LPA108/1994
ID intern unic:  311529
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 108
din  17.05.1994
privind frontiera de stat a Republicii Moldova
Publicat : 03.11.1994 în Monitorul Oficial Nr. 12     art Nr : 107     Data intrarii in vigoare : 03.11.1994
LP289-XVI din 11.11.05, MO164-167/09.12.05 art.816
LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165
LP262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.08.04 art.708
LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03 art.974; în vigoare 13.02.04
LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598
LP13 din 06.02.03, MO35/07.03.03 art.141
LP1524 din 12.12.02, MO3/21.01.03 art.10
LP543 din 12.10.01, MO141/22.11.01 art.1095
LP754-XIV din 23.12.99, MO156/31.12.99


      NOTĂ:
În cuprinsul Legii sintagma "Departamentul Vamal" se substituie prin sintagma "Serviciul Vamal" prin LP289-XVI din 11.11.05, MO164-167/09.12.05 art.816

Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege.
Capitolul I
Dispoziţii generale
Articolul 1. Frontiera de stat a Republicii Moldova
(1) Frontiera de stat a Republicii Moldova, denumită în continuare frontieră de stat, este linia ce desparte pe uscat şi pe apă teritoriul Republicii Moldova de teritoriile statelor vecine, iar în plan vertical delimitează spaţiul aerian şi subsolul Republicii Moldova de spaţiul aerian şi subsolul statelor vecine.
(2) Frontiera de stat stabileşte limitele spaţiale de acţiune a suveranităţii de stat a Republicii Moldova.
(3) Interesele Republicii Moldova la frontiera de stat sînt reprezentate de Departamentul Trupelor de Grăniceri, Serviciul Vamal şi de alte organe cu funcţii de control la frontiera de stat.

      [Art.1 al.(3) în redacţia LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165]
[Art.1 al.(3) modificat prin LP754-XIV din 23.12.1999]
(4) Frontiera de stat este inviolabilă.
Articolul 2. Stabilirea frontierei de stat
Frontiera de stat se stabileşte de către Parlament, respectîndu-se principiile şi normele dreptului internaţional, şi nu poate fi modificată decît prin lege.
Articolul 3. Trasarea şi marcarea frontierei de stat pe teren
(1) Frontiera de stat se stabileşte în tratatele încheiate de Republica Moldova cu statele vecine pe baza totalurilor activităţii comisiilor bilaterale de delimitare şi demarcare şi se marcează pe teren cu semne de frontieră clar vizibile. Tratatul privind trasarea şi marcarea frontierei de stat pe teren urmează a fi ratificat de către Parlament.
(2) Frontiera de stat se trasează: pe uscat - pe liniile distinctive de relief, pe sectoarele fluviale - pe linia de mijloc a rîului, pe calea navigabilă principală sau pe talvegul rîului, pe lacuri şi alte bazine de apă - pe linia dreaptă care uneşte ieşirile frontierei de stat la malurile lacului sau ale altui bazin de apă. Frontierea de stat care trece pe rîu, lac sau alt bazin de apă (denumite în continuare ape de frontieră) nu se deplasează în cazul cînd se schimbă configuraţia malurilor sau nivelul apei, nici cînd rîul îşi schimbă cursul.
(3) Pe podurile şi digurile care trec peste apele de frontieră, frontiera de stat se stabileşte pe linia de mijloc sau pe axul lor tehnologic, independent de felul cum este trasată frontiera de stat  pe apă.
(4) Regulile de exploatare, întreţinere şi reparaţie a podurilor, a terasamentului de cale ferată şi a platformei drumurilor, a liniilor de telecomunicaţii şi de transport al energiei electrice, a construcţiilor hidrotehnice, care intersectează linia frontierei de stat pe uscat sau pe apele de frontieră se stabileşte de acordurile dintre Republica Moldova şi statele vecine.
(5) Forma, dimensiunile semnelor de frontieră şi modul de instalare a acestora se stabilesc de către Guvern  în baza documentelor de demarcare. În scopul menţinerii vizibilităţii şi asigurării protecţiei semnelor de frontieră  în locurile de amplasare a  lor se constituie culoarul de frontieră, ale cărui dimensiuni se determină de către părţile contractante.
Articolul 4. Legislaţia cu privire la frontiera de stat
Legislaţia cu privire la frontiera de stat se bazează pe Constituţia Republicii Moldova, precum şi pe tratatele (acordurile) internaţionale la care Republica Moldova este parte şi este alcătuită din prezenta lege şi alte acte normative, adoptate în conformitate cu aceasta.
Capitolul II
PAZA FRONTIEREI DE STAT. TRUPELE DE GRĂNICERI
Articolul 5. Paza frontierei de stat
(1) Paza frontierei de stat este parte constitutivă inalienabilă a sistemului de stat de asigurare a securităţii Republicii Moldova, una dintre formele de apărare armată a integrităţii teritoriale a ei şi constă în realizarea unui complex de măsuri care ar garanta inviolabilitatea frontierei de stat.
(2) Paza frontierei de stat pe uscat şi pe apele de frontieră revine Departamentului Trupelor de Grăniceri, iar în spaţiul aerian - unităţilor de apărare antiaeriană ale Ministerului Apărării.
[Art.5 al.2 modificat prin LP754-XIV din 23.12.99]
Articolul 6. Trupele de grăniceri
(1) Trupele de grăniceri  sînt un gen special de formaţiuni armate menite să păzească, iar în caz de necesitate să apere frontiera de stat.
(2) Statutul juridic al trupelor de grăniceri este determinat de prezenta lege şi de alte acte normative. Efectivul şi înzestrarea trupelor de grăniceri se stabilesc de Guvern, iar organigrama se aprobă de şeful Departamentului Trupelor de Grăniceri.
    [Art.6 al.(2) modificat prin LP543 din 12.10.01, MO141/22.11.01 art.1095]
(3) Trupele de grăniceri îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor legalităţii, transparenţei, respectării drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. La îndeplinirea sarcinilor de pază a frontierei de stat, trupele de grăniceri se conduc de Constituţia Republicii Moldova, de prezenta lege şi de alte acte normative, de tratatele (acordurile) internaţionale, la care Republica Moldova este parte, de regulamentele Forţelor Armate, de actele normative departamentale.
[Alin.3 art.6 modificat prin LP754-XIV din 23.12.99]
(4) În interesul pazei frontierei de stat, autorităţile de frontieră (comandanţii unităţilor şi subunităţilor trupelor de grăniceri) fac schimb de informaţii şi organizează cooperarea forţelor şi  mijloacelor cu autorităţile de frontieră ale statelor vecine în conformitate cu tratatele (acordurile) încheiate de Republica Moldova cu statele vecine privind relaţiile de frontieră.
(5) Folosirea trupelor de grăniceri la soluţionarea problemelor ce nu ţin nemijlocit de paza frontierei de stat se efectuează în exclusivitate în temeiul hotărîrii Parlamentului, iar în situaţii extreme - prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova.

      [Art.6 al.(5) modificat prin LP262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.08.04 art.708]
(6) Efectivul  trupelor de grăniceri este alcătuit din militari  şi lucrători  angajaţi pe bază de contract de muncă, care sînt cetăţeni ai Republicii Moldova.
(7) Pesoanele care îşi satisfac serviciul militar în trupele de grăniceri depun jurămîntul de credinţă Republicii Moldova, au grade militare unice pentru Forţele Armate. Uniforma şi însemnele de distincţie ale militarilor trupelor de grăniceri se aprobă  de către Guvern.
(8) Satisfacerea serviciului în trupele de grăniceri se efectuează în condiţiile Legii despre obligaţiunea militară şi serviciul militar al cetăţenilor Republicii Moldova.
(9) În perioada satisfacerii  serviciului în trupele de grăniceri, calitatea de membru a militarilor în partide şi în  alte organizaţii social-politice se suspendă.
Capitolul III
REGIMUL FRONTIEREI DE STAT
Articolul 7. Conţinutul şi modul de instituire a regimului
                   frontierei de stat
Regimul frontierei de stat cuprinde totalitatea normelor juridice reglementate de prezenta lege şi de alte acte normative, de tratatele (acordurile) încheiate de Republica Moldova cu statele vecine. El se instituie exclusiv în interesul asigurării ordinii la frontiera de stat şi menţinerii bunelor relaţii cu statele vecine şi include regulele de:
a) întreţinere a frontierei de stat;
b) trecere a frontierei de stat de către persoane şi mijloace de transport;
c) autorizare a trecerii  frontierei de stat de către persoane, mijloace de transport, mărfuri şi alte bunuri;
d) folosire a apei, pescuit, recoltare a produselor lemnoase şi accesorii ale pădurii şi desfăşurare a activităţii economice, de cercetare şi de altă natură la frontiera de stat;
e) soluţionare a incidentelor legate de  încălcarea regimului frontierei de stat.
Articolul 8. Întreţinerea frontierei de stat
(1) Modul şi regulile de întreţinere a frontierei de stat se convin în tratatele (acordurile) încheiate de Republica Moldova cu statele vecine. Aici sînt fixate condiţiile de păstrare şi menţinere a integrităţii semnelor de frontieră, de controlare a lor, de echipare şi întreţinere a potecilor de frontieră, de inspectare a traseului frontierei de stat în comun cu statul vecin. Documentele cu rezultatele inspectării comune a traseului frontierei de stat, care nu prevăd modificarea lui, se aprobă de către Guvern.
(2) Pentru întreţinerea în bune condiţii a frontierei  de stat, trupelor de grăniceri li se dă în  folosinţă, în conformitate cu legislaţia, pe termen nelimitat,o fîşie de pămînt cu lăţimea de 15 metri, ce  trece de-a lungul liniei frontierei de stat pe uscat sau pe malul moldovenesc al apelor de frontieră.
Articolul 9. Trecerea frontierei de stat de către persoane şi
                   mijloace de transport
(1) Trecerea frontierei de stat pe uscat, în spaţiul aerian, precum şi pe sectoarele fluviale, unde sînt amenajate locuri de trecere respective, de către persoane şi mijloace de transport, se efectuează pe căile de trafic internaţional feroviar, rutier şi aerian sau prin alte locuri, stabilite în tratatele (acordurile) încheiate de Republica Moldova cu statele vecine şi în hotărîrile Guvernului, - în punctele de trecere a frontierei de stat. Prin punct de trecere a frontierei de stat se înţelege teritoriul din limitele gării feroviare, autogării (staţiei) portului (cheiului) fluvial, aeroportului (aerodromului), deschise traficului internaţional, precum şi alte locuri expres amenajate, în care se efectuează controlul şi se autorizează trecerea frontierei de stat de către persoane, mijloace de transport, mărfuri şi alte bunuri.
(2) Deschiderea de noi  puncte de trecere a frontierei de stat, precum şi  închiderea lor definitivă ori temporară, se stabileşte  în acordurile dinte Republica Moldova şi statele vecine.
(3) Frontiera de stat poate fi trecută şi în afara punctelor de trecere, în conformitate cu condiţiile şi regulile stabilite în acordurile dintre Republica Moldova şi statele vecine.
(4) Mijloacele de transport fluvial ale Republicii Moldova şi ale altor state navighează şi trec frontiera de stat pe apele de frontieră în conformitate cu tratatele (acordurile) internaţionale la care Republica Moldova este parte.
(5) Aeronavele şi alte aparate de zbor trec frontiera de stat prin culoare aeriene expres rezervate, respectînd regulile stabilite de Guvern şi publicate în documentele de informaţie aeronautică. Trecerea frontierei de stat  în afara culoarelor aeriene se permite numai cu autorizaţia Guvernului.
(6) Decolarea şi aterizarea aeronavelor în Republica Moldova se execută exclusiv în aeroporturile (aerodromurile) în care există puncte de control aeroportuare ale trupelor de grăniceri şi organe vamale.
Alte condiţii de decolare şi aterizare a aeronavelor şi altor aparate de zbor se stabilesc de către Guvern.

      [Art.9 al.(6) modificat prin LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165]
(7) În caz de apariţie a situaţiilor excepţionale cauzate de avarii de mari proporţii, catastrofe sau calamităţi naturale, formaţiunile de salvare şi de restabilire ale altor state trec frontiera de stat pentru a localiza şi lichida aceste situaţii în condiţiile stabilite în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi  în hotărîrile Guvernului.
(8) Nu constituie încălcări ale regulilor de trecere a frontierii de stat trecerea forţată a frontierei de stat de către persoane şi mijloace de transport pe uscat, intrarea neinteţionată în apele de frontieră ale Republicii Moldova a navelor nemilitare şi a vedetelor, zborul forţat în spaţiul aerian al Republicii Moldova al aeronavelor şi al altor aparate de zbor efectuate în următoarele cazuri de forţă majoră: accident, avarie, calamitate naturală, condiţii de îngheţ, necesitate de transportare a persoanelor salvate, acordarea de ajutor medical de urgenţă  unor membri ai echipajului sau pasagerilor, precum şi din alte motive forţate.
(9) Căpitanul navei, comandantul echipajului de zbor, cetăţenii în caz de trecere forţată a frontierei de stat sînt obligaţi să comunice imediat acest lucru administraţiei portului (chelului), aeroportului (aerodromului), la cea mai apropiată subunitate a trupelor de grăniceri şi să acţioneze în continuare conform instrucţiunilor primite.
(10) Cu acordul autorităţilor statelor vecine, militarii trupelor de grăniceri şi alte persoane aflate în exercitarea atribuţiilor de pază a frontierei de stat beneficiază de alte condiţii de trecere a frontierei de stat.
Articolul 10. Autorizarea trecerii frontieriei de stat de către
                     persoane, mijloace de transport, mărfuri şi alte
                     bunuri
(1) Autorizarea trecerii frontierei de stat de către persoane, mijloace de transport, mărfuri şi alte bunuri se realizează prin punctele de trecere a frontierei de stat şi constă în recunoaşterea legalităţii trecerii frontierei de stat de către persoane, mijloace de transport intrate pe teritoriul Republicii Moldova, deplasării peste frontiera de stat a mărfurilor şi altor bunuri sau în autorizarea trecerii frontierei de stat de către persoane, mijloace de transport care  ies din teritoriul Republicii Moldova, deplasării peste frontiera de stat a mărfurilor şi a altor bunuri în afara teritoriului Republicii Moldova.
(2) Drept temei pentru autorizarea trecerii frontierei de stat de către persoane, mijloace de transport, mărfuri şi alte bunuri servesc documentele valabile pentru dreptul de intrare sau de ieşire din Republica Moldova, documentele de însoţire a mijloacelor de transport, mărfurilor şi altor bunuri, eliberate de organele de stat respective. Nu este autorizată trecerea frontierei de stat de către persoane, mijloace de transport, mărfuri şi alte bunuri avînd documente valabile, atunci cînd există temeiuri prevăzute de legislaţie.
(3) În tratatele (acordurile) încheiate de Republica Moldova cu statele vecine poate fi stabilită o modalitate simplificată de autorizare a trecerii frontierei de stat de către cetăţenii  Republicii Moldova şi cetăţenii statelor limitrofe în vederea stabilirii documentelor pentru dreptul de intrare şi de ieşire din Republica Moldova.
(4) În punctele de trecere a frontierei de stat sînt create de către autorităţile administraţiei publice centrale şi funcţionează puncte de control ale trupelor de grăniceri, organe vamale şi de altă natură, care efectuează, în limita competenţei lor, controlul asupra trecerii frontierei de stat de către persoane, mijloace de transport, mărfuri şi alte bunuri.

      [Art.10 al.(4) modificat prin LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165]
[Art.10 al.(4) modificat prin LP1138 din 13.07.2000, MO94/03.08.2000]
[Art.10 al.(4) modificat prin LP474-XIV din 25.06.99]
(5) Ministerele şi departamentele de a căror competenţă ţine controlul asupra autorizării trecerii frontierei de stat formează, în conformitate cu  prezenta lege şi alte acte normative, în  punctele de trecere subunităţi (grupe) respective, stabilesc statutul  acestora, personalul  scriptic, drepturile şi obligaţiile, realizează asigurarea tehnico-materială şi financiară şi controlează activitatea lor.
(6) Administraţia gărilor feroviare, autogărilor (staţiilor), porturilor (cheiurilor) fluviale, aeroporturilor (aerodromurilor), prin care se autorizează trecerea frontierei de stat, atribuite în mod gratuiut organelor de control încăperi necesare şi locuri expres amenajate pentru efectuarea controlului de frontieră, vamal şi a altor tipuri de control. Reprezentanţii administraţiei pot participa la efectuarea controlului fără a interveni în acţiunile organelor de control.
(7) Autorizarea trecerii  peste frontiera de stat a persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi altor bunuri prevede:
1) efectuarea controlului de frontieră, care constă în:
a) controlul şi perfectarea documentelor pentru dreptul de intrare şi de ieşire din Republica Moldova;
b) controlul mijloacelor de transport cu scopul de a preveni, a depista şi a curma încălcările regulilor de trecere a frontierei de stat;

      [Art.10 al.(7) lit.b) în redacţia LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165]
c) ţinerea sub observaţie a mijloacelor de transport şi, după caz, însoţirea acestora în scopul de a nu admite pătrunderea persoanelor în mijloacele de transport, încărcarea (descărcarea) unor mărfuri sau altor bunuri în timpul controlului sau după efectuarea acestuia;
d) controlul asupra persoanelor pentru care intrarea sau ieşirea din Republica Moldova sînt interzise;
e) efectuarea controlului corporal al cetăţenilor care trec frontiera de stat, în cazuri deosebite, în funcţie de situaţie şi de necesităţi. Regulile şi modul de efectuare a controlului corporal al cetăţenilor sînt stabilite de legislaţie;
2) efectuarea controlului vamal al mărfurilor şi altor bunuri ce aparţin persoanelor care le deplasează peste frontiera de stat;

      [Art.10 pct.2) în redacţia LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165]
3) efectuarea, după  az, a controlului sanitar de carantină, veterinar, fito-sanitar şi a altor tipuri de control. Controlul sanitar al  mijloacelor de transport feroviar şi aerian de trafic internaţional trebuie să preceadă controlul de frontieră şi vamal.
(8) Organele de control şi administraţia gărilor feroviare, autogărilor  (staţiilor), porturilor (cheiurilor) fluviale, aeroporturilor (aerodromurilor), unde se autorizează trecerea frontierei de stat, poartă răspundere
deplină în faţa Guvernului pentru executarea şi respectarea cu stricteţe a prevederilor prezentei legi şi ale Codului vamal privind intrarea şi ieşirea persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor şi altor bunuri, precum şi pentru efectuarea  traficului internaţional, inclusiv al celui de tranzit, în conformitate cu legilaţia. Reprezentanţii tuturor organelor de control în exercitarea atribuţiilor de serviciu poartă uniforma stabilită şi au asupra lor simbolica serviciului pe care-l reprezintă şi alte însemne distinctive.
(9) Activitatea punctelor de trecere a frontierei de stat se desfăşoară sub conducerea şefilor punctelor de control ale trupelor de grăniceri, de comun acord cu şefii organelor vamale. Aceştia asigură coordonarea activităţii tuturor serviciilor de control în conformitate cu prezenta lege şi în limitele competenţei lor şi iau decizii definitive privind autorizarea sau neautorizarea trecerii frontierei de stat de către persoane, mijloace de transport, mărfuri şi alte bunuri.

      [Art.10 al.(9) în redacţia LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165]
(10) Reprezentanţii ministerelor şi departamentelor care participă la efectuarea controlului asupra autorizării trecerii frontierei de stat sînt obligaţi să-şi  îndeplinească sarcinile ce le revin  în limitele competenţei  lor şi să răspundă pentru crearea unor condiţii normale ale traficului de persoane, mijloace de transport, mărfuri şi alte bunuri.
(11) Autorizarea trecerii frontierei de stat de către delegaţiile de stat, parlamentare, guvernamentale, precum şi de către însoţitorii acestor delegaţii, se efectuează sub conducerea şefului  punctului de control al trupelor de grăniceri sau a unei persoane care îl înlocuieşte la prezentarea documentelor  întocmite în formă legală,  fără  nici o întîrziere.
(12) Autorizarea trecerii frontierei de stat de către unităţile şi subunităţile militare ale Republicii Moldova sau ale altui stat, precum şi a armelor, muniţiilor, tehnicii de luptă şi a încărcăturilor militare se efectuează numai în baza autorizaţiei speciale a Guvernului Republicii Moldova, coordonată cu Guvernul statului vecin. Efectivul trece frontiera de stat conform listelor nominale autentificate de departamentele militare respective.
(13) Transportarea peste frontiera de stat a armelor de tir sau vînătoare şi muniţiilor pentru ele de către membrii unor societăţi  şi organizaţii sportive, precum şi de către sportivii amatori, inclusiv tranzitarea, este permisă numai la prezentarea unei autorizaţii speciale eliberate de organele competente ale statelor respective.
(14) Militarii şi persoanele care însoţesc delegaţiile oficiale e peste hotare la trecerea frontierei de stat pot avea asupra lor arme de autoapărare şi muniţii, dacă acest fapt este stipulat în tratatele (acordurile) încheiate de Republica Moldova cu statele respective.

      [Art.10 al.(15) exclus LP11-XV din 17.02.05, MO46-50/25.03.05 art.165; al.(16) devine (15)]
(15) În cazul apariţiei pericolului de răspundere a unor boli infecţioase deosebit de periculoase pe teritoriul Republicii Moldova sau al altui stat, conform hotărîrii Guvernului, traficul peste frontiera de stat pe sectoarele periclitate poate fi limitat temporar sau suspendat ori poate fi instituită carantina pentru persoane, animale, material semincer şi săditor, alte produse de origine animală şi vegetală ce trec frontiera de stat. Guvernul informează de urgenţă toate punctele de trecere a  frontierei  de stat, organele interesate şi  statele  vecine despre situaţia excepţională creată şi măsurile luate.
(16) Controlul mijloacelor de transport, al mărfurilor şi altor bunuri pe tot perimetrul frontierei de stat se efectuează de către trupele de grăniceri, cu excepţia locurilor special amenajate pentru trecerea frontierei, unde aceste activităţi se efectuează de către organele vamale. Trupele de grăniceri efectuează aceste activităţi în punctele de trecere a frontierei de stat la solicitarea organelor vamale sau în situaţii excepţionale.
[Art.10 al.(16) introdus prin LP11-XV din 17.02.05, MO46/25.03.05 art.165]
Articolul 11. Folosirea apei, pescuitul, recoltarea produselor
                      lemnoase şi accesorii ale pădurii, desfăşurarea
                      activităţilor economice, de cercetare şi de altă
                      natură la frontiera de stat
(1) Pescuitul, recoltarea produselor lemnoase şi accesorii ale pădurii, activităţile economice, de cercetare şi de altă natură, legate de trecerea frontierei de stat sau în alt mod aducînd atingere intereselor Republicii Moldova sau statelor vecine, folosirea apelor de frontieră de către persoanele juridice sau fizice ale statelor vecine, inclusiv în comun, nemijlocit la frontiera de sat sau în apropierea ei pe teritoriul Republicii Moldova, nu trebuie:
a) să dăuneze sănătatea populaţiei, securitatea ecologică şi de altă natură a Republicii Moldova, a statelor vecine şi a altor state sau  să conţină pericolul unui astfel de prejudiciu;
b) să împiedice întreţinerea frontierei de stat.
(2) Activităţile menţionate se desfăşoară în conformitate cu tratatele (acordurile) internaţionale la care Republica Moldova este parte, respectîndu-se regulile de trecere a frontierei de stat şi comunicîndu-se trupelor de grăniceri locurile, ora trecerii  frontierei de stat şi timpul efectuării lucrărilor, numărul de  participanţi, denave de pescuit şi de alt tip, de mijloace de transport şi de altă natură, de mecanisme utilizate.
Articolul 12. Soluţionarea incidentelor legate de încălcarea
                      regimului frontierei de stat. Reprezentaţii de
                      frontieră al Republicii Moldova
(1) Persoanele, aeronavele şi alte aparate de zbor, navele nemilitare şi vedetele, alte mijloace de transport care au trecut sau au încerat să treacă frontiera de stat, încălcînd regulile stabilite de prezenta lege, sînt considerate violatori ai frontierei de stat.
(2) Trecerea ilegală a frontierei de stat, încălcarea regulilor regimului frontierei de stat, regimului de frontieră şi regimului punctelor de trecere a frontierei de stat atrag răspundere contravenţională sau penală în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Art.12 al.(2) în redacţia LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
(3) Persoanele care acordă ajutor la trecerea ilegală a  frontierei de stat, inclusiv cu mijloacele de transport de trafic internaţional, poartă răspundere în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
(4) Cetăţenii străini şi apatrizii care au trecut frontiera de stat a Republicii Moldova de pe teritoriul unui alt stat, în cazul în care au săvîrşit fapte penale sau contravenţii administrative sînt traşi la răspundere în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. În cazul în care asupra acestor violatori ai frontierei de stat  lipsesc temeiuri pentru a intenta o acţiune penală sau contravenţională şi aceştia nu au dreptul la azil, trupele de grăniceri îi predau în mod oficial autorităţilor statului din teritoriul căruia ei au trecut frontiera de stat. Dacă predarea contavenţiilor autorităţilor altui stat  nu  este prevăzut  în  tratatul (acordul) încheiat de Republica Moldova cu acest stat, trupele de grăniceri şi organele afacerilor interne îl expulzează de pe teritoriul Republicii Moldova, aducînd acest fapt la cunoştinţa autorităţilor statului  pe (prin) teritoriul căruia sînt expulzaţi aceştia.  În  acelaşi mod sînt expulzaţi de pe teritoriul Republicii Moldova vioaltorii frontierei de stat traşi la răspundere administrativă asupra cărora s-a luat decizia privind expulzarea administrativă.

    [Art.12 al.(4) modificat prin LP447 din 13.11.03, MO244-247/12.12.03 art.974; în vigoare 1.02.04]
(5) Cetăţenii Republicii Moldova sosiţi în punctul de trecere a frontierei de stat care şi-au pierdut documentele pentru dreptul de intrare în Republica Moldova în timpul şederii în străinătate sînt reţinuţi în punctul de trecere a frontierei de stat pe timpul  necesar organelor competente pentru stabilirea identităţii lor şi  clarificarea circumstanţelor în care documentele au fost pierdute.
(6) Pentru soluţionarea  problemelor privind respectarea regimului frontierei de stat şi aplanarea incidentelor la  frontiera de stat Guvernul desemnează un împuternicit de frontieră al Republicii Moldova din rîndul ofiţerilor trupelor de grăniceri.
[Alin.6 art.12 modificat prin LP754-XIV din 23.12.1999]
(7) Reprezentanţii de frontieră ai Republicii Moldova (împuternicitul de frontieră, locţiitorii împuternicitului de frontieră, secunzii acestora) îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezenta lege şi alte acte normative, cu tratatele (acordurile) internaţionale  la care Republica Moldova este parte, cu Regulamentul cu privire la activitatea reprezentanţilor de frontieră, aprobat de Guvern.
[Alin.7 art.12 modificat prin LP754-XIV din 23.12.1999]
(8) Modul de soluţionare a incidentelor legate de  încălcarea regimului frontierei de stat, atribuirea acestora la competenţa reprezentanţilor de frontieră ai Republicii Moldova, Ministerului Apărării sau Ministerului Afacerilor Externe sînt stabilite în tratatele (acordurile)  încheiate de Republica Moldova cu  statele  vecine, în prezenta lege şi în alte acte normative.
(9) Aplanarea incidentelor legate de acţiunile obiectivelor militare (avioanelor, vedetelor etc.) moldoveneşti sau străine sau ale militarilor se efectuează de către reprezentanţii de frontieră ai Republicii Moldova cu participarea reprezentanţilor ministerelor şi departamentelor interesate.
(10) Problemele şi incidentele neaplanate de către reprezentanţii de frontieră al Republicii Moldova se soluţionează pe cale diplomatică.
(11) Reprezentanţii  trupelor de grăniceri  pot  fi incluşi, de asemenea  în componenţa comisiilor interstatale, activitatea cărora este legată nemijlocit de frontiera de stat.
Capitolul IV
REGIMUL DE FRONTIERĂ
Articolul 13. Conţinutul şi instituirea regimului de frontieră
(1) În vederea asigurării pazei şi menţinerii ordinii cuvenite  la frontiera de stat, de-a lungul sectoarelor de uscat şi de-a lungul malului moldovenesc al apelor de frontieră se stabileşte o zonă de frontieră cu lăţimea de zece kilometri. Ea este parte integrantă a frontierei de stat, fiind administrată de trupele de grăniceri în comun cu organele de autoadministrare locală. Asupra zonei de frontieră se extinde  regimul  frontierei de stat. Pe drumurile de acces în  zona  de frontieră se instalează tăbliţe cu inscripţia "Zonă de frontieră".

    [Art.13 al.(1) modificat prin LP13 din 06.02.03, MO35/07.03.03 art.141]
(2) În scopul creării condiţiilor necesare pentru paza frontierei de stat  în zona de frontieră, precum şi pe sectorul moldovenesc al apelor de frontieră, şi pe insulele situate în acest  sector se instituie regimul de frontieră în modul stabilit de Guvern.
(3) Regimul de frontieră include regulile de:
a) intrare (trecere),  şedere temporară, circulaţie a persoanelor şi mijloacelor de transport în zona de frontieră;
b) pescuit, recoltare a produselor lemnoase şi accesorii ale pădurii desfăşurare a activităţilor  economice şi de altă natură,  folosire a apei desfăşurare a activităţii sociale şi culturale de masă în zona de frontieră;
c) desfăşurare a activităţilor de cercetare, prospecţiune şi de altă natură  în  zona de frontieră şi în sectorul moldovenesc al  apelor  de frontieră;
d) evidenţă şi  întreţinere a ambarcaţiunilor cu sau fără propulsie, a  mijloacelor de deplasare pe gheaţă; navigaţie şi deplasare pe  gheaţă cu acestea în sectorul moldovenesc al apelor de frontieră.
(4) Se interzice stabilirea altor reguli ale regimului de frontieră.
(5) În zona de  frontieră nu sînt incluse teritoriile localităţilor, sanatoriilor, caselor de odihnă, altor instituţii curative, obiectivelor curative.
(6) Conţinutul concret, limitele acţiunii în spaţiu şi în  timp a regulilor regimului de frontieră, prevăzute de prezenta lege, cercul de persoane asupra cărora se extinde acţiunea acestor reguli se stabilesc de către Guvern şi din însărcinarea acestuia de către organele de autoadministrare locală din  raionale de frontieră de comun  acord  cu superiorii trupelor de grăniceri, dislocate pe aceste  teritorii,  şi urmează a fi publicate.
Articolul 14. Intrarea (trecerea), şederea temporară şi circulaţia
                     persoanelor şi mijloacelor de transport în zona de
                     frontieră
(1) Intrarea  (trecerea) persoanelor şi mijloacelor de transport  în zona de frontieră se efectuează la prezentarea actelor de  identitate, permiselor individuale sau colective, eliberate de comandantul subunităţii de grăniceri pe sectorul căruia se efectuează intrarea (trecerea) în zona de frontieră, în baza cererilor  personale ale cetăţenilor sau a demersurilor  întreprinderilor, instituţiilor, oganizaţiilor şi asociaţiilor publice.
(2) Comandanţii  subunităţilor de grăniceri convin cu organele de autoadministrare locală asupra locurilor de intrare (trecere) în zona de frontieră, timpului de intrare (trecere), rutelor de circulaţie, duratei şi altor condiţii de şedere a persoanelor şi mijloacelor de transport în zona de frontieră.
Articolul 15. Pescuitul, recoltarea produselor lemnoase şi accesorii
                      ale pădurii, desfăşurarea activităţilor economice şi
                      de altă natură, folosirea apei în zona de frontieră
(1) Pescuitul, recoltarea  produseor lemnoase şi accesorii ale pădurii activităţile  economice şi de altă natură legate de folosirea pămîntului  pădurilor, subsolului, apelor, desfăşurarea activităţilor sociale şi culturale de masă în zona de frontieră sînt reglementate de legi  şi alte acte normative, de deciziile organelor de autoadministrare locală din raioanele de frontieră coordonate cu trupele de grăniceri.
(2) În scopul neadmiterii răspîndirii bolilor infecţioase deosebit de periculoase peste frontiera de stat pot fi interzise sau limitate întreţinerea şi păşunatul vitelor într-o anumită zonă (fîşie de carantină) de-a lungul frontierei de stat pe uscat.
Fîşia de carantină, lăţimea ei, regulile de îngrădire şi regimul veterinar sînt stabilite de către organele Ministerului Agriculturii şi Industriei  Prelucrătoare la faţa locului. Vînatul în zona de frontieră este interzis.
    [Art.15 al.(2) modificat prin LP44 din 17.03.11, MO58/12.04.11 art.147]
[Art.15 al.(2) modificat prin LP474-XIV din 25.06.99]
Articolul 16. Desfăşurarea activităţilor de cercetare, prospecţiune
                     şi de altă natură în zona de frontieră
Activităţile de cercetare, prospecţiune şi de altă natură legate de executarea lucrărilor hidrologice, geodezice, de forare, topografice şi a altor lucrări  în zona de frontieră şi în sectorul moldovenesc al apelor de frontieră se reglementează de  actele normative şi se efectuează cu autorizaţia  trupelor de grăniceri.
Lucrările de fotografiere de la bordul aeronavelor a sectoarelor localităţilor din vecinătatea frontierei de stat se efectuează cu autorizaţia Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova şi Ministerul Apărării
[Art.16 modificat prin Legea nr.754-XIV din 23.12.1999]
Articolul 17. Evidenţa, întreţinerea şi folosirea ambarcaţiunilor
                      şi mijloacelor de deplasare pe gheaţă
(1) Ambarcaţiunile cu sau fără propulsie şi mijloacele de deplasare pe gheaţă moldoveneşti, folosite în sectorul moldovenesc al apelor de frontieră, precum şi  în apele interne situate în limitele zonei de frontieră, urmează a fi puse în mod obligatoriu la evidenţă şi păstrare în porturi, cheiuri şi  în alte puncte de  amplasare, precum şi înregistrate la cea mai apropiată subunitate a trupelor de grăniceri.
(2) Regulileregimului de frontieră stabilesc condiţiile de plecare a acestor ambarcaţiuni şi mijloace de deplasare pe gheaţă din punctele de amplsare şi de întoarcere cu înştiinţarea trupelor de grăniceri, limitează timpul de plecare, aflare pe apă (pe gheaţă), îndepărtarea de punctele de amplasare şi de maluri.
(3) Ambarcaţiunile cu sau  fără propulsie, ce aparţin întreprinderilor instituţiilor şi organizaţiilor Republicii  Moldova, locuitorilor din  localităţile de frontieră, folosite în apele de frontieră, trebuie să aibă înscrise pe bord numerele de înregistrare bine vizibile de pe mal.
Capitolul V
REGIMUL PUNCTELOR DE TRECERE A
 FRONTIEREI DE STAT
Articolul 18. Conţinutul şi instituirea regimului punctelor
                      de trecere a frontierei de stat
(1) Regimul punctelor de  trecere a  frontierei de stat include regulile de intrare, şedere şi ieşire din aceste puncte a persoanelor şi mijloacelor de transport, de introducere, aflare şi scoatere a mărfurilor şi altor bunuri, reguli  stabilite  în scopul  creării condiţiilor  necesare pentru efectuarea controlului de frontieră, vamal şi al altor tipuri de control.
(2) Regimul punctelor de trecere a frontierei de stat se instituie de către trupele de grăniceri de comun acord cu Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor, şi Serviciul Vamal în conformitate cu prevederile prezentei legi şi cu tratatele (acordurile) internaţionale la care Republica Moldova este parte.

      [Art.18 al.(2) modificat prin LP11-XV din 17.02.05, MO46/25.03.05 art.165]
[Art.18 al.(2) modificat prin L1138 din 13.07.00, MO94/03.08.00]
[Art.18 al.(2) modificat prin LP474-XIV din 25.06.99]
(3) În temeiul dispoziţiilor conducătorilor de ministere şi departamente, şefii gărilor feroviare, autogărilor (staţiilor), porturilor (cheiurilor) fluviale, aeroporturilor (aerodromurilor), conducătorii altor întreprinderi de transport emit,  ţinînd cont de condiţiile locale, instrucţiuni de instituire a regimului  punctului concret de trecere a frontierei de stat, coordonate cu persoanele oficiale respective ale trupelor de grăniceri, ale organelor vamale şi ale altor organe de control. Regulile regimului stabilit urmează să fie publicate şi expuse în încăperile gării, staţiei, portului,aerodromului.
(4) Regimul punctelor de trecere a frontierei de stat, organizate în afara obiectivelor de transport, se instituie de  către trupele de grăniceri  în conformitate cu prevederile prezentului articol de comun acord cu organele vamale şi alte organe de control.
Articolul 19. Ordinea de intrare (ieşire) a persoanelor, mijloacelor
                      de transport, de introducere (scoatere) a mărfurilor
                      şi a altor bunuri în punctele de trecere a frontierei
                      de stat
Intrarea în punctele  de trecere a frontierei de stat şi ieşirea din ele a persoanelor, mijloacelor de transport, precum şi introducerea şi scoaterea mărfurilor şi altor bunuri se realizează prin locuri expres rezervate de comun acord cu trupele de grăniceri, şi organele vamale, excluzînd posibilitatea îmbarcării (debarcării) persoanelor, încărcării (descărcării) mărfurilor şi altor bunuri după efectuarea controlului de frontieră şi al celui vamal.
[Art.19 modificat prin LP1138 din 13.07.00, MO94/03.08.00]
[Art.19 completat prin LP74-XIV din 25.06.99]
Articolul 20. Şederea în punctele de trecere a frontierei de stat
                      a persoanelor şi mijloacelor de transport
(1) Locurile şi durata de staţionare în punctele de trecere a frontierei de stat a mijloacelor de transport de trafic internaţional se stabilesc de administraţia obiectivelor de transport de comun acord cu trupele de grăniceri şi organele vamale.
(2) Accesul persoanelor la mijloacele de transport şi la  mijloacele de  transport de trafic internaţional pe perioada efectuării controlului de frontieră şi al altor tipuri de control este limitat, iar în caz de necesitate este interzis.
(3) Îmbarcarea pasagerilor în mijloacele de transport la plecarea din Republica Moldova, debarcarea lor la sosirea în Republica Moldova, precum şi încărcarea (descărcarea) bagajelor, corespondenţei, mărfurilor şi altor bunuri se efectuează cu autorizaţia trupelor de grăniceri şi a organelor vamale.
(4) Mijloacele de transport de trafic internaţional pot începe manevrele de plecare de pe teritoriul Republicii Moldova sau de intrare în teritoriul Republicii Moldova, precum şi pot schimba locul de parcare numai cu  autorizaţia trupelor de grăniceri,şi a organelor vamale.
(5) Reprezentanţii întreprinderilor de transport, proprietarii mijloacelor de transport sînt obligaţi să asigure accesul la mijloacele de transport respective, precum şi la spaţiile destinate încărcării (descărcării) mărfurilor sau a altor bunuri, dacă există temeiuri suficiente de a presupune că în aceste mijloace de transport se află persoane suspectate de încălcarea regulilor de trecere a frontierei de stat ori mărfuri şi bunuri interzise sau limitate pentru introducerea sau scoaterea din ţară.

      [Art.20 al.(5) în redacţia LP11-XV din 17.02.05, MO46/25.03.05 art.165]
[Art.20 modificat prin LP1138 din 13.07.00, MO94/03.08.00]
[Art.20 modificat prin LP474-XIV din 25.06.99]
Articolul 21. Regulile suplimentare la regimul punctelor de
                      trecere a frontierei de stat
(1) În punctele de trecere a frontierei de stat se stabilesc teritoriile, încăperile  în care se efectuează nemijlocit controlul  de frontieră şi alte tipuri de control.
(2) În aceste locuri se aplică restricţii suplimentare la regim, care se stabilesc în limitele regulilor şi în modul prevăzut de prezenta lege.
Capitolul VI
ÎMPUTERNICIRILE AUTORITĂŢILOR PUBLICE
ÎN DOMENIUL PAZEI FRONTIEREI DE STAT
[Titlul VI modificat prin LP474-XIV din 25.06.99]
Articolul 22. Împuternicirile autorităţilor publice supreme
Autorităţile  publice supreme exercită în domeniul pazei  frontierei de stat împuterniciri prevăzute de Constituţia Republicii Moldova şi de prezenta lege.
[Art.22 modificat prin P474-XIV din 25.06.99]
Articolul 23. Împuternicirile autorităţilor administraţiei
                      publice centrale
(1) Ministerul Afacerilor Externe:
a) în baza hotărîrilor autorităţilor publice supreme duce tratative cu statele vecine privind stabilirea şi consfinţirea juridică prin tratate a frontierei de stat, stabilirea regimului ei, pregăteşte documentele şi materialele necesare;
b) asigură paza frontierei de stat  în conformitate cu normele politicii externe şi dreptului internaţional;
c) perfectează documentele pentru dreptul de intrare şi de ieşire din Republica Moldova cetăţenilor străini şi apatrizilor, în  limitele competenţei sale;
d) soluţionează problemele şi incidentele legate de respectarea regimului frontierei de stat nereglementate de reprezentanţii de frontieră ai Republicii Moldova.
(2) Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova:
a) analizează şi prognozează situaţia politică, social-economică şi criminogenă  în raionale de frontieră, pe căile de trafic internaţional, precum şi situaţia de criză în statele vecine care aduc atingere securităţii  Republicii Moldova la frontiera de stat, organizează culegerea de informaţii în acest scop;
b) dirijează activitatea operativă de urmărire a organelor de securitate privind depistarea, prevenirea şi reprimarea activităţii ilegale peste frontiera de stat a serviciilor speciale şi a organizaţiilor străine, a grupelor de infractori şi a  unor  indivizi aparte;
c) contactează şi colaborează cu serviciile speciale ale altor state în interesul pazei fronterei de stat;
     d) participă la asigurarea securităţii în timpul desfăşurării activităţilor de masă la frontiera de stat şi în raionale de frontieră.
    [Alin.2 art.23 modificat prin LP754-XIV din 23.12.1999]
    (3) Ministerul Apărării:
    a) poartă răspundere pentru paza frontierei de stat în spaţiul aerian;
    b) asigură participarea Forţelor Armate la paza frontierei de stat pe uscat şi pe apele de frontieră în cazurile şi în modul prevăzut de prezenta lege şi de alte acte normative;
    c) soluţionează, în limitele competenţei sale, de comun acord cu reprezentanţii de frontieră ai Republicii Moldova incidentele legate de încălcarea regimului frontierei de stat;
    d) acordă sprijin trupelor de grăniceri în asigurarea cu resurse şi cu altele a pazei frontierei de stat pe baza legislaţiei Republicii Moldova şi a acordurilor interdepartamentale.
    (4) Ministerul Afacerilor Interne:
    a) acordă sprijin trupelor de grăniceri în desfăşurarea acţiunilor de pază a frontierei de stat, combaterea activităţii ilegale peste frontieră, urmărirea şi expulzarea persoanelor care au încălcat regimul frontieri de stat, regimul şi ordinea publică în punctele de trecere în clarificarea şi verificarea circumstanţelor comiterii contravenţiilor de către cetăţenii reţinuţi pe cale administrativă sau penală;
    [Art.23 pct.4 lit.a completat prin L1138 din 13.07.2000, MO94/03.08.2000]
    b) informează trupele de grăniceri despre situaţia ordinii de drept în raionale de frontieră, despre acţiunile ilegale, despre grupele criminale şi persoanele depistate cu intenţii ilegale faţă de frontiera de stat şi trupele de grăniceri;
    c) asigură participarea trupelor de interne (unităţilor de carabinieri) la paza frontierei de stat în cazurile şi în modul prevăzut
de prezenta lege;
    d) asigură participarea organelor afacerilor interne la exercitarea controlului asupra respectării regimului de frontieră şi regimului punctelor de trecere a frontierei de stat în limitele împuternicirilor prevăzute de Legea cu privire la poliţie;
    e) la propunerea trupelor de grăniceri asigură limitarea sau interzicerea temporară a accesului cetăţenilor pe unele sectoare ale localităţii sau la obiectivele situate în apropierea frontierei de stat pe durata căutării violatorilor frontierei de stat, respingerii incursiunilor armate sau trecerii în masă a cetăţenilor statului vecin pe teritoriul Republicii Moldova;
    f) asigură ordinea publică în timpul desfăşurării activităţilor de masă la frontiera de stat şi în raioanele de frontieră;
    g) asigură ordinea de drept în raioanele de frontieră în cazul apariţiei situaţiilor excepţionale, decretării regimului stării de urgenţă;
    h) participă la educaţia juridică a populaţiei raioanelor de frontieră, la prevenirea, în comun cu trupele de grăniceri, a contravenţiilor la frontiera de stat şi în punctele de trecere a frontierei;
    [Art.23 lit.i) şi j) excluse prin LP1138 din 13.07.2000, MO94/03.08.2000]
    (5) Ministerele şi departamentele care exercită controlul vamal, sanitar de carantină, veterinar, fito-sanitar şi alte tipuri de control la frontiera de stat:
    a) organizează şi desfăşoară măsuri de protecţie la frontiera de stat a intereselor economice, ecologice şi a altor interese ale persoanei, societăţii şi statului;
    b) emit, în limitele competenţei lor, acte normative obligatorii pentru executare de către toate persoanele juridice şi fizice pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) veghează asupra respectării de către întreprinderi, instituţii, organizaţii, asociaţii publice şi cetăţeni a prevederilor tratatelor (acordurilor) internaţionale la care Republica Moldova este parte, a legislaţiei Republicii Moldova pe problemele ce ţin de competenţa lor;
    d) creează, după necesitate, în punctele de trecere a frontierei de stat organe (puncte) de control şi organizează activitatea acestora, stabilesc mijloacele şi metodele de control în conformitate cu prevederile prezentei legi;
    e) cooperează şi acordă sprijin trupelor de grăniceri în paza frontierei de stat;
    f) colaborează în paza frontierei de stat cu organele similare ale altor state.
    [Art.20 modificat prin Legea nr.474-XIV din 25.06.99]
Capitolul VII
PARTICIPAREA AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
LOCALE, ÎNTREPRINDERILOR, INSTITUŢIILOR, ORGANIZAŢIILOR,
ASOCIAŢIILOR PUBLICE ŞI CETĂŢENILOR LA PAZA
FRONTIEREI DE STAT
    [Titlul cap.VII modificat prin LP474-XIV din 25.06.99]
    Articolul 24. Împuternicirile autorităţilor administraţiei publice
                        locale în domeniul pazei frontierei de stat
    Autorităţile administraţiei publice locale din raioanale de frontieră:
    a) asigură condiţii pentru paza frontierei de stat de către trupele şi organele împuternicite prin lege să execute această activitate, emit în acest scop acte normative şi dispoziţii în limitele stabilite de prezenta lege;
    b) atribuie în condiţiile legii terenuri de pămînt pentru necesităţile pazei frontierei de stat, exercită controlul asupra folosirii pămîntului şi respectării legislaţiei cu privire la protecţia mediului înconjurător pe aceste sectoare;
    c) veghează asupra executării pe teritoriul lor a legislaţiei cu privire la frontiera de stat de către toate întreprinderele, instituţiile, organizaţiile, asociaţiile publice şi cetăţeni.
    [Art.24 modificat prin LP474-XIV din 25.06.99]
    Articolul 25. Împuternicirile întreprinderilor, instituţiilor,
                         organizaţiilor şi asociaţiilor pubice în domeniul
                          pazei frontierei de stat
    Întreprinderile, instituţiile, organizaţiile, asociaţiile publice şi persoanele lor oficiale:
    a) acordă ajutor trupelor de grăniceri, autorităţile administraţiei publice care exercită diferite tipuri de control la frontiera de stat, îndeplinesc dispoziţiile lor legale, oferă informaţia necesară pentru desfăşurarea activităţii lor;
    [Lit.a) modificată prin LP474-XIV din 25.06.99]
    b) creează condiţii pentru participarea cetăţenilor pe baza liberului consimţămînt la paza frontierei de stat.
    Articolul 26. Participarea cetăţenilor la paza frontierei
                        de stat
Cetăţenii Republicii Moldova participă la baza liberului consimţămînt la paza frontierei de stat în componenţa echipelor de voluntari şi în alt mod. Condiţiile de antrenare a cetăţenilor la paza frontierei de stat sînt stabilite de către Guvern.
Capitolul VIII
ÎMPUTERNICIRILE TRUPELOR DE GRĂNICERI,
UNITĂŢILOR DE
APĂRARE ANTIAERIANĂ ÎN DOMENIUL
PAZEI FRONTIEREI DE STAT

    Articolul 27. Împuternicirile trupelor de grăniceri
    (1) Trupele de grăniceri păzesc frontiera de stat pe uscat, pe apele de frontieră, precum şi în punctele de trecere a frontierei de stat.
    (2) În acest scop trupele de grăniceri:
    a) garantează prin măsuri tehnico-militare neadmiterea schimbării ilegale a traseului frontierei de stat pe teren;
    [Art.27 al.(2) lit.b) exclusă prin LP11-XV din 17.02.05, MO46/25.03.05 art.165]
    [Art.27 al.(2) lit.c)-n) devin b)-m) prin LP11-XV din 17.02.05, MO46/25.03.05 art.165]

    b) organizează activitatea militară, operativă de urmărire şi de altă natură în interesul pazei frontierei de stat;
    c) organizează cercetări şi operaţii de frontieră, în caz de necesitate;
    d) resping incursiunile grupelor armate pe teritoriul Republicii Moldova, reprimă provocările armate la frontiera de stat, apără populaţia locală şi averea proprietarilor de atentate delictuoase;
    e) previn şi nu admit trecerea ilegală a frontierei de stat de către persoane şi mijloace de transport, depistează şi reţin violatorii frontierei de stat;
    f) reprimă, în modul stabilit, trecerea peste frontiera de stat de substanţe narcotice, psihotrope, cu acţiune puternică, toxice, otrăvitoare, radioactive, explozive, de deşeuri nocive, de armament, dispozitive explozive, arme de foc şi muniţii, de valori culturale, istorice şi alte valori interzise pentru introducerea sau scoaterea din ţară pe tot perimetrul frontierei de stat, cu excepţia locurilor special amenajate pentru trecerea frontierei, unde aceste activităţi se efectuează de către organele vamale. Trupele de grăniceri efectuează aceste activităţi în punctele de trecere a frontierei de stat la solicitarea organelor vamale sau în situaţii excepţionale;
    [Art.27 al.(2) lit.f) în redacţia LP11-XV din 17.02.05, MO46/25.03.05 art.165]
    g) asigură îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din tratatele (acordurile) încheiate de Republica Moldova cu statele vecine privind problemele regimului frontierei de stat şi altor acţiuni comune de frontiera de stat, participă la lucrările de reprezentanţă a frontierei, asigură paza şi întreţinerea în stare bună a semnelor de frontieră;
    h) exercită în punctele de trecere a frontierei de stat autorizarea trecerii persoanelor;
    [Art.27 al.(2) lit.h) în redacţia LP11-XV din 17.02.05, MO46/25.03.05 art.165]
    i) întocmesc procese-verbale cu privire la contravenţiile administrative săvîrşite şi le examinează în limitele competenţei lor;
    j) cercetează cazurile ce ţin de competenţa lor;
    k) acordă, în raioanele unde îşi satisfac serviciul, organelor şi persoanelor oficiale cu împuterniciri speciale sprijinul necesar în activitatea lor de control asupra păstrării resurselor naturale, respectării regulilor pescuitului, recoltării produselor lemnoase şi accesorii ale pădurii şi protecţiei mediului înconjurător contra poluării;
    l) efectuează prevenirea contravenţiilor, a căror combatere ţine de competenţa lor.
    m) prezintă Ministerului Afacerilor Interne fişa, de modelul stabilit, privind intrarea sau ieşirea din Republica Moldova a cetăţenilor străini sau a apatrizilor din ţările cu risc sporit de migraţiune.
    [Art.27 al.(2) lit.n) introdusă prin L1524/12.12.02, MO3/21.01.03 art.10]
    (3) Trupele de grăniceri în perimetrul zonei de frontieră, sectorului moldovenesc al apelor de frontieră, insulelor din aceste ape, unde este instituit regimul de frontieră, în punctele de trecere a frontierei de stat, precum şi în raioanele de frontieră au dreptul:
    a) să construiască instalaţii tehnico-genistice necesare, să instaleze linii de telecomunicaţii şi de comunicaţii, să amplaseze şi să folosească tehnica şi armamentul pe terenurile atribuite în condiţiile legii;
    b) să se afle în orice sector al localităţii, să circule pe teritoriul lui în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, să ceară proprietarilor şi beneficiarilor de terenuri din zona de frontieră să ofere locuri şi să asigure condiţiile necesare pentru circulaţia patrulelor de grăniceri;
    c) să însoţească mijloacele de transport şi să instaleze pe acestea patrule de grăniceri; în scopul prevenirii şi reprimării încălcărilor regimului frontierei de stat, regimului de frontieră şi regimului punctelor de trecere a frontierei de stat, să controleze actele de indentitate ale persoanelor şi documentele de însoţire a mijloacelor de transport, să controleze mijloacele de transport;
    [Art.27 al.(3) lit.c) modificată prin LP11-XV din 17.02.05, MO46/25.03.05 art.165]
    d) să reţină cu ajutorul patrulelor de grăniceri şi să efectueze controlul corporal al persoanelor, faţă de care există temeiuri de a fi suspectate de încălcarea regimului frontierei de stat, regimului de frontieră sau a regumului punctelor de trecere a frontierei de stat, să aducă aceste persoane în subunităţile trupelor de grăniceri sau în alte locuri pentru a clarifica circumstanţele încălcării; să oprească şi să reţină mijloacele de transport care au încălcat regimurile menţionate pentru a clarifica curcumstanţele încălcării;
    e) să interzică intrarea în Republica Moldova a cetăţenilor străini şi apatrizilor în privinţa cărora organele de resort dispun de informaţia că ei prezintă pericol pentru securitatea naţională şi ordinea de drept;
    [Art. 27 al.(3) lit.e) introdusă prin LP13 din 06.02.03, MO35/07.03.03 art.141;lit.e)-u) devin f)-v)]
    f) să realizeze reţinerea administrativă a persoanelor care au încălcat regimul frontierei de stat, regimul de frontieră sau regimul punctelor de trecere a frontierei de stat pe o durată de pînă la 3 ore pentru întocmirea procesului-verbal, iar în cazul necesităţii identificării acestora (dacă contravenenţii nu au asupra lor actele de indentitate) şi clarificării circumstanţelor comiterii contravenţiei pe un termen de 24 de ore cu sancţiune procurorului; să supună persoanele reţinute controlului corporal, să verifice documentele lor, să controleze lucrurile găsite asupra lor şi în caz de necesitate să le ridice. Pentru fiecare caz de reţinere administrativă, control corporal, control şi confiscare a lucrurilor găsite la persoana reţinută se întocmeşte proces-verbal;
    g) să reţină, cu sancţiunea procurorului, cetăţenii străini şi apartizii, care au trecut frontiera de stat în mod ilegal şi faţă de care, în baza prezentei legi, au fost luate decizii de a-i preda autorităţilor statelor vecine sau de a-i expulza de pe teritoriul Republicii Moldova, pentru perioada necesară executării deciziei;
    h) să deţină persoanele supuse reţinerii administrative în încăperile trupelor de grăniceri expres amenajate, iar persoanele reţinute în baza procedurii penale - în izolatoare de deţinere temporară sau în încăperile trupelor de grăniceri expres amenajate pentru deţinerea persoanelor supuse reţinerii administrative; în caz de necesitate să instaleze aceste persoane în izolatoarele de urmărire penală sau în alte încăperi expres amenajate ale organelor afacerilor interne;
    [Art. 27 al.(3) lit.h) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    i) să invite persoane în subunităţile trupelor de grăniceri şi să primească explicaţii privind circumstanţele cunoscute lor de trecere ilegală a frontierei de stat sau de săvîrşire a altei contravenţii la regimul frontierei de stat, regimul de frontieră sau regimul punctelor de trecere a frontierei de stat. În cazuri deosebite, explicaţiile privind circumstanţele comiterii încălcărilor menţionate pot fi primite şi în alte locuri. În caz de neprezentare la invitaţie aceste persoane pot fi aduse în mod forţat;
    j) să facă însemnările respective în documentele pentru dreptul de trecere a frontierei de stat, iar în caz de necesitate să le ridice temporar, precum şi să ridice documentele străine şi cele falsificate;
    k) să reţină în absenţa organelor vamale substanţele narcotice, prihotropice, cu acţiune puternică, toxice, otrăvitoare, radioactive, explozive, deşeuri nocive, armamentul, dispozitivele explozive, armele de foc şi muniţiile, valorile culturale, istorice şi alte valori, depistate în timpul efectuării controlului de frontieră şi trecute peste frontiera de stat în mod ilegal;
    l) să limiteze sau să interzică temporar circulaţia persoanelor şi mijloacelor de transport, precum şi să nu admită accesul cetăţenilor pe sectoare aparte ale localităţii în timpul desfăşurării cercetărilor şi operaţiilor de frontieră, a altor acţiuni de căutare, precum şi a acţiunilor privind cauzele penale şi contravenţiile administrative;
m) în caz de periclitare a intereselor Republicii Moldova la frontiera de stat să limiteze temporar prestarea oricăror lucrări în zona de frontieră, cu excepţia lucrărilor de apărare şi lucrărilor legate de calamităţile naturale sau de bolile infecţioase deosebit de periculoase, înştiinţînd despre aceasta organele de autoadministrare locală, întreprinderile, instituţiile, organizaţiile interesate;
    n) să intre la orice oră de zi sau noapte în locuinţele sau în alte încăperi ale cetăţenilor, pe teritoriul şi în încăperile întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor (cu excepţia celor care au imunitate diplomatică) şi să examineze în cazul urmăririi persoanelor faţă de care există temeiuri sufuciente de a fi suspectate de violarea frontierei de stat. Dacă intrarea în locuinţă a fost efectuată fără consimţămîntul locatarilor, despre aceasta este înştiinţat procurorul în decurs de 24 de ore;
    o) să folosească necondiţionat în interes de serviciu mijloacele de telecomunicaţii, iar în cazul respingerii incursiunilor armate pe teritoriul Republicii Moldova, desfăşurării acţiunilor de cercetare, aducerii persoanelor suspectate de săvîrşirea contravenţiilor să folosească mijloacele de transport ale întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi, după caz, ale cetăţenilor, recuperînd proprietarilor, la cererea lor şi în modul stabilit de lege cheltuielile sau prejudiciile cauzate. Excepţie fac mijloacele de telecomunicaţii şi transport care aparţin reprezentanţelor diplomatice şi altor reprezentanţe ale statelor străine;
    p) să ceară şi să primească cu titlu gratuit de la autorităţile administraţiei publice, întreprinderi, instituţii, organizaţii şi asociaţii publice informaţia necesară pentru îndeplinirea obligaţiilor trupelor de grăniceri;
    [Lit.o) modificată prin LP474-XIV din 25.06.99]
    r) să ţină evidenţa persoanelor şi a datelor reale, necesară pentru efectuarea controlului asupra întreţinerii regimului frontierei de stat, regimului de frontieră şi regimului punctelor de trecere a frontierei de stat şi să folosească în acest scop sistemele de informare în condiţiile legislaţiei;
    s) să înainteze propuneri autorităţilor administraţiei publice, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi asociaţiilor publice privind eliminarea cauzelor şi condiţiilor care contribuie la săvîrşirea contravenţiilor, a căror cercetare şi procedură ţine de competenţa trupelor de grăniceri;
    [Lit.r) modificată prin LP474-XIV din 25.06.99]
    t) să stimuleze cetăţenii care s-au distins în paza frontierei de stat;
    u) să aplice armele, tehnica de luptă, mijloacele specifice din dotare, forţă fizică, cîinii de serviciu în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezenta lege;
    v) să reţină în sectorul moldovenesc al apelor de frontieră şi să escorteze la cel mai apropiat port (chei) fluvial sau la alt punct navele nemilitare străine care ai încălcat regimul frontierei de stat, dacă nava comite un act de ostilitate faţă de Republica Moldova, efectuează îmbarcarea (debarcarea) persoanelor, încărcarea (descărcarea) mărfurilor şi altor bunuri în locuri interzise, practică pescuitul, recoltarea produselor lemnoase şi accesorii ale pădurii ilicite şi alte activităţi interzise, efectuează deversări ale substanţelor nocive sau ale altor deşeuri şi materiale, dacă membrii echipajului sau alte persoane care se află pe navă deteriorează semnele de frontieră, mijloacele instalaţiilor de navigaţie, alte obiective de suprafaţă sau subacvatice proprietate a Republicii Moldova. Navele nemilitare străine reţinute sînt predate în modul stabilit reprezentanţilor împuterniciţi ai statelor respective fie sînt expulzate din sectorul moldovenesc al apelor de frontieră, fie se confiscă conform hotărîrii judecătoreşti în cazurile prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.
    Articolul 28. Împuternicirile unităţilor de apărare
                         antiaeriană
    (1) Unităţile de apărare antiaeriană păzesc frontiera de stat în spaţiul aerian.
    (2) În acest scop ele:
    a) exercită controlul respecterii regulilor de trecere a frontierei de stat;
    b) iau măsuri pentru aterizarea pe teritoriul Republicii Moldova a eronavelor şi altor aparate de zbor, care au trecut ilegal frontiera de stat sau au încălcat regulile de folosire a spaţiului aerian al Republicii Moldova;
    c) acordă sprijin aeronavelor care au trecut ilegal frontiera de stat în cazul unor acţiuni nepremeditate ale echipajelor acestor aeronave în legătură cu timpul nefavorabil pentru zbor, orientîndu-le la aerodromurile de aterizare de pe teritoriul Republicii Moldova sau în afara spaţiului aerian al Republicii Moldova.
    (3) Unităţile de apărare antiaeriană de comun acord cu trupele de grăniceri au dreptul:
    a) să folosească mijloacele specifice din dotare pentru indentificarea aeronavelor şi a altor aparate de zbor în spaţiul aerian al Republicii Moldova în caz de apariţie a pericolului trecerii ilegale sau de trecere ilegală a frontierei de stat;
    b) să interzică definitiv sau să limiteze zborul aeronavelor în raioane aparte ale spaţiului aerian al Republicii Moldova în caz de apariţie a pericolului trecerii ilegale de către acestea a frontierei de stat;
    c) să invite membrii echipajelor aeronavelor, proprietarii altor aparate de zbor care au trecut ilegal frontiera de stat, după aterizarea lor pe teritoriul Republicii Moldova, în subunităţile Forţelor Armate ale Republicii Moldova sau în alte locuri pentru clarificarea circumstanţelor trecerii ilegale a frontierei de stat şi predarea lor organelor de urmărire penală, dacă tratatele (acordurile) internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel;
    [Art. 28 al.(3) lit.c) modificat prin LP206/ din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    d) să aplice armele şi tehnica de luptă în conformitate cu prezenta lege.
    Articolul 29. Cooperarea în paza frontierei de stat
    Trupele de grăniceri, unităţile de apărare antiaeriană, trupele şi organele Ministerului Afacerilor Interne:
    a) acordă sprijin reciproc la îndeplinirea obligaţiilor ce le revin privind paza frontierei de stat;
    b) în limitele împutenicirilor stabilite de prezenta lege colaborează cu organele care exercotă diverse tipuri de control asupra menţinerii regimului frontierei de stat, regimului de frontieră sau regimului punctelor de trecere a frontierei de stat, fără a se amesteca în acţiunile lor;
    [Art.29 lit.b) modificată prin LP11-XV din 17.02.05, MO46/25.03.05 art.165]
    c) organizează direct la frontiera de stat cooperarea forţelor proprii cu autorităţiler administraţiei publice care participă la paza frontierei de stat sau care exercită activităţi ce ţin de interesele pazei frontierei de stat;
    [Lit.c) modificată prin Legea nr.474-XIV din 25.06.99]
    d) colaborează în paza frontierei de stat cu organele şi trupele similare ale altor state în modul stabilit de tratatele (acordurile) internaţionale cu caracter interdepartamental la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 30. Aplicarea armei şi tehnicii de luptă
    (1) Efectuînd paza frontierei de stat, trupele de grăniceri, unităţile de apărare antiaeriană aplică armele şi tehnica de luptă pentru:
    a) respingerea incursiunii armate pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) zădărnicirea tentativelor de furt şi trecere peste frontieră a aeronavelor, navelor fluviale şi a altor mijloace de transport fără pasageri;
    c) reprimarea acţiunilor persoanelor, aeronavelor, navelor fluviale şi altor mijloace de transport care au trecut (trec) frontiera de stat, încălcînd regulile stabilite de prezenta lege, ca răspuns la aplicarea forţei şi armelor de către acestea sau în alte cazuri, cînd curmarea contravenţiei sau reţinerea contravenţiilor nu poate fi făcută cu alte mijloace;
    d) apărarea cetăţenilor de atacuri, eliberarea ostaticilor în cazurile în care este periclitată viaţa sau sănătatea lor;
    [Lit.d) în redacţia LP263-XIV din 24.12.98]
    e) respingerea atacurilor asupra militarilor, persoanelor aflate în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în îndeplinirea datoriei obşteşti de pază a frontierei de stat, asupra membrilor familiilor lor, atunci cînd viaţa acestora este periclitată direct;
    f) respingerea atacurilor asupra subunităţilor şi obiectivelor trupelor de grăniceri, ale Forţelor Aramate, inclusiv pentru acordarea de ajutor corăbiilor (şalupelor), avioanelor (helicopterelor) în cazul respingerii atacurilor armate asupra lor.
    (2) Aplicarea armei şi a tehnicii de luptă trebuie să fie precedată de o avertizare clară privind intenţia de a le aplica şi de focuri de avertisment.
    (3) În toate cazurile de aplicare a armei şi a tehnicii de luptă, trupele de grăniceri, unităţile de apărare antiaeriană sînt obligate să ia toate măsurile ca dauna cauzată sănătăţii, onoarei, demnităţii şi bunurilor cetăţenilor să fie cît mai mică.
    [Alin.3 art.30 introdus prin Legea nr.263-XIV din 24.12.98]
    (4) Armele şi tehnica de luptă pot fi aplicate fără avertisment în următoarele cazuri: atac armat sau fără arme prin surprindere asupra militarilor şi a altor cetăţeni, atunci cînd viaţa şi sănătatea lor sînt ameninţate de un pericol real care nu poate fi zădărnicit cu alte mijloace; atac cu folosirea tehnicii de luptă, a aeronavelor, navelor fluviale şi altor mijloace de transport; opunerea rezistenţei armate; evadare cu armă a persoanelor reţunite; pentru a-i elibera pe ostatici.
    (5) Militarii trupelor de grăniceri în exercitarea atribuţiilor de pază a frontierei de stat au dreptul să folosească arma pentru a face inofensive animalele sălbatice care periclitează viaţa şi sănătatea militarilor şi a altor cetăţeni, precum şi pentru a semnala alarma sau a chema în ajutor.
    (6) Se interzice aplicarea armei şi a tehnicii de luptă:
    a) asupra femeilor, minorilor, bătrînelor, persoanelor cu evidente dificiente fizice, cu excepţia cazurilor de atac armat al acestora, de opunere a rezistenţei armate sau de atac în grup ce periclitează viaţa;
    b) asupra aeronavelor, navelor fluviale şi altor mijloace de transport cu pasageri;
    c) asupra persoanelor care au trecut sau încearcă să treacă ilegal frontiera de stat, dacă faptul se produce vădit întîmplător fie în legătură cu un accident sau calamitate naturală;
    d) asupra persoanelor care au violat frontiera de stat, iar în timpul reţinerii lor încearcă să revină pe teritoriul lor, dacă în acest caz acestea nu opun rezistenţă armată;
    e) în cazul tentativei de evadare a persoanelor reţinute pentru încălcarea regimului frontierei de stat, regimului de frontieră sau regimului punctelor de trecere a frontierei de stat;
    f) asupra animalelor care trec frontiera de stat.
    (7) Persoanele care au folosit ilegal arma şi tehnica de luptă poartă răspundere disciplinară sau penală în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 31. Folosirea mijloacelor specifice din dotare
    (1) În exercitarea atribuţiilor de pază a frontierei de stat militarii trupelor de grăniceri folosesc mijloace specifice din dotare (cătuşe sau mijloace improvizate pentru a lega mîinile, bastoane de cauciuc, substanţe lacrimogene, dispozitive audiovizuale cu acţiune de distragere, instalaţii pentru oprirea forţată a transportului), aplică forţă fizică, inclusiv procedeele de luptă, folosesc cîinii de serviciu.
    (2) Nomenclatorul complet al mijloacelor specifice din dotare şi regulile de aplicare a acestora la paza frontierei de stat se stabilesc de Guvern.
Capitolul IX
PROTECŢIA JURIDICĂ ŞI SOCIALĂ A MILITARILOR
TRUPELOR DE GRĂNICERI, A LUCRĂTORILOR ANGAJAŢI
PE BAZĂ
DE CONTRACT DE MUNCĂ, A CETĂŢENILOR CARE
PARTICIPĂ LA
PAZA FRONTIEREI DE STAT ŞI A MEMBRILOR
FAMILIILOR LOR

    Articolul 32. Protecţia juridică a militarilor trupelor de
                         grăniceri şi a membrilor familiilor lor
    (1) Militarii trupelor de grăniceri care participă nemijlocit la paza frontierei de stat au statut de militari cu atribuţii speciale prevăzute de prezenta lege. Ei sînt reprezentanţi ai puterii şi se află sub protecţia statului. Cerinţele lor legale sînt obligatorii pentru executare de către cetăţeni şi persoane oficiale. Nimeni, în afară de persoanele expres împuternicite prin lege, nu are dreptul să intervină la activitatea acestora.
    (2) Protecţia juridică a membrilor familiilor de militari ai trupelor de grăniceri se exercită în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 33. Protecţia juridică a lucrătorilor angajaţi pe
                         bază de contract de muncă şi a membrilor
                         familiilor lor
    Acţiunile ilegale faţă de lucrătorii angajaţi pe bază de contract de muncă şi membrii familiilor lor, legate de munca lor în trupele de grăniceri, atrag după sine răspunderea prevăzută de legislaţie.
    Articolul 34. Protecţia socială a militarilor trupelor de grăniceri,
a lucrătorilor angajaţi pe bază de contract de muncă
şi a membrilor familiilor lor
    (1) Protecţia socială a militarilor trupelor de grăniceri, a lucrătorilor angajaţi pe bază de contract de muncă şi a membrilor familiilor lor este garantată de legislaţie.
    (2) Asupra militarilor trupelor de grăniceri se extinde integral acţiunea Legii cu privire la protecţia socială şi juridică a militarilor şi a membrilor familiilor lor, a cetăţenilor care trec pregătirea militară, a articolelor 29 - 40 din Legea cu privire la poliţie, precum şi a articolelor 21-27din Legea cu privire la trupele de carabinieri (trupele interne) ale Ministerului Afacerilor Interne.
    [Alin.2 în redacţia LP98-XIV din 22.07.98]
    (3) Pentru militarii trupelor de grăniceri, lucrătorii angajaţi pe bază de contract de muncă pot fi stabilite şi alte garanţii şi compensaţii, afară de cele prevăzute de prezenta lege.
    Articolul 35. Protecţia juridică şi socială a cetăţenilor care
                         participă la paza frontierei de stat
    (1) Acţiunile ilegale faţă de cetăţeni şi membrii familiilor lor ce ţin de acordarea de către cetăţeni a sprijinului trupelor de grăniceri în paza frontierei de stat, atrag după sine răspunderea în conformitate cu legislaţia.
    (2) Protecţia socială a cetăţenilor care participă nemijlocit la paza frontierei de stat este garantată de legislaţie.
    (3) Pentru cetăţenii care participă la paza frontierei de stat pot fi stabilite garanţii şi măsuri de stimulare suplimentare de către conducătorii de ministere, departamente, întreprinderi, instituţii, organizaţii în limitele împuternicirilor lor.
Capitolul X
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 36. Răspunderea pentru contravenţiile săvîrşite la
                         frontierea de stat
    Persoanele vinovate de încălcarea regulilor regimului frontierei de stat, regimului de frontieră şi regimului punctelor de trecere a frontieriei de stat poartă răspundere administrativă sau penală în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 37. Supravegherea respectării legialaţiei cu privire
                         la frontiera de stat
    Supravegherea respectării legislaţiei cu privire la frontiera de stat este executată de către Procurorul General şi procurorii subordonaţi lui.
    [Art.37 modificat prin LP474-XIV din 25.06.99]
    Articolul 38. Asigurarea financiară a pazei frontierei de stat
    Asigurarea financiară a pazei frontierei de stat se efectuează din contul bugetului de stat (inclusiv al mijloacelor speciale).
    [Art.38 în redacţia LP154 din 21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
    [Art.38 al.(2) modificat prin LP754-XIV din 23.12.1999]

    Articolul 39. Asigurarea tehnico-materială a pazei frontierei
                          de stat
    (1) Asigurarea tehnico-materială a pazei frontierei de stat se efectuează din fondurile funciare, tehnico-materiale şi alte fonduri ale statului.
    (2) Normele şi modul de asigurare tehnico-materială a pazei frontierei de stat sînt stabilite de Guvern.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                                    Mircea SNEGUR

    Chişinău, 17 mai 1994.
    Nr. 108-XIII.