LC1146/1997
ID intern unic:  311052
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1146
din  09.04.1997
cu privire la completarea Codului penal, Codului de procedură penală
şi Codului cu privire la contravenţiile administrative,
reieşind din Legea privind drepturile copilului
Publicat : 05.06.1997 în Monitorul Oficial Nr. 037     Promulgat : 28.05.1997     Data intrarii in vigoare : 05.06.1997
    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Art. I. - Codul penal, aprobat prin Legea R.S.S. Moldoveneşti din 24 martie  1961 (Veştile Sovietului Suprem alR.S.S. Moldoveneşti, 1961, nr. 10,  art.  41; Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.  8, art.  203;  1993,  nr.  11, art. 343; Monitorul  Oficial  al  Republicii Moldova,  1995, nr. 9, art. 92; 1996, nr. 8-9, art. 82; nr. 40-41,  art. 369), se completează după cum urmează:
    1. Articolul  23  alineatul 4 punctul 2), după  textul  "(alineatele întîi   şi  doi  ale  articolului  207/2);", se  completează  cu  textul "antrenarea  minorilor  în acţiuni militare şi propagarea războiului  în rîndurile lor (articolul 223/2);".
    2. Articolul  88  se  completează  cu punctul  9),  avînd  următorul cuprins:
    "9) săvîrşit, profitînd de neputinţa victimei de a se apăra, -".
    3. Articolul  101  se completează cu partea a doua, avînd  următorul cuprins:
    "Aceleaşi acţiuni săvîrşite asupra minorilor - se pedepsesc cu privaţiune de libertate de pînă la cinci ani."
    4. Codul se completează cu articolele 113/1 şi 223/2,avînd următorul cuprins:
    
"Articolul 113/1. Vînzarea şi traficul de copii  
    Vînzarea şi traficul  de  copii  în orice scop şi  în  orice  formă, inclusiv de către părinţi sau persoane subrogatorii legale, - se pedepsesc cu privaţiune de libertate pe un termen de la trei pînă la opt ani."
    
"Articolul 223/2. Antrenarea minorilor în acţiuni militare
                              şi propagarea războiului în rîndurile lor
    Antrenarea minorilor  care  nu au atins vîrsta de 16 ani în  acţiuni militare şi propagarea războiului în rîndurile lor -
    se pedepsesc  cu  privaţiune de libertate pe un termen de la doi  la  cinci  ani  sau  cu muncă corecţională pe un termen de doi ani,  ori  cu amendă în mărime de pînă la cincizeci de salarii minime."
    Art. II. - În  articolul  107  alineatul 4 al Codului  de  procedură penală,  aprobat  prin  Legea  R.S.S. Moldoveneşti din  24  martie  1961 (Veştile Sovietului Suprem alR.S.S. Moldoveneşti, 1961, nr. 10, art. 42; Veştile  Sovietului Suprem şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti,  1985, nr.  2, art. 12; nr. 9, art. 88; nr. 11, art. 102; 1986, nr. 6, art. 49; 1987,  nr.  8,  art.  108; nr. 11,  art.  142;  Monitorul  Parlamentului Republicii  Moldova, 1992, nr. 8, art. 210; 1993, nr. 4,art. 90; nr. 11, art.  343; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 6, art. 7; nr.  10, art. 88; 1995,nr. 41-42, art. 469; 1996, nr. 8-9, art. 84;  nr. 14-15,  art.  149; nr. 23-24, art. 257; nr. 40-41, art. 369; nr.  46-47, art. 413; Legea nr. 1144-XIII din 9 aprilie 1997), după cifrele "113" se introduc cifrele "113/1,".
    Art. III. - Codul   cu  privire  la  contravenţiile  administrative, aprobat  prin  Legea  R.S.S. Moldoveneşti din 29  martie  1985  (Veştile Sovietului  Suprem  şi ale Guvernului R.S.S. Moldoveneşti, 1985, nr.  3, art.  41; Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1993, nr. 4,  art. 90; Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 61-62, art. 603), se completează după cum urmează:
    1. Articolul  41  se completează cu partea a doua,  avînd  următorul cuprins:
    "Aceleaşi acţiuni  săvîrşite  asupra  minorilor -  atrag  după  sine aplicarea unei amenzi de pînă la douăzeci de salarii minime."
    2. După articolul 41/2, se introduce articolul 41/3, avînd următorul cuprins:
    "Articolul 41/3. Antrenarea minorilor la munci ce prezintă
                            pericol pentru sănătatea lor
    Antrenarea minorilor   la  executarea  oricăror  munci  ce  prezintă pericol  pentru  sănătatea lor ori servesc drept piedică în procesul  de instruire,   ori  prejudiciază  dezvoltarea  lor  fizică,  intelectuală, spirituală şi socială - atrage după sine  aplicarea  unei  amenzi  de pînă  la  douăzeci  de salarii minime."
    3. Denumirea   şi   dispoziţia  articolului  170,   după   cuvintele "îndatoririlor de", se completează cu cuvîntul "supraveghere,".
    Art. IV. - Guvernul, în termen de trei luni:
    va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege;
    va asigura revizuirea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor normative care contravin prezentei legi.
    Art. V. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                               Dumitru MOŢPAN
    Chişinău, 9 aprilie 1997.
    Nr. 1146-XIII.