LPM1024/2000
ID intern unic:  311522
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1024
din  02.06.2000
cetăţeniei Republicii Moldova
Publicat : 10.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 98-101     art Nr : 709
    LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70
    LP14-XV din 17.02.05, MO42-45/21.03.05 art.142
    LP222-XV din 01.07.04, MO108-111/09.07.04 art.586
    LP328 din 24.07.03, MO163/01.08.03 art.666
    LP232 din 05.06.03, MO149/18.07.03 art.600
    LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432
    LP551 din 18.10.01, MO128/19.10.01 art.902
    LP417-XV din 26.07.01, MO108/06.09.01 art.824
    LP262-XV din 15.06.01, MO97/17.08.01 art.769

    NOTĂ:
   
În textul Legii sintagma „Ministerul Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei și Infrastructurii” prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    În textul legii, sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
  În cuprinsul legii, sintagmele „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” şi „Ministerul Afacerilor Externe” se înlocuiesc, respectiv, cu sintagmele „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” şi „Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene” prin LP112 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.301
      În cuprinsul Legii sintagma "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie prin sintagma  "Ministerul Dezvoltării Informaţionale" prin LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
Dispoziţii generale
    Articolul 1. Noţiuni
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
    copil - persoană pînă la vîrsta de 18 ani;
    cetăţean străin - persoană care aparţine unui stat străin şi care nu aparţine Republicii Moldova;
    apatrid – persoana care nu este considerată cetăţean al nici unui stat, conform legislaţiei acestora;
   
[Art.1 noţiunea în redacţia LP284 din 28.12.11, MO30-33/10.02.12 art.93]
    naturalizare - acordare a cetăţeniei la cerere persoanei care domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova, în condiţiile prevăzute de prezenta lege;
    pluralitate de cetăţenii - deţinere simultană a două sau mai multe cetăţenii de către aceeaşi persoană;
    urmaş - rudă de sînge pe linie descendentă pînă la gradul al III-lea de rudenie (copii, nepoţi, strănepoţi), persoană echivalentă ei, conform legislaţiei în vigoare;
    [Art.1 noțiunea modificată LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    domiciliu legal şi obişnuit – şedere legală a persoanei pe o perioadă nedeterminată de timp în baza documentelor oficiale eliberate de autorităţile statului de primire.
   
[Art.1 noţiunea în redacţia LP24 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.199; în vigoare 05.07.14]
    Articolul 2. Obiectul legii
    Prezenta lege stabileşte cadrul juridic al raporturilor legate de cetăţenia Republicii Moldova.
    Articolul 3. Cetăţenia Republicii Moldova
    (1) Cetăţenia Republicii Moldova stabileşte între persoana fizică şi Republica Moldova o legătura juridico-politică permanentă, care generează drepturi şi obligaţii reciproce între stat şi persoană.
    (2) Cetăţenia Republicii Moldova este păstrată atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi în alte state, precum şi în spaţiul în care nu se exercită suveranitatea nici unui stat.
    Articolul 4. Reglementarea juridică
    Problemele privind cetăţenia Republicii Moldova se reglementează de Constituţia Republicii Moldova, de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, de prezenta lege, precum şi de alte acte normative adoptate în corespundere cu acestea.
    [Art.4 în redacţia LP232 din 05.06.03, MO149/18.07.03 art.600]
    Articolul 5. Dovada cetăţeniei
    Dovada cetăţeniei Republicii Moldova se face cu buletinul de identitate, cu paşaportul, cu certificatul de naştere în cazul copilului sau cu un certificat eliberat deautorităţile competente ale Republicii Moldova.
    [Art.5 modificat prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    Articolul 6. Statutul juridic al cetăţenilor Republicii Moldova, al cetăţenilor
                       străini şi al apatrizilor
    (1) Cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, beneficiază în egală măsură de toate drepturile social-economice şi politice şi de libertăţile proclamate şi garantate de Constituţie şi de alte legi, de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Numai cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a alege şi de a fi aleşi, de a ocupa funcţii ce implică exercitarea autorităţii publice şi de a participa la referendum, în modul stabilit de lege.
    (3) Statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor este stabilit de lege şi de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 7. Principiile generale ale cetăţeniei
    Regulile asupra cetăţeniei Republicii Moldova se întemeiază pe următoarele principii:
    a) dreptul fiecărei persoane la o cetăţenie;
    b) nedescriminarea cetăţenilor, indiferent de temeiurile dobîndirii cetăţeniei;
    c) inadmisibilitatea privării arbitrare a persoanei de cetăţenia ei şi de dreptul de a-şi schimba cetăţenia;
    d) evitarea apatridiei;
    e) neproducerea de efecte, prin schimbarea cetăţeniei unuia dintre soţi, asupra cetăţeniei celuilalt soţ sau asupra cetăţeniei copilului dacă nu există o cerere scrisă în acest sens a părinţilor.
    Articolul 8. Protecţia cetăţenilor
    (1) Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de protecţia statului atît în ţară, cît şi în străinătate.
    (2) Cetăţenii Republicii Moldova nu pot fi extrădaţi sau expulzaţi din ţară.
    Articolul 9. Prioritatea normelor tratatelor internaţionale
    Dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte norme decît cele din prezenta lege, prioritate au normele tratatelor internaţionale.
Capitolul II
Dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova
    Articolul 10. Temeiurile dobîndirii cetăţeniei
    (1) Cetăţenia Republicii Moldova se dobîndeşte prin:
    a) naştere;
    b) recunoaştere;
    c) adopție;
    [Art.10 al.(1), lit.c) în redacția LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    d) redobîndire;
    e) naturalizare.
    (2) Cetăţenia Republicii Moldova poate fi dobîndită şi în temeiul acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 11. Dobîndirea cetăţeniei prin naştere
    (1) Este considerat cetăţean al Republicii Moldova copilul:
    a) născut din părinţi, ambii sau unul dintre care, la momentul naşterii copilului, este cetăţean al Republicii Moldova;
    b) născut pe teritoriul Republicii Moldova din părinţi apatrizi sau beneficiari de protecţie internaţională;
    [Art.11 al.(1), lit.b) modificată prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    c) născut pe teritoriul Republicii Moldova din părinţi care au cetăţenia unui alt stat sau unul dintre care este apatrid sau beneficiar de protecţie internaţională, iar celălalt este cetăţean străin, cu condiția că, la momentul nașterii, cel puţin unul dintre părinţi deţine drept de şedere sau beneficiază de protecţie internaţională acordate de autorităţile competente ale Republicii Moldova ori este recunoscut apatrid de autorităţile competente ale Republicii Moldova.  
    [Art.11 al.(1), lit.c) în redacția LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18,
se aplică persoanelor născute după intrarea în vigoare a prezentei legi]
    [Art.11 al.(1), lit.c) modificată prin LP232 din 05.06.03, MO149/18.07.03 art.600]
    (2) Copilul găsit pe teritoriul Republicii Moldova este considerat cetăţean al ei, atît timp cît nu este dovedit contrariul, pînă la atingerea vîrstei de 18 ani.
    (3) Asupra cetăţeniei copilului prevăzut la alin. (1) lit. c) hotărăsc, de comun acord, părinţii acestuia. În cazul în care părinţii nu cad de comun acord, asupra apartenenţei copilului la Republica Moldova va decide instanţa de judecată, ţinînd cont de interesele acestuia. În cazul copilului care a atins vîrsta de 14 ani se cere consimţămîntul lui, autentificat de notar.
    [Art.11 al.(3) introdus prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    Articolul 12. Dobîndirea cetăţeniei prin recunoaştere
    (1) Sînt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova persoanele care au dobîndit şi au păstrat această cetăţenie potrivit legislaţiei anterioare, precum şi persoanele care au dobîndit cetăţenia conform prezentei legi.
    (11) Persoanele cu vîrsta de peste 18 ani, născute pe teritoriul Republicii Moldova, care nu sînt luate în evidenţă de autoritatea competentă ca cetăţeni ai Republicii Moldova şi care nu deţin dovada cetăţeniei sînt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova, iar data dobîndirii cetățeniei se consideră data exprimării consimțămîntului în scris în acest sens. În cazul în care persoana nu este de acord cu data dobîndirii cetăţeniei, la solicitarea acesteia, autoritatea competentă determină data dobîndirii cetăţeniei în temeiul documentelor care confirmă că persoana respectivă întrunea sau întruneşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare sau de cea anterioară în materie de cetăţenie, prin care a fost declarată cetăţean al Republicii Moldova.
    [Art.12 al.(11) introdus prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    (2) Sînt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova persoanele care şi-au exprimat dorinţa de a deveni cetăţeni ai Republicii Moldova şi anume:
    a) persoanele născute în străinătate care au cel puţin unul dintre părinţi, bunici sau străbunici născut pe teritoriul Republicii Moldova;
    [Art.12 al.(2), lit.a) în redacția LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    b) persoanele care pînă la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M., urmaşii lor;
   
[Art.12 al.(2), lit.b) modificată prin LP137 din 01.07.10, MO131-134/30.07.10 art.451]
    c) persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor;
    d)  persoanele care la data de 23 iunie 1990 locuiau legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii  Moldova şi care continuă să locuiască  în prezent.
    [Art.12 al.(2), lit.d) introdusă prin LP222-XV din 01.07.04, MO108-111/09.07.04 art.586]
    [Art.12 al.(2) modificat prin LP232 din 05.06.03, MO149/18.07.03 art.600]
    (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) din prezentul articol nu pot fi recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova în cazul în care, în procesul de recunoaştere, prezintă informaţii false sau ascund unele date pertinente, a căror cunoaştere ar duce la respingerea cererii, şi/sau în cazul în care cad sub incidenţa art. 20 alin. (1) lit. a)–e).
    [Art.12 al.(3) introdus prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
   
Articolul 13. Dobîndirea cetăţeniei prin adopție
    [Art.13 denumirea modificată prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare
19.04.18]
    (1) Copilul apatrid dobîndeşte automat cetăţenia Republicii Moldova prin adopție dacă părinții adoptivi (părintele adoptiv) sînt cetăţeni ai Republicii Moldova.
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    (2) Asupra cetăţeniei copilului apatrid adoptat de soţi unul dintre care este cetăţean al Republicii Moldova, iar celălalt cetăţean străin hotărăsc, de comun acord, părinții adoptivi. În cazul în care părinții adoptivi nu cad de comun acord, asupra apartenenţei copilului la Republica Moldova va decide instanţa de judecată, ţinînd cont de interesele acestuia. În cazul copilului care a împlinit vîrsta de 14 ani, se cere consimţămîntul lui, autentificat de notar.
    [Art.13 al.(2) modificat prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    (3) Copilul cetăţean străin adoptat de soţi ambii sau numai unul dintre ei fiind cetăţean al Republicii Moldova sau unul fiind cetăţean al Republicii Moldova, iar celălalt cetăţean străin sau apatrid poate deveni cetăţean al Republicii Moldova dacă renunţă la cetăţenia statului străin, cu excepţia cazurilor prevăzute de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    [Art.13 al.(3) modificat prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    Articolul 14. Cetăţenia copilului în cazul nulităţii sau anulării adopției
    În cazul declarării nulităţii sau al anulării adopției copilului apatrid sau cetăţean străin, acesta este considerat că nu a fost niciodată cetăţean al Republicii Moldova dacă domiciliază legal şi obişnuit în străinătate sau dacă părăseşte ţara pentru a domicilia în străinătate.
    [Art.14 modificat prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare
19.04.18]
    Articolul 15. Cetăţenia copilului asupra căruia este stabilită tutela
    (1) Copilul apatrid care se află sub tutela cetăţenilor Republicii Moldova devine automat cetăţean al Republicii Moldova.
    (2) Copilul apatrid care se află sub tutela soţilor unul dintre care este cetăţean al Republicii Moldova, iar celălalt apatrid devine automat cetăţean al Republicii Moldova.
    (3) Asupra cetăţeniei copilului apatrid care se află sub tutela soţilor unul dintre care este cetăţean al Republicii Moldova, iar celălalt cetăţean străin hotărăsc, de comun acord, tutorii. În cazul în care aceştia nu cad de comun acord, asupra apartenenţei copilului la Republica Moldova va decide instanţa de judecată, ţinînd cont de interesele lui. În cazul copilului care a împlinit vîrsta de 14 ani, se cere consimţămîntul lui, autentificat de notar.
    (4) Copilul cetăţean străin care se află sub tutela soţilor ambii sau numai unul dintre ei fiind cetăţean al Republicii Moldova sau unul fiind cetăţean al Republicii Moldova, iar celălalt cetăţean străin sau apatrid poate deveni cetăţean al Republicii Moldova dacă renunţă la cetăţenia statului străin.
    Articolul 16. Redobîndirea cetăţeniei
    (1) Persoana care a avut anterior cetăţenia Republicii Moldova o poate redobîndi la cerere, păstrîndu-şi, la dorinţă, cetăţenia străină, dacă nu cade sub incidenţa art. 20 lit. a)-d).
    [Art.16 al.(1) în redacţia LP232 din 05.06.03, MO149/18.07.03 art.600]
   
(2) Persoana căreia i s-a retras cetăţenia Republicii Moldova în conformitate cu art.23 lit. c) nu o mai poate redobîndi, iar în restul cazurilor stipulate la acelaşi articol o poate redobîndi numai în condiţiile naturalizării şi numai după 5 ani de domiciliu legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova din momentul retragerii cetăţeniei.
    Articolul 17. Condiţiile naturalizării
    (1) Cetăţenia Republicii Moldova poate fi acordată la cerere cetățeanului străin sau apatridului cu domiciliul legal și obișnuit pe teritoriul Republicii Moldova, care cunoaşte şi respectă prevederile Constituţiei, a susţinut testul pentru evaluarea nivelului de cunoaştere a limbii de stat și are surse legale de venit, cu respectarea uneia dintre următoarele condiții:
    a) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova cel puţin în ultimii 10 ani. Pentru apatrizi, refugiaţi şi beneficiarii de protecție umanitară și azil politic, termenul respectiv este de 8 ani;
    b) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani înaintea împlinirii vîrstei de 18 ani;
    c) este căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova de cel puţin 3 ani şi a avut domiciliul în mod continuu pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii 3 ani;
    d) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii 3 ani la părinţi sau la copii (inclusiv părinți adoptivi sau copii adoptați) cetăţeni ai Republicii Moldova.
    [Art.17 al.(1), lit.d) modificată prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    [Art.17 al.(1) în redacția LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; în vigoare 27.06.17]  
    (11) Prin derogare de la prevederile alin. (1), cetăţenia Republicii Moldova poate fi acordată la cerere cetățeanului străin sau apatridului (solicitantului principal) care respectă prevederile Constituţiei și care întrunește cumulativ următoarele condiții:
    [Art.17 al.(11) modificat prin LP61 din 31.05.18, MO295-308/10.08.18 art.446; în vigoare 10.10.18]
    a) are o bună reputație economică și financiară;
    b) nu prezintă pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului;
    c) varsă contribuția la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă sau a efectuat și menține, pentru o perioadă de 60 de luni, investiții în cel puțin unul din domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova, aprobate de Guvern.
    [Art.17 al.(11) introdus prin LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; în vigoare 27.06.17]
    (12) Membrii de familie (soț, soție, copii, părinți) ai persoanei (solicitantului principal) care a obținut cetățenia în conformitate cu prevederile alin. (11) care întrunesc condițiile stabilite la alin. (11) lit. a) și b) pot obține cetățenia Republicii Moldova dacă au vărsat contribuția la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă sau au efectuat investiții conform alin. (11) lit. c).
    [Art.17 al.(12) în redacția LP61 din 31.05.18, MO295-308/10.08.18 art.446; în vigoare 10.10.18]
    [Art.17 al.(12) introdus prin LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; în vigoare 27.06.17]
   
(13) Valoarea minimă a contribuției și a investițiilor menționate la alin. (12), precum și modalitatea de efectuare a acestora se aprobă de Guvern.
    [Art.17 al.(13) introdus prin LP61 din 31.05.18, MO295-308/10.08.18 art.446; în vigoare 10.10.18]
    (2) Procedura de evaluare a nivelului de cunoaştere a prevederilor Constituţiei şi a limbii de stat de către solicitantul cetăţeniei Republicii Moldova se stabileşte de Guvern.
    (3) Termenul de şedere legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova a străinului se calculează de la data autorizării de către autorităţile Republicii Moldova a şederii acestuia pe teritoriul ţării. Data autorizării şederii se consideră data eliberării de către autorităţile competente a documentului care confirmă dreptul de şedere al străinului pe teritoriul Republicii Moldova. Dovada şederii legale şi continue se face cu documentele oficiale, eliberate de autorităţile competente ale Republicii Moldova, sau în baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei. 
   
[Art.17 al.(31) abrogat prin LP61 din 31.05.18, MO295-308/10.08.18 art.446; în vigoare 10.10.18]
    [Art.17 al.(31) introdus prin LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; în vigoare 27.06.17]
    (4) Şederea străinului pe teritoriul Republicii Moldova se consideră legală şi continuă în cazul în care, ulterior autorizării şederii:
    a) străinul nu a emigrat din Republica Moldova;
    b) străinului nu i-a fost anulat sau revocat dreptul de şedere, nu i-a încetat sau nu i-a fost anulat statutul de apatrid sau de refugiat;
    c) prelungirea dreptului de şedere este consecutivă.
    (41) Dacă cetățeanul străin sau apatridul care a solicitat cetățenia se află în afara teritoriului Republicii Moldova o perioadă cumulativă mai mare de 6 luni în cursul unui an, anul respectiv nu se ia în calcul la stabilirea perioadei prevăzute la  alin. (1).
    [Art.17 al.(41) introdus prin LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; în vigoare 27.06.17]
    (5) În cazul străinului care, pe perioada şederii legale pe teritoriul Republicii Moldova, şi-a schimbat statutul juridic, se ia în calcul termenul de aflare conform statutului anterior, dacă acest termen este continuu.
   
[Art.17 în redacţia LP24 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.199; în vigoare 05.07.14]
    (6) Verificarea bunei reputații economice și financiare a persoanelor care dobîndesc cetățenia Republicii Moldova în condițiile alin. (11), inclusiv evaluarea, acceptarea și monitorizarea investiției prevăzute la alin. (13), se efectuează de către Comisia de examinare a dosarului pentru obținerea cetățeniei prin participarea la programul de investiții în Republica Moldova, constituită pe lîngă Ministerul Economiei și Infrastructurii, a cărei componență și activitate se reglementează printr-un regulament aprobat de Guvern.
    [Art.17 al.(6) modificat prin LP61 din 31.05.18, MO295-308/10.08.18 art.446; în vigoare 10.10.18]
    [Art.17 al.(6) introdus prin LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; în vigoare 27.06.17]  
    (7) Acordarea cetățeniei Republicii Moldova în condițiile alin. (11) va fi limitată la 5 mii de solicitanți principali.
    [Art.17 al.(7) modificat prin LP61 din 31.05.18, MO295-308/10.08.18 art.446; în vigoare 10.10.18]
    [Art.17 al.(7) introdus prin LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; în vigoare 27.06.17]
    [Art.17 modificat prin LP151 din 01.07.16, MO265-276/19.08.16 art.573]
    [Art.17 modificat prin LP112 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.301]
    Articolul 18. Nivelul cunoaşterii limbii de stat
    (1) Se consideră că persoana cunoaşte limba de stat, dacă:
    a) înţelege suficient limba uzuală, informaţiile cu caracter oficial;
    b) discută şi răspunde la întrebări despre viaţa cotidiană;
    c) poate citi şi înţelege suficient orice text cu caracter social, orice lege sau alt act normativ;
    d) poate scrie o expunere la o temă despre viaţa cotidiană.
    (2) La examinarea cererilor de naturalizare, condiţia cunoaşterii prevederilor Constituţiei Republicii  Moldova şi a limbii de stat nu se pune:
    a) pensionarilor pentru limită de vîrstă;
    b) invalizilor a căror invaliditate este stabilită pe o perioadă nedeterminată;
   
c) persoanelor care obțin cetățenia în condițiile art. 17 alin. (11).
    [Art.18 al.(2), lit.c) introdusă prin LP61 din 31.05.18, MO295-308/10.08.18 art.446; în vigoare 10.10.18]
    [Art.18 al.(2) modificat prin L222-XV din 01.07.04, MO108-111/09.07.04 art.586]
    Articolul 19. Cetăţenia copilului ai cărui părinţi dobîndesc cetăţenia
                          Republicii Moldova
     (1) Copilul născut din părinţi cetăţeni străini sau apatrizi care dobîndesc cetăţenia Republicii Moldova dobîndeşte cetăţenia la aceeaşi dată cu părinţii.
    (2) În cazul în care numai unul dintre părinţi dobîndeşte cetăţenia Republicii Moldova, părinţii vor hotărî, de comun acord, asupra cetăţeniei copilului. În cazul în care părinţii nu cad de comun acord, asupra apartenenţei copilului la Republica Moldova va decide instanţa de judecată, ţinînd cont de interesele acestuia, în cazul cînd există o declaraţie expresă în acest sens a părinţilor. În cazul copilului care nu a dobîndit cetăţenia Republicii Moldova împreună cu unul dintre părinţi, acesta este în drept să o dobîndească ulterior, pînă la atingerea vîrstei de 18 ani, în temeiul în care cetăţenia a fost dobîndită de către părinte.
    [Art.19 al.(2) modificat prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    (3) În cazurile prevăzute la alin.(1) şi (2), pentru copilul care a împlinit vîrsta de 14 ani se cere consimţămîntul lui, autentificat de notar.
    Articolul 20. Temeiurile refuzului de acordare sau  redobîndire a cetăţeniei
    [Art.20 denumirea modificată prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    (1) Cetăţenia Republicii Moldova nu se acordă persoanei sau nu poate fi redobîndită de persoana care:
    [Art.20 al.(1) modificat prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    a) a săvîrşit crime internaţionale, militare sau crime împotriva umanităţii;
    b) a fost implicată în activitate teroristă;
    c) în perioada de examinare a cererii, execută sau are de executat pedeapsa penală privativă de libertate în temeiul sentinţei instanţei de judecată, are antecedente penale nestinse sau se află sub urmărire penală;
    [Art.20 al.(1), lit.c) în redacția LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    d) desfăşoară activitate care periclitează securitatea statului, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea populaţiei;
   
e) nu întruneşte integral condiţiile pentru dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova, stabilite de prezenta lege.
    [Art.20 al.(1), lit.e) în redacția LP24 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.199; în vigoare 05.07.14]
   
[Art.20 al.(1), lit.e) modificată prin LP112 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.301]
    f) în procesul de acordare sau de redobîndire a cetăţeniei, prezintă informaţii false sau ascunde unele date pertinente.
    [Art.20 al.(1), lit.f) introdusă prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
   
[Art.20 al.(2) abrogat prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    [Art.20 al.(2) introdus prin LP112 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.301; alineatul unic devine al.(1)]
  
Capitolul III
Pierderea cetăţeniei Republicii Moldova
    Articolul 21. Temeiurile pierderii cetăţeniei
    Cetăţenia Republicii Moldova se pierde:
    a) prin renunţare;
    b) prin retragere;
    c) în temeiul acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 22. Renunţarea la cetăţenie 
    (1) Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova se aprobă solicitantului, cu condiţia prezentării adeverinţei privind deţinerea sau dobîndirea cetăţeniei unui alt stat ori garanţiei dobîndirii cetăţeniei unui alt stat.
   
[Art.22 al.(1) modificat prin LP24 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.199; în vigoare 05.07.14]
    (2) Dacă persoana căreia i s-a aprobat renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova, în pofida garanţiei nu va dobîndi cetăţenia unui alt stat, adică va deveni apatridă, partea din decretul Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova referitoare la această persoană se va abroga în modul stabilit
   
[Art.22 în redacţia LP275-XVI din 18.12.08, MO237-240/31.12.08 art.876]
   
Articolul 23. Retragerea cetăţeniei
    (1) Cetăţenia Republicii Moldova poate fi retrasă printr-un decret al Preşedintelui Republicii Moldova persoanei care:
    a) a dobîndit cetăţenia Republicii Moldova în mod fraudulos, prin informaţie falsă , prin ascunderea unor date pertinente sau în lipsa temeiurilor prevăzute de prezenta lege ori de legislaţia anterioară în materie de cetățenie;
    [Art.23 al.(1), lit.a) modificată prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    [Art.23 al.(1), lit.a) modificat prin LP551 din 18.10.01, MO128/19.10.01 art.902]
    b) s-a înrolat benevol în forţe armate străine;
    c) a săvîrşit fapte deosebit de grave prin care se aduc prejudicii esenţiale statului;
    [Art.23 al.(1), lit.c) modificată prin LP551 din 18.10.01, MO128/19.10.01 art.902]
   
d) nu respectă condițiile de efectuare și menținere a investiției, stabilite la art. 17 alin. (11) și (6).
    [Art.23 al.(1), lit.d) introdusă prin LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; în vigoare 27.06.17]
    [Art.23 al.(1), lit.d) exclusă prin LP232 din 05.06.03, MO149/18.07.03 art.600]
    (2) Retragerea cetăţeniei nu se admite în baza temeiurilor prevăzute la alin.(1) dacă persoana va deveni apatrid, cu excepţia celor de la lit.a).
    (3) Retragerea cetăţeniei Republicii Moldova persoanei nu produce nici un efect asupra cetăţeniei soţului şi copiilor ei.
Capitolul IV
Pluralitatea de cetăţenii
    Articolul 24. Cazurile de pluralitate de cetăţenii
    (1) În Republica Moldova, pluralitatea de cetăţenii se permite:
    a) copiilor care au dobîndit automat la naştere cetăţenia Republicii Moldova şi cetăţenia unui alt stat;
    b) cetăţenilor săi care deţin concomitent cetăţenia unui alt stat, cînd această cetăţenie este dobîndită automat prin căsătorie;
    c) copiilor cetăţeni ai Republicii Moldova care au dobîndit cetăţenia unui alt stat în urma adopției;
    [Art.24 al.(1), lit.c) modificată prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    d) dacă această pluralitate rezultă din prevederile acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    e) în cazul cînd renunţarea la cetăţenia unui alt stat sau pierderea ei nu este posibilă sau nu poate fi rezonabil cerută;
   
e1) persoanelor care obțin cetățenia în condițiile art. 17 alin. (1);
    [Art.24 al.(1), lit.e1) introdusă prin LP61 din 31.05.18, MO295-308/10.08.18 art.446; în vigoare 10.10.18]
    f) în alte cazuri prevăzute de prezenta lege.
    (2) În interesele republicii, cetăţenilor altor state li se poate acorda cetăţenia Republicii Moldova, prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova, dacă nu cad sub incidenţa art.20 lit.a)-d).
    [Art.24 al.(2) modificat prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    (3) Dobîndirea de către cetăţeanul Republicii Moldova a cetăţeniei altui stat nu atrage pierderea cetăţeniei Republicii Moldova.
    (4) Cetăţeanul Republicii Moldova care posedă cetăţenia altui stat, în raporturile cu Republica Moldova, este recunoscut numai ca cetăţean al ei.
    [Art.24 al.(4) modificat prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    [Art.24 modificat prin LP232 din 05.06.03, MO149/18.07.03 art.600]
   
Articolul 25. Drepturile şi îndatoririle în cazul pluralităţii de cetăţenii
    Cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova, care posedă legal şi cetăţenia unui alt stat beneficiază în egală măsură de aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi ceilalţi cetăţeni ai Republicii Moldova.
    [Art.25  modificat prin LP127-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.664].
   
[Art.25 modificat prin LP273-XVI din 07.12.07, MO84-85/13.05.08 art.288]
    Articolul 26. Modalităţile de satisfacere a obligaţiunii militare în cazul
                         pluralităţii de cetăţenii
    Persoana care este cetăţean al Republicii Moldova şi care posedă legal şi cetăţenia unui alt stat este supusă serviciului militar faţă de Republica Moldova dacă domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul ei, chiar dacă este scutită de obligaţiunea militară faţă de alt stat.
Capitolul V
Atribuţiile referitoare la cetăţenie ale autorităţilor publice
    Articolul 27. Atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova
    (1) Preşedintele Republicii Moldova soluţionează problemele cetăţeniei, conform Constituţiei și prezentei legi, prin emiterea decretelor în cazul redobîndirii, acordării prin naturalizare sau acordării cetățeniei în interesele Republicii Moldova, în cazul renunţării și retragerii cetăţeniei Republicii Moldova, iar în cazul refuzului de acordare a cetăţeniei, dă un răspuns argumentat.
    (2) Decretul Președintelui Republicii Moldova privind acordarea cetățeniei în baza condițiilor de naturalizare prevăzute la art. 17 alin. (11) și (12) din prezenta lege va conține doar date de identificare ale dosarelor solicitanților, fără a se indica numele și prenumele acestora.
    [Art.27 al.(2) introdus prin LP61 din 31.05.18, MO295-308/10.08.18 art.446, alineatul unic devine al.(1); în vigoare 10.10.18]
    [Art.27 în redacția LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    Articolul 28. Atribuţiile Agenției Servicii Publice
    [Art.28 denumirea în redacția LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    Agenția Servicii Publice:
    [Art.28 partea introductivă în redacția LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    a) primește de la persoanele cu domiciliul legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova, în condiţiile prezentei legi, cereri privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin naturalizare şi privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova, verifică documentele prezentate, adună date despre solicitant, întocmește o notă informativă şi, împreună cu avizele Ministerului Afacerilor Interne, ale Serviciului de Informaţii şi Securitate şi cu cererea solicitantului, le expediază Preşedintelui Republicii Moldova spre soluţionare;
    [Art.28 lit.a) modificată prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    [Art.28 lit.a) în redacția LP24 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.199; în vigoare 05.07.14]
    [Art.28 lit.a) sintagma "În cazul întrunirii tuturor condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, ministerul şi organele lui întocmesc un aviz argumentat" declarată neconstituţională prin HCC11 din 30.10.12, MO237-241/16.11.21 art.21; în vigoare 30.10.12]
    b) examinează cererile privind dobîndirea cetăţeniei prin recunoaştere, conform prevederilor art. 12 alin. (2). Cererile persoanelor care nu întrunesc integral condiţiile alineatului respectiv sau cad sub incidenţa alin. (3) din acelaşi articol se resping;
    [Art.28 lit.b) modificată LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    [Art.28 lit.b) modificată prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    c) determină apartenenţa sau neapartenenţa persoanelor la Republica Moldova;
   
[Art.28 lit.c) în redacția LP24 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.199; în vigoare 05.07.14]
   
d) înaintează Preşedintelui Republicii Moldova propuneri întemeiate privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
   
[Art.28 lit.d) în redacția LP24 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.199; în vigoare 05.07.14]
   
e) eliberează documente ce adeveresc dobîndirea sau pierderea cetăţeniei Republicii Moldova;
    f) ţine evidenţa persoanelor care au dobîndit sau au pierdut cetăţenia Republicii Moldova;
    [Art.28 lit.f) modificată prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    g) execută decretele şi deciziile Preşedintelui Republicii Moldova privind cetăţenia şi eliberează actele de rigoare;
    h) exercită şi alte atribuţii prevăzute de legislaţie.
    [Art.28 în redacţia LP112 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.301]
   
Articolul 29. Atribuţiile
Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene
                          şi ale instituţiilor lui

    Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova:
    [Art.29 modificat prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    a) primesc de la persoane cu domiciliul legal şi obişnuit în străinătate sau aflate în străinătate, în condiţiile prezentei legi, cereri privind cetăţenia, adună date despre solicitant, verifică documentele prezentate şi, împreună cu nota informativă a Agenției Servicii Publice, cu avizul Serviciului de Informaţii şi Securitate şi cu cererea solicitantului, le expediază Preşedintelui Republicii Moldova spre soluţionare;
    [Art.29 lit.a) modificată prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    [Art.29 lit.a) în redacția LP24 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.199; în vigoare 05.07.14]
    [Art.29 lit.a) modificat prin LP417 din 26.07.01, MO108/06.09.01 art.824]
   
b) determină apartenenţa sau neapartenenţa persoanelor la Republica Moldova;
   
[Art.29 lit.b) în redacția LP24 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.199; în vigoare 05.07.14]

   
c) înaintează Preşedintelui Republicii Moldova propuneri întemeiate privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
    [Art.29 lit.c) în redacția LP24 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.199; în vigoare 05.07.14]
    d) eliberează acte ce adeveresc dobîndirea sau pierderea cetăţeniei Republicii Moldova persoanelor domiciliate legal şi obişnuit în străinătate sau aflate în străinătate;
    [Art.29 lit.d) modificată prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    e) execută decretele şi deciziile Preşedintelui Republicii Moldova privind cetăţenia;
    f) exercită şi alte atribuţii prevăzute de legislaţie.
    Articolul 291.  Atribuţiile Ministerului Afacerilor Interne Ministerul Afacerilor
                            Interne:
   a) adună date despre solicitant, efectuează controalele necesare pentru a stabili temeiurile de refuz al acordării cetăţeniei, întocmeşte avize privind acordarea sau redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi le prezintă Agenției Servicii Publice;
    b) prezintă Agenției Servicii Publice propuneri privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova.
    [Art.291 lit.b) în redacţia LP232 din 05.06.03, MO149/18.07.03 art.600]
 
   [Art.291 introdus prin LP417 din 26.07.01, MO108/06.09.01 art.824]
    Articolul 30. Atribuțiile Serviciului de Informaţii şi Securitate
    Serviciul de Informaţii şi Securitate:
    a) constată dacă persoana care solicită recunoaşterea potrivit art. 12 alin. (2), acordarea sau redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova nu cade sub incidenţa art. 12 alin. (3) sau, respectiv, sub incidenţa art. 20 şi întocmeşte, în condiţiile prezentei legi, un aviz argumentat în acest sens, pe care îl prezintă autorităţii competente solicitante;
    b) prezintă Agenției Servicii Publice propuneri argumentate privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova, precum şi avizează propunerile de retragere a acesteia la solicitarea autorităţilor competente.
    [Art.30 în redacția LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    Articolul 31. Comisia pentru problemele cetăţeniei şi acordării de azil politic
                         de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova

    (1) Pentru examinarea prealabilă a problemelor cetăţeniei Republicii Moldova, pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova funcţionează Comisia pentru problemele cetăţeniei şi acordării de azil politic. Componenţa nominală, modul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru problemele cetăţeniei şi acordării de azil politic se stabilesc prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova.
    [Art.30 al.(1) în redacția LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    (2) Pentru examinarea acordării sau retragerii cetățeniei Republicii Moldova în temeiul art. 17 alin. (11) și (31), Comisia pentru problemele cetățeniei și acordării de azil politic va examina doar dosarul complet prezentat de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    [Art.31 al.(2) introdus prin LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951, alineatul unic devine al.(1); în vigoare 27.06.17]
Capitolul VI
Procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei Republicii Moldova
    Articolul 32. Cererea privind cetăţenia
    Cererea privind cetăţenia reprezintă un formular-tip şi conţine date cu caracter personal necesare pentru constituirea şi actualizarea Registrului de stat al populaţiei. Modelele formularelor-tip se aprobă de către Agenția Servicii Publice.
    [Art.32 în redacția LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    Articolul 33. Modalitatea de prezentare a cererii
    (1) Cererea privind acordarea sau redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova se adresează Preşedintelui Republicii Moldova şi se depune personal sau prin mandatar, ultimul dispunînd de procură autentificată în modul stabilit de legislația în vigoare, la structura teritorială a Agenţiei Servicii Publice în a cărei rază își are domiciliul solicitantul sau, după caz, la Agenţia Servicii Publice, iar în cazul persoanei cu domiciliu legal şi obişnuit în străinătate – la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova ori la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.
    [Art.33 al.(1) în redacția LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    [Art.33 al.(1) modificat prin LP275-XVI din 18.12.08, MO237-240/31.12.08 art.876] 
    (11) Cererea privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova în condițiile art. 17 alin. (11) și (12) se adresează Preşedintelui Republicii Moldova şi se depune la Ministerul Economiei și Infrastructurii personal de către solicitant sau de agenți acreditați, ultimii dispunînd de procură autentificată în modul stabilit de legislația în vigoare.
     [Art.33 al.(11) modificat prin LP61 din 31.05.18, MO295-308/10.08.18 art.446; în vigoare 10.10.18]
    [Art.33 al.(11) modificat prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    [Art.33 al.(11) introdus prin LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; în vigoare 27.06.17]
    (12) Cererea privind recunoaşterea cetăţeniei Republicii Moldova se adresează Agenției Servicii Publice şi se depune personal sau prin mandatar, ultimul dispunînd de procură autentificată în modul stabilit de legislația în vigoare, la structura teritorială a acesteia în a cărei rază se află solicitantul sau, după caz, la Agenţia Servicii Publice, iar în cazul persoanei aflate în străinătate – la misiunea diplomatică sau la oficiul consular al Republicii Moldova ori la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.
    [Art.33 al.(12) introdus prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]  
    (2) Cererea privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova se adresează Preşedintelui Republicii Moldova şi se depune personal sau prin mandatar, ultimul dispunînd de procură autentificată în modul stabilit de legislația în vigoare, numai de persoanele care îşi au domiciliu legal şi obişnuit în străinătate, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova.
    [Art.33 al.(2) modificat prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    [Art.33 al.(2) introdus prin LP275-XVI din 18.12.08, MO237-240/31.12.08 art.876]
    (3) În cazul copilului, cererea privind acordarea, redobîndirea, recunoaşterea sau renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova se depune, cu consimțămîntul în scris al ambilor părinţi, de către reprezentantul legal al acestuia personal sau prin mandatar, ultimul dispunînd de procură autentificată în modul stabilit de legislația în vigoare. Consimțămîntul părinţilor se depune în faţa persoanei responsabile din cadrul autorităţii competente de recepţionarea cererii sau se autentifică de notar, iar în străinătate – de misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova. La depunerea cererii scrise în numele copilului care a atins vîrsta de 14 ani se cere consimțămîntul lui, autentificat de notar, iar în străinătate – de misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova.
    [Art.33 al.(3) introdus prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    [Art.33 modificat prin LP14-XV din 17.02.05, MO42-45/21.03.05 art.142]
    [Art. 33 modificat prin LP417 din 26.07.01, MO108/06.09.01 art.824]
   
Articolul 34. Propunerile privind retragerea cetăţeniei

    (1) Propunerile, avizele şi alte materiale referitoare la retragerea cetăţeniei Republicii Moldova se vor înainta Preşedintelui Republicii Moldova de Agenția Servicii Publice, precum şi de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene direct sau prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale Republicii Moldova.
    [Art.34 al.(1) modificat prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    (2) Propunerile, avizele şi alte materiale referitoare la retragerea cetăţeniei Republicii Moldova dobîndite în temeiul art. 17 alin. (11) și (31) vor fi înaintate Preşedintelui Republicii Moldova de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    [Art.34 al.(2) introdus prin LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951, alineatul unic devine al.(1); în vigoare 27.06.17]
    [Art.34 modificat prin LP417 din 26.07.01, MO108/06.09.01 art.824]
    [Art.34 modificat prin LP232 din 05.06.03, MO149/18.07.03 art.600]
    Articolul 35. Taxele
    (1) Pentru cererea privind cetăţenia Republicii Moldova depusă în Republica Moldova se încasează taxa de stat stabilită prin lege.
    [Art.35 al.(1) modificat prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    (2) Pentru cererea privind cetăţenia Republicii Moldova depusă în străinătate se încasează taxa consulară stabilită prin lege, precum şi plata ce acoperă cheltuielile aferente suportate de către instituţiile serviciului diplomatic.
    [Art.35 al.(2) modificat prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    [Art.35 în redacţia LP262 din 15.06.01, MO97/17.08.01 art.769]
   
Articolul 36.
Documentele necesare dobîndirii cetăţeniei
    [Art.36 denumirea modificată prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    (1) Pentru dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova, în funcţie de temei, solicitantul prezintă următoarele documente:
    [Art.36 al.(1) modificat prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    a) cererea;
    [Art.36 al.(1), lit.a) în redacția LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    a1) actul de identitate;
   
[Art.36 al.(1), lit.a1) introdusă prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    a2) documentele de stare civilă;
   
[Art.36 al.(1), lit.a2) introdusă prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    a3) documentele ce confirmă domiciliul legal şi obişnuit;
   
[Art.36 al.(1), lit.a3) introdusă prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    a4) certificatul de cazier judiciar;
    [Art.36 al.(1), lit.a4) introdusă prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    b) autobiografia;
    c) adeverinţă de la domiciliu despre componenţa familiei;
    d) dovada achitării taxei de stat sau a taxei consulare, precum şi a tarifului stabilit pentru prestarea serviciilor sau a plăţii ce acoperă cheltuielile aferente suportate de către instituţiile serviciului diplomatic. În cazul în care achitarea taxelor, a tarifelor și a plăţilor a fost efectuată prin instrumentele de plăți electronice, dovada achitării se verifică prin sistemele informaționale instituționale de către persoana responsabilă din cadrul autorității competente, fără a fi solicitată dovada achitării pe purtător de hîrtie;
    [Art.36 al.(1), lit.d) în redacția LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    e) fotografii de format respectiv;
    [Art.36 al.(1) ,lit.f) abrogată LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    [Art.36 al.(1), lit.f) modificată prin LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; în vigoare 27.06.17]
   
[Art.36 al.(1), lit.f) modificată prin L222-XV din 01.07.04, MO108-111/09.07.0 art.586]
    g) alte documente ce rezultă din prezenta lege.
    (2) Documentele enumerate la alin. (1) se prezintă în limba de stat.
    [Art.36 al.(2) în redacția LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; în vigoare 27.06.17]
    (3) Autorităţile publice care deţin informaţii despre faptul că solicitantul nu întruneşte condiţiile pentru acordarea sau redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova le vor comunica Comisiei pentru problemele cetăţeniei şi acordării de azil politic de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova. 
    [Art.36 al.(3) modificată prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18] 
   
Articolul 37. Documentele necesare aprobării renunţării la cetăţenie
    (1) Pentru aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova solicitantul prezintă următoarele documente:
    a) cererea;
    [Art.37 al.(1), lit a) în redacția LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    b) autobiografia;
    c) adeverinţă de la domiciliu despre componenţa familiei;
    [Art.37 al.(1), lit.d) exclusă prin LP275-XVI din 18.12.08, MO237-240/31.12.08 art.876]
    e) dovada achitării taxei consulare, precum şi a plății ce acoperă cheltuielile aferente suportate de către instituţiile serviciului diplomatic;
    [Art.37 al.(1), lit e) în redacția LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    f) adeverinţa deţinerii sau dobîndirii cetăţeniei unui alt stat, ori garanţia dobîndirii unei alte cetăţenii;
    g) alte documente ce rezultă din prezenta lege.
    (2) Limba în care se prezintă documentele enumerate la alin.(1) este stabilită în Legea nr.3465 din 1 septembrie 1989 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.
    (3) Părinţii care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova pot depune cerere de păstrare a cetăţeniei Republicii Moldova pentru copiii lor.
    (4) În cazul în care ambii părinţi sînt cetăţeni ai Republicii Moldova şi unul dintre ei renunţă la cetăţenie, depunînd o cerere de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul, celălalt părinte prezintă o declaraţie, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova ori de notar, în care consimte la renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a copilului.
   [Art.37 al.(4) modificat prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    Articolul 38. Termenul de examinare a cererilor şi a propunerilor privind
                         cetăţenia
    (1) Termenul de examinare a cererilor privind acordarea, redobîndirea, renunţarea la cetățenie şi a propunerilor privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova nu poate depăşi un an, iar termenul de examinare a cererilor privind recunoaşterea cetăţeniei nu poate depăşi 6 luni. În cazul cererilor privind acordarea cetăţeniei prin naturalizare, termenul de examinare poate fi prelungit cu cel mult 6 luni.
    [Art.38 al.(1) în redacția LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    (11) Termenul de examinare a cererilor și propunerilor privind acordarea sau retragerea cetățeniei Republicii Moldova în temeiul art. 17 alin. (11) este de 30 de zile din data prezentării acestora în condițiile art. 34 alin. (2).
    [Art.38 al.(11) introdus prin LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; în vigoare 27.06.17]
    (12) Termenul începe să curgă din ziua în care au fost depuse toate documentele necesare pentru acordarea, recunoașterea, redobîndirea sau renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova.
    [Art.38 al.(12) introdus prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    (2) Cererea şi propunerile repetate în problema cetăţeniei se examinează numai în cazul constatării unor circumstanţe esenţiale necunoscute pînă atunci.
    Articolul 39. Jurămîntul de credinţă faţă de Republica Moldova
    (1) Persoana căreia i se acordă cetăţenia Republicii Moldova sau care o redobîndește va depune, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a decretului Preşedintelui Republicii Moldova, în faţa preşedintelui  raionului sau primarului  municipiului ori, după caz, în faţa şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al Republicii Moldova, următorul jurămînt de credinţă faţă de Republica Moldova:
    [Art.39 al.(1) modificat prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    [Art.39 al.(1) modificat prin LP328 din 24.07.03, MO163/01.08.03 art.666]
    Eu (numele, prenumele), născut la (data şi locul naşterii), jur să fiu cetăţean devotat Republicii Moldova, să respect cu sfinţenie Constituţia şi celelalte legi ale ei, să nu întreprind nici o acţiune care i-ar prejudicia interesele şi integritatea teritorială.
    (2) Cetăţenia Republicii Moldova se dobîndeşte la data depunerii jurămîntului.
    Articolul 40. Documentele aferente schimbării cetăţeniei
    (1) Persoana care a dobîndit cetăţenia Republicii Moldova în modul stabilit de prezenta lege primeşte la Agenția Servicii Publice ori la misiunea diplomatică sau oficiul consular al Republicii Moldova un document care dovedeşte cetăţenia Republicii Moldova.
    [Art.40 al.(1) modificat prin LP132 din 21.12.17, MO18-26/19.01.18 art.85; în vigoare 19.04.18]
    (2) Persoana domiciliată legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova care a pierdut cetăţenia Republicii Moldova primeşte de la autoritatea competentă pentru străini actul de identitate conform statutului persoanei, după caz.
   
[Art.40 al.(2) în redacția LP24 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.199; în vigoare 05.07.14]
    [Art.40 modificat prin LP417 din 26.07.01, MO108/06.09.01 art.824]
Capitolul VII
Atacarea hotărîrilor în problema cetăţeniei
    Articolul 41. Atacarea decretului Preşedintelui Republicii Moldova
    Decretul Preşedintelui Republicii Moldova în problema cetăţeniei poate fi atacat în judecătorie în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare.
   
[Art.41 modificat prin LP254 din 01.12.17, MO1-6/05.01.18 art.14]
    [Art.41 modificat prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
   
Articolul 42. Atacarea acţiunilor persoanelor oficiale
    Refuzul de a primi cerere în problemele cetăţeniei Republicii Moldova, încălcarea termenelor, a modului de examinare a cererii şi de executare a hotărîrilor în problemele cetăţeniei, precum şi refuzul acordării cetăţeniei şi alte acţiuni ale persoanelor oficiale pot fi atacate, în modul stabilit de lege, în instanţă judecătorească.
Capitolul VIII
Dispoziţii finale şi tranzitorii
    Articolul 43
    (1) Cererile aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor examina în conformitate cu prevederile ei.
   (2) Pînă la stabilirea de către Guvern a modului de verificare a gradului de cunoaştere a prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi a limbii de stat de către persoanele care solicită cetăţenia Republicii Moldova, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei va efectua această verificare în modul stabilit.
    Articolul 44
    În termen de 5 luni, Guvernul:
    va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    va elabora proiectele de acte normative necesare executării prezentei legi;
    va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege.
    Articolul 45
    La intrarea în vigoare a prezentei legi, se abrogă:
    Legea nr.596-XII din 5 iunie 1991 cu privire la cetăţenia Republicii Moldova;
    Legea nr.1462-XII din 26 mai 1993 pentru modificarea articolului 2 din Legea cu privire la cetăţenia Republicii Moldova;
    Legea nr.1474-XII din 8 iunie 1993 pentru completarea şi modificarea articolului 2 din Legea cu privire la cetăţenia Republicii Moldova;
    Articolul II din Legea nr. 278-XIII din 10 noiembrie 1994 privind modificarea şi completarea unor acte legislative;
    Legea nr.961-XIII din 24 iulie 1996 pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la cetăţenia Republicii Moldova;
    Legea nr.1259-XIII din 16 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la cetăţenia Republicii Moldova;
    Hotărîrea Parlamentului nr.597-XII din 5 iunie 1991 despre intrarea în vigoare şi modul de punere în aplicare a Legii Republicii Moldova cu privire la cetăţenia Republicii Moldova;
    Hotărîrea Parlamentului nr.1138-XII din 4 august 1992 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de soluţionare a problemelor cetăţeniei Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                          Dumitru DIACOV

    Chişinău, 2 iunie 2000.
    Nr. 1024-XIV.