LPM1024/2000
ID intern unic:  311522
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1024
din  02.06.2000
cetăţeniei Republicii Moldova
Publicat : 10.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 98-101     art Nr : 709
    LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70
    LP14-XV din 17.02.05, MO42-45/21.03.05 art.142
    LP222-XV din 01.07.04, MO108-111/09.07.04 art.586
    LP328 din 24.07.03, MO163/01.08.03 art.666
    LP232 din 05.06.03, MO149/18.07.03 art.600
    LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432
    LP551 din 18.10.01, MO128/19.10.01 art.902
    LP417-XV din 26.07.01, MO108/06.09.01 art.824
    LP262-XV din 15.06.01, MO97/17.08.01 art.769

    NOTĂ:
   
În textul legii, sintagma „Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    În cuprinsul legii, sintagmele „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” şi „Ministerul Afacerilor Externe” se înlocuiesc, respectiv, cu sintagmele „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor” şi „Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene” prin LP112 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.301
      În cuprinsul Legii sintagma "Departamentul Tehnologii Informaţionale" se substituie prin sintagma  "Ministerul Dezvoltării Informaţionale" prin LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
Dispoziţii generale
    Articolul 1. Noţiuni
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni semnifică:
    copil - persoană pînă la vîrsta de 18 ani;
    cetăţean străin - persoană care aparţine unui stat străin şi care nu aparţine Republicii Moldova;
    apatrid – persoana care nu este considerată cetăţean al nici unui stat, conform legislaţiei acestora;
   
[Art.1 noţiunea în redacţia LP284 din 28.12.11, MO30-33/10.02.12 art.93]
    naturalizare - acordare a cetăţeniei la cerere persoanei care domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova, în condiţiile prevăzute de prezenta lege;
    pluralitate de cetăţenii - deţinere simultană a două sau mai multe cetăţenii de către aceeaşi persoană;
    urmaş - rudă de sînge pe linie descendentă, persoană echivalentă ei, conform legislaţiei în vigoare;   
   
domiciliu legal şi obişnuit – şedere legală a persoanei pe o perioadă nedeterminată de timp în baza documentelor oficiale eliberate de autorităţile statului de primire.
   
[Art.1 noţiunea în redacţia LP24 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.199; în vigoare 05.07.14]
    Articolul 2. Obiectul legii
    Prezenta lege stabileşte cadrul juridic al raporturilor legate de cetăţenia Republicii Moldova.
    Articolul 3. Cetăţenia Republicii Moldova
    (1) Cetăţenia Republicii Moldova stabileşte între persoana fizică şi Republica Moldova o legătura juridico-politică permanentă, care generează drepturi şi obligaţii reciproce între stat şi persoană.
    (2) Cetăţenia Republicii Moldova este păstrată atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît şi în alte state, precum şi în spaţiul în care nu se exercită suveranitatea nici unui stat.
    Articolul 4. Reglementarea juridică
    Problemele privind cetăţenia Republicii Moldova se reglementează de Constituţia Republicii Moldova, de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, de prezenta lege, precum şi de alte acte normative adoptate în corespundere cu acestea.
    [Art.4 în redacţia LP232 din 05.06.03, MO149/18.07.03 art.600]
    Articolul 5. Dovada cetăţeniei
    Dovada cetăţeniei Republicii Moldova se face cu buletinul de identitate, cu paşaportul, cu certificatul de naştere în cazul copilului sau cu un certificat eliberat de organele competente ale Republicii Moldova.
    Articolul 6. Statutul juridic al cetăţenilor Republicii Moldova, al cetăţenilor străini şi al apatrizilor
    (1) Cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, beneficiază în egală măsură de toate drepturile social-economice şi politice şi de libertăţile proclamate şi garantate de Constituţie şi de alte legi, de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    (2) Numai cetăţenii Republicii Moldova au dreptul de a alege şi de a fi aleşi, de a ocupa funcţii ce implică exercitarea autorităţii publice şi de a participa la referendum, în modul stabilit de lege.
    (3) Statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor este stabilit de lege şi de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 7. Principiile generale ale cetăţeniei
    Regulile asupra cetăţeniei Republicii Moldova se întemeiază pe următoarele principii:
    a) dreptul fiecărei persoane la o cetăţenie;
    b) nedescriminarea cetăţenilor, indiferent de temeiurile dobîndirii cetăţeniei;
    c) inadmisibilitatea privării arbitrare a persoanei de cetăţenia ei şi de dreptul de a-şi schimba cetăţenia;
    d) evitarea apatridiei;
    e) neproducerea de efecte, prin schimbarea cetăţeniei unuia dintre soţi, asupra cetăţeniei celuilalt soţ sau asupra cetăţeniei copilului dacă nu există o cerere scrisă în acest sens a părinţilor.
    Articolul 8. Protecţia cetăţenilor
    (1) Cetăţenii Republicii Moldova beneficiază de protecţia statului atît în ţară, cît şi în străinătate.
    (2) Cetăţenii Republicii Moldova nu pot fi extrădaţi sau expulzaţi din ţară.
    Articolul 9. Prioritatea normelor tratatelor internaţionale
    Dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte norme decît cele din prezenta lege, prioritate au normele tratatelor internaţionale.
Capitolul II
Dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova
    Articolul 10. Temeiurile dobîndirii cetăţeniei
    (1) Cetăţenia Republicii Moldova se dobîndeşte prin:
    a) naştere;
    b) recunoaştere;
    c) înfiere;
    d) redobîndire;
    e) naturalizare.
    (2) Cetăţenia Republicii Moldova poate fi dobîndită şi în temeiul acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 11. Dobîndirea cetăţeniei prin naştere
    (1) Este considerat cetăţean al Republicii Moldova copilul:
    a) născut din părinţi, ambii sau unul dintre care, la momentul naşterii copilului, este cetăţean al Republicii Moldova;
    b) născut pe teritoriul Republicii Moldova din părinţi apatrizi;
    c) născut pe teritoriul Republicii Moldova din părinţi care au cetăţenia unui alt stat sau unul dintre care este apatrid, iar celălalt cetăţean străin.
    [Art.11 al.(1), lit.c) modificată prin LP232 din 05.06.03, MO149/18.07.03 art.600]
    (2) Copilul găsit pe teritoriul Republicii Moldova este considerat cetăţean al ei, atît timp cît nu este dovedit contrariul, pînă la atingerea vîrstei de 18 ani.
    Articolul 12. Dobîndirea cetăţeniei prin recunoaştere
    (1) Sînt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova persoanele care au dobîndit şi au păstrat această cetăţenie potrivit legislaţiei anterioare, precum şi persoanele care au dobîndit cetăţenia conform prezentei legi.
    (2) Sînt recunoscute ca cetăţeni ai Republicii Moldova persoanele care şi-au exprimat dorinţa de a deveni cetăţeni ai Republicii Moldova şi anume:
    a) persoanele născute pe teritoriul Republicii Moldova sau persoanele unul dintre ai căror părinţi sau bunei s-a născut pe teritoriul numit;
    b) persoanele care pînă la 28 iunie 1940 au locuit în Basarabia, în Nordul Bucovinei, în ţinutul Herţa şi în R.A.S.S.M., urmaşii lor;
   
[Art.12 al.(2), lit.b) modificată prin LP137 din 01.07.10, MO131-134/30.07.10 art.451]
    c) persoanele deportate sau refugiate de pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 28 iunie 1940, precum şi urmaşii lor;
    d)  persoanele care la data de 23 iunie 1990 locuiau legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii  Moldova şi care continuă să locuiască  în prezent.
    [Art.12 al.(2), lit.d) introdusă prin LP222-XV din 01.07.04, MO108-111/09.07.04 art.586]
    [Art.12 al.(2) modificat prin LP232 din 05.06.03, MO149/18.07.03 art.600]
   
Articolul 13. Dobîndirea cetăţeniei prin înfiere
    (1) Copilul apatrid dobîndeşte automat cetăţenia Republicii Moldova prin înfiere dacă înfietorii (înfietorul) sînt cetăţeni ai Republicii Moldova.
    (2) Asupra cetăţeniei copilului apatrid înfiat de soţi unul dintre care este cetăţean al Republicii Moldova, iar celălalt cetăţean străin hotărăsc, de comun acord, înfietorii. În cazul în care înfietorii nu cad de comun acord, asupra apartenenţei copilului la Republica Moldova va decide instanţa de judecată, ţinînd cont de interesele acestuia. În cazul copilului care a împlinit vîrsta de 14 ani, se cere consimţămîntul lui, autentificat de notar.
    (3) Copilul cetăţean străin înfiat de soţi ambii sau numai unul dintre ei fiind cetăţean al Republicii Moldova sau unul fiind cetăţean al Republicii Moldova, iar celălalt cetăţean străin sau apatrid poate deveni cetăţean al Republicii Moldova dacă renunţă la cetăţenia statului străin, cu excepţia cazurilor prevăzute de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 14. Cetăţenia copilului în cazul nulităţii sau
                         anulării înfierii
    În cazul declarării nulităţii sau al anulării înfierii copilului apatrid sau cetăţean străin, acesta este considerat că nu a fost niciodată cetăţean al Republicii Moldova dacă domiciliază legal şi obişnuit în străinătate sau dacă părăseşte ţara pentru a domicilia în străinătate.
    Articolul 15. Cetăţenia copilului asupra căruia este
                         stabilită tutela
    (1) Copilul apatrid care se află sub tutela cetăţenilor Republicii Moldova devine automat cetăţean al Republicii Moldova.
    (2) Copilul apatrid care se află sub tutela soţilor unul dintre care este cetăţean al Republicii Moldova, iar celălalt apatrid devine automat cetăţean al Republicii Moldova.
    (3) Asupra cetăţeniei copilului apatrid care se află sub tutela soţilor unul dintre care este cetăţean al Republicii Moldova, iar celălalt cetăţean străin hotărăsc, de comun acord, tutorii. În cazul în care aceştia nu cad de comun acord, asupra apartenenţei copilului la Republica Moldova va decide instanţa de judecată, ţinînd cont de interesele lui. În cazul copilului care a împlinit vîrsta de 14 ani, se cere consimţămîntul lui, autentificat de notar.
    (4) Copilul cetăţean străin care se află sub tutela soţilor ambii sau numai unul dintre ei fiind cetăţean al Republicii Moldova sau unul fiind cetăţean al Republicii Moldova, iar celălalt cetăţean străin sau apatrid poate deveni cetăţean al Republicii Moldova dacă renunţă la cetăţenia statului străin.
    Articolul 16. Redobîndirea cetăţeniei
    (1) Persoana care a avut anterior cetăţenia Republicii Moldova o poate redobîndi la cerere, păstrîndu-şi, la dorinţă, cetăţenia străină, dacă nu cade sub incidenţa art. 20 lit. a)-d).
    [Art.16 al.(1) în redacţia LP232 din 05.06.03, MO149/18.07.03 art.600]
   
(2) Persoana căreia i s-a retras cetăţenia Republicii Moldova în conformitate cu art.23 lit. c) nu o mai poate redobîndi, iar în restul cazurilor stipulate la acelaşi articol o poate redobîndi numai în condiţiile naturalizării şi numai după 5 ani de domiciliu legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova din momentul retragerii cetăţeniei.
   Articolul 17. Condiţiile naturalizării
    (1) Cetăţenia Republicii Moldova se poate acorda la cerere străinului cu domiciliul legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova, care:
    a) are şedere legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova cel puţin în ultimii 10 ani. Pentru apatrizi, refugiaţi, beneficiari de protecţie umanitară şi azil politic, termenul respectiv constituie 8 ani; sau
    [Art.17 al.(1), lit.a) modificată prin LP151 din 01.07.16, MO265-276/19.08.16 art.573]
    b) are şedere legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani înaintea împlinirii vîrstei de 18 ani; sau
    c) este căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova de cel puţin 3 ani şi are şedere legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii 3 ani; sau
    d) are şedere legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii 3 ani la părinţi sau la copii (inclusiv înfietori sau înfiaţi) cetăţeni ai Republicii Moldova; precum şi
    e) cunoaşte şi respectă prevederile Constituţiei; şi
    f) susţine testul pentru evaluarea nivelului de cunoaştere a limbii de stat; şi
    g) are surse legale de existenţă.
    (1) Cetăţenia Republicii Moldova poate fi acordată la cerere cetățeanului străin sau apatridului cu domiciliul legal și obișnuit pe teritoriul Republicii Moldova, care cunoaşte şi respectă prevederile Constituţiei, a susţinut testul pentru evaluarea nivelului de cunoaştere a limbii de stat și are surse legale de venit, cu respectarea uneia dintre următoarele condiții:
    a) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova cel puţin în ultimii 10 ani. Pentru apatrizi, refugiaţi şi beneficiarii de protecție umanitară și azil politic, termenul respectiv este de 8 ani;
    b) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova timp de 5 ani înaintea împlinirii vîrstei de 18 ani;
    c) este căsătorit cu un cetăţean al Republicii Moldova de cel puţin 3 ani şi a avut domiciliul în mod continuu pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii 3 ani;
    d) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova în ultimii 3 ani la părinţi sau la copii (inclusiv înfietori sau înfiaţi) cetăţeni ai Republicii Moldova.
    [Art.17 al.(1) în redacția LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; în vigoare 27.06.17]
   
[Art.17 modificat prin LP151 din 01.07.16, MO265-276/19.08.16 art.573]
    (11) Prin derogare de la prevederile alin. (1), cetăţenia Republicii Moldova poate fi acordată la cerere cetățeanului străin sau apatridului care cunoaşte şi respectă prevederile Constituţiei și care întrunește cumulativ următoarele condiții:
    a) are o bună reputație economică și financiară;
    b) nu prezintă pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului;
    c) varsă contribuția la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă sau a efectuat și menține, pentru o perioadă de 60 de luni, investiții în cel puțin unul din domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova, aprobate de Guvern.
    [Art.17 al.(11) introdus prin LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; în vigoare 27.06.17]
    (12) Valoarea minimă a contribuției la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă și a investiției în unul din domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova, precum și modalitatea ei se aprobă de Guvern.
    [Art.17 al.(12) introdus prin LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; în vigoare 27.06.17]
    (2) Procedura de evaluare a nivelului de cunoaştere a prevederilor Constituţiei şi a limbii de stat de către solicitantul cetăţeniei Republicii Moldova se stabileşte de Guvern.
    (3) Termenul de şedere legală şi continuă pe teritoriul Republicii Moldova a străinului se calculează de la data autorizării de către autorităţile Republicii Moldova a şederii acestuia pe teritoriul ţării. Data autorizării şederii se consideră data eliberării de către autorităţile competente a documentului care confirmă dreptul de şedere al străinului pe teritoriul Republicii Moldova. Dovada şederii legale şi continue se face cu documentele oficiale, eliberate de autorităţile competente ale Republicii Moldova, sau în baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei.
    (31) Membrii de familie (soț, soție, copii, părinți) aflați la întreținerea persoanei care a obținut cetățenia în conformitate cu prevederile alin. (11) și care întrunesc condițiile stabilite la alin. (11) lit. a) și b) pot obține cetățenia Republicii Moldova prin vărsarea unei contribuții nerambursabile la Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă în mărime de cel puțin 30% din valoarea contribuției stabilite conform alin. (12) pentru fiecare persoană.
    [Art.17 al.(31) introdus prin LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; în vigoare 27.06.17]
    (4) Şederea străinului pe teritoriul Republicii Moldova se consideră legală şi continuă în cazul în care, ulterior autorizării şederii:
    a) străinul nu a emigrat din Republica Moldova;
    b) străinului nu i-a fost anulat sau revocat dreptul de şedere, nu i-a încetat sau nu i-a fost anulat statutul de apatrid sau de refugiat;
    c) prelungirea dreptului de şedere este consecutivă.
    (41) Dacă cetățeanul străin sau apatridul care a solicitat cetățenia se află în afara teritoriului Republicii Moldova o perioadă cumulativă mai mare de 6 luni în cursul unui an, anul respectiv nu se ia în calcul la stabilirea perioadei prevăzute la  alin. (1).
    [Art.17 al.(41) introdus prin LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; în vigoare 27.06.17]
    (5) În cazul străinului care, pe perioada şederii legale pe teritoriul Republicii Moldova, şi-a schimbat statutul juridic, se ia în calcul termenul de aflare conform statutului anterior, dacă acest termen este continuu.
   
[Art.17 în redacţia LP24 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.199; în vigoare 05.07.14]
    (6) Verificarea bunei reputații economice și financiare a persoanelor care dobîndesc cetățenia Republicii Moldova în condițiile alin. (11), inclusiv evaluarea, acceptarea și monitorizarea investiției prevăzute la alin. (12), se efectuează de către Comisia de examinare a dosarului pentru obținerea cetățeniei prin participarea la programul de investiții în Republica Moldova, constituită pe lîngă Ministerul Economiei, a cărei componență și activitate se reglementează printr-un regulament aprobat de Guvern.
    [Art.17 al.(6) introdus prin LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; în vigoare 27.06.17]
   
(7) Acordarea cetățeniei Republicii Moldova în condițiile alin. (11) va fi limitată la 5 mii de persoane.
    [Art.17 al.(7) introdus prin LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; în vigoare 27.06.17]
    [Art.17 modificat prin LP112 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.301]
    Articolul 18. Nivelul cunoaşterii limbii de stat
    (1) Se consideră că persoana cunoaşte limba de stat, dacă:
    a) înţelege suficient limba uzuală, informaţiile cu caracter oficial;
    b) discută şi răspunde la întrebări despre viaţa cotidiană;
    c) poate citi şi înţelege suficient orice text cu caracter social, orice lege sau alt act normativ;
    d) poate scrie o expunere la o temă despre viaţa cotidiană.
    (2) La examinarea cererilor de naturalizare, condiţia cunoaşterii prevederilor Constituţiei Republicii  Moldova şi a limbii de stat nu se pune:
    a) pensionarilor pentru limită de vîrstă;
    b) invalizilor a căror invaliditate este stabilită pe o perioadă nedeterminată.
    [Art.18 al.(2) modificat prin L222-XV din 01.07.04, MO108-111/09.07.04 art.586]
    Articolul 19. Cetăţenia copilului ai cărui părinţi dobîndesc
                         cetăţenia Republicii Moldova
    (1) Copilul născut din părinţi cetăţeni străini sau apatrizi care dobîndesc cetăţenia Republicii Moldova dobîndeşte cetăţenia la aceeaşi dată cu părinţii.
    (2) În cazul în care numai unul dintre părinţi dobîndeşte cetăţenia Republicii Moldova, părinţii vor hotărî, de comun acord, asupra cetăţeniei copilului. În cazul în care părinţii nu cad de comun acord, asupra apartenenţei copilului la Republica Moldova va decide instanţa de judecată, ţinînd cont de interesele acestuia, în cazul cînd există o declaraţie expresă în acest sens a părinţilor.
    (3) În cazurile prevăzute la alin.(1) şi (2), pentru copilul care a împlinit vîrsta de 14 ani se cere consimţămîntul lui, autentificat de notar.
    Articolul 20. Temeiurile refuzului de a acorda cetăţenie
    (1) Cetăţenia Republicii Moldova nu se acordă persoanei care:
   
[Art.20 alineatul unic devine al.(1) prin LP112 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.301]
    a) a săvîrşit crime internaţionale, militare sau crime împotriva umanităţii;
    b) a fost implicată în activitate teroristă;
    c) a fost condamnată la privaţiune de libertate pentru infracţiuni premeditate şi are antecedente penale sau la momentul examinării cererii se află sub urmărire penală;
    d) desfăşoară activitate care periclitează securitatea statului, ordinea publică, sănătatea şi moralitatea populaţiei;
   
e) nu întruneşte integral condiţiile pentru dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova, stabilite de prezenta lege.
    [Art.20 al.(1), lit.e) în redacția LP24 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.199; în vigoare 05.07.14]
   
[Art.20 al.(1), lit.e) modificată prin LP112 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.301]
    (2) Prevederile alin. (1) lit. c) nu se aplică faţă de persoanele specificate la art. 12 alin. (2) în cazul cînd acestea nu sînt cetăţeni ai unui alt stat.
    [Art.20 al.(2) introdus prin LP112 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.301]
Capitolul III
Pierderea cetăţeniei Republicii Moldova
    Articolul 21. Temeiurile pierderii cetăţeniei
    Cetăţenia Republicii Moldova se pierde:
    a) prin renunţare;
    b) prin retragere;
    c) în temeiul acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 22. Renunţarea la cetăţenie 
    (1) Renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova se aprobă solicitantului, cu condiţia prezentării adeverinţei privind deţinerea sau dobîndirea cetăţeniei unui alt stat ori garanţiei dobîndirii cetăţeniei unui alt stat.
   
[Art.22 al.(1) modificat prin LP24 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.199; în vigoare 05.07.14]
    (2) Dacă persoana căreia i s-a aprobat renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova, în pofida garanţiei nu va dobîndi cetăţenia unui alt stat, adică va deveni apatridă, partea din decretul Preşedintelui Republicii Moldova privind aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova referitoare la această persoană se va abroga în modul stabilit
   
[Art.22 în redacţia LP275-XVI din 18.12.08, MO237-240/31.12.08 art.876]
   
Articolul 23. Retragerea cetăţeniei
    (1) Cetăţenia Republicii Moldova poate fi retrasă printr-un decret al Preşedintelui Republicii Moldova persoanei care:
    a) a dobîndit cetăţenia Republicii Moldova în mod fraudulos, prin informaţie falsă sau prin ascunderea unui fapt pertinent;
    [Art. 23 al.(1), lit.a) modificat prin LP551 din 18.10.01, MO128/19.10.01 art.902]
    b) s-a înrolat benevol în forţe armate străine;
    c) a săvîrşit fapte deosebit de grave prin care se aduc prejudicii esenţiale statului;
    [Art. 23 al.(1), lit.c) modificată prin LP551 din 18.10.01, MO128/19.10.01 art.902]
   
d) nu respectă condițiile de efectuare și menținere a investiției, stabilite la art. 17 alin. (11) și (6).
    [Art. 23 al.(1), lit.d) introdusă prin LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; în vigoare 27.06.17]
    [Art.23 al.(1), lit.d) exclusă prin LP232 din 05.06.03, MO149/18.07.03 art.600]
    (2) Retragerea cetăţeniei nu se admite în baza temeiurilor prevăzute la alin.(1) dacă persoana va deveni apatrid, cu excepţia celor de la lit.a).
    (3) Retragerea cetăţeniei Republicii Moldova persoanei nu produce nici un efect asupra cetăţeniei soţului şi copiilor ei.
Capitolul IV
Pluralitatea de cetăţenii
    Articolul 24. Cazurile de pluralitate de cetăţenii
    (1) În Republica Moldova, pluralitatea de cetăţenii se permite:
    a) copiilor care au dobîndit automat la naştere cetăţenia Republicii Moldova şi cetăţenia unui alt stat;
    b) cetăţenilor săi care deţin concomitent cetăţenia unui alt stat, cînd această cetăţenie este dobîndită automat prin căsătorie;
    c) copiilor cetăţeni ai Republicii Moldova care au dobîndit cetăţenia unui alt stat în urma înfierii;
    d) dacă această pluralitate rezultă din prevederile acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    e) în cazul cînd renunţarea la cetăţenia unui alt stat sau pierderea ei nu este posibilă sau nu poate fi rezonabil cerută;
    f) în alte cazuri prevăzute de prezenta lege.
    (2) În interesele republicii şi în cazuri excepţionale, cetăţenii unor alte state pot deveni şi cetăţeni ai Republicii Moldova, prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova, dacă nu cad sub incidenţa art.20 lit.a)-d).
    (3) Dobîndirea de către cetăţeanul Republicii Moldova a cetăţeniei altui stat nu atrage pierderea cetăţeniei Republicii Moldova.
    (4) Cetăţeanul Republicii Moldova care posedă cetăţenia altui stat, în raporturile cu Republica Moldova, este recunoscut numai ca cetăţean al ei, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) şi alin. (2).
    [Art.24 modificat prin LP232 din 05.06.03, MO149/18.07.03 art.600]
   
Articolul 25. Drepturile şi îndatoririle în cazul pluralităţii de
                         cetăţenii
    Cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova, care posedă legal şi cetăţenia unui alt stat beneficiază în egală măsură de aceleaşi drepturi şi îndatoriri ca şi ceilalţi cetăţeni ai Republicii Moldova.
    [Art.25  modificat prin LP127-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.664].
   
[Art.25 modificat prin LP273-XVI din 07.12.07, MO84-85/13.05.08 art.288]
    Articolul 26. Modalităţile de satisfacere a obligaţiunii militare
                          în cazul pluralităţii de cetăţenii
    Persoana care este cetăţean al Republicii Moldova şi care posedă legal şi cetăţenia unui alt stat este supusă serviciului militar faţă de Republica Moldova dacă domiciliază legal şi obişnuit pe teritoriul ei, chiar dacă este scutită de obligaţiunea militară faţă de alt stat.
Capitolul V
Atribuţiile referitoare la cetăţenie ale
 autorităţilor publice
    Articolul 27. Atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova
    Preşedintele Republicii Moldova:
    a) soluţionează problemele cetăţeniei conform Constituţiei şi prezentei legi;
    b) emite decrete în cazul acordării, redobîndirii, renunţării şi retragerii cetăţeniei Republicii Moldova, iar în cazul refuzului de acordare a cetăţeniei, dă un răspuns argumentat.
    Articolul 28. Atribuţiile Agenției Servicii Publice
    [Art.28 denumirea în redacția LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    Agenția Servicii Publice:
    [Art.28 partea introductivă în redacția LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    a) primește de la persoanele cu domiciliul legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova, în condiţiile prezentei legi, cereri privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova prin naturalizare şi privind redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova, verifică documentele prezentate, adună date despre solicitant, întocmește o notă informativă şi, împreună cu avizele Ministerului Afacerilor Interne, ale Serviciului de Informaţii şi Securitate şi cu cererea solicitantului, le expediază Preşedintelui Republicii Moldova spre soluţionare;
    [Art.28 lit.a) modificată prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    [Art.28 lit.a) în redacția LP24 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.199; în vigoare 05.07.14]
    [Art.28 lit.a) sintagma "În cazul întrunirii tuturor condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare, ministerul şi organele lui întocmesc un aviz argumentat" declarată neconstituţională prin HCC11 din 30.10.12, MO237-241/16.11.21 art.21; în vigoare 30.10.12]
   
b) examinează cereri privind dobîndirea cetăţeniei prin recunoaştere, conform prevederilor art. 12 alin. (2), şi ia decizia de recunoaştere a cetăţeniei sau de refuz. În cazul persoanelor care deţin cetăţenia altui stat, decizia se ia în conformitate cu avizul argumentat al Serviciului de Informaţii şi Securitate;
    [Art.28 lit.b) modificată prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    c) determină apartenenţa sau neapartenenţa persoanelor la Republica Moldova;
   
[Art.28 lit.c) în redacția LP24 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.199; în vigoare 05.07.14]
   
d) înaintează Preşedintelui Republicii Moldova propuneri întemeiate privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
   
[Art.28 lit.d) în redacția LP24 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.199; în vigoare 05.07.14]
   
e) eliberează documente ce adeveresc dobîndirea sau pierderea cetăţeniei Republicii Moldova;
    f) ţine evidenţa persoanelor care au dobîndit sau au pierdut cetăţenia Republicii Moldova;
    [Art.28 lit.f) modificată prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    g) execută decretele şi deciziile Preşedintelui Republicii Moldova privind cetăţenia şi eliberează actele de rigoare;
    h) exercită şi alte atribuţii prevăzute de legislaţie.
    [Art.28 în redacţia LP112 din 09.06.11, MO110-112/08.07.11 art.301]
   
Articolul 29. Atribuţiile
Ministerului Afacerilor Externe
                          şi Integrării Europene
şi ale instituţiilor lui
    Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, reprezentanţele diplomatice şi instituţiile consulare ale Republicii Moldova:
    a) primesc de la persoane cu domiciliul legal şi obişnuit în străinătate, în condiţiile prezentei legi, cereri privind cetăţenia, adună date despre solicitant, verifică documentele prezentate şi, împreună cu nota informativă a Agenției Servicii Publice, cu avizul Serviciului de Informaţii şi Securitate şi cu cererea solicitantului, le expediază Preşedintelui Republicii Moldova spre soluţionare;
   
[Art.29 lit.a) în redacția LP24 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.199; în vigoare 05.07.14]
    [Art. 29 lit. a) modificat prin LP417 din 26.07.01, MO108/06.09.01 art.824]
   
b) determină apartenenţa sau neapartenenţa persoanelor la Republica Moldova;
   
[Art.29 lit.b) în redacția LP24 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.199; în vigoare 05.07.14]

   
c) înaintează Preşedintelui Republicii Moldova propuneri întemeiate privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova;
    d) eliberează acte ce adeveresc dobîndirea sau pierderea cetăţeniei Republicii Moldova persoanelor domiciliate legal şi obişnuit în străinătate;
   
[Art.29 lit.c) în redacția LP24 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.199; în vigoare 05.07.14]
    e) execută decretele şi deciziile Preşedintelui Republicii Moldova privind cetăţenia;
    f) exercită şi alte atribuţii prevăzute de legislaţie.
    Articolul 291.  Atribuţiile Ministerului Afacerilor Interne
                             Ministerul Afacerilor Interne:
   a) adună date despre solicitant, efectuează controalele necesare pentru a stabili temeiurile de refuz al acordării cetăţeniei, întocmeşte avize privind acordarea sau redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova şi le prezintă Agenției Servicii Publice;
    b) prezintă Agenției Servicii Publice propuneri privind retragerea cetăţeniei Republicii Moldova.
    [Art.291 lit.b) în redacţia LP232 din 05.06.03, MO149/18.07.03 art.600]
    [Art.291 introdus prin LP417 din 26.07.01, MO108/06.09.01 art.824]
    Articolul 30. Atribuţiile Serviciului de Informaţii şi Securitate
    Serviciul de Informaţii şi Securitate întocmeşte, în condiţiile prezentei legi, aviz privind persoana care solicită acordarea sau redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova, precum şi aviz în cazul propunerii de retragere a acesteia şi le prezintă organului care le-a solicitat.
    Articolul 31. Comisia pentru problemele cetăţeniei
                         şi acordării de azil politic de pe lîngă
                         Preşedintele Republicii Moldova
    (1) Pentru examinarea prealabilă a problemelor cetăţeniei Republicii Moldova, pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova funcţionează Comisia pentru problemele cetăţeniei şi acordării de azil politic, al cărei mod de organizare şi funcţionare se stabileşte în regulament, aprobat de Preşedintele Republicii Moldova.
   
(2) Pentru examinarea acordării sau retragerii cetățeniei Republicii Moldova în temeiul art. 17 alin. (11) și (31), Comisia pentru problemele cetățeniei și acordării de azil politic va examina doar dosarul complet prezentat de Ministerul Economiei.
    [Art.31 al.(2) introdus prin LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951, alineatul unic devine al.(1); în vigoare 27.06.17]
Capitolul VI
Procedura dobîndirii şi pierderii cetăţeniei
Republicii Moldova
    Articolul 32. Cererea privind cetăţenia
    (1) Demersul privind cetăţenia Republicii Moldova se întocmeşte după o cerere-chestionar de o formă stabilită de Guvern. Cererea privitoare la persoana care nu a împlinit vîrsta de 18 ani se examinează la demersul reprezentantului ei legal, autentificat de notar, iar în străinătate - de reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară a Republicii Moldova.
    (2) La depunerea cererilor privind cetăţenia Republicii Moldova scrise în numele copiilor în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani, este obligatoriu consimţămîntul lor, exprimat în scris şi autentificat de notar, iar în străinătate - de reprezentanţele diplomatice sau de instituţiile consulare ale Republicii Moldova.
    Articolul 33. Modalitatea de prezentare a cererii
      (1)  Cererea privind dobîndirea sau redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova se adresează Preşedintelui Republicii Moldova şi se depune, personal sau prin mandatar, ultimul dispunînd de procură autentificată de notar, la organul teritorial al Agenției Servicii Publice în a cărui rază îşi are domiciliu solicitantul, iar în cazul persoanei cu domiciliu legal şi obişnuit în străinătate, la reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară a Republicii Moldova sau la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.
   
[Art.33 al.(1) modificat prin LP275-XVI din 18.12.08, MO237-240/31.12.08 art.876]
   
(11) Cererea privind dobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova în condițiile art. 17 alin. (11) și (31) se adresează Preşedintelui Republicii Moldova şi se depune la Ministerul Economiei personal sau prin mandatar, ultimul dispunînd de procură autentificată la notar.
    [Art.33 al.(11) introdus prin LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; în vigoare 27.06.17]
    (2) Cererea privind renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova se adresează Preşedintelui Republicii Moldova şi se depune numai de persoanele care îşi au domiciliu legal şi obişnuit în străinătate, la reprezentanţa diplomatică sau instituţia consulară a Republicii Moldova.
    [Art.33 al.(2) introdus prin LP275-XVI din 18.12.08, MO237-240/31.12.08 art.876]
   
[Art.33 modificat prin LP14-XV din 17.02.05, MO42-45/21.03.05 art.142]
    [Art. 33 modificat prin LP417 din 26.07.01, MO108/06.09.01 art.824]
   
Articolul 34. Propunerile privind retragerea cetăţeniei
   (1)  Propunerile, avizele şi alte materiale referitoare la retragerea cetăţeniei Republicii Moldova se vor înainta Preşedintelui Republicii Moldova de Agenția Servicii Publice, precum şi de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene direct sau prin intermediul reprezentanţelor diplomatice sau al instituţiilor consulare ale Republicii Moldova.
    (2) Propunerile, avizele şi alte materiale referitoare la retragerea cetăţeniei Republicii Moldova dobîndite în temeiul art. 17 alin. (11) și (31) vor fi înaintate Preşedintelui Republicii Moldova de către Ministerul Economiei.
    [Art.34 al.(2) introdus prin LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951, alineatul unic devine al.(1); în vigoare 27.06.17]
    [Art.34 modificat prin LP417 din 26.07.01, MO108/06.09.01 art.824]
    [Art.34 modificat prin LP232 din 05.06.03, MO149/18.07.03 art.600]
    Articolul 35. Taxele
    (1) Pentru cererea privind cetăţenia Republicii Moldova depusă de către o persoană care are domiciliu legal şi obişnuit în Republica Moldova se încasează taxa de stat stabilită prin lege.
    (2) Pentru cererea privind cetăţenia Republicii Moldova depusă de o persoană care domiciliază legal şi obişnuit în străinătate se încasează taxa consulară  stabilită prin lege.
    [Art.35 în redacţia LP262 din 15.06.01, MO97/17.08.01 art.769]
   
Articolul 36. Documentele necesare dobîndirii şi
                         redobîndirii cetăţeniei
    (1) Pentru dobîndirea şi redobîndirea cetăţeniei Republicii Moldova solicitantul prezintă următoarele documente:
    a) cerere-chestionar;
    b) autobiografia;
    c) adeverinţă de la domiciliu despre componenţa familiei;
    d) bonul de plată a taxei de stat;
    e) fotografii de format respectiv;
   
f) adeverinţă că nu deţine cetăţenia anterioară sau adeverinţă despre aprobarea renunţării la această cetăţenie, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.16 alin.(1) şi art.17 alin.(1) lit.g). Adeverinţa despre aprobarea renunţării la cetăţenia unui alt stat poate fi prezentată după emiterea hotărîrii Comisiei pentru problemele cetăţeniei şi acordării de azil politic de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova privind aprobarea acordării cetăţeniei, în temeiul căreia organul abilitat să recepţioneze cererile privind cetăţenia Republicii Moldova eliberează, după caz, garanţia de dobîndire a cetăţeniei Republicii Moldova;
    f) adeverinţă că nu deţine cetăţenia anterioară sau adeverinţă despre aprobarea renunţării la această cetăţenie, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.16 alin.(1). Adeverinţa despre aprobarea renunţării la cetăţenia unui alt stat poate fi prezentată după emiterea hotărîrii Comisiei pentru problemele cetăţeniei şi acordării de azil politic de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova privind aprobarea acordării cetăţeniei, în temeiul căreia organul abilitat să recepţioneze cererile privind cetăţenia Republicii Moldova eliberează, după caz, garanţia de dobîndire a cetăţeniei Republicii Moldova;
   
[Art.36 al.(1), lit.f) modificată prin LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; în vigoare 27.06.17]
   
[Art.36 al.(1), lit.f) modificată prin L222-XV din 01.07.04, MO108-111/09.07.0 art.586]
    g) alte documente ce rezultă din prezenta lege.
   
(2) Limba în care se prezintă documentele enumerate la alin.(1) este stabilită în Legea nr.3465 din 1 septembrie 1989 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.
    (2) Documentele enumerate la alin. (1) se prezintă în limba de stat.
    [Art.36 al.(2) în redacția LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; în vigoare 27.06.17]
    (3) Autorităţile publice care deţin informaţii despre faptul că solicitantul nu întruneşte condiţiile pentru acordarea cetăţeniei Republicii Moldova le vor comunica Comisiei pentru problemele cetăţeniei şi acordării de azil politic de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova.    
   
Articolul 37. Documentele necesare aprobării renunţării
                         la cetăţenie
    (1) Pentru aprobarea renunţării la cetăţenia Republicii Moldova solicitantul prezintă următoarele documente:
    a) cerere-chestionar;
    b) autobiografia;
    c) adeverinţă de la domiciliu despre componenţa familiei;
    [Art.37 al.(1), lit.d) exclusă prin LP275-XVI din 18.12.08, MO237-240/31.12.08 art.876]
    e) bonul de plată a taxei de stat;
    f) adeverinţa deţinerii sau dobîndirii cetăţeniei unui alt stat, ori garanţia dobîndirii unei alte cetăţenii;
    g) alte documente ce rezultă din prezenta lege.
    (2) Limba în care se prezintă documentele enumerate la alin.(1) este stabilită în Legea nr.3465 din 1 septembrie 1989 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.
    (3) Părinţii care renunţă la cetăţenia Republicii Moldova pot depune cerere de păstrare a cetăţeniei Republicii Moldova pentru copiii lor.
    (4) În cazul în care ambii părinţi sînt cetăţeni ai Republicii Moldova şi unul dintre ei renunţă la cetăţenie, depunînd o cerere de renunţare la cetăţenia Republicii Moldova împreună cu copilul, celălalt părinte prezintă o declaraţie, autentificată de notar, în care consimte la renunţarea la cetăţenia Republicii Moldova a copilului.
    Articolul 38. Termenul de examinare a cererilor şi a
                          propunerilor privind cetăţenia
    (1) Termenul de examinare a cererilor şi a propunerilor privind cetăţenia Republicii Moldova nu poate depăşi un an. Termenul va începe să curgă din ziua în care au fost depuse toate documentele necesare acordării, redobîndirii sau renunţării la cetăţenia Republicii Moldova.
   
(11) Termenul de examinare a cererilor și propunerilor privind acordarea sau retragerea cetățeniei Republicii Moldova în temeiul art. 17 alin. (11) este de 30 de zile din data prezentării acestora în condițiile art. 34 alin. (2).
    [Art.38 al.(11) introdus prin LP283 din 16.12.16, MO472-477/27.12.16 art.951; în vigoare 27.06.17]
    (2) Cererea şi propunerile repetate în problema cetăţeniei se examinează numai în cazul constatării unor circumstanţe esenţiale necunoscute pînă atunci.
    Articolul 39. Jurămîntul de credinţă faţă de Republica
                          Moldova
    (1) Persoana căreia i se acordă cetăţenia Republicii Moldova prin naturalizare sau redobîndire va depune, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a decretului Preşedintelui Republicii Moldova, în faţa preşedintelui  raionului sau primarului  municipiului ori, după caz, în faţa şefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular al Republicii Moldova, următorul jurămînt de credinţă faţă de Republica Moldova:
    [Art.39 al.(1) modificat prin LP328 din 24.07.03, MO163/01.08.03 art.666]
    Eu (numele, prenumele), născut la (data şi locul naşterii), jur să fiu cetăţean devotat Republicii Moldova, să respect cu sfinţenie Constituţia şi celelalte legi ale ei, să nu întreprind nici o acţiune care i-ar prejudicia interesele şi integritatea teritorială.
    (2) Cetăţenia Republicii Moldova se dobîndeşte la data depunerii jurămîntului.
    Articolul 40. Documentele aferente schimbării cetăţeniei
    (1) Persoana care a dobîndit cetăţenia Republicii Moldova în modul stabilit de prezenta lege primeşte la Agenția Servicii Publice ori la reprezentanţa diplomatică sau la oficiul consular un document care dovedeşte cetăţenia Republicii Moldova. 
    (2) Persoana domiciliată legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova care a pierdut cetăţenia Republicii Moldova primeşte de la  autoritatea competentă pentru străini actul de identitate conform statutului persoanei, după caz.
   
[Art.40 al.(2) în redacția LP24 din 13.03.14, MO86/05.04.14 art.199; în vigoare 05.07.14]
    [Art. 40 modificat prin LP417 din 26.07.01, MO108/06.09.01 art.824]
Capitolul VII
Atacarea hotărîrilor în problema cetăţeniei
    Articolul 41. Atacarea decretului Preşedintelui
                         Republicii Moldova
    Decretul Preşedintelui Republicii Moldova în problema cetăţeniei poate fi atacat în Curtea Supremă de Justiţie în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare.
    [Art.41 modificat prin LP191 din 08.05.03, MO97/31.05.03 art.432]
   
Articolul 42. Atacarea acţiunilor persoanelor oficiale
    Refuzul de a primi cerere în problemele cetăţeniei Republicii Moldova, încălcarea termenelor, a modului de examinare a cererii şi de executare a hotărîrilor în problemele cetăţeniei, precum şi refuzul acordării cetăţeniei şi alte acţiuni ale persoanelor oficiale pot fi atacate, în modul stabilit de lege, în instanţă judecătorească.
Capitolul VIII
Dispoziţii finale şi tranzitorii
    Articolul 43
    (1) Cererile aflate în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor examina în conformitate cu prevederile ei.
   (2) Pînă la stabilirea de către Guvern a modului de verificare a gradului de cunoaştere a prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi a limbii de stat de către persoanele care solicită cetăţenia Republicii Moldova, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei va efectua această verificare în modul stabilit.
    Articolul 44
    În termen de 5 luni, Guvernul:
    va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    va elabora proiectele de acte normative necesare executării prezentei legi;
    va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege.
    Articolul 45
    La intrarea în vigoare a prezentei legi, se abrogă:
    Legea nr.596-XII din 5 iunie 1991 cu privire la cetăţenia Republicii Moldova;
    Legea nr.1462-XII din 26 mai 1993 pentru modificarea articolului 2 din Legea cu privire la cetăţenia Republicii Moldova;
    Legea nr.1474-XII din 8 iunie 1993 pentru completarea şi modificarea articolului 2 din Legea cu privire la cetăţenia Republicii Moldova;
    Articolul II din Legea nr. 278-XIII din 10 noiembrie 1994 privind modificarea şi completarea unor acte legislative;
    Legea nr.961-XIII din 24 iulie 1996 pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la cetăţenia Republicii Moldova;
    Legea nr.1259-XIII din 16 iulie 1997 pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la cetăţenia Republicii Moldova;
    Hotărîrea Parlamentului nr.597-XII din 5 iunie 1991 despre intrarea în vigoare şi modul de punere în aplicare a Legii Republicii Moldova cu privire la cetăţenia Republicii Moldova;
    Hotărîrea Parlamentului nr.1138-XII din 4 august 1992 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de soluţionare a problemelor cetăţeniei Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                          Dumitru DIACOV

    Chişinău, 2 iunie 2000.
    Nr. 1024-XIV.