LPA1156/2000
ID intern unic:  311059
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1156
din  26.06.2000
cu privire la participarea Republicii Moldova la operaţiunile
internaţionale de menţinere a păcii
Publicat : 30.11.2000 în Monitorul Oficial Nr. 149-151     art Nr : 1106

    Abrogată prin LP219 din 03.12.15, MO25-30/05.02.16 art.57


    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
Prezenta lege determină modul de participare a Forţelor de menţinere a păcii ale Republicii Moldova la operaţiunile internaţionale de pacificare, precum şi modalitatea constituirii şi instruirii acestor forţe.
Articolul 1. Noţiuni de bază
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
menţinerea păcii şi securităţii internaţionale - prevenirea, limitarea, moderarea sau încetarea ostilităţilor între state sau în interiorul unui stat prin implicarea unei terţe părţi, autorizată de către organismele internaţionale abilitate, aceste acţiuni fiind organizate şi conduse de către comunitatea internaţională prin folosirea unor forţe multinaţionale de militari, poliţişti şi civili pentru susţinerea procesului de soluţionare politică a conflictelor şi restaurarea păcii;
forţe de menţinere a păcii (de pacificare) - contingentul militar (personalul militar şi de poliţie) destinat participării la operaţiunile de menţinere a păcii şi securităţii internaţionale. Personalul militar poate participa la asemenea operaţiuni fie în calitate de militari ai subdiviziunilor completate după principiul multinaţional, fie în detaşament (medical sau cu altă destinaţie), fie în subdiviziuni (pluton, companie, batalion) sau unităţi aparte (batalion independent, brigadă). Subdiviziunile şi unităţile militare pot fi detaşate în componenţă deplină sau completate în unităţi la locul desfăşurării operaţiunii. Componenţa participanţilor depinde de proporţiile conflictului şi este stabilită în mandatul corespunzător;
operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii (de pacificare) - acţiuni de securitate colectivă, autorizate de către organismele internaţionale abilitate, efectuate cu consimţămîntul părţilor beligerante şi menite să asigure respectarea unui armistiţiu negociat şi să contribuie la crearea premiselor de susţinere a eforturilor diplomatice în vederea stabilirii în zona de conflict a unei păci durabile şi prevenirii unor noi conflicte internaţionale sau interne, precum şi în scopul asigurării securităţii cetăţenilor, respectării drepturilor lor şi acordării de asistenţă la lichidarea consecinţelor conflictelor armate;
mandat - asigurarea juridică a amplasării forţelor de menţinere a păcii. Prevederile mandatului se bazează pe principiile Cartei O.N.U., pe rezultatele negocierilor cu părţile implicate în conflict, inclusiv cu guvernul ţării care a acceptat forţele de pacificare, precum şi cu guvernele ţărilor care şi-au declarat disponibilitatea de a participa la operaţiunea internaţională de menţinere a păcii.
Articolul 2. Principiile de participare a Republicii Moldova
                    la operaţiunile internaţionale de menţinere a păcii
(1) Principiile de participare a Republicii Moldova la operaţiunile internaţionale de menţinere a păcii derivă din interesele fundamentale ale ţării şi din angajamentele ei internaţionale, prevalînd următoarele aspecte:
a) operaţiunile internaţionale de menţinere a păcii se desfăşoară cu mandatul O.N.U sau O.S.C.E, după ce se determină statutul forţelor internaţionale de pacificare;
b) Republica Moldova exclude participarea directă la operaţiunile internaţionale de impunere a păcii.
(2) Reperele esenţiale pentru adoptarea de către Republica Moldova a oricărei decizii în acest domeniu sînt:
a) consimţămîntul părţilor aflate în conflict de a primi contingentul multinaţional de pacificare; încheierea şi intrarea în vigoare a unui acord de încetare a focului între părţile beligerante;
b) existenţa unui mandat internaţional clar şi aplicabil;
c) finalizarea pregătirii multilaterale a Forţelor de menţinere a păcii ale Republicii Moldova pentru misiunea de menţinere a păcii, în conformitate cu caracterul acesteia.
Articolul 3. Componenţa Forţelor de menţinere a păcii
                   ale Republicii Moldova
În componenţa Forţelor de menţinere a păcii ale Republicii Moldova se selectează specialişti militari, colaboratori de poliţie şi formaţiuni militare ale forţelor armate ale ţării (unităţi şi subdiviziuni militare cu armamentul, tehnica militară şi mijloacele de susţinere şi asigurare logistică corespunzătoare).
Articolul 4. Temeiurile juridice de participare a
                          Republicii Moldova la operaţiunile
                          internaţionale de menţinere a păcii
(1) Drept temei juridic internaţional pentru participarea Republicii Moldova la operaţiunile internaţionale de menţinere a păcii serveşte Carta O.N.U. (cap.V-VII).
(2) Drept temei juridic intern pentru participarea Republicii Moldova la operaţiunile internaţionale de menţinere a păcii serveşte Constituţia Republicii Moldova şi prezenta lege.
Articolul 5. Luarea deciziei privind participarea
                         Republicii Moldova la operaţiuni internaţionale
                         de menţinere a păcii
(1) Hotărîrea privind trimiterea contingentului militar al Republicii Moldova peste hotare pentru participare la o operaţiune internaţională de menţinere a păcii se adoptă de către Parlament, la propunerea Preşedintelui Republicii Moldova, Comandant Suprem al forţelor armate.
(2) Propunerea, înaintată spre examinare Parlamentului de către Preşedintele Republicii Moldova, va conţine date privind teritoriul unde va acţiona contingentul militar detaşat, sarcinile şi efectivul acestuia, genul şi compunerea armamentului din dotare, subordonarea, termenul de aflare în misiune şi modalitatea de prelungire a acestuia, ordinea de rotaţie a efectivului şi condiţiile revenirii în ţară.
(3) Deciziile privind detaşarea, în mod individual, a specialiştilor militari şi a colaboratorilor de poliţie în vederea participării la operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii şi privind rechemarea acestora se adoptă de către autorităţile de resort (Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate).
(4) Preşedintele Republicii Moldova decide rechemarea Forţelor de menţinere a păcii ale Republicii Moldova în cazul în care situaţia politico-militară internaţională suferă schimbări condiţionate de nerespectarea prevederilor acordului cu privire la statutul forţelor internaţionale de pacificare, precum şi a prevederilor Cartei O.N.U.
(5) Preşedintele Republicii Moldova informează Parlamentul despre deciziile luate.
Articolul 6. Contingentul militar al Forţelor de menţinere
                   a păcii ale Republicii Moldova
(1) Contingentul militar al Forţelor de menţinere a păcii ale Republicii Moldova se constituie în componenţa forţelor armate, în scopul instruirii adecvate a personalului militar pentru participare la operaţiunile internaţionale de pacificare.
(2) Contingentul militar se completează, pe principii benevole, cu persoane care îşi îndeplinesc serviciul militar pe bază de contract.
(3) Selecţia candidaţilor pentru contingentul militar se face conform rezultatelor examenului medical, prin care se certifică aptitudinea acestora pentru executarea unor misiuni specifice.
(4) Modalitatea formării, structura şi efectivul contingentului militar al Forţelor de menţinere a păcii ale Republicii Moldova se aprobă de către Comandantul Suprem al forţelor armate ale ţării.
Articolul 7. Instruirea Forţelor de menţinere a păcii
                   ale Republicii Moldova
(1) Efectivul Forţelor de menţinere a păcii ale Republicii Moldova este instruit în baza unui program special, elaborat de Ministerul Apărării.
(2) Personalul de poliţie şi alte cadre sînt instruite de către ministerele şi departamentele de resort, instrucţiunile finale primindu-le la Ministerul Afacerilor Externe.
Articolul 8 Asigurarea financiară a Forţelor de menţinere
                    a păcii ale Republicii Moldova
(1) Cheltuielile destinate instruirii, dotării, întreţinerii şi salarizării contingentului militar al Forţelor de menţinere a păcii ale Republicii Moldova, în perioada pregătirii pentru operaţiunile internaţionale de pacificare şi a participării la acestea, se efectuează din contul bugetului Ministerului Apărării, precum şi din mijloacele alocate de instituţiile şi organizaţiile internaţionale. Cheltuielile pentru întreţinerea altor specialişti antrenaţi în operaţiunile internaţionale de menţinere a păcii se efectuează din mijloacele alocate Ministerului Afacerilor Externe pentru activităţi internaţionale.
(2) Mijloacele alocate de instituţiile şi organizaţiile internaţionale pentru pregătirea Forţelor de menţinere a păcii ale Republicii Moldova şi participarea lor la operaţiunile de pacificare, precum şi pentru recuperarea cheltuielilor aferente acestor activităţi, se transferă pe contul Ministerului Apărării şi se utilizează de către acesta conform destinaţiei.
Articolul 9. Protecţia socială şi juridică a personalului
                   Forţelor de menţinere a păcii ale Republicii
                   Moldova
(1) Personalul Forţelor de menţinere a păcii ale Republicii Moldova, în timpul aflării sale în misiunea de pacificare, se bucură de statutul, privilegiile şi imunităţile personalului O.N.U. în conformitate cu Convenţia asupra privilegiilor şi imunităţilor Naţiunilor Unite şi Convenţia cu privire la privilegiile şi imunităţile instituţiilor specializate, adoptate de către Adunarea Generală O.N.U., respectiv, la 13 februarie 1946 şi 21 noiembrie 1947, în privinţa aderării la care Parlamentul Republicii Moldova a adoptat hotărîrile respective.
(2) Garanţiile şi compensaţiile pentru persoanele din componenţa Forţelor de menţinere a păcii ale Republicii Moldova şi pentru membrii familiilor lor, inclusiv asigurarea obligatorie a vieţii şi sănătăţii, se stabilesc şi se asigură prin hotărîre de Guvern, în conformitate cu legislaţia.
(3) Vechimea în muncă a personalului Forţelor de menţinere a păcii ale Republicii Moldova pentru perioada aflării lui în misiune se calculează în mod preferenţial: o lună de aflare în misiune echivalînd cu 3 luni.
(4) Garanţiile sociale şi juridice, prevăzute de prezenta lege, nu se acordă persoanelor din componenţa contingentului Forţelor de menţinere a păcii ale Republicii Moldova care au dezertat din locul de dislocare pentru executarea misiunii, nici persoanelor care au comis infracţiuni.
Articolul 10. Dispoziţii finale şi tranzitorii
(1) Acţiunea prezentei legi nu se extinde asupra dreptului inalienabil al Republicii Moldova la apărare individuală şi colectivă în caz de respingere a unui atac armat, în conformitate cu cap.VII art.51 din Carta O.N.U.
(2) Guvernul, în termen de 6 luni:
va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege;
va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                       Dumitru DIACOV

Chişinău, 26 iulie 2000.
Nr. 1156-XIV.