LA833/1996
ID intern unic:  310910
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 833
din  16.05.1996
privind alegerile pentru funcţia
de Preşedinte al Republicii Moldova
Publicat : 04.07.1996 în Monitorul Oficial Nr. 45     art Nr : 396     Data intrarii in vigoare : 04.07.1996
Abrogat la 08.12.1997

În conformitate  cu  Constituţia Republicii Moldova art.78,  79  şi art.II din Dispoziţiile finale şi tranzitorii,
Parlamentul adoptă prezenta lege.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Bazele alegerilor pentru funcţia de
                    Preşedinte al Republicii Moldova
(1) Preşedintele  Republicii  Moldova este ales de către  cetăţenii Republicii  Moldova  prin vot universal, egal, direct, secret  şi  liber exprimat.
(2) Preşedinte al Republicii Moldova poate fi ales numai cetăţeanul Republicii  Moldova  care  a împlinit vîrsta de 35 de ani pînă  în  ziua alegerilor  inclusiv,  a  locuit sau locuieşte pe teritoriul ei  nu  mai puţin  de  10  ani, posedă limba de stat şi este propus în  calitate  de candidat  la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova în conformitate cu prezenta lege.
(3) Modul de  propunere  a  candidaţilor şi modul de  candidare  la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova sînt stabilite prin prezenta lege.
(4) Este declarat   ales  candidatul  care  a  întrunit  cel  puţin jumătate din voturile alegătorilor ce au participat la alegeri.
(5) În cazul  în care nici unul dintre candidaţi nu a întrunit  cel puţin jumătate din voturile alegătorilor ce au participat la alegeri, se organizează  al  doilea  tur  de scrutin,  între  primii  doi  candidaţi stabiliţi în ordinea numărului de voturi obţinute în primul tur.
(6) În cazul  celui de al doilea tur de scrutin, este declarat ales  candidatul  care a obţinut cel mai mare număr de voturi, cu condiţia  că numărul  acestora e mai mare decît numărul de voturi exprimate împotriva candidatului.
(7) Ziua alegerilor,  precum  şi  ziua celui de al  doilea  tur  de scrutin,  se stabileşte prin prezenta lege. Rezultatul alegerilor pentru funcţia  de  Preşedinte  al  Republicii Moldova se  confirmă  de  Curtea Constituţională.
(8) Candidatul  a  cărui  alegere pentru funcţia de  Preşedinte  al Republicii  Moldova a fost validată de Curtea Constituţională, în  modul stabilit  de  prezenta  lege, depune în faţa Parlamentului şi  a  Curţii Constituţionale,  în  decursul  a  45 de zile  de  la  data  alegerilor, jurămîntul   din  Constituţia  Republicii  Moldova  art.79  alin.(2)  şi prezenta lege art.34 alin.(1). Mandatul Preşedintelui Republicii Moldova durează  4  ani  şi  se  exercită de  la  data  depunerii  jurămîntului. Preşedintele  Republicii Moldova îşi exercită mandatul pînă la depunerea jurămîntului de către Preşedintele nou-ales.
(9) Mandatul Preşedintelui Republicii Moldova poate fi prelungit în caz de război sau de catastrofă în modul stabilit de Legea cu privire la Preşedintele Republicii Moldova.
(10) Una şi aceeaşi   persoană   nu  poate  îndeplini  funcţia   de Preşedinte  al  Republicii  Moldova decît pentru cel mult  două  mandate consecutive.
Articolul 2.  Principiile desfăşurării alegerilor pentru
                    funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova
(1) Alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova se efectuează  prin  vot universal. Au dreptul de vot cetăţenii  Republicii Moldova  de  la  vîrsta  de 18 ani împliniţi  pînă  în  ziua  alegerilor inclusiv.
(2) Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază în deplinătatea lor de drepturile  electorale,  fără deosebire de rasă, naţionalitate,  origine etnică,  limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială. Orice limitare după criteriile sus-numite a drepturilor cetăţenilor  de a participa la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova este interzisă.
(3) La alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova nu  pot  participa  cetăţenii  alienaţi şi debili  mintal  declaraţi  de instanţa  judecătorească drept incapabili, cei condamnaţi la  privaţiune de libertate prin hotărîre definitivă a instanţei judecătoreşti.
[Alin. (3) în redacţia Legii nr.986 din 15.10.96 (se exclud unele cuvinte)]
(4) Nu pot candida  la funcţia de Preşedinte al Republicii  Moldova cetăţenii  care  nu  au  împlinit  vîrsta de 35  de  ani  pînă  în  ziua efectuării   alegerilor  inclusiv,  care  au  locuit  sau  locuiesc   pe teritoriul republicii mai puţin de 10 ani, car e nu posedă limba de stat cei  alienaţi  şi  debili mintal declaraţi  de  instanţa  judecătorească drept  incapabili,  cei  condamnaţi  la  privaţiune  de  libertate  prin hotărîre definitivă a instanţei judecătoreşti.
[Alin. (4) în redacţia Legii nr.986 din 15.10.96]
(5) Alegerea  Preşedintelui  Republicii Moldova se efectuează  prin vot egal.  Fiecare  cetăţean  care  participă  la  alegeri dispune de un singur vot.
(6) Alegerea  Preşedintelui  Republicii Moldova se efectuează  prin vot  direct.  Preşedintele  Republicii Moldova se  alege  nemijlocit  de poporul Republicii Moldova.
(7) Alegerea  Preşedintelui  Republicii Moldova se efectuează  prin vot  secret.  Exercitarea de influenţă asupra voinţei alegătorilor  prin metode  ce contravin legii şi de orice control asupra exprimării votului este interzisă.
(8) Alegerea  Preşedintelui  Republicii Moldova se efectuează  prin vot  liber exprimat. Cetăţenii decid independent asupra participării lor la alegeri şi a persoanei pentru care votează.
(9) Cetăţeanul are dreptul să voteze numai într-o singură secţie de votare.
(10) Statul asigură  tuturor candidaţilor la funcţia de  Preşedinte al Republicii Moldova drepturi egale în campania electorală.
Articolul 3. Publicitatea în timpul pregătirii şi
                    desfăşurării alegerilor pentru funcţia
                    de Preşedinte al Republicii Moldova
(1) Pregătirea   şi  desfăşurarea  alegerilor  pentru  funcţia   de Preşedinte al Republicii Moldova se efectuează în mod deschis şi public.
(2) Statul garantează  cetăţenilor  dreptul de a face agitaţie  pro sau  contra  oricărui  candidat la funcţia de Preşedinte  al  Republicii Moldova.  În  ziua votării, agitaţia sub orice formă a ei se  interzice. Toate hotărîrile autorităţilor administraţiei publice privind pregătirea şi  desfăşurarea  alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al  Republicii Moldova  urmează  să fie publicate, în modul stabilit de  legislaţia  în vigoare, în decursul a 2 zile de la data adoptării.
(3) În decursul  a  2  zile  de  la  data  constituirii,  comisiile electorale  informează  publicul  despre componenţa, despre  sediile  şi orele de lucru ale secţiilor de votare.
[În redacţia Legii nr.986 din 15.10.96]
(4) La şedinţele  comisiilor  electorale,  în  timpul  votării,  la numărarea  voturilor în secţiile de votare, la constatarea  rezultatelor votării  au  dreptul  să  asiste  reprezentanţii  comisiilor  electorale ierarhic  superioare, reprezentanţii partidelor şi ai altor  organizaţii social-politice,  persoanele de încredere ale candidaţilor la funcţia de Preşedinte  al Republicii Moldova, precum şi observatori din alte  state şi  din  organizaţii internaţionale. În calitate de observatori  interni pot  participa  persoanele  împuternicite de organele de  conducere  ale organizaţiilor  obşteşti, care au drept scop apărarea drepturilor omului şi  care  sînt  înregistrate  în modul stabilit  pînă  la  data  fixării alegerilor   şi   sînt  confirmare  de  Comisia   Electorală   Centrală. Împuternicirile  persoanelor  menţionate  se confirmă  prin  documentele stabilite de legislaţia în vigoare. Ministerul Afacerilor Externe invită observatori   străini,   precum  şi  reprezentanţi   ai   organizaţiilor internaţionale, şi organizează acreditarea lor.
[În redacţia Legii nr.986 din 15.10.96]
(5) Mijloacele  de informare în masă reflectă mersul pregătirii  şi desfăşurării  alegerilor  pentru  funcţia de  Preşedinte  al  Republicii Moldova.  Accesul  reprezentanţilor acestora la adunările  şi  şedinţele legate  de alegeri se efectuează în modul stabilit de Legea presei şi de prezenta lege.
(6) Se interzice  imixtiunea în activitatea comisiilor electorale a persoanelor  care, conform prevederilor prezentului articol, au acces la lucrul comisiilor electorale.
Articolul 4. Dreptul de a propune candidaţi la funcţia
                   de Preşedinte al Republicii Moldova  
Candidaturile  la  funcţia  de Preşedinte al Republicii  Moldova  se depun  de către partidele şi organizaţiile social-politice, înregistrate oficial pînă la data fixării alegerilor în conformitate cu prezenta lege de   către  blocurile  electorale  organizate  şi  înregistrate  conform legislaţiei  în vigoare. Pot fi depuse, în condiţiile prezentei legi, şi candidaturi   independente.
Propunerea candidaţilor  la  funcţia   de Preşedinte  al Republicii Moldova se efectuează în condiţiile  prezentei legi.
Articolul 5. Asigurarea materială a desfăşurării
                    alegerilor pentru funcţia de Preşedinte
                    al Republicii Moldova
(1) Cheltuielile  legate  de pregătirea şi desfăşurarea  alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova le suportă statul.
(2) Mărimea acestor  cheltuieli  este  stabilită  de  Parlament  în limitele  prevederilor legii privind bugetul de stat pe anul în care  se efectuează alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. Propunerile   referitoare  la  mărimea  efectivă  a  cheltuielilor  sînt prezentate  Guvernului  de către Comisia Electorală Centrală.  Guvernul, după ce le examinează, le expediază Parlamentului spre aprobare. Comisia Electorală  Centrală prezintă Parlamentului împreună cu avizul Curţii de Conturi,  în decursul a 45 de zile de la data încheierii alegerilor,  un raport asupra gestionării sumei alocate.
În caz de necesitate,  acest termen poate fi prelungit prin hotărîre a Parlamentului.
[Alin.(2) completat prin Legea nr.1082 din 20.12.96]
[Alin.(2) în redacţia Legii nr.986 din 15.10.96]
(3) Modul de  distribuire şi de folosire a mijloacelor  financiare, precum  şi de publicare a raportului privind gestionarea sumei  alocate, se  stabileşte  de  către  Comisia  Electorală  Centrală  în  condiţiile prezentei  legi.  Autorităţile administraţiei publice,  întreprinderile, organizaţiile  şi  instituţiile pun la dispoziţia comisiilor  electorale încăperile  şi  utilajele  necesare pentru  pregătirea  şi  desfăşurarea alegerilor.
(4) Mijloacele  de  stat  de  informare  în  masă  publică  gratuit materialele  prezentate de comisiile electorale şi programele electorale ale candidaţilor la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.
(5) Se interzice   finanţarea  directă  şi  indirectă,   susţinerea materială  prin  alte  forme a campaniei electorale  a  candidaţilor  la funcţia  de  Preşedinte  al Republicii Moldova de către alte  state,  de către  întreprinderi, organizaţii, instituţii, inclusiv bănci,  străine, internaţionale  şi  mixte,  precum şi de persoane fizice  care  nu  sînt cetăţeni ai Republicii Moldova.
(6) Finanţarea directă şi indirectă, susţinerea materială prin alte forme  a campaniei electorale a candidaţilor la funcţia de Preşedinte al Republicii  Moldova  de  către întreprinderi,  organizaţii,  instituţii, inclusiv  bănci,  ale  Republicii Moldova, precum şi de  către  persoane fizice   cetăţeni  ai  Republicii  Moldova,  se  efectuează  numai  după declararea în presă a surselor respective şi după depunerea copiei de pe declaraţie,  de către candidatul la funcţia de Preşedinte al  Republicii Moldov a, în Comisia Electorală Centrală.
(7) Candidatul  la  funcţia  de Preşedinte  al  Republicii  Moldova deschide  la  Banca de Economii a Moldovei, în decursul a 5 zile  de  la data înregistrării, cont electoral cu menţiunea "Fond electoral", virînd în  el  mijloacele  băneşti proprii, mijloacele băneşti  primite  de  la organizaţii  şi întreprinderi comerciale şi private din ţară, precum  şi de  la  cetăţenii  Republicii Moldova. Virarea  mijloacelor  băneşti  în contul candidatului se efectuează numai cu acordul lui prealabil.
(8) Despre mijloacele  băneşti virate în contul candidatului,  Banca de  Economii  a  Moldovei  informează  Comisia  Electorală  Centrală  în decursul a 24 de ore de la data depunerii lor în cont.
(9) În cazul  în  care  candidatul a primit în contul  său  mijloace băneşti nedeclarate sau mijloace din străinătate sau a folosit astfel de mijloace,  Comisia  Electorală  Centrală  adresează  Curţii  Supreme  de Justiţie  o  cerere de anulare a înregistrării candidatului. Cererea  se examinează în decursul a 5 zile, iar în ziua alegerilor - imediat.
(10) Pentru verificarea  surselor de venit, corectitudinii evidenţei şi  folosirii  la  destinaţie a mijloacelor băneşti de  către  candidat, Comisia  Electorală Centrală poate solicita un control din partea Curţii de Conturi sau Inspectoratului Fiscal de Stat.
[Alin.(7)-(10) în redacţia Legii nr.986 din 15.10.96]
Articolul 6. Răspunderea pentru acţiuni ilicite în
                   efectuarea alegerilor pentru funcţia
                   de Preşedinte al Republicii Moldova
(1) Persoanele   care   împiedică   prin   violenţă,   înşelăciune, ameninţări  sau prin alte acţiuni ce contravin legii exercitarea  liberă de către cetăţeanul Republicii Moldova a dreptului de a alege şi de a fi ales Preşedinte al Republicii Moldova, de a face agitaţie preelectorală, precum  şi membrii comisiilor electorale şi alte persoane cu funcţii  de răspundere  care  au  falsificat actele electorale, au efectuat  în  mod premeditat numărarea incorectă a voturilor, au divulgat secretul votării sau au comis alte încălcări ale prezentei legi, poartă răspundere penală administrativă, civilă şi disciplinară conform legislaţiei în vigoare.
(2) Persoanele  care  au publicat sau au difuzat pe altă cale  date false  despre candidatul la funcţia de Preşedinte al Republicii  Moldova poartă răspundere penală, administrativă, civilă şi disciplinară conform legislaţiei în vigoare.
(3) În cazul  în  care  candidatul  la  funcţia  de  Preşedinte  al Republicii  Moldova încalcă prezenta lege, se anulează înregistrarea lui în  modul  prevăzut  la  art.5 alin.(9), iar în alte  cazuri  el  poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare.
[Alin.(3) în redacţia Legii nr.986 din 15.10.96]
(4) Persoana  care  împiedică  direct sau  indirect  colectarea  de semnături  ale susţinătorilor candidatului, efectuată în conformitate cu prezenta lege, poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare.
(5) Persoanele   cu   funcţii   de  răspundere   din   autorităţile administraţiei  publice  locale  care  refuză  direct  sau  indirect  să autentifice  listele de subscripţie ori tergiversează autentificarea lor poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare.
Capitolul II
ORGANIZAREA ŞI EFECTUAREA ALEGERILOR PENTRU FUNCŢIA
DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
Articolul 7. Fixarea alegerilor pentru funcţia de
                   Preşedinte al Republicii Moldova
(1) Alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova se fixează  pentru  a treia duminică a lunii noiembrie a  anului  precedent anului  în  care  expiră mandatul Preşedintelui  Republicii  Moldova  în funcţie.
(2) Ziua alegerilor  pentru  funcţia  de Preşedinte  al  Republicii Moldova  (ziua  primului  şi  a celui de al doilea tur  de  scrutin)  se fixează  de către Parlament prin hotărîre cu cel puţin 3 luni înainte de ziua primului tur de scrutin.
(3) În cazul  în care nici unul dintre candidaţi nu a întrunit  cel puţin jumătate din voturile alegătorilor ce au participat la alegeri, în prima  duminică  a  lunii decembrie a anului precedent  anului  în  care expiră  mandatul pentru care a fost ales Preşedintele Republicii Moldova în  funcţie  se  desfăşoară al doilea tur de scrutin, între  primii  doi candidaţi  stabiliţi  în ordinea numărului de voturi obţinute în  primul tur.
(4) În cazul  în care Preşedintele Republicii Moldova este ales  în primul  tur  de  scrutin, Curtea  Constituţională  confirmă  rezultatele alegerilor în ultima sîmbătă a lunii noiembrie a anului precedent anului în care expiră mandatul Preşedintelui Republicii Moldova în funcţie.
(5) În cazul  în care Preşedintele Republicii Moldova este ales  în al  doilea  tur de scrutin, Curtea Constituţională confirmă  rezultatele alegerilor  în  a  treia sîmbătă a lunii decembrie  a  anului  precedent anului  în  care  expiră mandatul Preşedintelui  Republicii  Moldova  în funcţie.
(6) Candidatul  a  cărui  alegere pentru funcţia de  Preşedinte  al Republicii  Moldova  a  fost validată de  către  Curtea  Constituţională depune  jurămîntul în faţa Parlamentului şi a Curţii Constituţionale  în ziua în care expiră mandatul Preşedintelui Republicii Moldova în funcţie.
(7) În caz de  demisie, de demitere, de imposibilitate definitivă a exercitării  atribuţiilor, de deces al Preşedintelui Republicii  Moldova sau   de  neconfirmare  a  rezultatelor  alegerilor  pentru  funcţia  de Preşedinte  al  Republicii Moldova, în decursul a 3 luni de la  data  la care  au intervenit aceste cazuri de vacanţă a funcţiei de Preşedinte al Republicii  Moldova, Parlamentul, în condiţiile prevăzute de Constituţie şi  de  legislaţia  în  vigoare, va fixa ziua unor  noi  alegeri  pentru funcţia d e Preşedinte al Republicii Moldova, (ziua primului şi celui de al  doilea  tur de scrutin, ziua confirmării rezultatelor alegerilor  şi ziua  depunerii jurămîntului de către candidatul a cărui alegere a  fost validată de Curtea Constituţională).
Articolul 8. Comisiile electorale pentru alegerile
                    în funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova
(1) În vederea  organizării şi efectuării alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova se formează:
a) Comisia Electorală  Centrală  pentru  alegerile  în  funcţia  de Preşedinte al Republicii Moldova;
b) comisii electorale de circumscripţie (municipale, ale unităţilor teritoriale  autonome cu statut special şi raionale) pentru alegerile în funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova;
c) comisii electorale  ale secţiilor de votare pentru alegerile  în funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.
(2) Atribuţiile  comisiilor   electorale  de circumscripţie  şi  ale secţiilor   de  votare  expiră  în  ziua  confirmării  de  către  Curtea Constituţională  a  rezultatelor  alegerilor, iar  atribuţiile  Comisiei Electorale  Centrale  expiră  odată cu depunerea jurămîntului  de  către candidatul ales în funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.
În caz  de  necesitate, termenul atribuţiilor Comisiei Electorale  Centrale  poate fi prelungit prin hotărîre a Parlamentului.
[Alin.(2) completat prin Legea nr.1082 din 20.12.96]
[Alin.(2) în redacţia Legii nr.986 din 15.10.96]
Articolul 9. Constituirea Comisiei Electorale Centrale
(1) Comisia Electorală  Centrală  se constituie de către  Parlament cel  mai  tîrziu cu 90 de zile înainte de ziua alegerilor în  următoarea componenţă:
a) 3 judecători ai Curţii Supreme de Justiţie;
[Lit. a) în redacţia Legii nr.1027 din 06.12.96]
b) 3 procurori ai Procuraturii Generale;
c) 3 reprezentanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii;
d) cîte un reprezentant  cu  drept  de vot consultativ  din  partea fiecărui  candidat  la  funcţia  de Preşedinte  al  Republicii  Moldova, înregistrat în modul stabilit de prezenta lege.
(2) Alegerea  celor 3 judecători ai Curţii Supreme de Justiţie  se efectuează  în  şedinţă publică a Plenului Curţii Supreme de  Justiţie, din  numărul  membrilor acesteia. Rezultatul alegerilor se  consemnează într-un   proces-verbal,  semnat  de  Preşedintele  Curţii  Supreme  de Justiţie. Data şedinţei Plenului Curţii Supreme de Justiţie se aduce la cunoştinţă  publică,  prin  mijloacele de informare în masă,  de  către Preşedintele  Curţii  Supreme de Justiţie cel mai tîrziu cu 48  de  ore înainte de şedinţă.
[Alin.(2) în redacţia Legii nr.1027 din 06.12.96]
(3) Nu mai tîrziu  de  data  şedinţei Plenului  Curţii  Supreme  de Justiţie,  Colegiul  Procuraturii  Generale  şi  Consiliul  Superior  al Magistraturii  vor desemna, prin hotărîrile lor, în componenţa  Comisiei Electorale  Centrale respectiv 3 procurori ai Procuraturii Generale şi 3 reprezentanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) În decursul  a  3 zile de la data şedinţei publice  a  Plenului Curţii  Supreme de Justiţie, componenţa Comisiei Electorale Centrale  se confirmă de către Parlament printr-o hotărîre.
(5) În decursul  a 3 zile de la data confirmării de către Parlament a  componenţei Comisiei Electorale Centrale, membrii comisiei vor  alege dintre ei, prin vot secret, preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul comisiei.  Se consideră alese în funcţiile nominalizate persoanele  care au  întrunit  majoritatea de voturi ale membrilor comisiei.  Rezultatele alegerilor   se  consemnează  într-un  proces-verbal,  semnat  de   toţi participanţii la vot.
(6) În cazul   în   care  candidatul  la  funcţia  de   preşedinte, vicepreşedinte,  secretar al Comisiei Electorale Centrale nu a  întrunit majoritatea  de voturi, se organizează un alt tur de votare la care  pot participa  şi  membrii  care  au candidat la aceeaşi  funcţie  în  turul precedent.
(7) Comisia Electorală  Centrală este în drept să-şi exercite toate atribuţiile  şi în cazul în care nu este completată cu reprezentanţi  ai candidaţilor la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.
(8) În decursul a 2 zile de la data confirmării, Comisia Electorală Centrală  informează  publicul  despre componenţa, sediul  şi  modul  de contactare pentru relaţii.
(9) Comisia Electorală    Centrală   adoptă   hotărîri   cu   votul majorităţii  membrilor  din componenţa sa confirmată la  data  adoptării hotărîrii.
(10) Candidatul  la  funcţia  de Preşedinte al  Republicii  Moldova înregistrat  în  modul  stabilit  de prezenta lege este  obligat  ca  în decursul  a  3  zile de la data înregistrării să  desemneze  în  Comisia Electorală  Centrală  un reprezentant, a cărui confirmare se  efectuează prin hotărîre a comisiei.
[Alin. (11) se exclude, alin. (12) devine alineatul (11) prin Legea nr. 986-XIII din 15.10.96]
(11) Comisia  Electorală  Centrală este asistată de un  aparat,  al cărui personal numeric se confirmă de Guvern.
Articolul 10. Atribuţiile Comisiei Electorale Centrale
Comisia Electorală Centrală are următoarele atribuţii:
a) exercită controlul asupra executării prezentei legi;
b) dirijează activitatea comisiilor electorale de circumscripţie;
c) distribuie  mijloacele financiare prevăzute în scopul efectuării alegerilor   pentru   funcţia  de  Preşedinte  al  Republicii   Moldova, controlează  asigurarea comisiilor cu localuri, cu mijloace de transport şi  de  telecomunicaţii,  examinează alte chestiuni  privind  asigurarea tehnico-materială a alegerilor;
d) stabileşte   modelul  buletinelor  de  vot  şi  al  listelor  de alegători, al proceselor-verbale ale şedinţelor comisiilor electorale şi al  altor  acte  ce  ţin  de  alegeri, modelul  urnelor  de  vot  şi  al ştampilelor comisiilor electorale;
e) examinează  comunicările autorităţilor publice în problemele  ce ţin   de  pregătirea  şi  desfăşurarea  alegerilor  pentru  funcţia   de Preşedinte al Republicii Moldova;
f) rezolvă chestiuni  privind  modul  de participare  la  alegerile pentru  funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova a cetăţenilor aflaţi în străinătate;
g) înregistrează  candidaţii la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova şi persoanele lor de încredere şi le eliberează legitimaţii;
h) face bilanţul   alegerilor  pentru  funcţia  de  Preşedinte   al Republicii   Moldova  şi  întocmeşte,  pentru  Curtea   Constituţională, raportul privind rezultatele alegerii Preşedintelui Republicii Moldova;
i) rezolvă chestiuni ce ţin de organizarea şi desfăşurarea celui de al  doilea  tur de scrutin şi a alegerilor la funcţia de  Preşedinte  al Republicii Moldova în caz de vacanţă a funcţiei;
j) examinează cererile şi plîngerile asupra hotărîrilor şi acţiunilor comisiilor  electorale  de  circumscripţie  şi   comisiilor electorale  ale  secţiilor de votare, adoptă hotărîri pe  marginea  lor. Hotărîrile  Comisiei  Electorale  Centrale în  problemele  prevăzute  de prezenta lege pot fi atacate la Curtea Supremă de Justiţie în decursul a 5  zile  de  la  data adoptării hotărîrii  sau  a  primirii  răspunsului Comisiei Electorale Centrale;
[Lit. j) în redacţia Legii nr.986 din 15.10.96]
k) exercită alte împuterniciri în conformitate cu prezenta lege.
Articolul 11. Constituirea comisiilor
                     electorale de circumscripţie
(1) Comisiile  electorale  de  circumscripţie  se  constituie  prin hotărîrile  autorităţilor administraţiei publice locale în municipii  şi raioane în decursul a 5 zile de la data fixării alegerilor.
(2) În raioanele în care în judecătoria raională activează, la data constituirii comisiei electorale de circumscripţie, pînă la 4 judecători comisia  se  formează  în  componenţa  unui  judecător  al  judecătoriei raionale,  a 2 lucrători ai procuraturii raionale, a 3 reprezentanţi  ai consiliului  raional  şi  a  cîte un reprezentant  din  partea  fiecărui candidat  la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova înregistrat  în modul stabilit de prezenta lege.
(3) În raioanele în care în judecătoria raională activează, la data constituirii  comisiei  electorale  de circumscripţie, 5  şi  mai  mulţi judecători,  comisia  se  formează  în  componenţa  a  2  judecători  ai judecătoriei  raionale,  a  2 lucrători ai procuraturii  raionale,  a  2 reprezentanţi  ai  consiliului  raional şi a cîte  un  reprezentant  din partea  fiecărui candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova înregistrat în modul stabilit de prezenta lege.
(4) În municipiul    fără    sectoare,   comisia   electorală    de circumscripţie  se formează în componenţa a 2 judecători ai judecătoriei municipale,  a 2 lucrători ai procuraturii municipale, a 2 reprezentanţi ai  consiliului municipal şi a cîte un r eprezentant din partea fiecărui candidat  la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova înregistrat  în modul stabilit de prezenta lege.
(5) În municipiul cu sectoare, comisia electorală de circumscripţie se  formează în componenţa a 3 judecători ai judecătoriei de sector, a 3 lucrători  ai  procuraturilor  municipale  şi de sector  şi  a  cîte  un reprezentant  din  partea fiecărui candidat la funcţia de Preşedinte  al Republicii Moldova înregistrat în modul stabilit de prezenta lege.
(6) Candidaturile judecătorilor în comisiile electorale de circumscripţie  sînt desemnate de adunările judecătorilor judecătoriilor raionale, municipale şi de sector respective cel mai tîrziu cu 48 de ore înainte de data constituirii comisiei.
(7) Candidaturile lucrătorilor   procuraturilor   în   comisiile electorale  de  circumscripţie sînt desemnate de adunările  lucrătorilor procuraturilor  respective  cel mai tîrziu cu 48 de ore înainte de  data constituirii comisiei.
(8) Candidaturile reprezentanţilor consiliilor raionale şi municipale în comisiile electorale de circumscripţie sînt desemnate prin hotărîrile  consiliilor  respective în modul stabilit de  legislaţia  cu privire  la administraţia publică locală, pînă la constituirea comisiei, inclusiv şi în ziua constituirii ei. Reprezentanţii consiliilor raionale şi  municipale  în comisiile electorale de circumscripţie nu pot fi  din rîndurile  consilierilor,  nu pot face parte din nici un partid sau  din altă  organizaţie social-politică, nu pot fi rude de gradul întîi şi doi şi nici afini cu candidatul.
[Alin.(8) în redacţia Legii nr.986 din 15.10.96]
(9) În decursul   a  3  zile  de  la  data  constituirii   comisiei electorale  de circumscripţie, membrii comisiei vor alege dintre ei prin vot  secret  preşedintele,  vicepreşedintele şi secretarul  comisiei  în modul  stabilit la art.9 alin.(5) şi (6). Rezultatele acestor alegeri se comunică imediat Comisiei Electorale Centrale.
(10) În decursul   a  2  zile  de  la  data  constituirii,  comisia electorală  de  circumscripţie  informează publicul  despre  componenţa, sediul şi modul de contactare pentru relaţii.
(11) Candidaţii la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova sînt în drept să desemneze, în decursul a 5 zile de la data înregistrării lor în  comisia  electorală de circumscripţie cîte un reprezentant, care  se confirmă  pr  in hotărîre a comisiei şi care participă la lucrul  ei  cu drept de vot consultativ.
[Alin.(11) în redacţia Legii nr.986 din 15.10.96]
(12) Comisia  electorală de circumscripţie adoptă hotărîri cu votul majorităţii  membrilor  din componenţa sa confirmată la  data  adoptării hotărîrii.
(13) Completarea  comisiei electorale de circumscripţie se confirmă printr-o  hotărîre a sa, care se aduce la cunoştinţă publică în decursul a 3 zile de la data adoptării.
(14) Comisia  electorală  de  circumscripţie este  asistată  de  un aparat,  al  cărui  personal numeric se confirmă de  Comisia  Electorală Centrală.
Articolul 12. Atribuţiile comisiei
                     electorale de circumscripţie
Comisia electorală de circumscripţie are următoarele atribuţii:
a) exercită controlul asupra executării prezentei legi;
b) dirijează activitatea comisiilor electorale ale secţiilor de votare;
c) distribuie comisiilor  electorale  ale  secţiilor  de votare mijloacele financiare;
d) examinează  comunicările  autorităţilor  administraţiei  publice locale,  ale  şefilor  de întreprinderi, organizaţii  şi  instituţii  în problemele ce ţin de pregătirea şi desfăşurarea alegerilor;
e) exercită controlul  asupra  întocmirii în termen a  listelor  de alegători şi prezentării lor pentru a fi aduse la cunoştinţă publică;
f) asigură aprovizionarea  comisiilor  electorale ale secţiilor  de votare  cu  formulare  pentru listele de alegători,  procese-verbale  şi buletine de vot;
g) face bilanţul  votării  şi prezintă actele  respective  Comisiei Electorale Centrale, publică rezultatele votării în presa locală;
h) examinează   cererile   şi  plîngerile  asupra  hotărîrilor   şi acţiunilor  comisiilor  electorale  ale secţiilor de  votare  şi  adoptă hotărîri pe marginea lor;
i) exercită alte împuterniciri în conformitate cu prezenta lege.
Articolul 13. Constituirea secţiilor de votare şi a
                      comisiilor electorale ale secţiilor de votare
(1) Pentru efectuarea votării şi numărarea voturilor, circumscripţiile electorale se împart în secţii de votare.
(2) Secţiile  de votare se constituie de către comisiile  electorale de circumscripţie în localităţi după principiul administrativ-teritorial în   baza   propunerilor  primăriilor  satelor,   comunelor,   oraşelor, municipiilor  cu cel puţin 30 de zile înainte de ziua alegerilor şi  vor avea cel puţin 30 şi cel mult 3000 de alegători.
(3) Pot fi constituite secţii de votare pe lîngă sanatorii, spitale, maternităţi,  aziluri  pentru  bătrîni şi cămine avînd cel puţin  30  de alegători.
(4) Militarii  votează la secţia de votare generală din  localitatea de dislocare a unităţii.
(5) Pe lîngă   misiunile  diplomatice  şi  oficiile  consulare   ale Republicii  Moldova,  se  organizează  cîte o secţie  de  votare  pentru colaboratorii acestor reprezentanţe şi membrii familiilor lor, precum şi pentru   cetăţenii  Republicii  Moldova  aflaţi  în  ţările  respective, indiferent   de   numărul   lor.  Aceste  secţii   de   votare   aparţin circumscripţiei electorale a municipiului Chişinău.
(6) Comisia electorală  de  circumscripţie numerotează  secţiile  de votare  din circumscripţia sa electorală şi comunică fiecărei secţii  de votare hotărîrile pe care le-a adoptat, sediul secţiei de votare, adresa localului pentru votare, numerele de telefon pentru relaţii.
(7) Secţiile  de  votare se numerotează începînd cu  localitatea  de reşedinţă  a  comisiei electorale de circumscripţie, continuînd cu  cele din oraşe şi apoi din sate şi comune, în ordine alfabetică.
(8) Primăriile  vor asigura toate datele, informaţiile şi  sprijinul necesar  comisiilor  electorale  de circumscripţie pentru ca  ele  să-şi onoreze obligaţiunile prevăzute în prezenta lege.
(9) Comisia electorală  a  secţiei  de votare se constituie  cu  cel tîrziu  20 de zile înainte de ziua alegerilor în următoarea  componenţă:
preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi cel puţin 5 membri.
(10) Preşedinţii  comisiilor electorale ale secţiilor de votare,  la propunerea  consiliului  (primăriei,  în cazul în care nu  a  fost  ales consiliu)  satului,  comunei, oraşului, municipiului sînt confirmaţi  de comisia  electorală  de  circumscripţie în termen de 5 zile de  la  data constituirii secţiilor de votare.
(11) Membrii  comisiei electorale a secţiei de votare sînt desemnaţi prin  hotărîre a consiliului (primăriei, în cazul în care nu a fost ales consiliu) satului, comunei, oraşului, municipiului, în termen de 10 zile de la data constituirii secţiilor de votare.
(12) Comisia  electorală a secţiei de votare va alege, în decursul a 3  zile de la data constituirii, dintre membrii săi, vicepreşedintele şi secretarul   comisiei,   comunicînd  imediat  faptul   acesta   comisiei electorale de circumscripţie.
(13) În misiunile  diplomatice şi oficiile consulare ale  Republicii Moldova se aleg preşedintele şi secretarul comisiei electorale a secţiei de votare care organizează votarea. În misiunile diplomatice şi oficiile consulare  care au pînă la 3 lucrători, votarea se efectuează prin poşta diplomatică,  buletinele  de  vot  fiind expediate  la  adresa  Comisiei Electorale Centrale nu mai tîrziu de data alegerilor.
(14) Candidaţii  la  funcţia  de Preşedinte  al  Republicii  Moldova înregistraţi  în  modul  stabilit de prezenta lege pot să  desemneze  în comisiile electorale ale secţiilor de votare, în decursul a 3 zile de la data constituirii comisiei, cîte 1 reprezentant, care participă cu drept de vot consultativ la activitatea comisiei.
(15) Comisia  Electorală  Centrală este în drept de a constitui,  în condiţiile  prezentei  legi, secţii de votare şi comisii electorale  ale secţiilor de votare şi în alte cazuri.
(16) Membrii  comisiilor electorale ale secţiei de votare nu pot  fi propuşi  din  rîndurile  consilierilor consiliilor locale, nu  pot  face parte  din  nici un partid sau din altă organizaţie social-politică,  nu pot fi rude de gradul întîi şi doi şi nici afini cu candidatul.
[Art. 13 în redacţia Legii nr.986 din 15.10.96]
Articolul 14. Atribuţiile comisiei electorale
                      a secţiei de votare
(1) Comisia   electorală  a secţiei  de  votare   are   următoarele atribuţii:
a) aduce aduce  la cunoştinţa publică listele de alegători, asigură integritatea  acestora  şi  a buletinelor de vot, este  responsabilă  de întocmirea lor corectă şi deplină;
[Lit. a) în redacţia Legii nr.986 din 15.10.96]
b) examinează  cererile în legătură cu incorectitudinile din  liste şi  hotărăşte  modificările  respective, eliberează  certificate  pentru drept  de  vot  cetăţenilor  care vor fi absenţi la  domiciliu  în  ziua alegerilor;
c) întocmeşte  listele  suplimentare  de  alegători,  unde  înscrie persoanele care au certificate pentru drept de vot în legătură cu faptul că  vor fi absenţi la domiciliu în ziua alegerilor, precum şi persoanele care  nu  au  fost înscrise din anumite cauze în listele  principale  de alegători;
d) comunică populaţiei  ziua  şi locul votării, asigură  pregătirea localului  pentru  votare,  instalarea urnelor şi a  cabinelor  de  vot, organizează votarea în ziua alegerilor în condiţii de păstrare a  ordinii;
e) face bilanţul   votării   în   secţia  de   votare,   întocmeşte procesele-verbale  şi le prezintă, împreună cu toate buletinele de  vot, comisiei electorale de circumscripţie;
f) examinează  cererile  şi  plîngerile ce  vizează  pregătirea  şi desfăşurarea  alegerilor şi adoptă hotărîri asupra lor, care se anexează la procesele-verbale ale şedinţelor comisiei;
g) exercită alte împuterniciri în conformitate cu prezenta lege.
(2) Preşedintele  comisiei  electorale a secţiei de votare  prezintă Comisiei  Electorale Centrale, cel mai tîrziu cu 15 zile înainte de data alegerilor, semnăturile model  ale  membrilor  comisiei.  În cazul neprezentării semnăturilor model, Comisia Electorală Centrală va declara nul procesul-verbal privind bilanţul votării în secţia de votare.
[Alin.(2) introdus prin Legea nr.986 din 15.10.96]
Articolul 15. Modificarea componenţei
                      comisiilor electorale
(1) Membrul comisiei   electorale   poate   să  fie   degrevat   de obligaţiunile  sale din comisie la cererea sa, în caz de revocare sau de privare de împuterniciri.
(2) Dreptul de a revoca aparţine autorităţii administraţiei publice şi  persoanei  care  au înaintat sau au desemnat membrul  în  componenţa comisiei electorale.
(3) În cazul  în care membrul comisiei electorale încalcă  prezenta lege sau nu execută sistematic obligaţiunile sale, el poate fi privat de împuterniciri  de către autoritatea administraţiei publice sau de  către persoana care l-a înaintat sau l-a desemnat în componenţa comisiei.
(4) În cazul ieşirii unui membru din componenţa comisiei electorale în  locul  lui  poate fi înaintat sau desemnat un alt  membru  în  modul stabilit de prezenta lege.
Articolul 16. Organizarea activităţii
                     comisiilor electorale
(1) Şedinţele  comisiei  electorale  sînt convocate şi  conduse  de către  preşedinte, iar în cazul absenţei acestuia sau la rugămintea lui, de  către  vicepreşedinte.  Şedinţa poate fi convocată  de  asemenea  la cererea a cel puţin 1/2 din membrii comisiei.
(2) Şedinţa comisiei electorale  este  deliberativă  dacă  la  ea participă  cel puţin 2/3 din membrii săi. Hotărîrile comisiei se  adoptă prin  vot  deschis  cu  majoritatea voturilor membrilor ei.  În  caz  de paritate de voturi, cel al preşedintelui comisiei este decisiv. Membrii comisiei care nu  sînt de acord cu hotărîrile acesteia au  dreptul  să
exprime  în scris propria opinie, care se anexează la procesul-verbal al şedinţei.
(3) Hotărîrile comisiilor electorale adoptate în limitele împuternicirilor lor sînt obligatorii pentru toate autorităţile publice, întreprinderile,  organizaţiile şi instituţiile, pentru toţi  cetăţenii. Ele pot fi contestate la comisia electorală ierarhic superioară, care în decursul   a  3  zile  de  la  data  primirii  contestaţiei  va  elibera reclamantului o hotărîre motivată.
(4) Hotărîrile   comisiilor   electorale   de   circumscripţie   şi hotărîrile   comisiilor  electorale  ale  secţiilor  de  votare  pot  fi contestate  în judecătoriile raionale, municipale şi de sector în  modul stabilit de Codul cu privire la procedura civilă.
(5) Contestaţia  împotriva acţiunilor Comisiei Electorale  Centrale este  examinată de Curtea Supremă de Justiţie în decursul a 5 zile de la data primirii ei.
(6) Prin hotărîre  a comisiei electorale, unii membri ai ei pot  fi degrevaţi  de obligaţiunile de producţie sau de serviciu pentru perioada de   pregătire  şi  de  efectuare  a  alegerilor,  stabilindu-li-se  din mijloacele  financiare alocate pentru alegeri un salariu cu 25% mai mare decît salariul mediu de la locul de muncă.
(7) Membrii comisiilor  electorale  nu dispun de dreptul de a  face agitaţie  pro  sau  contra  candidaţilor la  funcţia  de  Preşedinte  al Republicii  Moldova,  nu pot face parte din nici un partid sau din  altă organizaţie  social-politică, nu pot fi soţi sau rude de gradul întîi şi doi şi nici afini cu candidatul.
[Alin.(7) în redacţia Legii nr.986 din 15.10.96]
Articolul 17. Acordarea de sprijin
                      comisiilor electorale
(1) Autorităţile   publice,   întreprinderile,   organizaţiile   şi instituţiile,  persoanele  cu funcţii de răspundere, partidele  şi  alte organizaţii  social-politice  şi  organele  acestora  sînt  obligate  să sprijine   comisiile  electorale  în  exercitare  a  funcţiilor,  să  le furnizeze informaţiile şi materialele necesare pentru activitate.
(2) Comisia electorală  are  dreptul să se adreseze în probleme  de pregătire  şi desfăşurare a alegerilor către autorităţile publice, către întreprinderi,   organizaţii,   instituţii,  persoane  cu   funcţii   de răspundere,  partide şi alte organizaţii social-politice, către organele acestora, care sînt obligate să examineze adresarea şi să dea răspuns în decursul a 3 zile de la data primirii ei.
Articolul 18. Listele de alegători
(1) Listele de  alegători  se  întocmesc pentru fiecare  secţie  de votare  aparte, se verifică la domiciliul alegătorilor înscrişi în  ele, se  semnează de primarul satului, comunei, oraşului sau municipiului  şi se  aduc la cunoştinţă publică cel mai tîrziu cu 10 zile înainte de ziua alegerilor.
[Alin.(1) în redacţia Legii nr.986 din 15.10.96]
(2) Autorităţile  administraţiei  publice locale  asigură  evidenţa alegătorilor  şi transmit comisiilor electorale ale secţiilor de  votare datele  privind  alegătorii  domiciliaţi în teritoriu,  necesare  pentru întocmirea listelor de alegători.
(3) În listele  de  alegători  se înscriu  alegătorii  din  fiecare stradă  în  ordinea  numerotării imobilelor din raza secţiei  de  votare indicîndu-se  numele  şi prenumele, anul naşterii, domiciliul, seria  şi numărul actului de identitate al alegătorului.
[Alin.(3) în redacţia Legii nr.986 din 15.10.96]
(4) Listele de  alegători  militari  aflaţi în  incinta  unităţilor militare,  precum  şi  de  alegători  membri  ai  familiilor  lor,  alţi alegători   care  domiciliază  pe  teritoriul  unităţilor  militare,  se întocmesc  în  baza  datelor prezentate de  şefii  unităţilor  militare. Militarii domiciliaţi în afara unităţilor militare se înscriu în listele de alegători de la domiciliu.
(5) Listele de  alegători pentru secţiile de votare constituite  în sanatorii  şi  case  de  odihnă, spitale  şi  alte  instituţii  curative staţionare  se  întocmesc  în baza datelor  prezentate  de  conducătorii instituţiilor  menţionate. Comisiile electorale ale secţiilor de  votare transmit aceste date spre verificare la domiciliul alegătorilor.
(6) Listele de  alegători pentru secţiile de votare constituite  în afara  Republicii  Moldova  se întocmesc în baza datelor  prezentate  de conducătorii  misiunilor  diplomatice  şi ai  oficiilor  consulare  care activează pe teritoriul statelor respective.
(7) Alegătorul  poate  fi  înscris numai într-o  singură  listă  de alegători şi la o singură secţie de votare, în baza vizei de reşedinţă.
[Alin.(7) în redacţia Legii nr.986 din 15.10.96]
(8) În cazul  în care alegătorul îşi schimbă domiciliul în perioada dintre  întocmirea  listelor  de alegători şi data  alegerilor,  comisia electorală a secţiei de votare, la rugămintea acestuia şi la prezentarea paşaportului  sau  a  unui  alt  act de  identitate,  îi  eliberează  un certificat  pentru  drept  de vot. Alegătorul care a  primit  certificat pentru  drept  de vot semnează în lista de alegători în dreptul  numelui său.
(9) Pe baza certificatului  pentru  drept de vot,  alegătorul  este înscris   în  lista  de  alegători  suplimentară  la  secţia  de  votare respectivă.
[Alin. (8) şi (9) introduse prin Legea nr.986 din 15.10.96]
Articolul 19. Propunerea de candidaţi la funcţia
                      de Preşedinte al Republicii Moldova
(1) Propunerea  de candidaţi la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova  se  face  începînd  cu 90 de zile şi terminînd cu  30  de  zile înainte de ziua alegerilor.
(2) Dreptul de  a  propune  candidaţi la funcţia de  Preşedinte  al Republicii Moldova îl au:
a) partidele  şi  alte organizaţii social-politice înregistrate  în modul  stabilit pînă la fixarea alegerilor în conformitate cu  statutele (regulamentele)  lor  şi  cu  legislaţia în  vigoare,  care  trebuie  să prezinte  semnăturile  a cel puţin 20 de mii de alegători din cel  puţin 1/3 din raioane şi municipii;
b) blocurile electorale formate în baza deciziilor adoptate conform statutelor    (regulamentelor)    partidelor   şi   altor    organizaţii social-politice, înregistrate în Comisia Electorală Centrală în decursul a  15  zile  de  la  data constituirii  ei,  care  trebuie  să  prezinte semnăturile  a  cel puţin 20 de mii de alegători din cel puţin  1/3  din raioane şi municipii;
c) cetăţenii  Republicii Moldova care au colectat semnăturile a cel puţin 20 de mii de alegători din cel puţin 1/3 din raioane şi municipii.
(3) Se consideră  conforme cu alin.(2) raioanele şi municipiile  în care au fost colectate nu mai puţin de 1000 de semnături.
Articolul 20. Grupul de iniţiativă pentru propunerea
                      de candidat la funcţia de Preşedinte
                       al Republicii Moldova
(1) În cazul în care iniţiativa de a propune candidat la funcţia de Preşedinte  al Republicii Moldova vine de la cetăţeni, se constituie un grup de iniţiativă pentru propunerea de candidat în componenţa  a  cel puţin 25 de persoane cu drept de vot.
(2) Lista membrilor grupului  de iniţiativă,   cu   indicarea conducătorului  acestuia,  se prezintă Comisiei Electorale Centrale  cel mai  tîrziu  cu 55 de zile înainte de alegeri de către persoana  propusă drept  candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova. În listă se  indică  numele  şi prenumele, anul  naşterii,  profesia  (ocupaţia), funcţia,  locul  de muncă, domiciliul şi partinitatea persoanei  propuse drept candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, precum şi numele  şi prenumele, anul naşterii şi domiciliul membrilor grupului  de iniţiativă.
(3) Comisia Electorală  Centrală înregistrează grupul de iniţiativă şi  eliberează membrilor lui legitimaţii în decursul a 5 zile de la data depunerii listei membrilor acestuia.
(4) Colectarea  de semnături ale susţinătorilor se efectuează  doar de către membrii grupului de iniţiativă.
(5) În listele   de   colectare   a   semnăturilor   susţinătorilor candidatului  la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova (în cele ce urmează  -  liste  de subscripţie) se indică numele şi  prenumele,  anul naşterii,  profesia  (ocupaţia), funcţia, locul de muncă, domiciliul  şi partinitatea candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova precum  şi  numele  şi prenumele membrului grupului de  iniţiativă  care colectează  semnăturile.  Listele  de  subscripţie  trebuie  să  conţină semnăturile s usţinătorilor care domiciliază în aceeaşi localitate.
(6) În lista de subscripţie, susţinătorul candidatului  indică numărul curent, numele şi prenumele, anul naşterii, domiciliul, seria şi numărul  actului  de  identitate, data la care semnează în  listă  şi-şi aplică semnătura.
(7) Fiecare alegător  este în drept să susţină prin semnătură numai un singur candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.
(8) Membrul grupului de iniţiativă  semnează  fiecare  listă  de subscripţie   în  prezenţa  conducătorului  autorităţii   administraţiei publice  locale  pe  al  cărei  teritoriu  s-a  efectuat  colectarea  de semnături.  Lista de subscripţie se autentifică prin aplicarea ştampilei acestei autorităţi publice.
(9) Cel mai tîrziu  cu  40  de  zile înainte  de  ziua  alegerilor, listele de subscripţie se prezintă comisiei electorale de circumscripţie care   în   decursul   a  5  zile  de  la  data   prezentării   verifică autenticitatea  semnăturilor.Referitor  la numărul de alegători care  au semnat în listele de subscripţie se întocmeşte un proces-verbal, care se prezintă imediat Comisiei Electorale Centrale.
(10) Colectarea  de  semnături  pentru susţinerea  candidaţilor  la funcţia  de Preşedinte al Republicii Moldova propuşi de partide şi  alte organizaţii social-politice şi blocuri electorale se efectuează de către membrii acestora, în conformitate cu prezenta lege.
(11) Comisia  Electorală  Centrală verifică autenticitatea  datelor din  listele  de  subscripţie  şi  hotărăşte  asupra  înregistrării  sau neînregistrării  candidatului  la  funcţia de Preşedinte  al  Republicii Moldova.
(12) Responsabilitatea pentru autenticitatea datelor din listele de subscripţie  o  poartă  membrii grupului de iniţiativă  care  efectuează colectarea de semnături. Semnăturile din listele de subscripţie aplicate de  cetăţenii  fără  drept de vot sau aplicate pînă  la  data  începerii oficiale   a  propunerii  candidaţilor  la  funcţia  de  Preşedinte   al Republicii  Moldova,  precum  şi  listele de subscripţie  care  nu  sînt semnate de membrii grupului de iniţiativă sau nu sînt autentificate prin aplicarea  ş  tampilei  autorităţii  administraţiei  publice  locale  se consideră nule.
Articolul 21. Înregistrarea candidaţilor la funcţia de
                     Preşedinte al Republicii Moldova
(1) Pentru înregistrarea  candidaţilor la funcţia de Preşedinte  al Republicii  Moldova, Comisiei Electorale Centrale i se prezintă cel  mai tîrziu cu 30 de zile înainte de alegeri următoarele documente:
a) procesul-verbal  al  şedinţei  organului suprem  al  partidului, organizaţiei   social-politice   sau  al  blocului   electoral   privind propunerea candidatului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova;
b) listele de subscripţie;
c) datele biografice  ale candidatului la funcţia de Preşedinte  al Republicii Moldova;
d) declaraţia  candidatului privind consimţămîntul lui de a candida la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova;
e) declaraţia   cu  privire  la  veniturile  din  ultimii  2   ani, precedenţi anului în care se efectuează alegerile;
f) certificatul   de   sănătate  al  candidatului  la  funcţia   de Preşedinte al Republicii Moldova, eliberat de comisia medicală desemnată de Comisia Electorală Centrală.
(2) Comisia Electorală Centrală efectuează înregistrarea candidaţilor  propuşi pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova în  decursul  a  5 zile de la data primirii  documentelor  enumerate  la alin.(1).
(3) Candidaţii  la  funcţia  de Preşedinte al  Republicii  Moldova, precum  şi  persoanele  lor de încredere, nu pot fi incluşi  în  nici  o comisie electorală.
(4) Comisia Electorală Centrală eliberează legitimaţii candidaţilor la  funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova în decursul a 2 zile  de la data înregistrării.
(5) Refuzul Comisiei Electorale Centrale de a înregistra candidatul la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova poate fi atacat la Curtea Supremă de Justiţie, care examinează contestaţia în decursul a 3 zile de la data primirii. Hotărîrea Curţii Supreme de Justiţie este definitivă.
(6) Comisia Electorală  Centrală  publică în mijloacele de stat  de informare  în  masă  hotărîrea  privind  înregistrarea  candidatului  la funcţia  de Preşedinte al Republicii Moldova în decursul a 3 zile de  la data adoptării.
(7) După expirarea  termenului de înregistrare, Comisia  Electorală Centrală  publică integral lista candidaţilor înregistraţi la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, în care se va indica numele, prenumele domiciliul,  apartenenţa  politică, profesia şi  ocupaţia  candidatului, precum  şi denumirea partidului sau a altei organizaţii  social-politice care l-a propus.
[Alin.(6) şi (7) introdus prin Legea nr.986 din 15.10.96]
Articolul 22. Persoanele de încredere ale candidatului la
                     funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova
(1) Candidatul la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova poate avea  în  fiecare  circumscripţie  electorală pînă  la  10  persoane  de încredere,  care  îl  ajută la desfăşurarea  campaniei  electorale,  fac agitaţie  pentru  alegerea  lui în funcţia de Preşedinte  al  Republicii Moldova,  îi reprezintă interesele în relaţiile cu autorităţile publice, cu alegătorii şi comisiile electorale.
(2) Candidatul  la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova  îşi alege  independent  persoanele  de încredere şi le aduce  la  cunoştinţa Comisiei   Electorale  Centrale  care,  după  ce  îi  înregistrează,  le eliberează legitimaţii.
(3) Candidatul la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova poate în  orice moment pînă la alegeri, să suspende împuternicirile  persoanei de  încredere sau să o înlocuiască cu o altă persoană în modul  stabilit de legislaţia în vigoare.
Articolul 23. Garanţiile activităţii candidaţilor la
                    funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova
                    şi a persoanelor lor de încredere
(1) Candidaţii  la  funcţia  de Preşedinte  al  Republicii  Moldova participă, pe baze de egalitate, din momentul înregistrării lor de către Comisia  Electorală  Centrală,  la campania electorală,  beneficiază  de drepturi egale în folosirea mijloacelor de informare în masă, inclusiv a radioului şi televiziunii, pe teritoriul Republicii Moldova.
(2) Tuturor candidaţilor  la  funcţia de Preşedinte  al  Republicii Moldova  înregistraţi  li  se  oferă posibilităţi  egale  în  asigurarea tehnico-materială şi financiară a campaniei electorale.
(3) Candidaţii  la  funcţia  de Preşedinte  al  Republicii  Moldova înregistraţi  beneficiază,  pentru  perioada  campaniei  electorale,  de dreptul de a fi degrevaţi de obligaţiunile de producţie sau de serviciu, menţinîndu-li-se salariul mediu la locul de muncă din mijloacele alocate pentru  alegeri.  De acest drept dispun şi persoanele de  încredere  ale candidaţilor la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.
(4) Candidaţii  la  funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova  au dreptul  la  călătorie  gratuită cu orice tip de transport  obştesc  (cu excepţia taximetrelor) în teritoriul Republicii Moldova.
(5) Candidaţii  la  funcţia  de Preşedinte al  Republicii  Moldova, persoanele lor de încredere, în perioada campaniei electorale, nu pot fi concediaţi, transferaţi la o altă muncă sau funcţie fără acordul lor.
(6) Fără consimţămîntul Comisiei Electorale Centrale, candidaţii la funcţia  de  Preşedinte  al  Republicii  Moldova  nu  pot  fi  traşi  la răspundere   penală,  arestaţi,  reţinuţi  sau  supuşi  unor   sancţiuni administrative,   a  căror  stabilire  ţine  de  competenţa  instanţelor judecătoreşti.
(7) Candidatul la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova poate în  orice  moment  pînă la alegeri, să-şi retragă  candidatura  printr-o declaraţie scrisă adresată Comisiei Electorale Centrale.
(8) Candidatul  la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova care şi-a  retras  candidatura  pînă  la alegeri este  obligat  să  restituie mijloacele  materiale  şi financiare acordate lui de la bugetul de  stat pentru campania sa electorală.
(9) În  cadrul   campaniei    electorale,    statul    garantează candidaţilor la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova securitate personală egală, cu concursul organelor de securitate a statului.
(10) Persoanelor  de  încredere  ale  candidaţilor  la  funcţia  de Preşedinte  al  Republicii  Moldova li se menţine salariul mediu  de  la locul   de  muncă,  ce  se  plăteşte  de  către  comisia  electorală  de circumscripţie  din  contul mijloacelor alocate pentru alegeri,  dar  nu poate  depăşi 300 de lei lunar. Această sumă nu este supusă impozitării. Persoanele   de  încredere  neangajate  în  cîmpul  muncii,  precum   şi pensionarii, sînt remuneraţi la nivelul salariului mediu pe republică în perioada campaniei electorale.
[Alin.(10) introdus prin Legea nr.986 din 15.10.96]
Articolul 24. Agitaţia preelectorală
(1) Cetăţenilor  Republicii Moldova, partidelor, altor  organizaţii social-politice,  blocurilor  electorale, persoanelor de  încredere  ale candidaţilor  la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova li se oferă dreptul de a supune discuţiilor libere şi sub toate aspectele programele electorale  ale  candidaţilor  la funcţia de  Preşedinte  al  Republicii Moldova, calităţile politice, profesionale şi personale ale acestora, de a  face  agitaţie în favoarea sau defavoarea candidaţilor la funcţia  de Preşedinte  al  Republicii Moldova în cadrul  adunărilor,  mitingurilor, întîlnirilor cu alegătorii, prin intermediul mijloacelor de informare în masă şi prin alte modalităţi care exclud încălcarea ordinii publice.
(2) Candidaţii  la  funcţia  de Preşedinte  al  Republicii  Moldova organizează   întîlniri   cu   alegătorii.   Comisiile   electorale   şi autorităţile  administraţiei publice locale sînt obligate să  contribuie la desfăşurarea acestor întîlniri în condiţii egale.
(3) Din momentul   înregistrării   candidatului   la   funcţia   de Preşedinte  al Republicii Moldova de către Comisia Electorală  Centrală, partidele,   alte  organizaţii  social-politice,  blocurile  electorale, grupul  de  iniţiativă  pentru  propunerea candidatului  la  funcţia  de Preşedinte   al  Republicii  Moldova  au  dreptul  să  afişeze  apeluri, declaraţii,  fotomateriale  electorale  etc.  (în  continuare  -  afiş). Afişele se execută fără autorizaţie.
(4) Autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate ca, în termen  de  5 zile de la data înregistrării candidatului la  funcţia  de Preşedinte  al  Republicii  Moldova, să stabilească locuri  speciale  de afişaj electoral. Spaţiul de afişaj rezervat candidaţilor trebuie să fie egal.
[Alin.(4) în redacţia Legii nr.986 din 15.10.96]
(5) În ziua alegerilor efectuarea agitaţiei se interzice.
Articolul 25. Buletinul de vot pentru alegerea
                     Preşedintelui Republicii Moldova
(1) Modelul şi   textul   buletinului   de  vot   pentru   alegerea Preşedintelui  Republicii  Moldova  se aprobă prin hotărîre  a  Comisiei Electorale Centrale.
(2) Buletinul  de  vot  se divizează în  patrulatere  corespunzător numărului  de candidaţi la funcţia de Preşedinte al Republicii  Moldova. Dimensiunile  patrulaterului trebuie să fie suficiente pentru a cuprinde numele şi prenumele, anul naşter ii, profesia (ocupaţia), funcţia, locul de  muncă  al  candidatului,  denumirea  partidului,  altei  organizaţii social-politice,  blocului  electoral  care  l-a  propus  sau  menţiunea "candidat independent".
(3) În patrulater,  în  partea stîngă, se imprimă semnul  electoral sau  simbolul  partidului,  al  altei  organizaţii  social-politice,  al blocului  electoral  care  a înaintat candidatul  respectiv  sau  semnul electoral  al  candidatului  independent, l a dorinţa  acestuia.  Nu  se admite  identitatea  de  semne  electorale  sau  de  simboluri.  Semnele electorale  şi simbolurile se prezintă Comisiei Electorale Centrale pînă la data înregistrării ultimului candidat.
[Alin.(3) în redacţia Legii nr.986 din 15.10.96]
(4) În fiecare  patrulater, în partea dreaptă, la o distanţă  egală de latura de sus şi cea de jos, se imprimă un cerc cu diametrul de 15 mm în  care votantul care dă un vot "pro" candidatului trage două linii  în cruce.
(5) Buletinele  de  vot  se întocmesc în conformitate cu  Legea  cu privire  la  funcţionarea  limbilor  vorbite  pe  teritoriul  Republicii Moldova.
(6) Buletinele   de  vot  se  transmit  comisiilor  electorale   de circumscripţie  cu  5  zile înainte de data alegerilor, iar  acestea  le transmit comisiilor electorale ale secţiilor de votare cu 2 zile înainte de data votării, întocmindu-se un proces-verbal.
[Alin.(6) introdus prin Legea nr.986 din 15.10.96]
Capitolul III
VOTAREA ŞI TOTALIZAREA REZULTATELOR ALEGERILOR
PENTRU FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA
Articolul 26. Timpul şi locul votării
Votarea se efectuează în ziua alegerilor între orele 8,00 şi 20,00. Comisia  electorală  a  secţiei de votare aduce  la  cunoştinţă  publică timpul  şi  locul  votării  cel mai tîrziu cu 10 zile  înainte  de  ziua alegerilor.
Articolul 27. Organizarea votării
(1) Votarea se  efectuează în localuri special amenajate cu birouri de  eliberare  a  buletinelor de vot, cu cabine sau  camere  pentru  vot secret,  cu urne de vot, care se instalează în aşa fel, încît  votantul, apropiindu-se  de  ele, să traverseze neapărat cabina sau camera  pentru vot secret.
(2) Comisia electorală  a  secţiei de votare este  responsabilă  de organizarea   votării,  de  asigurarea  exprimării  secrete  a   voinţei alegătorilor,  de  amenajarea  localurilor  şi de menţinerea  în  ele  a ordinii cuvenite.
(3) În ziua alegerilor,  înainte de a se începe votarea, urnele  de vot  se verifică, se sigilează de către preşedintele comisiei electorale a secţiei de votare în prezenţa tuturor membrilor ei.
(4) Fiecare alegător votează personal. Votarea pentru alte persoane nu  se  admite.  Comisia  electorală  a  secţiei  de  votare  eliberează buletinele de vot conform listei de alegători, la prezentarea actului de identitate.  Alegătorii primesc buletinele de vot pe baza semnăturii lor în listă.
Articolul 28. Efectuarea votării
(1) Buletinul  de vot se completează de către votant în cabina  sau camera  pentru vot secret. În timpul completării buletinului de vot este interzisă  prezenţa  altor  persoane. Votantul care  nu  poate  completa buletinul  este  în drept să invite în cabina sau în camera  pentru  vot secret  o  altă  persoană, cu excepţia membrilor comisiei  electorale  a secţiei  de  votare  şi  persoanelor de încredere  ale  candidaţilor  la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.
(2) În buletinul  de  vot,  votantul trage două linii în  cruce  în interiorul  cercului  numai  al unui candidat, ceea ce va însemna  că  a votat   pentru  candidatul  respectiv.  Cercurile  celorlalţi  candidaţi trebuie să rămînă curate.
(3) Nu se admite votarea pentru cîţiva candidaţi.
(4) Votantul  va lăsa în urnă, în prezenţa unui membru al  comisiei electorale a secţiei de votare, buletinul de vot completat.
(5) În cazul  în  care alegătorul, din motive de sănătate  sau  din alte  motive întemeiate, nu se poate prezenta în localul pentru  votare, pentru  a  organiza  votarea la locul aflării lui comisia  electorală  a secţiei  de votare desemnează, la rugămintea alegătorului, un grup din 3 membri  ai  comisiei, care se deplasează cu o urnă specială şi  cu  cele necesare  votării  la  locul unde se află alegătorul, pentru  a  efectua votarea.  În  aceste cazuri se întocmesc liste suplimentare  în  temeiul listelor  de bază, indicîndu-se numărul curent din lista de bază, iar în ea se face menţiunea că persoana nu a votat în localul pentru votare.
[Alin.(5) în redacţia Legii nr.986 din 15.10.96]
Articolul 29. Totalizarea voturilor de către comisia
                     electorală a secţiei de votare
(1) Comisia electorală  a secţiei de votare deschide urnele de  vot după  ce  preşedintele comisiei declară încheierea votării.  Deschiderea urnelor  de vot înainte de încheierea votării este interzisă. Înainte de deschiderea  urnelor de vot, comisia electorală numără şi anulează toate buletinele de vot nefolosite, pe care le adună într-un plic, indicînd pe el   denumirea  şi  numărul  secţiei  de  votare,  numărul  de  buletine nefolosite.  Plicul  este  sigilat şi semnat  de  preşedintele  comisiei electo rale în prezenţa membrilor comisiei.
(2) Pe baza listelor  de alegători, comisia electorală a secţiei de votare  stabileşte  numărul total al alegătorilor din secţia  de  votare înscrişi  în  liste,  precum  şi numărul  alegătorilor  care  au  primit buletine.   Pe  baza  buletinelor  aflate  în  urnele  de  vot,  comisia stabileşte  numărul total al alegătorilor care au participat la alegeri, numărul  voturilor  pentru fiecare candidat la funcţia de Preşedinte  al Republicii  Moldova,  numărul buletinelor declarate nevalabile. Pe  baza actului  de  primire  a buletinelor de vot, comisia  stabileşte  numărul buletinelor eliberate, precum şi al celor nefolosite.
[Alin.(2) în redacţia Legii nr.986 din 15.10.96]
(3) Se declară  nevalabile  buletinele  de un alt model  decît  cel stabilit,  buletinele în care nu au fost trase linii în cruce în nici un cerc,  buletinele  în  care au fost trase linii în cruce  în  mai  multe cercuri şi buletinele în care au fost scrise nume suplimentare. În cazul apariţiei  de  îndoieli  privind valabilitatea buletinului,  comisia  le soluţionează prin votare.
(4) Rezultatele   numărării   voturilor  se   consemnează   într-un proces-verbal,  care  este semnat de toţi membrii comisiei, inclusiv  de reprezentanţii  candidaţilor  la  funcţia de  Preşedinte  al  Republicii Moldova, şi este prezentat comisiei electorale de circumscripţie cel mai tîrziu a doua zi după alegeri, însoţit de un raport privind desfăşurarea alegerilor  cu  expunerea succintă a contestaţiilor şi a modului lor  de soluţionare.
[Alin.(4) în redacţia Legii nr.986 din 15.10.96]
Articolul 30. Totalizarea rezultatelor alegerilor în
                     circumscripţiile electorale
(1) Comisiile   electorale   de  circumscripţie,  pe  baza   datelor prezentate  de  comisiile electorale ale secţiilor de  votare,  constată numărul total de alegători incluşi în principalele liste de alegători şi în  cele  suplimentare din circumscripţie, numărul alegătorilor care  au participat  la alegeri, numărul alegătorilor care au primit buletine  de vot,  numărul  total  de  voturi valabil exprimate,  numărul  de  voturi valabil  exprimate  pentru fiecare candidat la funcţia de Preşedinte  al Republicii  Moldova, precum şi numărul buletinelor eliberate  comisiilor electorale  ale  secţiilor  de  votare,  numărul  buletinelor  declarate nevalabile şi numărul buletinelor nefolosite.
(2) Rezultatele  totalizării  se consemnează într-un  proces-verbal, care  este semnat de toţi membrii comisiei electorale de  circumscripţie şi de reprezentanţii candidaţilor la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova  şi,  în  decursul a 2 zile după data  alegerilor,  se  prezintă Comisiei  Electorale Centrale, însoţit de un raport privind desfăşurarea alegerilor  cu  expunerea succintă a contestaţiilor şi a modului lor  de soluţionare.
[Art.30 în redacţia Legii nr.986 din 15.10.96]
Articolul 31. Totalizarea rezultatelor alegerilor pentru
                      funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova
(1) Pe baza proceselor-verbale  prezentate de comisiile  electorale de circumscripţie, Comisia Electorală Centrală întocmeşte, în decursul a 10  zile  de  la data alegerilor, un proces-verbal, în  care  se  includ următoarele date:
a) numărul total de alegători;
b) numărul alegătorilor care au primit buletine de vot;
c) numărul alegătorilor care au participat la alegeri;
d) numărul total de voturi valabil exprimate;
e) numărul total   de  voturi  valabil  exprimate  pentru   fiecare candidat;
[Lit. e) introdusă prin Legea nr.986 din 15.10.96]
f) numărul total de buletine declarate nevalabile;
g) numărul total de buletine nefolosite.
[Alin.(1) în redacţia Legii nr.986 din 15.10.96]
(2) Procesul-verbal  este semnat de preşedintele, vicepreşedintele, secretarul şi membrii Comisiei Electorale Centrale.
(3) Se consideră  ales Preşedinte al Republicii Moldova  candidatul care  a  întrunit  cel puţin jumătate din voturile  alegătorilor  ce  au participat la alegeri.
(4) Alegerile se consideră neefectuate dacă la votare au participat mai  puţin  de jumătate din numărul alegătorilor înscrişi în listele  de alegători,  precum şi în legătură cu retragerea tuturor candidaţilor  la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.
(5) Hotărîrea  privind  declararea alegerilor ca fiind  neefectuate este  adoptată  de  Comisia Electorală Centrală şi poate fi  atacată  la Curtea  Supremă  de Justiţie în decursul a 3 zile de la data  publicării rezultatelor alegerilor.
Dreptul de a ataca hotărîrea privind declararea alegerilor ca fiind neefectuate aparţine candidaţilor la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.
(6) Alegerile  se consideră efectuate dacă la ele au participat mai mult de jumătate din numărul alegătorilor înscrişi în liste.
(7) În decursul  a  3  zile de la data  semnării  procesului-verbal asupra  rezultatelor  alegerilor, Comisia Electorală  Centrală  prezintă Curţii Constituţionale un raport privind rezultatele alegerilor.
Articolul 32. Al doilea tur de scrutin
(1) În cazul  în  care  nici unul dintre candidaţii la  funcţia  de Preşedinte  al  Republicii Moldova nu a întrunit cel puţin jumătate  din voturile  alegătorilor,  se organizează al doilea tur de scrutin,  între primii  doi candidaţi stabiliţi în ordinea numărului de voturi  obţinute în primul tur.
(2) Al doilea  tur  de  scrutin  se  efectuează  în  decursul  a  2 săptămîni   de   la  data  primului  tur  de  scrutin,  cu   respectarea prevederilor  prezentei  legi. Informarea despre efectuarea celui  de-al doilea tur de scrutin se dă publicităţii în decursul a 3 zile de la data fixării lui.
(3) Se consideră  ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de  voturi, cu condiţia că numărul acestora e mai mare decît numărul  de voturi  exprimate  împotriva  lui. În cazul în care ambii  candidaţi  au întrunit  acelaşi număr de voturi , se consideră ales candidatul  pentru care la primul tur de scrutin au votat un număr mai mare de alegători.
(4) În cazul retragerii unuia dintre candidaţi, cel care a rămas se consideră   ales  dacă  a  întrunit  cel  puţin  jumătate  din  voturile alegătorilor care au participat la alegeri.
(5) Alegerile  în  al doilea tur de scrutin se consideră  efectuatedacă  la ele au participat mai mult de o treime din numărul alegătorilor înscrişi în liste.
Articolul 33. Confirmarea şi publicarea rezultatelor
                      alegerilor pentru funcţia de Preşedinte
                      al Republicii Moldova
(1) Comisia Electorală Centrală prezintă Curţii Constituţionale, în decursul   a  3  zile  de  la  data  semnării  procesului-verbal  asupra rezultatelor  alegerilor, raportul privind rezultatele alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.
(2) Curtea Constituţională  va examina în şedinţă publică  raportul prezentat  de Comisia Electorală Centrală şi, în termenele prevăzute  la art.7 alin.(4) - (6), va emite o hotărîre asupra lui.
(3) Curtea Constituţională   poate   să  nu  confirme   rezultatele alegerilor  la  funcţia  de Preşedinte al Republicii  Moldova  în  cazul constatării de încălcări, comise în timpul alegerilor sau la totalizarea rezultatelor  lor,  dacă  aceste  încălcări  au  influenţat  rezultatele alegerilor  pentru  funcţia  de  Preşedinte  al  Republicii  Moldova  în întregime.
(4) În cazul în care Curtea Constituţională nu confirmă rezultatele alegerilor   pentru   funcţia  de  Preşedinte  al  Republicii   Moldova, Parlamentul  organizează,  în  decursul  a 3 luni de  la  data  emiterii hotărîrii  Curţii  Constituţionale, alegeri repetate pentru  funcţia  de Preşedinte al Republicii Moldova, în conformitate cu prezenta lege.
(5) Curtea Constituţională  aduce  la cunoştinţă publică  hotărîrea asupra   rezultatelor   alegerilor  pentru  funcţia  de  Preşedinte   al Republicii Moldova, printr-un comunicat special, în decursul a 3 zile de la data emiterii ei.
Articolul 34. Depunerea jurămîntului
(1) Candidatul   a   cărui  alegere  a  fost  validată  de   Curtea Constituţională   va   depune   în  faţa  Parlamentului  şi   a   Curţii Constituţionale,  în termenul prevăzut de Constituţie şi prezenta  lege, următorul jurămînt:
"Jur să-mi dăruiesc   toată   puterea  şi   priceperea   propăşirii Republicii  Moldova,  să  respect Constituţia şi legile ţării,  să  apăr democraţia,   drepturile   şi  libertăţile  fundamentale   ale   omului, suveranitatea,  independenţa,  unitatea  şi integritatea  teritorială  a Moldovei".
(2) Din ziua   depunerii  jurămîntului  începe  efectiv  exerciţiul mandatului de Preşedinte al Republicii Moldova.
Articolul 35. Alegerile repetate
(1) În cazul în care la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova au  candidat  numai 2 persoane şi nici una dintre ele nu a fost  aleasă, precum  şi  în cazul în care la al doilea tur de scrutin nu a  putut  fi ales  Preşedintele,  ori  în cazul în care Curtea Constituţională  nu  a confirmat   rezultatele  alegerilor  pentru  funcţia  de  Preşedinte  al Republicii  Moldova, Parlamentul va organiza, în decursul a 3 luni de la data la care au intervenit aceste cazuri, alegeri repetate.
(2) Formarea  comisiilor  electorale, propunerea  şi  înregistrarea candidaţilor  la  funcţia  de Preşedinte al Republicii  Moldova  ,  alte acţiuni  ce  ţin de desfăşurarea alegerilor repetate pentru  funcţia  de Preşedinte  al  Republicii Moldova se ef ectuează în modul  stabilit  de prezenta lege.
Capitolul IV
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 36
Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
Articolul 37
La alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova din 1996  participă  persoanele care cad sub incidenţa Legii cu  privire  la cetăţenia  Republicii Moldova art.2 şi au dovada cetăţeniei prin  actele enumerate  la art.3 al legii nominalizate. Alegătorilor din localităţile din stînga Nistrului şi din municipiul Bender care la data alegerilor nu au  aplicată  în  paşaport  ştampila ce  confirmă  cetăţenia  Republicii Moldova  li  se  permite  să participe  la  votare  prezentînd  comisiei electorale  a  secţiei  de  votare paşaportul  în  care  este  confirmat domiciliul lor permanent în Republica Moldova pînă la 23 iunie 1990.
[Art. 37 în redacţia Legii nr.986 din 15.10.96]
Articolul 38
Guvernul, în termen de o lună:
va elabora şi  va depune în Parlament proiectele de acte  normative care  reglementează organizarea şi efectuarea alegerilor pentru  funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, inclusiv a alegerilor din anul  1996;
va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.
Articolul 39
La data intrării  în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea  nr. 720-XII  din  18 septembrie 1991 cu privire la  alegerile  Preşedintelui Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                               Petru LUCINSCHI

    Chişinău, 16 mai 1996.
    Nr. 833-XIII.