LM1123/1992
ID intern unic:  311538
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1123
din  30.07.1992
Cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova
Publicat : 28.09.1992 în Monitorul Oficial Nr. 008     Promulgat : 30.07.1992
Modificat
   L268/27 06 2003, MO141/11.07.03 art.574
   L1330/26.09.02, MO134/27.09.02 art.1023
Capitolul I
Dispoziţii generale
Articolul 1.  Distincţiile de stat ale Republicii  Moldova (în continuare  - distincţii de stat) sînt ordinele, medaliile şi  titlurile onorifice,  care  se  conferă  în semn de recunoştinţă  şi  apreciere  a meritelor persoanelor fizice şi juridice ce s-au evidenţiat în timp de pace sau în perioada operaţiunilor militare.
[Art.1. modificat prin L1330/26.09.02, MO134/27.09.02 art.1023]
        
Articolul 2.  Distincţiile de stat sînt instituite de către Parlament în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova. Parlamentul aprobă statutele, descrierea   şi  modelele  de  decoraţii  şi insigne   la distincţiile de stat.
[Art.3. in redactia L1330/26.09.02, MO134/27.09.02 art.1023]
         Articolul 3. Distincţiile de stat se conferă, de regulă, cetăţenilor Republicii  Moldova.  Distincţii  de stat pot fi conferite  de  asemenea cetăţenilor străini şi apatrizilor.
Articolul 3. Distincţiile de stat se conferă cetăţenilor Republicii Moldova, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, colectivelor de creaţie şi unităţilor militare.  
Distincţii de stat pot fi conferite, de asemenea, cetăţenilor străini şi apatrizilor, întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi colectivelor de creaţie din statele străine.
Articolul 4.  Tipul  distincţiei de stat se stabileşte în funcţie de meritele persoanelor căreia urmează să i se confere persoanelor fizice şi juridice cărora urmează să li se confere.
         Distincţiile de stat pot fi conferite persoanelor fizice de asemenea post-mortem.
[Art.3. modificat prin L1330/26.09.02, MO134/27.09.02 art.1023]
Articolul 5.  Conferirea  repetată  persoanei a  uneia  şi  aceleiaşi distincţii de stat nu se admite.
Articolul 6. Conferirea distincţiilor de stat se efectuează prin decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova, care se dau publicităţii.
Articolul 7.  Preşedintelui  Republicii Moldova -  persoană oficială supremă în Republica Moldova - i se conferă distincţii de stat de către Prezidiul Parlamentului.
Articolul 8.  Persoana fizică decorată cu ordin poartă titlul de cavaler al ordinului respectiv.
[Art.8. modificat prin L1330/26.09.02, MO134/27.09.02 art.1023]
Articolul 81. În cazul decorării unităţilor militare, denumirile decoraţiilor se includ în denumirile acestora, iar în cazul decorării întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, colectivelor de creaţie, denumirile decoraţiilor se includ în denumirile acestora la dorinţă.
[Art.81. introdus prin L1330/26.09.02, MO134/27.09.02 art.1023]
Capitolul II
Ordinele, medaliile şi titlurile onorifice
Articolul 9. Ordinele Republicii Moldova:
                         "Ordinul Republicii".
                         " Ştefan cel Mare".
      "Ordinul de Onoare".
                          "Gloria muncii".
                          "Recunoştinţa Patriei".
[Art.9. modificat prin L1330/26.09.02, MO134/27.09.02 art.1023]
        Introduse prin Legea nr.292-XIII din 23.11.94
Articolul 10. Medaliile Republicii Moldova:
                        "Meritul Militar".
                        "Pentru Vitejie".
                        "Meritul Civil".
                        "Mihai Eminescu".
      "Nicolae Testemiţanu"
[Art.10. completat prin L268/27 06 2003, MO141/11.07.03 art.574]
Articolul 11. Prioritatea ordinelor şi a medaliilor este următoarea:
                       Ordinele.
                       Ordinul Republicii".
                       "Ştefan cel Mare".
        "Ordinul de Onoare".
                       "Gloria Muncii".
                       "Recunoştinţa Patriei".
[Art.11. modificat prin L1330/26.09.02, MO134/27.09.02 art.1023]
        Introduse prin Legea nr.292-XIII din 23.11.94
                       medaliile:
                      "Meritul Militar".
                      "Pentru Vitejie".
                      "Meritul Civic".
                      "Mihai Eminescu".
              "Nicolae Testemiţanu"
[Art.11. completat prin L268/27 06 2003, MO141/11.07.03 art.574]
Articolul 12. Titlurile onorifice ale Republicii Moldova:
                         "Meşter-Faur".
                         "Maestru al Literaturii".
                         "Maestru în Artă".
                         "Om  emerit".
Introdus prin Legea nr.292-XIII din 23.11.94
Capitolul III
Statutul ordinelor, medaliilor şi al titlurilor onorifice
"Ordinul Republicii"
Articolul 13.  "Ordinul Republicii" este distincţia de stat  supremă şi se conferă pentru  merite  excepţionale  în  toate  domeniile  de activitate întru binele Patriei şi al omenirii.
Art.13 în redactia Legii nr.292-XIII din 23.11.94
Articolul 14.  "Ordinul Republicii" se confecţionează din  argint, reprezentînd  o stea convexă, poleită cu aur, cu opt colţuri în formă de fascicule de raze divergente. Între razele principale sînt  intercalate raze  subţiri în relief, din argint. În centrul ordinului, într-un cerc, încadrat  într-un  chenar în relief, poleit cu aur, se află imaginea  în relief  a Stemei de Stat a Republicii Moldova. Fondul scutului din stemă este acoperit cu smalţ de culoare roşie şi albastră. Diametrul ordinului este de 45 mm.
Ordinul se fixează cu un  inel de o panglică  moar  avînd  culorile Drapelului  de Stat. Lăţimea panglicii este de 20 mm, lungimea - de  850 mm.
Ordinul "Şrefan cel Mare"
Articolul 15. Ordinul "Ştefan cel Mare" este decoraţia militară supremă al Republicii Moldova.
Articolul 16. Ordinul "Ştefan cel Mare" se conferă":
         - pentru acte  de  eroism  şi  conducere  iscusită  a  operaţiunilor militare;
         - pentru bărbăţie  deosebită  în timpul menţinerii ordinii  publice, apărării drepturilor şi libertăţilor omului;
         - pentru vitejie  şi spirit de sacrificiu în asigurarea  securităţii statului, în îndeplinirea unor misiuni speciale;
         - pentru alte merite deosebite  în apărarea libertăţii  şi independenţei Republicii Moldova.
Articolul 17. Ordinul "Ştefan cel Mare" se confecţionează din argint, reprezentînd o stea convexă, poleită cu aur, cu opt colţuri în formă de fascicule de raze divergente. Între razele principale sînt  intercalate raze  în  relief,  din argint, la capetele cărora sînt  fixate  fianite. Razele  ies  de sub un cerc argintat, cu marginea în relief. În  centrul cercului se află efigia în relief a lui Ştefan cel Mare. Fondul cercului este acoperit cu smalţ alb. Pe marginea lui este imprimată inscripţia în relief,  poleită  cu  aur,  "Ştefan cel Mare". Portretul  în  relief  se brunează. Diametrul ordinului la extremităţile razelor este de 45 mm.
Ordinul are pe  revers  un  ştift cu filet şi  piulită  de  strîngere pentru a fi prins de haină.
Ordinul "Gloria Muncii".
"Ordinul de Onoare"
Articolul 171. "Ordinul de Onoare" se conferă:
pentru contribuţie meritorie la consolidarea statalităţii, la promovarea reformelor şi a transformărilor democratice;
pentru activitate deosebit de rodnică în organele de stat  şi pe tărîm social;
pentru merite deosebite în dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare dintre Republica Moldova şi alte state, pentru contribuţie remarcabilă la integrarea republicii în structurile internaţionale;
pentru activitate intensă de pacificare;
în semn de apreciere pentru activitatea de binefacere  şi sponsorizare, pentru susţinerea în permanenţă a acţiunilor social-umanitare.
Articolul 172. "Ordinul de Onoare" se confecţionează din tombac, reprezentînd o stea puţin convexă, poleită cu aur, cu opt colţuri, formată din fascicule din cinci raze divergente şlefuite  în faţete. Peste steaua de bază este amplasată o altă stea, constînd din fascicule din trei raze în relief, suflate cu argint,  raza din centru fiind decorată cu granule. În centrul ordinului, în cîmp emailat albastru, se află imaginea în relief, poleită cu aur, a Stemei de Stat a Republicii Moldova. Stema este înconjurată de o cunună din două ramuri de palmier, suflate cu argint. Diametrul ordinului este de 45 mm.
Ordinul are pe revers un ac de siguranţă cu care se prinde de haină.
[Art.171;172. introduse prin L1330/26.09.02, MO134/27.09.02 art.1023 art.171;172;173;174 devin 173;174;175;176]
Articolul 173. Ordinul "Gloria Muncii" se conferă pentru merite în muncă şi succese deosebite în toate domeniile de activitate.
Art.171 introdus prin Legea nr.292-XIII din 23.11.94
Articolul 174.  Ordinul "Gloria Muncii" se confecţionează din tompac poleit cu aur, reprezentînd o stea puţin convexă cu opt colţuri, formată din  patru  raze ce reprezintă spice de grîu stilizate şi patru raze  cu faţete  conice.  În  centru  este imprimată în relief  o  roată  zimţată stilizată  suflată cu argint, în partea ei superioară este imprimată  în relief inscripţia "Gloria Muncii", iar pe cea inferioară - "Moldova". În centrul  roţii  se  află imaginea Drapelului de Stat acoperit  cu  smalţ
albastru, galben şi roşu. În partea inferioară a drapelului  se află imaginea  în relief a două crenguţe de laur divergente, poleite cu  aur, şi  a unor drepte verticale, suflate cu argint. Diametrul ordinului este de 45 mm.
Ordinul se prinde de haină cu un ştift cu filet.
Art.172 introdus prin Legea nr.292-XIII din 23.11.94
Ordinul "Recunoştinţa Patriei"
Articolul 175.  Ordinul  "Recunoştinţa  Patriei" se  conferă  pentru educaţia a cinci şi mai mulţi copii, după ce ultimul copil  împlineşte vîrsta de şaisprezece ani.
La conferirea ordinului "Recunoştinţa Patriei" se iau în consideraţie şi copiii:
înfiaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare;
care şi-au pierdut viaţa sau au  dispărut  fără  urmă  în  timpul satisfacerii  serviciului  militar,  conflictelor militare, sau care au încetat  din viaţă din cauza rănilor, contuziilor, mutilărilor,  bolilor
contractante ca urmare a situaţiilor menţionate, sau ca urmare a infirmităţii de muncă sau a bolilor profesionale.
Art.173 introdus prin Legea nr.292-XIII din 23.11.94
Articolul 176.  Ordinul "Recunoştinţa Patriei" se confecţionează din tombac  şi reprezintă o cruce stilizată, puţin convexă, poleită cu  aur, formată  din raze divergente reliefate. În centru pe suprafaţa unui cerc de argint în relief, se află imaginea unui copil, a unei femei şi a unui bărbat.  Pe marginea cercului se află imprimată inscripţia "Recunoştinţa Patriei",  în  partea  inferioară se află imaginea  Drapelului  de  Stat acoperit  cu  smalţ albastru, galben şi roşu. Crucea este  încadrată  pe
circumferinţa unei  coroane  de laur în relief. Ordinul se  fixează  cu ajutorul  unui  inel  de o baretă în formă de fundă, confecţionată  din metal  acoperit  cu dungi de smalţ albastru, galben şi roşu,  încadrată într-un chenar auriu.  În centrul baretei este amplasat un ornament floral în relief. Diametrul ordinului este de 40 mm.
Art.174 introdus prin Legea nr.292-XIII din 23.11.94
Medalia "Meritul Militar"
Articolul 18. Medalia "Meritul Militar" se conferă pentru acte de bărbăţie şi eroism în  timpul  operaţiunilor de luptă, apărării independenţei şi suveranităţii Republicii Moldova, asigurării  ordinii publice,  apărării  drepturilor şi libertăţilor omului, pentru  serviciu militar ireproşabil.
Articolul 19. Medalia "Meritul Militar" se confecţionează din tombac, reprezentînd o cruce puţin bombată, acoperită cu smalţ roşu. În centru, pe  suprafaţa  unui  cerc  în relief, acoperit cu  smalţ alb, se află imaginea în relief a Stemei de Stat. Pe partea inferioară se află imprimată   inscripţia  "Meritul  Muncii".  Crucea  este  încadrată pe circumferinţă de o coroană de lauri în relief. De sub cerc ies două spade încrucişate.
Diametrul medaliei este de 30 mm.
Medalia se fixează  cu un inel de baretă, acoperită cu o panglică de moar în două dungi (portocalie-aurie şi albă). Lăţimea panglicii este de 25 mm.
Medalia "Pentru Vitejie"
Articolul 20.  Medalia "Pentru Vitegie" se conferă pentru bărbăţie şi curaj  la salvarea de vieţi omeneşti, la menţinerea ordinii publice, la combaterea criminalităţii, lichidarea urmărilor calamităţilor  naturale şi în alte circumstanţe excepţionale.
Articolul 21. Medalia "Pentru Vitejie" se confecţionează din alamă în formă de cerc cu diametrul de 30 mm. Pe avers este reprezentată imaginea în  relief  a  unei  stele, formată din patru fascicule  mari  şi  patru fascicule  mici de raze divergente intercalate de patru imagini ale unui vultur  cu  aripile  întinse.  În centru, pe un cerc în  relief  este imprimată înscripţia în relief "Pentru Vitejie". În stînga şi în dreapta ei sînt reprezentate detalii ale ornamentului.
Medalia se fixează  cu un inel de baretă, acoperită cu o panglică de moar,  lată  de 25 mm, cu dungi simetrice de culoare galbenă,  albastră, albă,  roşie  şi  cu o dungă galbenă la migloc. În partea  inferioară  a baretei se află imaginea în relief a două ramuri de laur simetrice.
Medalia "Meritul Civic"
Articolul 22.  Medalia  "Meritul  Civic" se  conferă  pentru  merite deosebite în muncă.
Articolul 23. Medalia "Meritul Civic" se confecţionează din tombac în formă de cerc cu  diametrul de 30 mm.  Pe  aversul  medaliei  este reprezentată  imaginea în relief a unei roţi zimţate,  care încadrează un spic. În partea inferioară a cercului se află imprimată inscripţia în relief  "Meritul  Civic", pe partea superioară sînt  amplasate  simetric ramuri de laur.
Medalia se fixează  de baretă cu un inel, Bareta este acoperită cu  o panglică  de moar, lată de 25 mm., cu dungi simetrice de culoare  aurie, albă, aurie, roşie şi cu o dungă galbenă la mujloc.
Medalia "Mihai Eminescu"
Articolul 24.  Medalia  "Mihai  Eminescu" se  conferă  pentru  merite deosebite în activitatea de creaţie.
Articolul 25.  Medalia "Mihai Eminescu" se confecţionează din  tombac în  formă de cerc cu diametrul de 30 mm., pe care se află efigia în relief a lui Muhai Eminescu. În partea stîngă a medaliei este imprimată în relief inscripţia "Mihai Eminescu".
Medalia se fixează de baretă, lată de 25 mm., acoperită cu o panglică de moar avînd dungi simetrice de culoare albastră, albă, verde  şi  la mijloc o dungă galbenă.
Medalia "Nicolae Testemiţanu"
Articolul 251. Medalia "Nicolae Testemiţanu" se conferă pentru:
merite deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, farmaceuticii, balneologiei şi medicinei preventive;
contribuţie substanţială la dezvoltarea ştiinţei medicale, la implementarea realizărilor ştiinţei în practica ocrotirii sănătăţii, la pregătirea cadrelor de cercetători ştiinţifici şi a specialiştilor de înaltă calificare în domeniul medicinei;
activitate organizatorică şi metodico-didactică prodigioasă;
participare activă la realizarea politicii sociale de stat.
Articolul 252. Medalia "Nicolae Testemiţanu" se confecţionează din tombac patinat în formă de cerc, cu diametrul de 30 mm, avînd în centru efigia în relief a chipului lui Nicolae Testemiţanu. În partea superioară a medaliei, în exergă este imprimată în relief inscripţia "Nicolae Testemiţanu".
Medalia se fixează cu un inel de o baretă, acoperită cu o panglică albă de moar, cu lăţimea de 30 mm, avînd dungi simetrice de culoare albastră, roşie şi verde şi la mijloc o dungă roşie. În partea inferioară a baretei sînt aplicate o cunună din două ramuri de laur simetrice şi emblema medicinei - o cupă încolăcită de un şarpe, din tombac patinat.
[Art.251,252 introduse prin L268/27 06 2003, MO141/11.07.03 art.574]
Titlurile onorifice şi insignele lor
Articolul 26.  Titlurile onorifice se conferă pentru merite deosebite şi succese considerabile în domeniile de activitate respective.
Articolul 27.  Insignele pentru titlurile onorifice se confecţionează din tombac, reprezentînd un cerc cu diametrul de 25 mm., în  al  cărui centru  se află imaginile stilizate în relief - simboluri ale titlurilor onorifice:
   "Meşter-faur"                   - Stema de stat
   "Maestru al Literaturii"  - o carte deschisă, iar de asupra ei, ima ginea lui Pegas şi o pană;
   "Maestru în Artă"            - o coloană clasică, o cortină, o masă, o orgă şi o creangă de laur.
    "Om emerit"                    - Stema de Stat
         Introdus prin Legea nr.292-XIII din 23.11.94
   Mai jos de circumferinţă, sînt amplasate în relief textele:
         "Meşter Faur"
         "Maestru al Literaturii"
         "Maestru în Artă".
         "Om emerit".
        Introdus prin Legea nr.292-XIII din 23.11.94
Reversul insignelor  este plat. Ele se fixează cu un inel de  baretă, acoperită  cu o panglică moar, lată de 22 mm., avînd culorile Drapelului de Stat.
Capitolul IV
Drepturile şi obligaţiile persoanelor cărora
li s-a oferit distincţii de stat
Articolul 28.  Drepturile  şi obligaţiile persoanelor cărora li  s-au conferit  distincţii de stat se stabilesc de prezenta Lege şi de alte acte normative.
Articolul 29.  Modul de propunere, de examinare a propunerilor pentru conferirea  distincţiilor de stat, procedura înmînării lor, modul de purtare a ordinelor,  medaliilor  şi  insignelor  sînt  prevăzute  de regulamentul  cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova, aprobat de Preşedintele Republicii Moldova.
[Art.30;31in redactia L1330/26.09.02, MO134/27.09.02 art.1023]
         Articolul 30.  Fiecare caz de decorare cu ordine şi medalii, de conferire a titlurilor onorifice este consemnat în fişa personală a celui distins.
         Articolul 31. Cavalerii ordinelor sînt în drept să folosească simbolurile  ordinelor ca element al ştampilelor personale, al cărţilor de vizită.
Articolul 30. Fiecare caz de decorare cu ordine şi medalii, de conferire a titlurilor onorifice se consemnează în fişa de evidenţă a persoanei decorate.
Articolul 31. Cavalerii ordinelor sînt în drept să folosească simbolurile acestor decoraţii ca element al ştampilei personale, al cărţilor de vizită.  
Întreprinderile, instituţiile, organizaţiile, colectivele de creaţie şi unităţile militare decorate au dreptul:
să reproducă imaginea ordinului pe documentaţia de serviciu şi pe blanchete, iar organele de presă decorate - să plaseze imaginea acestuia pe publicaţiile lor periodice;
să plaseze macheta mărită a ordinului pe sediile lor, în muzee, cluburi, palate de cultură şi cămine culturale, precum şi s-o folosească ca element de pavoazare în cazul participării  la demonstraţii, desfăşurării mitingurilor, şedinţelor festive şi altor acţiuni.
Articolul 32. Ordinele, medaliile, adeverinţele şi insignele celor decedaţi rămîn în proprietatea familiei lor.
Cu consimţămîntul  moştenitorilor persoanei distinse care a decedat, decoraţiile, insignele şi documentele lor pot fi remise, potrivit  unei hotărîri  a Preşedintelui Republicii Moldova, muzeelor, spre a fi expuse şi păstrate.
         Dacă persoana distinsă care a decedat nu are moştenitori, decoraţiile insignele  şi documentele la ele sînt restituite organului care se ocupă cu problemele distincţiilor de stat.
Articolul 321. În cazul reorganizării întreprinderii, instituţiei sau organizaţiei decorate, decoraţia acesteia, potrivit unei hotărîri a Preşedintelui Republicii Moldova, poate fi păstrată de succesor. Demersul privind păstrarea decoraţiei de către succesor este făcut de organul care înfăptuieşte reorganizarea.
În cazul lichidării întreprinderii, instituţiei sau organizaţiei decorate, precum şi în cazul desfiinţării unităţii militare, decoraţia şi documentul cu privire la decorare se restituie organului care  se ocupă cu problemele distincţiilor de stat, ori, potrivit unei hotărîri a Preşedintelui Republicii Moldova, se remit muzeelor, spre a fi expuse şi păstrate.
[Art.321. introdus prin L1330/26.09.02, MO134/27.09.02 art.1023]
Articolul 33.  Persoanele cărora li s-au conferit distincţii de  stat sînt obligate să păstreze cu grijă decoraţiile şi insignele.
Duplicate ale distincţiilor de stat, de regulă, nu se eliberează. Pot fi eliberate duplicate de către Preşedintele Republicii Moldova numai ca excepţie:  dacă au fost pierdute în urma unei calamităţi naturale sau în alte circumstanţe în care pierderea lor nu a putut fi evitată.
Articolul 331. Persoanele, cărora le-au fost retrase neîntemeiat de către organele puterii de stat distincţiile de stat ale U.R.S.S.  şi ale R.S.S. Moldoveneşti, prin decizia Preşedintelui Republicii  Moldova se repun în drepturi.
Art.331 introdus prin Legea nr.667 din 23.11.95
Capitolul V
Retragerea distincţiilor de stat
Articolul 34. Retragerea distincţiilor de stat se efectuează numai de către Preşedintele Republicii Moldova în cazul în care persoana:
         - a fost condamnată  pentru  o crimă gravă, la propunerea  instanţei judecătoreşti în temeiul şi în modul stabilit de legistaţie;
         - a săvîrşit fapte ce contravin  prevederilor  Constituţiei,  la propunerea organului care a făcut demersul privind conferirea.
Preşedintele  Republicii  Moldova  emite  decrete  despre  retragerea distincţiilor de stat.
Articolul 35.  Distincţiile de stat retrase sînt restituite organului care se ocupă cu problemele conferirii distincţiilor de stat.
Capitolul VI
Interdicţii şi răspunderi
Articolul 36. Se interzice instituirea şi confecţionarea unor insigne care să se asemene cu distincţiile de stat.
Articolul 37.  Purtarea distincţiilor de stat de către persoane  care nu  au  acest  drept,  precum  şi cumpărarea, vînzarea,  falsificarea. schimbarea,  transmitarea oneroasă a ordinelor şi medaliilor,  însuşirea frauduloasă a insignelor sau săvîrşirea altor fapte ilegale privind distincţiile de stat implică răspunderea stabilită prin lege.
  PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                           M. SNEGUR
  Chişinău, 30 iulie 1992
  Nr.1123-XII.