozit etc.), adresa deplină a amplasării lor (judeţ, oraş (sat), strada, telefon), precum şi denumirea (numele, prenumele) proprietarului locului  încăperii de acciz.
    În cazul cînd agentul economic este însuşi proprietarul locului - se indică denumirea (numele, prenumele) acestuia.
    În cazul cînd proprietarul locului încăperii de acciz este o altă persoană juridică sau fizică cu care agentul economic are încheiate contracte de arendă sau de închiriere - se indică denumirea (numele, prenumele) arendatorului sau locatorului.     Datele despre arendator (locator) referitoare la adresa juridică, Codul fiscal, telefon, precum şi termenul de valabilitate al contractului de arendă (închiriere) se va indica de agentul economic mai jos, sub încăperea de acciz declarată.
    3.6. În fiecare cerere de solicitare a certificatului de acciz prezentată inspectoratului fiscal de stat, în partea dreaptă de sus, de către inspectorul fiscal responsabil se înscrie data primirii cererii, denumirea inspectoratului fiscal unde a fost primită cererea, numele şi prenumele inspectorului, precum şi numărul de intrare a cererii.
    3.7. La cerere, agentul economic anexează schema (planul) amplasării încăperii de acciz, precum şi aduce la cunoştinţa inspectoratului fiscal de stat formele şi metodele concrete de control, a căror aplicare asigură integritatea mărfurilor accizate, inclusiv la expedierea lor dintr-un loc al încăperii de acciz în altul, înscriindu-le pe verso cererii de solicitare a certificatului de acciz. Spre exemplu: asigurarea încăperii cu pază; lipsa posibilităţii pătrunderii pe teritoriul încăperii accizate a persoanelor străine, inclusiv pe timp de noapte; procedura documentării, evidenţei şi controlului mărfurilor accizate la expedierea (transportarea) lor în afara încăperii accizate; prezenţa normelor la pierderi privind producerea mărfurilor accizate; modul de transportare a mărfurilor supuse accizelor, alte forme.
    3.8. În cazul în care cererea de solicitare a certificatului de acciz conţine informaţii verificabile şi autentice, inspectoratul fiscal de stat eliberează persoanei, care a înaintat cererea, Certificatul de acciz a agentului economic înregistrat ca subiect impozabil cu acciz, de model stabilit.
    3.9. Certificatul de acciz se eliberează în termen maxim de 2 zile din momentul primirii cererii de solicitare a certificatului de acciz.
    3.10. În certificatul de acciz se înscriu datele din cerere despre subiectul impunerii înregistrat şi despre încăperea accizată declarată de acesta.
La rubrica "Genul de activitate conform licenţei" se indică numai genurile de activitate ce ţin de prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor accizate, sau de desfăşurare a activităţii legate de jocurile de noroc.
    3.11. Fiecărui subiect impozabil de acciz i se atribuie un număr de înregistrare, format din 5 cifre, care este înscris în partea stîngă de sus al certificatului de acciz: primele două cifre reprezintă codul Serviciului Fiscal de Stat, ultimele trei cifre - numărul de ordine crescător, atribuit în dependenţă de numărul agenţilor economici înregistraţi ca plătitori de accize.
    3.12. În fiecare inspectorat (oficiu) fiscal se duc două registre speciale (de formă liberă): unul pentru evidenţa blanchetelor cererilor de solicitare a certificatului de acciz, altul pentru evidenţa blanchetelor certificatelor de acciz. Numerele de intrare a cererilor şi numerele de înregistrare a agenţilor economici ca subiecţi impozabili de acciz se atribuie în funcţie de numerele de rînd care se înscriu în registrele respective. Atît cererile, cît şi certificatele se eliberează agenţilor economici în exemplar unic.
    3.13. În cazul apariţiei unor modificări sau completări în documentele de constituire (cu excepţia schimbării codului fiscal), condiţionate de:
    Reorganizarea formei organizatorico-juridice;
    Schimbarea adresei juridice (inclusiv transferarea la un alt Inspectorat Fiscal de Stat teritorial sau oficiu fiscal);
    Modificarea denumirii agentului economic;
    Modificarea informaţiei cu privire la locul încăperii de acciz etc.
    Certificatul de acciz se înlocuieşte, respectînd următoarele cerinţe.
    Agentul economic - subiect impozabil de acciz, concomitent cu documentele care adeveresc modificările, prezintă la Inspectoratul Fiscal de Stat unde este luat la evidenţă, în termen de 15 zile, o cerere (de formă liberă) prin care se cere schimbarea Certificatului de acciz.
    Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial la primirea cererii retrage Certificatul de acciz eliberat anterior, înscriind pe diagonală menţiunea "Anulat" şi data anulării, iar pe verso - motivul anulării Certificatului de acciz. Certificatul de acciz anulat se păstrează în dosarul subiectului impozabil împreună cu cererea de înregistrare în calitate de subiect impozabil şi cu cererea de schimbare a Certificatului de acciz. Concomitent subiectului impozabil cu acciz timp de 5 zile de la înaintarea cererii i se eliberează un Certicat de acciz nou cu menţiunea "Modificat", făcută  în partea dreaptă de sus, care va avea acelaşi număr de înregistrare şi care va conţine informaţia curentă. La rîndul "Data eliberării" a Certificatului de acciz modificat se înscrie data oglindită în Certificatul de acciz anulat.
    3.14. În cazul cînd subiectul impozabil se transferă la un alt Inspectorat Fiscal de Stat teritorial (sau oficiu fiscal), modul de anulare a Certificatului de acciz este similar celui descris mai sus, cu unele nuanţe, şi anume. Subiectului impozabil i se eliberează copia adeverinţei prin care se confirmă că acesta este înregistrat ca plătitor de acciz, indicînd data eliberării şi numărul de înregistrare. Originalul adeverinţei împreună cu Certificatul de acciz anulat se anexează în dosarul subiectului impozabil, care ulterior se transmite la Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial (sau oficiul fiscal) unde va fi deservit contribuabilul.
    3.15. La rîndul său, Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial (sau oficiul fiscal) în termen de 5 zile din momentul adresării subiectului impozabil, în baza adeverinţei anexate la dosarul primit, completează şi eliberează acestuia un Certificat de acciz nou pe care, în partea dreaptă de sus, se face menţiunea "Modificat în baza Certificatului de acciz nr. XXXXX". Certificatul de acciz respectiv, pe lîngă datele despre agentul economic va conţine informaţia înscrisă în adeverinţă, cu excepţia numărului de înregistrare, care se atribuie de Inspectoratul Fiscal de Stat în corespundere cu numerotarea existentă.
    3.16. În cazul pierderii Certificatului de acciz, agentul economic publică în Monitorul Oficial un anunţ despre pierderea lui.
    Ulterior, agentul economic prezintă la Inspectoratul Fiscal de Stat luat la evidenţă, în termen de 15 zile de la data publicării, copia din Monitorului Oficial care confirmă anunţul publicat şi o cerere (de formă liberă) prin care se  cere eliberarea unui nou Certificat de acciz.
    Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial, la primirea actelor menţionate, în termen de 5 zile, eliberează un Certificat de acciz sub un număr nou de înregistrare, în corespundere cu numerotarea existentă, cu menţiunea "Eliberat în baza Certificatului de acciz pierdut Nr. XXXXX", făcută în partea dreaptă de sus şi care va conţine informaţia curentă. La rîndul "Data eliberării" a Certificatului de acciz modificat se înscrie data oglindită în Certificatul de acciz pierdut.
    Concomitent, în baza Certificatului de acciz nou Inspectoratul Fiscal de Stat teritorial  face o înscriere în partea dreaptă de sus pe Cererea de solicitare a certificatului de acciz privind înregistrarea agentului economic ca subiect impozabil de acciz din dosarul agentului economic, precum şi în Registrul de evidenţă a subiecţilor impozabili cu acciz  - "Eliberat Certificat de acciz nou Nr. XXXXZ în baza Certificatului de acciz pierdut Nr. XXXXX". Actele nominalizate se păstrează în dosarul subiectului impozabil.
    3.17. Odată cu încetarea efectuării volumelor de mărfuri impozabile, subiectul impunerii prezintă organului Serviciului Fiscal de Stat o cerere prin care aduce la cunoştinţă faptul că pe viitor el nu va mai fi plătitor de accize din motivul lipsei volumului circulant impozabil. În baza cererii prezentate, organul Serviciului Fiscal de Stat anulează Certificatul de înregistrare a agentului economic în calitate de subiect impozabil.
IV. Încăperea de acciz
    4.1. Încăperea de acciz reprezintă totalitatea locurilor ce aparţin subiectului impunerii, inclusiv clădirile, încăperile, teritoriile, terenurile, orice alte locuri, care sînt situate separat, determinate în certificatul de acciz, unde mărfurile supuse accizelor se prelucrează şi/sau se fabrică, se expediază (se transportă) de către subiecţii impunerii şi unde se desfăşoară jocurile de noroc.
    4.2. Ca locuri situate separat una de alta pot fi în special încăperile de producere, depozitele, secţiile de producere etc., unde mărfurile accizate nemijlocit se prelucrează şi/sau se fabrică, se expediază (transportă). Acestea se declară şi se înscriu separat în cererea de solicitare a certificatului de acciz privind înregistrarea agentului economic ca subiect impozabil de acciz, şi ulterior se reflectă în Certificatul de acciz, indicînd adresa deplină şi proprietarul lor propriu-zis.
    4.3. Subiectul impozabil cu accize poate avea doar o singură încăpere de acciz.
    Exemplul 1:
    Fabrica de producere a băuturilor alcoolice "X" dispune de linii de prelucrare arendate în judeţul "A", secţii de producere proprii în judeţul "B", depozit nr.1 în localitatea "C" a judeţului "B", depozit nr.2 în localitatea "D" a judeţului "A".
    Toate aceste locuri, în ansamblul lor, vor forma încăperea de acciz propriu-zisă a agentului economic, înregistrat sau care urmează a fi înregistrat ca plătitor de acciz, precum şi vor fi incluse de ultimul în schema (planul) de amplasare a lor împreună cu blocul administrativ.
    4.4. În cazul în care mai mulţi agenţi economici folosesc una şi aceeaşi încăpere de acciz pentru prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor supuse accizelor, însă în contractele de arendă (închiriere) încheiate nu se specifică despre programul de lucru  utilizat de fiecare în parte, organul Serviciului Fiscal de Stat este obligat să determine în mod independent subiectul impunerii responsabil de achitarea accizelor prin refuzul declarării încăperii de acciz în Certificatul de acciz a agentului economic care o arendează sau intenţionează să o arendeze.
    4.5. Magazinele de firmă care aparţin întreprinderilor cu drept de proprietate, prin intermediul cărora are loc comercializarea producţiei finite accizate consumatorilor, precum şi sălile de degustare nu se consideră şi respectiv nu se declară în certificatul de  acciz ca locuri ale încăperii de acciz al subiectului impunerii, deoarece acestea potrivit definiţiei încăperii de acciz, nu le reprezintă.
V. Obiectele impozabile, baza impozabilă
cu acciz şi cotele accizelor
    5.1. Ca obiecte ale impunerii cu acciz sînt mărfurile supuse accizelor şi licenţele pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc.
    5.2. Drept bază impozabilă cu acciz servesc:
    -  volumul în expresie naturală (litru, tona, litru alcool absolut, bucăţi, cm3);
    -  valoarea mărfurilor, care la rîndul său poate fi:
    a)  valoarea, fără a ţine cont de TVA şi accize, pentru mărfurile de producere autohtonă;
    b)  valoarea în vamă, pentru mărfurile supuse accizelor importate, determinată conform legislaţiei vamale, precum şi impozitele şi taxele ce urmează a fi achitate la momentul importului, fără a ţine cont de TVA şi accize;
    -  costul licenţei pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc.
    5.3. La calcularea accizului se aplică două tipuri de cote mărimea cărora, în dependenţă de tipul mărfurilor, este stabilită în anexa la titlul IV al Codului fiscal:
    1)  în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii, care se aplică în situaţiile cînd baza impozabilă pentru mărfurile accizate este volumul în expresie naturală;
    2)  ad valorem în procente, care se aplică în situaţiile cînd baza impozabilă pentru mărfurile accizate este valoarea mărfurilor fără a ţine cont de TVA şi accize, sau valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform legislaţiei vamale, precum şi impozitele şi taxele ce urmează a fi achitate la momentul importului, fără a ţine cont de TVA şi accize, sau costul licenţei în domeniul jocurilor de noroc.
VI. Modul de calculare a accizului
    6.1. Suma accizelor ce urmează a fi vărsată la buget se stabileşte în conformitate cu volumul impozabil. Pentru aceasta se ia volumul sau valoarea mărfurilor supuse accizelor, în expresie naturală sau valorică şi cotele accizelor la care ele se impun în expresie bănească sau procentuală de pe unitatea de marfă, prin înmulţirea cotei la cantitatea sau valoarea mărfii supuse  accizelor.
    6.2. Dacă volumul impozabil este stabilit în unităţi de măsură, ce nu corespund cotelor stabilite ale accizului, impozitarea se efectuează în baza cotelor aprobate recalculîndu-se volumele în unitatea de măsură dată.
    Exemple de apreciere a sumei accizului datorat bugetului.
    Exemplul 2.
    Întreprinderea producătoare a expediat din încăperea de acciz 100 sticle de vin sec "Feteasca" cu capacitatea de 0,7 litri. Cota accizului pentru 1 litru de acest vin (poziţia tarifară 220421) este de 1 leu.
Deci, suma accizului va fi de 70 lei (100 sticle x 0,7 litri x 1 leu).
    Exemplul 3
    ntreprinderea producătoare a expediat din încăperea de acciz 5000 litri de alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie de alcool de 94% (poziţia tarifară 220710000). Cota accizului pentru un litru alcool absolut este de 0,09 lei/%vol/litru.
    Deci, suma accizului va fi de 42300 lei (5000 litri x 94 x 0,09 lei).
    [Pct.6.2 exemplul 3 modificat prin MMF01 din 08.05.03, MO87/23.05.03 art.123]
    Exemplul 4.
    Un agent economic a importat 100 flacoane de parfum, valoarea vamală a cărora, precum şi impozitele şi taxele ce urmează a fi achitate la momentul importului, fără TVA şi acciz, este de 41600 lei. Cota accizului este de 10% din valoarea în lei (poziţia tarifară 33030010).
    Deci, suma accizului va fi de 4160 lei (41600 lei x 10%).
    Exemplul 5.
    Subiectul impozabil de acciz a expediat din încăperea sa de acciz 10 camere video. Cota accizului pentru o cameră video este de 30 Euro. Se presupune că în ziua expedierii camerelor video 1 Euro era echivalent cu 10,87 lei.
    Deci, suma accizului pentru 10 camere video va fi de 3261 lei (10 buc. x 30 Euro x 10,87 lei).
    6.3. Persoanele fizice şi juridice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor, înregistrate la organele Serviciului Fiscal de Stat ca subeicţi impozabili au dreptul la trecerea la cont a accizelor achitate la mărfurile supuse accizelor, utilizate în procesul de prelucrare şi/sau de fabricare pentru obţinerea altor mărfuri supuse accizelor.  
    6.4. Trecerea la cont se permite numai în limita cantităţii de mărfuri supuse accizelor, folosite la prelucrarea şi/sau fabricarea altor mărfuri supuse accizelor, expediate ulterior din încăperea de acciz, în cazul prezenţei documentelor confirmative cu privire la achitarea accizelor la buget pentru materia primă utilizată la prelucrare şi/sau fabricare.
    6.5. Suma trecerii la cont a accizelor se determină de subiectul impunerii de sine stătător, la momentul expedierii mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz, reieşind din normele tehnologice aprobate în modul stabilit.
    6.6. Suma trecerii la cont a accizelor este formată din sumele accizelor achitate de subiectul impunerii:
    -  pentru materia primă accizată utilizată la producerea şi/sau prelucrarea mărfurilor supuse accizelor, în cazul existenţei referinţei în factura de expediţie (factura fiscală) a dispoziţiei de plată în baza căreia s-a achitat accizul la buget;
    -  la importul materiei prime accizate, utilizate la producerea şi/sau prelucrarea mărfurilor supuse accizelor.
    Exemplul 6.
    În perioada fiscală ianuarie 2001 au fost primite 1000 dal de vin materie primă "Feteasca", pentru care accizul achitat şi confirmat documentar reprezentă 2000 lei (cota - 0,2 lei/litru). În aceeaşi perioadă fiscală (ianuarie 2001) din vinul materie primă respectiv a fost produs şi transportat (expediat) 990 dal de vin "Feteasca", pentru care s-a calculat acciz în sumă de 9900 lei.
    Conform normelor aplicate la producerea a 990 dal de vin "Feteasca" au fost utilizate 1000 dal de vin materie primă "Feteasca". În acest caz întreprinderea trece în cont accizul aferent vinului materie primă "Feteasca" primit în limita cantităţii utilizate pentru producerea vinului "Feteasca" expediat din încăperea de acciz, în mărime de 2000 lei.
    Respectiv suma accizului care va fi transferat la buget în perioada fiscală ianuarie 2001 va constitui 7900 lei (9900 lei - 2000 lei).
    6.7. În sumele accizelor trecute la cont pot fi incluse şi sumele accizelor achitate pentru materia primă supusă accizelor procurată (importată) pînă la 1 ianuarie 2001 şi ulterior utilizată pentru fabricarea producţiei expediate (transportate) din încăperea de acciz începînd cu 1 ianuarie 2001.
    6.8. În cazul în care mărfurile supuse accizelor sînt depuse la maturare, subiectului impunerii i se permite trecerea la cont a accizului în limitele cantităţii de mărfuri supuse accizelor, utilizate la fabricarea de mărfuri similare supuse accizelor, la momentul expedierii (transportării) acestor mărfuri similare supuse accizelor din încăperea de acciz şi în cazul prezenţei documentelor ce confirmă achitarea accizelor la buget la mărfurile supuse accizelor.
    Exemplul 7:
    În luna ianuarie 2001 întreprinderea a procurat 1000 dal de vin - materie primă "Caberne", inclusiv acciz în sumă de 2000 lei (10000 litri x 0,2 lei), pe care l-a pus la maturare.
    Tot în această perioadă întreprinderea expediază din încăperea sa de acciz 100 dal de vin de marcă "Caberne", pentru care s-a calculat acciz în mărime de 1000 lei. În această situaţie întreprinderea va trece la cont suma accizului achitat pentru vinul-materie primă  "Caberne" procurat, în limita cantităţii folosite la producerea celor 100 dal de vin de marcă "Caberne" expediat (aplicînd normele tehnologice corespunzătoare).
    Însă, dacă în această perioadă a fost expediat din încăperea de acciz vin de marcă "Aligote", atunci întreprinderea nu va putea trece la cont suma accizelor achitate pentru vinul - materie primă "Caberne".
    6.9. Cînd suma accizului destinată trecerii în cont, depăşeşte suma accizului calculată pentru producţia finită supusă accizelor expediată din încăperea de acciz, trecerea la cont a accizelor se efectuează numai în limita sumelor accizelor aferente producţiei finite accizate expediate.
    6.10. Suma diferenţei care se obţine dintre suma accizului calculată şi achitată pentru materia primă accizată şi suma accizului calculată pentru producţia finită accizată, nu se trece la cont, dar se atribuie  la cheltuielile generale şi administrative. Reportarea la cheltuieli se face în perioada fiscală în care a avut loc expedierea mărfurilor accizate din încăperea de acciz, concomitent cu trecerea la cont a accizului cuvenit.
    Exemplul 8.
    Subiectul impunerii în luna februarie a fabricat 1000 dal de vin-materie primă tare "Izabela". Pentru aceasta subiectul impunerii anterior a procurat:
    - 645 dal de vin-materie primă "Izabela sec",
    pentru care a fost achitat acciz în sumă de                       - 1290 lei
    (645 dal x 10 l x 0,2 lei, unde 0,2 lei - cota
    accizului pentru 1 litru);
    - 300 dal de must cu fermentarea oprită prin
    adăugare de alcool, pentru care a fost achitat
    accizul în sumă de                                                          - 750 lei
    (300 dal x 10 l x 0,25 lei, unde 0,25 lei - cota
    accizului pentru 1 litru);
    - 60 dal de alcool (96%), pentru care
    a fost achitat accizul în sumă de                                       - 5184 lei
    (60 dal x 10 l x 0,09 lei x 96,
    unde 0,09 lei - cota accizului pentru 1%
    în volum la 1 litru de alcool absolut).
    În aceeaşi lună, la expedierea vinului materie primă tare "Izabela" în cantitate de 1000 dal din încăperea de acciz, la subiectul impunerii a apărut obligaţia de calculare a accizelor la volumul de vin-materie primă expediat, suma accizelor constituind - 2500 lei (1000 dal x 10 l x 0,25 lei, unde 0,25 lei cota accizului pentru 1 litru).
    Totodată, pentru determinarea sumei accizelor, destinate achitării în buget, subiectul impunerii trebuie să stabilească suma trecerii la cont a accizelor. Reieşind din suma accizelor, ce se conţine în materia primă utilizată în producere, suma trecerii la cont va constitui - 7224 lei (1290 lei Ă 750 lei Ă 5184 lei).
    Luînd în consideraţie suma accizelor, calculată pentru trecere la cont şi suma accizelor, calculată la volumul de vin-materie primă tare, subiectul impunerii trebuie să determine suma accizelor destinată achitării în buget ori destinată atribuirii la cheltuieli (2500 lei - 7224 lei) ă - 4724 lei.
    Prin urmare:
    -  suma accizelor, destinată achitării în buget, va constitui - 0 lei;
    -  suma accizelor, destinată trecerii în cont, va constitui - 2500 lei;
    -  suma accizelor, destinată atribuirii la cheltuieli, va constitui - 4724 lei.
    6.11. Sumele accizelor, destinate atribuirii la cheltuielile generale şi administrative, nu se reflectă în Declaraţia privind accizele.
    6.12. Sumele accizelor aferente mărfurilor supuse accizelor procurate (pentru care există confirmarea documentară privind achitarea accizului la buget) care în procesul activităţii de întreprinzător au constituit pierderi supranormativ conform legislaţiei, nu se supun trecerii în cont.
VII. Momentul
apariţiei obligaţiei fiscale cu privire la calcularea
şi achitarea la buget a accizelor
    7.1. Pentru fiecare plătitor de acciz, specificat la capitolul II, este stabilit modul de calculare şi achitare a sumelor accizelor la buget.
    7.2. Pentru persoanele fizice şi juridice care prelucrează şi/sau fabrică mărfuri supuse accizelor obligaţia fiscală cu privire la calcularea şi achitarea accizelor la buget apare la momentul expedierii (transportării) mărfurilor supuse accizelor din încăperea lor de acciz.
    7.2.1. Expediere (transportare) - deplasarea, transmiterea mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz.
    7.2.2. Obligaţia de achitare la buget a accizelor nu apare în cazul cînd întreprinderea efectuează mişcarea internă de mărfuri supuse accizelor, adică cînd mărfurile se deplasează de la un loc al încăperii de acciz în altul (de exemplu din secţia de producere la depozit).
    7.2.3. În situaţiile cînd persoanele respective procură sau importă mărfuri supuse accizelor fără achitarea accizelor, lucru care se confirmă prin lipsa documentelor cu privire la achitarea accizelor şi ulterior le expediază (transportă) în afara încăperii lor de acciz, obligaţia fiscală de asemenea apare la momentul expedierii (transportării) mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz.
    7.2.4. Achitarea accizelor la buget pentru mărfurile accizate expediate (transportate) din încăperea de acciz se efectuează indiferent de apartenenţa mărfurilor respective. Adică, dacă în încăperea de acciz a unei întreprinderi - subiect impozabil se află la păstrare marfă accizată, a cărei proprietar este o altă persoană fizică sau juridică, pentru care nu există documente confirmative de achitare a accizului, şi aceasta ulterior se înapoiază proprietarului, obligaţia fiscală, apare la momentul expedierii (transportării) mărfurilor din încăperea de acciz a întreprinderii.
    7.2.5. Cînd întreprinderea producătoare efectuează livrări de mărfuri supuse accizelor în magazinele de firmă proprii (săli de degustare), calculează şi achită accizul la buget pînă la transmiterea mărfurilor respective în sălile de  degustare sau spre vînzare în magazinele de firmă.
    7.2.6. În cazul în care mai mulţi agenţi economici - subiecţi impozabili folosesc o singură încăpere pentru prelucrarea şi/sau fabricarea produselor supuse accizelor, dar care prin contractele de arendă încheiate sînt divizate în mai multe încăperi de acciz, atunci responsabili pentru calcularea şi achitarea accizelor va fi fiecare agent economic pentru producţia proprie expediată din încăperea sa de acciz.
    7.3. Pentru persoanele juridice şi fizice care importă mărfuri supuse accizelor obligaţia fiscală apare concomitent cu termenul stabilit de legislaţie pentru achitarea taxelor vamale. În cazul în care pentru importul de mărfuri nu se percepe taxa vamală, mărfurile se consideră importate ca şi cum ar fi fost supuse taxei vamale cu respectarea reglementărilor stabilite de legislaţia vamală pentru regimul de import.
    7.3.1. Accizul nu se achită în cazul cînd mărfurile supuse accizelor sînt introduse pe teritoriul Republicii Moldova şi vămuite în următoarele regimuri vamale: tranzit, depozit vamal, nimicire sau renunţare în folosul statului, prelucrare sub supraveghere vamală, admitere temporară, reimport şi perfecţionare pasivă, precum şi magazin duty free, cu excepţia ţigărilor cu filtru de import.
    7.3.2. Accizul nu se achită la importarea unor categorii de mărfuri supuse accizelor:
    -  definite ca ajutoare umanitare, în modul stabilit de Guvern;
    -  definite ca asistenţă tehnică, acordată de organizaţii de stat, guvernamentale sau internaţionale;
    -  destinate folosinţei oficiale a misiunilor diplomatice şi a altor misiuni asimilate lor în Republica Moldova, precum şi uzului sau consumului personal al membrilor personalului diplomatic şi administrativ-tehnic al acestor misiuni şi al membrilor familiei care locuiesc împreună cu ei, pe bază de reciprocitate, în modul stabilit de Guvern.
    7.4. Pentru persoanele juridice care activează în domeniul jocurilor de noroc obligaţia fiscală apare concomitent cu achitarea taxei de licenţă pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc.
    7.5. Pentru persoanele, nesubiecţi impozabili, inclusiv întreprinderile comerciale, care vînd mărfuri supuse accizelor, anterior obţinute din partea diferitor persoane juridice şi fizice, pentru care lipseşte confirmarea documentară cu privire la achitarea accizelor obligaţia fiscală privind calcularea accizelor la mărfurile supuse accizelor, primite fără confirmarea documentară a achitării accizelor, apare la momentul livrării lor cumpărătorilor.
    Iar obligaţia de achitare la buget a sumei accizului calculat apare în ziua următoare celei de comercializare.
    Exemplul 9:
    La data de 5 a lunii un cetăţean a transmis magazinului de comision îmbrăcăminte din blană naturală, pentru care lipsesc documentele care ar confirma achitarea accizului. Valoarea de realizare a acesteia inclusiv comisionul magazinului (fără TVA) s-a stabilit în mărime de 7500 lei. În cazul de faţă unitatea de comerţ va aplica de sine stătător accizul, care va constitui 1875 lei (7500 lei x 25%). Dacă, să admitem, că la data de 7 a lunii îmbrăcămintea a fost vîndută de unitatea de comerţ la preţul ce include accizul şi TVA, atunci suma accizului calculat se va transfera la buget în ziua următoare, adică la data de 8 a aceleiaşi luni.  
    7.5.1. Obligaţia de achitare a accizului apare şi în următoarele situaţii:
    -  la transmiterea mărfurilor în contul salariului;
    -  la transmiterea mărfurilor cu plată parţială sau fără plată (gratuit);
    -  la transmiterea mărfurilor angajaţilor agentului economic, altor persoane;
    -  la însuşirea mărfurilor de către agentul economic sau de către membrii familiei lui;
    -  în cazul deplasării mărfurilor în alt mod.
    7.6. Pînă în anul 2005, mărfurile supuse accizelor expediate (transportate) şi livrate de către persoanele fizice şi juridice rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, persoanelor juridice şi fizice rezidenţi aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, sînt supuse accizelor conform cotelor stabilite în anexa la titlul IV al Codului fiscal. Accizele se achită pînă sau la trecerea posturilor fiscale comune interne de control.
VIII. Ordinea aplicării accizelor la exportul de mărfuri
accizate şi mecanismul de restituire a accizelor
    8.1. Livrările de mărfuri supuse accizelor la export, efectuate de subiectul impunerii, sînt nişte livrări scutite de acciz.
    8.2. Dreptul la această scutire îl au nemijlocit agenţii economici care produc şi/sau prelucrează mărfuri supuse accizelor.
    8.3. Totodată, deşi exportul este scutit de acciz, subiectul impunerii trebuie să dispună de documentele de confirmare a exportului, cum ar fi:
    -  contractul (copia contractului) încheiat cu partenerul străin cu privire la livrarea mărfurilor supuse accizelor. În cazul în care livrarea pentru export a mărfurilor supuse accizelor se efectuează conform contractului de comision, de către comisionar, subiectul impunerii (comitentul) prezintă organului Serviciului Fiscal de Stat contractul de comision şi contractul (copia contractului) încheiat de comisionar cu partenerul străin,
    -  documentele de plată şi extrasul băncii, care confirmă încasarea de facto a mijloacelor, rezultate din vînzarea mărfurilor supuse accizelor, pe contul subiectului;
    -  declaraţia vamală a încărcăturii sau copia ei, certificată de conducătorul şi de contabilul-şef ai subiectului impunerii, cu menţiunile organului vamal care a eliberat marfa la export.
    8.4. În cazul existenţei documentelor de confirmare a exportului şi repatrierii mijloacelor pentru exportul efectuat în termen de pînă la 90 zile din momentul livrării mărfurilor accizate la export, volumul (valoarea) mărfurilor supuse accizelor exportate, precum şi suma accizului solicitat spre restituire se declară informativ în perioada fiscală cînd a avut loc repatrierea totală a mijloacelor aferente.
    8.5. În cazul neexistenţei documentelor de confirmare a exportului şi nerepatrierii mijloacelor în termen de pînă la 90 zile din momentul livrării mărfurilor accizate la export, subiectul impunerii de sine stătător, calculează accizul aferent mărfurilor supuse accizelor exportate.
    8.6. În cazul cînd la expirarea termenului de 90 zile din momentul livrării mărfurilor accizate la export, marfa exportată a fost achitată parţial de către nerezident, atunci subiectul impunerii - exportator calculează accizul doar pentru acele mărfuri supuse accizelor pentru care nu a fost înfăptuită repatrierea mijloacelor în termenul sus-menţionat, aplicînd cota accizului minimală. În asemenea situaţie, subiectul impunerii  va putea trece la cont sumele accizelor aferente materiei prime accizate utilizate la producerea mărfurilor accizate exportate, pentru care nu s-a închis repatrierea şi s-a calculat de sine stătător accizul.
    8.7. Declararea accizului aferent mărfurilor exportate pentru care nu s-a respectat termenul de 90 zile se efectuează pentru perioada fiscală în care expiră termenul respectiv.
    8.8. Exportul de mărfuri supuse accizelor fără aplicarea accizelor poate fi efectuat de subiectul impunerii care prelucrează şi/sau produce marfă accizată în mod independent, în baza contractului de mandat, sau în baza contractului de comision.
    8.9. În cazul agenţilor economici care procură mărfuri supuse accizelor de la întreprinderile producătoare (prelucrătoare) de mărfuri accizate fără prelucrare şi/sau producerea altor mărfuri accizate şi ulterior le exportă peste hotarele Republicii Moldova, marfa exportată se va comercializa fără dreptul de restituire sau de trecere în cont a accizului achitat anterior la procurare.
    8.10. Suma accizului aferentă materiei prime accizate, utilizate conform normelor tehnologice aprobate în modul stabilit la producerea (prelucrarea) producţiei finite accizate destinate exportului, pentru care există confirmarea documentară cu privire la achitarea de facto la buget a ei, se supune restituirii integrale din buget.
    8.11. Restituirea accizului se înfăptuieşte în termen de 10 zile din momentul prezentării documentelor justificative corespunzătoare, aplicînd mecanismul de restituire a sumelor accizelor descris în Regulamentul cu privire la restituirea sumelor accizelor nr. 07 din 3 aprilie 2001 publicat în Monitorul Oficial nr. 57-58 din 31 mai 2001.
    8.12. În cazul cînd exportul de mărfuri accizate este înfăptuit în condiţiile clientului, ordinea aplicării accizelor este următoarea.
    8.12.1. Cînd exportul producţiei finite accizate este înfăptuit de agentul economic-client (proprietarul materiei prime accizate transmise spre prelucrare) nemijlocit din încăperea de acciz a întreprinderii prelucrătoare, ultima va calcula şi va achita accizul aferent la buget la momentul expedierii mărfurilor accizate din încăperea sa de acciz.
    Agentul economic-client, indiferent de faptul dacă este înregistrat ca plătitor de accize, nu va putea beneficia de restituirea accizelor aplicate, dat fiind faptul că asupra lui nu se  răsfrîng integral prevederile art. 125(3) din Codul fiscal.
    Întreprinderea prelucrătoare-subiect impozabil, la rîndul său, în baza art. 125(1) din Codul fiscal va avea dreptul la trecere în cont a sumei achitate ale accizului aferent materiei prime accizate primite spre prelucrare.
    8.12.2. Cînd exportul producţiei finite accizate este înfăptuit de agentul economic-client (indiferent de faptul dacă este subiect al impunerii) în baza contractului de comision, încheiat cu întreprinderea prelucrătoare-subiect impozabil, potrivit căruia ultima figurează în calitate de comisionar, marfa accizată, obţinută din prelucrarea materiei prime a clientului şi expediată din încăperea de acciz a comisionarului nu va fi impozitată cu acciz.
    Însă, atît proprietarul producţiei (clientul), cît şi întreprinderea prelucrătoare nu vor avea dreptul să pretindă la restituirea accizelor achitate pentru materia primă accizată utilizată la producerea  mărfurilor accizate exportate, deoarece nu se respectă în totalmente cerinţele art. 125 (3) şi (4) din Codul fiscal.
    8.12.3. Cînd exportul producţiei finite accizate este înfăptuit de agentul economic-client (indiferent de faptul dacă este subiect al impunerii) în baza contractului de mandat, încheiat cu întreprinderea prelucrătoare-subiect impozabil, potrivit căruia ultima figurează în calitate de mandatar, modalitatea de aplicare, precum şi dreptul la restituirea accizelor este similară celei descrise în punctul 8.12.2, întrucît mandatul-proprietarul producţiei transmite spre prelucrare materia primă accizată, dar nu o utilizează de sine stătător la producerea producţiei finite ulterior exportate, astfel nerespectîndu-se prevederile art. 125 (3) din Codul fiscal.
    8.13. Subiectul impunerii care exportă marfă accizată proprie în baza contractului de comision, încheiat  cu un agent economic, poate pretinde la restituirea accizului achitat pentru materia primă accizată utilizată la producerea acestei mărfi.
Cu toate că la încheierea contractului de comision, exportul este înfăptuit de-facto din numele comisionarului şi nu al comitentului (întreprinderea producătoare), dreptul la restituirea sumelor accizelor, achitate anterior pentru vinul - materie primă procurat şi utilizat la producerea mărfurilor accizate exportate (pentru care există confirmarea documentară a achitării lor), îl va avea numai întreprinderea producătoare, adică comitentul. Repatrierea mijloacelor, în condiţiile cînd decontările pentru export se efectuează prin intermediul conturilor comisionarului, urmează a fi închisă la nivelul celui din urmă.
    8.14. În cazul cînd subiectul impunerii exportă marfă accizată de producţie proprie în baza contractului de mandat, conform căruia acesta figurează în calitate de mandat, dreptul la restituire a accizelor îl are anume mandatul şi nu mandatarul care efectuează export de marfă în numele mandatului. Repatrierea mijloacelor, în cazul cînd decontările pentru export se efectuează prin intermediul conturilor mandatarului, urmează a fi închisă la nivelul celui din urmă.
    8.15. Restituirea accizelor se răsfrînge şi asupra agenţilor economici, care reexportă mărfuri străine anterior importate, sau care exportă mărfuri produse din materia primă, importată în regimul vamal "perfecţionare activă", pentru care accizul a fost achitat la import.
IX. Modul de declarare a accizelor şi termenul
de prezentare a Declaraţiei privind accizele
    9.1. Obligaţia de a prezenta inspectoratelor fiscale de stat teritoriale Declaraţia privind accizele este pusă în sarcina plătitorilor de accize specificaţi la punctele 2.1 şi 2.2, cu excepţia persoanelor juridice şi fizice care efectuează import de mărfuri supuse accizelor.
    Adică, subiecţii impunerii, care deţin certificatul de acciz, precum şi persoanele care nu sînt înregistrate ca plătitori de accize, inclusiv întreprinderile comerciale, în adresa cărora persoanele juridice şi fizice expediază (transportă) şi livrează mărfuri supuse accizelor (inclusiv mărfuri importate) fără documente justificative pentru comercializarea ulterioară a lor, prezintă la inspectoratul fiscal de stat de la locul de înregistrare declaraţia privind accizele cel tîrziu în ultima zi a lunii care succedă luna în care a fost efectuată expedierea (transportarea) mărfurilor supuse accizelor.
    [Pct.9.1 modificat prin MMF01 din 08.05.03, MO87/23.05.03 art.123]
   
9.2. Declaraţia privind accizele este alcătuită dintr-un singur compartiment, numit "Volumul impozabil" şi se completează pe formular oficial, aprobat de Ministerul Finanţelor (anexa nr.3).
    9.3. În Declaraţia privind accizele se indică perioada fiscală, denumirea (numele, prenumele) subiectului impunerii, adresa juridică (domiciliul) deplină a locului principal de desfăşurare a activităţii economice, codul fiscal şi numărul de înregistrare a certificatului de acciz (în cazul cînd agentul economic declarant este înregistrat ca subiect impozabil de accize).
    Declaraţia privind accizele este formată din 13 coloane, fiecare conţinînd informaţie pe care subiectul impunerii urmează să o înscrie, şi anume.
    La  coloana 1 se indică numărul de ordine al mărfii supuse accizelor.
    La coloana 2 se indică denumirea mărfii accizate expediate (transportate).
    La coloana 3 se indică poziţia tarifară a mărfii supuse accizelor conform Nomenclatorului de mărfuri al Republicii Moldova, specificată la coloana 1 a anexei la titlul IV al Codului fiscal.
    La coloana 4 se indică codul contului conform clasificaţiei bugetare a veniturilor de stat.
    La coloana 5 se indică gradele de alcool (în procente) conţinută în producţia alcoolică în cazul cînd suma accizului se determină în funcţie de concentraţia de alcool.
    La coloana 6 se indică volumul în expresie naturală în caz dacă, conform titlului IV al Codului fiscal, baza impozabilă se determină în expresie naturală, reflectînd în paranteze unitatea de măsură, specificată în anexa la titlul IV din Codul fiscal.
    La coloana 7 se indică valoarea mărfii fără TVA şi accize, în caz dacă, conform  titlului IV al Codului fiscal, baza impozabilă se determină în expresie valorică. Valoarea mărfii fără TVA şi accize se va reflecta în unităţi monetare naţionale.
    La coloana 8 se indică costul licenţei pentru activitatea desfăşurată de subiectul impunerii în domeniul jocurilor de noroc.
    La coloana 9 se indică cota accizului stabilită ad valorem în procente de la valoarea mărfii fără TVA şi accize, sau de la costul licenţei pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc.
    La coloana 10 se indică cota accizului stabilită în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii accizate, care conform anexei la titlul IV al Codului fiscal este exprimată în unităţi monetare naţionale sau Euro.
    La coloana 11 se indică suma accizului calculată, reieşind din cota accizului aferentă mărfii accizate, aplicată la una din bazele impozabile, oglindite la coloanele 6, 7 şi 8, adică (col.9 x col.7), sau (col.9 x col.8), sau (col.10 x col.6), sau (col.10 x col.6 x col.5).
    La coloana 12 se indică suma accizului în limita cantităţii mărfii, folosite pentru prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor supuse accizelor, care urmează a fi trecută la cont sau restituită.
    La coloana 13 se indică suma accizului destinată virării la buget, calculată ca diferenţa dintre coloana 11 şi coloana 12, care  va fi oglindită în fişa contului personal al plătitorului de accize în cazul în care va reprezenta o obligaţiune a plătitorului de acciz faţă de buget.
    9.4. Corectări şi radieri la completarea declaraţiei privind accizele nu se admit.
    9.5. Declaraţia privind accizele se semnează de către conducătorul şi contabilul-şef al subiectului impozabil şi se prezintă la inspectoratul fiscal de stat într-un exemplar unic.
    9.6. În situaţiile cînd întregul sortiment de mărfuri supuse accizelor, expediate (transportate) din încăperea de acciz a subiectului impozabil, sau procurate de persoanele fizice şi juridice fără confirmarea documentară a achitării accizelor şi ulterior comercializate, nu poate fi înscris într-un singur formular al Declaraţiei privind accizele, acesta se reflectă detaliat într-o anexă la declaraţie.
    Anexa conţine coloane similare Declaraţiei privind accizele propriu-zise, în care pentru fiecare denumire de marfă se completează cele 13 coloane existente.
    În formularul Declaraţiei se trec doar sumele totale calculate pentru mărfurile accizate expediate (transportate) din încăperea de acciz  care fac parte din componenţa fiecărui cod separat al contului clasificaţiei bugetare a veniturilor de stat, completîndu-se astfel coloanele 4, 6 şi/sau 7, 11, 12 şi 13.
    9.7. În cazul livrărilor de export, care sînt scutite de acciz, subiectul impunerii, în luna în care le-a efectuat, în Declaraţia privind accizele nu face înscrierile cu privire la volumul de mărfuri exportate.
    Înscrierile aferente livrărilor de export se introduc în Declaraţia privind accizele în perioada fiscală cînd în termenul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat a avut loc repatrierea totală a mijloacelor pentru exportul dat, efectuat cu începere de la 1 ianuarie 2001.
    Astfel, la coloana 2 a Declaraţiei se înscrie cuvîntul "export", iar la coloanele 4, 6 şi/sau 7 şi 12, pentru fiecare cod al conturilor clasificaţiei bugetare a veniturilor de stat, se înregistrează datele corespunzătoare.
    Exemplul 10:
    La 10 ianuarie 2001 întreprinderea de producere a mărfurilor accizate a exportat 100000 sticle de vin "Cagor" (0,5 litri). Suma accizului achitat la materia primă procurată şi utilizată la producerea vinului, pentru care există documente ce confirmă achitarea accizului la buget, constituie 12500 lei. Repatrierea totală a valutei pentru această livrare a avut loc pînă la expirarea termenului de repatriere - la 5 martie 2001.
    În această situaţie, în Declaraţia privind accizele pentru luna ianuarie nu se va înregistra nimic, iar pentru luna martie, printr-un rînd aparte, se vor înscrie informativ următoarele date:
    -  la coloana 2 "Denumirea mărfii accizate expediate (transportate)": "export";
    -  la coloana 4 "Codul contului clasificaţiei bugetare a veniturilor de stat": "115/12";
    -  la coloana 6 "Volumul în expresie naturală": "50000 litri";
    -  la coloana 12 "Suma accizului achitată în limita cantităţii folosite care urmează a fi trecută la cont sau restituită": "12500 lei".
    9.8. Persoanele juridice care activează în domeniul jocurilor de noroc prezintă Declaraţia privind accizele doar pentru perioada în care a avut loc achitarea accizelor la buget.
    În acest scop persoana completează coloanele 8, 9, 11 şi 13 din Declaraţia privind accizele.
    9.9. Dacă  întreprinderea-plătitoare în luna expirată nu a avut volum circulant impozabil, prezintă informativ inspectoratului fiscal la care se deserveşte, în termenul stabilit pentru prezentarea calculelor, declaraţia privind accizele "nulă" semnată de persoanele menţionate la punctul 9.5.
X. Evidenţa mărfurilor supuse accizelor ce se expediază,
Registrele de evidenţă şi modul lor de întocmire
    10.1. Plătitorii de accizie specificaţi în punctele 2.1. lit. a) şi 2.2. ţin evidenţa mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) în registre, stabilite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor.
    10.2. Registrele de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor sînt de două tipuri:
    1)  Registrul de evidenţă a mărfurilor accizate expediate (transportate) (de modelul de jos).

Data expedierii Ora expedierii Nr. mijl.
de tramsport
şi codul fiscal
al transporta-
torului
Caracteristicile mărfii accizate expediate (transportate) Suma acciz. achitată Locul livrării cu indicarea destinatorului
Denumirea Unit. de măsură Cantitatea Valoarea fără TVA şi acciz (lei) Suma acciz. calculate (lei) prin dispoziţia de plată din contul supraplăţii
nr. şi data d/p suma (lei) luna suma (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Forma registrului este de model unic ce se completează în  baza datelor din factura de expediţie (factura fiscală), eliberată pentru mărfurile supuse accizelor.
    La coloana 1 se indică data expedierii mărfurilor accizate din locul încăperii accizate.
    La coloana 2 se indică ora expedierii mărfurilor accizate din locul încăperii de acciz.
    La coloana 3 se indică numărul mijlocului de transport în care este încărcată marfa accizată şi codul fiscal al transportatorului.
    La coloana 4 se indică denumirea mărfii accizate expediate (transportate).
    La coloana 5 se indică unitatea de măsură a cantităţii mărfurilor accizate expediate (transportate).
    La coloana 6 se indică cantitatea mărfurilor accizate expediate (transportate).
    La coloana 7 se indică valoarea fără TVA şi accize a mărfurilor accizate expediate (transportate), exprimată în unităţi monetare naţionale.
    La coloana 8 se indică suma accizului calculată, aferentă mărfurilor expediate (transportate).
    La coloana 9 se indică numărul şi data dispoziţiei de plată care justifică achitarea la buget a sumei accizului calculat pentru mărfurile accizate expediate (transportate) la momentul expedierii (transportării).
    La coloana 10 se indică suma în lei a accizului achitat la buget pentru mărfurile accizate expediate (transportate), în baza dispoziţiei de plată reflectate la coloana 9.
    La coloana 11 se indică luna pentru care a fost înregistrată supraplata la accize în IFS teritorial.
    La coloana 12 se indică suma accizului care poate fi achitată din contul supraplăţii formate.
    La coloana 13 se indică locul livrării mărfurilor accizate (la export, pe teritoriul Republicii Moldova etc.) cu indicarea denumirii (codul fiscal) destinatarului.
    2) Registrul de evidenţă a mărfurilor accizate primite de persoanele care nu sînt subiecţi ai impunerii, inclusiv de întreprinderile comerciale, la care nu există confirmarea documentară a achitării accizelor (de modelul de jos).

Data primirii Denumirea (codul fiscal) şi adresa furnizorului Caracteristicile mărfii accizate primite pentru comercializarea ulterioară Suma accizului calculat Ziua
comerciali-
zării
Achitarea accizului
Denumirea Unit. de măsură Cantitatea Valoarea fără Tva şi accize (lei) Cota accizului aplicată Suma (lei) Nr. şi data disp. de plată Suma accizului
Ad valorem în % Suma absolută
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

    La coloana 1 se indică data primirii mărfurilor accizate pentru care lipsesc documentele justificative privind achitarea accizelor.
    La coloana 2 se indică denumirea (codul fiscal) şi adresa juridică (domiciliul) a persoanei juridice sau fizice care a livrat (expediat, transportat) mărfuri accizate fără achitarea accizelor aferente.
    La coloana 3 se indică denumirea mărfurilor accizate primite fără confirmarea documentară a achitării accizelor aferente.
    La coloana 4 se indică unitatea de măsură a cantităţii mărfurilor accizate primite fără confirmarea documentară a achitării accizelor aferente.
    La coloana 5 se indică cantitatea mărfurilor accizate primite fără confirmarea documentară a achitării accizelor aferente.
    La coloana 6 se indică valoarea fără TVA şi accize a mărfurilor accizate primite fără confirmarea documentară a achitării accizelor aferente.
    La coloana 7 se indică cota accizului stabilită ad valorem în procente de la valoarea mărfii fără TVA şi accize, care urmează a fi aplicată pentru mărfurile accizate primite fără confirmarea documentară a achitării accizelor aferente.
    La coloana 8 se indică cota accizului stabilită în sumă absolută la unitatea de măsură a mărfii accizate, care urmează a fi aplicată pentru mărfurile accizate primite fără confirmarea documentară a achitării accizelor aferente.
    La coloana 9 se indică suma accizului calculată de persoana care nu este subiect al impunerii cu accize, inclusiv de întreprinderea comercială, aferentă mărfurilor accizate primite fără confirmarea documentară a achitării accizelor aferente.
    La coloana 10 se indică ziua comercializării de către întreprinderea de comerţ a mărfurilor accizate primite anterior fără confirmarea documentară a achitării accizelor aferente.
    La coloana 11 se indică numărul şi data dispoziţiei de plată care justifică achitarea la buget a accizului aferent mărfurilor accizate comercializate.
    La coloana 12 se indică suma accizului achitat efectiv la buget în baza dispoziţiei de plată, reflectate la coloana 11.
    10.3. Primul tip de registru se ţine doar de către persoanele fizice şi juridice care produc şi/sau prelucrează mărfuri supuse accizelor şi deţin Certificatul de acciz.
    10.4. Fiecare loc al încăperii de acciz trebuie să  fie înzestrat cu cîte un registru de acest fel.
    10.5. Înscrierile în registru se fac de mînă, pînă la expedierea mărfurilor accizate din locurile încăperii de acciz şi se completează de către persoane întărite prin ordinul conducătorului.
    10.6. Cînd are loc mişcarea internă de mărfuri accizate, înscrierile în registru de asemenea se fac, însă fără completarea coloanelor 8-10.
    10.7. Cel de-al doilea registru, se ţine de către persoanele nesubiecţi ai impunerii, inclusiv întreprinderile comerciale, care vînd mărfuri accizate livrate, expediate anterior de către persoanele fizice şi juridice, pentru care nu există confirmare documentară cu privire la achitarea accizului la buget.
    10.8. Ca şi pentru primul tip de registru, înscrierile se fac de mînă, la momentul primirii mărfurilor accizate fără confirmare documentară privind achitarea accizului. Astfel, la momentul primirii mărfurilor se completează primele nouă coloane din registru, iar după comercializarea lor se completează şi coloanele 10-12.
    10.9. Ambele registre  se păstrează în locuri determinate pe parcursul a 5 ani de la data completării lor definitive.
XI. Cerinţele faţă de perfectarea documentelor
la livrarea mărfurilor supuse accizelor
    11.1. În corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998, agenţii economici, la expedierea (transportarea) mărfurilor eliberează factura de expediţie (factura fiscală).
    11.2. În cazul expedierii (transportării) mărfurilor supuse accizelor, în factura de expediţie (factura fiscală), la coloana "Accize, lei" se înscrie suma accizului calculat pentru fiecare fel de marfă accizată livrată, iar la rubrica 14 - suma totală a accizului calculat.
    11.3. Începînd cu 1 ianuarie 2001, la livrarea (transportarea) mărfurilor supuse accizelor din încăperea de acciz, de către producători, este necesar ca la rubrica 5 (sau 4) "Documente anexate" ale facturii de expediţie (facturii fiscale) să fie înscris -  "accizul este achitat conform dispoziţiei de plată nr. XXX din XXXX". Totodată, în rîndurile 1 şi 2 ale facturii, prin bară se indică numărul de înregistrare în calitate de plătitor ale accizelor al furnizorului - producător şi al cumpărătorului (în cazul în care acesta este înregistrat).
    11.4. Pentru livrările de mărfuri supuse accizelor importate, începînd cu 1 ianuarie 2001, pe teritoriul Republicii Moldova, importatorii, la eliberarea facturii de expediţie (facturii fiscale), indică la rubrica 5 (sau 4)  "Documente anexate" numărul şi data declaraţiei vamale în baza căreia a avut loc importul de marfă, numărul şi data documentului de plată (dispoziţia de plată, bonul de plată în numerar) în baza căruia a fost achitat accizul la buget.
    11.5. În cazul livrării mărfurilor supuse accizelor scutite de acciz, la rubricile 5 (sau 4) şi 14 a facturii de expediţie (facturii fiscale) se pune defis.
    11.6. În situaţiile cînd se procură mărfuri supuse accizelor, pentru care există confirmarea achitării accizelor la buget şi ulterior se realizează diferitor persoane fizice şi juridice, în factura de expediţie (factura fiscală), furnizorul indică aceleaşi date, înscrise la rubricile 5 (sau 4) şi 14 ale facturii de expediţie (facturii fiscale) primite, precum şi codul fiscal, numărul de înregistrare în calitate de plătitor de accize a persoanei care  a achitat accizul la buget.
    11.7. În cazurile cînd la rîndul 5 (sau 4) ale facturii de expediţie (facturii fiscale) nu poate fi cuprinsă toată informaţia solicitată, agenţii economici fac înscrierile corespunzătoare în orice alt loc posibil al facturii.
    11.8. În cazul cînd subiectul impunerii care prelucrează materia primă a clientului eliberează beneficiarului de servicii factura fiscală pînă la expedierea (transportarea) de-facto a producţiei finite accizate din încăperea  sa de acciz (de exemplu, ca rezultat al păstrării acesteia pe o perioadă de timp în această încăpere de acciz), subiectul impozabil va fi obligat să reflecte în factura fiscală eliberată suma accizului calculat şi suma TVA determinată de la valoarea livrării impozabile, inclusiv accizul.
    Ţinînd cont de faptul că obligaţiunea de achitare a accizului la buget apare la momentul expedierii (transportării) producţiei finite accizate din încăperea de acciz a subiectului impozabil, în rubrica 4 "Documente anexate" a facturii fiscale eliberate nu se va face trimitere la documentul care justifică achitarea accizului.
    Datele referitor la documentul de achitare a accizului la buget se vor reflecta la rubrica 5 "Documente anexate" a facturii de expediţie eliberate consumatorului la data expedierii (transportării) producţiei finite accizate din încăperea de acciz a subiectului impozabil.
    [Pct.11.8 modificat prin MMF01 din 08.05.03, MO87/23.05.03 art.123]
XII. Obligaţiile şi responsabilităţile
subiecţilor impunerii
    12.1. Responsabilitatea pentru calcularea corectă şi achitarea la timp a accizului la buget se pune în sarcina plătitorilor de accize în conformitate cu titlul V al Codului fiscal nr. 407-XV din 26.07.2001 (Monitorul Oficial nr. 1-3 din 4.01.02).
    12.2. Controlul asupra corectitudinii calculării şi achitării accizelor se efectuează de către organele fiscale şi vamale în conformitate cu competenţa lor şi legislaţia Republicii Moldova.
XIII. Dispoziţii finale
    13.1. În anul 2002 se interzice plasarea mărfurilor supuse accizelor în regimurile vamale admitere temporară şi perfecţionare activă.
    13.2. La data intrării în vigoare a titlului IV al Codului fiscal nr. 1053-XIV din 16 iunie 2000, se abrogă Instrucţiunea "Cu privire la modul de calculare şi plată a accizelor" nr. 20  din 13 iunie 1995.
    13.3. Prevederile scrisorilor elaborate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat sau de Ministerul Finanţelor pe parcursul anului 2001 îşi păstrează valabilitatea în partea în care nu contravin prezentei Instrucţiuni.
Anexa 1
La Instrucţiunea cu privire la modul de calculare şi achitare a accizelor
Aprobat: Ministerul Finanţelor nr. 03 din 16.08.2002
Înregistrat: Ministerul Justiţiei nr. 289 din 23.08.2002

Certificat de acciz
Privind înregistrarea agentului economic ca subiect impozabil de acciz
Aprobat în conformitate cu titlul IVal Codului fiscal (art.126(1))
Numărul de înregistrare_______________  Data eliberării _____________
Subiectul impunerii înregistrat:Denumirea (numele, prenumele)___________________
Cod fiscal ___________________
Adresa juridică (domiciliul) deplină a locului principal de desfăşurare a activităţii economice________________________________________________________________
Genul de activitate conform licenţei
Încăperea accizată:
1. _____________        __________________________________    _________
(locul)                                                  (adresa deplină)                                                                       (proprietarul)
2.  _____________        __________________________________    _________
 (locul)                                                   (adresa deplină)                                                                        (proprietarul)
3.  _____________       __________________________________    _________
(locul)                                                             (adresa deplină)                                                            (proprietarul)
4.  _____________         __________________________________    _________
(locul)                                                          (adresa deplină)                                                                    (proprietarul)
5.  _____________        __________________________________    _________
 (locul)                                                       (adresa deplină)                                                                  (proprietarul)
_______________________________________________________________
Inspectoratul fiscal de statcare a eliberat certificatul de acciz _________________
semnătura Şefului IFS __________________________
Loc pentru ştampilă
Copiile fără ştampila originală a serviciului fiscal de stat care a eliberat certificatul de acciz nu sînt valabile.____________________________________________________________________
Data suspendării certificatului de acciz                                                                                           
1. de la__________pînă la________   loc pentru ştampilă semnătura şefului
IFS_______
2. de la__________pînă la________   loc pentru ştampilă semnătura şefului IFS_______
3. de la__________pînă la________   loc pentru ştampilă semnătura şefului IFS_______


Anexa 2
La Instrucţiunea cu privire la modul de calculare şi achitare a accizelor
Aprobat: Ministerul Finanţelor nr. 03 din 16.08.2002
Înregistrat: Ministerul Justiţiei nr. 289 din 23.08.2002

Cererea de solicitare a certificatului de acciz privind
înregistrarea agentului economic ca subiect impozabil de acciz

Exclusiv pentru notiţele
Serviciului Fiscal de stat
Data primirii_________________
Inspectoratul care a primit cererea_________________
Nr. de intrare_________________
Numele, prenumele inspectorului_________________
Eu, Denumirea (numele şi prenumele) subiectului impunerii______________
Cod fiscal______________
Adresa juridică (domiciliul)a locului principal de desfăşurare a activităţii economice:
Judeţ__________________Oraş (sat)_______________
Strada (nr. casei, apartamentului)________________
Index poştal_____________________Telefon_______________________
Datele cu privire la licenţă:Genul de activitate______________                   
Genul de activitate________________
Numărul_____________________                    
Numărul_______________________
Data eliberării__________________                  
Data eliberării___________________
Termenul de valabilitate_____________              
Termenul de valabilitate_______________________________
Declar încăperea accizată (totalitatea locurilor ce aparţin subiectului impunerii unde
se prelucrează şi/sau se fabrică, se expediază (se transportă) mărfurile supuse accizelor
şi unde se desfăşoară jocurile de noroc)
1. _________________    _____________________________   ________________
 locul (încăpere, secţie                 adresa (jud, oraş (sat), strada, telefon)          proprietarul (denumirea)           de producere, depozit, etc.)
2. _________________    _____________________________   ________________
 locul (încăpere, secţie                 adresa (jud, oraş (sat), strada, telefon)          proprietarul (denumirea)           de producere, depozit, etc.)
3. _________________    _____________________________   ________________
 locul (încăpere, secţie                 adresa (jud, oraş (sat), strada, telefon)          proprietarul (denumirea)           de producere, depozit, etc.)
4. _________________    _____________________________   ________________
locul (încăpere, secţie                 adresa (jud, oraş (sat), strada, telefon)          proprietarul (denumirea)           de producere, depozit, etc.)
5. _________________    _____________________________   ________________   
locul (încăpere, secţie                 adresa (jud, oraş (sat), strada, telefon)          proprietarul (denumirea)           de producere, depozit, etc.)
6. Cînd subiectul impunerii prelucrează şi/sau fabrică, expediază (transportă) mărfuri accizate
şi desfăşoară jocurile de noroc în locuri arendate conform contractului de arendă sau de
închiriere, urmează de indicat:
1. Denumirea (numele, prenumele) arendatorului (locatorului) ___________________ 
Codul fiscal_____________
Adresa juridică (jud., oraş (sat), strada (nr. casei, apartamentului))__________________
Telefon____________
Termenul de valabilitate  a contractului de arendă (închiriere) (de la, pînă la)_____________
2. Denumirea (numele, prenumele) arendatorului (locatorului)_________________________
Codul fiscal____________
Adresa juridică (jud., oraş (sat), strada (nr. casei, apartamentului))__________________
Telefon___________
Termenul de valabilitate  a contractului de arendă (închiriere) (de la, pînăla)______________
3._____________________________________________________________________     Descrierea formelor şi metodelor de control a căror aplicare asigură integritatea mărfurilor supuse accizelor, inclusiv la expedierea lor dintr-un loc al încăperii accizate în altul, dacă aceste locuri se
află pe teritorii diferite.     Schema (planul) amplasării blocului administrativ, a secţiei de producţie,
a depozitului, a altor încăperi aflate pe teritoriul agentului economic este anexată pe ________file.şi prezint cererea respectivă pentru a obţine certificatul de acciz.Numele complet al solicitantului __________      funcţia __________Semnătura __________ data __________
Atenţie: această formă trebuie să fie semnată de către conducător sau de locţiitorul împuternicit al acestuia.Pentru notiţele funcţionarilor inspectoratului fiscal

Anexa 3
La Instrucţiunea cu privire la modul de calculare şi achitare a accizelor
Aprobat: Ministerul Finanţelor nr. 03 din 16.08.2002
Înregistrat: Ministerul Justiţiei nr. 289 din 23.08.2002
Forma - ACZ
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat
Declaraţia privind accizele
Pentru luna______________ anul ________
_______________________________________________________________
Denumirea (numele, prenumele) subiectului împunerii________________________________
Adresa juridică (domiciliul) deplină a locului principal de
desfăşurare a activităţii economice______________________________________________
Codul fiscal ______________                           Nr. de înregistrare a
                                                                  Certificatului de acciz______________
I.  Volumul impozabil

Nr. d/o Denumirea mărfii accizate expediate (transportate) Poziţia tarifară Codul contului conform clasificaţiei bugetare a veniturilor de stat Grad alcool Baza impozabilă Cota accizului Sumaacciz. calc. Suma acciz. achit. în limita cantităţii folosite care urmează a fi trecută la cont sau restituită Total destinat virării în buget (col. 11 - col. 12)
Volumul în expresie naturală Valoarea mărfii fără TVAşi accize Costullicenţei Ad valorem în % Suma absolută
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

    Eu, _______________________________________________________
    __________________________           _________________   _________________
             funcţia                                                                        data                                          semnătura
    __________________________           _________________   __________________
         funcţia                                                                        data                                          semnătura
    declar că informaţia prezentată în această declaraţie este completă şi veridică.

    Se îndeplineşte de Inspectoratul Fiscal de Stat
    IFS pe mun. (jud.) __________
    Data primirii ___________  Semnătura inspectorului________