LPA970/1992
ID intern unic:  310922
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 970
din  17.03.1992
cu privire la protecţia socială şi juridică a militarilor
şi a membrilor familiilor lor, a cetăţenilor care trec pregătirea militară
Publicat : 01.04.1992 în Monitorul Oficial Nr. 3
    Abrogată prin LP162-XVI din 22.07.05, MO129-131/30.09.05 art.618

    MODIFICAT
    LP934- XIV din 14.04.00, MO70/22.06.00 art.509
    LP209 - XIII din 25.11.98, MO116/30.12.98 art.709
    LP1127- XII din 21.03.97, MO25/24.04.97 art.252

    Prezenta Lege stabileşte normele de protecţie socială şi juridică a militarilor Forţelor Armate ale Republicii Moldova şi a membrilor familiilor lor, a cetăţenilor care trec pregătirea militară, inclusiv a efectivului rezervei chemat la concentrare şi a cetăţenilor care trec pregătirea militară obligatorie în centrele de instrucţie ale Ministerului Apărării.
    Ofiţerii activi şi ofiţerii de rezervă ai Armatei Sovietice care au dobîndit cetăţenia Republicii Moldova şi sînt  încadraţi în statele Forţelor ei Armate beneficiază de drepturile şi libertăţile prevăzute de prezenta Lege.
    Factorii de decizie vinovaţi de încălcarea legislaţiei privind protecţia socială şi juridică a militarilor şi a memebrilor familiilor lor, a cetăţenilor care trec pregătirea militară poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.
Capitolul I
ASIGURAREA DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR
POLITICE
    Articolul 1. Drepturile şi libertăţile politice.
    Militarii şi cetăţenii care trec pregătirea militară au dreptul de a participa la referendumuri, la alegeri şi la alte acţiuni politice, beneficiind  totodată de toate celelalte drepturi şi libertăţi politice ale cetăţenilor, stabilite de legislaţie. Militarii nu pot fi membri ai vreunui partid ori vreunei alte organizaţii social-politice.    
    Militarul care satisface serviciul militar prin contract, indiferent de grad militar şi de funcţie, are dreptul de a candida pentru o funcţie electivă în organele puterii de stat. El va comunica faptul acesta comandantului (şefului) nemijlocit şi va fi degrevat de obligaţiile de serviciu pentru perioada campaniei electorale, fără a fi eliberat din funcţie, şi i se va păstra salariul conform gradului militar. În cazul în care militarul va fi ales în funcţie electivă în organul puterii de stat, el se va elibera din rîndurile Forţelor Armate. După expirarea termenului de aflare în funcţie electivă, va putea fi reangajat în seviciu militar în conformitate cu Legea despre obligaţiunea militară şi serviciul militar al cetăţenilor Republicii Moldova.
    Articolul 2. Dreptul confesional.
    Militarii şi cetăţenii care trec pregătirea militară au dreptul de a profesa orice religie şi de a practica ritualuri religioase în afara orelor de program.
Capitolul II
ASIGURAREA DREPTURILOR SOCIALE
    Articolul 3. Asigurarea inviolabilităţii persoanei.
    Militarilor şi cetăţenilor care trec pregătirea militară li se garantează inviolabilitatea persoanei, ce constă în apărarea specială a drepturilor şi demnităţii lor personale de către stat.    
    Arestarea militarului sau a cetăţeanului care trece pregătirea militară pentru infracţiuni de drept comun sau în alt temei se face în modul prevăzut de legislaţia de procedură penală, iar arestarea pentru contravenţii disciplinare se va opera în conformitate cu Regulamentul disciplinar al Forţelor Armate.
    Articolul 4. Dreptul la muncă.
    Timpul aflării în Forţele Armate a militarilor şi a cetăţenilor care trec pregătirea militară se va include în vechimea totală şi specială neîntreruptă  în muncă. În această perioadă ei nu au dreptul să  lucreze în cumul. Statul garantează plasarea în cîmpul muncii (de regulă, după specialitate) a militarilor trecuţi în rezerva Forţelor Armate fără dreptul la pensie pentru vechime în muncă, în legătură cu  reducerea cadrelor, din motive de sănătate sau familiale.
    Articolul 5. Dreptul la odihnă.
    În Forţele Armate se stabileşte săptămîna de lucru de cinci zile. Timpul de lucru se reglementează de orarul zilnic, care nu poate fi modificat decît de comandantul (şeful) care l-a aprobat. Pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în afara orelor de program, comandanţii  (şefii) sînt obligaţi să acorde militarilor şi cetăţenilor care trec pregătirea militară recuperări pentru odihna în alte zile.  
    În timpul satisfacerii serviciului militar prin contract militarilor li se acordă în mod obligatoriu concediu anual plătit cu o durată de cel puţin 30 de zile.
    La decizia comandantului  (şefului)  unităţii, militarilor li se  pot acorda, ca stimulare,  concedii suplimentare plătite şi  concedii  din motive familiale.
    Modul de acordare a concediilor  pentru militari se stabileşte de Ministerul Apărării şi se aprobă de Guvern.
    Costul drumului, pentru deplasare la odihnă şi  retur, se achită militarilor din contul Ministerului Apărării.
    Articolul 6. Dreptul la ocrotirea sănătăţii.
    Militarii şi cetăţenii care trec pregătirea militară beneficiază de gratuitatea asistenţei medicale calificate în instituţiile medicale militare ale Ministerului Apărării. În caz de necisitate, la decizia comisiilor medicale militare, militarii, cetăţenii care trec pregătirea militară şi persoanele cărora li s-a constatat invaliditatea de pe urma unor mutilări, traume sau răniri cauzate în timpul exercitării atribuţiilor serviciului militar, pot fi trataţi la instituţii curative civile (private, cooperatiste sau de stat) din  contul Ministerului Apărării.
    Militarii care satisfac serviciul militar prin contract beneficiază de dreptul la asigurarea în condiţii avantajoase cu bilete la sanatorii, case de odihnă, pensiuni şi staţiuni turistice din Republică.
    Drepturile (înlesnirile) prevăzute mai sus se extind asupra militarilor care au satisfăcut serviciul militar prin contract şi sînt trecuţi  în rezervă sau în retragere pentru vechime în muncă, limită de vîrstă sau din motive de sănătate.
    Modul de asigurare a militarilor cu asistenţă medicală şi sanatorială se stabileşte de Ministerul Apărării şi se aprobă de Guvern.
    Costul drumului pentru deplasare la tratament şi retur se achită militarilor din contul Ministerului Apărării.
    Articolul 7. Dreptul la învăţătură.
    Instruirea cetăţenilor în instituţiile de învăţămînt militar este gratuită şi se efectuează în baza contractului între ei şi  Ministerul Apărării.
    Militarii care satisfac serviciul militar prin contract au dreptul să studieze în instituţii de învăţămînt la secţia serală sau fără frecvenţă. Comandantul  (şeful) este obligat să acorde militarului, în baza cererii acestuia, un concediu de scurtă durată, plătit, pentru susţinerea examenelor de concurs sau a sesiunii de examene.
    Militarul care a satisfăcut serviciul militar prin contract timp de 10 ani şi mai mult are dreptul să studieze în instituţia de învăţămînt aleasă, din contul Ministerului Apărării.
    Rezerviştii care se înscriu la instituţii de învăţămînt la secţia serală şi  fără frecvenţă sînt scutiţi de concentrări, în baza cererii depuse, în timpul examenelor de concurs, iar după înmatriculare şi  în timpul sesiunii de examene.
    Cetăţenilor care urmează să fie încorporaţi în serviciul militar în termen (pregătire militară obligatorie) şi care studiază în instituţii de învăţămînt superior, mediu de specialitate, profesional tehnic şi de cultură generală, la secţia de zi şi serală, li se permite amînarea încorporării pînă la absolvirea instituţiei de învătămînt respective.
    Articolul 8. Dreptul la asigurarea de stat.
    Militarii şi cetăţenii care trec pregătirea militară sînt supuşi asigurării de stat obligatoriu, în caz de pierdere a vieţii sau a capacităţii de muncă în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, pe o sumă egală cu suma mijloacelor băneşti de întreţinere pe 10 ani, din contul bugetului militar.
    Modul şi condiţiile de achitare a sumei de asigurare se stabileşte de Ministerul Apărării şi se aprobă de Guvern.
    Articolul 9. Dreptul la asigurare materială.
    Militarii se asigură complet de către stat: cu soldă, cu raţie alimentară şi cu echipament, din contul bugetului militar.
   1. Solda
    Cuantumul soldei militarilor se stabileşte de Ministerul Apărării în dependenţă de grad militar, funcţie şi de vechime în muncă. Solda de funcţie minimă a militarilor care satisfac serviciul militar prin contract nu poate fi mai mică de trei salarii minime stabilite  în Republică. Indexarea soldei militarilor se efectuează în conformitate cu Legea privind indexarea veniturilor băneşti ale populaţiei.    
    Pentru efectivul rezervei chemat la concentrare se păstrează salariul mediu la locul principal de lucru şi se acordă o remunerare bănească din partea Ministerului Apărării.
    2. Raţia alimentară şi echipamentul
    Militarii se asigură gratuit cu raţie alimentară şi cu echipament în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Apărării şi aprobate de Guvern. Totodată, militarii care satisfac serviciul militar prin contract au dreptul ca, în baza cererii depuse, să primească,  în schimbul raţiei alimentare şi al echipamentului, o compensaţie exprimată în bani, produse sau materii prime.
    3. Asigurarea cu spaţiu locativ
    Militarilor care satisfac serviciul militar în termen, efectivului rezervei chemat la concentrare, precum şi cetăţenilor care trec pregătirea militară obligatorie, li se repartizează necondiţionat spaţiu locativ din fondul de cazarmă la locul de satisfacere a  serviciului. Locuinţele de serviciu  trebuie să corespundă normelor stabilite de Ministerul Apărării şi aprobate de Guvern.  
    Militarul care satisface serviciul militar prin contract are dreptul de-a primi, din partea Ministerului Apărării, spaţiu locativ împreună cu membrii familiei sale care locuiesc cu el din momentul angajării în serviciul militar şi pînă la expirarea termenului de serviciu conform contractului  încheiat. În acest caz ofiţerii se asigură cu spaţiu locativ  în termen de un an de la data semnării contractului, sergenţii în termen de trei ani, iar persoanele din efectivul de soldaţi în termen de cinci ani de serviciu militar neîntrerupt.
    În cazul în care militarului angajat prin contract nu i se acordă spaţiu locativ în termenul stabilit şi în condiţiile prevăzute de legislaţie, în perioada de pînă la primirea locuinţei, el are dreptul la compensarea din contul instituţiei în care activează a cheltuielilor pentru închirierea (subînchirierea) unei locuinţe provizorii, în cuantumul prevăzut de contractul de închiriere (subînchiriere) a locuinţei, dar care să nu depăşească salariul de funcţie al chiriaşului.
    [Art.9 pct.3) al.(3) în redacţia LP934 din 14.04.00, MO70/22.06.00 art.509]
    În cazul vechimii de 15 ani şi mai mult în serviciul  militar prin contract Ministerul Apărării este obligat să acorde militarului spaţiu locativ  în conformitate cu normele stabilite de legislaţie cu drept  de proprietate privată.
    [Art. 9 pct.3 alin.5 exclus prin L934/14.04.2000, MO70/22.06.2000 art.509, alin.-7 devin alin.5-6]
    Se suspendă în anul 1997 acţiunea art.9 alin.5 din pct.3 prin L1127/21.03.97, MO25/24.04.97 art.252
    În cazul eliberării militarului din serviciu militar în urma pierderii capacităţii de muncă în timpul executării  atribuţiilor de serviciu, Ministerul apărării este obligat să-i acorde la cerere spaţiu locativ  în conformitate cu normele stabilite de legislaţie sau să-i plătească o compensaţie bănească în schimbul suprafeţei locative ce i se cuvine, indiferent de termenul de serviciu în Forţele Armate.  
    Modul de asigurare a militarului cu spaţiu locativ se stabileşte de Ministerul Apărării şi se aprobă de Guvern.
    4. Asigurarea cu pensii
    Asigurarea cu pensii a militarilor se face în conformitate cu Legea privind asigurarea militarilor cu pensii.
    [Art. 9 pct.4 alin.2 exclus prin L934/14.04.2000, MO70/22.06.2000 art.509]
    Se suspendă alin.2 al pct.4 art.9 prin L209/25.11.98, MO116/30.12.98 art.709
    5. Dreptul la alte feluri de asigurare
    Militarii care satisfac serviciul militar prin contract au dreptul să primească terenuri, indemnizaţii, plăţi unice, compensaţii  băneşti, asigurări, stabilite de Guvern pentru cetăţenii Republicii Moldova, pe baze generale.
    Militarilor din aparatul Ministerului Apărării, precum şi şefilor de state majore şi comandanţilor de unităţi militare, li se instalează telefoane în apartamente în termen de şase luni, iar altor categorii de militari în termen de trei ani de la data acordării spaţiului locativ.
Capitolul III
ASIGURAREA PROTECŢIEI SOCIALE A MEMBRILOR
FAMILIILOR DE MILITARI
    Articolul 10. Dreptul la protecţie socială.
    Membrii familiei  militarului  asupra  cărora  se  extinde efectul prezentei  Legi sînt: soţia (soţul), părinţii şi copiii care se află  în întreţinerea acestuia.
    Membrii familiilor de militar beneficiează de toate drepturile şi libertăţile politice şi sociale ale cetăţenilor Republicii Moldova. Dificultăţile şi lipsurile, condiţionate de specificul serviciului militar prin contract se compensează de către  stat,  stabilindu-li-se privilegii speciale.
    Articolul 11. Dreptul la ocrotirea sănătăţii.
    Membrii familiei militarului care satisface serviciul militar prin contract beneficiază de gratuitatea asistenţei medicale calificate în instituţiile medicale militare ale Ministerului Apărării, de asigurarea în condiţii avantajoase cu bilete la sanatorii, case de odihnă, pensiuni şi la staţiuni turistice din Republică din contul Ministerului Apărării.
    Modul de asigurare cu asistenţă  medicală şi  balneo-climaterică  a membrilor  familiei  militarului  care satiface serviciul  militar  prin contract se determină de Ministerul Apărării şi se aprobă de Guvern.    
Costul drumului,  pentru deplasarea la locul de tratament şi retur a membrilor familiei  militarului care satisface serviciul militar prin contract, se achită din contul Ministerului Apărării.    
    Membrilor salariaţi ai familiei militarului care satisface serviciul militar prin contract se acordă concedii la locul de lucru de către conducerea  întreprinderii, instituţiei şi organizaţiei concomitent cu concediul  militarului pentru a se asigura odihna lor în comun. Pe lîngă acestea, o dată  pe an costul drumului, pentru deplasare la  locul  de odihnă şi retur, li se achită din contul Ministerului Apărării.
    Articolul 12. Dreptul la învăţătură.
    Copiii de vîrstă  preşcolară şi şcolară, în baza cererii depuse de militarii care satisfac serviciul militar prin  contract, se înmatriculează  în modul obligatoriu  în  instituţii  de stat pentru preşcolari şi în şcoli de cultură generală.
    Copiii militarilor care şi-au pierdut viaţa sau capacitatea de muncă în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu se înmatriculează în mod obligatoriu  în instituţii pentru preşcolari, şcoli-internat şi  în instituţii de învăţămînt similare şi se întreţin în ele din contul statului, iar după susţinerea examenelor de admitere în instituţiile de stat de învăţămînt superior şi mediu de specialitate se înmatriculează în afara concursului şi se instruiesc gratuit.
    Articolul 13. Dreptul la plăţi de compensare.
    În cazul morţii violente a  militarului  în timpul satisfacerii serviciului militar prin contract familia lui  primeşte din partea Ministerului Apărării  un  ajutor unic echivalent cu  suma  mijloacelor băneşti de întreţinere pe zece ani ale militarului şi spaţiul locativ în conformitate cu normele stabilite de legislaţie, indiferent de termenul serviciului satisfăcut de militar în Forţele Armate. În acest caz familiei lui i se stabileşte o pensie pentru pierderea întreţinătorului,  în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 14. Dreptul de plasare în cîmpul muncii.
    Membrii familiei militarului care satisface serviciul militar prin contract au dreptul  prioritar la plasare în cîmpul muncii în cazul transferării  lui la un nou loc de lucru şi la recalificare în cazul reducerii statelor sau încetării activităţii  întreprinderii sau instituţiei în care acestia lucrează.  
    În vechimea totală în muncă a membrilor familiei  militarului care satisface serviciul militar prin contract intră şi timpul aflării acestora în localităţile în care s-au deplasat împreună cu el şi unde nu au  avut posibilitatea plasării în cîmpul muncii conform  specialităţii lor.
    Articolul 15. Alte tipuri de protecţie socială.
    În cazul în care militarul, care satisface serviciul militar prin contract în virtutea necesităţii de serviciu sau la dorinţa sa, satisfăcută de comandament, militarul şi familia sa au dreptul să-şi transporte obiectele personale şi casnice pe contul Ministerului Apărării.
    Guvernul şi Ministerul Apărării, organele de autoadministrare locală, întreprinderile,  instituţiile şi organizaţiile pot  stabili şi  alte măsuri de protecţie socială membrilor familiilor de militari.

    Preşedintele
    Republicii Moldova                                  M. SNEGUR

    or. Chişinău,
    17 martie 1992.
    Nr.970-XII.