IMFO2609/1993
ID intern unic:  310743
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
INSTRUCŢIUNE Nr. 2609
din  26.09.1993
cu privire la modul de folosire a Legii Republicii Moldova
"Cu privire la Bonurile patrimoniale"
Publicat : 26.09.1993 în Monitorul Oficial Nr. 009     Data intrarii in vigoare : 26.09.1993
Aprobat Aprobat Aprobat
Locţiitorul Prim-viceguvernatorul Directorul general
Ministrului Băncii Naţionale a al Departamentului
Finanţelor al Republicii Moldova de Stat al Republicii
Republicii B. Ursu Moldova pentru
Moldova privatizare
O. Crasnojen V. Ceşuev

I N S T R U C Ţ I U N E
Prezenta Instrucţiune este elaborată în conformitate cu Legea Republicii Moldova "Cu privire la bonurile patrimoniale", adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la 17 martie 1993.
I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Bonul patrimonial (B.P) este hîrtie de voloare nominativă de stat care se eliberează cetăţeanului Republicii Moldova şi care îi acordă dreptul de a procura o parte din bunurile de stat şi de a le folosi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
2. O parte inalienabilă a fiecărui bon o constituie cupoanele pe care sînt indicate numărul cotelor-părţi, care în totalitatea lor sînt egale cu vechimea în muncă.
Cupoanele sînt valabile doar la prezenţa bonului şi în formă nedecupată.
3. B.P. sînt nominative şi nu pot fi înstrăinate cu excepţia cazurilor de transmitere a lor rudelor de gradul întîi. În cazurile acestea de înstrăinare, rudele de gradul întîi dispun de aceleaşi drepturi ca şi titularul B.P.
B.P. poate fi transmis şi altor persoane fizice şi juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, prin procura autentificată notarial pentru a fi folosit în interesele posesorului B.P. în baza contractului.
II. VALOAREA B. P.
4. Suma mijloacelor pentru care sînt emise B.P. este egală acelei părţi din bunurile întreprinderilor, organizaţiilor din republică, care urmează să fie distribuită gratuit şi stabilită în conformitate cu "Indicaţiile metodice pentru estimarea valorii bunurilor întreprinderilor şi organizaţiilor Republicii Moldova", aprobate prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova din 30 aprilie 1992 nr. 293, de asemenea de Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova din 5 martie 1993 nr.118 "Cu privire la reestimarea mijloacelor fixe şi corectarea rezultatelor estimării patrimoniului de stat pentru privatizare ţinîndu-se cont de ritmurile inflaţiei în anul 1992".
5. Valoarea B.P. eliberat fiecărui cetăţean al Republicii Moldova, are două componente:
- valoarea B.P. eliberate cetăţenilor Republicii Molodva în funcţie de vechime în muncă la întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile republicii;
- valoarea B.P. eliberate tuturor cetăţenilor Reppublicii Moldova, inclusiv copiilor născuţi pînă la data începerii eliberării bonurilor patrimoniale (cîte cinci ani de vechime convenţională în muncă).
6. Valoarea nominală a B.P. se determină prin înmulţirea numărului de ani de vechime totală în muncă a cetăţeanului la valoarea calculată a părţii de bunuri ce se privatizează, care revine unui an de vechime în muncă.
7. Valoarea calculată a părţii din bunuri supuse privatizării care revine unui an de vechime în muncă se determină de către Departamentul de stat pentru privatizare prin împărţirea valorii bunurilor republicii ce se privatizează la numărul total de ani lucraţi de toţi cetăţenii Republicii Moldova pe teritoriul ei pînă la 1 septembrie 1992.
Listele cetăţenilor cu vechimea lor în muncă sînt prezentate de către toate întreprinderile, indiferent de felul de proprietate şi forma de gospodărie, la agenţiile teritoriale ale Departamentului de Stat pentru privatizare în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.577 din 03.09.1992 "Cu privire la întocmirea listelor cetăţenilor Republicii Moldova şi determinarea vechimii lor în muncă".
Cetăţenii Republicii Moldova care nu sînt incluşi în liste pentru a primi B.P. se adresează în termenele stabilite la agenţiile teritoriale ale Departamentului de Stat pentru privatizare la locul de trai, pînă la începerea eliberării B.P., pentru a fi incluşi în liste.
8. Agenţiile teritoriale ale Departamentului de Stat pentru privatizare generalizează datele din listele primite în două exemplare de la întreprinderi, organizaţii, instituţii (în continuare întreprinderea) şi prezintă Departamentului de Stat pentru privatizare o informaţie pentru teritoriul său.
9. Departamentul de Stat pentru privatizare asigură prelucrarea automatizată a listelor cetăţenilor, crearea bazei de date a subiecţilor privatizării.
10. Departamentul de Stat pentru privatizare şi agenţiile lui teritoriale aduc la cunoştinţa cetăţenilor Republicii Moldova prin mijloacele de informare în masă valoarea cotei-părţi de bunuri care revine unui an de vechime în muncă în economia republicii.
III. EVIDENŢA, PĂSTRAREA ŞI ELIBERAREA B.P.
11. B.P. se execută la Guvernul Republicii Moldova
12. B.P. se păstrează la unui din depozitele băncilor comerciale. Conform dispoziţiei de livrare a Departamentului de Stat pentru privatizare B.P. se distribuie instituţiilor bancare orăşeneşti (raionale).
13. Evidenţa şi păstrarea B.P. o efectuează băncile în baza contractelor încheiate între ele şi Departamentul de Stat pentru privatizare. Modul evidenţei şi păstrării B.P. este regulament de Instrucţiunea cu privire la activitatea de emisie şi operaţiile de casă ale instituţiilor bancare, indicaţiile pentru folosirea planului conturilor de evidenţă contabilă în bănci, compartimentul III şi se scontează la contul extrabugetar nr.9960 "Diverse valori şi documente".
14. Pentru completarea B.P. agenţiile teritoriale ale Departamentului de Stat pentru privatizare de comun acord cu sucursalele băncilor, organele autoadministrării locale înfiinţează comisii de lucru din reprezentanţi ai agenţiei teritoriale,instituţiilor bancare şi întreprinderilor. Comisiile îşi organizează activitatea direct în sucursalele băncilor în localuri special repartizate şi amenajate în aceste scopuri. Cu fiecare membru al Comisiei se încheie un contract de răspundere materială în caz de deficit, detiorare sau nimicire a blanchetelor B.P. Comisiile formate în baza listelor cetăţenilor primite de la agenţiile teritoriale, întocmesc graficul de pregătire şi eliberare a B.P. care este adus la cunoştinţa întreprinderilor.
15. Pentru completarea B.P. preşedintele Comisiei primeşte la casa băncii B.P. în număr necesar pentru o singură zi de lucru.
La sfîrştul zilei de muncă B.P. completate şi cele necompletate se depun din nou spre păstrare la casa băncii.
Evidenţa B.P. primite şi restituite se ţine în cartea de evidenţă a circulaţiei blanchetelor B.P. la casa băncii, care se păstrează la bancă (anexa nr.1).
16. La perfectarea B.P. comisia completează următoarele rechizite: numele, prenumele, patronimicul titularului B.P. (în limba rusă): numărul cotelor egal în totalitate cu vechimea totală în muncă a cetăţeanului pe teritoriul Republicii Moldova; valoarea nominală a B.P. cu cifre şi litere.
Toate completările se fac la maşina de dactilografiat.
La fiecare bon comisia lasă numărul de cupoane egal cu vechimea în muncă a cetăţeanului pe teritoriul republicii. În primul rînd se separă cupoanele cu cel mai mare număr de cote-părţi.
17. Soldul cupoanelor decupate în timpul perfectării B.P. sînt predate în modul stabilit (la sfîrşitul zilei de muncă) la casa băncii şi urmează să fie lichidate în baza unui act, întocmit în două exemplare unul fiind păstrat cu documentele de casă ale băncii într-o mapă separată, cel de al doilea exemplar - în gestiunea agenţiei teritoriale a Departamentului de Stat pentru privatizare.
18. Prin ordinul conducătorului întreprinderii se numeşte persoana responsabilă pentru primirea, perfectarea şi eliberarea B.P., cu această persoană se încheie un contract despre răspunderea materială completă.
19. Reprezentantul întreprinderii primeşte B.P. prin procură la instituţia bancară conform listelor prezentate. În acest scop contabilitatea băncii emite un ordin de plată extrabugetar conform căruia se eliberează din casă B.P.
Concomitent cu B.P. persoana înputernicită primeşte şi lista lucrătorilor întreprinderii, după care s-au perfectat B.P.
20. La primirea B.P. la casa băncii reprezentantul întreprinderii confruntă formularele perfectate ale B.P. cu listele. În cazul cînd nu au fost evidenţiate neajunsuri în perfectatea bonurilor, persoana împuternicită a întreprinderii semnează de primire în cartea de evidenţă a eliberării B.P. întreprinderilor (anexa nr.2).
21. Bonurile primite se păstrează, de regulă, în safeuri (case de fier), iar în cazul cînd acestea lipsesc - în dulapul de metal, care la sfîrşitul zilei de lucru se încuie şi se sigilează.
Trecerea la intrări a B.P. se efectuează în baza dispoziţiilor de intrări şi ieşiri la valoarea lor nominală. Evidenţa B.P. se ţine la contul extrabilanţier 006 "Formulare de evidenţă strictă" la valoarea lor nominală.
22. Perectarea definitivă a B.P. şi eliberarea lor se efectuează în termen de o lună din ziua primirii lor de către întreprinderi. La perfectarea B.P. la întreprinderi se completează următoarele rechizite: numele, prenumele, patronimicul (în limba romînă), data, luna, anul naşterii; semnătura conducătorului; semnătura contabilului-şef; se pune ştampila, data, luna şi anul eliberării.
Să se ţină cont de faptul că numele, prenumele şi patronimicul în limba romînă se înscriu mai întîi în lista cetăţenilor, şi abia apoi după ce se confirmă veridicitatea înscrierii de către cetăţeni, se înscriu în B.P.
23. Eliberarea B.P. cetăţenilor se efectuează la prezentarea paşaportului de cetăţean (pentru copii - certificatul de naştere), a cărţii de muncă pentru cetăţenii neangajaţi în lucru la momentul primirii B.P., de asemenea a documentului bancar despre plata taxei de stat în mărime de 0,5 % procente din costul nominal al bonului şi la semnarea de primire în ambele exemplare de liste.
În cazul cînd cetăţeanul nu are posibilitate să se prezinte personal pentru a primi B.P., poate învesti prin legalizare notarială orice capacitate de exerciţiu.
24. Sînt scutiţi de taxa de stat pensionarii, invalizii de gradul I şi II, invalizii din copilărie, copiii orfani, copiii care trăiesc în cămine de copii şi în casele de copii.
25. Toate întreprinderile într-un termen de zece zile după eliberarea B.P. cetăţenilor prezintă la agenţia teritorială a Departamentului de Stat pentru privatizare unul din cele două exemplare ale listelor de cetăţeni cu toate rubricile îndeplinite, inclusiv cu semnăturile persoanelor care au primit B.P.
26. B.P. nedistribuite sînt restituite de către întreprindere instituţiei bancare spre păstrare. Totodată se fac însemnări în cartea de evidenţă a circulaţiei B.P. nedistribuite (anexa nr.3), care se păstrează la bancă.
27. Dacă este necesar ca persoana împuternicită a întreprinderii să primească B.P. nedistribuite, ea prezintă la contabilitatea băncii procura pentru primirea bonurilor. În acest caz se fac însemnări în cartea de evidenţă a circulaţiei B.P. nedistribuite (anexa nr.3).
28. Persoanele împuternicite pentru păstrarea, perfectarea şi eliberarea B.P. sînt responsabile în modul prevăzut de lege pentru deficitul, detiorarea sau nimicirea B.P. Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la valoarea nominală a B.P.
29. Blanchetele B.P. rebutate şi detiorate se nimicesc de către Comisie prin act la terminarea tuturor lucrărilor ce ţin de perfectarea B.P. Actul se întocmeşte în două exemplare, unul fiind păstrat cu documentele de casă ale băncii într-o mapă separată, iar exemplarul al doilea - în gestiunea agenţiei teritoriale a Departamentului de Stat pentru privatizare.
30. Sînt considerate detiorate blanchetele B.P. care în urma decupării greşite a cupoanelor sau a altor acţiuni ale persoanelor angajate în perfectarea B.P. nu mai pot fi utilizate. Greşelile comise la dactilografierea datelor în blanchete se corectează în modul stabilit.
31. Listele cetăţenilor pentru primirea B.P., cotorul chitanţelor despre plata taxei de stat, cărţile de evidenţă a B.P. se păstrează la întreprinderi timp de 2 ani din momentul primirii B.P.
32. Toate documentele din bancă, care ţin de perfectarea şi eliberarea B.P., precum şi B.P. nereclamate se păstrează timp de 1 an din momentul eliberării bonurilor.
33. La expirarea acestor termene documentele se predau la arhivă pentru păstrarea permanentă, iar B.P. se transmit Departamentului de Stat pentru privatizare pentru a fi păstrate în mod centralizat cu lichidarea lor ulterioară în baza actului Comisiei.
V. FOLOSIREA B.P.
34. Cetăţenii Republicii Moldova folosesc B.P. la procurarea bunurilor statului (acţiunilor, inclusiv şi la preţul nominal) la licitaţii şi concursuri, de asemenea şi la privatizarea locuinţelor.
35. B.P. are aceeaşi valoare la toate licitaţiile şi concursurile de procurare a bunurilor (acţiunilor) organizate de Departamentul de Stat pentru privatizare şi agenţiile lui teritoriale.
36. Modul de folosire a B.P. la concursuri, licitaţii şi pentru privatizarea fondului de locuinţe este prevăzut în Legea Republicii Moldova despre privatizarea fondului de locuinţe, Regulamentul cu privire la desfăşurarea concursurilor de vînzare-cumpărare a bunurilor de stat în Republica Moldova şi Regulamentul cu privire la desfăşurarea licitaţiilor de vînzare-cumpărare a bunurilor de stat în Republica Moldova.