LPM1117/1997
ID intern unic:  311537
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1117
din  20.07.1997
privind bursele de mărfuri
Publicat : 25.07.1998 în Monitorul Oficial Nr. 70     art Nr : 464

     MODIFICAT
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP53 din 30.03.17, MO134-143/28.04.17 art.218
    LP194-XVI din 26.09.08, MO190-192/24.10.08 art.687
LP250-XV din 19.06.03, MO149/18.07.03 art.602
LP472-XV din 27.09.01, MO128/19.10.01 art.896
LP340-XV din 06.07.01, MO97-99/17.08.01 art.771

    Notă:
  
În textul Legii sintagma „Ministerului Economiei” se substituie cu sintagma „Ministerului Economiei și Infrastructurii” prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338

    Parlamentul adoptă prezenta lege.
Prezenta lege reglementează înfiinţarea şi activitatea burselor de mărfuri, drepturile şi obligaţiile membrilor lor, organizarea comerţului de bursă şi apărarea drepturilor şi intereselor legale ale participanţilor la aceasta.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Domeniul de aplicare a legii
Sub incidenţa  prezentei legi se află toate bursele de mărfuri care au  fost  înfiinţate sau  vor fi înfiinţate pe teritoriul Republicii Moldova, dacă legislaţia nu prevede altfel.
Articolul 2. Noţiunea de bursă de mărfuri
(1) Bursa de  mărfuri este o instituţie care organizează comerţul de bursă pe bază de standarde sau mostre de mărfuri, efectuat într-un local prestabilit acestui scop (sala bursei) şi la o anumită dată şi oră, conform regulilor de bursă.
[Art.2 al.(2) abrogat prin LP53 din 30.03.17, MO134-143/28.04.17 art.218]
     [Art.2 al.(2) modificat prin LP250 din 19.06.03, MO149/18.07.03 art. 602]
(3) Bursa de  mărfuri  este  în drept să deschidă  filiale şi alte subdiviziuni separate în conformitate cu legislaţia.
Articolul 3. Tipurile principale ale burselor de mărfuri
(1) După criteriul  de admitere a participanţilor la licitaţiile de bursă se deosebesc burse de mărfuri deschise şi închise.
(2) La bursele de  mărfuri deschise, tranzacţiile se încheie  între intermediarii bursei şi vizitatorii bursei atît independent, cît şi prin intermediari.
(3) La bursele de  mărfuri închise, tranzacţiile se  încheie numai între intermediarii bursei, care reprezintă  interesele atît  ale participanţilor  la bursă, cît şi ale vizitatorilor ocazionali şi acţionează în numele acestora.
(4) În funcţie de caracterul activităţii lor, bursele de mărfuri pot fi specializate şi generale.
(5) Bursele de mărfuri specializate efectuează operaţiuni cu anumite categorii de marfă fizică.
(6) La bursele  de  mărfuri generale, operaţiunile se efectuează  cu toate categoriile de mărfuri.
Articolul 4. Asociaţiile şi uniunile burselor de mărfuri
(1) Bursele de mărfuri  sînt  în drept să se  asocieze  benevol  în asociaţii şi uniuni, dacă aceasta nu este în contradicţie  cu  scopul activităţii lor şi cu cerinţele legislaţiei antimonopoliste.
(2) Asociaţiile  şi uniunile burselor de mărfuri nu sînt în drept să desfăşoare activitate de bursă.
Articolul 5. Funcţiile de bază ale bursei de mărfuri
Funcţiile de bază ale bursei de mărfuri sînt:
a) organizarea licitaţiilor de bursă;
b) elaborarea pachetului  de contracte tip pentru  tranzacţiile  de vînzare-cumpărare;
c) stabilirea cererii şi ofertei reale, precum şi a  proporţiilor formate ale schimbului de mărfuri comercializate sau schimbate la bursă;
d) crearea condiţiilor pentru stabilizarea preţurilor  şi proporţiilor schimbului de mărfuri;
e) cotarea preţurilor la mărfurile de bursă;
f) organizarea, ţinîndu-se cont de cererea şi oferta  reale, a operaţiunilor de schimb de mărfuri pe baza avantajului reciproc;
g) informarea tuturor participanţilor la licitaţiile de bursă, după caz, despre degradarea  parţială a calităţilor de consum ale mărfii propuse la bursă;
h) punerea la dispoziţia participanţilor la licitaţiile de bursă şi altor persoane fizice şi juridice interesate a informaţiei despre mărfurile de bursă.
Articolul 6. Domeniul de activitate a bursei de mărfuri
(1) Bursa de  mărfuri  este în drept să desfăşoare  activitate  care este nemijlocit legată de organizarea comerţului de bursă.
(2) Acţiunile  bursei  de mărfuri care au drept scop ori  consecinţă înlăturarea sau limitarea concurenţei în cadrul comerţului de bursă  se consideră ilegale, iar acordurile încheiate în legătură cu aceasta, nule.
Articolul 7. Mărfurile de bursă
(1) Marfa de bursă este marfa de un anumit fel şi o anumită calitate aflată  în circulaţie, inclusiv contractul standard şi conosamentul  la marfa  respectivă, admisă, în modul stabilit de bursa de  mărfuri, la comerţul de bursă.
(2) Marfa de bursă  trebuie să fie calitativ omogenă, cu parametri calitativi comparabili  în decursul unei anumite perioade de timp şi plasată  în loturi  interschimbabile, ceea ce  permite  negocierea ei conform calităţilor declarate sau mostrelor.
(3) De calitatea mărfii comercializate la licitaţiile de bursă şi de corespunderea acesteia standardelor răspunde bursa. La cererea oricărui participant la negocieri, bursa este obligată să organizeze expertiza calităţii mărfii comercializate prin intermediul licitaţiilor de bursă.
(4) Nu sînt mărfuri de bursă bunurile imobiliare, obiectele proprietate intelectuală şi drepturile patrimoniale.
Articolul 8. Comerţul de bursă
(1) Comerţul  de bursă se organizează sub formă de licitaţie publică cu  strigare şi se desfăşoară  în scopul prestării de servicii cumpărătorilor şi vînzătorilor în procesul de vînzare-cumpărare (schimb) a mărfurilor de bursă.
(2) Comerţul de bursă se desfăşoară pe calea:
a) efectuării  tranzacţiilor de bursă de către intermediarul bursei în numele şi pe seama clientului, în numele clientului şi pe seama  sa ori în numele său şi pe seama clientului (activitate de broker);
b) efectuării  tranzacţiilor de bursă de către intermediarul bursei în numele său şi pe seama sa în scopul vînzării ulterioare a mărfii  la bursă (activitate de dealer).
Articolul 9. Tranzacţia de bursă. Tipurile tranzacţiilor
(1) Tranzacţia de bursă este un contract de bursă cu privire la mărfurile de bursă, încheiat între participanţii la comerţul de bursă în procesul licitaţiilor de bursă şi înregistrat de bursă. Modul de înregistrare şi încheiere a tranzacţiilor de bursă se stabileşte de bursă.
(2) Operaţiunile de vînzare şi cumpărare a mărfurilor la bursă se efectuează atît cu marfă  fizică, cît şi cu marfă prevăzută pentru producere. Existenţa mărfii la bursă la momentul încheierii tranzacţiei nu este o condiţie obligatorie.
(3) Participanţii la comerţul de bursă pot efectua tranzacţii legate de:
a) transmiterea reciprocă a drepturilor şi obligaţiilor referitoare la marfa fizică (tranzacţii cash);
b) transmiterea reciprocă a drepturilor şi obligaţiilor referitoare la marfa fizică cu termenul de livrare prorogat (tranzacţii forward);
c) transmiterea reciprocă a drepturilor şi obligaţiilor referitoare la contractele standard de livrare a mărfii de bursă (tranzacţii futures);
d) condiţia inclusă  în tranzacţia de bursă pe un termen,  înăuntrul căruia  uneia  din părţi  i se dă dreptul să  aleagă între condiţiile tranzacţiei  sau să schimbe condiţiile iniţiale ale acesteia (tranzacţii option);
e) operaţiunile în scopul obţinerii de venit de la revînzarea mărfurilor (contractelor) la  preţuri mai avantajoase  (tranzacţii de arbitraj).
(4) Tranzacţii de bursă pot fi considerate şi alte  tranzacţii  cu privire la marfa de bursă, la contracte sau la drepturi stabilite  prin regulile comerţului de bursă.
(5) Nu pot fi considerate tranzacţii de bursă tranzacţiile încheiate la bursă, dar care nu corespund prevederilor alin.(1). Asupra  unor astfel de tranzacţii garanţiile bursei nu se extind.
(6) Tranzacţiile  de bursă nu pot fi încheiate în numele şi pe seama bursei.
Articolul 10. Contractul de bursă
(1) Contractul de bursă, încheiat între participanţii la comerţul de bursă, va cuprinde:
a) denumirea părţilor contractante;
b) denumirea  mărfii,  caracterizarea ei tehnico-economică  necesară pentru determinarea destinaţiei şi domeniului de utilizare a acesteia;
c) cantitatea şi calitatea mărfii;
d) denumirea întreprinderii producătoare (proprietarului) care vinde marfa şi sediul acesteia (acestuia);
e) termenul de livrare a mărfii;
f) condiţiile de livrare a mărfii;
g) preţul mărfii şi condiţiile de achitare pentru livrarea ei;
h) alte condiţii  prevăzute de bursă şi care nu sînt în contradicţie cu legislaţia.
(2) În clauzele contractului de bursă circumstanţele de forţă majoră nu se iau în considerare.
(3) Dacă membrul  bursei  de mărfuri nu-şi îndeplineşte  obligaţiile asumate,  adică în termenul prevăzut în contractul de bursă nu  prezintă documentele  cuvenite  sau nu varsă bani pentru marfa  cumpărată,  acest fapt se comunică imediat în scris comitetului de bursă.  Comitetul de bursă  stabileşte şi dă publicităţii preţul de  decontare  al  mărfii conform  contractelor încheiate de membrul respectiv al bursei. Asemenea contracte se lichidează imediat şi balanţa se echilibrează prin vînzarea sau cumpărarea cantităţii necesare de mărfuri de la membrul respectiv al bursei. Preţul de decontare este obligatoriu pentru toate contractele în cauză, indiferent de termenele lor de executare.
Articolul 11. Intermediarul bursei
(1) Vînzătorii  şi  cumpărătorii acţionează la bursa de mărfuri, de regulă, prin  intermediari. Acţionînd la bursă în  numele  clienţilor, intermediarii  bursei  încheie  contracte de  bursă.  Pentru  efectuarea operaţiunilor ei sînt remuneraţi.
(2) Intermediarii bursei sînt persoane fizice şi juridice împuternicite de comitetul de bursă şi autorizate de bursa de mărfuri să exercite această activitate, alese din rîndurile membrilor bursei de mărfuri sau angajate special în acest scop,  precum  şi  cele  care acţionează prin birourile de brokeri.
(3) Prin intermediari  ai  bursei se subînţeleg firmele de  brokeri, birourile de brokeri şi brokerii independenţi.
(4) Intermediarul bursei:
a) studiază şi  analizează  cererea  şi oferta la  mărfurile  ce  se comercializează prin intermediul bursei;
b) intermediază la cumpărarea, vînzarea sau schimbul mărfii la bursă;
c) procură, vinde sau schimbă marfa la cererea clientului;
d) procură marfă pentru interesele proprii ale bursei;
e) perfectează documentele pentru tranzacţiile efectuate;
f) ţine evidenţa tranzacţiilor încheiate la bursă.
Articolul 12. Cotaţiile de bursă
Cotaţiile de bursă sînt preţurile de bursă, înregistrate şi publicate ulterior, la tranzacţiile de bursă pentru o anumită  perioadă de  timp (de regulă, o zi de bursă). Cotaţiile de bursă se folosesc  ca bază  la  încheierea contractelor, inclusiv în afara bursei.  Stabilirea anticipată a cotaţiilor se interzice.
Capitolul II
ÎNFIINŢAREA ŞI ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII
BURSEI DE MĂRFURI. ORGANELE DE CONDUCERE
Articolul 13. Constituirea bursei de mărfuri
(1) Bursa de mărfuri este persoană juridică, avînd forma juridică de societate pe acţiuni  ori de societate cu răspundere limitată. Forma societăţii pe acţiuni se stabileşte la adunarea constitutivă a bursei de mărfuri.
(2) Fondatori  ai  bursei  de mărfuri pot fi  persoanele  fizice  şi juridice, cărora legea nu le interzice acest drept.
(3) Bursa este  supusă  înregistrării de stat în modul  stabilit  de legislaţie.
(4) Mărimea capitalului  social al bursei de mărfuri trebuie să  fie de cel puţin 1 milion de lei.
(5) Cota-parte  a fiecărui fondator şi membru al bursei în capitalul social nu poate depăşi 10%.
(6) Fondatorii  bursei  de mărfuri înştiinţează  întreprinderile  şi persoanele  fizice  interesate despre înfiinţarea  acesteia,  desfăşoară pregătiri  pentru  convocarea primei adunări generale a fondatorilor  şi membrilor bursei de mărfuri.
(7) Fondatori ai bursei nu pot fi:
a) autorităţile administraţiei publice centrale şi locale;
b) băncile şi instituţiile de credit;
c) companiile şi  fondurile de  asigurare şi  investiţionale, companiile fiduciare;
d) organizaţiile  (asociaţiile) şi fundaţiile obşteşti,  religioase, politice şi filantropice;
e) persoanele  fizice  care,  conform  legii, nu sînt  în  drept  să desfăşoare activitate de întreprinzător.
Articolul 14. Denumirea bursei
(1) Bursa are denumire proprie, în care trebuie să  fie indicate tipul  bursei şi obiectul de activitate, prin care bursa respectivă se deosebeşte  de celelalte. Pentru comoditate, denumirea bursei poate  fi prescurtată.
(2) Denumirea bursei nu va conţine date cu privire la apartenenţa ei la autorităţile administraţiei publice şi organizaţiile social-politice.
      [Art.15 abrogat prin LP53 din 30.03.17, MO134-143/28.04.17 art.218]
      [Art.15 modificat prin LP250 din 19.06.03, MO149/18.07.03 art. 602]
      [Art.15 modificat prin LP340 din 06.07.01, MO97/17.08.01 art. 771]
Articolul 16. Veniturile bursei de mărfuri
(1) Veniturile bursei de mărfuri se formează din taxele de înscriere şi cotizaţiile anuale ale membrilor bursei, plata de intrare, taxele pentru  tranzacţiile  de bursă, mijloacele de la vînzarea acţiunilor  şi din alte încasări. Suma rămasă după compensarea  cheltuielilor pentru desfăşurarea activităţii bursei, după plata dobînzilor la credite şi a impozitelor şi plăţilor stabilite de legislaţie poate  fi utilizată pentru necesităţile proprii ale bursei.
(2) Bursa de  mărfuri  încasează de la  intermediarul-cumpărător şi intermediarul-vînzător taxe de comision în părţi egale, în mărimea ce derivă din valoarea totală a contractului. Procentul taxei de comision se stabileşte de administraţia bursei.
Articolul 17. Statutul bursei de mărfuri
(1) Statutul bursei de mărfuri, în afară de prevederile stabilite de Legea  cu  privire la antreprenoriat şi întreprinderi şi  Legea  privind societăţile pe acţiuni, va cuprinde:
a) numărul maxim al membrilor bursei;
b) modul de acordare  a calităţii de membru al bursei, de suspendare şi de retragere a acestei calităţi;
c) drepturile şi obligaţiile  membrilor  bursei  şi  ale altor participanţi la comerţul de bursă;
d) modul de soluţionare  a litigiilor ce apar în procesul comerţului de  bursă, precum şi în alte probleme de activitate a bursei, filialelor şi a altor subdiviziuni separate ale acesteia.
(2) Statutul  poate cuprinde şi alte  prevederi ce nu sînt  în contradicţie cu legislaţia.
Articolul 18. Regulile comerţului de bursă
(1) Regulile comerţului de bursă  sînt  principalul  document  ce reglementează efectuarea  operaţiunilor  de bursă,  desfăşurarea licitaţiilor de bursă şi soluţionarea litigiilor apărute în cadrul lor.
(2) Regulile comerţului  de bursă, aprobate de adunarea generală  a fondatorilor şi membrilor bursei de mărfuri, vor stabili:
a) locul şi ora desfăşurării licitaţiilor de bursă;
b) organizarea funcţionării sălii bursei;
c) modul desfăşurării licitaţiilor de bursă;
d) tipurile licitaţiilor de bursă;
e) tipurile tranzacţiilor de bursă;
f) denumirea secţiilor de mărfuri;
g) lista subdiviziunilor interioare ale bursei;
h) modul de informare despre apropiatele licitaţii de bursă;
i) modul de înregistrare şi evidenţă a tranzacţiilor de bursă;
j) modul de corectare, după confirmarea rezultatelor licitaţiilor, a greşelilor din fişa de comandă, care se expediază intermediarului bursei;
k) modul de cotare a preţurilor la mărfurile de bursă;
l) modul de informare  despre  tranzacţiile  de bursă  efectuate  la licitaţiile de bursă precedente;
m) modul de informare  a membrilor bursei şi a altor participanţi la comerţul  de  bursă despre pieţele de mărfuri şi conjunctura de piaţă  a mărfurilor de bursă;
n) modul de achitare  reciprocă  a  membrilor  bursei  şi  altor participanţi la comerţul de bursă la încheierea tranzacţiilor de bursă;
o) măsurile de  control asupra procesului de formare a preţurilor la bursă  în scopul de a  nu admite ridicarea bruscă  a  nivelurilor preţurilor, majorarea sau scăderea lor  artificială, cîrdăşia  sau răspîndirea unor informaţii false spre a influenţa preţurile;
p) măsurile de asigurare a ordinii şi disciplinei la licitaţiile de bursă, precum şi modul şi condiţiile de aplicare a acestor măsuri;
q) măsurile de asigurare  a respectării de către membrii bursei  şi alţi  participanţi  la  comerţul  de bursă  a  deciziilor  autorităţilor administraţiei publice în probleme ce se referă la activitatea bursei, a documentelor de constituire a bursei, a regulilor comerţului de bursă, a hotărîrilor  adunării generale a fondatorilor şi membrilor bursei şi ale altor organe de conducere ale bursei;
r) lista încălcărilor  ce  atrag  aplicarea de către  bursă  a  unor amenzi  participanţilor  la  comerţul de bursă, precum  şi  cuantumurile amenzilor şi modul lor de percepere;
s) cuantumurile  defalcărilor, taxelor, tarifelor şi ale altor plăţi şi modul de percepere a acestora de către bursă.
(3) Regulile comerţului de bursă pot cuprinde şi alte prevederi care nu sînt în contradicţie cu legislaţia.
(4) Regulile comerţului de bursă trebuie să prevadă asigurarea riscului  în cazul în care vreun membru al casei de clearingnu-şi  va putea onora obligaţiile financiare. Deficitul de mijloace se completează din  activele bursei, din capitalul de rezervă şi din fondul de garanţie al  bursei, din contribuţiile altor membri ai bursei proporţional  cotei de participare la operaţiunile de bursă.
(5) Regulile  comerţului de bursă trebuie să fie puse la  dispoziţia oricărui  participant  potenţial  la licitaţiile de bursă pentru  a  lua cunoştinţă de ele.
Articolul 19. Adunarea generală a fondatorilor
                     şi membrilor bursei de mărfuri
(1) Adunarea generală a fondatorilor şi  membrilor bursei este organul suprem de conducere al bursei de mărfuri. La lucrările adunării generale pot participa, fără drept de vot deliberativ, şi funcţionari ai bursei,  împuterniciţi  ai Ministerului Economiei și Infrastructurii, alte persoane invitate.
       [Art.19 al.(1) modificat prin LP250 din 19.06.03, MO149/18.07.03 art. 602]
(2) Suplimentar  la  competenţa  stabilită de Legea  cu  privire  la antreprenoriat  şi  întreprinderi  şi de Legea  privind  societăţile  pe acţiuni, adunarea generală a fondatorilor şi membrilor bursei de mărfuri:
a) aprobă modul  de  eliberare  către  intermediarul  bursei  a autorizaţiei  pentru  efectuarea  tranzacţiilor în  comerţul  de  bursă, stabileşte modul de retribuire a muncii lui;
b) aprobă regulamente, reguli, instrucţiuni şi alte  documente  ce reglementează activitatea subdiviziunilor bursei;
c) determină cuantumul taxei de bursă pentru tranzacţii, plăţii de intrare de la vizitatorii permanenţi şi ocazionali ai bursei care nu sînt membri ai acesteia, plăţii pentru serviciile prestate de bursă, stabileşte  modul de aplicare a amenzilor pentru  încălcarea  regulilor comerţului de bursă;
d) alege organele de conducere ale bursei;
e) examinează  cererile  de  acordare şi retragere  a  calităţii  de membru al bursei şi decide asupra lor;
f) examinează  cererile  privind  încălcarea de către  comitetul  de bursă a hotărîrilor adunării generale şi regulilor stabilite de bursă;
g) aprobă şi anulează deciziile comitetului de bursă.
(3) Adunarea  generală a fondatorilor şi membrilor bursei de mărfuri este  constituită valabil dacă la ea participă cel puţin 2/3 din numărul fondatorilor şi membrilor bursei.
(4) Hotărîrea  adunării generale a fondatorilor şi membrilor  bursei de mărfuri se consideră adoptată dacă pentru ea au votat 2/3 din numărul fondatorilor prezenţi şi majoritatea simplă a membrilor bursei prezenţi.
(5) Adunarea  generală a fondatorilor şi membrilor bursei de mărfuri are  loc, de regulă, o dată pe an. Adunarea extraordinară se convoacă la cererea unuia sau a mai multor fondatori sau a 1/3 din membrii bursei.
Articolul 20. Comitetul de bursă
(1) În perioada  dintre adunările  generale  ale  fondatorilor  şi membrilor  bursei  de mărfuri conducerea generală a bursei o  efectuează comitetul de bursă.
(2) Comitetul de bursă, în componenţa  preşedintelui, vicepreşedinţilor  şi  membrilor  comitetului,  se  alege  la  adunarea generală a fondatorilor  şi membrilor bursei de mărfuri. La aceeaşi adunare  se stabileşte componenţa numerică şi nominală a comitetului  de bursă  şi durata mandatului lui. În caz de activitate  nesatisfăcătoare, comitetul de bursă poate fi reales înainte de termen.
(3) Pentru exercitarea unor atribuţii ce necesită cunoştinţe speciale,  în componenţa comitetului de bursă pot fi aleşi reprezentanţi plenipotenţiari  ai altor întreprinderi şi persoane fizice care nu  sînt membri ai bursei.
(4) Repartizarea  obligaţiilor între membrii comitetului de bursă se face la prima lui şedinţă.
(5) Competenţa  comitetului  de  bursă  se  stabileşte  de  adunarea generală a fondatorilor şi membrilor bursei de mărfuri.
(6) Comitetul  de bursă este în drept să ia decizii dacă la  şedinţă sînt prezenţi cel puţin 1/2 din membrii lui.
(7) Decizia comitetului  de bursă se consideră adoptată dacă  pentru ea  a  votat majoritatea simplă a membrilor lui prezenţi la şedinţă. În caz de paritate de voturi, votul preşedintelui comitetului este decisiv.
Articolul 21. Organul executiv al bursei de mărfuri
(1) Activitatea curentă a bursei de mărfuri  este  condusă de consiliul de administraţie sau de managerul bursei. Membrii consiliului de  administraţie  şi  managerul bursei nu pot fi membri  ai  bursei  şi lucrează  ca angajaţi prin contract de muncă. Drepturile şi  obligaţiile managerului,  ale consiliului de administraţie al bursei le  stabileşte comitetul de bursă.
(2) Consiliul de administraţie al bursei sau managerul conduce toate domeniile de activitate ale bursei de mărfuri, cu excepţia celor ce ţin de  competenţa exclusivă a adunării generale a fondatorilor şi membrilor bursei de mărfuri şi a comitetului de bursă.
Articolul 22. Comisiile de bursă
(1) Comisiile  de bursă sînt subdiviziuni ale bursei de mărfuri  şi, în funcţie de problemele pe care le soluţionează, pot fi: de control, de revizie, financiară, de mărfuri, de ring, de transport, de marketing, de primire a noilor membri, pentru etica de afaceri,  pentru mărfurile noi, de depozitare a mărfurilor, pentru statistică etc.
     
[Art.22 al.(1) modificat prin LP194-XVI din 26.09.08, MO190-192/24.10.08 art.687]
(2) Activitatea fiecărei comisii este reglementată de un regulament respectiv, elaborat de consiliul de administraţie al bursei sau de manager şi aprobat de adunarea generală a fondatorilor şi membrilor bursei  de  mărfuri (pînă  la aprobarea de către adunarea  generală, regulamentele pot fi aprobate provizoriu de comitetul de bursă).
    Articolul 23. Arbitrajul
    1) Membrii arbitrajului şi preşedintele acestuia se aleg la adunarea generală a fondatorilor şi membrilor bursei de mărfuri.
    (2) Activitatea arbitrajului este reglementată de regulamentul acestuia, precum şi de Legea  nr.23-XVI din 22 februarie 2008 cu privire la arbitraj.
    (3) Deciziile arbitrajului sînt obligatorii pentru executare. Dacă arbitrii în soluţionarea vreunei chestiuni nu ajung la înţelegere, bursa desemnează un prim-arbitru, a cărui decizie este definitivă.
[Art.23 în redacţia LP194-XVI din 26.09.08, MO190-192/24.10.08 art.687]
Articolul 24. Funcţionarii bursei de mărfuri
(1) Funcţionari  ai  bursei de mărfuri sînt persoanele  fizice  care participă la activitatea bursei în baza contractului de muncă.
(2) Funcţionarilor  bursei  li  se  interzice  să  participe  la tranzacţiile  de bursă şi să înfiinţeze firme de brokeri proprii, precum şi să utilizeze informaţia de serviciu în interese personale.
Articolul 25. Membrii bursei de mărfuri
(1) Membri ai bursei de mărfuri pot fi persoane fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare a activităţii de întreprinzător, cu excepţia celor enumerate la  alin.(4) al prezentului  articol, care au participat  la  formarea  capitalului social  al  bursei  ori  varsă cotizaţii sau alte  plăţi  cu destinaţie specială în patrimoniul bursei.
(2) Persoanele fizice şi juridice se primesc în rîndurile membrilor bursei  în  modul şi condiţiile stabilite de documentele statutare ale bursei  şi calitatea lor de membru este confirmată printr-un  certificat eliberat de bursă.
(3) Drepturile  şi obligaţiile membrilor bursei, modul de încetare a calităţii  lor de membru al bursei se stabilesc de adunarea generală  a fondatorilor şi membrilor bursei.
(4) Membri ai bursei de mărfuri nu pot fi:
a) funcţionarii  bursei  respective  sau ai oricărei alte  burse  de mărfuri;
b) întreprinderile ai  căror  conducători  (locţiitori ai conducătorilor  sau  conducătorii  filialelor şi ai  altor  subdiviziuni separate ale acestora) sînt funcţionari ai bursei respective;
c) băncile şi  instituţiile  de credit, companiile şi  fondurile  de asigurare şi de investiţii, companiile fiduciare;
d) autorităţile administraţiei publice centrale şi locale;
e) organizaţiile  (asociaţiile) şi fundaţiile obşteşti,  religioase, politice şi filantropice;
f) persoanele fizice care, conform  legii,  nu  au  dreptul   să desfăşoare activitate de întreprinzător.
Articolul 26. Categoriile membrilor bursei de mărfuri
(1) Membrii bursei de mărfuri pot fi de următoarele categorii:
a) membri ai  bursei  cu drepturi nelimitate (depline): dreptul să participe la licitaţiile de bursă  în toate secţiile (sectoarele, sucursalele) bursei şi dreptul la un număr de voturi, stabilit  în documentele de constituire, la adunarea generală  a  fondatorilor şi membrilor  bursei  şi  la  adunările generale  ale  membrilor  secţiilor (sectoarelor, sucursalelor) bursei;
b) membri ai bursei cu drepturi limitate (parţiale):  dreptul  să participe la licitaţiile de bursă într-o anumită secţie (sector, sucursală) şi dreptul la un anumit număr de voturi, stabilit  în documentele de constituire,  la adunarea generală a  fondatorilor şi membrilor  bursei  şi  la  adunările  generale  ale  membrilor  secţiei (sectorului, sucursalei) bursei.
(2) Categoria  membrului bursei se stabileşte de adunarea generală a fondatorilor şi membrilor bursei de mărfuri la primirea persoanei fizice sau juridice respective în rîndurile membrilor bursei.
Articolul 27. Dreptul la cesiune
Membrii bursei pot cesiona dreptul lor de a participa la comerţul de bursă numai unei persoane fizice sau juridice care are dreptul de a fi membru al bursei. Contractul de cesiune a drepturilor urmează a fi înregistrat la bursă.
Articolul 28. Activitatea editorială
Bursa de mărfuri  este  în drept să aibă o bază  editorială  proprie pentru  a edita, respectînd Legea presei, ziare, cataloage de preţuri cu o  succintă  caracterizare a  mărfurilor de  nomenclatură,  reviste  şi articole care reflectă problemele pieţei.
Articolul 29. Încetarea activităţii bursei de mărfuri
    Activitatea bursei  de mărfuri încetează în baza hotărîrii  adunării generale a fondatorilor şi membrilor bursei sau în baza hotărîrii judecătoreşti, în modul prevăzut de legislaţie.
   
[Art.29 modificat prin LP53 din 30.03.17, MO134-143/28.04.17 art.218]
    [Art.29 modificat prin LP250 din 19.06.03, MO149/18.07.03 art. 602]
Capitolul III
ORGANIZAREA COMERŢULUI DE BURSĂ
Articolul 30. Participanţii la comerţul de bursă
(1) Participanţi  la  comerţul  de bursă  sînt  membrii bursei, intermediarii bursei şi vizitatorii ocazionali.
(2) Bursa nu poate fi participant la comerţul de bursă.
Articolul 31. Participarea membrilor bursei la comerţul de bursă
Membrii bursei  de  mărfuri  care  nu sînt  intermediari  ai bursei participă la comerţul de bursă:
a) nemijlocit  în  nume  propriu numai în  cazul  negocierii  mărfii fizice exclusiv pe seama sa, fără drept de intermediere de bursă;
b) prin birourile de brokeri organizate de ei;
c) pe bază de  contract  cu  intermediarii  bursei  care desfăşoară activitate comercială.
Articolul 32. Vizitatorii sălii bursei
Vizitatori ai sălii bursei sînt:
a) toţi fondatorii şi membrii bursei cu drept de intrare gratuită;
b) intermediarii bursei cu drept de intrare gratuită;
c) vizitatorii  ocazionali  care au dobîndit dreptul de a  vizita  o singură dată bursa;
d) împuterniciţii  Ministerului Economiei și Infrastructurii cu drept  de intrare gratuită, însă fără drept de a face comerţ de bursă;
       [Art.32 lit.d) modificat prin LP250 din 19.06.03, MO149/18.07.03 art. 602]
e) oaspeţii cu bilete de invitaţie.
Articolul 33. Ghildele de brokeri şi asociaţiile lor
Intermediarii  bursei  au  dreptul  să  creeze  ghilde  de  brokeri. Ghildele de brokeri se pot uni în asociaţii.
Articolul 34. Evidenţa tranzacţiilor de către intermediarii bursei
Intermediarii  bursei  sînt obligaţi să ţină evidenţa  tranzacţiilor efectuate la bursă pentru fiecare client şi să păstreze datele  despre aceste tranzacţii în decurs de 5 ani din ziua efectuării tranzacţiei.
Articolul 35. Organizarea deservirii clearing.
                     Casele de clearing
(1) În scopul asigurării executării tranzacţiilor ce se  efectuează la bursa de mărfuri, bursa este obligată să organizeze deservirea achitărilor pe calea creării caselor de clearing sau încheierii contractelor cu o anumită bancă sau instituţie de credit  pentru organizarea deservirii clearing.
(2) Casele de  clearing pot  fi  create  şi  ca  organizaţii   ale intermediarilor bursei independente de bursă.
(3) Membru al casei de clearing poate deveni orice persoană  fizică sau juridică care dispune de un capital minim şi are cont  la bancă. Mărimea capitalului minim se stabileşte de  adunarea  generală  a fondatorilor şi membrilor bursei de mărfuri. Membrul casei de clearing trebuie, de asemenea, să depună o contribuţie în fondul de garanţie  al bursei. Mărimea  minimă a contribuţiei de asemenea  se stabileşte de adunarea generală a fondatorilor şi membrilor bursei de mărfuri.
(4) Casa de clearing:
a) stabileşte  felul, volumul  şi modul de încasare de la  membrii casei a contribuţiilor ce garantează executarea tranzacţiilor sau repararea  prejudiciului  cauzat ca urmare a neexecutării complete sau parţiale  a obligaţiilor ce decurg din aceste tranzacţii, precum şi alte obligaţii financiare ale participanţilor la tranzacţii;
b) efectuează,  în  modul  stabilit,  creditarea  şi  asigurarea participanţilor  la  tranzacţii în limitele necesare  pentru  garantarea executării  acestor  tranzacţii  sau repararea  prejudiciului  în cazul neexecutării lor.
(5) Casa de clearing serveşte pentru evidenţa financiară şi numerică a tranzacţiilor încheiate.
(6) Mijloacele băneşti ale casei de clearing se constituie din taxele pentru efectuarea operaţiunilor, din suma amenzilor şi penalităţilor percepute pentru greşelile aritmetice comise şi pentru prezentarea cu  întîrziere a dărilor de seamă  privind  tranzacţiile efectuate, precum şi din contribuţiile membrilor casei.
Articolul 36. Garantarea preţurilor libere în cadrul
                    comerţului de bursă
(1) La bursa  de  mărfuri, diferenţa dintre cursul de  cumpărare  şi vînzare nu se limitează.
(2) Bursei de mărfuri i se interzice să stabilească:
a) niveluri şi  plafoane  pentru preţurile la mărfurile de bursă  în cadrul comerţului de bursă;
b) mărimea retribuţiilor acordate intermediarilor bursei pentru intermediere în tranzacţiile de bursă.
Articolul 37. Soluţionarea litigiilor la bursa de mărfuri
Litigiile legate de încheierea, executarea, modificarea condiţiilor şi  suspendarea tranzacţiilor de bursă se examinează şi se  soluţionează de arbitrajul bursei.
    
[Art.37 modificat prin LP194-XVI din 26.09.08, MO190-192/24.10.08 art.687]
Articolul 38. Garantarea autogestiunii bursei de mărfuri
(1) Imixtiunea autorităţilor publice în activitatea bursei de mărfuri, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţie, nu se admite.
(2) În cazul în care deciziile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestora, care au condus la cauzarea de prejudicii  participanţilor la comerţul de bursă au fost declarate de instanţele judecătoreşti ca nelegitime, acestor participanţi li se repară în întregime prejudiciul cauzat, inclusiv cîştigul neglijat. Prejudiciul se repară în următoarele proporţii: 60% din bugetul respectiv şi 40% din veniturile persoanelor cu funcţii de răspundere vinovate.
Articolul 39. Controlul asupra activităţii bursei de mărfuri
(1) Verificarea activităţii  financiare şi economice a bursei de mărfuri se efectuează de organele abilitate conform legislaţiei.
(2) Bursa de mărfuri prezintă dări de seamă în conformitate cu legislaţia.
Capitolul IV
SANCŢIUNI
    [Art.40 abrogat prin LP53 din 30.03.17, MO134-143/28.04.17 art.218]
    [Art.40 modificat prin LP250 din 19.06.03, MO149/18.07.03 art. 602]
Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 41. Punerea în aplicare a legii
(1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
(2) Persoanele juridice care desfăşoară comerţ de bursă şi folosesc în denumirea firmei cuvintele "bursa de mărfuri", în termen de 2 luni:
a) vor pune documentele lor statutare în concordanţă  cu  prezenta lege;
b) vor efectua reînregistrarea bursei în modul stabilit de lege
[Art.41 al.(2), lit.c) abrogată prin LP53 din 30.03.17, MO134-143/28.04.17 art.218]
(3) Bursele de  mărfuri existente al căror capital social este sub 1 milion de lei sînt obligate pe parcursul anului să-l majoreze pînă  la această sumă.
(4) Guvernul:
a) va prezenta Parlamentului, în termen de o lună, propuneri privind punerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege;
b) în termen de 2 luni:
va pune actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
      va aproba nomenclatorul mărfurilor de bursă.
      [Art.41 al.(2) lit.c) modificat prin LP250 din 19.06.03, MO149/18.07.03 art. 602]
[Art.41 al.(4) lit.b) modificată prin LP472 din 27.09.01, MO128/19.10.01 art. 896]
[Art.41 al.(4) lit.b) modificată prin LP375-XIV din 30.04.99]

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                 Dumitru MOŢPAN

Chişinău, 26 februarie 1997.
Nr. 1117-XIII.