LA395/1999
ID intern unic:  310880
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 395
din  13.05.1999
cu privire la avocatură
Publicat : 09.09.1999 în Monitorul Oficial Nr. 098     art Nr : 485     Promulgat : 26.08.1999
Abrogat la 13.12.2002 prin L1260/19.07.02, MO126/12.09.02 art.1001
MODIFICAT
L1163/27.06.2002, MO100/11.07.2002 art.747
Hot. Curţii Constituţionale nr.8/15.02.2000
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Noţiunea de avocatură
    (1) Avocatura  în Republica Moldova reprezintă o instituţie de drept nonguvernamentală, independentă, menită, în conformitate cu Constituţia, să asigure exercitarea activităţii profesionale de apărare a drepturilor şi   libertăţilor  omului  şi  acordarea  de  ajutor  juridic  calificat persoanelor fizice şi juridice.
    (2) Avocatura este o asociaţie profesională benevolă de jurişti care exercită  profesia  de  avocat.  Această profesie  are  la  bază  ideile umanismului  şi legalităţii, nu ţine de activitatea de întreprinzător şi nu urmăreşte un scop lucrativ.
    Articolul 2. Profesia de avocat
    (1) Profesia de avocat este liberă şi independentă, cu organizare şi funcţionare  autonomă,  în condiţiile prezentei legi şi  ale  statutului profesiei de avocat.
    (2) Profesia   de  avocat  se  exercită  numai  de  membrii  Uniunii Avocaţilor   din  Republica  Moldova,  în  continuare  denumită  Uniunea Avocaţilor.
[Se declară neconstituţional art.2 al.2 prin Hot. Curţii Constituţionale nr.8/15.02.2000]
    (3) Profesia de avocat se exercită în formă de birouri  individuale de avocaţi şi birouri asociate de avocaţi.
    (4) Avocatul este în drept să-şi aleagă şi să schimbe de sine stătător forma de exercitare a profesiei.
    Articolul 3. Asistenţa juridică acordată de avocat
    (1) Activitatea avocatului se realizează prin:
    a) consultaţii şi cereri cu caracter juridic, asistenţă şi reprezentare juridică  în faţa organelor de jurisdicţie şi de  urmărire penală;
    b) apărare cu mijloace juridice specifice a drepturilor şi intereselor  legitime ale persoanelor fizice şi juridice în  raporturile cu  autorităţile  publice,  instituţii şi orice cetăţean  al  Republicii Moldova sau străin;
    c) orice alte  mijloace  şi  căi proprii  exercitării  dreptului  de apărare, în condiţiile legii.
    (2) Avocatul  are  dreptul să acorde persoanelor fizice şi  juridice orice asistenţă juridică neinterzisă de lege.
    Articolul 4. Avocatura şi statul
    (1) Statul garantează independenţa activităţii avocaturii, contribuie la crearea de condiţii  favorabile  pentru   exercitarea atribuţiilor profesionale de către avocaţi, asigură, în sediul instanţelor judecătoreşti, spaţiile necesare desfăşurării  activităţii respective.
    (2) Ministerul Justiţiei, la propunerea Consiliului Uniunii Avocaţilor, acordă licenţa pentru exercitarea profesiei de avocat.
[Se declară neconstituţională sintagma din art.4 al.2 "la propunerea Consiliului Uniunii Avocaţilor" prin Hot. Curţii Constituţionale nr.8 din 15.02.2000]
    (3) Ministerul  Justiţiei  asigură finanţarea asistenţei  judiciare, acordate  de către avocaţii numiţi din oficiu, şi controlează  folosirea mijloacelor alocate după destinaţie.
    Articolul 5. Licenţa pentru exercitarea profesiei de avocat
    (1) Profesia  de avocat poate fi exercitată numai de persoana care a obţinut licenţa respectivă în conformitate cu legislaţia.
    (2) Licenţa pentru  exercitarea profesiei de avocat este acordată de către Ministerul Justiţiei în termen de 30 de zile de la data înaintării propunerii Consiliului Uniunii Avocaţilor.
[Se declară neconstituţională sintagma din art.5 al.2 "de la data înaintării propunerii Consiluilui Uniunii Avocaţilor" prin Hot. Curţii Constituţionale nr.8 din 15.02.2000]
    (3) Licenţa nu se acordă persoanelor menţionate la art.9.
    (4) Refuzul de  a  elibera  licenţa poate fi atacat în  instanţa  de judecată în termen de o lună din ziua înmînării copiei hotărîrii.
Capitolul II
DOBÎNDIREA CALITĂŢII DE AVOCAT
    Articolul 6. Admiterea în profesia de avocat
    (1) Poate fi avocat cetăţeanul Republicii Moldova, licenţiat al unei facultăţi  de drept, ce se bucură de o bună reputaţie, cunoaşte lumba de stat şi nu se găseşte sub incidenţa art.9 şi 10.
    (2) Admiterea  în  profesia  de avocat se efectuează  pe  baza  unui examen  de calificare, organizat conform prevederilor prezentei legi  şi statutului profesiei de avocat.
[Se declară neconstituţională sintagma din art.6 al.2 "organizat  conform prevederilor prezentei legi şi statutului profesiei de avocat" prin Hot. Curţii Constituţionale nr.8 din 15.02.2000]
    (3) Sînt scutite  de  examenul de calificare persoanele care au  cel puţin 5 ani vechime în muncă în funcţia de judecător sau procuror ori au grad ştiinţific în domeniul dreptului.
    (4) Persoanele  licenţiate  ale unei facultăţi de drept care  nu  au vechime  în muncă în domeniu sau această vechime este mai mică de 3  ani sînt  admise  în  profesie  după efectuarea  unui  stagiu  de  pregătire profesională  cu  durata  de la 1 la 2 ani şi susţinerea  examenului  de calificare.
    (5) Persoanele  admise în profesia de avocat în condiţiile  alin.(2) şi (3) dobîndesc calitatea de avocat definitiv.
    (6) Persoanele care au deţinut anterior funcţiile de  judecător, procuror şi colaborator al organelor de anchetă nu pot exercita, timp de 5 ani de la demisionare, profesia de avocat la instanţele de judecată şi în organele de anchetă în care au lucrat în funcţia respectivă.
[Se declară neconstituţional art.6 alin.6 prin Hot. Curţii Constituţionale nr.8 din 15.02.2000]
    (7) Avocatul  nu-şi poate exercita profesia la instanţa de  judecată unde  funcţia de judecător o îndeplineşte soţia (soţul) avocatului, ruda ori  afinul său, pînă la gradul al treilea inclusiv. Această interdicţie este valabilă şi în decurs de 3 ani după divorţ.
[Se declară neconstituţional art.6 alin.7 prin Hot. Curţii Constituţionale nr.8 din 15.02.2000]
    (8) La admiterea  în  profesie, avocatul depune în faţa  Consiliului Uniunii Avocaţilor, într-un cadru solemn, următorul jurămînt:
    "Jur să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr drepturile şi libertăţile omului, să exercit profesia de avocat  în  mod  demn, independent şi cu probitate!"
    Articolul 7. Activitatea avocaţilor străini
    (1) Avocaţii  străini  pot exercita profesia de avocat în  Republica Moldova,  dacă  îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta  lege,  fie permanent,  în temeiul acordului bilateral dintre Uniunea Avocaţilor  şi organizaţia  avocaţilor din ţara respectivă, fie ocazional, împreună  cu un avocat din Republica Moldova, cu înştiinţarea Uniunii Avocaţilor.
[Se declară neconstituţional art.7 alin.1 prin Hot. Curţii Constituţionale nr.8 din 15.02.2000]
    (2) Avocaţii străini sau birourile de avocaţi străine pot înregistra în  Republica Moldova firme de avocaţi pentru consultaţii juridice numai în problemele activităţii comerciale.
    (3) Avocatul  străin nu poate pune concluzii orale şi nici scrise în faţa  instanţelor de judecată şi a celorlalte organe de jurisdicţie  din Republica Moldova, cu excepţia instanţelor judecătoriei economice.
[Se declară neconstituţional art.7 alin.3 prin Hot. Curţii Constituţionale nr.8 din 15.02.2000]
    Articolul 8. Avocatul stagiar
   (1) La începutul exercitării profesiei, avocatul efectuează în mod obligatoriu un stagiu de pregătire profesională cu durata de la 1 la  2 ani, timp în care are calitatea de avocat stagiar.
  (2) Condiţiile efectuării stagiului, drepturile şi obligaţiile avocatului stagiar sînt reglementate prin statutul profesiei de avocat.
    (3) După efectuarea  stagiului, avocatul stagiar susţine examenul de calificare.
    (4) Avocatul  stagiar respins de două ori la examenul de  calificare va fi exclus din profesie.
    (5) Avocatul stagiar poate pune concluzii numai în judecătorii.
    Articolul 9. Restricţii asupra profesiei de avocat
    Nu pot fi avocaţi:
    a) persoanele condamnate definitiv pentru săvîrşirea unei infracţiuni intenţionate;
    b) persoanele care au săvîrşit abuzuri, stabilite prin hotărîre judecătorească, prin care au fost încălcate drepturile şi  libertăţile fundamentale ale omului;
    c) persoanele  anterior lipsite de dreptul de a exercita profesia de avocat şi concediate din organele de drept din motive compromiţătoare;
    d) persoanele cărora li s-a  aplicat interdicţia de a exercita profesia pe durata stabilită prin hotărîre   judecătorească sau disciplinară;
    e) persoanele lipsite sau limitate, în modul stabilit de lege,  de capacitatea de exerciţiu.
    Articolul 10. Incompatibilitatea exercitării profesiei de avocat
    Exercitarea profesiei de avocat este incompatibilă cu:
    a) activitatea salarizată în cadrul autorităţilor publice;
    b) practicarea nemijlocită a activităţii de comerţ;
    c) ocupaţiile  care lezează demnitatea şi independenţa profesiei  de avocat sau bunele moravuri.
    Articolul 11. Încetarea calităţii de avocat
    (1) Încetarea  calităţii  de avocat poate fi decisă  prin  hotărîrea Consiliului Uniunii Avocaţilor:
    a) la cererea în scris a avocatului;
    b) în caz de deces al avocatului;
    c) la propunerea  Comisiei pentru etică şi disciplină sau a Comisiei de calificare în cazurile:
    - de constatare a imposibilităţii de exercitare de către avocat  a obligaţiilor  sale profesionale ca urmare a unei calificări insuficiente sau din motive de boală;
    - de executare sistematică, în mod neconştiincios, de către avocat a obligaţiilor sale profesionale, dacă  anterior a fost sancţionat disciplinar;
    - de săvîrşire a unui delict  incompatibil  cu  normele eticii profesionale.
[Se declară neconstituţional art.11 al.1 prin Hot. Curţii Constituţionale nr.8 din 15.02.2000]
    (2) Hotărîrea Consiliului Uniunii Avocaţilor despre încetarea calităţii de avocat se înaintează Ministerului Justiţiei în termen de 5 zile de la adoptare.
[Se declară neconstituţional art.11 alin.2 prin Hot. Curţii Constituţionale nr.8 din 15.02.2000]
    (3) Ministerul  Justiţiei,  în baza acestei hotărîri,  suspendă,  în decurs  de 30 de zile pe un termen de 3 luni, licenţa pentru exercitarea profesiei  de  avocat  şi  depune în instanţa  de  judecată  cererea  de retragere a acesteia.
[Se declară neconstituţional art.11 alin.3 prin Hot. Curţii Constituţionale nr.8 din 15.02.2000]
    Articolul 12. Suspendarea calităţii de avocat
    Calitatea de avocat este suspendată:
    a) în cazurile de incompatibilitate prevăzute la art.10;
    b) pe perioada  interdicţiei  de  a  exercita  profesia  de  avocat, dispusă prin hotărîre judecătorească sau disciplinară;
    c) în caz de  neplată a taxelor şi contribuţiilor profesionale, timp de  6  luni  de  la  scadenţa acestora pînă  la  achitarea  integrală  a restanţelor.
Capitolul III
DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE AVOCATULUI
    Articolul 13. Drepturile avocatului
    (1) Membrul Uniunii Avocaţilor are dreptul:
    a) să aleagă şi să fie ales în organele Uniunii Avocaţilor;
    b) să pună în  faţa organelor Uniunii Avocaţilor probleme ce ţin  de activitatea  Uniunii, să înainteze propuneri de ameliorare a activităţii ei şi să participe la discutarea acestora;
    c) să participe  personal  în toate cazurile de discutare  de  către organele Uniunii Avocaţilor a activităţii sau a comportamentului său;
    d) să primească  din  partea  Uniunii Avocaţilor ajutor  metodic  şi juridic necesar exercitării profesiei;
    e) să beneficieze  de  înlesnirile prevăzute pentru membrii  Uniunii Avocaţilor;
    f) să ceară ajutorul   Uniunii   Avocaţilor   în   scopul   apărării drepturilor şi intereselor sale legitime;
    g) să iasă din componenţa Uniunii Avocaţilor.
    (2) În exercitarea  profesiei  şi în legătură cu  aceasta,  avocatul este protejat de lege.
    (3) Avocatul, acordînd asistenţă juridică, are dreptul:
    a) să reprezinte  persoanele  fizice  şi juridice, care  i-au  cerut asistenţă,  în toate autorităţile publice, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, precum şi în faţa persoanelor cu funcţii de răspundere de a căror competenţă ţine soluţionarea problemelor respective;
    b) să solicite de la autorităţile publice, întreprinderi, instituţii şi  organizaţii  certificate,  referinţe şi alte documente  necesare  în legătură cu acordarea asistenţei juridice;
    c) să solicite  avizul  specialiştilor  în  problemele  ce  necesită cunoştinţe speciale dacă acesta este necesar pentru acordarea asistenţei juridice;
    d) să culeagă  şi  să  prezinte  probe în  conformitate  cu  normele legislaţiei  procesuale  şi,  în  acest scop,  să  ceară  efectuarea  de cercetări  adăugătoare  la  faţa  locului, de  expertize,  ridicarea  de obiecte şi documente, depistarea martorilor şi audierea acestora, precum şi efectuarea altor acţiuni procesuale;
    e) să utilizeze  mijloace  tehnice  (computere, aparataj  video,  de cinema, foto, de înregistrare a sunetului);
    f) să comunice,  nestingherit  de nimeni, cu clientul,  inclusiv  în cazul în care acesta se află sub arest;
    g) să exercite alte drepturi neinterzise de legislaţie.
    (4) Instanţa de judecată, orice altă autoritate publică sau persoană cu  funcţii  de  răspundere  nu  poate  refuza  recunoaşterea  dreptului avocatului de a prezenta interesele persoanei care a recurs la asistenţă juridică.
    (5) Avocatul,  în  exercitarea  profesiei, se bucură  de  libertatea cuvîntului,  oral  şi  în  scris, în  limitele  prevăzute  de  scopurile avocaturii, de prevederile prezentei legi şi ale statutului profesiei de avocat. Declaraţiile avocatului care lezează onoarea şi demnitatea uneia dintre  părţi, reprezentantului acesteia, acuzatorului sau apărătorului, anchetatorului,  victimei, expertului, translatorului, dar nu  contravin statutului profesiei de avocat, nu sînt pasibile de urmărire.
    (6) Pentru activitatea  sa  profesională,  avocatul are  dreptul  la onorariu  şi la acoperirea tuturor cheltuielilor suportate în  interesul clientului.
    (7) Avocatul, ca şi clientul, are dreptul să rezilieze contractul de asistenţă juridică.
    Articolul 14. Îndatoririle avocatului
    (1) În exercitarea profesiei, avocatul este obligat:
    a) să respecte   strict  şi  neabătut  prevederile  legislaţiei,  să  contribuie  la  realizarea liberului acces la justiţie  şi  desfăşurarea unui  proces  echitabil,  să utilizeze toate  mijloacele  şi  procedeele prevăzute  de lege pentru a apăra drepturile şi interesele legitime  ale persoanei care s-a adresat după asistenţă juridică;
    b) să studieze  minuţios  cazul  care i-a fost  încredinţat,  să  se prezinte  la timp în instanţele de judecată, organele de urmărire penală şi   alte  instituţii,  să  manifeste  conştiinciozitate  şi   probitate profesională,  să  respecte solemnitatea şedinţelor de judecată,  să  se comporte cu demnitate faţă de judecători şi de părţile din proces;
    c) să acorde asistenţă juridică în cazurile în care a fost numit din oficiu;
    d) să restituie  actele  ce i s-au încredinţat persoanei de la  care le-a primit;
    e) să ţină evidenţele  cerute  de lege şi de statutul  profesiei  de avocat  cu  privire  la  cauzele în care s-a angajat  şi  să  achite  cu regularitate taxele şi contribuţiile stabilite pentru formarea bugetelor baroului şi Uniunii Avocaţilor;
    f) să-şi perfecţioneze    sistematic    cunoştinţele,   atît    prin autoinstruire,  cît  şi prin frecventarea cursurilor şi  seminarelor  de perfecţionare profesională;
    g) să participe   la  toate  şedinţele  convocate  de  organele   de conducere  ale avocaturii, la activităţile profesionale şi la  şedinţele organelor  avocaturii  din  care  face  parte.  Absentarea  repetată  şi nemotivată constituie abatere disciplinară.
    (2) Avocatul nu este în drept:
    a) să accepte  misiunea  de acordare a asistenţei juridice  dacă  în cauza  dată acordă sau a acordat anterior asistenţă juridică persoanelor ale căror interese sînt în contradicţie cu interesele persoanei care s-a adresat  cu  rugămintea de a susţine apărarea ori dacă în cauza  dată  a participat   în  calitate  de  judecător,  procuror,  anchetator  penal, persoană  care  a  efectuat cercetarea penală,  de  expert,  specialist, traducător,  martor,  martor-asistent, precum şi dacă, la cercetarea  şi examinarea cauzei, participă o persoană cu funcţii de răspundere rudă cu avocatul;
    b) să reprezinte  părţi cu interese contrare în aceeaşi cauză sau în cauze conexe, să pledeze împotriva părţii care l-a consultat mai înainte în legătură cu aspectele litigioase concrete ale cauzei;
    c) să refuze  nemotivat  susţinerea cauzei dacă anterior a  acceptat acordarea asistenţei juridice;
    d) să divulge  datele ce i-au fost comunicate în mod confidenţial în legătură cu acordarea asistenţei juridice;
    e) să folosească,  în mod nemijlocit sau prin persoane interpuse, în scopul  dobîndirii  clientelei,  procedee  incompatibile  cu  demnitatea profesiei,  precum  şi mijloace de reclamă şi publicitate.  Cazurile  şi măsura în care avocatul poate informa publicul cu privire la exercitarea profesiei sale se stabilesc în statutul profesiei de avocat;
    f) să cumpere  sau  să achiziţioneze în alt mod bunuri  şi  drepturi care  sînt obiect de litigiu al persoanelor fizice şi juridice cărora el le-a acordat asistenţă juridică, atît în numele său, cît şi sub formă de achiziţionare pentru alte persoane.
    Articolul 15. Garanţii în exercitarea profesiei de avocat
    (1) În exercitarea  profesiei,  avocatul  se supune numai  legii  şi statutului   profesiei  de  avocat,  se  călăuzeşte  de  normele  eticii profesionale  şi  de conştiinţa sa. El este liber în  alegerea  poziţiei sale  şi  nu este obligat să o coordoneze cu nimeni altcineva  decît  cu clientul său.
    (2) Orice cetăţean are dreptul să-şi aleagă liber avocatul.
    (3) Se interzice:   imixtiunea   în   activitatea   profesională   a avocatului;  a  cere  de la el să comunice anumite informaţii  care  fac obiectul secretului profesional, precum şi a cere asemenea informaţii de la  client,  colegi,  persoane  cu funcţii de  răspundere  şi  lucrători tehnici  ai  organelor  avocaturii. Obiectul secretului  profesional  îl constituie  chestiunile  cu care o persoană s-a adresat  după  asistenţă juridică,  esenţa consultaţiilor oferite de avocat, mărimea onorariului, procedeele  de  apărare, datele privind persoana care s-a  adresat  după asistenţă  şi alte împrejurări care reies din activitatea profesională a avocatului.
    (4) În scopul  asigurării   secretului   profesional,   actele   şi materialele  cu  caracter  profesional aflate asupra avocatului  sau  în cabinetul  acestuia  sînt inviolabile. În acest  sens,  percheziţionarea avocatului,  a  domiciliului  ori a cabinetului său nu poate  fi  făcută decît în prezenţa procurorului, în temeiul unui mandat emis anticipat în acest scop. Prin derogare de la prevederile prezentului alineat, datele şi documentele privind mărimea onorariului şi solicitantul asistenţei se prezintă funcţionarului fiscal, care îşi asumă  răspunderea pentru divulgarea secretului fiscal.
[Art.15 al.(4) completat prin L1163/27.06.2002, MO100/11.07.2002 art.747]
[Se declară neconstituţională sintagma din art.15 al.4 "în prezenţa procurorului" prin HCC8 din 15.02.2000]
    (5) Nu pot fi  ascultate şi înregistrate, cu nici un fel de mijloace tehnice,   convorbirile  telefonice  ale  avocatului  şi  nu  poate   fi interceptată  şi înregistrată corespondenţa sa cu caracter  profesional, decît în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.
    (6) Contractul  dintre avocat şi clientul său nu poate fi  stînjenit sau controlat, direct sau indirect, de nici un organ al statului.
    (7) Avocatul are dreptul la sediu profesional.
    (8) Instanţele judecătoreşti asigură în sediul lor spaţiile necesare exercitării profesiei de avocat.
    (9) Avocatul  nu răspunde penal pentru susţinerile făcute, oral  sau în  scris, în faţa instanţei de judecată sau a altor organe dacă  aceste susţineri  sînt  în legătură cu apărarea şi necesare cauzei ce i-a  fost încredinţată.
    (10) Toate autorităţile şi persoanele oficiale recunosc şi păstrează secretul  consultaţiilor  date  de  avocat persoanei  căreia  îi  acordă asistenţă juridică în timpul exercitării obligaţiilor sale profesionale.
    (11) Avocatul  nu poate fi audiat în calitate de martor în  legătură cu  circumstanţele  ce  i-au devenit cunoscute în procesul  de  asistare juridică,  precum şi în cazul cînd declaraţiile sale pot fi folosite  în detrimentul clientului.
    (12) Avocatului  nu-i poate fi limitat dreptul la confidenţialitatea acordării  asistenţei  juridice.  Avocatului  i se  asigură  dreptul  la întrevedere şi convorbire confidenţială cu un client alienat în locurile de  detenţie,  luîndu-se  măsurile necesare de securitate,  inclusiv  în cazurile  aplicării  faţă de client a măsurilor coercitive  cu  caracter medical.
    (13) Avocatului i se garantează şi i se asigură taina convorbirii cu clientul.  În  legătură  cu  aceasta, se interzice de  a  asculta  şi  a înregistra  pe  bandă  audio  sau  video,  a  fixa  prin  alte  mijloace conţinutul  convorbirii avocatului cu clientul, inclusiv în locurile  de detenţie preventivă sau de ispăşire a pedepsei.
    (14) În exercitarea  profesiei, avocaţii sînt ocrotiţi de lege, fără a putea fi asimilaţi funcţionarilor publici sau altor funcţionari.
    (15) Insulta,  calomnia,  ameninţarea,  lovirea  sau  alte  acte  de violenţă  săvîrşite împotriva avocatului în timpul exercitării profesiei sau în legătură cu aceasta se pedepsesc conform legislaţiei penale.
Capitolul IV
EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT
    Articolul 16. Exercitarea profesiei de avocat
    (1) Profesia   de  avocat  se  exercită,  la  alegere,  în   birouri individuale şi birouri asociate de avocaţi.
    (2) Avocatul poate angaja, în bază de contract, colaboratori avocaţi şi alţi specialişti.
    Articolul 17. Biroul individual de avocaţi
    (1) În biroul  individual de avocaţi îşi exercită profesia un avocat definitiv, singur sau împreună cu alţi avocaţi colaboratori.
    (2) Biroul individual  de avocaţi nu este persoană juridică, dar are ştampilă.
    Articolul 18. Biroul asociat de avocaţi
    (1) Avocaţii,   în  scopul  exercitării  în  comun  a  profesiei  şi reducerii   cheltuielilor  aferente,  păstrîndu-şi  individualitatea  în raporturile  cu clienţii, se pot coopera în birouri asociate de  avocaţi conduse de un şef ales de ei.
    (2) Biroul asociat  de avocaţi este persoană juridică, are denumirea sa şi dispune de ştampilă.
    (3) Biroul asociat  de  avocaţi  poate avea  proprietate  comună  în diviziune.
    (4) Raporturile civile se nasc numai între client şi avocat.
    (5) Avocaţii  din acelaşi birou asociat de avocaţi nu pot acorda  în aceeaşi cauză asistenţă juridică persoanelor cu interese contrare.
    Articolul 19. Înregistrarea formei de exercitare a profesiei
    (1) Avocatul  poate  alege şi schimba oricînd forma de exercitare  a profesiei, cu înştiinţarea Consiliului Uniunii Avocaţilor.
    (2) Cererea de  înregistrare  a  biroului de avocaţi şi  acordul  de asociere   a  avocaţilor  încheiat  în  formă  scrisă,  cu   respectarea prevederilor  prezentei  legi  şi a statutului profesiei de  avocat,  se prezintă  Consiliului  Uniunii  Avocaţilor pentru  înregistrare.  Acesta verifică  îndeplinirea  condiţiilor legale şi,  constatînd  îndeplinirea lor,  înregistrează  biroul  respectiv  în termen de  o  lună  din  ziua depunerii cererii.
    (3) Hotărîrea   Consiliului   Uniunii  Avocaţilor  privind   refuzul înregistrării  poate  fi contestată în faţa Congresului  avocaţilor  sau reclamată  în  justiţie în termen de o lună de la data înmînării  copiei hotărîrii.
    (4) Uniunea Avocaţilor  ţine  evidenţa separată a avocaţilor  pentru fiecare formă de exercitare a profesiei.
Capitolul V
ORGANIZAREA PROFESIEI DE AVOCAT
    Articolul 20. Principiile de organizare a profesiei de avocat
    (1) Profesia  de  avocat  este organizată şi  funcţionează  în  baza principiului autonomiei, în limitele competenţelor prevăzute în prezenta lege şi în statutul profesiei de avocat.
    (2) Alegerea  organelor  de conducere ale avocaturii se  face  numai prin vot secret.
    (3) Organele  de  conducere  colegiale iau hotărîri numai  prin  vot deschis. Deliberările şi votul constituie secret profesional.
Secţiunea întîi
    Articolul 21. Baroul
    (1) Baroul este  constituit  din toţi avocaţii dintr-un  judeţ,  din unitatea  teritorială  autonomă  Găgăuzia sau din  municipiul  Chişinău. Sediul  baroului se află în oraşul de reşedinţă al judeţului, respectiv, Comrat şi municipiul Chişinău.
    (2) Baroul are personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu.
    (3) Bugetul baroului  se  formează  din  contribuţia  avocaţilor  în cotele   stabilite  de  adunarea  generală  a  baroului  la   propunerea consiliului acestuia.
    Articolul 22. Organele baroului
    Organele baroului sînt:
    a) adunarea generală;
    b) consiliul;
    c) decanul;
    d) comisiile.
    Articolul 23. Adunarea generală a baroului
    (1) Adunarea  generală  a baroului este formată din  toţi  avocaţii, înscrişi în lista baroului, cu drept de exercitare a profesiei.
    (2) Adunarea  generală  ordinară a baroului se întruneşte anual,  în primul  trimestru, la convocarea consiliului baroului. Adunarea generală extraordinară  poate fi convocată de consiliul sau de comisia de cenzori a  baroului. La cererea a cel puţin 1/3 din totalul membrilor  baroului, consiliul  este  obligat să convoace adunarea generală extraordinară  în termen de 15 zile de la primirea cererii.
    (3) Adunarea   generală  este  legal  constituită  cu   participarea majorităţii  membrilor baroului. În cazul în care numărul legal nu  este întrunit,  consiliul baroului convoacă o nouă adunare generală în termen de  15  zile. Adunarea generală convocată în aceste condiţii este  legal constituită  cu  participarea  a  cel puţin 1/3  din  numărul  total  al membrilor baroului.
    (4) În toate  cazurile,  hotărîrile  se  iau  cu  votul  majorităţii membrilor prezenţi ai baroului.
    (5) Adunarea generală a baroului are următoarele competenţe:
    a) stabileşte   condiţiile  de  exercitare  a  profesiei  în  baroul respectiv, în limitele legii şi ale statutului profesiei de avocat;
    b) alege şi revocă   membrii  consiliului,  decanul  şi   prodecanul baroului, membrii comisiei de cenzori;
    c) alege delegaţii baroului la Congresul avocaţilor;
    d) aprobă statele de personal şi bugetul baroului, stabileşte cotele de contribuţie ale avocaţilor;
    e) audiază şi  aprobă anual raportul privind activitatea consiliului baroului.
    Articolul 24. Consiliul baroului
    (1) Consiliul  baroului  este  ales  pe o perioadă de 4  ani,  cu  o componenţă de la 5 la 9 membri. Decanul şi prodecanul se includ în acest număr.
    (2) Consiliul  baroului  lucrează legal în prezenţa a cel puţin  2/3 din  numărul membrilor săi şi ia hotărîri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
    (3) Consiliul baroului are următoarele competenţe:
    a) adoptă măsuri   pentru  aplicarea  şi  respectarea   prevederilor prezentei  legi  şi  ale statutului profesiei de avocat  de  către  toţi membrii baroului;
    b) aduce la îndeplinire hotărîrile Consiliului Uniunii Avocaţilor şi ale adunării generale a baroului;
    c) întocmeşte   şi   dă   publicităţii   anual   lista   avocaţilor, comunicînd-o  organelor interesate, împreună cu modificările intervenite în cursul anului;
    d) verifică şi   constată   îndeplinirea  condiţiilor   legale   ale cererilor de admitere în profesie;
    e) decide asupra ridicării stării de incompatibilitate;
    f) organizează controlul deontologic profesional;
    g) examinează  plîngerile împotriva acţiunilor avocaţilor,  cazurile de abateri disciplinare ale acestora;
    h) sesizează  Comisia  de  calificare  şi Comisia  pentru  etică  şi disciplină a Uniunii Avocaţilor;
    i) ia act de cererile de transfer sau de detaşare în cadrul baroului;
    j) soluţionează contestaţiile şi reclamaţiile privind onorariile;
    k) verifică îndeplinirea  condiţiilor prevăzute în prezenta lege şi în  statutul  profesiei de avocat cu privire la formele de exercitare a profesiei, organizează şi ţine evidenţa acestora;
    l) organizează cercurile de studii şi editează publicaţiile baroului;
    m) organizează   activitatea  de  asistenţă  judiciară  în  cazurile prevăzute de lege şi statutul profesiei de avocat;
    n) suspendă din  exercitarea profesiei, pe durata neplăţii  taxelor, pe  avocatul care nu plăteşte taxele şi contribuţiile prevăzute de  lege şi de statutul profesiei de avocat timp de6 luni de la scadenţa acestora;
    o) supune aprobării adunării generale a baroului cotele de contribuţie ale avocaţilor la bugetul baroului;
    p) întocmeşte  proiectul de buget al baroului şi asigură  executarea acestuia;
    q) prezintă anual  adunării  generale  a  baroului,  spre  aprobare, raportul său de activitate.
    (4) Hotărîrile consiliului baroului pot fi atacate la Consiliul Uniunii Avocaţilor, potrivit legii şi statutului profesiei de avocat.
    Articolul 25. Decanul şi prodecanul baroului
    (1) Decanul baroului este ales pe un termen de 4 ani dintre avocaţii cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin 8 ani.
    (2) Decanul baroului are următoarele competenţe:
    a) reprezintă baroul în raporturile acestuia cu persoanele fizice şi juridice,  cu  autorităţile publice şi alte organizaţii din ţară şi  din străinătate;
    b) convoacă şi prezidează şedinţele consiliului baroului;
    c) aprobă cererile de asistenţă juridică gratuită;
    d) ordonanţează cheltuielile baroului;
    e) conduce activitatea  aparatului baroului, angajează şi concediază personalul aparatului;
    f) ia măsuri  privind conducerea baroului care nu sînt de competenţa adunării generale sau a consiliului baroului.
    (3) Deciziile  decanului  pot  fi  atacate  la  consiliul  baroului, potrivit legii şi statutului profesiei de avocat.
    (4) Prodecanul  baroului  este  ales pe un termen de 4 ani  şi  este înlocuitorul  de  drept al decanului în cazurile prevăzute  de  statutul profesiei de avocat.
    (5) Dacă decanul  (prodecanul)  este în imposibilitate temporară  de a-şi  exercita  funcţiile, consiliul baroului poate delega un  consilier pentru a îndeplini, parţial sau în totalitate, atribuţiile decanului.
Secţiunea a doua
    Articolul 26. Uniunea Avocaţilor
    (1) Uniunea Avocaţilor  este o organizaţie formată din toţi avocaţii înscrişi  în  barouri. Sediul Uniunii Avocaţilor se află  în  municipiul Chişinău.
    (2) Uniunea Avocaţilor este o organizaţie profesională a avocaţilor, cu  autogestiune  şi  autofinanţare, care activează în  conformitate  cu prezenta lege şi statutul profesiei de avocat.
    (3) Uniunea Avocaţilor asigură practicarea calificată a dreptului de apărare,  competenţa  şi disciplina profesională, protecţia  onoarei  şi demnităţii membrilor săi.
    (4) Uniunea Avocaţilor  are  personalitate juridică,  patrimoniu  şi buget propriu.
    (5) Bugetul Uniunii   Avocaţilor   se   formează   din   contribuţia avocaţilor  în  cotele stabilite de Congresul avocaţilor  la  propunerea Consiliului Uniunii.
    (6) Nici un barou nu poate funcţiona în afara Uniunii Avocaţilor.
[Se declară neconstituţional art.26 al.6 prin Hot. Curţii Constituţionale nr.8 din 15.02.2000]
    Articolul 27. Organele Uniunii Avocaţilor
    Organele Uniunii Avocaţilor sînt:
    a) Congresul avocaţilor;
    b) Consiliul Uniunii;
    c) preşedintele Uniunii;
    d) comisiile (de calificare; pentru etică şi disciplină; de cenzori).
    Articolul 28. Congresul avocaţilor
    (1) Congresul  ordinar al avocaţilor se întruneşte cel puţin o  dată pe   an,   la  convocarea  Consiliului  Uniunii  Avocaţilor.   Congresul extraordinar  al  avocaţilor poate fi convocat de Consiliul Uniunii,  la cererea a cel puţin 1/3 din totalul membrilor Uniunii Avocaţilor sau a 5 barouri, în termen de o lună de la primirea cererii.
    (2) Congresul  avocaţilor  este legal constituit în prezenţa  a  cel puţin   2/3  din  totalul  membrilor  Uniunii  şi  adoptă  hotărîri   cu majoritatea voturilor avocaţilor participanţi la votare.
    (3) Congresul avocaţilor are următoarele competenţe:
    a) alege şi revocă membrii Consiliului, preşedintele şi vicepreşedintele  (vicepreşedinţii) Uniunii Avocaţilor, membrii Comisiei de calificare, ai Comisiei pentru etică şi disciplină şi ai Comisiei de cenzori ale Uniunii Avocaţilor;
    b) adoptă şi modifică statutul profesiei de avocat;
    c) adoptă hotărîri privitoare la relaţiile dintre barouri, perfecţionarea pregătirii profesionale, respectarea    regulilor deontologice ale profesiei;
    d) face propuneri  cu privire la profesia de avocat autorităţilor cu drept de iniţiativă legislativă;
    e) examinează  plîngerile avocaţilor privind hotărîrile  Consiliului Uniunii Avocaţilor;
    f) aprobă statele   de  personal  şi  bugetul  Uniunii   Avocaţilor, stabileşte cotele de contribuţie ale avocaţilor;
    g) audiază şi    aprobă   anual   rapoartele   privind   activitatea Consiliului  Uniunii  Avocaţilor, a Comisiei de calificare,  a  Comisiei pentru etică şi disciplină, a Comisiei de cenzori;
    h) examinează   alte   chestiuni  legate  de   activitatea   Uniunii Avocaţilor şi a organelor ei.
    (4) Hotărîrile Congresului avocaţilor sînt definitive şi obligatorii pentru toţi avocaţii şi organele Uniunii Avocaţilor.
    Articolul 29. Consiliul Uniunii Avocaţilor
    (1) Consiliul  Uniunii  Avocaţilor este ales pe un termen de  4  ani dintre  avocaţii  cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin 5 ani. Componenţa  numerică a Consiliului  Uniunii  este  stabilită  de Congresul avocaţilor.
    (2) Sînt aleşi   în   componenţa  Consiliului   Uniunii   Avocaţilor candidaţii care au întrunit voturile majorităţii avocaţilor participanţi la  votare.  Preşedintele,  vicepreşedintele  (vicepreşedinţii)  Uniunii Avocaţilor şi decanii barourilor se includ în consiliu din oficiu.
    (3) Alegerea  noilor membri ai Consiliului în locul celor retraşi se efectuează  la  Congresul  ordinar al avocaţilor, în modul stabilit de prezenta lege.
    (4) În caz de  schimbare  a  decanului  unui barou,  noul  decan  îl înlocuieşte de drept pe predecesorul său.
    (5) Activitatea   Consiliului  Uniunii  Avocaţilor  se  bazează   pe conducere colectivă, publicitate, prezentare regulată a dărilor de seamă în faţa membrilor uniunii.
    (6) Pe lîngă  Consiliul  Uniunii Avocaţilor pot fi create,  pe  baze obşteşti, organe care acordă ajutor avocaţilor şi Consiliului Uniunii la realizarea sarcinilor atribuite lor.
    (7) Şedinţele Consiliului Uniunii  Avocaţilor  se  convoacă  după necesitate, dar nu mai rar de o dată pe lună.
    (8) Consiliul  Uniunii  Avocaţilor lucrează legal în prezenţa a  cel puţin  jumătate din membrii consiliului. Problemele privind admiterea şi excluderea  din Uniunea Avocaţilor se examinează dacă sînt prezenţi  cel puţin2/3  din  membrii consiliului. Hotărîrile consiliului se adoptă  cu votul majorităţii membrilor acestuia.
    (9) Consiliul Uniunii Avocaţilor are următoarele competenţe:
    a) organizează  îndeplinirea  hotărîrilor Congresului avocaţilor  şi asigură activitatea permanentă a uniunii;
    b) convoacă Congresul   avocaţilor   şi  prezintă   spre   examinare problemele;
    c) aprobă admiterea în profesia de avocat şi în rîndurile avocaţilor stagiari,  organizează  stagiul  de pregătire  profesională,  depune  la Ministerul  Justiţiei propuneri privind acordarea şi retragerea licenţei lor;
    d) acordă scutire de examenul de calificare juriştilor care îndeplinesc condiţiile cerute de prezenta lege;
    e) eliberează avocaţilor legitimaţii;
    f) înregistrează birourile individuale şi birourile asociate de avocaţi;
g) întocmeşte anual lista avocaţilor definitivi şi stagiari, în ordine alfabetică, cu menţionarea numelui,  prenumelui,   titlului ştiinţific, datei  admiterii  în  profesie,  formei  de  exercitare  a profesiei,  sediului  profesional;  comunică  instanţelor  de  judecată, organelor de urmărire penală şi autorităţilor administraţiei publice ale judeţelor,   unităţii  teritoriale  autonome  Găgăuzia  şi  municipiului Chişinău lista avocaţilor cu modificările intervenite în cursul anului;
    h) organizează controlul deontologic profesional;
    i) examinează  plîngerile împotriva acţiunilor avocaţilor,  cazurile de abateri disciplinare ale acestora şi sancţionează pe cei culpabili;
    j) soluţionează contestaţiile şi reclamaţiile privind onorariile;
    k) aprobă regulamentul  privind  organele abilitate cu admiterea  în profesia de avocat;
    l) elaborează  materiale  metodice  privind practica  de  avocat  şi organizează  perfecţionarea  profesională a avocaţilor prin  intermediul cursurilor, seminarilor, conferinţelor;
    m) stabileşte tarifele minime de onorarii unice pe ţară;
    n) organizează serviciul statistic general al avocaturii;
    o) întocmeşte  proiectul  de buget al Uniunii Avocaţilor şi  asigură executarea acestuia;
    p) prezintă anual  Congresului avocaţilor spre aprobare raportul său de activitate.
    (10) Hotărîrea  Consiliului Uniunii Avocaţilor poate fi revizuită de Consiliu sau de Congresul avocaţilor.
    Articolul 30. Preşedintele, vicepreşedintele (vicepreşedinţii)
                        Uniunii Avocaţilor
    (1) Preşedintele  Uniunii Avocaţilor este ales pe un termen de 4 ani dintre  avocaţii  cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin  10 ani.
    (2) Preşedintele Uniunii Avocaţilor are următoarele competenţe:
    a) reprezintă   Uniunea   Avocaţilor  în  raporturile  acesteia   cu persoanele   fizice  şi  juridice,  cu  autorităţile  publice  şi   alte organizaţii din ţară şi din străinătate;
    b) convoacă şi  prezidează şedinţele Consiliului Uniunii Avocaţilor, organizează  şi  planifică activitatea acestuia, pregăteşte  chestiunile spre examinare la şedinţele lui;
    c) semnează în numele Uniunii Avocaţilor contracte şi protocoale;
    d) pregăteşte  şi înaintează spre examinare la şedinţele Consiliului chestiunile privind admiterea şi excluderea din Uniunea Avocaţilor;
    e) organizează  examinarea plîngerilor şi altor materiale  împotriva acţiunilor avocaţilor;
    f) este ordonator  de  credite în limitele devizului  de  cheltuieli aprobat;
    g) ţine corespondenţa  în  numele Uniunii Avocaţilor  cu  persoanele fizice şi juridice;
    h) conduce activitatea  aparatului  Consiliului Uniunii  Avocaţilor, angajează şi concediază personalul aparatului;
    i) ia măsuri  privind conducerea Uniunii Avocaţilor care nu sînt  de competenţa Congresului avocaţilor sau a Consiliului Uniunii Avocaţilor.
    (3) Vicepreşedintele  (vicepreşedinţii) Uniunii Avocaţilor este ales pe  un  termen  de 4 ani dintre avocaţii cu o  vechime  neîntreruptă  în profesie   de  cel  puţin  8  ani  şi  este  înlocuitorul  de  drept  al preşedintelui în cazurile prevăzute de statutul profesiei de avocat.
    Articolul 31. Comisia de calificare a Uniunii Avocaţilor
    (1) Comisia de  calificare  a Uniunii Avocaţilor este aleasă  pe  un termen  de  4 ani de către Congresul avocaţilor, cu o componenţă  de  11 membri,  dintre  avocaţii cu o vechime neîntreruptă în profesie  de  cel puţin 5 ani.
    (2) Comisia de  calificare alege din componenţa sa, prin vot  secret sau deschis, preşedintele şi vicepreşedintele comisiei.
    (3) Comisia de  calificare adoptă hotărîri cu majoritatea de  voturi ale membrilor săi.
    (4) În caz de  detaşare din componenţa Comisiei de calificare a unui membru,  alegerea  unui  nou  membru în locul acestuia va  avea  loc  la Congresul ordinar al avocaţilor în modul stabilit de prezenta lege.
    (5) Comisia de  calificare  organizează  şi realizează  examenul  de calificare,   face  propuneri  Consiliului  Uniunii  Avocaţilor  privind admiterea în profesie.
    (6) Procedura  de organizare şi realizare a examenelor de calificare este stabilită în statutul profesiei de avocat.
    Articolul 32. Comisia pentru etică şi disciplină
                        a Uniunii Avocaţilor
    (1) Comisia pentru  etică  şi disciplină a Uniunii  Avocaţilor  este aleasă  pe  un  termen  de 4 ani de către  Congresul  avocaţilor,  cu  o componenţă  de  11 membri, dintre avocaţii cu o vechime neîntreruptă  în profesie de cel puţin 5 ani.
    (2) Comisia pentru etică şi disciplină alege din componenţa sa, prin vot secret sau deschis, preşedintele şi vicepreşedintele comisiei.
     (3) Comisia pentru  etică şi disciplină lucrează legal în prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul membrilor săi.
    (4) Comisia pentru   etică   şi   disciplină  adoptă   hotărîri   cu majoritatea de voturi ale membrilor săi.
    (5) În caz de  detaşare  din  componenţa Comisiei  pentru  etică  şi disciplină  a unui membru, alegerea unui nou membru în locul acestuia va avea  loc  la  Congresul  ordinar al avocaţilor  în  modul  stabilit  de prezenta lege.
    (6) Comisia pentru etică şi disciplină are următoarele competenţe:
    a) examinează  cazurile de încălcare de către avocaţi a  disciplinii şi a normelor eticii profesionale;
    b) intentează   acţiunile  de  sancţionare  disciplinară   împotriva avocaţilor;
    c) face propuneri Consiliului Uniunii Avocaţilor privind sancţionarea, inclusiv excluderea, din Uniunea Avocaţilor.
    (7) Procedura  de  examinare  a cauzelor Comisiei  pentru  etică  şi disciplină este stabilită în statutul profesiei de avocat.
    Articolul 33. Comisia de cenzori a Uniunii Avocaţilor
    (1) Comisia de cenzori a Uniunii Avocaţilor este aleasă pe un termen de  4 ani de către Congresul avocaţilor. Componenţa numerică a  comisiei se stabileşte de către Congresul avocaţilor.
    (2) Comisia de  cenzori alege din componenţa sa, prin vot secret sau deschis, preşedintele şi vicepreşedintele comisiei.
    (3) Comisia de  cenzori adoptă hotărîri cu majoritatea de voturi ale membrilor săi.
    (4) În caz de  detaşare  din componenţa Comisiei de cenzori  a  unui membru,  alegerea  unui  nou  membru în locul acestuia va  avea  loc la Congresul ordinar al avocaţilor în modul stabilit de prezenta lege.
    (5) Comisia de   cenzori   exercită  controlul  asupra   activităţii economico-financiare a Uniunii Avocaţilor.
Capitolul VI
ASISTENŢA JUDICIARĂ
    Articolul 34. Asistenţa judiciară
    (1) Baroul, prin  intermediul  birourilor  individuale şi  al  celor asociate  de  avocaţi, asigură asistenţa judiciară în toate cazurile  în care  apărarea  este  obligatorie potrivit legii, precum şi  la  cererea instanţelor  de judecată sau a organelor de urmărire penală, în cazurile în  care  acestea  apreciază că persoanele se găsesc  în  imposibilitate vădită de a plăti onorariul.
    (2) În cazuri  de  excepţie,  dacă drepturile persoanei  lipsite  de mijloace  materiale  ar  fi  prejudiciate prin  întîrziere  de  plată  a onorariului, decanul baroului sau şeful biroului de avocaţi poate aproba acordarea de asistenţă gratuită.
    (3) Baroul organizează  servicii  de asistenţă judiciară la  sediile tuturor  instanţelor  de judecată din judeţe, din  unitatea  teritorială autonomă  Găgăuzia  şi din municipiul Chişinău, care  asigură  asistenţa juridică  şi  la organele de urmărire penală din teritoriu,  conduse  de cîte  un avocat definitiv, numit de consiliul baroului, şi coordonate de un membru al consiliului baroului.
    (4) În cazurile în care asistenţa judiciară este acordată din oficiu la  cererea instanţelor de judecată sau a organelor de urmărire  penală, plata onorariilor se face din bugetul de stat.
Capitolul VII
RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ A AVOCATULUI
    Articolul 35. Răspunderea disciplinară a avocatului
    (1) Avocatul  răspunde  disciplinar pentru  încălcarea  prevederilor prezentei  legi,  ale statutului profesiei de avocat şi ale  altor  acte normative ce reglementează activitatea sa.
    (2) Sancţiunea  disciplinară se aplică de către Consiliul Avocaţilor imediat  după  depistarea  încălcării, dar nu mai tîrziu de o  lună  din momentul  depistării  ei, fără a include în acest termen perioada  bolii sau  a  concediului avocatului. Sancţionarea nu poate fi  aplicată  după expirarea a 6 luni din momentul comiterii încălcării.
    (3) Avocatul  care  conduce serviciul de asistenţă judiciară  de  pe lîngă  fiecare  instanţă este obligat să sesizeze în  scris  consiliului baroului faptele comise de orice avocat, menţionate la alin.(1).
    (4) Instanţele de judecată, organele de urmărire  penală   şi procuratura  sînt  obligate  să  înainteze  consiliului  baroului  orice plîngere  făcută împotriva unui avocat şi să-l înştiinţeze despre  orice acţiune de urmărire penală sau de judecată pornită împotriva unui avocat.
    Articolul 36. Sancţiunile disciplinare
    (1) Sancţiunile disciplinare sînt:
    a) observaţia;
    b) mustrarea;
    c) mustrarea aspră;
    d) interdicţia de a exercita profesia de avocat pe un termen de pînă la un an;
    e) excluderea din Uniunea Avocaţilor.
    (2) La aplicarea sancţiunii disciplinare, se ţine cont de gravitatea abaterii,  de  circumstanţele  în  care a fost  comisă,  de  activitatea anterioară şi comportamentul avocatului.
    Articolul 37. Modul de sancţionare disciplinară
    (1) Acţiunea  de  sancţionare  disciplinară poate  fi  intentată  de Congresul avocaţilor sau de Comisia pentru etică şi disciplină.
    (2) Pînă la examinarea  cazului de răspundere disciplinară,  Comisia pentru  etică  şi disciplină cere de la avocat o explicaţie în scris  şi verifică temeiul tragerii lui la răspundere disciplinară.
    (3) Acţiunea privind abaterea disciplinară se examinează în prezenţa avocatului  tras  la  răspundere disciplinară.  Absenţa  repetată,  fără motive temeinice, a avocatului nu constituie o piedică pentru examinarea în lipsa lui a acţiunii privind abaterea disciplinară.
    (4) În caz de  depistare a unor date ce confirmă comiterea de  către avocat  a  unei  abateri disciplinare pentru care poate  fi  exclus  din Uniunea  Avocaţilor,  Consiliul Uniunii, la propunerea  Comisiei  pentru etică  şi  disciplină,  este în drept să-l înlăture  de  la  exercitarea profesiei pînă la soluţionarea definitivă a problemei în cauză.
    (5) Pentru fiecare abatere disciplinară, poate fi aplicată o singură sancţiune.
    Articolul 38. Contestarea hotărîrii de sancţionare disciplinară
    Hotărîrea Consiliului Uniunii Avocaţilor de sancţionare disciplinară poate  fi  contestată în faţa Congresului ordinar al avocaţilor  sau  în justiţie, în termen de o lună din ziua înmînării copiei hotărîrii.
    Articolul 39. Modul de ridicare a sancţiunii disciplinare
    (1) Dacă în decurs  de un an din momentul sancţionării  disciplinare avocatul  nu  a  fost  tras la o nouă  răspundere  disciplinară,  el  se consideră absolvit de sancţionare. Această prevedere nu este aplicată în cazul specificat la art.12 lit.b).
    (2) Sancţiunea  disciplinară poate fi ridicată înainte de termen  de Congresul  avocaţilor sau de Consiliul Uniunii Avocaţilor la  propunerea Comisiei pentru etică şi disciplină.
    (3) Dispoziţiile privind modul de aplicare, ridicare şi contestare a sancţiunilor disciplinare sînt aplicabile şi avocaţilor stagiari.
Capitolul VIII
RETRIBUIREA MUNCII AVOCAŢILOR.
MIJLOACELE UNIUNII AVOCAŢILOR ŞI ALE BAROURILOR
    Articolul 40. Retribuirea muncii avocaţilor
    (1) Avocatul  are  dreptul  la retribuirea muncii şi  la  acoperirea tuturor cheltuielilor suportate în interesul clientului.
    (2) Munca avocaţilor  este retribuită din mijloacele încasate de  la persoanele fizice şi juridice pentru acordarea asistenţei juridice.
    (3) Cuantumul onorariilor este fixat, la înţelegere, între părţi.
    (4) Asistenţa  judiciară,  acordată  de  avocat din  oficiu  sau  la cererea  clientului care beneficiază de asistenţă gratuită, se retribuie din bugetul de stat.
    (5) Retribuirea  muncii  avocatului în cauză penală nu poate fi  mai mică decît salariul mediu al procurorului participant în cauză.
    (6) Cuantumul retribuirii muncii avocatului din buget se stabileşte, de comun acord, de Consiliul Uniunii Avocaţilor, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor.
    Articolul 41. Drepturile şi garanţiile sociale
    (1) Avocatul  se bucură de dreptul la concediu, indemnizaţie  pentru asigurări sociale de stat şi pensii de stat.
    (2) Avocaţii au dreptul să formeze fonduri pentru necesităţi sociale în condiţiile prevăzute de statutul profesiei de avocat.
    (3) Asupra activităţii  de avocat nu se extind prevederile Legii  cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi.
    Articolul 42. Mijloacele Uniunii Avocaţilor şi ale barourilor
    (1) Mijloacele  Uniunii Avocaţilor şi ale barourilor se formează din cotele de contribuţie ale avocaţilor.
    [Art.42 al.(1) modificat prin L1064/16.06.2000, MO127/12.10.2000]
    (2) Cotele de  contribuţie  în  bugetele Uniunii Avocaţilor  şi  ale barourilor  se stabilesc de Congresul avocaţilor şi, respectiv, adunarea generală a baroului.
    (3) Statele de personal, salariile de funcţie, mărimea fondurilor de salarizare  şi a celor sociale, condiţiile de remunerare a avocaţilor şi a lucrătorilor aparatului Uniunii Avocaţilor şi ai baroului se stabilesc de  către  Congresul  avocaţilor şi, respectiv, de adunarea  generală  a baroului  şi nu sînt pasibile înregistrării în organele financiare şi în alte organe ale statului.
    (4) Uniunea Avocaţilor varsă, în condiţiile legii, cotele de asigurare socială de stat.
Capitolul IX
RELAŢIILE CU ORGANIZAŢIILE DE PESTE HOTARE
    Articolul 43. Relaţiile cu organizaţiile de peste hotare
    Uniunea Avocaţilor  stabileşte relaţii oficiale cu organizaţiile  de avocaţi şi jurişti din alte ţări.
Capitolul X
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
    Articolul 44
    (1) Pînă la alegerea  noilor  organe  prevăzute  de  prezenta  lege, funcţiile  de  organizare  a profesiei de avocat vor fi  îndeplinite  de organele care activează în prezent.
    (2) Prezidiul  Colegiului Avocaţilor va convoca, în termen de 4 luni de  la  data intrării în vigoare a prezentei legi, Congresul  avocaţilor pentru  alegerea  organelor Uniunii Avocaţilor şi  adoptarea  statutului profesiei de avocat.
    (3) După adoptarea  statutului profesiei de avocat, avocaţii îşi vor exercita profesia în una din formele alese, potrivit prezentei legi.
    (4) După intrarea în vigoare a prezentei legi, persoanele care deţin licenţa  privind dreptul de acordare a asistenţei juridice pot  exercita în  continuare  profesia de avocat numai dacă vor adera în termen  de  5 luni  la  Uniunea  Avocaţilor.  Licenţele persoanelor  care  nu  se  vor conforma acestor prevederi îşi pierd valabilitatea.
[Se declară neconstituţional art.44 al.4 prin Hot. Curţii Constituţionale nr.8 din 15.02.2000]
    Articolul 45
    La data intrării  în  vigoare  a  prezentei legi,  se  abrogă  Legea nr.526-X   din   21  noiembrie  1980  despre  aprobarea   Regulamentului avocaturii R.S.S.Moldoveneşti.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV
    Chişinău, 13 mai 1999.
    Nr. 395-XIV.