KKO47/1997
ID intern unic:  310801
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CURTEA DE CONTURI
HOTĂRÎRE Nr. 47
din  14.11.1997
privind rezultatele controlului asupra activităţii
          economico-financiare a Ministerului Comunicaţiilor
           şi Informaticii al Republicii Moldova şi a unor
                     întreprinderi din subordine
Publicat : 23.04.1998 în Monitorul Oficial Nr. 036     Promulgat : 14.11.1997
    Curtea de Conturi,    examinînd   materialele   controlului   asupra activităţii   economico-financiare  a  Ministerului  Comunicaţiilor   şi Informaticii  (în continuare MCI) şi a unor întreprinderi din subordine, în  perioada  anilor  1994-1996, cu participarea ministrului MCI  dl  I. Casian,   viceministrului   dl  I.  Straşnic,   fostului   viceministru, actualmente  director  general-adjunct  - director dezvoltare al  Î.  S. "Moldtelecom" dl V. Didilică,
                           C O N S T A T Ă:
    În perioada supusă    controlului   Ministerul   Comunicaţiilor   şi Informaticii  (MCI) n-a întreprins măsuri efective în vederea  reducerii cheltuielilor de întreţinere a aparatului central. La finele anului 1996 pentru 61 de colaboratori ai aparatului central se utilizau 42 numere de telefon   de  legătură  orăşenească  directă  şi  fiecare  lucrător   al ministerului  dispunea  încă  de cîte un număr de  telefon  de  legătură orăşenească indirectă.
    Pentru amplasarea  aparatului  central al ministerului se  arendează încăperi  cu  o  suprafaţă totală de 802 m.p., ceea ce,  calculat  la  o unitate  de  personal,  e aproximativ de 2 ori mai  mult  decît  normele recomandate.
    Reorganizarea  structurii de conducere a ramurii, efectuate în  anul 1993,  a dus la reducerea formală a aparatului, deoarece a fost  parţial redus  aparatul central, pe cînd aparatul de conducere a ramurii, ţinînd cont  de structurile de conducere de rang republican nou formate, nu s-a micşorat, ci dimpotrivă, s-a majorat.
    Conducerea Ministerului   Comunicaţiilor  şi  Informaticii  (dl   I. Casian),   încălcînd  schema  de  încadrare  a  personalului  aparatului central,  înregistrată  în mai 1996 de către Ministerul  Finanţelor,  şi Hotărîrea  Guvernului  nr.  207 din 20.04.93, a  efectuat  schimbări  în structura  acestui aparat, reducînd 4 unităţi de personal şi introducînd alte  4  cu  o salarizare lunară mai mare, ceea ce a  generat  creşterea cheltuielilor de întreţinere a personalului scriptic.
    În perioada supusă   controlului   au   fost  admise   cazuri   cînd cheltuielile  legate de întreţinerea aparatului central neîntemeiat erau suportate de întreprinderile subordonate. Din contul Î.S.  "Moldtelecom" în  anul  1996  au fost cheltuite 282 mii lei pentru procurarea  a  trei automobile  (Opel Omega-1; Opel Vectra-2), pentru deservirea  conducerii Ministerului   Comunicaţiilor   şi   Informaticii  (a   ministrului   şi viceministrilor).  În  pofida  indicaţiilor  date  conform  controalelor anterioare  şi  în  perioada supusă controlului au avut  loc  cazuri  de sustragere  a mijloacelor financiare ale întreprinderilor subordonate şi fondurilor  extrabugetare  pentru finanţarea cheltuielilor de  deplasări ale personalului aparatului central al ministerului.
    Cheltuielile  de  întreţinere a aparatului central în anul  1995 s-au majorat  faţă  de  anul 1994 cu 148,7% şi au constituit 592,5  mii  lei.
Îndeosebi  au  crescut  cheltuielile pentru delegaţii  şi  deplasări  de serviciu  - 456%. În perioada 01.04.95-01.07.96 au fost efectuate 66  de deplasări  peste hotarele republicii, inclusiv peste hotarele CSI -  46.
În  unele  cazuri deplasările efectuate sînt puţin eficiente. Pe  23  de deplasări  de  serviciu  în străinătate, în  contradicţie  cu  Hotărîrea Guvernului  nr. 805 din 07.11.94, lipsesc dările de seamă despre  lucrul înfăptuit.   Persoanele  aflate  în  deplasări,  inclusiv   conducătorii ministerului  (dnii  I.  Straşnic, V. Didilică), au  încălcat  termenele stabilite  privind  întocmirea dărilor de seamă financiare. Sînt  admise cazuri  de trecere la cheltuieli de la titularii de avansuri a unor sume în  baza  documentelor perfectate contrar cerinţelor în vigoare. În  aşa mod  au  fost  restituite 1140 mărci germane domnilor  V.  Didilică,  I. Straşnic,  L.  Chiriac.  În Ministerul  Comunicaţiilor  şi  Informaticii lipseşte   evidenţa   cazurilor  cînd  deplasările  se  înfăptuiesc   la invitaţiile   diferitor   organisme   din  străinătate   cu   efectuarea cheltuielilor de către aceste organisme.
    Încălcînd prevederile   Legii   cu  privire  la  antreprenoriat   şi întreprinderi  şi Legii cu privire la întreprinderea de stat, conducerea ministerului,   lezînd  drepturile  întreprinderilor  subordonate  de  a dispune  de sine stătător de mijloacele financiare proprii, a  instituit Centrul  de  Decontări  Internaţionale (CDI) la  conturile  bancare  ale căruia,  în  baza hotărîrii ministerului, se acumulează şi se  păstrează valuta  străină  obţinută de întreprinderile subordonate în calitate  de plată  pentru  serviciile  prestate. Scopul  principal  al  constituirii acestei  întreprinderi constă în scoatrea de sub ordonarea ordonatorilor de   credite  ai  întreprinderilor  subordonate  a  valutei  străine  şi ordonanţarea  ei de către conducerea ministerului. Centrul de  Decontări Internaţionale  a fost instituit cu un fond statutar de 466 lei. Centrul a  fost  amplasat  în încăperile care aparţin Î.S. "Moldtelecom" fără  a plăti  neîntemeiat  plata de arendă care a alcătuit în  perioada  supusă controlului  19,5  mii  lei. Aceasta a dus  la  diminuarea  beneficiului impozabil al Î.S. "Moldtelecom" cu 19,5 mii lei.
    Constituirea  de către conducerea ministerului a CDI dă posibilitate întreprinderilor  subordonate  să se eschiveze de la plăţile curente  în bugetul  de stat şi Fondul Social, deoarece majoritatea întreprinderilor subordonate  ministerului,  avînd  pe de o parte datorii  neachitate  în termenele  stabilite către bugetul de stat şi Fondul Social, pe de alta, o  parte  din  mijloacele  financiare  ce le  aparţin  le  păstrează  pe conturile  bancare  ale  centrului, de unde se efectuează  decontări  cu diferiţi agenţi economici.
    Cea mai mare  parte a mijloacelor financiare acumulate de Centrul de Decontări  Internaţionale  îi  revine  Î.S.  "Moldtelecom"  (77%),  care constant avea datorii faţă de buget şi Fondul Social. La 01.04.96 aceste datorii alcătuiau 13,4 milioane lei, în acelaşi timp în această perioadă de la serviciile prestate de Î.S. "Moldtelecom" pe conturile bancare ale Centrului  de  Decontări Internaţionale au fost acumulate  4,2  milioane lei, care au fost utilizate nu la achitările datoriilor faţă de buget şi Fondul  Social,  ci în alte scopuri, inclusiv 3,1 milioane lei -  pentru diferite plăţi structurilor comerciale.
    Mijloacele necesare   pentru  întreţinerea  Centrului  de  Decontări Internaţionale parţial sînt acumulate prin cotele de întreţinere plătite de  întreprinderile subordonate, parţial de la prestarea serviciilor  de efectuare  a  operaţiunilor valutare de la aceleaşi  întreprinderi,  iar restul mijloacelor financiare sînt obţinute prin dobînda bancară primită de   la  păstrarea  pe  conturile  bancare  a  valutei  întreprinderilor subordonate.   Veniturile   obţinute   de  centru   duc   la   majorarea cheltuielilor  de  producţie  ale  întreprinderilor  subordonate  şi  la diminuarea   beneficiului   impozabil.  În  perioada  anilor   1995-1996 veniturile   centrului  au  alcătuit  654,7  mii  lei,  inclusiv  de  la efectuarea  operaţiunilor  valutare  -  58  mii lei,  de  la  cotele  de întreţinere  -  464 mii lei, de la dobînda bancară şi schimbul  cursului valutei  - 132,6 mii lei. În această perioadă cheltuielile centrului  au constituit  270,8  mii  lei,  inclusiv  cheltuielile  pentru  asigurarea pensiei directorului centrului dl E. Dabija, din calculul de 2157 lei pe lună  -  12,9  mii  lei. Personalul scriptic relativ  mic  şi  prestarea serviciilor  cu  un nivel de rentabilitate de 107-112%  dă  posibilitate colectivului de muncă al Centrului de Decontări Internaţionale să obţină mijloace financiare însemnate, care sînt folosite pentru diferite premii şi  adaosuri,  acordarea  ajutoarelor materiale,  restituirea  diferitor cheltuieli  colaboratorilor  centrului şi pentru asigurarea  benevolă  a lor.  În 1995-1996 numai pentru asigurarea benevolă a colaboratorilor au fost  utilizate 49,2 mii lei, din care în contradicţie cu Legea  privind impozitul pe veniturile persoanelor fizice şi cu Instrucţiunea nr. 3 din 01.07.93  a Ministerului Finanţelor, coordonată cu Ministerul  Justiţiei şi  Arbitrajul  de  Stat,  n-a  fost  reţinut  impozitul  pe  veniturile persoanelor  fizice în mărime de 19,4 mii lei. N-au fost efectuate  nici defalcările  în  Fondul Social în sumă de 17,2 mii lei. Repartizarea  şi utilizarea   veniturilor   obţinute   de  Centru  se   efectuează   fără participarea  Consiliului  administrativ,  care, din  vina  Ministerului Comunicaţiilor   şi   Informaticii,  în  contradicţie   cu   prevederile documentelor de constituire, nici n-a fost format.
    Încălcînd prevederile  Codului Funciar al Republicii Moldova şi  ale Regulamentului  cu  privire la modul de transferare a  întreprinderilor, asociaţiilor,  instituţiilor, clădirilor şi construcţiilor, aprobat prin Hotărîrea  Sovietului  Miniştrilor  al R.S.S. Moldoveneşti  nr.  75  din 18.02.80  (p.6), Ministerul Comunicaţiilor şi Informaticii,  transmiţînd în  decembrie 1995 de la bilanţul Centrului Republican de Televiziune şi Radiodifuziune   la   bilanţul  Detaşamentului  de   Pază   Paramilitară (preşedintele  comisiei  de  transmitere dl  I.  Straşnic)  proprietatea aflată  din anul 1988 în posesia obiectului cu regim închis de pe strada Colina  Puşkin 30, n-a transmis şi documentele care confirmă dreptul  de posesie  şi  folosinţă  a  terenului pe  care  această  proprietate  era amplasată.  Din ianuarie 1988 a fost încetată activitatea obiectului  cu regim    închis.    Cu    toate   acestea,    conducerea    Ministerului Telecomunicaţiilor şi Informaticii, folosindu-se de lipsa de control din partea  organelor de resort, din ianuarie 1988 şi pînă în ianuarie  1996 neîntemeiat  a menţinut acest obiect sub parafă secretă. Ca rezultat  al ascunderii  acestui obiect sub parafă secretă şi netransmiterii  lotului de  pămînt  ocupat  de el, Ministerul Comunicaţiilor şi  Informaticii  a tăinuit   informaţia   despre  fondul  funciar  disponibil.   Conducerea ministerului  împreună cu Primăria mun. Chişinău, încălcînd  prevederile actelor normative ce reglementează utilizarea fondului funciar, regulile de  planificare  şi  construire  a  oraşului,  modul  de  repartizare  a loturilor pentru construcţiile individuale, a folosit nelegitim formarea fondului  funciar  disponibil  pentru construcţia de  case  individuale, inclusiv pentru ea însăşi.
    La 18.01.96, în timpul cînd încă obiectul de pe strada Colina Puşkin 30  se alfa sub parafă secretă, Primăria mun. Chişinău, încălcînd schema de plasare a construcţiilor individuale de locuinţe, prevederile Codului funciar,  Legii  privind reglementarea de stat a regimului  proprietăţii funciare,  Cadastrul funciar de stat şi Monitoringul funciar, Hotărîrile Guvernului   nr.  561  din  01.09.92  Cu  privire  la  serviciul  pentru reglementarea  de  stat  a regimului proprietăţii  funciare  şi  reforma funciară  şi nr. 100 din 12.04.88 Cu privire la măsurile de accelerare a dezvoltării  construcţiilor  individuale de locuinţe,  Regulamentele  cu privire  la pămînturile oraşelor şi aşezărilor de tip orăşenesc (nr. 242 din 02.07.74), Cu privire la construcţia individuală de locuinţe (nr. 24 din  22.01.86),  Cu  privire la modul de prezentare a  cererilor  şi  de soluţionare  a  chestiunilor  referitoare la repartizarea  loturilor  de pămînt  pentru  necesităţile  statului  şi cele obşteşti  (nr.  118  din 04.04.72),  Cu privire la atribuirea terenurilor (nr. 246 din 03.05.96), Cu  privire  la  comisiile funciare săteşti, de  orăşel,  orăşeneşti  şi raionale   (nr.  130  din  02.03.92),  Cu  privire  la  secţiile  pentru reglementarea  regimului  proprietăţii  funciare şi reforma  funciară  a organelor autoadministrării locale (ordinul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei  al  Republicii  Moldova nr. 8 din 15.01.93),  Regulile  de ridicare de construcţii în oraşe, orăşele, localităţi săteşti şi zone de odihnă  (nr. 190 din 14.06.85), precum şi propria decizie nr. 23/50  din 27.10.92,  a  emis cu titlu de excepţie hotărîrea  privind  repartizarea unui  lot  de pămînt pentru construcţia unei case de locuit  particulare dlui  I.  Casian  pe terenul ocupat de obiectul cu  regim  închis.  Dacă primul  lot de construcţie pe acest teren a fost repartizat de  Primăria mun.  Chişinău  cu  titlu  de  excepţie,  următoarele,  contrar  actelor normative  enumerate, au fost repartizate fără acest titlu. În aşa  mod, nelegitim,  pe  acest teren au fost repartizate loturi de pămînt  pentru fiica  dlui  I.  Straşnic, feciorii preşedintelui S.A. "Telecom"  dl  I. Muşuc  şi directorului Detaşamentului de Pază Paramilitară dl E. Jechiu.
Toţi  aceşti  beneficiari  nu stăteau în rîndul de primire  a  loturilor pentru  construcţia  caselor  individuale  de pe  lîngă  preturile  mun. Chişinău,  deoarece, reieşind din actele normative în vigoare, nu  aveau aşa  drept.  Scrisorile  semnate  de  pretorul  sectorului  Centru  dl V. Guriţenco  către  Primăria mun. Chişinău privind alocarea  loturilor  de pămînt  dnei  A.  Straşnic  şi dlui A. Muşuc  nu  sînt  înregistrate  în documentaţia  preturii, n-au fost perfectate de colaboratorii respectivi şi n-au nici un suport juridic.
    Primăria mun.  Chişinău, în pofida controlului efectuat de Curtea de Conturi  şi  indicării multiplelor încălcări la  repartizarea  loturilor pentru  construcţia  caselor particulare pe terenul de pe Colina  Puşkin 30,  la 27.02.97, prin decizia nr. 6/20-15, repartizează pe acest teren, cu  încălcări flagrante, 9 loturi pentru construcţia caselor particulare fără  indicarea  beneficiarilor concreţi şi fără a controla  necesitatea acestei  repartizări Firmei SRL "Extremum" a Centrului comercial  "Calea Basarabiei".
    Pentru îngrădirea  terenului  de pe Colina Puşkin 30, pe  teritoriul căruia   au  fost  repartizate  11  loturi  pentru  construcţia  caselor individuale,  din  contul Detaşamentului de Pază Paramilitară  (DPP)  au fost  cheltuite  30,1 mii lei. Întreg terenul, inclusiv loturile  pentru construcţia   caselor   individuale,  este  păzit  gratis   din   contul Detaşamentului de Pază Paramilitară.
    Risipirea de  terenuri  care  aparţin  municipiului  Chişinău,  prin intermediul  ministerului,  are  loc  şi în  alte  cazuri.  La  demersul ministerului,  prin hotărîrea Primăriei din 03.03.92, a fost  repartizat un  lot  de  0,2 ha pe strada Vlaicu Pîrcălab, pentru  construirea  unei staţii  telefonice  cu  20  mii  de  numere.  Ulterior,  după  demolarea clădirilor, pregătirea acestui lot pentru construcţie şi îngrădirea lui, pentru  ce Î.S. "Moldtelecom" a suportat cheltuieli în sumă de 65,0  mii lei,    Primăria   mun.   Chişinău,   cu   consimţămîntul   Ministerului Comunicaţiilor şi Informaticii, îşi anulează deciziile luate anterior şi transmite acest lot de pămînt în arendă structurii comerciale "Moldavian Mobile  Telephon"  ("MMT", preşedinte - dl I. Muşuc). În aşa  mod,  Î.S. "Moldtelecom"  a  suportat  fără  restituire sau  includerea  în  fondul statutar al SRL "MMT" a cheltuielilor neîntemeiate în mărime de 65,0 mii lei.
    Ministerul Comunicaţiilor   şi  Informaticii,  încălcînd  Legea   cu privire   la  întreprinderea  de  stat,  admite  cazuri  de  amestec  în activitatea economico-financiară a întreprinderilor subordonate. În baza hotărîrilor  colegiului  ministerului  din 13.08.93 şi 16.09.93  a  fost formată  Întreprinderea  mixtă moldo-americană "SUN-TV" cu  participarea întreprinderii   subordonate,  Centrul  Republican  de  Televiziune   şi Radiodifuziune   (CRTvR).   Contractul   de   constituire   al   acestei întreprinderi   (art.   10),  elaborat  de  grupul  de  specialişti   ai ministerului în frunte cu prim-viceministrul dl C. Secrieru şi prezentat colegiului,  prevede că cota-parte în fondul statutar al părţii  moldave va  fi supusă privatizării, iar membrii cîrmuirii şi directorul  general ca  persoane  care au participat direct la crearea întreprinderii  mixte vor   dispune   de  drept  privilegiat  la  procurarea   cotei   acestei întreprinderi înaintate pentru privatizare. Conform procesului-verbal al fondatorilor  nr. 5 din 03.04.95, membri ai cîrmuirii Î.M. "SUN-TV"  din partea  moldavă au fost aleşi dniiI. Casian, V. Badulescu, C.  Secrieru. Astfel,   contractul  de  constituire  prevede  un  mod  de  ocolire   a privatizării legale a proprietăţii de stat incluse în fondul statutar al Î.M.  "SUN-TV"  decît  cel stabilit în republică. Mai mult  decît  atît, încălcînd   prevederile  hotărîrii  colegiului  din  16.09.93,  ulterior Ministerul   Comunicaţiilor   şi   Informaticii  a   permis   micşorarea cotei-părţi  a Centrului Republican de Televiziune şi Radiodifuziune  de la  50%  la 45% în folosul celui de al treilea fondator - SRL  "Neocom".
Ultima  firmă  constituită din trei persoane fizice, inclusiv de  fostul prim-viceministru  dl C. Secrieru, introducînd în fondul statutar 5%  de resurse,  a  obţinut dreptul să primească 20% din beneficiul  repartizat fondatorilor  (din  contul beneficiului destinat CRTvR). SRL "Neocom"  a primit  în calitate de credit de la Firma americană "Internationl Telcel INC" (fondatorul american al Firmei "SUN-TV") 40 mii dolari SUA care i-a şi  introdus  în fondul statutar al Î.M. "SUN-TV". Acordul de  creditare prevede  eliberarea de rambursare a creditului şi dobînzii bancare a SRL "Neocom"   cu   condiţia  că  Debitorul  va  întreprinde   reorganizarea întreprinderii  în  conformitate cu condiţiile acordate de  Creditor  şi Debitor,  că Creditorul şi Debitorul vor constitui o întreprindere mixtă de  comunicaţii  tip  "peiging",  reieşind  din  condiţiile  propuse  de Creditor,  că această întreprindere mixtă va fi asigurată de Debitor  cu licenţele  necesare  pentru  activitate.  Îndeplinind  aceste  condiţii, Debitorul,  adică  SRL "Neocom", l-a ales în calitate de  preşedinte  pe unul din fondatorii săi - dl A. Sîrbu care, totodată, este şi directorul direcţiei  executive a Î.M. "SUN-TV", iar anterior fost şef de  direcţie al  Ministerului  Comunicaţiilor.  În aşa mod, trei  persoane  (dnii  A. Sîrbu,  C. Secrieru, I. Casian) au primit dreptul de a beneficia de  20% din veniturile întreprinderii mixte, neintroducînd în fondul statutar al Î.M.  "SUN-TV"  nici  un  bănuţ din  banii  proprii.  Încălcînd  aceeaşi hotărîre  a  colegiului, care prevedea acordarea frecvenţelor pentru  24 canale  de  televiziune pentru crearea sistemului  eter-cablu  Centrului Republican  de  Televiziune şi Radiodifuziune, pentru a fi introduse  ca cotă-parte  din  partea lui în fondul statutar al întreprinderii  mixte, ministrul  dl  I.  Casian, ca conducător al comisiei  de  repartizare  a frecvenţelor,  a repartizat aceste canale nu Centrului, ci direct Î.  M. "SUN-TV".  Î.M.  "SUN-TV"  a încălcat termenele de  formare  a  fondului statutar.  S-au  comis încălcări la oglindirea în evidenţa  contabilă  a creării fondului statutar şi determinării beneficiului impozabil.
    În perioada supusă  controlului  au  fost admise şi alte  cazuri  de finanţare  a activităţii structurilor nestatale de către întreprinderile de  stat  subordonate  ministerului. SRL "Garas şi C",  înregistrată  cu fondul  statutar  în  mărime 1800 lei, în lipsa  oricăror  garanţii,  în calitate   de   plată  prealabilă  de  la  întreprinderile  de  stat   - Detaşamentul de Pază Paramilitară, "Poşta Moldovei", "Moldtelecom", i-au fost  transferate  291  mii lei, inclusiv  neîntemeiat  prin  angajament trezorerial  170  mii lei. Această firmă a fost amplasată  în  încăperea aflată la balanţa altei întreprinderi subordonate ministerului - Centrul Comuncaţiilor Poştale Speciale. SRL "Garas şi C", fiind situată în acest sediu,   încălcînd   actele  normative  ce   reglementează   activitatea obiectelor  cu  regim special, toată perioada n-a plătit nici  un  bănuţ pentru plata de arendă, serviciile comunale şi de transport prestate. În aşa  mod, din contul mijloacelor întreprinderilor de stat şi bugetului a fost  finanţată  activitatea firmei sus-numite. Pînă în  prezent  soldul neachitat Detaşamentului de Pază Paramilitară alcătuieşte 128,2 mii lei, datoria  faţă de "Poşta Moldovei" în mărime de 57 mii lei a fost  stinsă prin livrarea şi montarea unor staţii de radio uzate din punct de vedere moral  şi fizic din 1980-1982, care în timpul efectuării controlului din această   cauză   au  fost  demontate  şi  se  păstrează  la   depozitul întreprinderii.  La momentul montării acestor staţii SRL "Garas şi C" nu dispunea de licenţa respectivă pentru efectuarea acestor lucrări.
    Directorul Centrului Comunicaţiilor  Poştale Speciale (CCPS) dl  A. Guriev, depăşindu-şi împuternicirile de serviciu, a încheiat un contract în baza căruia unei structuri nestatale i-au fost realizate în februarie 1996,  cu diminuarea preţului de cost în sumă totală de 165,8 mii lei, 7 automate  "ACMS",  50  pistoale "Makarov", 7 mii cartuşe.  Fondatori  ai acestei structuri nestatale sînt conducătorul Firmei "Garas şi C" SRL dl M.  Garbuz,  fost  inginer superior în  Centrul  Comunicaţiilor  Poştale Speciale,   şi   dl  A.  Guriev,  care  totodată  era  şi   conducătorul întreprinderii de stat şi structurii nestatale.
    Cu toate că Ministerul  Comunicaţiilor şi Informaticii a transmis în mod  operativ organelor de drept materialele de sustragere nelegitimă  a armelor  de  foc din proprietatea statului, Comisariatul de  poliţie  al sect. Rîşcani, mun. Chişinău (dnii V. Beleţchi, I. Bublic) neîntemeiat a refuzat   intentarea   dosarului  penal  privind  acest   caz   (conform materialelor  controlului efectuat de Procuratura Generală la rugămintea Curţii de Conturi).
    În acelaşi mod, dl A. Guriev, folosind asemănarea denumirii filialei întreprinderii  de  stat  conduse  de d-lui şi  a  structurii  nestatale conduse  de asemenea de d-lui, a obţinut transferarea a 99,8 mii lei  de la  Banca  Naţională pe contul ultimei întreprinderi  pentru  serviciile prestate de întreprinderea de stat.
    Încălcînd prevederile  Legii  cu  privire la  arendă,  filiala  Î.S. "Poşta   Moldovei"   -  Centrul  Poştal  Chişinău  (conducător  dna   R. Stolearova), la insistenţa prim-viceministrului dl I. Straşnic, a dat în subarendă  încăperea  de pe strada Ştefan cel Mare 134 casei  de  schimb valutar  SRL "Favorit", pe care Centrul o arendează pentru  necesităţile proprii  de  la  Î.S.  "Moldtelecom".  Contabilitatea  Centrului  Poştal Chişinău,  la calcularea plăţilor de subarendă, nemotivat n-a inclus  în calculele  perfectate  tarifele de arendă, ceea ce a dus  la  diminuarea beneficiului  impozabil  cu  6,1  mii  lei  şi  neplătirea  în  buget  a impozitului de la acest beneficiu în mărime de 1,9 mii lei.
    Din cauza nivelului  redus  al disciplinei de executare,  Ministerul Comunicaţiilor  şi  Informaticii împreună cu Ministerul Privatizării  şi Administrării  Proprietăţii de Stat n-a asigurat îndeplinirea  Hotărîrii Guvernului  nr.  770 din 20.10.94 Pentru aprobarea unor  acte  normative vizînd  funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat  privind compatibilitatea   documentelor   de  constituire   a   întreprinderilor subordonate   cu   Legea  nr.  146-XIII  din  16.06.94  Cu  privire   la întreprinderea de stat. Statutele întreprinderilor subordonate nu prevăd normativele  de  repartizare  a  beneficiului obţinut  în  fondurile  cu destinaţie  specială,  numărul de membri ai  Consiliului  administrativ, inclusiv   al  reprezentanţilor  aleşi  din  partea  întreprinderii   cu indicarea   numărului  de  reprezentanţi  ai  administraţiei  şi   altor categorii   de  salariaţi.  Aceste  încălcări  conduc  la  formalism  în activitatea    consiliilor    administrative,   permit    conducătorilor întreprinderilor  de  stat  să  dea deciziile  luate  unipersonal  drept hotărîrii   colegiale.   La  Î.  S.  "Poşta  Moldovei",   în   Consiliul administrativ  al căreia nu este nici un reprezentant al colectivului de muncă,  directorul  general al acestei întreprinderi dl I.  Castraveţ  a decis  necesitatea  procurării  în mun. Chişinău a  unui  apartament  de serviciu,  alocînd pentru achitarea lui 125 mii lei, ori aproximativ  cu 50%  mai  mult decît costau apartamentele similare în acea perioadă.  Ca rezultat,  pentru acest apartament a fost plătită suma de 30 mii USD, pe cînd costul de plată alcătuia în medie 17 mii USD. Încălcînd prevederile p.  14  al  Statutului-model  al întreprinderii de  stat,  aprobat  prin hotărîrea    nominalizată   a   Guvernului,   acest   apartament,   fără consimţămîntul  fondatorului,  a  fost  dat în arendă pînă  în  a.   2006 directorului Centrului Poştal Chişinău dl N. Botnaru (asigurat cu spaţiu locativ  în  or.  Sîngerei),  care prin  intermediul  Comisariatului  de poliţie  al Preturii Buiucani, mun. Chişinău, neîntemeiat şi-a perfectat viză  de reşedinţă permanentă în acest apartament pentru el şi 2  membri ai familiei sale. Plata de arendă din aprilie 1996 n-a fost calculată şi achitată.
    La procurarea  şi  repartizarea apartamentului nominalizat  au  fost încălcate  şi prevederile articolelor 105-108 ale Codului de locuinţe al Republicii  Moldova  din  03.06.83,  Hotărîrii Guvernului  nr.  192  din 05.06.94  Despre  aprobarea  Regulamentului cu privire la  acordarea  şi folosirea încăperilor de locuit de serviciu în R.S.S. Moldovenească şi a listei  categoriilor de lucrători cărora le pot fi acordate încăperi  de locuit  de serviciu, Hotărîrii comune a Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti  şi Consiliului Republican al Sindicatelor din Moldova  nr. 405 din 25.11.87 Despre aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea încăperilor  de  locuit  în  R.S.S. Moldovenească,  cu  modificările  şi precizările  efectuate în ele ulterior. Contrar documentelor  respective acestui apartament nu i-a fost acordat statutul de locuinţă de serviciu, iar  dl Botnaru nu face parte din categoriile de lucrători cărora le pot fi  acordate locuinţe de serviciu, lipseşte consimţămîntul  colectivului de  muncă  pentru  repartizarea  fără drept a  acestui  apartament  dlui Botnaru  în legătură cu transferarea d-lui din orăşelul Sîngerei în  or. Chişinău,  precum  şi  hotărîrea comună a Colegiului ministerului  şi  a Comitetului Republican al Sindicatelor.
    Tot din cauza  nivelului redus al disciplinei de executare n-au fost îndeplinite nici prevederile p. 2,4 ale Hotărîrii Guvernului nr. 581 din 17.08.95  care  stipulau  reînnoirea  licenţelor  de  activitate  pentru agenţii     economici    care    prestează    servicii    în    domeniul telecomunicaţiilor,   n-a   fost  coordonat  cu  Ministerul   Economiei, Ministerul  Finanţelor, Ministerul Justiţiei Regulamentul cu privire  la eliberarea   licenţelor  pentru  unele  genuri  de  activitate,  nu  s-a respectat termenul de examinare şi eliberare a licenţelor.
    Încălcînd prevederile  Hotărîrii  Guvernului nr. 547  din  04.08.95, ministerul,  de sine stătător, fără împuternicirile necesare din  partea Guvernului, neîntemeiat şi-a asumat dreptul de reglementare a preţurilor la serviciile prestate în domeniul comunicaţiilor.
    MCI împreună  cu  Ministerul  Economiei al  Republicii  Moldova  n-a asigurat   îndeplinirea   de   către   întreprinderile   subordonate   a prevederilor   Legii   privind  limitarea  activităţii  monopoliste   şi dezvoltarea  concurenţei  nr.  906-XII din  29.02.92.  Deşi  majoritatea serviciilor  prestate  de  MCI poartă un caracter  monopolist  pe  piaţa republicii,  întreprinderile care prestează aceste servicii (Î.S. "Poşta Moldovei",  Centrul  Republican  de Televiziune şi  Radiodifuziune,  CDI ş.a.) nu sînt incluse în lista întreprinderilor monopoliste, în organele împuternicite  nu  sînt  declarate preţurile şi tarifele  la  serviciile prestate de ele.
    Cu participarea  viceministrului dl V. Didilică, Î. S. "Moldtelecom" (dl  V.  Grumeza), fără desfăşurarea tenderului şi fără efectuarea  unui studiu  al  preţurilor, a încheiat un contract cu Firma  grecească  S.A. "Intracom"  privind livrarea în republică a 900 de taxofoane cu  cartelă la  preţul de 864 dolari SUA pentru o unitate. Cu toate că la încheierea controlului  termenul de garanţie acordat de S.A. "Intracom" a  expirat, 288  de taxofoane nici n-au fost montate. Lipsa studiului de preţuri  şi nedesfăşurarea  tenderului  practic  nu  dă posibilitate  de  a  aprecia eficienţa tranzacţiei efectuate. Din suma totală transferată în calitate de  plată  pentru  taxofoanele  primite 667,8 mii  dolari  SUA  au  fost transferate,  conform  documentelor bancare, pe un cont al  Firmei  S.A. "Intracom", iar 143,5 mii dolari SUA - pe altul.
    Încălcînd prevederile  legislaţiei în vigoare privind importarea  şi exploatarea  producţiei de import, inclusiv Hotărîrea nr. 4 din 02.05.95 Privind   certificarea  mărfurilor  de  import  din  polimeri  destinate exploatării  în  încăperi,  Î.S. "Moldtelecom" a procurat o  partidă  de cablu  TSV fără certificarea lui la Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de  Igienă şi Epidemiologie, care a fost utilizat la montarea STA-51  şi STA-58. În urma cercetărilor efectuate, din cauza concentrării mărite în aer  de  400-600  ori a substanţelor toxice faţă de  normele  stabilite, Centrul  Naţional  Ştiinţifico-Practic  de  Igienă  şi  Epidemiologie  a interzis  în  luna  august  1996  exploatarea  acestor  staţii  pînă  la prelucrarea   specială   a  cablului  şi  reconstrucţia  sistemelor   de ventilare.  În  pofida  deciziei  respective  a  Centrului,  exploatarea staţiilor  sus-numite n-a fost stopată pînă la îndeplinirea prevederilor acestei decizii.
    Pentru a exclude   consecinţele  negative  ale  instalării  cablului toxic,  au fost cheltuite resurse financiare în mărime de 17,1 mii  lei.
În  pofida încălcărilor comise la utilarea staţiilor 51 şi 58,  datorită cărora  Reţeaua  de Telefoane Chişinău a avut  cheltuieli  neproductive, conducerea  ministerului nu a tras la răspundere persoanele de conducere care  au  participat  la  proiectarea şi  montarea  acestor  staţii,  ci dimpotrivă,  o  parte  din ele a fost premiată cu cîte 3  salarii  medii lunare pentru fiecare staţie.
    O parte din întreprinderile  nestatale,  care prestează servicii  în domeniul   activităţii  reglementate  de  Ministerul  Comunicaţiilor  şi Informaticii,  sînt  nelegitim amplasate în incinta întreprinderilor  de telecomunicaţii  de stat cu regim special şi au acces la informaţia care este  apărată  ca  secret de stat (SRL "Radiotel-M";  SRL  "Topex";  SRL "Transdata";  S.A. "Pulsar"; SRL "Systemcomputer"). În cazul de faţă  au fost  încălcate  prevederile Legii cu privire la secretul de  stat,  ale Decretului  Preşedintelui  Republicii  Moldova cu privire  la  aprobarea Nomenclatorului informaţiilor ce sînt atribuite la secret de stat şi ale organelor  administraţiei  publice  şi altor  instituţii,  investite  cu împuterniciri de a dispune de informaţiile în cauză nr. 147 din 05.06.96 (p.   39),   ale  Regulamentului  nr.  26  din  14.02.96   al   Comisiei interdepartamentale pentru apărarea secretului de stat.
    Ministerul Comunicaţiilor   şi   Informaticii,  care  este   organul administraţiei  publice centrale de specialitate şi trebuie să realizeze politica   Guvernului  în  domeniul  telecomunicaţiilor,  să  coordoneze activitatea  desfăşurată  de  persoanele  fizice şi  juridice  în  acest domeniu, nu-şi îndeplineşte pe deplin funcţiile privind reglementarea de stat a telecomunicaţiilor.
    Pînă în prezent,  în legătură cu neîndeplinirea prevederilor art. 36 dn  Legea telecomunicaţiilor, nu sînt aprobate Regulamentele cu  privire la  tarife al Ministerului Comunicaţiilor şi Informaticii şi al Comisiei de  Stat  pentru frecvenţe radio. Din această cauză actualmente nu  sînt reglementate  tarifele pentru serviciile de telecomunicaţii prestate  de operatori,  prevăzute în art. 16 din Legea telecomunicaţiilor. Încălcînd prevederile art. 25 din aceeaşi lege, ministerul nu asigură publicitatea privind  licenţele eliberate. Cu unele excepţii eliberarea licenţelor nu se  efectuează prin concursuri şi licitaţii, nu se asigură încasarea  şi vărsarea  în  bugetul de stat a plăţilor pentru licenţele elberate,  cum este prevăzut de art. 19.
    Primind prin   Legea   telecomunicaţiilor   împuternicirile   de   a reglementa     activitatea     agenţilor    economici    în     domeniul telecomunicaţiilor, Ministerul Comunicaţiilor şi Informaticii, încălcînd prevederile  Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi,  Legii cu   privire   la  limitarea  activităţii  monopoliste  şi   dezvoltarea concurenţei,  creează  condiţii  neuniforme de activitate pentru  ei.  O parte din întreprinderile fondate cu participarea foştilor şi actualilor colaboratori  din sistemul telecomunicaţiilor, precum şi cu participarea întreprinderilor  subordonate,  dispun  de  un şir  de  facilităţi  prin intermediul  Ministerului Comunicaţiilor şi Informaticii în desfăşurarea activităţii  lor.  Dacă Întreprinderii mixte moldo-romîne "Moldpac",  în care   ca  cofondatori  participă  Î.S.  "Moldtelecom"  şi  Centrul   de Informatică  al Ministerului Comunicaţiilor şi Informaticii, licenţa i-a fost eliberată în decurs de cinci zile, atunci SRL "Relsoft-Ţîrclevici", care  prestează  servicii  analogice,  deşi  au  fost  perfectate  toate documentele  necesare, licenţa nu i-a fost eliberată pînă la  terminarea controlului,  cu  toate că de la data depunerii cererii au trecut  peste 600  de zile. Î.M. "Moldpac", în afară de plata oficială pentru licenţă, a evaluat primirea licenţei prin intermediul Centrului de Informatică al ministerului  în  mărime de 112 mii lei, considerînd-o ca  cotă-parte  a Centrului  în  fondul  statutar al întreprinderii  mixte.  Ca  rezultat,  întreprinderile  subordonate ministerului, folosindu-se de posibilitatea primirii    operative   a   licenţelor   prin   intermediul   conducerii ministerului, beneficiază nelegitim de sume mari de bani. În cazul cu Î. M. "Moldpac", statul, ca plată pentru emiterea licenţei, a beneficiat de suma de 900 lei, iar Centrul de Informatică al ministerului - de 112 mii lei,  care  nici  nu  şi-a  găsit reflectare  în  evidenţa  contabilă  a Centrului.  Analogic  a  primit  licenţă de 40 mii  dolari  SUA  şi  SRL "Neocom".  SRL  "Moldavian Mobile Telephon", care a obţinut  licenţă  de activitate  fără  desfăşurarea  concursului,  a utilizat  în  anul  1996 reţeaua  Î.S. "Moldtelecom" fără semnarea contractului respectiv şi fără achitarea  plăţii.  Numai pe 9 luni ale anului 1996 n-au  fost  achitate plăţile  pentru  utilizarea reţelelor de stat în sumă totală de 149  mii lei.
    La eliberarea  licenţelor s-au încălcat în mod flagrant  prevederile Hotărîrii  Guvernului  nr. 581 din 17.08.95 Cu privire la  reglementarea unor  genuri  de  activitate  în Republica Moldova  şi  ale  hotărîrilor anterioare  emise  de  Guvern în acest domeniu în ce  priveşte  evidenţa cererilor   şi  licenţelor  eliberate,  a  condiţiilor  de  eliberare  a licenţelor, a termenelor de examinare şi eliberare a licenţelor.
    În anii 1994-1995   au  fost  examinate  cererile  de  eliberare   a licenţelor la 111 agenţi economici. Au fost înregistrate şi eliberate 53 de  licenţe, iar în 58 cazuri, deşi au fost luate decizii de  eliberare, sub  diferite  pretexte neîntemeiate, licenţele n-au fost  eliberate.  O parte  din licenţele eliberate nu sînt înregistrate; sînt admise  cazuri de  eliberare  a  licenţelor fără plata respectivă, din  care  cauză  în bugetul  statului, din vina Direcţiei de Reglementări (dl I.  Coşuleanu) şi  direcţiilor  de  specialitate (dnii D. Dragudanov,  L.  Chiriac,  V. Coţofană), nu s-au vărsat 52,2 mii lei.
    În loc de cincisprezece  zile din momentul prezentării documentelor, cererile  de  eliberare a licenţelor sînt examinate în termen  de  0,5-2 ani.  Firmei  "Andromeda", care a depus cererea la 22.10.92, licenţa  de activitate  i-a  fost eliberată la 07.02.95, adică peste 800 de zile.  O parte  din  firmele care activează în domeniul activităţii  reglementate din  partea statului de către Ministerul Comunicaţiilor şi  Informaticii lucrează fără a avea licenţele respective şi fără a plăti taxa necesară.
În  aşa  mod,  Asociaţia "Catalan", fără a achita taxa  pentru  licenţă, activează  în domeniul prestării serviciilor de televiziune în  perioada anilor 1995-1996. Unor agenţi economici licenţele le sînt eliberate fără studierea existenţei bazei tehnico-materiale de prestare a serviciilor.
    Din lipsa de  control  din  partea  Ministerului  Comunicaţiilor  şi Informaticii,  Inspectoratul  de Stat pentru Frecvenţe Radio a  încălcat Regulamentul ministerului cu privire la modul de eliberare a licenţelor, aprobat  prin  Hotărîrea  Guvernului nr. 581 din  17.08.95  şi  propriul statut,   care   prevedeau   eliberarea  permiselor   de   procurare   a echipamentului   cu   indicaţia  parametrilor  tehnici  pentru   agenţii economici  cărora  le-au  fost  eliberate  licenţe  de  activitate.  SRL "Moldavian  Mobile Telephon" (director I. Muşuc) a importat în republică utilajul  pentru sistemul mobil de telecomunicaţii fără a prezenta setul de documente necesare şi fără a avea permisul de procurare. În acest caz au   fost   încălcate  şi  prevederile  art.  10,  18,  19   din   Legea telecomunicaţiilor.
    Încălcînd prevederile   propriilor  acte  normative  la   eliberarea autorizaţiei   pentru   frecvenţe  SRL  "Moldavian   Mobile   Telephon", condiţiile  licenţei prevăd plata pentru primii patru ani de  activitate pentru  utilizarea frecvenţelor radio nu conform tarifelor stabilite, ci cu  un  rabat tarifar de 90-30 procente. Conform  calculărilor  depline, costul  anual  de  utilizare  a frecvenţelor radio este  mai  mic  decît tarifele  stabilite  cu  96,5 mii lei (265,7 mii lei - 169,2  mii  lei).
Deşi,  conform  art.  26  din lege, spectrul  de  frecvenţe  radio  este patrimoniu   naţional,   plata  pentru  utilizarea  frecvenţelor   radio nelegitim,  în  contradicţie cu art. 19 (4), 20 (2), nu este vărsată  în bugetul  de  stat,  ci  folosită  pentru  necesităţile  întreprinderilor subordonate    ministerului.   Mărimea   tarifelor   pentru    folosirea frecvenţelor radio este aprobată nu în conformitate cu art. 30 din lege, ci prin ordinele Ministerului Comunicaţiilor şi Informaticii.
    Comisia de Stat  pentru  frecvenţe  radio  în  frunte  cu  ministrul comunicaţiilor  şi  informaticii dl I. Casian, folosindu-se de lipsa  de control  din partea Guvernului Republicii Moldova, s-a autoînlăturat  de la  îndeplinirea  sarcinilor  puse  în faţa  sa.  După  adoptarea  Legii telecomunicaţiilor n-a fost elaborat şi aprobat, reieşind din condiţiile noii  legi, regulamentul de activitate al acestei comisii. Neîndeplinind prevederile  Hotărîrii Guvernului nr. 704 din 11.11.93, Comisia de  Stat pentru  frecvenţe radio n-a elaborat şi n-a aprobat Tabelul naţional  al benzilor frecvenţelor radio pentru necesităţile civile, de apărare şi de securitate,  precum  şi modul de repartizare a frecvenţelor în benzi  de utilizare  comune.  Cu  toate  că regulamentul aprobat  de  Guvern  prin hotărîrea  indicată  prevedea că hotărîrile comisiei sînt valabile  dacă pentru  ele au votat pro toţi membrii comisiei, iar în caz de neajungere la   consens  chestiunile  sînt  înaintate  Guvernului  spre  examinare, Ministerul  Comunicaţiilor şi Informaticii în multe cazuri ia decizii şi adoptă hotărîri privind utilizarea frecvenţelor radio în mod unilateral, iar  în unele cazuri au fost luate spre executare decizii ale  comisiei, adoptate  fără  participarea tuturor membrilor. Aceasta dă  posibilitate Ministerului Comunicaţiilor şi Informaticii să comercializeze benzile de frecvenţe  radio  de  sine  stătător,  să  stabilească  tarifele  şi  să determine  folosirea  plăţilor  obţinute din  această  activitate.  Prin procesul-verbal  din  09.10.96, aprobat de dl I. Casian în  calitate  de preşedinte al Comisiei de Stat pentru frecvenţe radio, fără participarea a  5  membri  ai comisiei din 6, a fost adoptată, din  partea  comisiei, decizia   de  repartizare  a  unor  benzi  de  frecvenţe  care  anterior aparţineau    Ministerelor    Apărării   şi    Securităţii    Naţionale.
Reprezentantul Ministerului Apărării, şeful direcţiei de transmisiuni dl I.  Budigai,  care  anterior  a semnat scrisoarea de  refuz  din  partea ministerului  pentru  cedarea  acestor frecvenţe,  fără  împuternicirile necesare,  în  schimbul  la  120 de aparate  terminale  în  calitate  de recompensă, semnează acest proces-verbal.
    Încălcîndu-se  prevederile  Legii  contabilităţii nr.  426-XIII  din 04.04.95,  operaţiunile privind veniturile şi cheltuielile de organizare a  licitaţiei în vederea selectării partenerului pentru înfiinţarea unei întreprinderi   mixte  de  telecomunicaţii  celulare  mobile,  au   fost reflectate în evidenţa contabilă nu a aparatului central al Ministerului Comunicaţiilor   şi  Informaticii,  ci  în  evidenţa  contabilă  a  unei întreprinderi  subordonate. La momentul efectuării controlului din 103,6 mii lei obţinuţi de la realizarea caietelor de sarcini au fost cheltuiţi 72,7  mii lei. Bunurile materiale procurate din contul acestor  mijloace n-au fost luate la intrare şi în evidenţa contabilă pînă în prezent.
    Serviciul economico-financiar   al   ministerului  comite  şi   alte greşeli.  Aşa,  la  evidenţă  contabilă n-au fost  luate  5  aparate  de telefonie  celulară  de  tip  "Nokia" în sumă de  9,0  mii  dolari  SUA, procurate  de  întreprinderea  subordonată  "Moldtelecom"  şi  transmise pentru  folosinţă  aparatului central al Ministerului Comunicaţiilor  şi Informaticii.  Surplusul acestor aparate a fost obţinut prin intermediul Cancelariei de Stat care, primind de facto 15 aparate, a plătit costul a 20  de aparate, adică mai mult decît bunurile materiale primite cu  24,5 mii lei.
    Încălcările şi     deficienţele     constatate    în     activitatea economico-financiară  a  Ministerului Comunicaţiilor şi Informaticii  au devenit   posibile  din  cauza  neglijării  şi  nerespectării  de  către conducerea  ministerului  (dnii I. Casian, I, Straşnic, V. Didilică,  I. Coşuleanu,   L.  Chiriac,  I.  Potlog),  conducătorii   întreprinderilor subordonate   ministerului  (dnii  I.  Castraveţ,  E.  Dabija  ş.a.)   a legislaţiei  în  vigoare  a Republicii Moldova şi  a  actelor  normative respective;  iresponsabilităţii conducerii ministerului la  îndeplinirea obligaţiunilor sale şi ignorării prescripţiilor organelor de control.
    Curtea de Conturi, ţinînd cont de încălcările şi neajunsurile comise în  activitatea  economico-financiară, conform rezultatelor  controlului efectuat   la   Ministerul   Comunicaţiilor  şi   Informaticii   şi   la întreprinderile  din subordine, precum şi în baza art. 25 din Legea  nr. 312-XIII din 08.12.94 privind Curtea de Conturi,
                          H O T Ă R Ă Ş T E:
    1. A menţiona  că  în  perioada  supusă  controlului  conducerea  şi aparatul  central  al Ministerului Comunicaţiilor şi  Informaticii  n-au asigurat   în  deplină  măsură  îndeplinirea  sarcinilor  şi  funcţiilor prevăzute   de   Regulamentul  ministerului,  aprobat   prin   Hotărîrea Guvernului  nr. 719 din 23.09.94 în ce priveşte reducerea  cheltuielilor de  gestionare a ramurii, asigurarea administrării efective şi raţionale a  patrimoniului statului aflat în posesia întreprinderilor din  ramură, reglementarea de stat în domeniul telecomunicaţiilor.
    2. Ţinînd cont  de  încălcările comise în  activitatea  Ministerului Comunicaţiilor şi Informaticii privind gestionarea patrimoniului de stat şi  reglementarea de stat a activităţilor în domeniul telecomunicaţiilor şi  a utilizării spectrului de frecvenţe radio, precum şi de încălcările comise la utilizarea lotului de pămînt de pe str. Colina Puşkin 30, mun. Chişinău,   o  parte  din  care  a  fost  repartizat  nelegitim   pentru construcţia   de  case  individuale  pentru  persoanele  cu  funcţii  de răspundere  din  cadrul  ministerului  şi  copiii  acestora,  a  propune Guvernului  să examineze gradul de responsabilitate a  ministrului dl  I. Casian,  şi  a  fostului prim-viceministru dl I.  Straşnic,  actualmente viceministru.
    3. A informa Guvernul Republicii Moldova, pentru o posibilă luare de atitudine, despre:
    - iresponsabilitatea  membrilor  Comisiei de Stat  pentru  frecvenţe radio, formate prin Hotărîrea Guvernului nr. 704 din 11.11.93, care s-au autoînlăturat  de  la activitatea din cadrul Comisiei, fapt ce a dus  la sistarea activităţii ei;
    - încălcările comise de Primăria mun. Chişinău(dnii S. Urecheanu, I. Paladi, V. Modîrcă) la repartizarea loturilor de pămînt pe strada Colina Puşkin  30, pentru construcţia de case individuale de locuit,  nelegitim repartizate  pentru  construcţia caselor diferitor demnitari de stat  şi copiilor  acestora, structurilor comerciale (s-au constatat încălcări  a 17   acte   normative  emise  de  Parlament,  Guvern  şi   alte   organe împuternicite).  A lua act că dl V. Modîrcă a fost eliberat din  funcţia deţinută.
    4. A cere de la Ministerul Comunicaţiilor şi Informaticii:
    - examinarea  gradului de responsabilitate a directorului  Centrului de Decontări Internaţionale dl E. Dabija şi a directorului general al Î. S.  "Poşta Moldovei" dl I. Castraveţ pentru încălcările şi  neajunsurile depistate    de   control   în   activitatea   economico-financiară    a întreprinderilor conduse de d-lor;
    - tragerea la  răspunderea stabilită de lege a celorlalţi factori de decizie  ai  ministerului şi întreprinderilor subordonate,  vinovaţi  de încălcările şi abaterile depistate;
    - asigurarea  încasării depline de către întreprinderile subordonate a   cheltuielilor   efectuate  în  folosul  structurilor  nestatale   şi persoanelor fizice şi a datoriilor debitoare;
    - efectuarea   unui   control   general   asupra   eficacităţii   şi raţionalităţii contractelor încheiate cu structurile economice nestatale atît  din  partea  ministerului,  cît  şi  din  partea  întreprinderilor subordonate,  asigurînd  revizuirea  lor în conformitate  cu  interesele statului;
    - examinarea  necesităţii  existenţei şi funcţionării  Centrului  de Decontări  Internaţionale  şi,  în caz de rezolvare pozitivă  a  acestei chestiuni,  luarea  măsurilor  necesare  de aducere  a  documentelor  de constituire  a acestei întreprinderi şi a activităţii ei în conformitate cu  prevederile  Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi  şi Legii cu privire la întreprinderea de stat. De exclus pe viitor cazurile de  evaziune  fiscală  a întreprinderilor subordonate  prin  intermediul acestei întreprinderi;
    - exercitarea controlului asupra legalităţii cheltuielilor efectuate de  Centrul de Decontări Internaţionale, inclusiv a celor înfăptuite  în folosul  membrilor  colectivului de muncă, impozitării lor depline şi  a decontărilor cu bugetul şi Fondul Social;
    - rambursarea  din  contul mijloacelor alocate  pentru  întreţinerea aparatului  central  al ministerului a cheltuielilor efectuate de  către întreprinderile  subordonate,  inclusiv  a cheltuielilor  înfăptuite  de către  Î.S.  "Moldtelecom" pentru procurarea automobilelor  de  serviciu pentru  conducerea ministerului şi a aparatelor de telefonie celulară de tip "Nokia";
    - luarea măsurilor   necesare  pentru  asigurarea  disciplinei,   în conformitate cu prevederile legislaţiei şi actelor normative în vigoare, privind   reglementarea   de  stat  a  telecomunicaţiilor,  inclusiv   a perceperii  şi  introducerii  în  bugetul de stat a  sumelor  legate  de licenţierea activităţilor în domeniul telecomunicaţiilor, pentru crearea de condiţii egale pentru toţi agenţii economici care lucrează în această sferă;
    - întreprinderea    măsurilor    necesare   privind    reglementarea activităţii  Întreprinderii  mixte  "SUN-TV", inclusiv a  preţurilor  la serviciile prestate, reieşind din art. 7; 15; 16; 18; 19; 20; 23; 24; 25 din   Legea   telecomunicaţiilor,  precum  şi  din  faptul  că   această întreprindere  utilizează proprietatea statului în mărime de 45 la   sută din fondul ei statutar aflată în gestiunea ministerului;
    - asigurarea  în  comun cu Ministerul Privatizării şi  Administrării Proprietăţii  de  Stat  a luării la evidenţă şi gestionării  din  numele statului  a proprietăţii de stat în valoare de 112 mii lei introduse  în fondul   statutar  al  Î.M.  "Moldpac"  ca  cotă-parte  a  Centrului  de Informatică  al  ministerului  în schimbul licenţei  emise  de  minister pentru activitatea întreprinderii mixte;
    - luarea măsurilor   prevăzute  de  legislaţia  în  vigoare   pentru recuperarea   cheltuielilor   neproductive,   ce   ţin   de   lichidarea consecinţelor  negative  de  la utilizarea cablului  toxic,  din  contul persoanelor vinovate;
    - înlăturarea  lacunelor comise în evidenţa contabilă privind luarea la  intrări  a bunurilor materiale şi mijloacelor băneşti indiferent  de sursa lor de provenienţă;
    - elaborarea  unui  plan  de  acţiuni  orientat  la  înlăturarea  şi celorlalte lacune şi încălcări depistate de control.
    5. A cere de    la   Ministerul   Privatizării   şi    Administrării Proprietăţii  de  Stat  şi  Ministerul  Comunicaţiilor  şi  Informaticii revizuirea  documentelor  de  constituire  a  întreprinderilor  de  stat subordonate  şi  aducerea  lor în conformitate cu prevederile  Legii  cu privire la întreprinderea de stat nr. 146-XIII din 16.06.94 şi Hotărîrii Guvernului  nr.  770 din 20.10.94 Pentru aprobarea unor  acte  normative vizînd funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat, inclusiv a Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei".
    6. A propune Comisiei interdepartamentale pentru apărarea secretului de  stat  (dl  N. Cernomaz), în conformitate cu  prevederile  Decretului Preşedintelui   Republicii   Moldova   nr.  26  din  14.02.96   şi   ale Regulamentului  Comisiei, aprobat prin decretul nominalizat,  efectuarea unui  control  asupra  corectitudinii  raportării  de  către  Ministerul Comunicaţiilor  şi  Informaticii  a informaţiei la secretul de  stat  şi îndeplinirii  de  către minister a prevederilor legislaţiei  în  vigoare privind  protecţia  secretului de stat, inclusiv  protecţia  informaţiei despre liniile de telecomunicaţii ale Republicii Moldova.
    7. A cere efectuarea   cercetărilor   din   oficiu   şi   aprecierea legalităţii acţiunilor:
    - de la Ministerul   Afacerilor   Interne  -   ale   colaboratorilor Comisariatului  de  poliţie  al  sect. Rîşcani,  mun.  Chişinău  privind clasarea  dosarului  de  realizare  a  armelor  de  foc  de  la  Centrul Comunicaţiilor   Poştale  Speciale  şi  ai  Comisariatului  de   poliţie Buiucani,   mun.   Chişinău  privind  perfectarea  vizei  de   reşedinţă permanentă în mun. Chişinău, str. Dosoftei 102, ap. 61 a dlui N. Botnaru în baza contractului de arendă;
    - de la Ministerul  Apărării  al  Republicii Moldova -  ale  şefului Direcţiei   de   transmisiuni  dl  I.  Budigai  privind   cedarea   fără împuternicirile   respective   a  frecvenţelor  radio  care   aparţineau Ministerului Apărării şi Ministerului Securităţii Naţionale.
    8. A cere Ministerului   Finanţelor   prin   intermediul   organelor subordonate:
    - efectuarea unui control asupra legalităţii preţurilor utilizate de Ministerul  Comunicaţiilor şi Informaticii pentru prestarea  serviciilor de   reglementare  în  domeniul  telecomunicaţiilor,  precum  şi  asupra legalităţii folosirii mijloacelor financiare acumulate de minister de la prestarea acestor servicii;
    - exercitarea  unui  control  total  asupra  legalităţii  stabilirii preţurilor la serviciile prestate de agenţii economici care activează pe teritoriul   Republicii  Moldova  şi  prestează  servicii  în   domeniul telecomunicaţiilor     privind     existenţa     licenţelor     tehnice, autorizaţiilor-tip,  licenţelor  pe gen de activitate  şi  corespunderii activităţii lor acestor licenţe şi autorizaţii;
    - efectuarea  unui  control  asupra impozitării  sumelor  îndreptate pentru  asigurarea  benevolă,  inclusiv a pensiilor, precum şi  a  altor cheltuieli  pentru întreţinerea materială a colaboratorilor Centrului de Decontări Internaţionale al Ministerului Comunicaţiilor şi Informaticii, a  decontărilor  pe  aceste sume cu bugetul şi Fondul Social  şi  luarea deciziilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
    9. A lua act că MCI şi întreprinderile subordonate în perioada de la terminarea  controlului şi pînă la examinarea materialelor de control la şedinţa Curţii de Conturi au efectuat următoarele acţiuni:
    - ministrul dl  Ion Casian, prin scrisoarea din 21.07.97, şi-a expus rugămintea de a fi exclus din componenţa cîrmuirii Î.M. "SUN-TV";
    - ministerul,  prin scrisoarea nr. 14-01/1400 din 10.11.97, a  cerut de  la  Î.M.  "SUN-TV",  în  termen  de  pînă  la  01.12.97,  efectuarea schimbărilor  respective  în  actele de constituire,  pentru  a  asigura distribuirea  beneficiului acestei întreprinderi conform cotei-părţi  în fondul statutar al fondatorilor;
    - Firma "MMT"  a  rambursat  Întreprinderii  de  Stat  "Moldtelecom" cheltuielile  pentru amenajarea lotului de pe str. Vlaicu Pîrcălab, mun. Chişinău  în  sumă  de  65  mii lei (dispoziţia de  plată  nr.  323  din 05.08.97);
    - conform contractelor ministrul dl I. Casian şi viceministrul dl I. Straşnic   au  început  achitarea  pentru  asigurarea  cu  apă,  energie electrică  şi pază a construcţiilor individuale de pe Colina Puşkin  30, au  restituit cheltuielile pentru construcţia gardului în jurul  acestor construcţii,  introducînd în casa Detaşamentului de Pază Paramilitară la 14.07.97 respectiv 2,0 mii lei şi 2,2 mii lei;
    - Firma "Favorit" a achitat suma plăţii de arendă neplătite anterior Î.S.  "Poşta  Moldovei" în mărime de 6,1 mii lei (bonul de plată nr.  85 din  30.07.97)  şi  a reînnoit contractul de arendă în  conformitate  cu legislaţia în vigoare;
    - au fost luate  la evidenţă contabilă mijloacele fixe şi  obiectele de mică valoare, procurate din fondurile tenderului GSM, în sumă de 33,1 mii lei;
    - în prezent se elaborează o schemă nouă de dirijare şi gestionare a ramurii  de telecomunicaţii atît la nivel republican, cît şi local, care prevede o reducere esenţială a personalului şi cheltuielilor de dirijare şi gestionare a ramurii;
    - Guvernul R.M.,  prin Hotărîrea nr. 832 din 04.09.97, ca răspuns la scrisoarea  Curţii  de  Conturi  nr. 04-171  din  05.06.97,  a  efectuat modificări  necesare  în  Regulamentul de bază cu privire  la  structura cheltuielilor  de fabricare şi desfacere a producţiei, incluse în preţul de   cost   şi   modul  de  formare  a   rezultatelor   financiare   ale întreprinderilor,  excluzînd includerea cheltuielilor pentru  asigurarea pensiilor suplimentare din componenţa cheltuielilor de producţie;
    - Guvernul R.M.,  prin  Hotărîrea  nr. 544 din 12.06.97,  a  revăzut Regulamentul  Comisiei de stat pentru frecvenţe, efectuînd schimbări  în componenţa acestei comisii;
    - au fost întreprinse  măsurile necesare de asigurare cu autorizaţii pentru   acces  la  secretul  de  stat  a  colaboratorilor  structurilor comerciale care efectuează lucrări la obiectele cu regim închis.
    10. Despre executarea  pct.  4; 5; 6; 7 şi 8 ale prezentei  hotărîri Curtea  de  Conturi  va  fi informată în termen de 2  luni  de  la  data primirii ei.
    11. A remite materialele prezentului control Procuraturii Generale a Republicii Moldova, pentru a fi verificate în conformitate cu art. 93 al C.P.P.,  ţinînd  cont de încălcările comise de  conducerea  Ministerului Comunicaţiilor   şi   Informaticii   şi  Primăriei  mun.   Chişinău   la repartizarea  loturilor de pămînt pentru construcţia de case individuale pe  str.  Colina Puşkin 30, mun. Chişinău persoanelor fizice  şi  Firmei Ştiinţifice  de Producere "Extremum" SRL, de sustragerea proprietăţii de stat   prin   intermediul  întreprinderilor   subordonate   Ministerului Comunicaţiilor    şi   Informaticii   pentru   finanţarea    activităţii structurilor  nestatale,  precum  şi  de încălcările comise  de  MCI  la reglementarea activităţii în domeniul telecomunicaţiilor.
    12. A propune Guvernului Republicii Moldova:
    - suspendarea  şi  contestarea hotărîrilor Primăriei  mun.  Chişinău privind  repartizarea  loturilor  de pămînt pentru  construcţia  caselor individuale  persoanelor fizice pe str. Colina Puşkin 30, precum şi  FŞP "Extremum"  SRL  pe  aceeaşi adresă (9 loturi), acestea fiind  luate  cu încălcarea prevederilor actelor normative în vigoare;
    - întreprinderea  măsurilor pentru îndeplinirea prevederilor art. 36 din  Legea telecomunicaţiilor nr. 520 din 07.07.95 în privinţa aprobării Regulamentului  cu  privire la tarife al Ministerului Comunicaţiilor  şi Informaticii;
    - elaborarea  cadrului normativ privind alocarea loturilor de pămînt pentru  construcţia  individuală  de  locuinţe, ţinînd  cont  că  actele normative anterior adoptate nu reflectă pe deplin situaţia reală la zi.
    13. Pentru o  posibilă  luare de atitudine prezenta hotărîre să  fie adusă la cunoştinţa Preşedintelui şi Parlamentului Republicii Moldova.
    14. Prezenta  hotărîre  poare  fi  contestată cu  recurs  la  Curtea Supremă de Justiţie în decurs de zece zile de la data primirii ei.
    PREŞEDINTELE
    CURŢII DE CONTURI                               Vasile COZMA
    Chişinău, 14 noiembrie 1997.
    Nr. 47.