LPA332/1999
ID intern unic:  310878
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 332
din  26.03.1999
privind acordarea de licenţe pentru unele genuri de activitate
Publicat : 17.06.1999 în Monitorul Oficial Nr. 62-64     art Nr : 290
Abrogată prin LP451 din 30.07.01, MO108/06.09.01; în vigoare 06.03.02

    MODIFICAT
   
LP812-XV din 05.02.02, MO26/14.02.02 art.132
    LP779 din 27.12.01, MO17/31.01.02 art. 60
    LP340 din 06.07.01, MO97-99/17.08.01 art.771
    LP125 din 03.05.01, MO52-54/17.05.01
    LP1118 din 07.07.00, MO109/31.08.00
    LP464-XIV din 24.06.99


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articolul 1. Obiectivul prezentei legi
    Prezenta lege stabileşte bazele juridice, organizatorice şi economice de acordare a licenţelor pentru dreptul de practicare a unor anumite genuri de activitate şi are drept scop respectarea riguroasă a standardelor şi normelor de calificaţie necesare desfăşurării acestor genuri de activitate, asigurarea protecţiei intereselor şi securităţii persoanei, societăţii şi statului.
    Articolul 2. Noţiunea de licenţă
    (1) Licenţa pentru practicarea anumitelor genuri de activitate este un act prin care se atestă capacitatea şi dreptul titularului de a desfăşura un anumit gen de activitate în condiţii care să asigure calitatea şi siguranţa mărfurilor şi serviciilor.
    (2) Genurile de activitate care se practică în bază de licenţă se stabilesc prin lege.
    Articolul 3. Forma şi conţinutul licenţei
    (1) Licenţa reprezintă un formular de modelul prevăzut la anexa nr.1, parte integrantă a prezentei legi.
    [Alin.1 art.3 modificat prin LP464-XIV din 24.06.99]
    (2) În licenţă se indică:
    a) autoritatea care o eliberează;
    b) seria, numărul şi data eliberării;
    c) agentul economic: denumirea, sediul, data şi numărul înregistrării de stat, codul fiscal, în cazul unei persoane juridice;
    numele, prenumele (patronimicul, după caz), datele din buletinul de identitate (seria, numărul, domiciliul) şi codul fiscal, în cazul unei persoane fizice;
    d) genul de activitate pentru care se eliberează licenţa;
    e) condiţiile de desfăşurare a genului de activitate pentru care se eliberează licenţa;
    f) termenul de valabilitate al licenţei.
    (3) Licenţa se semnează de conducătorul autorităţii care o eliberează şi se autentifică prin aplicarea ştampilei acesteia.
    (4) Formularele de licenţă sînt acte de strictă evidenţă. Procurarea, evidenţa şi păstrarea formularelor de licenţă ţin de atribuţia autorităţii abilitate cu dreptul de a acorda licenţe.
    Articolul 4. Acţiunea în spaţiu a licenţei
    (1) Sfera de acţiune a licenţei este determinată de autoritatea abilitată cu dreptul de a acorda licenţe, în cazul în care legislaţia nu prevede altfel.
    [Art.4 al.(1) în redacţia LP340 din 06.07.01, MO97-99/17.08.01 art.771]
    (2) Licenţa poate acţiona şi în afara hotarelor ţării în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 5. Termenul de valabilitate al licenţei
    (1) Licenţa se acordă pentru un termen de 5 ani.
    (2) Pentru genurile de activitate indicate la anexa nr.2 pct.2 lit.f), g), h), i) şi j), pct.4 lit.h) şi i), pct.5 lit.a), b) şi c) şi pct.20, se eliberează licenţă pe un termen de 1 an.
    (3) Pentru genurile de activitate indicate la anexa nr.2 pct.18 se eliberează licenţă pe un termen de pînă la 25 ani.
    [Alin.3 art.5 introdus prin LP464-XIV din 24.06.99]
    Articolul 6. Dreptul la licenţă
    Dreptul la licenţă îl au:
    a) persoanele fizice şi juridice, inclusiv cele străine, înregistrate în Republica Moldova ca subiecţi ai activităţii de întreprinzător;
    b) persoanele juridice care nu se află sub incidenţa prevederilor lit.a), înregistrate în modul stabilit de legislaţie;
    c) persoanele fizice a căror activitate necesită licenţiere în temeiul altor acte legislative.
    [Art.6 introdus prin LP1118 din 07.07.00, MO109/31.08.00]
    Articolul 7. Documentele necesare eliberării de licenţă
    (1) Pentru a primi licenţă, persoana juridică sau fizică prezintă:
    a) cerere, în care indică:
    - denumirea sa, forma de organizare juridică, sediul şi codul fiscal, în cazul unei persoane juridice; numele, prenumele (patronimicul, după caz), datele din buletinul de identitate (seria, numărul, domiciliul) şi codul fiscal, în cazul unei persoane fizice;
    - genul de activitate pentru care solicită licenţă;
    b) statutul (persoana juridică) sau decizia de fondare (persoana fizică);
    c) documentul de înregistrare în conformitate cu legislaţia. certificat de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei;
    d) după caz, avizul organului abilitat, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta lege.
    (2) Documentele menţionate la alin.(1) lit.b) şi c) nu se cer de la persoanele fizice care au dreptul la licenţă în temeiul altor acte legislative.
    [Art.7 modificat prin LP1118 din 07.07.00, MO109/31.08.00]
    Articolul 8. Cerinţele faţă de actele prezentate
    (1) Toate actele indicate la art.7 se depun în copie, prezentîndu-se originalul.
    (2) Se interzice autorităţii abilitate cu dreptul de a acorda licenţe să solicite documente neprevăzute în prezenta lege şi în alte acte legislative.
    [Art.8 modificat prin LP340 din 06.07.01, MO97-99/17.08.01 art.771]
    Articolul 9. Autorităţile abilitate cu dreptul de a acorda licenţe
    (1) Dreptul de a acorda licenţe îl au ministerele, departamentele, alte autorităţi ale administraţiei publice pentru genurile de activitate prevăzute în anexa nr.2.
    (2) Dreptul exclusiv de autorizare a activităţii băncilor şi altor instituţii financiare (case de schimb valutar, magazine "duty-free") aparţine Băncii Naţionale a Moldovei.
    Articolul 10. Comisia de eliberare a licenţelor
    (1) Prin ordinul conducătorului autorităţii abilitate cu dreptul de a acorda licenţe se creează o comisie de eliberare a licenţelor (în continuare - comisie), în componenţa a 5-7 membri (inclusiv preşedintele şi secretarul) specialişti în domeniul respectiv.
    (2) De competenţa comisiei ţine:
    a) examinarea cererii, verificarea actelor prezentate de solicitant şi emiterea de decizie privind acordarea de licenţă sau privind respingerea cererii;
    b) exercitarea controlului asupra conformităţii activităţii desfăşurate de titularul de licenţă condiţiilor stipulate în licenţă;
    c) adoptarea de decizie privind suspendarea licenţei;
    d) executarea lucrărilor de secretariat:
    - primirea, înregistrarea şi evidenţa cererilor şi actelor prezentate de solicitanţi;
    - evidenţa licenţelor eliberate, suspendate sau retrase;
    - evidenţa actelor referitoare la controlul asupra activităţii titularilor de licenţă;
    e) întocmirea şi păstrarea proceselor-verbale ale şedinţelor sale.
    (3) Comisia ţine registrul agenţilor economici titulari de licenţă şi asigură pe durata valabilităţii ei integritatea actelor prezentate de titular.
    Articolul 11. Activitatea comisiei
    (1) Preşedintele comisiei organizează activitatea acesteia, asigură exercitarea funcţiilor ei, stabileşte locul şi data şedinţelor.
    (2) Comisia se convoacă în şedinţă, după caz, cel puţin o dată pe lună. Locul şi data şedinţei se fac publice cu trei zile înainte de convocare.
    (3) Şedinţa comisiei este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi peste jumătate de membri.
    (4) Decizia comisiei se adoptă cu majoritatea de voturi ale membrilor prezenţi la şedinţă şi se legalizează prin proces-verbal, semnat de preşedintele comisiei şi contrasemnat de secretarul ei.
    (5) Decizia comisiei se aduce la cunoştinţa Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor şi autorităţii administraţiei publice locale în decursul a 10 zile de la eliberarea licenţei.
    Articolul 12. Termenul de examinare a cererii de
                         eliberare a licenţei
    Comisia emite, în decursul a 30 de zile de la data prezentării documentelor indicate la art.7, o decizie privind eliberarea de licenţă sau privind respingerea cererii de eliberare a licenţei.
    Articolul 13. Respingerea cererii de eliberare a licenţei
    (1) Respingerea cererii de eliberare a licenţei se aduce în scris la cunoştinţa solicitantului în termen de 3 zile de la data emiterii unei astfel de decizii, indicîndu-se temeiurile respingerii.
    (2) Temeiuri pentru respingerea cererii de eliberare a licenţei sînt:
    a) datele eronate sau falsificate din actele prezentate;
    b) condiţiile necorespunzătoare sau lipsa condiţiilor (tehnice, tehnologice, sanitar-igienice şi de securitate ecologică a proceselor tehnologice) necesare pentru desfăşurarea genului de activitate respectiv, consemnate în aviz;
    c) retragerea anterioară a licenţei pentru acelaşi gen de activitate în cazul încălcărilor enumerate la art.16 alin.(1) lit.c), d) şi e);
    d) alte condiţii prevăzute de legislaţie.
    (3) În cazul lichidării condiţiilor din a căror cauză a fost respinsă cererea de eliberare a licenţei, solicitantul poate depune o nouă cerere.
        (4) Decizia comisiei poate fi atacată în instanţă de judecată în modul stabilit.
    Articolul 14. Modul de eliberare a licenţei
    (1) Se eliberează licenţă separat pentru fiecare gen de activitate. În cazul în care genul de activitate pentru cares-a eliberat licenţă se practică la mai multe obiective separate teritorial, solicitantului i se eliberează, odată cu licenţa, pentru fiecare obiectiv o autorizaţie legalizată în care se indică amplasamentul acestuia.
    (2) Licenţa şi autorizaţiile legalizate se eliberează numai după ce solicitantul prezintă bonul de plată a licenţei.
    (3) Este interzisă transmiterea licenţei unei alte persoane şi deţinerea în comun de către mai mulţi agenţi economici a uneia şi aceleiaşi licenţe.
    (4) Dacă titularul de licenţă îşi schimbă denumirea sau activează avînd alte date decît cele indicate în ea, el este obligat să solicite comisiei, în termen de 15 zile, o nouă licenţă. Pînă la data eliberării unei noi licenţe, solicitantul va desfăşura activitate în baza licenţei anterioare.
    (5) În cazul pierderii licenţei, titularul este obligat să solicite comisiei, în termen de 15 zile, un duplicat al ei.
    (6) Licenţa nouă, autorizaţiile legalizate şi duplicatul licenţei se înregistrează de către comisie.
    (7) Decizia comisiei privind eliberarea licenţei pentru care se încasează o taxă ce depăşeşte suma echivalentă a 1 milion dolari S.U.A. se aprobă de Guvern şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    [Art.14 al.(7) introdus prin LP1118 din 07.07.00, MO109/31.08.00]
    Articolul 15. Taxa pentru licenţă
    (1) Licenţa se eliberează contra plată.
    (2) Taxa pentru licenţă nu va depăşi 20 de salarii minime pentru persoanele fizice şi 50 de salarii minime pentru persoanele juridice, cu excepţia genurilor de activitate indicate la anexa nr.2 pct.2 lit.f), g), h), i) şi j), pct.4 lit.h) şi i), pct.5 lit.a), b) şi c) şi pct.15 lit. i) şi pct.21 taxă care se stabileşte anual în legea bugetului.
    Pentru genul de activitate, indicat în anexa nr.2 pct.19 lit.d), taxa de licenţă nu va fi mai mică de suma echivalentă a 1 milion dolari S.U.A.
    [Art.15 alin.(2)completat prin L1118 din 07.07.00, MO109/31.08.00]
    [Art.15 alin.(2) modificat prin LP1185 din 27.07.00, MO102/17.08.00]

    (3) Taxa de eliberare a autorizaţiei legalizate şi a duplicatului de licenţă se stabileşte în proporţie de 10 la sută din taxa pentru licenţă.
    (4) Taxa pentru licenţă se face venit la bugetul din al cărui cont funcţionează autoritatea abilitată cu dreptul de a acorda licenţe.
    Articolul 16. Suspendarea sau retragerea licenţei
    (1) Licenţa se suspendă sau se retrage în următoarele cazuri:
    a) titularul depune cerere în acest sens;
    b) titularul îşi încetează activitatea;
    c) în documente au fost descoperite date eronate, care nu puteau fi depistate la momentul eliberării licenţei;
    d) titularul a încălcat condiţiile stipulate în licenţă;
    e) titularul a încălcat indicaţiile sau dispoziţiile autorităţii abilitate cu dreptul de a acorda licenţe.
    (2) În cazurile prevăzute la alin.(1) lit.a) şi b), licenţa se retrage de la data depunerii cererii sau încetării activităţii întreprinderii.
    (3) În cazul în care au fost constatate situaţiile prevăzute la alin.(1) lit.c), d) şi e), autoritatea care a acordat licenţa avertizează titularul de licenţă asupra necesităţii înlăturării lor în termenul acceptabil stabilit în aviz şi ia decizia privind suspendarea licenţei pe acest termen.
    (4) În cazul în care situaţiile prevăzute la alin.(1) lit.c), d) şi e) nu au fost înlăturate în termenul stabilit, autoritatea care a eliberat licenţa ia decizia privind retragerea licenţei.
    (5) Licenţa poate fi suspendată sau retrasă şi în alte cazuri, stipulate în legile care reglementează activitatea în domeniu.
    (6) Copia de pe decizia privind suspendarea sau retragerea licenţei se expediază, în termen de 10 zile, titularului de licenţă şi organului fiscal teritorial.
    7) În caz de retragere a licenţei, suma achitată la primirea ei nu se restituie.
    [Art.16 în redacţia L1118 din 07.07.00, MO109/31.08.00]
    [Art.16 completat LP125 din 03.05.01, MO52-54/17.05.01]

    Articolul 17. Drepturile titularului de licenţă
    Titularul de licenţă are dreptul:
    a) să ceară explicaţii comisiei în cazul suspendării licenţei, al refuzului de eliberare, vizare sau înregistrare a licenţei;
    b) să atace în instanţă de judecată refuzul comisiei privind eliberarea, vizarea sau înregistrarea licenţei, decizia privind suspendarea sau retragerea licenţei;
    [Art.17 lit.b) în redacţia LP1118 din 07.07.00, MO109/31.08.00]
    c) să atace în instanţă de judecată ierarhic superioară hotărîrea judecătorească privind retragerea licenţei.
    Articolul 18. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi
    Încălcarea prezentei legi se pedepseşte în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Articolul 19. Dispoziţii finale şi tranzitorii
    (1) Guvernul:
    va aduce, în termen de 2 luni, actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
    va prezenta, în termen de 3 luni, Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege.
    (2) Licenţele eliberate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi sînt valabile pînă la data indicată în ele, efectuîndu-se vizarea lor.
    [Art.19 al.(2) modificat prin LP340 din 06.07.01, MO97-99/17.08.01 art.771]
    (3) Licenţele care prevăd practicarea unor genuri de activitate neprevăzute în prezenta lege se declară nule.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                         Dumitru DIACOV

    Chişinău, 26 martie 1999.
    Nr. 332-XIV.


Anexa nr. 1
    ________________________________________________________
               (Autoritatea abilitată cu dreptul de a acorda licenţe)

L I C E N Ţ Ă
    Seria ______________ numărul _______________ data ____________________
    Agentul economic ___________________________________________________
    Sediul sau domiciliul __________________________________________________
    Data şi numărul înregistrării de stat sau datele din buletinul de identitate, codul fiscal ___
    Genul de activitate ___________________________________________________
    _________________________________________________________________
    Condiţiile de activitate _________________________________________________
    __________________________________________________________________
    Valabilă pînă la ______________________________________________________
    Conducătorul autorităţii ____________________
                                             (numele, prenumele)

                           L.Ş.

Anexa nr. 2

L I S T A
genurilor de activitate care se practică în bază de licenţă
    1. Ministerul Economiei şi Reformelor
    [Pct.1 lit. a) în redacţia LP1118 din 07.07.00, MO109/31.08.00]
    [Pct.1 lit. a) exclus prin LP779 din 27.12.01, MO17/31.01.02 art. 60]

    (a) comerţul de bursă şi organizarea licitaţiilor;
    (b) activitatea de administrator al procedurii de concurs şi de administrator al procedurii de reorganizare.
    [Pct.1 lit. a) exclus LP125 din 03.05.01, MO52-54/17.05.01]
    2. Ministerul Finanţelor
    a) activitatea de audit, cu excepţia auditului participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare;
    [Pct.1 lit.a) completată prin LP902-XIV din 23.03.2000]
    b) activitatea în domeniul asigurărilor;
    c) activitatea asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor;
    d) funcţionarea caselor de amanet;
    e) activitatea ce ţine de marcarea de stat a articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase; activitatea cu metale preţioase şi pietre preţioase;
    f) organizarea şi tragerea loteriilor;
    g) întreţinerea cazinourilor, exploatarea automatelor de joc cu cîştiguri băneşti, punerea mizelor la competiţii sportive şi de altă natură;
    h) importul şi comercializarea cu ridicata a băuturilor alcoolice;
    i) importul şi comercializarea cu ridicata a articolelor din tutun;
    j) importul şi comercializarea benzinei şi motorinei;
    k) funcţionarea depozitelor vamale libere.
    3. Ministerul Industriei
    a) fabricarea substanţelor chimice, a articolelor şi produselor chimice de menaj;
    b) colectarea resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, precum şi a bateriilor de acumulatoare uzate;
    c) exportul resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase, precum şi al bateriilor de acumulatoare uzate.
    [Pct. 3 în redacţia LP779 din 27.12.01, MO17/31.01.02 art. 60]
    4. Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare
    a) producerea şi comercializarea materialului de înmulţire şi săditor pomicol, bacifer şi viticol;
    b) producerea şi comercializarea seminţelor de legume, de culturi bostănoase, de cartofi şi culturi de cîmp;
    c) proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole;
    d) producerea pentru comercializare a materialului biologic de cabaline, bovine, porcine, ovine, a materialului biologic avicol şi piscicol;
    e) creşterea vitelor de prăsilă pentru comercializare;
    f) activitatea farmaceutică veterinară;
    g) asistenţa veterinară individuală (cu excepţia activităţilor practicate exclusiv de către serviciul veterinar de stat);
    [Pct. 4. lit. f) şi g) în redacţia LP1118 din 07.07.00, MO109/31.08.00]
    h) importul şi comercializarea preparatelor chimice, biologice şi stimulentelor de creştere a plantelor;
    i) fabricarea preparatelor biologice şi a stimulentelor de creştere a plantelor;
    j) producerea, stocarea, comercializarea cu ridicata sau numai stocarea şi comercializarea cu ridicata a băuturilor alcoolice, inclusiv a alcoolului etilic şi a berii produse în Republica Moldova;
    k) prelucrarea tutunului şi producerea articolelor din tutun, comercializarea lor cu ridicata.
    5. Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor
    a) exploatarea transportului auto de călători (cu excepţia celui urban);
    b) traficul internaţional de mărfuri: auto, feroviar şi naval;
    c) exploatarea transportului auto specializat (cu avizul Departamentului Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică, al Departamentului Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale, iar în anumite cazuri, cu avizul serviciilor de control sanitar-epidemiologic);
    d) prestarea serviciilor poştale expres privind coletele.
    [Pct.5 modificat prin LP1118 din 07.07.00, MO109/31.08.00]
    6. Ministerul Dezvoltării Teritoriului, Construcţiilor şi Gospodăriei Comunale
    a) lucrările de proiectare pentru toate categoriile de construcţii, inclusiv reconstrucţia, reparaţia generală, consolidarea, modernizarea şi restaurarea;
    b) lucrările de construcţie-montaj, de reconstrucţie, de reparaţie generală, de consolidare, de modernizare şi de restaurare pentru toate categoriile de construcţii, inclusiv reţelele tehnico-edilitare;
    c) producerea de materiale şi articole de construcţie.
    7. Ministerul Mediului
    a) utilizarea şi prelucrarea deşeurilor (cu excepţia deşeurilor tehnice care conţin metale neferoase);
    b) utilizarea resurselor naturale: colectarea şi comercializarea plantelor spontane, inclusiv a celor medicinale, prinderea animalelor, cu excepţia faunei cinegetice, dobîndirea de animale care nu constituie obiecte ale vînatului şi pescuitului (melci, şerpi, broaşte etc.), pescuitul industrial în bazine acvatice naturale;
    c) efectuarea controlului ecologic;
    d) observaţiile hidrometeorologice;
    e) practicarea tehnologiilor de separare a componentelor aerului atmosferic;
    f) importul, exportul, producerea şi consumul intern al substanţelor ce distrug stratul de ozon, reglementate prin Protocolul de la Montreal, precum şi al produselor ce conţin substanţe reglementate;
    g) exploatarea zăcămintelor de minereuri;
    h) importul, păstrarea, exploatarea, utilizarea surselor de radiaţii ionizante şi a materialelor radioactive (cu avizul Ministerului Sănătăţii).
    8. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei
    [Pct.25 modificat prin LP812 din 05.02.02, MO24/14.02.02 art.132]
    9. Ministerul Sănătăţii
    a) activitatea farmaceutică;
    b) acordarea de asistenţă medicală (cu excepţia unor activităţi practicate în exclusivitate de întreprinderile de stat, de organizaţiile şi instituţiile publice);
    c) cercetările în domeniul geneticii şi microbiologiei;
    d) fabricarea, comercializarea, procurarea, utilizarea şi păstrarea substanţelor radioactive, substanţelor chimice şi biologice toxice, aplicate în medicină;
    e) fabricarea, comercializarea, asistenţa tehnică, repararea şi verificarea articolelor de tehnică şi optică medicală.
    10. Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei
activitatea instituţiilor de învăţămînt de toate nivelurile, a instituţiilor şi cursurilor de perfecţionare şi de recalificare.
    11. Ministerul Culturii
    a) lucrările de prospectare şi de cercetare arheologică (cu avizul Academiei de ştiinţe a Moldovei);
    b) elaborarea proiectelor şi executarea lucrărilor de conservare, de restaurare şi de punere în valoare a monumentelor istorice;
    c) comercializarea obiectelor cu valoare artistică şi de anticariat.
    12. Ministerul Justiţiei
    a) acordarea de asistenţă juridică;
    b) expertizarea judiciară;
    c) activitatea de notariat.
    13. Ministerul Afacerilor Interne
    a) utilizarea substanţelor explozive, mijloacelor explozive şi pirotehnice;
    b) repararea armelor sportive şi de vînătoare;
    c) comercializarea diferitelor tipuri de armament şi de muniţii aferente (se acordă licenţe exclusiv întreprinderilor de stat);
    d) importul şi exportul de armament şi de muniţii aferente;
    e) activitatea nestatală de depistare;
    f) activitatea nestatală de protecţie şi de asigurare a securităţii;
    g) instruirea în diferitele tipuri şi stiluri de luptă corp la corp, inclusiv în arte marţiale;
    h) instruirea şi perfecţionarea conducătorilor de autovehicule;
    i) confecţionarea de ştampile.
    14. Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova
    a) elaborarea, producerea, achiziţionarea şi comercializarea tehnicii de cifrare, acordarea de asistenţă tehnică şi profilactică mijloacelor de cifrare şi altor mijloace speciale de păstrare, de prelucrare, de transmitere şi de interceptare a informaţiei pentru asigurarea autenticităţii ei, prestarea serviciilor de cifrare;
    b) protecţia criptografică şi tehnico-inginerească a informaţiei, criptoalgoritmurilor şi analizei criptografice;
    c) revizia specială a mijloacelor tehnice şi dispozitivelor în scopul protecţiei contra scurgerii de informaţii prin canalele tehnice;
    d) elaborarea de cifruri;
    e) pregătirea de cadre în domeniul criptografiei.
    [Pct.14 modificat prin LP754-XIV din 23.12.99]
    15. Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică
    a) proiectarea, construcţia, montarea (inclusiv reglarea), exploatarea şi repararea obiectivelor din industriile miniere, producţiilor cu pericol de deflagraţie şi de inflamabilitate, a obiectivelor destinate depozitării şi manipulării în ele a substanţelor care pot să formeze amestecuri deflagrante de praf şi aer sau de vapori şi aer, a sistemelor de alimentare cu gaze, a instalaţiilor de ridicat, a cazanelor, recipientelor care funcţionează sub presiune, precum şi a conductelor de abur şi apă fierbinte (cu avizul Departamentului Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale);
    b) fabricarea, montarea (inclusiv reglarea), exploatarea şi repararea utilajului chimic, minier antideflagrant şi electrotermoenergetic;
    c) păstrarea şi utilizarea materialelor industriale explozive (cu avizul Ministerului Afacerilor Interne);
    d) expertiza securităţii producţiilor şi obiectivelor industriale, inclusiv a lucrărilor subterane şi electrotermoenergetice;
    e) importul, utilizarea, depozitarea, comercializarea reactivilor chimici, şi a substanţelor (materialelor) chimice toxice şi cu pericol de deflagraţie;
    [Pct.15 lit.e) modificată prin LP1185 din 27.07.00, MO102/17.08.00]
    f) lucrările de foraj (cu excepţia prospecţiunilor tehnice în construcţii);
    g) exploatarea izvoarelor şi îmbutelierea apelor minerale şi de masă;
    h) fabricarea, reparaţia, verificarea, omologarea, încercarea, exploatarea şi comercializarea mijloacelor de măsurat;
    i) depozitarea combustibilului gazului lichefiat şi a materialelor lubrifiante (cu avizul Departamentului Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale);
    [Pct.15 lit.i) modificată prin LP1185 din 27.07.00, MO102/17.08.00]
    j) exploatarea staţiilor de alimentare cu produse petroliere şi cu gaze (cu avizul Departamentului Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale).
    16. Departamentul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale:
    a) exploatarea clădirilor, construcţiilor şi unităţilor de producţie, ale căror caracteristici pot genera incendii sau explozii, a obiectivelor aglomerate;
    b) proiectarea, montarea, (inclusiv reglarea), întreţinerea tehnică a sistemelor automate de prevenire a incendiilor la unităţile economice;
    c) certificarea şi cercetarea proprietăţilor de inflamare şi de comportare la foc a substanţelor, materialelor, articolelor, utilajului şi construcţiilor, în conformitate cu regulile sistemului naţional de certificare;
    d) crearea serviciului departamental de pompieri la întreprinderi, a formaţiunilor şi serviciilor de protecţie civilă (militare, paramilitare, specializate, teritoriale etc.);
    e) fabricarea tehnicii de intervenţie în caz de incendii, utilajului tehnic pentru stingerea incendiilor, mijloacelor de apărare împotriva incendiilor, tehnicii, echipamentelor şi mijloacelor de efectuare a lucrărilor operative de salvare-deblocare;
    f) transportul materialelor radioactive;
    g) implementarea tehnologiilor de prevenire şi de intervenţie în situaţii excepţionale;
    h) proiectarea şi deservirea sistemelor de prevenire şi de intervenţie în situaţii excepţionale, a construcţiilor de protecţie civilă şi a sistemelor de asigurare vitală;
    i) instruirea şi pregătirea în domeniul protecţiei civile.
    17. Agenţia Naţională pentru Cadastru, Resurse Funciare, Geodezie
    a) lucrările topogeodezice şi cartografice din cadrul prospecţiunilor tehnice pentru diferitele genuri de activitate, prospecţiunile tehnice complexe în construcţii;
    b) activităţile ce ţin de domeniul cadastrului general, inclusiv celui funciar, de elaborarea proiectelor de organizare a teritoriului şi de evaluare a terenurilor;
    c) lucrările de inventariere şi de estimare a bunurilor imobiliare.
    18. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică
    a) producerea, transportul, dispecerizarea, distribuţia şi furnizarea de energie electrică la tarife reglementate şi nereglementate;
    b) producerea, distribuţia şi furnizarea de energie termică;
    c) producerea, stocarea, transportul, distribuţia şi furnizarea de gaze naturale la tarife reglementate şi nereglementate.
    19. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Telecomunicaţii şi Informatică
    a) elaborarea de proiecte, montarea, instalarea, întreţinerea tehnică şi exploatarea reţelelor de telecomunicaţii civile, inclusiv transportul de date şi prestarea de servicii prin aceste reţele;
    b) elaborarea de proiecte, montarea, instalarea, întreţinerea tehnică a reţelelor de televiziune prin cablu şi prin eter-cablu, a posturilor (staţiilor) de radiodifuziune şi televiziune prin eter;
    c) funcţionarea reţelelor de televiziune prin cablu şi prin eter-cablu, a posturilor (staţiilor) de radiodifuziune şi televiziune prin eter (licenţe tehnice);
    d) prestarea serviciilor de telefonie mobilă.
    [Pct.19 în redacţia LP1118 din 07.07.00, MO109/31.08.00]
    20. Agenţia Naţională de Turism
    [Pct. 20 introdus prin LP125 din 03.05.01, MO52-54/17.05.01]
    21. Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
    a) activitatea profesională cu valori mobiliare;
    b) activitatea Bursei de Valori ;
    c) activitatea fondurilor de investiţii;
    d) auditul participanţilor profesionişti la piaţa valorilor mobiliare.
    [Pct. 20 lit.d) introdus prin LP902-XIV din 23.03.00]
    22. Consiliul Coordonator al Audiovizualului
    a) emisiunile radio;
    b) emisiunile televizate.
    23. Primăriile municipiilor, oraşelor, comunelor (satelor)
    a) comercializarea cu amănuntul a băuturilor alcoolice;
    b) comercializarea cu amănuntul a articolelor din tutun;
    c) transportul urban de călători, inclusiv taximetrele.
    24. Camera de Comerţ şi Industrie
    a) expertizarea mărfurilor;
    b) organizarea de expoziţii şi tîrguri.
    25. Serviciul de Stat Migraţiune organizarea angajării provizorii peste hotare a cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi plasarea în cîmpul muncii pe teritoriul Republici Moldova a cetăţenilor străini.
    [Pct. 25 introdus prin LP812 din 05.02.02, MO24/14.02.02 art.132]