LPN1234/2000
ID intern unic:  311559
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1234
din  22.09.2000
cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova
Publicat : 02.11.2000 în Monitorul Oficial Nr. 139-140     art Nr : 996
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articolul 1. Alegerea Preşedintelui Republicii Moldova
    (1) Preşedintele Republicii Moldova este ales de Parlament prin vot secret.
    (2) Parlamentul de aceeaşi legislatură alege Preşedintele Republicii Moldova o singură dată, cu excepţia cazului de demisie, de demitere, de imposibilitate definitivă a exercitării atribuţiilor sau de deces.
    [Art.1 al.(2) inrodus prin LP201-XV din 17.06.04, MO105-107/02.07.04 art.557]
    Articolul 2. Organizarea alegerilor pentru funcţia de
                        Preşedinte al Republicii Moldova
    (1) Organizarea alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova presupune: stabilirea datei alegerilor, crearea unei comisii speciale de desfăşurare a alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, desfăşurarea turului întîi al alegerilor ordinare în şedinţă publică specială a Parlamentului.
    (2) Alegerile pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova se organizează cu cel mult 45 de zile înainte de ziua expirării mandatului Preşedintelui în exerciţiu.
    (3) În cazul în care vacanţa funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova a intervenit în urma demisiei, demiterii, imposibilităţii definitive de exercitare a atribuţiilor sau decesului, alegerile pentru un nou Preşedinte al Republicii Moldova se vor organiza în termen de 2 luni de la data cînd a intervenit vacanţa funcţiei.
    (4) Data alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova se stabileşte prin hotărîre a Parlamentului.
    [Art.2 în redacţia LP49-XVIII din 30.10.09, MO159/03.11.09 art.472]
    Articolul 3. Condiţiile pentru candidaţii la funcţia de
                        Preşedinte al Republicii Moldova
    În funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova poate fi aleasă persoana cu drept de vot, care deţine cetăţenia Republicii Moldova,are 40 de ani împliniţi, a locuit sau locuieşte permanent pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puţin de 10 ani, posedă limba de stat şi întruneşte condiţiile prezentei legi.
    [Art.3 modificat prin LP127-XVIII din 23.12.09, MO197-200/31.12.09 art.664]
    [Art.3 modificat prin LP273-XVI din 07.12.07, MO84-85/13.05.08 art.288]
    Articolul 4. Crearea unei comisii speciale, atribuţiile ei
    (1) Parlamentul, la propunerea fracţiunilor parlamentare, instituie o comisie specială de desfăşurare a alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova (denumită în continuare comisie specială), care:
    [Art.4 al.(1) modificat prin LP49-XVIII din 30.10.09, MO159/03.11.09 art.472]
    a) recepţionează propunerile de desemnare a candidaţilor la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova;
    b) verifică corespunderea candidaţilor la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova condiţiilor stabilite la art.3;
    c) distribuie deputaţilor în Parlament lista candidaţilor la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova şi copiile de pe actele prezentate pentru fiecare candidat;
    d) stabileşte şi modifică modelul şi textul buletinului de vot;
    e) organizează şi asigură pregătirea şi desfăşurarea votării pentru candidaţii la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova;
    f) totalizează rezultatele votării, declară nevalabile buletinele care:
    - nu sînt semnate şi ştampilate;
    - nu ilustrează intenţia votantului;
    - au toate candidaturile şterse;
    - au adăugate alte nume;
    g) rezolvă conflictele şi litigiile apărute în timpul votării;
    h) prezintă Parlamentului spre aprobare rezultatele votării;
    i) exercită alte atribuţii, în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale legislaţiei în vigoare şi ale regulamentului său de activitate.
    (2) Membrii comisiei speciale aleg preşedintele şi secretarul, determină competenţa şi aprobă regulamentul de activitate al comisiei.
    (3) Şedinţele comisiei speciale sînt deliberative în prezenţa majorităţii membrilor, iar hotărîrile se adoptă cu votul majorităţii membrilor. Hotărîrile şi procesele-verbale sînt semnate de preşedintele şi secretarul comisiei şi ştampilate cu sigiliul Parlamentului Republicii Moldova.
    Articolul 5. Propunerea candidaturilor pentru funcţia de
                        Preşedinte al Republicii Moldova
    (1) Candidatura pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova poate fi propusă, începînd cu ziua fixării datei alegerilor, de către:
    a) persoana care îşi înaintează propria candidatură susţinută de cel puţin 15 deputaţi;
    b) un grup de cel puţin 15 deputaţi.
    (2) Propunerea candidaturii pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, semnată de toţi deputaţii care o susţin, va fi prezentată comisiei speciale cel tîrziu cu 3 zile înainte de ziua alegerilor şi va fi însoţită de:
    [Art.5 al.(2) modificat prin LP49-XVIII din 30.10.09, MO159/03.11.09 art.472]
    a) consimţămîntul scris al candidatului şi certificatul lui de sănătate, eliberat de instituţia medicală abilitată;
    b) declaraţia despre toate veniturile candidatului din anul precedent şi din anul alegerilor;
    c) datele biografice ale candidatului (curriculum vitae).
    (3) Deputaţii care au semnat propunerea candidaturii pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova nu sînt în drept să mai semneze şi o alta, sub sancţiunea nulităţii oricărei semnături ulterioare.
    (4) Nu se admite retragerea semnăturii din propunerea candidaturii pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.
    (5) Candidatul la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova poate să-şi retragă candidatura în orice moment pînă la declararea începutului votării.
    (6) În cazul în care comisia specială nu a înregistrat în termenele stabilite nici un candidat la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, se consideră că alegerile nu pot avea loc, iar hotărîrea Parlamentului cu privire la data alegerilor respective se abrogă. La propunerea fracţiunilor parlamentare, Parlamentul va stabili, în cel mult 30 de zile, o nouă dată a alegerilor ordinare a Preşedintelui Republicii Moldova.
    [Art.5 al.(6) introdus prin LP232 din 01.12.11, MO216-221/09.12.11 art.607]
    Articolul 6. Alegerile ordinare pentru funcţia de
                        Preşedinte al Republicii Moldova
    (1) Alegerile ordinare pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova se desfăşoară în şedinţă publică specială a Parlamentului la data stabilită în condiţiile art.2.
    (2) Şedinţa publică specială a Parlamentului pentru alegerea Preşedintelui Republicii Moldova, precum şi alegerile prezidenţiale propriu-zise se consideră valide dacă la ele au participat cel puţin trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi (61 de deputaţi).
    [Art.6 al.(2) în redacţia LP232 din 01.12.11, MO216-221/09.12.11 art.607]
    (3) În sensul prezentei legi, prin alegeri prezidenţiale propriu-zise se înţelege înregistrarea prezenţei deputaţilor la şedinţa publică specială, primirea buletinului de vot, votarea în modul stabilit de comisia specială.
    [Art.6 al.(3) introdus prin LP232 din 01.12.11, MO216-221/09.12.11 art.607]
    (4) Dacă la alegerea Preşedintelui Republicii Moldova au participat mai puţin de trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi, se consideră că alegerile nu au avut loc, iar Parlamentul va stabili, în cel mult 30 de zile, o nouă dată a alegerilor.
    [Art.6 al.(4) introdus prin LP232 din 01.12.11, MO216-221/09.12.11 art.607]
    [Art.6 în redacţia LP49-XVIII din 30.10.09, MO159/03.11.09 art.472]
    Articolul 7. Prezentarea candidaţilor la funcţia de
                       Preşedinte al Republicii Moldova
    (1) Preşedintele comisiei speciale sau unul din membrii ei prezintă Parlamentului candidaţii la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova.
    (2) Fiecărui candidat i se acordă dreptul de a se adresa Parlamentului cu o scurtă alocuţiune şi de a răspunde la întrebările deputaţilor.
    (3) Reprezentantul grupului de deputaţi care a desemnat candidatul la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova are dreptul de a lua cuvîntul în susţinerea candidatului.
    Articolul 8. Votarea
    (1) Votarea pentru candidaţii la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova se efectuează în mod secret.
    (2) Numele candidaţilor se includ în buletinul de vot în ordinea desemnării lor.
    (3) Fiecărui deputat i se înmînează un buletin de vot.
    (4) Deputaţii votează ştergînd cu o linie din buletinul de vot numele candidaţilor contra cărora votează.
    (5) Imediat după terminarea votării, comisia specială întocmeşte un proces-verbal care va conţine:
    a) numărul total de deputaţi care au primit buletine de vot;
    b) numărul total de buletine introduse în urnă;
    c) numărul total de voturi acumulate de fiecare candidat;
    d) numărul total de buletine declarate nevalabile;
    e) alte date necesare.
    Articolul 9. Prevederi speciale privind alegerile ordinare
    (1) La alegerile ordinare pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova pot participa unul sau mai mulţi candidaţi.
    (2) Este ales candidatul care a obţinut votul a trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi.
    (3) Dacă la turul întîi de scrutin au participat mai mult de doi candidaţi şi în urma votării nici unul dintre ei nu a acumulat votul a trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi, se organizează, în termen de cel mult 10 zile, un al doilea tur de scrutin între primii doi candidaţi stabiliţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute în turul întîi.
    (4) Dacă la turul întîi au participat unul sau doi candidaţi şi nici unul nu a acumulat votul a trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi, se organizează alegeri repetate.
    (5) Dacă în turul al doilea nici un candidat nu a acumulat votul a trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi, se organizează alegeri repetate.
    (6) În cazul parităţii de voturi după turul întîi de scrutin, comisia specială stabileşte prin tragere la sorţi candidaţii care vor participa la turul al doilea.
    (7) În cazul apariţiei unor circumstanţe obiective, cum sînt decesul, boala, imposibilitatea obiectivă de a participa la şedinţa publică specială a oricăruia dintre candidaţi sau dintre deputaţi, dacă desfăşurarea alegerilor devine imposibilă în absenţa acestora, Parlamentul, la propunerea comisiei speciale, poate amîna şedinţa publică specială, stabilind o nouă dată pentru desfăşurarea acesteia.
    [Art.9 al.(7) modificat prin LP154 din 28.06.13, MO152-158/19.07.13 art.479]
    [Art.9 al.(7) se declară neconstituţională sintagma "precum şi în cazul altor impedimente ce fac imposibilă desfăşurarea alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova" prin HCC7 din 24.05.12, MO113-118/08.06.12 art.13; în vigoare 24.05.12]
    (8) Dacă nici în cadrul noii şedinţe publice speciale a Parlamentului alegerile nu au loc, se organizează alegeri repetate.
    [Art.9 în redacţia LP49-XVIII din 30.10.09, MO159/03.11.09 art.472]
    Articolul 10. Alegerile repetate
    (1) Alegerile repetate au loc în cel mult 30 de zile de la ultimele alegeri ordinare în care nu a fost ales Preşedintele Republicii Moldova, în condiţiile prezentei legi.
    (2) Dacă şi după alegerile repetate Preşedintele Republicii Moldova nu este ales, Preşedintele în exerciţiu dizolvă Parlamentul şi stabileşte data pentru desfăşurarea alegerilor în noul Parlament.
    (3) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată. Următoarea dizolvare a Parlamentului va avea loc într-un termen rezonabil, după expirarea unui an de la data ultimei dizolvări.
    [Art.10 al.(3) modificat prin LP131 din 01.07.10, MO126-128/23.07.10 art.412]
    [Art.10 în redacţia LP49-XVIII din 30.10.09, MO159/03.11.09 art.472]
    Articolul 11. Rezultatele alegerilor
    (1) Comisia specială totalizează rezultatele votării şi prezintă informaţia respectivă Parlamentului.
    (2) În baza informaţiei prezentate de comisia specială, Parlamentul adoptă o hotărîre prin care confirmă că Preşedintele Republicii Moldova este ales.
    (3) Hotărîrea Parlamentului şi actele comisiei speciale se prezintă de îndată Curţii Constituţionale.
    Articolul 12.Validarea rezultatelor alegerilor pentru funcţia
                        de Preşedinte al Republicii Moldova
    Curtea Constituţională, în termen de 3 zile de la primirea hotărîrii Parlamentului privind alegerea Preşedintelui Republicii Moldova, examinează în şedinţă publică constituţionalitatea alegerii Preşedintelui Republicii Moldova şi emite o hotărîre cu privire la validarea rezultatelor alegerilor, care se publică imediat.
    Articolul 13. Alegerile noi
    În cazul în care Curtea Constituţională nu validează rezultatele alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, se organizează, în termen de 3 zile de la pronunţarea hotărîrii respective, alegeri noi, conform procedurii stabilite de prezenta lege.
    Articolul 14. Depunerea jurămîntului
    Candidatul a cărui alegere a fost validată de Curtea Constituţională depune în faţa Parlamentului şi a Curţii Constituţionale, în termenul prevăzut la art.79 alin.(2) din Constituţie, următorul jurămînt:
    "Jur să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea propăşirii Republicii Moldova, să respect Constituţia şi legile ţării, să apăr democraţia, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, suveranitatea, independenţa, unitatea şi integritatea teritorială a Moldovei."

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                             Dumitru DIACOV

    Chişinău, 22 septembrie 2000.

    Nr. 1234-XIV.