LM1134/1992
ID intern unic:  311543
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1134
din  04.08.1992
cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale statelor
străine în Republica Moldova
Publicat : 17.04.1992 în Monitorul Oficial Nr. 008     Promulgat : 04.08.1992
Modificat
LP229-XVI din 20.07.06, MO126-130/11.08.06 art.619
    LP388-XIII din 24.02.95    
Articolul 1. Misiunile iplomatice ale statelor străine (În continuare-misiune diplomati- că), funcţionînd permanent în Republica Moldova, reprezintă aceste state, întreţin relaţii oficiale interstatale promovează drepturile şi interesele legitime ale statelor şi ale cetăţenilor lor.
Articolul 2. Şefii misiunilor diplomatice - ambasadorii şi nunţii, trimişii şi internunţii - care au primit agrementul Republicii Moldova sînt acreditaţi pe lîngă Preşedintele Repub- licii Moldova, iar însărcinaţii cu afaceri - pe lîngă ministerul afacerilor externe al Republicii Moldova.
Clasele şi rangurile şefului de misiune diplomatică, precum şi ale membrilor perso- nalului  diplomatic, se stabilesc în  acordul  bilateral dintre statul acreditant şi Republica Moldova.
Articolul 3.  Ambasadorii şi nunţii, trimişii şi internunţi îşi asumă funcţiile în momen- tulprezentării scrisorii de acreditare Preşedintelui Republicii Moldova. Însărcinaţii cu afa- ceri îşi asumă funcţiile în momentul  prezentării scrisorii ministrului afacerilor externe al  ţării lor ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova.
Articolul 4. Şeful misiunii diplomatice sau alt membru al personalului  diplomatic  poate fi acreditat şi în alte state numai cu acordul Guvernului Republicii Moldova.
Articolul 5. Reprezentant diplomatic al unui stat străin în Republica Moldova poate fi, cu acordul Guvernului Republicii Moldova,  cetăţeanul Republicii Moldova sau al unui stat terţ.
Articolul 6.  Pentru a-şi exercita fincţiile, misiunii diplomatice şi personalului ei se  acordă privilegiile şi imunităţile prevăzute în Convenţia de la Viena din 1961 cu privire la relaţiile diplomatice.
Articolul 7.  Persoanele cărora li se acordă privilegii şi imunităţi sînt obligate să respecte Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova.
Articolul 8. Şeful misiunii diplomatice, diplomaţii şi membrii familiilor lor se bucură de inviolabilitatea personală.
Diplomaţii care  nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova se bucură de imunitate faţă de jurisdicţia Republicii Moldova.
Diplomaţii se bucură de imunitate faţă de jurisdicţia civilă în toatecazurile, cu excepţia participării acestora la relaţiile de drept civil ca persoane particulare.
Diplomaţii cetăţeni ai Republicii Moldova se bucură de imunitate faţă de jurisdicţia  Republicii  Moldova numai în  acţiunile  exercitate  în cadrul funcţiilor de serviciu, dacă nu există alte înţelegeri.
Membrii personalului administrativ şi tehnic, membrii familiilor lor care nu sînt  cetăţeni ai Republicii Moldova se bucură, pe bază de reciprocitate, de privilegii  şi imunităţi doar în cazurile în  care imunitatea  faţă  de jurisdicţia civilă şi administrativă  a  Republicii Moldova se extinde numai asupra acţiunilor exercitate în cadrul funcţiilor de serviciu.
Membrii personalului auxiliar care nu sînt cetăţeni  ai  Republicii Moldova  se  bucură de imunitate faţă de jurisdicţia Republicii  Moldova numai  în acţiunile exercitate în cadrul funcţiilor de serviciu, dacă nu există alte înţelejeri.
Guvernul Republicii Moldova este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea securităţii scestor persoane.
Articolul 9.  Sediul, imobilului, bunurilor mijloacelor de transport ale misiunii diplo- matice, locuinţele agenţilor diplomatici sînt inviolabile.
Autorităţile  Republicii  Moldova nu pot pătrunde în sediul misiunii fără asentimentul şefului misiuniii diplomatice.
Corespondenţa, arhivele şi documentele misiunii diplomatice sînt inviolabile.
Articolul 10.  Şeful misiunii diplomatice şi personalul diplomatic nu au dreptul de a  exercita în Republica Moldova o altă activitate profesională sau activitate comercială în vederea unui cîştig personal.
Articolul 11.  Localurile misiunii diplomatice sînt scutite, în  bază de reciprocitate, de toate impozitele. Taxele pentru prestări  servicii se încasează în modul stabilit de Guvernul Republicii Moldova.
Articolul 12.  Diplomaţii  şi membrii personalului administrativ şi tehnic care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova sînt scutiţi de impozite, taxe personale, de impozitele pe bunuri, cu excepţia:
- impozitelor indirecte.
- taxelor şi impozitelor pe bunuri imobiliare particulare;
- impozitelor pe succesiuni şi pe venituri particulare;
- impozitelor pentru activitatea comercială:
- taxelor pentru prestări servicii.
Membrii personalului auxiliar care nu sînt cetăţeni ai Republicii Moldova sînt scutiţi  de taxe şi impozite pe salariul primit la principalul loc de muncă.
Articolul 13. Misiunea diplomatică are dreptul, în conformitate cu legislaţia Repub- licii Moldova, de a aduce în Republică obiecte necesare îndeplinirii sarcinilor ei oficiale.  Diplomaţii pot aduce obiecte destinate uzului personal şi al membrilor familiei. Aceste obiecte sînt scutite de taxe vamale.
Bagajul personal al agentului diplomatic este scutit de control vamal cu excepţia  cazurilor cînd există dovezi că el ar conţine obiecte al căror  import şi export sînt interzise, conform legislaţiei  Republicii Moldova, sau sînt reglementate de reguli speciale.
Bagajul agentului diplomatic poate fi supus controlului vamal numai în prezenţa acestuia sau a unei persoane imputernicite de el.
Articolul 131.  Misiunile diplomatice pot procura sau obţine prin schimb terenuri şi/sau imobile în vederea  construcţiei ambasadelor şi locuinţelor pentru personal în conformitate cu acordurile bilaterale.
[Art.13/1 modificat prin LP229-XVI din 20.07.06, MO126-130/11.08.06 art.619; \x8n vigoare la 31.12.2006]
[Art.13/1 modificat prin LP229-XVI din 20.07.06, MO126-130/11.08.06 art.619; în vigoare la 31.12.2006]
Articolul 131.  Misiunile diplomatice pot procura în proprietate terenuri în vederea  construcţiei ambasadelor şi locuinţelor pentru personal în conformitate cu acordurile bilaterale.
Art.13/1 introdus prin Legea nr.388-XIII din 24.02.95
Articolul 14.  Misiunii diplomatice se permite şi se garantează, în modul stabilit de Guvernul Republicii Moldova, comunicarea liberă în orice  scopuri oficiale, cu Guvernul şi cu celelalte misiuni diplomatice şi  consulate  ale statului acreditant, oriunde s-ar afla ele.  Misiunea diplomatică poate folosi toate mijloacele de comunicare potrivite, inclusiv curieri  diplomatici cu mesaje în cod sau cifrate.  Misiunea diplomatică nu poate instala şi utiliza post de radio-emisie decît cu asentimentul Guvernului Republicii Moldova.
Misiunea diplomatică stabileşte şi întreţine relaţii cu institutele Republicii Moldova  numai prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii, în modul stabilit de  Guvern, cu excepţia instituţiilor de transport, de telecomunicaţii şi de ocrotire a sănătăţii.
Articolul 15. În cazul cînd tratatul internaţional la care Republica Moldova este  parte  stabileşte alte norme decît cele prevăzute de prezenta Lege sînt aplicate normele tratatului internaţional.
PREŞEDINTELE
REPUBLICII MOLDOVA                           Mircea SNEGUR
Chişinău, 4 august 1992.
Nr.1134-XII.