LPM851/1996
ID intern unic:  311519
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 851
din  29.05.1996
privind expertiza ecologică
Publicat : 08.08.1996 în Monitorul Oficial Nr. 52-53     art Nr : 494     Data intrarii in vigoare : 08.08.1996
    MODIFICAT
   
LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443
    LP86 din 29.05.14, MO174-177/04.07.14 art.393; în vigoare 04.01.15
    LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498
   
LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443
   
LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376
   
LP202-XVI din 26.07.07, MO141-145/07.09.07 art.599
    LP59-XV din 21.02.03, MO56-58/28.03.03 art.247
    LP543-XV din 12.10.01, MO141-143/22.11.01 art.1095
    LP454-XV din 30.07.01, MO141-143/22.11.01 art.1089

NOTĂ:
     În titlul legii, cuvintele „şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător” se exclud prin LP86 din 29.05.14, MO174-177/04.07.14 art.393; în vigoare 04.01.15
     În cuprinsul legii, cuvintele "autoritatea centrală pentru mediu" se substituie prin cuvintele "autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu".Parlamentul adoptă prezenta lege.
Prezenta lege stabileşte, în conformitate cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, cu Legea privind protecţia mediului înconjurător şi cu alte acte legislative în vigoare, scopurile, sarcinile şi principiile expertizei ecologice, precum şi regulile de bază privind organizarea şi efectuarea acesteia.
   
[Preambul modificat prin LP86 din 29.05.14, MO174-177/04.07.14 art.393; în vigoare 04.01.15]
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Noţiuni principale
În sensul prezentei legi se definesc următoarele noţiuni principale:
activităţi economice complexe şi potenţial periculoase pentru mediul înconjurător - activităţi, a căror desfăşurare necesită aplicarea tehnologiilor nou-elaborate, folosirea resurselor naturale, care pot duce la degradarea mediului înconjurător, la apariţia situaţiilor excepţionale, la crearea condiţiilor nefavorabile pentru viaţa oamenilor, la distrugerea florei, faunei şi solului;
activităţi economice preconizate - orice activitate planificată sau proiectată care presupune folosirea resurselor naturale şi în procesul căreia se modifică peisajul, se amplasează în mediul înconjurător deşeuri, se emană noxe şi/sau se deversează substanţe poluante şi care poate provoca modificarea stării mediului înconjurător şi componentelor naturii;
 autoritatea centrală pentru resursele naturale şi mediu - autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale şi cu protecţia mediului înconjurător;
  [Art.1 noţiunea în redacţia LP454-XV din 30.07.01, MO141/22.11.01 art.1089]
beneficiarul documentaţiei - persoana fizică sau juridică care prezintă documentaţia pentru expertizare şi/sau realizează în baza acesteia o activitate economică preconizată;
biocenoză - totalitatea populaţiilor de plante, animale şi microorganisme care se află  în relaţii determinate de interacţiune între ele şi cu biotopul;
cazuri de avarie - cazuri de perturbare a proceselor tehnologice, avînd ca rezultat apariţia factorilor de leziune pentru personalul întreprinderii, populaţia din zona de influenţă a întreprinderii, precum şi pentru mediul înconjurător;
componente ale naturii - elementele şi condiţiile naturale ale Terei: aerul, apele de suprafaţă şi apele freatice, solul şi subsolul, rocile, masivele muntoase, lumea vegetală şi fiinţele vii;
desecare - complex de măsuri hidrotehnice şi agrotehnice  aplicate pentru eliminarea parţială a apei din sol;
documentaţie completă - documentaţia de proiect şi planificare, al cărei volum şi conţinut corespund documentelor  normative în construcţii, inclusiv anexele şi avizele necesare;
documente de urbanism şi amenajare a teritoriului - ansamblul documentelor, elaborate şi aprobate în modul stabilit, referitoare la un teritoriu determinat, care conţin analiza situaţiei existente şi stabilesc obiectivele, acţiunile şi  măsurile în domeniul  urbanismului şi amenajării teritoriului;
echilibru ecologic - ansamblul stărilor unui ecosistem, a cărui dinamică asigură stabilitatea structurii şi funcţiilor acestuia;
 ecosistem - orice complex dinamic al comunităţilor de plante, animale şi  microorganisme şi mediul lor ambiant, aflate într-o permanentă interacţiune funcţională;
expertiză ecologică - gen de activitate îndomeniul protecţiei mediului înconjurător, constînd în aprecierea prealabilă a influenţei activităţilor economice preconizate asupra stării mediului, a corespunderii parametrilor acestor activităţi actelor legislative şi altor acte normative, normelor şi standardelor în vigoare;
extinderea obiectelor - construcţia obiectelor auxiliare şi extinderea unor secţii ale întreprinderii în funcţiune în scopul creării unor capacităţi de producţie suplimentare;
fond genetic - integritatea speciilor  vegetale şi  animale, asociaţiilor şi biocenozelor naturale în totalitatea particularităţilor lor genetice;
[Art.1 noțiunea "impactul asupra mediului înconjurător" exclusă prin LP86 din 29.05.14, MO174-177/04.07.14 art.393; în vigoare 04.01.15]
mediu înconjurător - totalitatea elementelor naturale şi tehnogene;
regim de protecţie - reglementarea activităţii economice în scopul protecţiei complexului natural şi conservării componentelor naturii pentru asigurarea funcţionării normale a ecosistemelor;
 zonă de protecţie a rîurilor şi bazinelor de apă - teritoriu cu dimensiuni stabilite, aferent obiectului acvatic, destinat protecţiei apelor de suprafaţă contra poluării, epuizării şi/sau  înnămolirii, în perimetrul căruia activitatea economică este supusă restricţiilor.
Articolul 2. Subiectele expertizei ecologice
(1) Expertiza ecologică se efectuează de autoritatea centrală pentru mediu, de alte organe centrale de specialitate ale administraţiei publice sau de asociaţiile obşteşti, în modul stabilit de prezenta lege şi de alte acte normative în domeniu.
(2) Expertiza ecologică de stat este atribuţia exclusivă a autorităţii centrale pentru mediu, care dispune efectuarea ei de subdiviziunile sale structurale şi /sau de organizaţiile din subordine ce constituie sistemul expertizei ecologice de stat.
(3) Expertiza ecologică departamentală este efectuată de ministere şi departamente în organizaţiile şi întreprinderile din subordine.
(4) Expertiza ecologică obştească se organizează şi se  efectuează de asociaţiile obşteşti în conformitate cu capitolul III din prezenta lege.
(5) Pînă la aprobarea de autoritatea centrală pentru mediu, rezultatele expertizelor ecologice departamentale şi  obşteşti au caracter de recomandare.
Articolul 3. Scopurile expertizei ecologice
Expertiza ecologică a documentaţiei pentru obiectele şi activităţile economice preconizate, la etapa de planificare şi proiectare, se efectuează în scopul:
a) adoptării unor decizii argumentate şi aprobării actelor care prevăd utilizarea resurselor naturale şi măsuri de protecţie a mediului înconjurător şi componentelor lui;
b) prevenirii sau minimizării eventualului impact direct, indirect sau cumulativ al obiectelor şi activităţilor economice preconizate asupra mediului înconjurător, componentelor lui, ecosistemelor şi sănătăţii populaţiei;
c) menţinerii echilibrului ecologic, fondului genetic şi biodiversităţii, creării condiţiilor optime de viaţă pentru oameni;
d) corelării  dezvoltării social-economice cu capacităţile ecosistemelor.
Articolul 4. Sarcinile sistemului expertizei ecologice
                         de stat
Sarcinile de bază ale sistemului expertizei ecologice de stat sînt:
a) asigurarea expertizării ecologice a proiectelor de acte legislative, a documentaţiei de proiect şi planificare şi a altor materiale în termenele prevăzute de prezenta lege şi  întocmirea avizelor respective conform prescripţiilor documentelor normative;
b) generalizarea practicii expertizării ecologice a materialelor prezentate şi elaborarea propunerilor privind  perfecţionarea modalităţilor de efectuare a acesteia;
c) asigurarea controlului asupra aplicării corecte de către beneficiarii şi executanţii documentaţiei de proiect şi planificare a dispoziţiilor actelor legislative şi ale altor acte normative în vigoare, precum şi a normelor şi instrucţiunilor în domeniu;
d) analiza tendinţelor şi practicii expertizării  ecologice din alte ţări şi valorificarea experienţei mondiale în acest domeniu;
e) asigurarea metodologică a activităţii organelor de expertiză ale ministerelor, departamentelor şi organizaţiilor privind protecţia mediului înconjurător.
Articolul 5. Principiile de bază ale expertizei ecologice
Principiile de bază ale expertizei ecologice sînt:
a) prezumţia că orice activitate economică  sau altă activitate materială preconizată care  presupune utilizarea  resurselor  naturale poate dăuna mediului;
b) efectuarea în mod obligatoriu a expertizei ecologice de stat înainte de adoptarea deciziilor privind realizarea obiectelor;
c) aprecierea complexă a influenţei activităţii economice preconizate asupra mediului înconjurător;
d) fundamentarea ştiinţifică, obiectivitatea  şi  legalitatea avizelor expertizei ecologice;
e) transparenţa, participarea asociaţiilor obşteşti şi  luarea  în considerare a opiniei publice.
Articolul 6.  Documentaţia de proiect şi planificare
                    pentru obiectele şi activităţile economice
                    preconizate, supusă expertizei ecologice
                          de stat
(1) Expertiza ecologică de stat este obligatorie pentru documentaţia de proiect şi planificare privind obiectele şi activităţile economice preconizate care influenţează sau pot influenţa asupra stării mediului înconjurător şi/sau prevăd  folosirea resurselor naturale, indiferent de destinaţie, amplasare, tipul de proprietate şi subordonarea acestor obiecte, volumul investiţiilor capitale, sursa de finanţare şi modul de execuţie a lucrărilor de construcţii.
(2) Sînt supuse în mod obligatoriu expertizei ecologice de stat:
a) proiectele de acte legislative şi de alte acte normative, instrucţiunile, normativele şi metodologiile, regulamentele şi standardele referitoare la starea mediului şi/sau care reglementează activităţile potenţial periculoase pentru mediul  înconjurător, folosirea resurselor naturale şi protecţia mediului înconjurător;
b) proiectele convenţiilor internaţionale, proiectele contractelor de concesiune care prevăd folosirea resurselor naturale ale Republicii Moldova;
 c) noile proiecte, programe, planuri, scheme, strategii şi concepţii, vizînd:    
- dezvoltarea economică şi socială a Republicii  Moldova, a anumitor zone, raioane, municipii, oraşe, sate;
- ocrotirea naturii în ansamblu pe ţară şi pe teritorii aparte;
- reconstrucţia municipiilor, oraşelor, satelor;
- alimentarea cu căldură, apă, gaze, energie electrică;
- construcţia sistemelor de canalizare ale localităţilor;
- urbanismul şi amenajarea teritoriului în localităţile urbane  şi rurale;
– activitățile planificate în sensul Legii privind evaluarea impactului asupra mediului, inclusiv cele care pot afecta starea mediului înconjurător în statele limitrofe, determinate de Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier la care Republica Moldova este parte;
- construcţia căilor de comunicaţie rutieră, feroviară, fluvială, reconstrucţia albiilor rîurilor, construcţiilor hidrotehnice, sistemelor de irigare şi de desecare, construcţia sistemelor de combatere a eroziunilor şi salinizării solului ;
- explorarea şi exploatarea  subsolului, inclusiv  în zonele cu regim de protecţie a apelor;
- plantarea viţei de vie şi livezilor în zonele cu regim de protecţie a apelor;
- producerea şi distrugerea pesticidelor şi altor substanţe toxice;
- amplasarea şi amenajarea platformelor pentru deşeuri industriale, menajere, agricole şi reziduuri toxice, construcţia sau amplasarea instalaţiilor de prelucrare, neutralizare sau distrugere a acestor deşeuri şi reziduuri;
   
[Art.6 al.(2), lit.c) modificată prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
   
[Art.6 al.(2), lit.c) modificat prin LP59-XV din 21.02.03, MO56/28.03.03 art.247]
Capitolul II
SISTEMUL EXPERTIZEI ECOLOGICE DE STAT
Articolul 7. Sistemul expertizei ecologice de stat
(1) Sistemul expertizei ecologice de stat este constituit  din subdiviziunile structurale ale autorităţii centrale pentru mediu şi din organizaţiile subordonate acesteia.
(2) Dirijarea  metodologică privind organizarea  şi efectuarea expertizei ecologice de stat se pune în sarcina  Direcţiei expertiză ecologică de stat a autorităţii centrale pentru mediu.
 (3) Corpul de experţi din sistemul expertizei ecologice de stat se constituie, pentru fiecare componentă a mediului, din experţi ecologi care au studii superioare, o experienţă de muncă în specialitate de cel puţin 5 ani şi care sînt atestaţi de comisia de atestare.
    [Art.7 al.(3) modificat prin LP59-XV din 21.02.03, MO56/28.03.03 art.247]
(4) Expertiza ecologică de stat a proiectelor actelor legislative şi a altor acte normative, prevăzute la art.6, precum şi a documentaţiei de proiect şi planificare pentru obiectele şi activităţile economice complexe şi potenţial periculoase pentru mediu, inclusiv a celor ce necesită cercetări ştiinţifice speciale suplimentare şi implementarea noilor tehnologii industriale, se efectuează cu concursul Comisiei mixte de experţi ecologi, care se instituie pe lîngă autoritatea centrală pentru mediu. În componenţa acestei comisii se includ savanţi şi specialişti de înaltă calificare, experţi ai Ministerului Sănătăţii, Ministerului Economiei, Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale şi ai altor structuri statale interesate, cu consimţămîntul acestora şi de comun acord cu instituţiile respective. Membrii Comisiei mixte de experţi ecologi au aceleaşi obligaţii şi răspunderi ca şi experţii ecologi de stat.
    [Art.7 al.(4) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
(5) Structura, componenţa şi modul de organizare a activităţii sistemului expertizei ecologice de stat, precum şi modul de creare şi funcţionare a Comisiei mixte de experţi ecologi se stabilesc prin regulamentele respective, aprobate de autoritatea centrală pentru mediu.
Articolul 8. Independenţa experţilor ecologi de stat
                   şi răspunderea lor în faţa legii
(1) La adoptarea deciziilor, comportate de exercitarea funcţiilor, experţii ecologi de stat sînt independenţi, călăuzindu-se numai de legislaţia în vigoare, inclusiv de Legea privind protecţia mediului înconjurător, de prezenta lege şi de alte acte normative privind protecţia mediului  înconjurător, precum şi de standardele privind ecologia, de documentele normative în construcţii.
(2) Experţii ecologi de stat poartă răspundere, conform legislaţiei în vigoare, pentru corectitudinea aprecierii documentaţiei prezentate spre expertizare, calitatea avizului, respectarea termenelor de avizare, respectarea legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător, precum şi pentru păstrarea secretelor de stat, comerciale şi/sau altor secrete, apărate de lege, care se conţin în materialele prezentate pentru efectuarea expertizei ecologice de stat.
   
[Art.8 al.(2) modificat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
(3) Obstrucţionarea organizării şi efectuării expertizei ecologice de stat, precum şi realizarea activităţilor economice preconizate ce nu corespund documentaţiei avizate pozitiv de organul respectiv al sistemului expertizei ecologice de stat, precum şi orice tentativă a persoanelor fizice sau juridice de a exercita  presiuni asupra experţilor ecologi de stat, se sancţionează conform legislaţiei  în vigoare.
(4) Reprezentanţii beneficiarului sau elaboratorului proiectului, reprezentanţii ministerelor, departamentelor şi organizaţiilor, al căror domeniu de activitate include obiectul expertizat, precum şi cetăţenii care se află în relaţii de muncă contractuale cu beneficiarul sau elaboratorul proiectului nu pot participa în calitate de experţi la efectuarea expertizei ecologice de stat.
Capitolul III
EXPERTIZA ECOLOGICĂ OBŞTEASCĂ
Articolul 9. Organizarea şi efectuarea expertizei
                    ecologice obşteşti
(1) Expertiza ecologică obştească se organizează şi se efectuează din iniţiativa asociaţiilor obşteşti oficial  înregistrate, care au profilul protecţiei mediului înconjurător şi al căror statut prevede efectuarea expertizei ecologice obşteşti.
(2) Expertiza ecologică obştească poate fi efectuată pentru toate proiectele, documentele şi activităţile economice preconizate, cu excepţia proiectelor sau a unor părţi ale acestora ce ţin de domeniul securităţii statului, şi/sau conţin secrete de stat, comerciale şi/sau alte secrete apărate de lege.
(3) Expertiza ecologică obştească poate fi efectuată înainte de expertiza ecologică de stat sau concomitent cu aceasta.
Articolul 10. Drepturile cetăţenilor şi asociaţiilor
                     obşteşti în domeniul organizării expertizei
                     ecologice obşteşti
Cetăţenii şi asociaţiile obşteşti au dreptul:
a) să înainteze organelor sistemului expertizei ecologice de stat propuneri şi obiecţii privind proiectele obiectelor economice concrete, noile activităţi şi tehnologii;
b) să solicite organelor sistemului expertizei ecologice de stat informaţii  privind rezultatele expertizării  noilor obiecte şi activităţi economice preconizate;
c) să organizeze expertiza ecologică obştească a documentaţiei de proiect şi planificare pentru obiectele economice noi şi potenţial periculoase pentru mediul înconjurător.
Articolul 11. Drepturile asociaţiilor obşteşti în domeniul
                      efectuării expertizei ecologice obşteşti
Asociaţiile obşteşti care efectuează expertiza ecologică obştească au dreptul:
a) să primească de la beneficiar, în volum deplin, documentaţia de proiect, iar în cazul  în care aceasta conţine secrete comerciale şi/sau alte secrete apărate de lege (cu excepţia secretelor de stat), în volumul care nu permite divulgarea acestor secrete;
    [Art.11 lit.a) modificată prin LP86 din 29.05.14, MO174-177/04.07.14 art.393; în vigoare 04.01.15]
b) să ia cunoştinţă de documentaţia tehnico-normativă cu privire la efectuarea expertizei ecologice de stat;
c) să participe, prin reprezentanţii săi, la şedinţele comisiilor de experţi la care se iau în  dezbatere avizele expertizei ecologice obşteşti.
Articolul 12. Condiţiile de efectuare a expertizei
                     ecologice obşteşti
  (1) Expertiza ecologică obştească se efectuează în baza cererii depuse de asociaţia obştească respectivă la organul administraţiei publice locale. În decurs de 7 zile, organul administraţiei publice locale informează oficial asociaţiile obşteşti, care au depus cererea, asupra deciziei luate. În cazul în care au depus cerere două sau mai multe asociaţii obşteşti, se creează o comisie unică de experţi  care efectuează expertiza ecologică obştească.
(2) Cererile asociaţiilor obşteşti vor cuprinde: denumirea, sediul, copia de pe statutul asociaţiei obşteşti, componenţa comisiei de experţi, informaţia despre obiectul expertizei ecologice obşteşti şi termenele expertizării.
(3) Asociaţiile obşteşti care efectuează expertiza ecologică sînt obligate să informeze populaţia din zona  în care urmează să  fie amplasat obiectul despre începutul şi rezultatele expertizei efectuate.
Articolul 13. Refuzul de a înregistra cererea de efectuare
                     a expertizei ecologice obşteşti
(1) Înregistrarea cererii de efectuare a expertizei ecologice obşteşti se refuză numai în cazurile în care:
a) expertiza ecologică obştească a fost efectuată anterior de două ori şi ulterior în proiect nu au fost introduse schimbări esenţiale;
b) se intenţionează să se expertizeze documentaţia de proiect şi planificare pentru obiectele  legate de securitatea statului şi/sau informaţia despre care constituie secret de stat, comercial şi/sau  alt secret apărat de lege;
c) statutul asociaţiei obşteşti nu prevede acest gen de activitate;
d) se încalcă cerinţele de prezentare a cererii prevăzute la art.12 din prezenta lege.
(2) Persoanele cu funcţii de răspundere din organele administraţiei publice locale poartă răspundere pentru refuzul neîntemeiat de a înregistra cererea de efectuare a expertizei ecologice obşteşti.
Articolul 14. Avizul expertizei ecologice obşteşti
(1) Avizul  expertizei ecologice obşteşti  are caracter de recomandare şi poate avea putere juridică numai după aprobarea lui de organele sistemului expertizei ecologice de stat.
(2) Avizul expertizei ecologice obşteşti poate fi publicat în presă, remis organelor administraţiei publice locale, ministerelor şi departamentelor, beneficiarilor proiectelor expertizate şi organelor sistemului expertizei ecologice de stat.
[Capitolul IV abrogat prin LP86 din 29.05.14, MO174-177/04.07.14 art.393; în vigoare 04.01.15]
   
[Capitolul IV modificat prin LP59-XV din 21.02.03, MO56/28.03.03 art.247]
    [Capitolul IV modificat prin LP454-XV din 30.07.01, MO141/22.11.01 art.1089]
Capitolul V
ORGANIZAREA EXPERTIZEI ECOLOGICE DE STAT
Articolul 18. Prezentarea documentaţiei pentru
                     efectuarea expertizei ecologice de
                           stat
(1) Beneficiarul prezintă, pentru examinare, organului respectiv al sistemului expertizei ecologice de stat documentaţia completă privind activitatea economică preconizată, în modul stabilit de către autoritatea centrală pentru mediu.
(2) Documentaţia de proiect şi planificare prezentată trebuie să corespundă normativelor în vigoare şi să conţină autorizaţiile prealabile ale organului administraţiei publice locale şi ale organizaţiilor interesate referitoare la amplasarea şi asigurarea tehnică a obiectului proiectat, precum şi avizele organelor de supraveghere  şi  control de stat privind desfăşurarea activităţii economice preconizate.
(3) Expertiza ecologică de stat se efectuează ţinîndu-se cont de avizele centrelor de igienă şi epidemiologie ale Ministerului Sănătăţii şi de avizele altor organe de supraveghere şi control de stat.
(4) Pentru obiectele care presupun modificări ale mediului înconjurător sau ale unor componente ale acestuia, împreună cu documentaţia de proiect, beneficiarul prezintă documentul de confirmare a acordului populaţiei, care locuieşte în perimetrul zonei de protecţie sanitară a obiectului respectiv, privind amplasarea acestuia sau implementarea unor procese tehnologice. Documentul menţionat se întocmeşte în baza colectării semnăturilor sau a procesului-verbal al adunării locuitorilor din zona de protecţie sanitară.
[Art.18 al.(4) introdus prin LP59-XV din 21.02.03, MO56/28.03.03 art.247; al.(4)-(7) devin al.(5)-(8)]
(5) Expertiza ecologică de stat a documentaţiei de proiect şi planificare în domeniul, urbanismului şi amenajării teritoriului se efectuează înainte de examinarea finală a documentaţiei în ansamblu.
   
[Art.18 al.(5) modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
    [Art.18 al.(5) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
[Art.18 al.(6) abrogat prin LP86 din 29.05.14, MO174-177/04.07.14 art.393; în vigoare 04.01.15]
(7) Documentaţia prezentată pentru prima dată pentru efectuarea expertizei ecologice de stat trebuie să fie însoţită de documentul bancar care face dovada vărsării la bugetul de stat a sumei ce constituie cheltuielile legate de efectuarea expertizei, calculată  în conformitate cu metodologia aprobată  de  autoritatea  centrală  pentru mediu.
(8) Se scutesc de plata pentru efectuarea expertizei ecologice de stat beneficiarii documentaţiei de proiect şi planificare pentru obiectele finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.
Articolul 19. Examinarea documentaţiei de proiect
                           şi planificare
(1) Documentaţia de proiect şi planificare, prezentată pentru efectuarea expertizei ecologice de stat, este supusă unei examinări complexe, în cadrul căreia se iau în considerare factorii ecologici, economici şi sociali, se studiază riguros variantele de soluţii tehnice menite să asigure îndeplinirea cerinţelor ecologice, armonizate cu particularităţile regionale, şi menţinerea stabilităţii ecosistemelor naturale în contextul unui eventual impact, pe întreaga perioadă de desfăşurare a activităţii economice preconizate, inclusiv construcţia obiectului, exploatarea, demolarea sau lichidarea acestuia.
(2) În procesul examinării documentaţiei prezentate se verifică următoarele aspecte:
a) gradul de exactitate a evaluării impactului activităţii economice preconizate asupra mediului înconjurător;
b) motivarea necesităţii de realizare a activităţii economice preconizate pe terenul ales şi a modului de desfăşurare a acestei activităţi;
c) caracterul soluţiilor tehnice, inginereşti, arhitectural-urbanistice, precum şi al propunerilor privind folosirea materiei prime, resurselor energetice şi naturale;
d) suficienţa şi eficacitatea măsurilor prevăzute pentru evitarea cazurilor de avariere a utilajelor şi de poluare a mediului înconjurător, precum şi pentru intervenţiile de urgenţă în vederea lichidării consecinţelor poluării;
e) implementarea metodelor eficiente de epurare a apelor, excluderea deversărilor de ape reziduale neepurate în bazinele de apă;
f) introducerea metodelor noi de restabilire a fertilităţii solului, de ameliorare şi recultivare a terenurilor, de prevenire a eroziunii;
g) aplicarea metodelor eficiente de păstrare şi completare a fondului genetic şi biodiversităţii, de optimizare a structurii regnului animal şi vegetal în ecosistemele naturale, folosirea mijloacelor de protecţie a resurselor piscicole, a tehnologiilor de reproducere a acestora, precum şi a metodelor de redresare ecologică şi de regenerare a pădurilor;
h) minimizarea, pe baza tehnologiilor avansate, a cantităţii de deşeuri industriale rezultate la utilizarea resurselor minerale;
i) eficacitatea soluţiilor tehnice de prelucrare, reciclare şi înhumare a deşeurilor  industriale, menajere şi  agricole,  relevarea posibilităţilor de cooperare regională în acest domeniu;
j) aplicarea metodelor de control  recomandate pentru  asigurarea siguranţei ecologice a activităţii economice preconizate şi a calităţii normate a mediului înconjurător;
  k) elaborarea măsurilor de prevenire sau de minimizare a consecinţelor ecologice ale realizării proiectului.
(3) Nerespectarea prevederilor actelor legislative şi ale altor acte normative, precum şi a instrucţiunilor în vigoare privind volumul şi conţinutul documentaţiei prezentate pentru efectuarea expertizei ecologice de stat constituie temei de restituire a documentaţiei beneficiarului pentru completare şi perfectare.
(4) Prezentarea  documentaţiei  pentru  efectuarea expertizei ecologice repetate se face în modul prevăzut la art.18 din  prezenta lege.
   
[Art.20 abrogat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
Articolul 21. Termenele de efectuare a expertizei
                     ecologice de stat
 (1) Expertiza ecologică de stat a documentației de proiect și planificare a programelor și proiectelor prevăzute la art. 6 se efectuează în termen de pînă la 45 de zile de la data prezentării, în funcție de complexitatea acesteia.
    [Art.21 al.(1) în redacţia LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]
    [Art.21 al.(1) modificat prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
   
[Art.21 al.(1) modificat prin LP59 -XV din 21.02.03, MO56/28.03.03 art.247]
    (2) Expertiza ecologică de stat se efectuează de către experţii ecologi din direcţiile şi secţiile abilitate ale autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu şi din subdiviziunile acesteia, care au studii superioare, o experienţă de muncă în specialitate de cel puţin 5 ani şi care sînt atestaţi de comisia de atestare.
   
[Art.21 al.(2) introdus prin LP59-XV din 21.02.03, MO56/28.03.03 art.247]
(3) Experţii ecologi de stat poartă răspundere, conform legislaţiei, pentru corectitudinea examinării documentaţiei prezentate spre expertizare, pentru calitatea avizului, pentru respectarea termenelor de avizare şi a cerinţelor legislaţiei privind protecţia mediului la examinarea documentaţiei.
    [Art.21 al.(3) modificat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
[Art.21 al.(3) introdus prin LP59-XV din 21.02.03, MO56/28.03.03 art.247; al.(2) devine al.(4)]
(4) Termenul de efectuare a expertizei ecologice de stat a documentaţiei pentru obiectele şi activităţile economice complexe şi potenţial periculoase pentru mediul înconjurător, inclusiv a documentaţiei a cărei examinare necesită derulare a unor cercetări ştiinţifice speciale suplimentare, poate fi prelungit de autoritatea centrală pentru mediu pînă la 3 luni.
    
[Art.21 al.(4) modificat prin LP281-XVI din 14.12.07, MO102/10.06.08 art.376]
Capitolul VI
FINANŢAREA ACTIVITĂŢII DE EXPERTIZARE
ECOLOGICĂ
Articolul 22. Finanţarea activităţii privind efectuarea
                      expertizei ecologice de stat
(1) În scopul asigurării independenţei experţilor ecologi de stat, activitatea privind efectuarea expertizei ecologice de stat este finanţată de la bugetul de stat, în modul stabilit.
(2) Scopurile şi sarcinile activităţii privind efectuarea expertizei ecologice de stat exclud contractele economice şi relaţiile directe dintre beneficiar şi organul care organizează şi efectuează expertiza ecologică de stat.
Articolul 23. Cheltuielile legate de efectuarea expertizei
                      ecologice de stat cu concursul experţilor
                      netitulari şi de efectuarea expertizei ecologice
                            repetate
(1) Cheltuielile legate de efectuarea expertizei ecologice de stat, cu concursul experţilor netitulari, a documentaţiei de proiect şi planificare pentru obiectele şi activităţile economicecomplexe şi potenţial periculoase pentru mediul înconjurător, inclusiv a documentaţiei pentru obiectele şi activităţile care necesită derularea unor cercetări ştiinţifice speciale suplimentare, le suportă beneficiarul.
(2) Cheltuielile legate de efectuarea expertizei ecologice de stat repetate le suportă organizaţia care a elaborat documentaţia prezentată pentru examinare.
Articolul 24. Finanţarea activităţii privind efectuarea
                      expertizei ecologice obşteşti
Activitatea privind efectuarea expertizei ecologice obşteşti este finanţată din contul mijloacelor proprii ale asociaţiilor obşteşti.
Capitolul VII
COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ
Articolul 25. Colaborarea internaţională în domeniul
                      expertizei ecologice
În scopul studierii experienţei altor state în domeniul expertizei ecologice şi aplicării acesteia în promovarea politicii ecologice a Republicii Moldova, autoritatea centrală pentru mediu întreţine relaţii de colaborare cu organizaţiile internaţionale şi structurile similare de expertiză ale statelor vecine în cadrul acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 26
Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
Articolul 27
Guvernul, în termen de 3 luni:
va prezenta Parlamentului propuneri privind punerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
va pune propriile acte normative în concordanţă cu prezenta lege;
va  asigura  reexaminarea de către ministere, departamente şi organele administraţiei publice locale a actelor normative care contravin prezentei legi.
Articolul 28
Departamentul Protecţiei Mediului Înconjurător, în termen de 6 luni:
în comun cu Ministerul Sănătăţii, Departamentul Arhitecturii şi Construcţiilor şi Departamentul Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică, va elabora şi va prezenta Guvernului planul perfecţionării şi/sau elaborării bazei normative referitoare la protecţia mediului înconjurător, utilizată la etapa de planificare şi proiectare a obiectelor şi activităţilor economice preconizate;
în comun cu Ministerul Justiţiei şi Procuratura Ecologică, va elabora şi va prezenta Guvernului propuneri pentru modificarea şi completarea Codului penal şi Codului cu privire la contravenţiile administrative, care derivă din prevederile prezentei legi.

    VICEPREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                    Dumitru MOŢPAN

    Chişinău, 29 mai 1996.
    Nr. 851-XIII.    [Anexa abrogată prin LP86 din 29.05.14, MO174-177/04.07.14 art.393; în vigoare 04.01.15]
   
[Anexa modificată prin LP202-XVI din 26.07.07, MO141-145/07.09.07 art.599]
    [Anexa modificată prin LP59-XV din 21.02.03, MO56/28.03.03 art.247]
    [Anexa modificată prin LP543-XV din 12.10.01, MO141/22.11.01 art.1095]
    [Anexa modificată prin LP454-XV din 30.07.01, MO141/22.11.01 art.1089]