LPM1150/2000
ID intern unic:  311546
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1150
din  20.07.2000
serviciului în organele vamale
Publicat : 24.08.2000 în Monitorul Oficial Nr. 106-108     art Nr : 765
    LP447-XVI din 28.12.06, MO51-53/13.04.07 art.239
    LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    LP289-XVI din 11.11.05, MO164-167/09.12.05 art.816
    LP273-XV din 16.07.04, MO168-170/10.09.04 art.771
    LP136-XV din 06.05.04, MO91-95/11.06.04 art.482
    LP12-XV din 06.02.04, MO35-38/27.02.04 art.190
    LP453-XV din 14.11.03, MO244/12.12.03 art.978
    LP358-XV din 31.07.03, MO173/12.08.03 art.742; în vigoare 01.01.04
    LP206-XV din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598
    LP1440-XV din 08.11.02, MO178/27.12.02 art.1354; în vigoare 01.01.03
    LP1245-XV din 18.07.02, MO137/10.10.02 art.1054
    LP646-XV din 16.11.01, MO161/31.12.01 art.1299; în vigoare 01.01.02
    LP598-XV din 01.11.01, MO141/22.11.01 art.1107
 
    NOTĂ:
    În cuprinsul Legii sintagma "Departamentul Vamal" se substituie prin sintagma "Serviciul Vamal" prin LP289-XVI din 11.11.05, MO164-167/09.12.05 art.816
    În tot textul legii sintagma "Departamentul Controlului Vamal" se înlocuieşte cu sintagma "Departamentul Vamal".Capitolul I
NOŢIUNI GENERALE
 
    Articolul 1. Serviciul în organele vamale
    Serviciul în organele vamale este un gen special de activitate în serviciul public prin care se exercită funcţiile, drepturile şi obligaţiile organelor vamale, incluse în sistemul organelor de drept şi al organelor securităţii statului.
   
[Art.1 modificat prin LP175-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.545] 
    Articolul 2. Legislaţia privind serviciul în organele vamale
    Legislaţia privind serviciul în organele vamale este formată din Constituţie, Codul vamal, prezenta lege şi din alte acte normative care reglementează exercitarea serviciului.
    Articolul 3. Personalul organelor vamale
    (1) Colaboratorul vamal este persoană cu funcţie de răspundere numită, în condiţiile prezentei legi, într-o funcţie în cadrul organului vamal. Colaboratorul vamal deţine grade speciale.
    (2) În cadrul organelor vamale activează funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.
    [Art.3 în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
    Articolul 4. Gradele speciale ale serviciului vamal şi
                        funcţiile în organele vamale
    (1) Gradele speciale ale serviciului vamal sînt următoarele:
    a) plutonier al serviciului vamal;
    b) plutonier major al serviciului vamal;
    c) sublocotenent al serviciului vamal;
    d) locotenent al serviciului vamal;
    e) locotenent major al serviciului vamal;
    f) căpitan al serviciului vamal;
    g) maior al serviciului vamal;
    h) locotenent-colonel al serviciului vamal;
    i) colonel al serviciului vamal;
    j) general-maior al serviciului vamal;
    k) general-locotenent al serviciului vamal;
    l) general-colonel al serviciului vamal.
    (2) Funcţiile din organele vamale şi gradele speciale corespunzătoare acestor funcţii se grupează astfel:
    a) efectivul inferior: plutonier al serviciului vamal; plutonier major al serviciului vamal;
    b) efectivul de comandă mediu: sublocotenent al serviciului vamal; locotenent al serviciului vamal; locotenent major al serviciului vamal; căpitan al serviciului vamal;
    c) efectivul de comandă superior: maior al serviciului vamal; locotenent-colonel al serviciului vamal; colonel al serviciului vamal;
    d) efectivul de comandă suprem: general-maior al serviciului vamal; general-locotenent al serviciului vamal; general-colonel al serviciului vamal.
    (3) Funcţiile în organele vamale sînt stabilite în state, aprobate de directorul general al Serviciului Vamal (denumit în cele ce urmează director general).
    (4) Nomenclatura funcţiilor din organele vamale şi gradele speciale corespunzătoare acestor funcţii se stabilesc de Guvern.
    [Art.4 al.(5) exclus prin LP1245 din 18.07.02, MO137/10.10.02 art.1054]
    (6) La pensionarea colaboratorului vamal, la gradul lui special se adaugă cuvintele "în retragere".
Capitolul II
ANGAJAREA ÎN SERVICIU
ÎN ORGANELE VAMALE
    Articolul 5. Condiţiile de angajare
    (1) Pot fi colaboratori vamali cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit vîrsta de18 ani, apţi după calităţile individuale şi profesionale, după nivelul de studii şi starea de sănătate să exercite funcţiile organelor vamale.
    (2) Angajarea în serviciu în organele vamale este benevolă şi se face în bază de contract individual de muncă.
   
(21) Informaţia privind funcţiile vacante şi condiţiile de ocupare a lor este dată publicităţii. Publicitatea se asigură prin intermediul mijloacelor de informare în masă, al plasării informaţiei pe pagina web a Serviciului Vamal şi al afişării acesteia pe panoul informaţional la sediul aparatului central al Serviciului Vamal.
    [Art.5 al.(21) introdus prin LP175-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.545]
    (3) La angajare în organul vamal, se prezintă:
    a) cererea;
    b) buletinul de identitate;
    c) carnetul de muncă;
    d) diploma de studii;
    e) certificatul medical;
    f) cazierul judiciar;
    g) dosarul personal.
    (4) La angajare în organul vamal, actele indicate la alin.(3) sînt verificate în modul stabilit de legislaţie.
    (5) La angajare în organul vamal, colaboratorii sînt supuşi înregistrării dactiloscopice de stat obligatorii, în conformitate cu legislaţia.
    [Art.5 al.(5) introdus prin LP12-XV din 06.02.04, MO35-38/27.02.04 art.190]
    Articolul 6. Incompatibilități și interdicții
   
[Art.6 titlul în redacția LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    (1) Nu poate fi angajată şi nu se poate afla în exerciţiul funcţiunii persoana:
    a) care a fost anterior concediată din organele vamale pentru fapte ilicite ce au discreditat statutul de colaborator vamal;
    b) cu antecedente penale;
    b1) care are în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
    [Art.6 al.(1), lit.b1) modificată prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
    [Art.6 al.(1), lit.b1) introdusă prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    c) declarată incapabilă sau cu capacitate de exerciţiu limitată printr-o hotărîre judecătorească definitivă;
    d) care este soţ/soţie, rudă sau afin de gradul I sau II cu o persoană fizică afiliată unei persoane juridice ce deţine licenţă pentru activitatea de broker vamal. Persoana fizică afiliată persoanei juridice poate fi:
    – organul executiv unipersonal, fondatorul, membrul organului executiv colegial şi persoana cu funcţie de răspundere din cadrul organului executiv al persoanei juridice respective;
    – membrul consiliului de observatori, al consiliului de directori, precum şi membrul comisiei de cenzori a persoanei juridice respective;
    – persoana care, în mod individual sau împreună cu alte persoane, deţine o poziţie de control al capitalului persoanei juridice respective;
    – persoana care acţionează în numele şi pe contul persoanei juridice respective;
    – persoana în numele şi pe contul căreia acţionează persoana juridică respectivă;
    – persoana care acţionează împreună cu persoana juridică respectivă;
    – persoana care, împreună cu persoana juridică respectivă, se află sub controlul unei terţe persoane;
    – persoana a cărei afiliere este demonstrată de Serviciul Vamal;
    [Art.6 al.(1), lit.d) modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    e) care este soţ/soţie, rudă sau afin de gradul I sau II cu o persoană fizică angajată, cu un fondator/asociat sau cu o persoană cu funcţie de conducere a persoanei juridice ce deţine licenţă pentru activitatea de broker vamal;
    [Art.6 al.(1), lit.e) modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    f) care, la angajare, a tăinuit informaţii ce împiedică aflarea ei în serviciul vamal.
    [Art.6 al.(1) în redacţia LP275 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.801]
    [Art.6 al.(1) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.6 al.(1) în redacţia LP175-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.545]
   
(11) Colaboratorul vamal aflat în una din situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e), în termen de 30 de zile, urmează să se decidă şi să le înlăture, în caz contrar acesta urmînd să fie eliberat din serviciu conform art. 43.
    [Art.6 al.(11) modificat prin LP64 din 11.04.14, MO110-114/09.05.14 art.286; în vigoare 09.05.14]
    [Art.6 al.(11) introdus prin LP275 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.801]
   (2) Funcția de colaborator al serviciului vamal este incompatibilă cu:
    a) o altă funcție/activitate remunerată, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice și de creaţie;
    b) activitatea de întreprinzător, desfășurată personal sau prin intermediul unui terţ;
    c) calitatea de membru al organului de conducere al unei organizaţii comerciale, cu excepţia cazurilor indicate la art.19;
    d) calitatea de împuternicit sau reprezentant al unui terţ în organul vamal.
    [Art.6 al.(2) în redacția LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    [Art.6 al.(2) modificat prin LP127-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.664]
    [Art.6 al.(2) modificat prin LP273-XVI din 07.12.07, MO84-85/13.05.08 art.288]
   
(21) Colaboratorului vamal îi este interzis:
    a) să utilizeze în alte scopuri decît cele de serviciu mijloacele financiare, tehnice, materiale şi informaţionale, alte bunuri ale statului, precum şi informaţia de serviciu;
    b) să primească de la persoane fizice sau juridice daruri, remuneraţii, împrumuturi, servicii, mijloace pentru plata odihnei, distracţiilor, cheltuielilor de transport şi alte recompense legate de exercitarea obligaţiilor de serviciu;
    c) să plece în deplasări de serviciu în străinătate din contul unor persoane fizice şi juridice, cu excepţia deplasărilor efectuate în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte sau cu acordurile mutuale interstatale, sau cu acordurile autorităţilor publice cu organizaţii internaţionale;
    d) să facă uz de serviciu în interesul unor partide politice, asociaţii obşteşti, inclusiv sindicale, și comunități religioase.
    [Art.6 al.(21) introdus prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    (3) În organele vamale este inadmisibilă crearea de structuri ale partidelor, ale asociaţiilor obşteşti, inclusiv religioase, cu excepţia sindicatelor.
    (4) Colaboratorul vamal este obligat să transmită în administrare fiduciară unei alte persoane, pe perioada serviciului în organul vamal, cota sa (pachetul de acţiuni) din fondul statutar al organizaţiei comerciale în modul stabilit de legislaţie.
    Articolul 7.  Termenele de încercare la angajare în organul
                         vamal
    (1) La angajare în organul vamal, poate fi stabilit un termen de încercare de pînă la 6 luni, în dependenţă de nivelul de pregătire profesională şi al funcţiei pe care urmează să o deţină angajatul. În acest caz, angajatul se numeşte în funcţie ca stagiar fără a i se acorda grad special.
    (2) Termenul de încercare se indică în ordinul de numire în funcţie. Acest termen poate fi redus prin decizie a directorului general.
    (3) Pentru angajaţii prin transfer sau concurs, nu se stabileşte termen de încercare.
    Articolul 8. Contractul individual de muncă
    (1) Contractul individual de muncă se încheie în scris între persoană şi Serviciul Vamal pe un termen de un an, 3 sau de 5 ani, în condiţiile prezentei legi.
    (2) Forma contractului individual de muncă se elaborează după contractul-tip aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
   
[Art.8 al.(2) modificat prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    (3) În contract se stipulează obligaţiile şi răspunderea părţilor.
    (4) Contractul individual de muncă se întocmeşte în două exemplare şi se semnează de către părţi. Un exemplar se înmînează angajatului, iar celălalt se păstrează în Serviciul Vamal.
    (5) După încheierea contractului sau la expirarea termenului de încercare, după caz, angajatului i se acordă primul grad special şi număr personal.
    (6) Colaboratorilor vamali li se eliberează legitimaţii de serviciu şi ecusoane distincte de un model stabilit de Serviciul Vamal.
    (7) Relaţiile de muncă în organele vamale sînt reglementate de legislaţia muncii şi de prezenta lege.
    Articolul 9. Angajarea în organul vamal în bază
                      de concurs
    Funcţiile din organul vamal care pot fi exercitate de angajaţii în bază de concurs, precum şi condiţiile concursului le stabileşte directorul general.
Capitolul III
CONFERIREA GRADELOR SPECIALE
    Articolul 10. Condiţiile generale de conferire a gradelor
                         speciale
    (1) Gradul special se conferă în conformitate cu funcţia deţinută.
    (2) Gradele speciale conferite colaboratorului vamal se clasifică în grade speciale iniţiale şi grade speciale ulterioare.
    (3) Gradele speciale de pînă la gradul de colonel al serviciului vamal inclusiv se conferă de către directorul general.
    (4) Gradele speciale de la gradul de general-maior al serviciului vamal în sus se conferă de către Preşedintele Republicii Moldova, la propunerea prim-ministrului.
   
[Art.10 al.(4) modificat prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    (5) Gradele speciale ulterioare de pînă la gradul de colonel al serviciului vamal inclusiv pot fi conferite şi în perioada de studii în instituţiile de învăţămînt de profil (cu îndreptarea Serviciului Vamal), în conformitate cu funcţia deţinută pînă la începutul studiilor. După absolvirea instituţiei de învăţămînt sau a doctoranturii, gradul special ulterior se conferă în conformitate cu funcţia în care este numit colaboratorul vamal.
    (6) La numirea în funcţia care prevede conferirea de grade speciale de la gradul de maior al serviciului vamal în sus, iniţial se poate conferi un grad special nu mai înalt de gradul de maior în cazul în care persoana nu a deţinut un grad de calificare de funcţionar public, un grad special sau un grad militar mai înalte.
   
[Art.10 al.(6) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
    (7) Gradele speciale ulterioare se conferă succesiv în concordanţă cu funcţia deţinută, şi la expirarea termenului de deţinere a gradului precedent, cu excepţiile prevăzute la alin.(8).
    (8) Gradul special ulterior se poate conferi:
    a) ca menţiune pentru atitudine conştiincioasă faţă de îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu pînă la expirarea termenului de deţinere a gradului precedent, dar nu mai înalt de gradul special corespunzător funcţiei deţinute;
    b) la expirarea termenului de deţinere a gradului special, pentru merite deosebite, cu o treaptă superioară gradului special corespunzător funcţiei deţinute.
    (9) În cazul deţinerii unui grad de calificare de funcţionar public, unui grad special, unui grad militar sau unui grad ştiinţific, gradul ulterior se conferă cu o treaptă superioară gradului special corespunzător funcţiei deţinute, pînă la gradul de colonel al serviciului vamal inclusiv.
   
[Art.10 al.(9) modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
    (10) Înainte de termen sau cu o treaptă superioară gradului special corespunzător funcţiei deţinute, se conferă, de către directorul general, grad special pînă la gradul de colonel al serviciului vamal inclusiv.
    (11) Gradul special ulterior poate fi conferit înainte de expirarea termenului de deţinere a gradului precedent sau cu o treaptă superioară gradului special corespunzător funcţiei deţinute nu mai mult de două ori pe parcursul serviciului în organele vamale.
    (12) Se interzice stabilirea unei alte ordini de conferire a gradelor speciale decît cea prevăzută în prezenta lege.
    Articolul 11. Acordarea gradelor speciale de plutonier,
                         plutonier major, sublocotenent şi locotenent
                         al serviciului vamal
    (1) Primul grad special de plutonier al serviciului vamal se conferă la angajare în organul vamal şi la numire în funcţia ce corespunde gradului special de plutonier sau de plutonier major al serviciului vamal.
    (2) Primul grad special de sublocotenent al serviciului vamal se conferă:
    a) plutonierilor şi plutonierilor majori ai serviciului vamal care au absolvit cursurile speciale de pe lîngă Serviciul Vamal, conform unui program aprobat de directorul general, sau instituţii de învăţămînt mediu de profil, numiţi în funcţia care corespunde gradului special începînd cu cel de sublocotenent al serviciului vamal în sus;
    b) angajaţilor în organele vamale după ce au absolvit instituţie de învăţămînt mediu de profil, numiţi în funcţia care corespunde gradului special începînd cu cel de sublocotenent al serviciului vamal în sus.
    (3) Grad special de locotenent al serviciului vamal se conferă:
    a) sublocotenenţilor serviciului vamal la expirarea termenului de deţinere a acestui grad special;
    b) angajaţilor în organele vamale cu studii superioare profesionale numiţi în funcţia care corespunde gradului special începînd cu cel de locotenent al serviciului vamal în sus.
    Articolul 12. Termenele de deţinere a gradelor speciale
    (1) Se stabilesc următoarele termene de deţinere a gradelor speciale pentru efectivul inferior, efectivul de comandă mediu şi efectivul de comandă superior:
    a) plutonier al serviciului vamal - 1 an;
    b) sublocotenent al serviciului vamal - 1 an;
    c) locotenent al serviciului vamal - 2 ani;
    d) locotenent major al serviciului vamal - 2 ani;
    e) căpitan al serviciului vamal - 3 ani;
    f) maior al serviciului vamal - 4 ani;
    g) locotenent-colonel al serviciului vamal - 5 ani.
    (2) Pentru gradul special de plutonier major al serviciului vamal şi pentru gradele speciale de la colonel al serviciului vamal în sus nu se stabilesc termene de deţinere.
    (3) Pentru colaboratorii vamali care au studii superioare profesionale şi exercită serviciu în organele vamale la specialitatea specifică activităţii vamale, termenul de deţinere a gradului special de locotenent al serviciului vamal este de un an.
    (4) Gradul special ulterior corespunzător funcţiei deţinute se conferă colaboratorului vamal după expirarea termenului de deţinere a gradului precedent.
    Articolul 13. Neconferirea în termen a gradului special
                          ulterior
    Nu poate fi propus pentru conferire de grad special ulterior colaboratorul vamal care are sancţiuni disciplinare (cu excepţia celor declarate oral) sau căruia i s-a intentat acţiune penală ori i se face anchetă de serviciu privitor la încălcarea disciplinei în serviciu. În caz de achitare sau de finalizare a anchetei de serviciu printr-un raport privind lipsa de încălcări, colaboratorul vamal poate fi propus pentru conferire a gradului special ulterior.
   
[Art.13 modificat prin LP175-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.545]
Capitolul IV
EXERCITAREA SERVICIULUI ÎN ORGANELE VAMALE
    Articolul 14. Drepturile colaboratorului vamal
    (1) Colaboratorul vamal are dreptul:
    a) să ia cunoştinţă de documentele care stabilesc drepturile şi obligaţiile sale, de criteriile de apreciere a calităţii exercitării serviciului în organele vamale ce contribuie la avansare în serviciu;
    b) să primească în modul stabilit informaţia şi materialele necesare îndeplinirii obligaţiilor de serviciu;
    c) să inspecteze agenţi economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare;
    d) să ia decizii şi să participe la elaborarea de proiecte de hotărîri în corespundere cu obligaţiile sale de serviciu;
    e) să participe la concurs pentru a ocupa funcţie vacantă în organul vamal;
    f) să fie avansat în funcţie conform rezultatelor obţinute şi nivelului de calificare;
    g) să ia cunoştinţă de materialele din dosarul personal, de avizele referitoare la activitatea sa şi de alte documente pînă la îndosarierea lor şi să prezinte lămuriri spre a fi anexate la dosarul personal;
    h) să se recicleze şi să-şi ridice nivelul de profesionalitate din mijloacele de la bugetul de stat prevăzute pentru Serviciul Vamal;
    i) să fie asigurat cu pensie în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    j) să ceară efectuarea unei anchete de serviciu pentru contestarea informaţiilor care îi denigrează demnitatea şi-i lezează drepturile;
    k) să se întrunească în sindicat;
    l) să participe la adunări în cadrul organului vamal;
    m) să aplice forţa fizică, mijloacele speciale, arma de foc şi arma albă, în modul şi în cazurile prevăzute de legislaţie;
   
n) să i se acorde protecţie faţă de pericolele la care este expus ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu îndeplinirea acestora.
    [Art.14 lit.n) introdusă prin LP175-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.545]
    (2) Colaboratorul vamal are şi alte drepturi prevăzute de legislaţie.
    Articolul 15. Obligaţiile colaboratorului vamal
    (1) Colaboratorul vamal este obligat:
    a) să asigure respectarea Constituţiei, legilor şi a altor acte normative;
    b) să asigure respectarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor;
    c) să execute ordinele şi dispoziţiile şefilor organului vamal;
    d) să respecte regulamentul de ordine interioară al organului vamal, modul de utilizare a informaţiei de serviciu, să îndeplinească instrucţiunile de serviciu, să respecte regulamentele şi alte acte normative;
    e) să-şi ridice nivelul de calificare;
    f) să păstreze secretul de stat, alte secrete apărate de lege şi să nu divulge informaţia care i-a parvenit în exerciţiul funcţiunii, inclusiv informaţia referitoare la viaţa personală, la cinstea şi la demnitatea cetăţeanului.
    g) să depună, în condiţiile legii, declaraţie cu privire la venituri şi proprietate.
   
h) să respecte prevederile Codului de conduită al colaboratorului vamal;
    [Art.15 al.(1), lit.h) în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
    i) să acţioneze în scopul combaterii fraudei, a corupţiei, a traficului ilicit de mărfuri şi de bunuri şi a altor acţiuni ilicite;
    j) să nu se lase intimidat de presiuni sau influenţe exercitate asupra lui de către persoane sau structuri din interiorul sau din afara instituţiei privind îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
    k) să semnalizeze faptele de comportament corupţional şi cele care încalcă grav etica profesională;
    [Art.15 al.(1), lit.h-k) introduse prin LP175-XVI din 10.07.08, MO134-137/25.07.08 art.545]
   
l) să respecte prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.
     [Art.15 al.(1), lit.l) modificată prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
    [Art.15 al.(1), lit.l) introdusă prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    (2) Obligaţiile colaboratorului vamal conforme funcţiei deţinute sînt specificate în instrucţiunea de serviciu. Modul de elaborare şi de aprobare a instrucţiunilor de serviciu îl stabileşte directorul general.
    (3) Executare a atribuţiilor de serviciu sînt recunoscute şi următoarele acţiuni:
    a) participarea la întruniri, instrucţiuni, competiţii şi la alte activităţi de serviciu conform unui plan aprobat de şeful organului vamal;
    b) aflarea în calitatea de ostatic în legătură cu executarea atribuţiilor de serviciu;
    c) deplasarea spre şi de la locul de serviciu, aflarea în deplasare de serviciu;
    d) aflarea în concediu medical, deplasarea spre şi de la locul de tratament.
   
g) să depună, în condiţiile legii, declaraţie de avere și interese personale .
    [Art.15 al.(1), lit.g) modificată prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    [Art.15 al.(1), lit.g) introdusă prin LP136-XV din 06.05.04, MO91-95/11.06.04 art.482]
    Articolul 16. Numirea şi eliberarea din funcţie
    (1) Directorul general este numit în funcţie şi eliberat din funcţie de ministrul finanţelor.
    [Art.16 al.(1) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    (2) Adjuncţii directorului general sînt numiţi în funcţie şi eliberaţi din funcţie de ministrul finanţelor, la propunerea directorului general. 
   
[Art.16 al.(2) modificat prin LP109 din 04.06.10, MO131-134/30.07.10 art.443]
    (3) Ceilalţi colaboratori vamali sînt angajaţi şi eliberaţi din funcţie de către directorul general.
    (4) Colaboratorii vamali concediaţi în legătură cu lichidarea organului vamal sau cu reducerea statelor de funcţii sînt incluşi, în baza consimţămîntului lor, în rezerva organului vamal pe un termen de pînă la 3 luni pentru a fi reangajaţi. În perioada de aflare în rezervă nu intră concediile anuale, concediile suplimentare şi concediile medicale.
    Articolul 17. Jurămîntul colaboratorului vamal
    (1) În termen de pînă la 20 de zile de la data conferirii primului grad special, colaboratorul vamal depune următorul jurămînt:
    "Jur să respect cu stricteţe Constituţia şi legile Republicii Moldova, să apăr suveranitatea şi securitatea ei economică, să execut conştiincios obligaţiile de serviciu".
    (2) Modul depunerii jurămîntului este stabilit de directorul general.
    Articolul 18. Transferul
    Transferul colaboratorului vamal în o altă funcţie din cadrul aceluiaşi organ vamal sau în un alt organ vamal se efectuează în conformitate cu legislaţia muncii.
    Articolul 19. Misiunile speciale
    (1) Modul de antrenare a colaboratorilor vamali la îndeplinirea misiunilor speciale de depistare, preîntîmpinare şi reprimare a contrabandei, a altor fraude vamale, particularităţile îndeplinirii unor astfel de misiuni sînt stabilite de directorul general.
    (2) Informaţia despre colaboratorii vamali care îndeplinesc (au îndeplinit) misiuni specificate la alin.(1) poate fi dată publicităţii numai cu acordul scris al acestor colaboratori şi numai în cazurile prevăzute de legislaţie.
    Articolul 20. Pregătirea cadrelor pentru organele vamale
    Pregătirea profesională şi ridicarea nivelului de calificare al colaboratorilor vamali se efectuează în Centrul de instruire a colaboratorilor vamali, în instituţii de învăţămînt de profil.
    [Art.20 modificat prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
    Articolul 21. Atestarea
    (1) Atestarea colaboratorilor vamali se face pentru evaluarea corespunderii lor funcţiei deţinute.
    (2) Atestarea are loc de regulă o dată la doi ani, dar nu mai rar de o dată la patru ani.
    (3) Atestarea anticipată poate avea loc la decizia directorului general.
    (4) Modul de atestare este stabilit în Regulamentul atestării colaboratorilor vamali, aprobat de Guvern.
    Articolul 22. Uniforma colaboratorilor vamali
    (1) Colaboratorii vamali poartă uniformă, atribuită gratuit.
    (2) Modelul uniformei, însemnele, normele de asigurare cu uniformă sînt aprobate de Guvern.
    (3) Regulile de port-uniformă sînt stabilite de directorul general.
    Articolul 23. Arma şi mijloacele speciale
    (1) Colaboratorii vamali, după o pregătire corespunzătoare, sînt în drept să poarte, în exerciţiul funcţiunii, armă de foc, armă albă şi mijloace speciale.
    (2) Lista colaboratorilor vamali abilitaţi cu dreptul de a deţine şi de a purta armă de foc, armă albă, mijloace speciale, precum şi modul de deţinere şi de purtare a armelor menţionate şi mijloacelor speciale sînt stabilite de un regulament, aprobat de directorul general.
    Articolul 24. Particularităţile conferirii gradelor speciale
                         şi calculării vechimii în muncă în organele
                         vamale
    (1) Funcţionarilor publici din instanţele de judecată, din organele procuraturii, din Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, din Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor, militarilor, persoanelor din corpul de comandă al Ministerului Afacerilor Interne, la angajare în organele vamale, li se conferă grade speciale în corespundere cu art.4 şi 10.
    (2) În vechimea în organele vamale a persoanelor indicate la alin.(1) se includ şi anii de muncă (serviciu) în organele enumerate.
    Articolul 25. Stimularea colaboratorilor vamali
    (1) Pentru îndeplinire conştiincioasă a obligaţiilor de serviciu, colaboratorii vamali pot fi stimulaţi prin:
    a) exprimare a unei mulţumiri;
    b) acordare a unui premiu;
    c) premiere cu un cadou de preţ;
    d) menţionare cu Diploma de Onoare a Serviciului Vamal;
    e) distingere cu insignele "Eminent al serviciului vamal", "Colaborator vamal de onoare al Republicii Moldova";
    f) conferire înainte de termen a gradului special ulterior;
    g) conferire a gradului special ulterior mai înalt cu o treaptă decît gradul special corespunzător funcţiei deţinute;
    h) anulare înainte de termen a unei sancţiuni disciplinare.
    (2) Decorarea colaboratorului vamal cu armă personală se efectuează, la decizia Consiliului colegial al Serviciului Vamal, prin ordin al directorului general.
    (3) Colaboratorul vamal poate fi propus de către directorul general să fie decorat cu distincţie de stat sau să i se confere titlu onorific al Republicii Moldova.
    (4) Regulamentul insignelor "Eminent al serviciului vamal", "Colaborator vamal de onoare al Republicii Moldova", precum şi Regulamentul Diplomei de Onoare a Serviciului Vamal se aprobă de directorul general.
    Articolul 26. Aplicarea de sancţiuni disciplinare 
   
Pentru încălcarea disciplinei de serviciuşi a obligaţiei prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. l), colaboratorului vamal îi pot fi aplicate următoarele sancţiuni disciplinare:
    [Art.26 modificat prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    a) observaţia;
    b) mustrarea;
    c) mustrarea aspră;
    d) retrogradarea în funcţie pe un termen de pînă la 6 luni;
    e) reţinerea conferirii gradului special;
    f) preîntîmpinarea că nu corespunde serviciului în conformitate cu rezultatele atestării;
    g) eliberarea din serviciu în organul vamal.
    Articolul 27. Dreptul la asociere
    (1) Colaboratorii vamali sînt în drept să se asocieze în sindicat pentru a-şi reprezenta şi apăra drepturile şi interesele legitime.
    (2) Colaboratorii vamali nu sînt în drept să participe la greve, să se asocieze în partide şi în alte organizaţii social-politice.
Capitolul V
CONDIŢIILE SERVICIULUI ÎN ORGANELE
VAMALE
    Articolul 28. Regulamentul de ordine interioară al organului
                         vamal
    (1) Directorul general aprobă regulamentul-model de ordine interioară al organului vamal.
    (2) Regulamentul de ordine interioară al organului vamal teritorial este aprobat de şeful acestuia, în funcţie de specificul activităţii.
    Articolul 29. Timpul de muncă  
    (1) Timpul de muncă săptămînal în organele vamale nu trebuie să depăşească timpul de muncă săptămînal stabilit de legislaţia muncii.
    (2) Pentru stabilirea timpului de muncă în organele vamale se iau în calcul 5 zile lucrătoare pe săptămînă şi timpul de muncă al unei zile.
    (3) Pentru colaboratorii vamali care îndeplinesc obligaţiile de serviciu în condiţii dăunătoare este stabilit un timp de muncă redus. Lista funcţiilor exercitate în condiţii dăunătoare şi durata timpului redus de muncă se stabilesc de Guvern.
    Articolul 30. Concediile
    (1) Colaboratorilor vamali se acordă următoarele concedii:
    a) concediu anual;
    b) concediu suplimentar (pentru vechime în muncă în organele vamale, pentru îndeplinire a obligaţiilor de serviciu în condiţii dăunătoare, din alte motive prevăzute de legislaţie);
    c) concediu neplătit;
    d) concediu medical;
    e) alte concedii (de maternitate, în legătură cu naşterea copilului, de îngrijire a copilului, de studii, de creaţie) prevăzute de legislaţie.
    (2) Compensarea în bani a concediului nefolosit nu se admite, cu excepţia cazurilor de eliberare din funcţie cînd concediile anuale şi cele suplimentare nu au fost folosite.
    (3) Durata concediilor se calculează în zile lucrătoare. La stabilirea duratei concediului anual, zilele de sărbătoare şi alte zile nelucrătoare din timpul concediului nu se includ în numărul zilelor de concediu.
    Articolul 31. Concediul anual
    Colaboratorul vamal are dreptul la concediu anual plătit de 30 de zile lucrătoare.
    Articolul 32. Concediul suplimentar
    (1) Colaboratorului vamal se acordă anual concediu suplimentar plătit:
    a) de 5 zile lucrătoare - pentru vechime în muncă de 10 ani;
    b) de 10 zile lucrătoare - pentru vechime în muncă de 15 ani;
    c) de 15 zile lucrătoare - pentru vechime în muncă de 20 de ani şi mai mult.
    (2) Colaboratorului vamal se acordă concediu suplimentar pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu în condiţii dăunătoare. Lista funcţiilor exercitate în condiţii dăunătoare, durata şi modul de acordare a concediului sînt stabilite de Guvern.
    (3) Concediile suplimentare prevăzute la alin.(1) şi (2) se însumează concediului anual. Cu toate acestea, durata totală a concediului anual plătit nu poate depăşi 60 de zile lucrătoare.
    [Art.32. al.(3) modificat prin LP453 din 14.11.03, MO244/12.12.03 art.978]
   
Articolul 33. Concediul neplătit
    (1) Colaboratorul vamal are dreptul la un concediu neplătit de pînă la 60 de zile lucrătoare anual. Concediul neplătit se acordă în cazuri excepţionale, prin decizia şefului organului vamal.
    (2) Concediul neplătit nu se include în concediul anual.
    Articolul 34. Concediul medical
    Colaboratorului vamal i se acordă concediu medical în baza unui act eliberat de instituţia medicală.
    Articolul 35. Alte concedii
    Colaboratorului vamal i se acordă alte concedii în condiţiile legii. Timpul de aflare în astfel de concedii se include în vechimea în muncă pentru conferire de grad special şi pentru calculare a suplimentului la salariu.
    Articolul 36. Remunerările şi asigurarea materială
    (1) Salarizarea colaboratorului vamal se efectuează în modul, condiţiile şi mărimile prevăzute de Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
    [Art.36 al.(1) în redacţia LP447-XVI din 28.12.06, MO51-53/13.04.07 art.23]
    (2) În cazul deţinerii sub arest a colaboratorului vamal, remunerarea lui se suspendă din ziua arestului. În caz de achitare, colaboratorului vamal i se recalculează salariul mediu pe întreaga perioadă de arest nemotivat.
    [Art.36 al.(3) exclus prin LP1440 din 08.11.02, MO178/27.12.02 art.1354]
   
Articolul 37. Protecţia socială
   (1) În cazul morţii colaboratorului vamal în exerciţiul funcţiunii, familia sa şi persoanele întreţinute de el primesc un ajutor unic echivalent cu mijloacele băneşti de întreţinere pe 10 ani ale decedatului în dependenţă de ultima lui funcţie în organul vamal. Minorilor întreţinuţi de cel decedat li se acordă un ajutor lunar suplimentar echivalent cu suma medie a salariului lunar al acestuia, în dependenţă de ultima lui funcţie în organul vamal, pînă cînd minorul nu împlineşte 18 ani sau pînă cînd nu-şi poate asigura de sine stătător un venit.
    (2) În cazul în care colaboratorului vamal i se cauzează leziuni corporale în exerciţiul funcţiunii care îl fac incapabil de a-şi exercita atribuţiile de serviciu, acestuia se acordă un ajutor unic echivalent cu mijloacele băneşti de întreţinere pe 5 ani, în dependenţă de ultima lui funcţie în organul vamal, şi i se mai acordă timp de 10 ani diferenţa dintre salariul mediu lunar din ultima lui funcţie în organul vamal şi cuantumul pensiei.
    (3) În cazul în care colaboratorului vamal i se cauzează alte leziuni corporale, i se acordă un ajutor unic echivalent cu 5 salarii medii lunare.
    (4) Prejudiciul cauzat bunurilor colaboratorului vamal sau ale rudelor lui apropiate în legătură cu exercitarea atribuţiilor sale de serviciu se repară integral.
    (5) Acordarea de ajutor şi reparaţia prejudiciilor consemnate la alin.(4) se efectuează de la bugetul de stat, cu drept de regres împotriva persoanelor culpabile.
    (6) Ajutorul se acordă la decizia directorului general în temeiul hotărîrii instanţei de judecată sau deciziei organelor de urmărire penală, ori a procurorului în cazul scoaterii persoanei de sub urmărire penală, încetării urmăririi penale sau clasării procedurii penale pe temei de nereabilitare.
    [Art.37 al.(6) modificat prin LP206 din 29.05.03, MO149/18.07.03 art.598]
    (7) Refuzul sau eschivarea organelor de urmărire penală de a intenta proces penal pot fi atacate de organele vamale în persoana procurorului în baza investigaţiilor de serviciu sau a unor noi probe.
    (8) Repararea prejudiciului cauzat bunurilor colaboratorului vamal se efectuează conform hotărîrii instanţei de judecată.
    (9) Mijloacele băneşti anuale de întreţinere a colaboratorului vamal, în funcţie de care se calculează ajutorul unic, includ toate drepturile lui băneşti din anul morţii sau al cauzării leziunilor corporale.
    [Art.37 al.(10) exclus prin LP646 din 16.11.01, MO161/31.12.01 art. 1299]
     Articolul 38
. Asigurarea obligatorie
    (1) Colaboratorii vamali trebuie să fie asiguraţi obligatoriu de la bugetul de stat şi din alte surse prevăzute în acest scop.
    (2) Suma asigurată se plăteşte:
    a) în cuantum de 12,5 salarii medii lunare calculate pentru ultimul an în cazul morţii asiguratului în exerciţiul funcţiunii sau în decursul unui an de după eliberare din organul vamal din cauza leziunilor corporale, contuziilor, bolilor contractate în exerciţiul funcţiunii, moştenitorilor lui (în baza actului de dobîndire a dreptului de moştenire);
    b) în cuantum de 7,5 salarii medii lunare - invalidului de gradul I,
    în cuantum de 5 salarii medii lunare - invalidului de gradul II,
    în cuantum de 2,5 salarii medii lunare - invalidului de gradul III
    în cazul stabilirii gradului de invaliditate contractată în exerciţiul funcţiunii sau în decursul unui an de la eliberare din organul vamal a persoanei asigurate;
    c) în cuantum egal cu mijloacele băneşti de întreţinere anuală - în cazul lezării corporale grave în exerciţiul funcţiunii şi în cuantum egal cu mijloacele băneşti de întreţinere semestrială - în cazul lezării corporale mai puţin grave în exerciţiul funcţiunii a persoanei asigurate.
    (3) Mijloacele băneşti de întreţinere anuală a colaboratorului vamal se calculează conform ultimei lui funcţii din organul vamal şi include toate drepturile lui băneşti care i se cuveneau în anul producerii cazului asigurat.
    (4) Alte condiţii de asigurare obligatorie a colaboratorului vamal se stabilesc în contractul încheiat între Serviciul Vamal şi organizaţia de asigurare.
     [Art.39 exclus prin LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    Articolul 40. Compensaţiile în cazul morţii, al dăunării
                         sănătăţii, distrugerii sau deteriorării bunurilor
                         colaboratorului vamal
    Modul de acordare a compensaţiei materiale şi cuantumul ei în cazul morţii colaboratorului vamal, al dăunării sănătăţii, al distrugerii sau deteriorării bunurilor lui care s-au produs ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de serviciu se stabilesc în conformitate cu art.37 al prezentei legi şi cu alte acte normative.
   
[Art.41 exclus prin LP90-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.584]
    Articolul 42. Garanţiile şi compensaţiile
    (1) Colaboratorului vamal şi membrilor lui de familie cu care locuieşte împreună li se acordă garanţii şi compensaţii, stabilite de legislaţie.
    (2) Colaboratorului vamal căruia i s-au pricinuit leziuni corporale, contuzii sau care s-a îmbolnăvit în exerciţiul funcţiunii ori ca urmare a exerciţiului şi care are nevoie de tratament în instituţie sanatorială şi curativă i se eliberează gratuit şi în mod prioritar de către Serviciul Vamal bilet de tratament.
Capitolul VI
ÎNCETAREA SERVICIULUI ÎN ORGANUL VAMAL
    Articolul 43. Temeiurile încetării serviciului
    (1) Serviciul în organul vamal încetează în caz de eliberare din serviciu sau de moarte.
    (2) Eliberarea din serviciu poate avea loc:
    a) la cerere;
    [Art.43 al.(2), lit.b)-c) excluse prin LP453 din 14.11.03, MO244/12.12.03 art.978;  lit.d)-n) devin b)-l)]
    b) la expirarea termenului de serviciu indicat în contract;
    c) în caz de transfer în o altă autoritate publică;
    d) în cazul alegerii într-o funcţie electivă în o autoritate publică;
    e) în cazul lichidării organului vamal sau reducerii statelor de funcţii;
    f) în caz de imposibilitate de îndeplinire a atribuţiilor constatată prin examen medical de specialitate;
    g) din cauza necorespunderii funcţiei deţinute constatate de comisia de atestare, în cazul lipsei de post inferior vacant sau al respingerii funcţiei propuse;
    h) pentru o încălcare gravă specificată la art. 46 sau încălcare sistematică a disciplinei de serviciu;
    [Art.43 al.(2), lit.h) în redacţia LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    h1) în cazul stabilirii, prin act de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    [Art.43 al.(2), lit.h1) în redacția LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    [Art.43 al.(2), lit.h1) introdusă prin LP181 din 19.12.11, MO1-6/06.01.12 art.4; în vigoare 01.03.12]
   
h2) în caz de incompatibilitate, stabilită prin actul de constatare rămas definitiv;
    [Art.43 al.(2), lit.h2) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    h3) în cazul nedepunerii declarației de avere și interese personale sau refuzului de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr.  132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    [Art.43 al.(2), lit.h3) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    h4) în cazul dispunerii de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate;
    [Art.43 al.(2), lit.h4) introduăs prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    i) pentru comitere a unei infracţiuni şi pentru condamnare în bază de sentinţă judecătorească definitivă;
    j) în cazul limitării, prin hotărîre judecătorească definitivă, a dreptului de a îndeplini atribuţiile sau în cazul existenţei de antecedente penale;
   
j1) în cazul încălcării obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
    [Art.43 al.(2), lit.j1) modificată prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
    [Art.43 al.(2), lit.j1) introdusă prin LP102 din 21.07.16, MO256-267/12.08.16 art.547; în vigoare 12.11.16]
    k) în cazul retragerii cetăţeniei Republicii Moldova;
   
[Art.43 al.(2), lit.k) modificată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    [Art.43 al.(2), lit.k) modificată prin LP229 din 25.11.11, MO7-12/13.01.12 art.24]
   
k1) în cazul în care colaboratorul vamal se află în una din situaţiile prevăzute  la art. 6;
    [Art.43 al.(2), lit.(k1) introdusă prin LP275 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.801]
    l) în alte cazuri, prevăzute de legislaţie.
    (3) Eliberarea din serviciu în temeiul alin.(2) lit.e)-l) se efectuează de către directorul general. Nu se admite eliberarea din serviciu în timpul aflării colaboratorului vamal în concediu anual sau medical, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (2) lit. b), g) şi k1).
    [Art.43 al.(3) modificat prin LP275 din 15.11.13, MO291-296/13.12.13 art.801]
    [Art.43 al.(3) modificat prin LP453 din 14.11.03, MO244/12.12.03 art.978]
    [Art.43 al.(4) exclus prin LP453 din 14.11.03, MO244/12.12.03 art.978; al.(5) devine al.(4)]
   
(4) Colaboratorii vamali au dreptul la port-uniformă după pensionare.
    [Art.44 exclus prin LP358 din 31.07.03 MO173/12.08.03 art.742; în vigoare 01.01.04]
    [Art.44 modificat prin LP453 din 14.11.03, MO244/12.12.03 art.978]
    [Art.44 modificat prin LP453 din 14.11.03, MO244/12.12.03 art.978]
    [Art.441 exclus prin LP273-XV din 16.07.04, MO168-170/10.09.04 art.771]
    [Art.441 modificat prin LP453 din 14.11.03, MO244/12.12.03 art.978]
    Articolul 45. Indemnizaţiile în caz de eliberare din serviciu
    (1) În cazul eliberării din serviciu în legătură cu ieşirea la pensie şi în temeiul art. 43 alin. (2) lit. c), d) şi f), colaboratorul vamal primeşte o indemnizaţie unică conform prevederilor art. 42 alin. (3) din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    [Art.45 al.(1) în redacţia LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 04.04.11]
    [Art.45 al.(1) modificat prin LP453 din 14.11.03, MO244/12.12.03 art.978]
   
(11) În cazul eliberării din serviciu în temeiul art. 43 alin. (2) lit.e), colaboratorul vamal primeşte indemnizaţiile prevăzute la art. 42 alin. (6) din Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    [Art.45 al.(11) introdus prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 04.04.11]
    (2) Indemnizaţia unică a colaboratorului vamal decorat cu distincţie de stat a Republicii Moldova în perioada serviciului în organele vamale se majorează cu 2 salarii medii lunare.
    Articolul 46. Încălcarea gravă a disciplinei de serviciu
    Drept încălcare gravă a disciplinei de serviciu în organul vamal sînt recunoscute următoarele acţiuni ale colaboratorului vamal:
    a) acţiunile care contribuie la trecerea bunurilor peste frontiera vamală cu încălcarea legislaţiei vamale dacă aceste acţiuni nu atrag răspundere penală;
    b) reţinerea, primirea la păstrare şi eliberarea de bunuri, precum şi de mijloace băneşti fără perfectarea de documente în modul stabilit;
    c) încălcarea modului stabilit de transmitere, utilizare şi păstrare a ştampilei personale, a sigiliilor vamale, a ştampilelor şi a documentelor de gestiune strictă avînd ca urmare pierderea sau utilizarea lor de către persoane neautorizate;
    d) nerespectarea modului stabilit de perfectare a documentelor aferente operaţiunilor vamale;
     e) divulgarea informaţiei oficiale cu accesibilitate limitată utilizate în activitatea de serviciu, pierderea documentelor, copiilor autentificate ce conţin asemenea informaţie;
    [Art.46 lit.e) în redacţia LP66 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.299]
     f) acordarea de servicii prin uzul funcţiei în schimbul unei remuneraţii, unui serviciu sau altor beneficii;
     g) efectuarea de operaţiuni vamale în afara orelor de program, în alt loc decît cel stabilit, fără autorizarea şefului organului vamal în cazul cînd autorizarea era obligatorie şi nu a fost acordată;
     h) stabilirea incorectă a valorii în vamă a mărfurilor prin care s-a prejudiciat grav statul;
     i) folosirea în scopuri personale a banilor încasaţi ca taxe vamale, dacă această acţiune nu atrage răspundere penală;
    j) ofensa adusă cetăţeanului şi lezarea drepturilor lui în timpul efectuării operaţiunilor vamale, constatate prin investigaţii de serviciu, cercetare sau în hotărîre judecătorească definitivă;
     k) alte acţiuni stabilite de legislaţie drept încălcări.
Capitolul VII
RESTABILIREA ÎN SERVICIU ÎN
ORGANUL VAMAL
    Articolul 47. Contestarea hotărîrii privind eliberarea
                         sau transferul
    Hotărîrea privind eliberarea din serviciu în organul vamal sau transferul în o altă funcţie poate fi atacată în instanţă de judecată.
    Articolul 48. Restabilirea în serviciu
    (1) Colaboratorul vamal recunoscut ca fiind eliberat sau transferat nelegitim din funcţie este restabilit în acea funcţie.
    (2) Hotărîrea instanţei de judecată privind restabilirea în serviciu este executorie la data rămînerii definitive.
    (3) Perioada cuprinsă între data eliberării şi data restabilirii în serviciu se include în vechimea în muncă pentru conferirea de grad special ulterior şi se ia în calculul suplimentului pentru vechime în muncă.
    (4) Colaboratorului vamal restabilit în serviciu i se achită drepturile băneşti, stabilite de legislaţie, pentru perioada cuprinsă între data eliberării şi data restabilirii în serviciu.
    Articolul 49. Răspunderi
    Încălcarea legislaţiei privind serviciul în organele vamale, nerespectarea garanţiilor apărării juridice şi sociale a colaboratorilor vamali atrag răspundere în conformitate cu legislaţia.
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 50
    Guvernul:
    va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    va asigura aducerea în concordanţă cu prezenta lege a actelor normative ale ministerelor şi departamentelor.

    VICEPREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                        Vadim MIŞIN

    Chişinău, 20 iulie 2000.
    Nr. 1150-XIV.