LPA1086/2000
ID intern unic:  311530
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1086
din  23.06.2000
cu privire la expertiza judiciară, constatările
 tehnico-ştiinţifice şi medico-legale
Publicat : 16.11.2000 în Monitorul Oficial Nr. 144-145     art Nr : 1056

   
Abrogată din 10.12.16 prin LP68 din 03.06.16, MO157-162/10.06.16 art.316

    MODIFICAT
   
LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508
    LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13
    LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 29.05.12
   
LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417
   
LP13-XVI din 14.02.08, MO51-54/14.03.08 art.161
   
LP12-XVI din 14.02.08, MO51-54/14.03.08 art.159
    LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107
   
LP335-XVI din 16.12.05, MO1-4/06.01.06 art.22
   
LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
   
LP391-XV din 25.11.04, MO233-236/17.12.04 art.1007
   
LP206-XV din 29.05.03, MO149-152/18.07.03 art.598
   
LP197-XV din 15.05.03, MO97-98/31.05.03 art.436
   
LP1212-XV din 11.07.02, MO113/05.08.02 art.894


    Titlul în redacţia LP371 din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107

    NOTĂ:

   
În cuprinsul Legii sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie” prin LP120 din 25.05.12, MO103/29.05.12 art.353; în vigoare 29.05.12.
    În cuprinsul Legii  sintagma “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale” se substituie prin sintagma “Ministerul Sănătăţii” prin LP107-XVI din 16.05.08, MO107-109/20.06.08 art.417Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Noţiunea de expertiză judiciară
(1) Expertiza judiciară este o activitate ştiinţifico-practică şi constă în efectuarea de către expert, în scopul aflării adevărului, a unor cercetări privind obiectele materiale, organismul uman, fenomenele şi procesele ce ar putea conţine informaţii importante despre circumstanţele cauzelor examinate de organele de urmărire penală şi de instanţa judecătorească.
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP206-XV din 29.05.03, MO149-152/18.07.03 art.598]
(2) Expertiza judiciară se efectuează în procedura civilă, penală şi administrativă.
Articolul 11. Noţiunea de constatare tehnico-ştiinţifică
                     şi medico-legală
(1) Constatarea tehnico-ştiinţifică şi medico-legală este o activitate efectuată de către specialist în cadrul acţiunii procesuale, sau de sine stătător, pentru explicarea unor fapte sau circumstanţe ale cauzei cercetate.
(2) Constatarea tehnico-ştiinţifică şi medico-legală se efectuează la ordonarea organului de urmărire penală, a instanţei judecătoreşti, a organului împuternicit să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative, a Avocatului Poporului, Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, precum şi la cererea persoanei fizice şi juridice.
    
[Art.11 al.(2) modificat prin LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508]
     [Art.11 al.(2) modificat prin LP13-XVI din 14.02.08, MO51-54/14.03.08 art.161]
    [Art.11 al.(2) modificat prin LP12-XVI din 14.02.08, MO51-54/14.03.08 art.159]
[Art.11introdus prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
Articolul 12.  Temeiurile pentru dispunerea şi efectuarea
                            expertizei judiciare, constatării tehnico-ştiinţifice
                            şi medico-legale
(1) Expertiza judiciară, constatarea tehnico-ştiinţifică şi medico-legală se dispun în cazurile în care, pentru stabilirea circumstanţelor ce pot avea importanţă probatorie în cauza penală, în cauza civilă, în cazurile cu privire la contravenţiile administrative sau în alte situaţii de litigiu, sînt necesare cunoştinţe speciale în domeniul ştiinţei, tehnicii, medicinei, artei sau în alte domenii ale activităţii umane.
(2) La efectuarea constatărilor tehnico-ştiinţifice şi medico-legale se aplică aceleaşi reguli şi metodici şi se utilizează aceleaşi utilaje ca şi la efectuarea expertizei judiciare, iar rezultatele acestora au aceeaşi valoare juridică.
[Art.12 introdus prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
Articolul 2. Legislaţia privind activitatea în domeniul
                        expertizei judiciare, constatărilor tehnico-
                        ştiinţifice şi medico-legale
   
[Art.2 titlul modificat prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
Activitatea în domeniul expertizei judiciare, constatărilor tehnico-ştiinţifice şi medico-legale este reglementată de prezenta lege, de legislaţia de procedură, de alte acte normative, precum şi de acordurile internaţionale privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în materie civilă şi penală la care Republica Moldova este parte.
    [Art.2 modificat prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
Articolul 3. Principiile de activitate în domeniul
                   expertizei judiciare
Activitatea în domeniul expertizei judiciare se desfăşoară în baza principiilor legalităţii, independenţei, obiectivităţii şi plenitudinii cercetărilor efectuate.
Articolul 4. Independenţa expertului judiciar
(1) Expertul judiciar nu se poate afla în dependenţă, directă sau indirectă, de ordonatorul expertizei, de părţi şi de alte persoane interesate în rezultatul cauzei.
(2) Este interzisă influenţarea expertului de către ordonatorul expertizei judiciare, autorităţi publice sau persoane particulare în scopul întocmirii raportului de expertiză în favoarea unuia dintre participanţii la proces sau în interesul altor persoane.
(3) Persoanele vinovate de influenţarea expertului poartă răspundere conform legislaţiei.
Articolul 5. Obiectivitatea şi plenitudinea cercetărilor
Expertul judiciar efectuează cercetările în baza unor aprecieri obiective, complete şi sub toate aspectele a obiectelor materiale, a organismului uman, a diverselor fenomene şi procese, aplicînd realizările ştiinţei şi tehnicii, precum şi metodele adecvate cercetării.
Articolul 6. Obiectele examinării şi păstrarea lor
(1) Examinării pot fi supuse corpurile delicte, cadavrele şi părţile lor, persoanele în viaţă, documentele, obiectele, mostrele şi alte materiale din dosarul referitor la care este dispusă efectuarea expertizei judiciare, constatarea tehnico-ştiinţifică şi medico-legală.
    [Art.6 al.(1) modificat prin
LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
(2) Obiectele examinate pot fi deteriorate sau consumate doar în măsura necesară pentru efectuarea cercetărilor.
Articolul 7. Respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanei
                    la efectuarea expertizei judiciare, constatării
                        tehnico-ştiinţifice şi medico-legale
   
[Art.7 titlul modificat prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
(1) La efectuarea expertizei judiciare, constatării tehnico-ştiinţifice şi medico-legale este asigurată respectarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale persoanei.
    [Art.7 al.(1) modificat prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
(2) Acţiunile expertului şi ale instituţiei de expertiză judiciară care limitează exercitarea drepturilor şi libertăţilor persoanei pot fi atacate în modul stabilit de legislaţia de procedură.
Capitolul II
EXPERTUL JUDICIAR
Articolul 8. Cerinţele înaintate unui expert judiciar
(1) Poate fi expert judiciar persoana care:
a) are capacitatea de a acţiona cu discernămînt
b) are studii superioare universitare, pregătirea respectivă într-un anumit domeniu al expertizei judiciare şi a obţinut calificarea de expert judiciar;
   
[Art.8 al.(1), lit.b) în redactia LP1212-XV din 11.07.02, MO113-114/05.08.02 art.894]
c) posedă cunoştinţe speciale în cele mai diverse domenii ale ştiinţei, tehnicii, medicinei, artei, în alte domenii ale activităţii umane necesare pentru întocmirea raportului de expertiză;
d) este atestată în calitate de expert judiciar într-un anumit domeniu;
e) nu are antecedente penale;
f) se bucură de o bună reputaţie profesională;
g) activează într-o instituţie statală de expertiză judiciară sau a fost atestată, în modul stabilit, ca expert particular şi este inclusă în Registrul de stat al experţilor judiciari atestaţi.
    
[Art.8 al.(1), lit.g) modificată prin LP12-XVI din 14.02.08, MO51-54/14.03.08 art.159]
    [Art.8 al.(1), lit.g) introdusă prin
LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
(2) Condiţiile în care expertul judiciar nu poate participa la expertiză sînt stabilite de legislaţia de procedură.
Articolul 9. Drepturile expertului judiciar
(1) Expertul judiciar are dreptul:
a) să ia cunoştinţă, în condiţiile legii, de materialele din dosar, să solicite materiale suplimentare necesare pentru întocmirea raportului de expertiză;
b) să indice în raportul de expertiză existenţa unor circumstanţe importante pentru cauză, în privinţa cărora nu au fost înaintate întrebări;
c) să asiste, cu permisiunea ordonatorului expertizei judiciare, la efectuarea acţiunilor de procedură şi să înainteze demersuri referitor la obiectul expertizei;
d) să atace, în condiţiile legii, acţiunile ordonatorului expertizei dacă acestea încalcă drepturile expertului judiciar;
e) să ceară ordonarea unei expertize în comisie sau a unei expertize complexe;
f) să-şi expună obiecţiile privind interpretarea greşită a concluziilor din raportul de expertiză de către participanţii la proces;
g) să fie remunerat suplimentar, în condiţiile legii, pentru efectuarea expertizei judiciare în afara programului de lucru şi în afara instituţiei în care este angajat, să ceară repararea cheltuielilor personale suportate în legătură cu efectuarea expertizei;
h) să refuze, în condiţiile legii, efectuarea expertizei.
(2) Expertul judiciar beneficiază şi de alte drepturi stabilite în legislaţia de procedură.
(3) Expertul judiciar nu are dreptul:
a) să contacteze personal părţile din proces dacă acest lucru pune la îndoială imparţialitatea sa;
b) să adune independent materiale pentru efectuarea expertizei;
c) să comunice altcuiva rezultatele expertizei, cu excepţia ordonatorului expertizei;
d) să distrugă obiectele examinate ori să le modifice substanţial caracteristicile fără consimţămîntul scris al ordonatorului expertizei.
(4) Expertul judiciar poate fi antrenat în calitate de specialist la efectuarea unor acţiuni de urmărire penală, totodată, poate da consultaţii reprezentanţilor organelor de urmărire penală, părţilor la proces, persoanelor fizice şi juridice pe cauze penale, civile, cazuri cu privire la contravenţiile administrative şi pe alte litigii, cu excepţia experţilor medico-legali şi experţilor-psihiatri antrenaţi în cauzele penale privind infracţiunile comise împotriva vieţii, sănătăţii, libertăţii şi demnităţii persoanei. Pe una şi aceeaşi cauză el poate evalua numai în calitate de expert sau numai în calitate de specialist.
[Art.9 al.(4) introdus prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
Articolul 10. Obligaţiile expertului judiciar
(1) Expertul judiciar este obligat:
a) să efectueze cercetări complete şi în baza lor să prezinte concluzii întemeiate şi obiective;
b) în caz de necesitate, la cererea ordonatorului expertizei judiciare, să prezinte explicaţii privind raportul de expertiză;
c) să se autorecuze, în condiţiile legii, dacă există circumstanţe care nu permit participarea lui la proces;
d) să nu divulge informaţiile de care a luat cunoştinţă în legătură cu efectuarea expertizei dacă acestea pot cauza prejudicii drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor sau constituie un secret apărat de lege;
e) să asigure integritatea maximă a obiectelor şi materialelor examinate.
(2) Expertul judiciar are şi alte obligaţii stabilite de legislaţia de procedură.
Articolul 11. Refuzul efectuării expertizei judiciare
Expertul judiciar poate refuza efectuarea expertizei judiciare în caz de:
a) încălcare a procedurii de ordonare a expertizei, dacă acest lucru împiedică sau face imposibilă efectuarea ei;
b) depăşire a competenţei expertului prin întrebările înaintate spre soluţionare;
c) insuficienţă a materialelor prezentate pentru întocmirea raportului de expertiză;
d) lipsă a condiţiilor, metodicilor şi mijloacelor tehnice necesare pentru efectuarea cercetărilor;
e) pericol pentru viaţa şi sănătatea expertului, care depăşeşte limitele riscului profesional;
f) neplată a taxei pentru serviciile sale.
[Art.11 lit.f) introdusă prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
Capitolul III
ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN DOMENIUL EXPERTIZEI
JUDICIARE, CONSTATĂRILOR TEHNICO-ŞTIINŢIFICE ŞI
 MEDICO-LEGALE
    [Capitolul III titlul modificat prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
Articolul 12. Instituţiile de expertiză judiciară
(1) Expertiza judiciară se efectuează de către experţii instituţiilor specializate de stat din sistemul Ministerului Justiţiei, Ministerului Sănătăţii, din subdiviziunile tehnico-criminalistice operative sau de expertiză judiciară ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Centrului Naţional Anticorupţie, ale Ministerului Apărării şi ale Serviciului de Informaţii şi Securitate, precum şi de către alte persoane competente, desemnate de ofiţerul de urmărire penală, de procuror sau de instanţa judecătorească.
   
[Art.12 al.(1) modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    [Art.12 al.(1) modificat prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
    [Art.12 al.(1) modificat prin LP206-XV din 29.05.03, MO149-152/18.07.03 art.598]
   
[Art.12 al.(1) modificat prin LP197-XV din 15.05.03, MO97-98/31.05.03 art.436]
(2) Expertiza judiciară poate fi efectuată şi de către experţii particulari incluşi în Registrul de stat al experţilor judiciari atestaţi, cu excepţia expertizelor în cauzele penale privind infracţiunile comise împotriva vieţii, sănătăţii, libertăţii şi demnităţii persoanei.
    [Art.12 al .(2) modificat prin LP391-XV din 25.11.04, MO233-236/17.12.04 art.1007]
(3) Centrul Naţional de Expertize Judiciare de pe lîngă Ministerul Justiţiei  reprezintă o instituţie coordonatoare în domeniul teoriei şi practicii expertizei judiciare şi criminalisticii şi efectuează expertizele judiciare în baza regulamentului aprobat de Guvern.
    [Art.12 al.(3) modificat prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
(4) Expertiza medico-legală se efectuează de către Centrul de Medicină Legală de pe lîngă Ministerul Sănătăţii, în baza regulamentului aprobat de Guvern, iar expertiza psihiatrico-legală se efectuează în unităţile medico-sanitare din sistemul Ministerului Sănătăţii.
    [Art.12 al.(4) modificat prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
(5) Subdiviziunile tehnico-criminalistice operative sau de expertiză judiciară ale Ministerului Afacerilor Interne, ale Centrului Naţional Anticorupţie, ale Ministerului Apărării şi ale Serviciului de Informaţii şi Securitate efectuează expertiza judiciară în conformitate cu propriile regulamente.
   
[Art.12 al.(5) modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    [Art.12 al.(5) modificat prin LP197-XV din 15.05.03, MO97-98/31.05.03 art.436]
   
[Art.12 în redactia LP1212-XV din 11.07.02, MO113-114/05.08.02 art.894]
Articolul 13. Drepturile conducătorului instituţiei
                     de expertiză judiciară
(1) Conducătorul instituţiei de expertiză judiciară este în drept:
a) să remită, fără executare, ordonanţa sau încheierea de ordonare a expertizei judiciare, obiectele şi materialele din dosar care urmează a fi examinate dacă instituţia nu dispune de specialişti, bază tehnico-materială şi/sau condiţii speciale necesare pentru efectuarea cercetărilor;
b) să înainteze ordonatorului expertizei un demers privind includerea în componenţa comisiei de expertiză a persoanelor care nu activează în instituţia respectivă dacă cunoştinţele lor speciale sînt necesare pentru întocmirea raportului de expertiză.
c) să participe în calitate de expert judiciar conform calificării conferite;
[Art.13 al.(1), lit.c) introdusă ptin LP1212-XV din 11.07.02, MO113-114/05.08.02 art.894]
d) să remită expertului judiciar raportul prezentat în cazul în care nu este complet sau concluziile din raport sînt neclare.
[Art.13 al.(1), lit.d) introdusă prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
(2) Conducătorul instituţiei de expertiză judiciară nu este în drept să dea expertului judiciar indicaţii care ar putea influenţa negativ efectuarea cercetărilor şi conţinutul raportului de expertiză.
Articolul 14. Obligaţiile conducătorului instituţiei
                     de expertiză judiciară
Conducătorul instituţiei de expertiză judiciară este obligat:
a) să aprobe regulamentele interne;
    [Art.14 lit.a) în redacţia LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
b) la primirea ordonanţei sau a încheierii de ordonare a expertizei, să dispună efectuarea acesteia unei persoane concrete sau unei comisii de experţi din rîndul colaboratorilor instituţiei de expertiză judiciară, care posedă cunoştinţe speciale în volumul necesar pentru a răspunde la întrebările înaintate expertului (comisiei de experţi);
c) să stabilească termenele de efectuare a expertizei în condiţiile art.20 alin.(1) şi să supravegheze respectarea lor în limite rezonabil posibile;
d) să asigure condiţiile necesare pentru efectuarea expertizei;
e) la terminarea cercetărilor, să remită raportul de expertiză, obiectele supuse examinării şi materialele din dosar ordonatorului expertizei.
    [Art.14 lit.f) exclusă prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
    [Art.14 lit.f) introdusă prin
LP1212-XV din 11.07.02, MO113-114/05.08.02 art.894]
Capitolul IV
EFECTUAREA EXPERTIZEI JUDICIARE, CONSTATĂRILOR
TEHNICO-ŞTIINŢIFICE ŞI MEDICO-LEGALE
    [Capitolul IV titlul modificat prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
Articolul 15. Ordonarea expertizei
(1) Expertiza judiciară se efectuează la ordonarea organului de urmărire penală, a procurorului, a organului împuternicit să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative, a instanţei judecătoreşti din oficiu sau la cererea părţilor, în conformitate cu legislaţia de procedură penală, de procedură civilă, legislaţia cu privire la contravenţiile administrative şi cu prezenta lege.
    [Art.15 al.(1) în redacţia LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
    [Art.15 al.(1) modificat prin LP206-XV din 29.05.03, MO149-152/18.07.03 art.598]
(2) Ordonanţa sau încheierea de ordonare a expertizei judiciare va conţine: data de ordonare a expertizei; numele şi funcţia sau denumirea ordonatorului expertizei; denumirea instituţiei care urmează s-o efectueze; temeiurile pentru dispunerea expertizei; întrebările înaintate expertului; lista documentelor şi obiectelor care vor fi puse la dispoziţia expertului; în caz de necesitate, vor fi indicate condiţiile speciale de comportare cu obiectele supuse examinării, precum şi alte circumstanţe prevăzute de legislaţia de procedură.
(3) Expertiza judiciară se efectuează, de asemenea, la iniţiativa părţilor sau a reprezentanţilor lor, precum şi a Avocatului Poporului sau, după caz, a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului, pentru stabilirea circumstanţelor care, după părerea părţilor, pot servi drept probe pentru apărarea intereselor lor.
   
[Art.15 al.(3) modificat prin LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508]
    [Art.15 al.(3) modificat prin LP13-XVI din 14.02.08, MO51-54/14.03.08 art.161]
(4) Demersul părţilor privind efectuarea expertizei va include datele specificate la alin.(2).
Articolul 151. Organizarea acţiunilor premergătoare
                        efectuării expertizei judiciare, constatării
                        tehnico-ştiinţifice  şi medico-legale
(1) Conducătorul instituţiei de expertiză judiciară adresează efectuarea expertizei judiciare, constatării tehnico-ştiinţifice sau medico-legale unuia sau mai multor experţi, nominalizaţi în ordonanţă, în încheierea parvenită de la organul de urmărire penală, procuror, instanţa judecătorească, de la organul împuternicit să examineze cazurile cu privire la contravenţiile administrative, în cererea persoanelor fizice şi juridice.
(2)  În cazul în care expertul (experţii) nu este nominalizat concret, precum şi în cazul adresării persoanei fizice sau juridice, conducătorul instituţiei de expertiză judiciară numeşte expertul concret sau grupul de experţi pentru efectuarea expertizei judiciare, a constatării tehnico-ştiinţifice şi medico-legale.
(3) În cazul în care, la efectuarea expertizei judiciare, constatării tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, apare necesitatea de a antrena un expert netitular, conducătorul instituţiei de expertiză judiciară solicită ordonatorului expertizei judiciare, constatărilor tehnico-ştiinţifice şi medico-legale acordul pentru antrenarea expertului şi pentru remunerarea muncii lui.
[Art.151 introdus prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
Articolul 152. Efectuarea expertizei judiciare, constatărilor
                              tehnico-ştiinţifice şi medico- legale
(1) Expertul care a primit, la indicaţia conducătorului instituţiei de expertiză judiciară, materialele înregistrate le examinează preventiv în termen de 2-3 zile, iar în cazurile simple se pronunţă imediat asupra existenţei sau inexistenţei motivelor de autorecuzare, suficienţei sau insuficienţei obiectelor cercetării, necesităţii antrenării unor specialişti netitulari pentru soluţionarea deplină a problemelor puse în faţa expertizei judiciare, constatării tehnico-ştiinţifice şi medico-legale.
(2) Expertiza în cauzele penale se efectuează de către expert fără perceperea taxei, cu excepţia cazului prevăzut la art.151 alin.(3).
(3) Expertiza în cauzele civile, precum şi constatarea tehnico-ştiinţifică se efectuează de către expert numai după achitarea taxei respective de către partea indicată de organul care a dispus efectuarea expertizei ori de persoana fizică sau juridică care a solicitat efectuarea constatării.
[Art.152 introdus prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
      Articolul 153. Clasificarea expertizelor judiciare
Expertizele judiciare pot fi clasificate în expertize individuale, în comisie (colegiale), complexe, suplimentare, repetate şi contraexpertize.
      [Art.153 introdus prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
Articolul 154.  Expertiza individuală
Expertiza individuală se consideră cercetarea pe un caz concret, care se efectuează de către un expert şi se finalizează cu întocmirea unui raport în care sînt formulate concluziile expertului.
[Art.154 introdus prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
Articolul 16. Expertiza în comisie
(1) Expertiza judiciară în comisie este efectuată de persoane competente în acelaşi domeniu de activitate.
(2) Experţii incluşi în comisie stabilesc scopurile, succesiunea şi volumul cercetărilor în dependenţă de caracterul obiectului expertizei.
Articolul 17. Expertiza complexă
(1) Expertiza judiciară complexă se efectuează în cazurile în care pentru elucidarea faptelor sau circumstanţelor cauzei sînt necesare cunoştinţe din mai multe domenii ale ştiinţei şi tehnicii, din alte domenii ale activităţii umane.
(2) Fiecare expert, participant la expertiza complexă, efectuează cercetări în limitele competenţei sale. Expertul participă la formularea răspunsului doar la acele întrebări cuprinse în ordonanţă sau încheiere care corespund domeniului său de activitate.
(3) În raportul de expertiză se vor indica felul cercetărilor efectuate de către fiecare expert, volumul acestora, experţii care au formulat răspunsuri la întrebări şi concluziile la care s-a ajuns.
(4) Organizarea cercetărilor complexe este atribuită conducătorului instituţiei de expertiză judiciară sau unuia dintre experţii incluşi în grupul de efectuare a cercetărilor complexe.
    [Art.17 al.(4) modificat prin
LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
Articolul 18. Expertiza suplimentară şi expertiza repetată
(1) În cazul în care concluziile expertului nu trezesc îndoieli, dar sînt insuficient de clare sau incomplete ori în urma unor cercetări incomplete au apărut întrebări suplimentare care au importanţă pentru stabilirea adevărului, se dispune efectuarea unei expertize suplimentare de către acelaşi sau alt expert.
(2) Dacă concluziile expertului nu sînt întemeiate sau există îndoieli privind veridicitatea, exactitatea şi argumentarea acestora, sau dacă există contradicţii între concluziile mai multor experţi, se dispune efectuarea expertizei repetate de către alt expert (alţi experţi). La efectuarea expertizei repetate poate participa şi expertul care a efectuat prima expertiză. În acest caz, numărul experţilor trebuie să fie nu mai mic de trei.
(3) Dacă concluziile expertizei repetate nu corespund concluziilor primei expertize, expertul este obligat să indice în raportul de expertiză cauzele acestei necorespunderi.
(4) În cazul ordonării unei expertize suplimentare sau a unei expertize repetate, se indică, în mod obligatoriu, motivele. La ordonarea expertizei repetate se prezintă raportul primei expertize sau procesul-verbal privind imposibilitatea întocmirii lui, precum şi toate materialele suplimentare aflate la dispoziţia ordonatorului expertizei judiciare.
Articolul 19. Expertiza obligatorie
Efectuarea expertizei obligatorii se dispune în cazurile prevăzute de Codul de procedură penală (art.143) şi de alte acte normative.
    [Art.19 modificat prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
Articolul 20. Termenele de efectuare a expertizei
(1) Termenele de efectuare a expertizei judiciare sînt stabilite conform regulamentelor privind organizarea şi efectuarea acesteia, ţinîndu-se cont de termenele de procedură prevăzute de legislaţie şi de termenele solicitate de ordonatorul expertizei.
(2) Neprezentarea raportului de expertiză în termenul stabilit, fără motive întemeiate, atrage răspundere disciplinară în conformitate cu legislaţia.
Articolul 21. Raportul de expertiză şi procesul-verbal
                     privind imposibilitatea întocmirii lui
(1) După efectuarea expertizei, expertul judiciar întocmeşte un raport în scris. Structura raportului este determinată de legislaţia de procedură civilă sau penală, de regulamentele privind organizarea şi efectuarea expertizei judiciare.
(2) La efectuarea oricărei expertize judiciare de către un grup de experţi, se întocmeşte un singur raport de expertiză, care este semnat de toţi experţii. Dacă există divergenţe între experţi, fiecare din ei îşi întocmeşte concluziile aparte sau declară despre imposibilitatea prezentării unor concluzii comune.
(3) Raportul de expertiză se expune într-un limbaj clar pentru a exclude o interpretare diferită a concluziilor.
(4) Dacă, pînă la efectuarea cercetărilor, expertul constată că întrebările ce i se pun depăşesc cadrul cunoştinţelor lui de specialitate, că realizările ştiinţei şi tehnicii, precum şi experienţa sa practică nu permit soluţionarea lor, materialele prezentate pentru expertiză pot fi remise fără efectuarea acesteia.
    [Art.21 al.(4) în redacţia LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
(5) În cazul în care, în cursul efectuării cercetărilor respective, expertul a constatat că materialele puse la dispoziţia lui pentru a întocmi raportul de expertiză sînt insuficiente sau nu sînt precise, el redactează un proces-verbal privind imposibilitatea întocmirii unui astfel de raport.
[Art.21 al.(5) introdus prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107; al.(5)-(6) devin (6)-(7)]
(6) Raportul de expertiză sau procesul-verbal privind imposibilitatea întocmirii lui se depune ordonatorului expertizei.
(7) Prezentarea, cu bună-ştiinţă, a concluziilor false în raportul de expertiză atrage răspundere penală conform legislaţiei.
    [Art.21 al.(7) modificat prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
Articolul 22. Aprecierea raportului de expertiză
(1) Raportul de expertiză este apreciat, în conformitate cu legislaţia de procedură, sub aspectul exactităţii, obiectivităţii şi plenitudinii cercetărilor, precum şi al eficienţei şi caracterului fundamental al metodelor de cercetare folosite la efectuarea expertizei.
(2) Concluziile expertului nu sînt obligatorii pentru instanţa de judecată, procuror, şi ofiţerul de urmărire penală, însă respingerea lor trebuie să fie motivată.
    [Art.22 al.(2) modificat prin LP206-XV din 29.05.03, MO149-152/18.07.03 art.598]
Articolul 23. Locul şi condiţiile efectuări expertizei
(1) Expertiza judiciară se efectuează în instituţia de expertiză judiciară sau în afara ei.
(2) În cazul în care se impune necesitatea efectuării unei expertize la faţa locului sau la locul aflării obiectului ce urmează a fi examinat, ordonatorul acesteia este obligat să-i asigure expertului deplasarea spre obiectul cercetării şi înapoi, accesul liber la obiectul respectiv, precum şi condiţii optime pentru lucru.
    [Art.23 al.(2) modificat prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
(3) Expertiza persoanei în viaţă poate fi efectuată atît în instituţia medicală, cît şi în afara ei dacă există condiţiile necesare pentru examinare şi pentru asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei examinate.
(4) Dacă, la efectuarea expertizei unei persoane, apare necesitatea examinării acesteia în condiţii de staţionar, persoana respectivă este internată într-o unitate medico-sanitară în condiţiile art.25.
Articolul 24. Liberul consimţămînt şi constrîngerea
                     a efectuarea expertizei
(1) Examinarea persoanei în viaţă este efectuată doar cu liberul ei consimţămînt, cu excepţia cazurilor cînd efectuarea expertizei este obligatorie conform legislaţiei de procedură.
(2) Consimţămîntul persoanei de a fi examinată este prezentat în scris ordonatorului expertizei. Dacă persoana faţă de care a fost dispusă efectuarea expertizei nu a atins vîrsta de 16 ani sau este lipsită de discernămînt conform hotărîrii instanţei judecătoreşti, consimţămîntul acesteia este redactat de reprezentantul ei legal, iar în lipsa acestuia, de ruda ei cea mai apropiată.
(3) Dacă persoana lipsită de discernămînt se eschivează în mod vădit de a se prezenta la expertiză, ordonatorul expertizei poate decide aducerea forţată a acesteia în modul stabilit de legislaţie.
(4) Persoana bănuită, învinuitul, inculpatul, persoana faţă de care sînt aplicate măsuri de constrîngere cu caracter medical se pot examina în mod forţat. În caz de necesitate, la decizia ordonatorului expertizei, aceste persoane sînt internate, în condiţiile prezentei legi, în instituţia medicală, menţionîndu-se despre aceasta în ordonanţa sau încheierea de efectuare a expertizei.
(5) Dacă persoana bănuită sau învinuitul nu se află sub arest preventiv, internarea lor într-o instituţie de boli mintale se face cu încuviinţarea judecătorului de instrucţie.
    [Art.24 al.(5) modificat prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
Articolul 25. Temeiurile şi modul internării persoanei
                      în instituţia medicală pentru efectuarea
                          expertizei
(1) Internarea persoanei în instituţia medicală pentru efectuarea expertizei este permisă numai în temeiul deciziei ordonatorului expertizei judiciare, în modul stabilit de legislaţia de procedură. În ordonanţa sau încheierea de efectuare a expertizei se indică numele şi prenumele persoanei care urmează a fi internată, denumirea instituţiei medicale, iar în caz de necesitate, se indică şi decizia privind măsura preventivă sau de aducere forţată în instituţia medicală.
(2) Ordonatorul expertizei, la a cărui decizie persoana a fost internată în instituţia medicală pentru efectuarea expertizei, este obligat, în termen de 24 de ore, să anunţe despre aceasta membrii familiei persoanei internate, rudele ei sau alte persoane indicate de ea, iar în cazul lipsei acestora - organul de poliţie de la locul de trai.
(3) Persoanele aflate sub arest pot fi internate în instituţii medicale special amenajate în acest scop.
Articolul 26.  Termenele de aflare a persoanei în instituţia
                       medicală pentru efectuarea expertizei
(1) Persoana poate fi internată în instituţia medicală pentru efectuarea expertizei judiciare pe un termen de pînă la 30 de zile.
(2) În caz de necesitate, la demersul motivat al expertului (experţilor), termenul indicat la alin.(1) poate fi prelungit de către ordonatorul expertizei, în condiţiile legii, pe o durată de 30 de zile.
(3) Demersul privind prelungirea termenului de aflare a persoanei în instituţia medicală se prezintă în timp de 3 zile din momentul constatării imposibilităţii întocmirii raportului de expertiză în termenul indicat la alin.(1).
(4) Dacă termenul de aflare în instituţia medicală nu este prelungit, persoana examinată este externată de îndată din staţionar.
(5) Încălcarea termenelor de ţinere în instituţia medicală, stabilite de prezentul articol, poate fi atacată în instanţa judecătorească de către persoana examinată, apărătorul ei, reprezentantul ei legal, precum şi de conducătorul instituţiei medicale.
Articolul 27. Comunicarea deciziei privind ordonarea
                     expertizei
(1) Ordonatorul expertizei este obligat să aducă la cunoştinţă persoanei care urmează să fie supusă expertizei sau reprezentantului ei legal ordonanţa sau încheierea de ordonare a expertizei, să-i explice drepturile şi obligaţiile în modul stabilit de legislaţia de procedură.
(2) Dacă persoana urmează a fi supusă expertizei psihiatrico-legale, ea este informată despre aceasta în prezenţa apărătorului sau a reprezentantului ei legal, admis la proces.
(3) Dacă persoana a atins vîrsta de 16 ani şi nu este lipsită de discernămînt conform hotărîrii instanţei judecătoreşti, însă starea ei psihică nu permite să i se aducă la cunoştinţă ordonanţa sau încheierea de efectuare a expertizei, aceasta este adusă la cunoştinţă apărătorului sau reprezentantului legal al persoanei, admis la proces. Despre acest lucru ordonatorul expertizei întocmeşte un proces-verbal.
Articolul 28. Contestarea ordonării expertizei
Ordonarea expertizei poate fi contestată de către persoana care urmează a fi supusă expertizei sau de către reprezentantul ei legal în modul stabilit de legislaţia de procedură.
Articolul 29. Apărarea drepturilor şi intereselor legitime
                     ale persoanei supuse expertizei
(1) Este interzisă restrîngerea drepturilor persoanei supuse expertizei, excepţie făcînd cazurile cînd legislaţia de procedură prevede temeiuri pentru o astfel de restrîngere.
(2) Este interzisă recurgerea la aplicarea violenţei, ameninţării, înşelăciunii şi altor mijloace ilegale în scopul obţinerii informaţiei de la persoana supusă expertizei.
(3) Persoanei internate în instituţia medicală pentru a fi supusă expertizei i se asigură posibilitatea de a avea întrevederi cu apărătorul sau cu reprezentantul ei legal, admis la proces, în condiţii ce exclud divulgarea informaţiei altor persoane.
(4) Persoanei internate în instituţia medicală pentru a fi supusă expertizei îi este asigurată posibilitatea de a înainta petiţii, demersuri. Petiţiile înaintate în temeiurile prevăzute de legislaţia de procedură nu sînt supuse controlului şi, în termen de 24 de ore, sînt expediate adresantului.
(5) Dacă persoana supusă expertizei nu este ţinută sub arest preventiv, ea beneficiază de dreptul la recuperarea cheltuielilor suportate în legătură cu efectuarea expertizei.
Articolul 30. Condiţiile ţinerii în staţionarele de psihiatrie
(1) La ordonarea expertizei psihiatrico-legale, persoanele supuse măsurii preventive sub formă de arest sînt ţinute în secţii special utilate în acest scop. Ţinerea în aceste secţii a persoanelor care nu se află sub arest preventiv nu este permisă. Paza şi măsurile de securitate sînt asigurate, în conformitate cu legislaţia, de serviciile respective ale Ministerului Afacerilor Interne.
(2) Deservirea materială, asistenţa medicală şi sanitaro-igienică a persoanelor internate în staţionarele de psihiatrie se efectuează în conformitate cu legislaţia privind ocrotirea sănătăţii.
Articolul 31. Metodele de cercetare aplicate la examinarea
                     persoanelor supuse expertizei
(1) La examinarea persoanelor supuse expertizei nu este permisă aplicarea metodelor de cercetare însoţite de senzaţii puternice de durere, care pot avea efecte negative asupra sănătăţii, precum şi a celor interzise în practica medicală.
(2) În cazul în care persoana supusă expertizei are nevoie de asistenţă medicală, aceasta i se acordă în modul stabilit de legislaţia privind ocrotirea sănătăţii.
(3) La efectuarea expertizei judiciare este permisă obţinerea de la persoanele examinate a probelor necesare pentru cercetări. Probele sînt prelevate de către medic sau alt specialist în prezenţa a doi lucrători medicali din instituţia medicală respectivă. Despre obţinerea probelor se menţionează în raportul de expertiză.
(4) Este interzisă obţinerea forţată a probelor de la persoanele supuse expertizei în mod benevol.
Articolul 32. Asistarea la examinarea persoanei supuse
                     expertizei a altor participanţi la proces
(1) La examinarea persoanei supuse expertizei pot asista persoanele care au acest drept conform legislaţiei de procedură. Asistarea altor participanţi la proces este permisă doar cu consimţămîntul persoanei examinate şi cu acordul scris al ordonatorului expertizei.
(2) Cu consimţămîntul persoanei examinate şi cu acordul scris al ordonatorului expertizei, la efectuarea expertizei poate asista apărătorul persoanei.
(3) La examinarea persoanelor care nu au atins vîrsta de 16 ani sau care sînt lipsite de discernămînt conform hotărîrii instanţei judecătoreşti pot asista reprezentanţii lor legali, iar cu consimţămîntul acestora, pot asista şi apărătorii persoanelor supuse expertizei. Alt reprezentant al persoanei examinate, admis la proces, poate asista la efectuarea expertizei doar cu consimţămîntul acestei persoane sau al reprezentantului ei legal.
(4) Dacă apărătorul sau reprezentantul legal al persoanei supuse expertizei împiedică prin acţiunile sale efectuarea expertizei, la demersul motivat al expertului (experţilor), ordonatorul expertizei poate interzice asistarea acestuia la efectuarea expertizei.
(5) Dacă examinarea persoanelor implică dezbrăcarea lor, la efectuarea expertizei pot asista doar persoane de acelaşi sex. Această restricţie nu se referă la medici şi alţi lucrători medicali care participă la efectuarea expertizei.
(6) Asistarea altor participanţi la proces nu este permisă:
a) la întocmirea raportului de expertiză;
b) în timpul consultării experţilor la efectuarea expertizei în comisie sau a celei complexe;
c) la efectuarea expertizei, dacă asistarea poate împiedica efectuarea ei.
Articolul 33. Familiarizarea cu raportul de expertiză
După finalizarea expertizei, persoanei examinate, apărătorului sau reprezentantului ei legal li se oferă posibilitatea de a lua cunoştinţă de raportul de expertiză sau procesul-verbal privind imposibilitatea întocmirii lui, în modul prevăzut de legislaţia de procedură.
Capitolul V
ASIGURAREA FINANCIARĂ, MATERIALĂ,
ŞTIINŢIFICO-METODICĂ ŞI ORGANIZAŢIONALĂ
A ACTIVITĂŢII DE EXPERTIZĂ JUDICIARĂ
Articolul 34. Finanţarea instituţiilor de expertiză judiciară
(1) Drept surse de finanţare a instituţiilor de expertiză judiciară servesc alocaţiile din bugetul de stat şi mijloacele încasate de la persoanele juridice şi fizice ca plată pentru efectuarea expertizelor judiciare, cercetărilor ştiinţifice şi altor lucrări, precum şi alte mijloace speciale.
    [Art.34 al.(1) modificat prin LP154 din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611]
(2) Plata expertizelor judiciare în cauzele civile, precum şi plata constatărilor tehnico-ştiinţifice se fac anticipat de către partea care a solicitat expertiza sau constatarea, fapt menţionat în încheierea de ordonare a expertizei, în cererea sau în adresarea de a efectua constatarea respectivă.
    [Art.34 al.(2) în redacţia LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
(3) În cauzele penale, cheltuielile pentru efectuarea expertizei sînt achitate din bugetul de stat, cu  excepţia cazului prevăzut la art.142 alin.(2) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova.
   
  [Art.34 al.(3) modificat prin LP12-XVI din 14.02.08, MO51-54/14.03.08 art.159]
(4) La solicitarea Agentului guvernamental, şi a Avocatului Poporului sau, după caz, a Avocatului Poporului pentru drepturile copilului instituţiile de expertiză judiciară  vor efectua expertizele judiciare în mod gratuit.
   
[Art.34 al.(4) modificat prin LP166 din 31.07.15, MO267-273/02.10.15 art.508]
    [Art.34 al.(4) modificat prin
LP13-XVI din 14.02.08, MO51-54/14.03.08 art.161]
[Art.34 al.(4) introdus prin LP335-XVI din 16.12.05, MO1-4/06.01.06 art.22]
(5) Ca excepţie (situaţia materială a solicitantului, invalizi de gradele I, II şi III şi beneficiari de pensie pentru limită de vîrstă), prin decizia conducătorului instituţiei, taxele pentru expertiza judiciară, constatarea tehnico-ştiinţifică pot fi reduse pînă la 50%.
[Art.34 al.(5) introdus prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
Articolul 35. Calificarea experţilor judiciari
(1) Persoana care solicită atribuirea calificării de expert judiciar în domeniul unei specialităţi concrete trebuie să fie angajată în calitate de expert-stagiar într-o instituţie de expertiză judiciară nominalizată în art.12, cu excepţia instituţiilor specializate de stat din sistemul Ministerului Sănătăţii, să studieze aprofundat bazele teoretice ale expertizei judiciare, constatărilor tehnico-ştiinţifice şi legislaţia în vigoare în domeniu, să acumuleze deprinderi practice necesare exercitării activităţii profesionale.
(2) La finele stagiului, persoana susţine teste în faţa comisiei de calificare aprobate prin ordinul conducătorului organului respectiv.
(3) Comisia de calificare a experţilor judiciari include în componenţa sa cei mai experimentaţi specialişti, care au grad ştiinţific sau grad înalt de calificare. În componenţa comisiei trebuie să fie cel puţin 3 experţi de aceeaşi specialitate ca şi a persoanelor cărora li se conferă calificarea, de asemenea pot fi incluşi specialişti de vază din alte instituţii.
(4) Comisia de calificare oferă expertului-stagiar dreptul de a efectua un anumit gen de expertiză judiciară.
(5) Persoana care solicită conferirea calificării de expert judiciar pentru activitate în instituţiile specializate de stat din sistemul Ministerului Sănătăţii trebuie să susţină specializarea postuniversitară prin una din formele aprobate. La finele specializării, se susţine examenul de specialitate în faţa comisiei de examinare, aprobate prin ordinul conducătorului organului respectiv, care va oferi persoanei examinate dreptul de a efectua un anumit gen de expertiză judiciară.
[Art.35 introdus prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
    [Art.35 exclus prin LP1212-XV din 11.07.02, MO113-114/05.08.02 art.894]

Articolul 36. Atestarea experţilor judiciari
(1) Experţii judiciari sînt atestaţi o dată la 5 ani.
(2) În funcţie de posedarea cunoştinţelor teoretice, de nivelul profesional, de vechimea în muncă a expertului judiciar, comisia de atestare îi conferă gradul respectiv de calificare şi, după caz, ia decizia privind includerea lui în Registrul de stat al experţilor judiciari atestaţi.
(3) Experţilor judiciari li se conferă următoarele grade de calificare:
a) expert judiciar de categoria a treia;
b) expert judiciar de categoria a doua;
c) expert judiciar de categoria întîi;
d) expert judiciar de categorie superioară.
[Art.36 în redacţia LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
[Art.36 titlul în redacţia LP1212-XV din 11.07.02, MO113-114/05.08.02 art.894]
Articolul 37. Comisiile de atestare
(1) Comisiile de atestare se instituie de către instituţiile de expertiză judiciară specificate la art.12 alin.(1) şi activează în baza regulamentului unic aprobat de acestea şi a propriilor regulamente.
   
[Art.37 al.(1) modificat prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
(2) Comisiile de atestare a experţilor judiciari includ în componenţa lor specialişti de vază în ramura respectivă, care au grad ştiinţific sau grad superior de calificare. în mod obligatoriu, din componenţa comisiei fac parte conducătorii unor subdiviziuni ale instituţiei de expertiză, precum şi un reprezentant al ministerului respectiv. Preşedinte al comisiei de atestare se numeşte un savant notoriu sau un specialist de vază în domeniu.
[Art.37 al.(2) în redacţia LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
      [Art.37 în redacţia
LP1212-XV din 11.07.02, MO113-114/05.08.02 art.894]
Articolul 38. Legitimaţia expertului judiciar
Expertul judiciar primeşte legitimaţie de modelul aprobat de Ministerul Justiţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie, Ministerul Apărării şi Serviciul de Informaţii şi Securitate.
    [Art.38 modificat prin LP371-XVI din 29.12.05, MO25-27/10.02.06 art.107]
    [Art.38 modificat prin LP197-XV din 15.05.03, MO97-98/31.05.03 art.436]
   
[Art.38 în redacţia LP1212-XV din 11.07.02, MO113/05.08.02 art.894]
Articolul 39. Salarizarea experţilor judiciari
Salarizarea şi pensionarea experţilor judiciari se efectuează în modul şi în condiţiile stabilite de legislaţie.
Articolul 40. Protecţia de stat a expertului judiciar
(1) Expertul judiciar şi membrii familiei lui se află sub protecţia statului.
(2) Atentatul la viaţa şi sănătatea expertului judiciar, distrugerea sau deteriorarea bunurilor, ameninţarea lui cu omor, violenţă sau deteriorare a bunurilor, precum şi atentatul la viaţa şi sănătatea rudelor apropiate (părinţi, soţie, soţ, copii) atrag răspunderea stabilită de legislaţie.
Articolul 41. Paza instituţiilor de expertiză judiciară
Paza localurilor şi a altor bunuri ale instituţiilor de expertiză judiciară, precum şi a secţiei de tratament prin constrîngere cu supraveghere riguroasă, este asigurată, în mod gratuit, de poliţia pusă în serviciul acestor instituţii de către Ministerul Afacerilor Interne.
Capitolul VI
COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ
ÎN ACTIVITATEA  DE EXPERTIZĂ JUDICIARĂ
Articolul 42. Efectuarea expertizelor judiciare la solicitarea
                     autorităţilor competente ale statelor străine
(1) Expertizele judiciare la solicitarea autorităţilor competente ale statelor străine se efectuează în modul stabilit de legislaţia de procedură şi de tratatele, acordurile şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
(2) Plata expertizelor se efectuează în temeiul înţelegerii dintre solicitant şi executorul expertizei judiciare.
Articolul 43. Participarea specialiştilor din alte ţări
                     la efectuarea expertizelor judiciare
(1) În caz de necesitate, conducătorul instituţiei de expertiză judiciară are dreptul, cu acordul ordonatorului expertizei, de a include în comisiile de expertiză specialişti calificaţi din alte state. Comisiile mixte de experţi efectuează expertizele judiciare în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
(2) Plata pentru participarea specialiştilor străini la efectuarea expertizei judiciare se face la înţelegerea părţilor.
Articolul 44. Colaborarea ştiinţifică internaţională
Instituţiile de expertiză judiciară beneficiază de dreptul de a stabili legături ştiinţifice cu instituţiile de profil din alte state în baza tratatelor, acordurilor şi convenţiilor internaţionale.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 45
[Art.45 al.(1)- (2) excluse prin LP1212-XV din 11.07.02, MO113/05.08.02 art.894; al.(3)-(4) devin al.(1)- (2)]
(1) În termen de pînă la 1 ianuarie 2003, instituţiile de expertiză judiciară specificate la art.12 alin.(1) vor determina modul de atestare a experţilor judiciari şi de conferire, conform art.36, a gradelor de calificare şi vor elibera legitimaţiile prevăzute la art.38.
   
[Art.45 al.(1) în redacţia LP1212-XV din 11.07.02, MO113/05.08.02 art.894]
(2) Guvernul, în termen de 3 luni, va prezenta Parlamentului propuneri privind salarizarea experţilor, ţinînd cont de specificul şi condiţiile lor de activitate.

PREŞEDINTELE

PARLAMENTULUI                                               Dumitru DIACOV


Chişinău, 23 iunie 2000.

Nr. 1086-XIV.