LPA966/1992
ID intern unic:  310920
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 966
din  17.03.1992
cu privire la Forţele Armate
Publicat : 01.04.1992 în Monitorul Oficial Nr. 3
    Abrogată prin LP345 din 25.07.03, MO200-203/19.09.03 art.775

    Republica Moldova realizează construcţia Forţelor Armate în conformitate cu doctrina militară.
Capitolul I
PRINCIPII GENERALE
    Articolul 1. Sarcinile Forţelor Armate.
    Forţele Armate ale Republicii Moldova sînt destinate apărării statului în caz de agresiune armată, asigurării inviolabilităţii frontierelor şi a spaţiului aerian al acestuia.
    Antrenarea Forţelor Armate în soluţionarea unor probleme ce nu ţin nemijlocit de asigurarea apărării statului se efectuează exclusiv în temeiul hotărîrii Parlamentului, iar în situaţii extreme, prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova.
    Articolul 2. Principiile construcţiei Forţelor Armate.
    Forţele Armate se construiesc în conformitate cu principiile:
    - întreţinerii trupelor regulate, ce se complectează pe baza îmbinării obligaţiunii militare şi înrolării benevole a cetăţenilor pe bază de contract;
    - pregătirii rezervei de militari instruiţi pe baza obligaţiunii militare a cetăţenilor;
    - conducerii unice şi centralizate;
    - stării permanente de pregătire pentru luptă şi mobilizare;
    - asigurării protecţiei sociale şi juridice a militarilor de către stat;
    - educării efectivului în spiritul dragostei de Patrie, respectării legislaţiei şi al idealurilor democratice.
Capitolul II
STRUCTURA FORŢELOR ARMATE ŞI
CONDUCEREA LOR

    Articolul 3. Structura Forţelor Armate.
    Forţele Armate se compun din trupe regulate şi din rezervă de militari instruiţi.
    Baza trupelor regulate o constituie trupele de uscat, unităţile de apărare antiaeriană şi aviaţia militară.
    Rezerva se compune din rezerva de categoria întîi, destinată completării suplimentare a trupelor regulate pînă la statul timpului de război, şi din rezerva de categoria a doua de unităţi şi subunităţi destinate ducerii de sine stătătoare a acţiunilor militare.
    Structura Forţelor Armate, efectivul, dotarea lor cu armament, asigurarea lor financiară, tehnico-materială se determină de Ministerul Apărării şi de Guvern şi se aprobă de Parlament.
    Articolul 4. Conducerea de stat a Forţelor Armate.
    Conducerea supremă a Forţelor Armate se exercită de Parlament, de Preşedintele Republicii Moldova, care, concomitent, este Comandantul Suprem al Forţelor Armate, precum şi de Guvern, în limitele împuternicirilor determinate de legislaţie.
    Ministerul Apărării este organul central al conducerii de stat a Forţelor Armate şi exercită nemijlocit conducerea lor.
    Ministerul Apărării elaborează principalele direcţii ale politicii militare, proiectele planului de construcţie a Forţelor Armate şi planului de mobilizare a Forţelor Armate, coordonat cu planul pregătirii de mobilizare a economiei, determină suficienţa de apărare şi, în dependenţă de aceşti factori, conduce lucrările de dotare a unităţilor militare cu armament, tehnică militară, cu alte mijloace materiale, colaborează cu forţele armate ale altor state, asigură protecţia socială şi juridică a militarilor şi a membrilor familiilor lor.
    Împuternicirile Ministerului Apărării în vederea conducerii Forţelor Armate se determină de prezenta Lege, de Legea cu privire la apărare, de alte acte legislative.
    Ministerul Apărării este condus de Ministrul apărării. El se numeşte în funcţie de Parlament, la recomandarea Preşedintelui Moldova.
    Prin Decretul Preşedintelui Moldova Ministrul apărării pune Forţele Armate în cel mai mare grad de pregătire de luptă, declară mobilizarea şi dă dispoziţii ca trupele se fie folosite conform destinaţiei.
    Ministrul apărării execită conducerea trupelor prin Marele Stat Major al Forţelor Armate, subordonat lui nemijlocit.
    Articolul 5. Conducerea militară a Forţelor Armate.
    Conducerea militară a Forţelor Armate se exercită de Marele Stat Major al Forţelor Armate.
    Marele Stat Major al Forţelor Armate efectuează pregătirea nemijlocită a trupelor pentru ducerea acţiunilor militare în scopul asigurării apărării Republicii.
    Marele Stat Major elaborează:
    - planurile pregătirii pentru luptă şi mobilizare a Forţelor Armate;
    - măsurile pentru desfăşurarea trupelor regulate şi rezervei, cele mai eficiente metode de aplicare în luptă a unităţilor şi subunităţilor;
    - strategia şi tactica de ducere a acţiunilor militare, de cooperare a armatei regulate cu rezerva, cu trupele de grăniceri şi cu trupele de interne;
    - planurile de perspectivă de dotare a Forţelor Armate cu armament şi tehnică militară;
    - regulamente şi instrucţiuni, programe şi planuri de pregătire de luptă a Forţelor Armate.
    Marele Stat Major asigură:
    - conducerea nemijlocită a activităţii organelor de conducere militară subordonate;
    - conducerea trupelor, legăturile sigure cu ele îm timp de pace şi de război;
    - promovarea în trupe a unei politici de cadre;
    - executarea controlului asupra executării în trupe a ordinelor şi dispoziţiilor organelor superioare ale conducerii de stat şi conducerii militare.
Capitolul III
DISLOCAREA ŞI COMPLETAREA FORŢRLOR ARMATE
    Articolul 6. Dislocarea Forţelor Armate.
    Dislocarea şi redislocarea Forţelor Armate se efectuează în conformitate cu doctrina militară şi concepţia strategică generală de asigurare a apărării Republicii.
    Articolul 7. Completarea Forţelor Armate.
    Completarea Forţelor Armate se efectuează în conformitate cu Legea despre obligaţiunea militară şi serviciul militar al cetăţenilor Republicii Moldova.
    Pentru satisfacerea serviciului în Forţele Armate se primesc cetăţeni ai Republicii Moldova indiferent de naţionalitate şi confesiune.
    În perioada de satisfacere a serviciului în trupele regulate ale Forţelor Armate militarilor li se interzice să fie membri ai vreunui partid ori vreunei alte organizaţii social-politice.
    Completarea Forţelor Armate se efectuează comform principiului:
    - exteritorial, cu militari;
    - teritorial, cu recruţi şi rezervişti.
    Completarea se desfăşoară pe baza:
    - obligaţiunii militare, pentru cetăţenii care trec pregătirea militară obligatorie, care satisfac serviciul militar în termen şi în rezerva Forţelor Armate;
    - angajării benevole prin contract, pentru cetăţenii care satisfac cerviciul militar prin contract.
    Conducerea generală a procesului de completare a Forţelor Armate o exercită Guvernul, iar selecţionarea şi repartizarea supuşilor serviciului militar le efectuează organele locale ale conducerii militare.
Capitolul IV
ASIGURAREA ECONOMICĂ A FORŢELOR ARMATE
    Articolul 8. Asigurarea financiară.
    Asigurarea financiară a Forţelor Armate se efectuează în conformitate cu actele legislative şi normative din contul alocărilor de la bugetul de stat. Aceste mijloace se repartizează pentru întreţinerea şi instruirea efectivului, pentru achiziţionarea de armament şi de tehnică militară, pentru lucrările de cercetare ştiinţifică, de exprementare şi proiectare şi de construcţii, pentru construcţii capitale, asigurarea cu pensii, asigurarea de stat individuală obligatorie a militarilor şi cetăţenilor care trec pregătirea militară.
    Articolul 9. Asigurarea tehnico-materială.
    Asigurarea tehnico-materială a Forţelor Armate se efectuează de către stat.
    Obiectele şi construcţiile militare, toate categoriile de armament, de tehnică militară şi de alte bunuri militare sînt proprietate a statului, se află în administrarea Forţelor Armate care, în baza şi în limitele stabilite de legislaţie, exercită dreptul de posesiune, de folosinţă a acestor bunuri şi de dispunere de ele.
    Producerea, furnizarea şi repararea armamentului, tehnicii militare, pieselor de completare şi altor bunuri, furnizarea mărfurilor alimentare pentru necesităţile apărării, precum şi executarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică, de experimentare şi proiectare şi de construcţii în interesul apărării, crearea, dezvoltarea şi păstrarea capacităţilor de mobilizare, acumularea de valori materiale în rezerva statului şi în rezerva de mobilizare se includ integral în comanda de stat.
    Executarea comenzilor de stat pentru necesităţile apărării se stimulează prin înlesniri fiscale, de credit şi de altă natură.
    Articolul 10. Folosirea bunurilor statului.
    Pentru necesităţile apărării se atribuie terenuri în folosinţă permanentă ori provizorie în modul prevăzut de legislaţia funciară. Pierderile pricinuite prin atribuirea şi folosirea terenurilor pentru necesităţile apărării urmează să fie reparate organelor de autoadministrare locală în conformitate cu legislaţia.
    Clădirile, construcţiile, diversele obiecte şi alte bunuri se pot transmite Forţelor Armate pentru necesităţile apărării în modul stabilit de legislaţie.
    Bunurile statului, obiectele capitale şi construcţiile destinate Forţelor Armate, asigurării apărării şi realizării sarcinilor de mobilizare nu pot trece în proprietate privată ori colectivă, nu pot fi obiect de cumpărare-vînzare.
Capitolul V
STATUTUL FORŢELOR ARMATE ALE ALTOR STATE
PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
    Articolul 11. Statutul forţelor armate ale altor state.
    Statutul şi condiţiile de amplasare a unităţilor şi subunităţilor forţelor armate ale altor state, dizlocate provizoriu pe teritoriul Republicii Moldova, se determină în baza acordurilor interguvernamentale şi acordurilor internaţionale respective.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                           Mircea SNEGUR

    Chişinău, 17 martie 1992.
    Nr.966-XII