LPM1456/1993
ID intern unic:  311594
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1456
din  25.05.1993
cu privire la activitatea farmaceutică
Publicat : 01.07.1993 în Monitorul Oficial Nr. 28-29     art Nr : 210
    MODIFICAT
    LP36-XV din 19.07.04, MO119-122/23.07.04, art.621; în vigoare 01.01.05
    LP333-XV din 24.07.03, MO200/19.09.03, art.773
    LP332-XV din 24.07.03, MO170/08.08.03, art. 711  
    LP104-XV din 13.03.03, MO87/23.05.03, art.400
    LP251-XIV din 24.12.98, MO10/04.02.99
    LP1460-XIII din 28.01.98, MO28/02.04.98

    Note:
    În  cuprinsul legii, textul  "unităţi farmaceutice"  se înlocuieşte cu textul "întreprinderi şi instituţii farmaceutice",  prin LP104 din 13.03.03, MO87/23.05.03 art.400.
    În cuprinsul legii, cuvintele "articole medicale" se înlocuiesc  cu cuvintele "produse parafarmaceutice" prin Legea nr.1460-XIII din 28.01.98.

    Parlamentul Republicii Moldova adoptă lege.
C a p i t o l u l  I
NOŢIUNI FUNDAMENTALE
    Articolul 1. Noţiuni generale
    În sensul  prezentei  legi, se definesc următoarele noţiuni generale:
    activitate farmaceutică -  domeniu ştiinţifico-practic al ocrotirii sănătăţii, care include elaborarea medicamentelor, standardizarea, înregistrarea, producerea, prepararea, controlul calităţii, păstrarea, informarea, livrarea şi eliberarea acestora populaţiei, precum şi conducerea întreprinderilor farmaceutice şi a subdiviziunilor acestora, activităţi exercitate numai în cadrul întreprinderii farmaceutice, cu excepţia cercetărilor în vederea elaborării şi testării medicamentelor, efectuate  în conformitate cu legislaţia în vigoare;  
    autorizare - proces de expertiză, de omologare şi de înregistrare a medicamentelor, a altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice;  
    expertiză - proces de cercetare complexă a medicamentului şi a documentaţiei aferente lui, efectuat de un grup de specialişti (farmacişti, farmacologi, clinicieni etc.), în urma căruia se stabileşte corespunderea (sau necorespunderea) medicamentului documentaţiei, autenticitatea acesteia şi a datelor incluse în ea;
    omologare - proces de  recunoaştere oficială ce include acţiunea de întocmire a raportului şi de confirmare oficială, prin metode de decizie comisională,  a rezultatelor expertizei medicamentului, în urma cărui fapt se admite (sau se respinge) înregistrarea acestuia;  
    înregistrare -  proces  de elaborare şi emitere a ordinului Ministerului Sănătăţii, de întocmire şi eliberare a Certificatului de înregistrare a medicamentului şi de înscriere a acestuia în Nomenclatorul de stat al medicamentelor, în urma cărui fapt se permite punerea pe piaţă a medicamentului şi folosirea acestuia  în practica medicală;  
    medicament neautorizat - medicament care nu a fost supus expertizei, omologării şi înregistrării din cauza că nu a fost prezentat pentru acest scop, autorizarea lui a fost respinsă în modul stabilit sau a expirat termenul valabilităţii autorizării.
    [Art.1 modificat prin L104/13.04.03, MO87/23.05.03 art.400]
     [Art.1 al.1) introdus prin Legea nr.1460-XIII din 28.01.98 ]
    Articolul 2. Legislaţia cu privire la activitatea farmaceutică
    Activitatea farmaceutică  este  reglementată de prezenta lege şi de alte acte legislative care vizează activitatea farmaceutică.
    Articolul 3. Întreprinderile şi instituţiile farmaceutice şi
                        tipurile de proprietate asupra lor
    (1) La întreprinderi şi instituţii farmaceutice se raportă întreprinderile farmaceutice industriale, întreprinderile (laboratoarele) de microproducţie farmaceutică, laboratoarele de control al calităţii medicamentelor, depozitele farmaceutice, farmaciile,  instituţiile  de cercetări farmaceutice, instituţiile farmaceutice ştiinţifico-practice.
    [Alin.1 art.3 în redacţia Legii nr.1460-XIII din 28.01.98 ]
    (2) Întreprinderile şi instituţiile farmaceutice pot fi de stat, private sau cu o formă mixtă de proprietate. Schimbarea formei de proprietate a întreprinderilor farmaceutice se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare. Statul garantează, în conformitate cu legislaţia în  vigoare,  condiţii egale de funcţionare a întreprinderilor farmaceutice,  indiferent de forma de proprietate a acestora.
    [Art.3 al.(2) modificat prin L104/13.04.03, MO87/23.05.03 art.400]
    (3) Întreprinderile şi instituţiile farmaceutice  pot înfiinţa filiale în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Alin.3 art.3 introdus prin Legea nr.1460-XIII din 28.01.98]
    Articolul 4. Remedii medicamentoase
    Remedii medicamentoase sunt substanţe de diversă origine şi amesticurile  lor autorizate în modul stabilit spre producere, import şi folosire pentru profilaxia, diagnosticarea şi tratamentul bolilor omului şi animalelor.
    Articolul 5. Preparate medicamentoase
    Preparate medicamentoase  sunt remedii medicamentoase gata pentru a fi  folosite, ce se deosebesc  între ele după  formă:  lichide, cu consistenţa  moale, cu consistenţa solidă, gazoase (în ambalaj  special) ş.a.
    Articolul 51. Produse farmaceutice şi parafarmaceutice
    (1) Produse farmaceutice sînt preparatele medicamentoase, remediile medicamentoase, plantele medicinale, fitopreparatele, preparatele utilizate în stomatologie, preparatele radiofarmaceutice, cosmeticele cu acţiune curativă, serurile, vaccinurile, preparatele din sînge, preparatele homeopatice şi alte produse medicamentoase, denumite în continuare medicamente, a căror comercializare prin întreprinderi şi instituţii farmaceutice este autorizată de Ministerul Sănătăţii.
    (2) Produse parafarmaceutice sînt materialele de pansament, obiectele de îngrijire a bolnavilor, apele minerale curative şi curative de consum şi  alte produse de uz medical a căror comercializare  prin întreprinderi şi instituţii farmaceutice este autorizată de Ministerul Sănătăţii.
    [ Art.51 introdus prin Legea nr.1460-XIII din 28.01.98 ]
    Articolul 6. Cerinţele faţă de calitatea medicamentelor
    Calitatea medicamentelor o constituie proprietăţile lor ce corespund  farmacopeelor şi cerinţelor altor documente analitico-normative.
    [Art.6 modificat prin L104/13.04.03, MO87/23.05.03 art.400]
     [ Art.6 modificat prin Legea nr.1460-XIII din 28.01.98 ]
    Articolul 7. Documentaţia analitico-normativă
    (1) Farmocopeea este o culegere de standarde de stat şi  norme  în vigoare, ce stabileşte cerinţe obligatorii  faţă de calitatea medicamentelor.
    (2) Documentaţia analitico-normativă include Farmacopeea de Stat, Farmacopeea Europeană, alte farmacopei recunoscute de Ministerul Sănătăţii, Monografiile Farmacopeice (M.F.) şi Specificaţiile de normare a calităţii (S.N.C.), aprobate de Ministerul Sănătăţii,  ale întreprinderilor farmaceutice.
    [Art.7 modificat prin L104/13.04.03, MO87/23.05.03 art.400] 
    [Art.7 modificat prin Legea nr.1460-XIII din 28.01.98  ]

     Articolul 8.
Nomenclatorul de stat de medicamente
    Nomenclatorul de stat de medicamente (în cele ce urmează  - Nomenclatorul de stat) constituie lista medicamentelor autorizate în modul stabilit spre producere, import şi utilizare în practica medicală şi medicina veterinară.
    [ Art.8 modificat prin Legea nr.1460-XIII din 28.01.98 ]
    Articolul 9. Cercetări farmacologice şi farmaceutice
    (1) În scopul creării de medicamente se fac cercetări orinetate spre depistarea de substanţe active din punct de vedere biologic, studierea calităţilor lor farmacologice şi a acţiunii secundare, aprecierea inocuităţii, eficacităţii terapeutice, elaborarea formelor medicamentoase, metodelor de  analiză a lor, a criteriilor de standardizare şi a documentaţiei analitico-normativă.
    [Art.9 al.(1) modificat prin L104/13.04.03, MO87/23.05.03 art.400]
    [ Alin.1 art.9 modificat prin Legea nr.1460-XIII din 28.01.98 ]
    (2) Investigaţiile în vederea creării medicamentelor noi se efectuează  în instituţii de cercetări ştiinţifice, ştiinţifice de producţie, ştiinţifico-practice, de învăţămînt, precum şi de către persoane fizice.
    [Alin.2 art.9 în redacţia Legii nr.1460-XIII din 28.01.98]
Capitolul II
AUTORIZAREA UTILIZĂRII, PREPARĂRII  ŞI
PRODUCERII MEDICAMENTELOR  ŞI  ALTOR
 PRODUSE  FARMACEUTICE

    [Cap.II titlul modificat prin L104/13.04.03, MO87/23.05.03 art.400]
    Articolul 10. Autorizaţia de utilizare a medicamentelor
    Medicamentele nu pot fi utilizate în  în practica medicală decît cu autorizaţia Ministerului Sănătăţii.  
    Articolul 11. Modul  de autorizare a medicamentelor,
                         altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice  
    (1) Modul de autorizare a medicamentelor se stabileşte de către Ministerul Sănătăţii. Denumirile medicamentelor, autorizate spre utilizare în practica medicală, inclusiv a celor de import, se  includ în Nomenclatorul de stat.
    (2) La data expirării termenului de valabilitate a Certificatului de înregistrare a medicamentului, acesta se consideră exclus din Nomenclatorul de stat, fapt ce condiţionează interzicerea autorizării importului sau a producerii lui.
    (3)  Expertiza, omologarea şi înregistrarea medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice se efectuează în cadrul unei anumite instituţii abilitate cu aceste funcţii de către Guvern, la propunerea Ministerului Sănătăţii.
    (4) Agenţia Medicamentului întreprinde măsuri în vederea asigurării autorizării medicamentelor, altor produse farmaceutice în termen de pînă la 90 de zile de la data depunerii cererii de autorizare.
    (5)  Se interzice utilizarea în practica medicală a medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice fără autorizarea Ministerului Sănătăţii.  
    (6) Fără autorizarea Ministerului Sănătăţii în practica medicală pot fi folosite numai medicamentele preparate în farmacii conform prescripţiilor magistrale, cu conţinut de ingrediente (substanţe medicamentoase) autorizate.
    (7)  În cazuri deosebite (cataclisme, catastrofe, epidemii, epizootii, intoxicaţii în masă, alte cazuri ce ameninţă sănătatea oamenilor; absenţa analogilor sau a substituenţilor pe piaţa farmaceutică), Ministerul Sănătăţii este  în drept să permită importul, distribuirea şi folosirea în practica medicală a medicamentelor, altor produse farmaceutice, parafarmaceutice şi  materiei prime medicamentoase neautorizate în Republica Moldova, dar autorizate în ţara de origine.
    (8)  Ministerul Sănătăţii este în drept să permită importul medicamentelor şi altor produse farmaceutice neautorizate în cazul în care acestea sînt solicitate pentru a fi folosite ca mostre la etapa de autorizare, pentru cercetări preclinice, studii de bioechivalenţă şi studii clinice, precum şi ca materiale destinate prezentării la expoziţii, congrese, conferinţe, simpozioane etc.
    [Art.11 modificat prin LP63-XVI din 16.03.07, MO51-53/13.04.07 art.243]
    [Art.11 modificat prin L104/13.04.03, MO87/23.05.03 art.400]
    [Alin.2 art.11 modificat prin Legea nr.1460-XIII din 28.01.98 ]
    Articolul 111. Plata pentru autorizare (expertiză,
                           omologare şi înregistrare)
    (1)  Plata  pentru autorizarea (expertiza, omologarea şi înregistrarea) medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice, precum şi pentru modificările efectuate după înregistrare, se stabileşte şi se aprobă de către Guvern. Cuantumul acestei plăţi poate varia în funcţie de tipul produselor, de volumul expertizei şi de complexitatea modificărilor.
    (2)  Plata pentru autorizarea (expertiza, omologarea şi înregistrarea) produselor de import şi pentru modificările efectuate după înregistrare se stabileşte în lei moldoveneşti. Cuantumul acestei plăţi poate fi reexaminat anual, în funcţie de inflaţie şi de cursul valutei naţionale în raport cu valuta convertibilă.
    (3) Medicamentele autohtone, substanţele medicamentoase, adjuvanţii şi alte substanţe de origine locală sau de import, utilizate în producţia autohtonă de medicamente, sînt scutite de plata pentru autorizare şi pentru modificările efectuate după înregistrare.
    [Art.111 modificat prin LP63-XVI din 16.03.07, MO51-53/13.04.07 art.243]
    [Art.111 introdus prin L104/13.04.03, MO87/23.05.03 art.400]
    Articolul 12. Autorizaţia pentru producerea şi prepararea
                          medicamentelor şi produselor parafarmaceutice
    (1) Licenţa pentru producerea şi prepararea medicamentelor, inclusiv a celor homeopatice şi a remediilor medicinei populare, precum şi a produselor parafarmaceutice, o eliberează organul abilitat cu funcţia de eliberare a licenţelor.
    (2) La producerea şi prepararea medicamentelor şi produselor parafarmaceutice pot fi utilizate numai materie primă medicamentoasă şi materiale auxiliare prevăzute de Farmacopee sau de documentaţie analitico-normativă aprobată de Ministerul Sănătăţii.
    [Art.12 modificat prin L104/13.04.03, MO87/23.05.03 art.400]
     [ Alin.2 art.12 modificat prin Legea nr.1460-XIII din 28.01.98 ]
    Articolul 13. Producerea şi prepararea medicamentelor
                         şi produselor parafarmaceutice
    (1) Medicamentele şi produsele  parafarmaceutice se produc şi se prepară la întreprinderile şi instituţiile farmaceutice.
    [ Alin.1 art.13 modificat prin Legea nr.1460-XIII din 28.01.98 ]
    (2)  Producerea, importul şi distribuirea substanţelor narcotice şi  psihotrope şi a precursorilor se efectuează în modul stabilit de legislaţie.
    [Art.13 al.(2) modificat prin L104/13.04.03, MO87/23.05.03 art.400]
     [Alin.2 art.13 în redacţia Legii nr.1460-XIII din 28.01.98 ]
    Articolul 14. Răspunderea pentru producerea şi prepararea
                         medicamentelor şi produselor parafarmaceutice
    Întreprinderile şi instituţiile farmaceutice poartă răspundere în modul stabilit pentru corespunderea medicamentelor şi  produselor parafarmaceutice produse cerinţelor documentaţiei analitico-normative în vigoare aprobate de Ministerul Sănătăţii.
    [Art.14 al.(1) modificat prin L104/13.04.03, MO87/23.05.03 art.400]
    [Art.14 modificat prin Legea nr.1460-XIII din 28.01.98 ]
Capitolul II1
AUTORIZAREA ACTIVITĂŢII FARMACEUTICE
    [Capitolul II1 introdus prin Legea nr.1460-XIII din 28.01.98]
    Articolul 141. Modul de autorizare a activităţii farmaceutice
    Modul de autorizare a activităţii  farmaceutice este stabilit de legislaţie.
    [Art.14/1 modificat prin L104/13.04.03, MO87/23.05.03 art.400]
    [Art.14/2 exclus prin L104/13.04.03, MO87/23.05.03 art.400 art.14/3 devine art.14/2]
    Articolul 142. Exclusivitatea licenţei pentru exercitarea
                           activităţii farmaceutice
    Licenţa pentru exercitarea  activităţii  farmaceutice este unicul document necesar pentru funcţionarea întreprinderii şi instituţiei farmaceutice.
    Articolul  143. Retragerea licenţei pentru exercitarea
                            activităţii  farmaceutice
    Licenţa pentru exercitarea activităţii farmaceutice se retrage de către organul  abilitat cu această  funcţie în cazurile:
    a)  achiziţionării, păstrării şi distribuirii  produselor farmaceutice şi  parafarmaceutice care nu au fost autorizate în modul  stabilit;
    b) producerii produselor farmaceutice şi parafarmaceutice, modificării  formulei de producere sau  a fluxului  tehnologic al produselor farmaceutice şi parafarmaceutice, precum şi modificării documentaţiei tehnice de normare a produselor farmaceutice sau  parafarmaceutice, fără  aprobarea organului abilitat;
    c) practicării  de către titularul de licenţă a activităţii farmaceutice neindicate în licenţă;
    d) desfăşurării  de către titularul de licenţă  a activităţii  farmaceutice în locuri unde o  astfel de activitate nu a fost autorizată de organul abilitat;
    e) conducerii prin cumul a întreprinderii şi instituţiei farmaceutice de către farmacist (laborant-farmacist).
    [Art. 14/3 introdus prin L332/24.07.03, MO170/08.08.03 art.711]  
C a p i t o l u l III
CONTROLUL DE STAT AL CALITĂŢII MEDICAMENTELOR
ŞI PRODUSELOR PARAFARMACEUTICE
    Articolul 15. Asigurarea controlului de stat
    (1) Controlul de stat  al calităţii medicamentelor şi produselor parafarmaceutice îl efectuează Ministerul Sănătăţii.
    (2) Sistemul controlului şi supravegherii de stat a calităţii medicamentelor este organizat de Ministerul Sănătăţii.
    [Alin.2 art.15 introdus prin Legea nr.1460-XIII din 28.01.98 ]
    Articolul 16. Modul de efectuare a controlului de stat
    (1) Controlul de stat al calităţii medicamentelor şi produselor parafarmaceutice produse la întreprinderile şi instituţiile farmaceutice din republică se efectuează  în conformitate cu cerinţele  Farmacopeei şi altei documentaţie analitico-normativeaprobate de Ministerul Sănătăţii.
    (2) Controlul calităţii medicamentelor, materiei prime medicamentoase şi produselor parafarmaceutice importate se efectuează în conformitate cu prevederile farmacopeelor în vigoare sau în corespundere cu cerinţele documentelor analitico-normative aprobate în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii.
    (3) Controlul de stat al calităţii medicamentelor autohtone şi de import este exercitat de către organul abilitat de Ministerul Sănătăţii,  în conformitate cu regulamentele aprobate de ministerul nominalizat.
    [Art.16 modificat prin L104/13.04.03, MO87/23.05.03 art.400] 
    [Alin.2 art.16 modificat prin Legea nr.1460-XIII din 28.01.98 ]
    [ Alin.1 art.16 modificat prin Legea nr.1460-XIII din 28.01.98 ]
    Articolul 17. Controlul calităţii medicamentelor
    la nivelul întreprinderilor farmaceutice
    Controlul calităţii medicamentelor la nivelul întreprinderilor farmaceutice este exercitat de către serviciul controlului farmaceutic intern. Modul de efectuare a acestui control este  reglementat de Ministerul Sănătăţii.
    [Art.17 modificat prin L104/13.04.03, MO87/23.05.03 art.400]
    [ Alin.1 art.17 în redacţia Legii nr.1460-XIII din 28.01.98 ]
    [Alin.2 art.17 completat prin Legea nr.1460-XIII din 28.01.98 ]
C a p i t o l u l  IV
ASISTENŢA CU MEDICAMENTE A POPULAŢIEI
    Articolul 18. Garanţia asistenţei cu medicamente a populaţiei
    (1) Statul garantează asigurarea populaţiei cu medicamente şi produse parafarmaceutice, autorizate de Ministerul Sănătăţii  pentru folosirea în practica medicală, în baza următoarelor principii:
    1) oportunitatea asistenţei cu medicamente, răspunderea  întreprinderilor şi instituţiilor farmaceutice şi  specialiştilor pentru calitatea medicamentelor  şi accesibilitatea lor;
    2) participarea rganizaţiilorprofesionaleobşteşti şi a colectivelor de muncă ale întreprinderilor şi instituţiilor farmaceutice la soluţionarea problemelor asistenţei populaţiei cu medicamente şi produse parafarmaceutice;
    3) colaborarea internaţională în domeniul activităţii farmaceutice.
    (2) Modul de asigurare  gratuită sau în condiţii  avantajoase a populaţiei  cu medicamente şi produse parafarmaceutice se  stabileşte de Guvern.
    (3) Medicamentele şi produsele parafarmaceutice eliberate populaţiei trebuie să corespundă cerinţelor Farmacopeei sau altei documentaţii tehnico-normative aprobate de Ministerul Sănătăţii.
    (4) Ministerul Sănătăţii suspendă sau interzice producerea, importul şi  comercializarea în Republica Moldova a medicamentelor, drogurilor şi produselor parafarmaceutice, ce nu corespund cerinţelor Farmacopeei sau  altei  documentaţii tehnico-normative, aprobate de Ministerul Sănătăţii, precum  şi  în  cazul depăstării şi stabilirii  acţiunii  lor  normative asupra sănătăţii oamenilor.
    Articolul 181. Dreptul cetăţenilor la asistenţă cu medicamente
    Cetăţenii Republicii  Moldova, cetăţenii străini şi  apatrizii  au dreptul:
    - la asistenţă  cu  medicamente de bună calitate, eficiente şi inofensive, în conformitate cu minimul garantat de asigurare medicală;
    - să fie asiguraţi, în regim de urgenţă, cu medicamente de  către orice  întreprindere şi instituţie farmaceutică sau curativ-profilactică, idiferent de tipul de proprietate şi subordonare;
    - să ia cunoştinţă şi să obţină de la  întreprinderile şi instituţiile farmaceutice, instituţiile  curativ-profilactice şi sanitaro-epidemiologice informaţia ce atestă calitatea şi inofensivitatea medicamentelor;
    - să adreseze cerinţe organelor, instituţiilor şi organizaţiilor cu funcţii de expertiză şi să li se pună la dispoziţie concluzia privind calitatea, eficienţa şi inofensivitatea medicamentelor şi nivelul asistenţei cu medicamente.
    [ Art.18/1 introdus prin Legea nr.1460-XIII din 28.01.98 ]
    Articolul 182. Dreptul cetăţenilor de a renunţa la asistenţa
                           cu medicamente şi de a li se compensa
                           prejudiciul cauzat sănătăţii lor
    Cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii  au dreptul:
    - să refuze folosirea medicamentelor în cazul în care nu sînt siguri de calitatea, eficienţa şi inofensivitatea lor;
    - să obţină, în modul stabilit de legislaţia  în vigoare, o compensaţie pentru  prejudiciul cauzat  sănătăţii  lor ca urmare a prescrierii, eliberării şi aplicării medicamentelor de către specialiştii respectivi.
    [ Art.18 /2 introdus prin Legea nr.1460-XIII din 28.01.98 ]
    Articolul 183. Obligaţiile cetăţenilor privind asistenţa
                           cu medicamente
    Cetăţenii Republicii  Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii  sînt obligaţi:
    - să respecte legislaţia cu privire la activitatea farmaceutică;
    - să folosească  medicamentele  prescrise în cazul  depistării  unei maladii ce prezintă pericol pentru alte persoane.
    [Art.18/3 introdus prin Legea nr.1460-XIII din 28.01.98 ]
    Articolul 19. Întreprinderile şi instituţiile farmaceutice
                        de asistenţă cu medicamente a populaţiei
    (1) Asistenţa populaţiei cu medicamente, alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice se efectuează prin  intermediul  farmaciilor şi instituţiilor medicale.
    [Art.19 al. (1) modificat prin L104/13.04.03, MO87/23.05.03 art.400]
     [Alin. 1 art.19 în redacţia Legii nr.1460-XIII din 28.01.98 ]
    (2) Modul de deschidere,  funcţionare şi control al activităţii întreprinderilor şi instituţiilor farmaceutice de asistenţă cu medicamente a  populaţiei  se stabileşte de Ministerul Sănătăţii.
    (3) Ministerul Sănătăţii stabileşte normative referitoare la spaţiul amplasarea şi extinderea întreprinderilor şi instituţiilor farmaceutice.
    [Alin.3 art.19 introdus prin Legea nr.1460-XIII din 28.01.98 ]
    Articolul 20. Preţurile la medicamente şi la produsele
                         parafarmaceutice
    (1) Preţurile la medicamente şi la produsele parafarmaceutice se stabilesc în conformitate cu prevederile prezentei legi şi altor  acte normative.
    (2) La formarea preţurilor pentru medicamente se admite aplicarea unui adaos comercial de pînă la 40% la preţul liber de livrare al producătorului autohton sau la preţul de achiziţie de la producătorul (distribuitorul) de peste hotare, din care:
    pînă la 15% pentru agenţii  economici care importă  medicamente, indiferent de numărul de intermediari;
    pînă la 25% pentru farmacii.
    [Art.20 în redacţia L251/24.12.98, MO10/04.02.99]
    [Art.20 în redacţia L251/24.12.98, MO10/04.02.99]
    [Art.20 în redacţia Legii nr.1460-XIII din 28.01.98]
    Articolul 201. Distribuirea medicamentelor, altor  produse
      farmaceutice şi parafarmaceutice
    (1) Medicamentele, alte produse farmaceutice şi  parafarmaceutice se distribuie  prin reţelele de distribuţie angro şi cu amănuntul.
    (2) Distribuirea angro se efectuează prin intermediul întreprinderilor autohtone de producţie farmaceutică, laboratoarelor de microproducţie şi depozitelor farmaceutice care deţin licenţa respectivă, eliberată în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (3) Distribuirea cu amănuntul se efectuează prin intermediul farmaciilor care deţin licenţa respectivă, eliberată în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    [Art.20/1 modificat prin L104/13.04.03, MO87/23.05.03 art.400]
      [ Art.201 introdus prin Legea nr.1460-XIII din 28.01.98 ]
    Articolul 21. Informaţia cu privire la medicamente şi
                          produse parafarmaceutice  
    Informaţia cu privire la medicamente şi produsele parafarmaceutice o pot  prezenta şi difuza numai persoanele fizice şi juridice, care au dreptul de a practica activitate medicală şi farmaceutică. Modul de informare cu privire la medicamente şi produsele parafarmaceutice  este stabilit de Ministerul Sănătăţii.
    [Art.21 modificat prin Legea nr.1460-XIII din 28.01.98 ]
C a p i t o l u l  V
EXERCITAREA ACTIVITĂŢII FARMACEUTICE
    Articolul 22. Exercitarea activităţii farmaceutice
    (1) Activitatea farmaceutică  se exercită de către specialişti cu studii  farmaceutice superioare sau medii şi calificarea corespunzătoare cerinţelor stabilite de Ministerul Sănătăţii.
    (2) Farmaciile şi depozitele farmaceutice pot fi conduse numai de farmacişti, iar filialele farmaciilor - şi de laboranţi-farmacişti. Ca excepţie, farmaciile amplasate în localităţile rurale pot fi conduse de laboranţi-farmacişti care au calificarea corespunzătoare cerinţelor stabilite de Ministerul Sănătăţii.
    [Art. 22.al.(2) modificat prin L332/24.07.03, MO170/08.08.03 art. 711]
    (3) Cetăţenii străini şi apatrizii care au studii farmaceutice sînt în drept să exercite activitate farmaceutică după susţinerea unui examen complex şi obţinerea licenţei respective eliberate de organul abilitat cu funcţia de eliberare a licenţelor.
    [Art.22 al.(3) modificat prin L104/13.04.03, MO87/23.05.03 art.400]
    (4) Un farmacist (laborant-farmacist) poate să conducă numai o întreprindere şi instituţie farmaceutică.
    [Art.23 modificat prin L104/13.04.03, MO87/23.05.03 art.400]
    [Art. 22.al.(4) modificat prin L332/24.07.03, MO170/08.08.03 art. 711]
   
    [Art.22 în redacţia Legii nr.1460-XIII din 28.01.98 ]
    Articolul 23. Importul, exportul şi reexportul medicamentelor,
                         altor produse farmaceutice şi  parafarmaceutice
                         şi  materiei prime medicamentoase
    (1) Importul medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice şi materiei prime medicamentoase,  se efectuează în baza autorizaţiei de import eliberate de  Ministerul Sănătăţii.
    [Art.23 al.(2) exclus prin LP63-XVI din 16.03.07, MO51-53/13.04.07 art.243]
    (3) Exportul şi reexportul medicamentelor, altor produse farmaceutice şi parafarmaceutice şi  materiei prime medicamentoase, se efectuează în conformitate cu  legislaţia în vigoare.
    [Art.23 al.(2) introdus prin LP36-XV din 19.07.04, MO119-122/23.07.04  art.621, al.(2) devine al.(3); în vigoare 01.01.05]
    [ Art.23 în redacţia Legii nr.1460-XIII din 28.01.98]
    Articolul 24. Investiţii străine
    Statul stimulează investiţiile străine în activitatea farmaceutică prin înfiinţarea de întreprinderi farmaceutice cu capital străin sau  mixt.
    [Art.24 modificat prin L104/13.04.03, MO87/23.05.03 art.400]
    Articolul 25. Răspunderea pentru activitatea farmaceutică ilicită
    (1) Exercitarea activităţii farmaceutice de către persoane  fizice sau juridice în cadrul altor unităţi decît cele licenţiate în modul stabilit de legislaţia în vigoare este interzisă.
    [Art.25 alin.(1) modificat prin LPC333/24.07.03, MO200/19.09.03, art.773]
    [Alin.1 art.25 în redacţia Legii nr.1460-XIII din 28.01.98]
    (2) Persoanele fizice şi juridice poartă răspundere pentru activitatea farmaceutică  ilicită  în conformitate cu legislaţia  în vigoare.
    [Alin.2 art.25 modificat prin Legea nr.1460-XIII din 28.01.98]
    Articolul 26. Controlul de stat al activităţii farmaceutice
    (1) Ccontrolul de stat al activităţii farmaceutice  a  persoanelor fizice şi persoanelor juridice indiferent de tipul de proprietate îl exercită Ministerul Sănătăţii.
    [Alin.1 art.26 modificat prin Legea nr.1460-XIII din 28.01.98]
    (2) Atestarea ecologică a unităţilor economice care se ocupă de colectarea materiei prime medicamentoase, producerea şi prepararea medicamentelor şi produselor parafarmaceutice o efectuează Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului.
    [Art.26 al(2) modificat prin L104/13.04.03, MO87/23.05.03 art.400]
    [ Alin.2 art.26 în redacţia Legii nr.1460-XIII din 28.01.98 ]
C a p i t o l u l  VI
CADRELE FARMACEUTICE
    Articolul 27. Personalul farmaceutic
    (1) Personalul farmaceutic este compus din farmaciştii - specialişti cu studii farmaceutice superioare şi laboranţi-farmacişti  specialişti cu studii farmaceutice medii.
    (2) Specialităţile şi funcţiile personalului  farmaceutic se stabilesc de Ministerul Sănătăţii.
    Articolul 28. Continuitatea studiilor cadrelor farmaceutice
    Continuitatea studiilor cadrelor farmaceutice se realizează prin:
    - pregătirea postuniversitară conform programei aprobate de Ministerul Sănătăţii;
    - perfecţionarea sistematică a cunoştinţelor şi deprinderilor practice ale specialiştilor la cursurile de reciclare;
    - crearea condiţiilor pentru  instruire şi  ridicarea continuă  a nivelului de calificare la locurile de muncă;
    - stimularea activităţii farmaceutice înalt calificare;
    - atestarea periodică a cadrelor farmaceutice înalt calificate;
    - atestarea periodică  a cadrelor farmaceutice în modul stabilit de Ministerul Sănătăţii.
C a p i t a l u l  VII
ACTIVITATEA FARMACEUTICĂ ÎN MEDICINA VETERENARĂ
    Articolul 29. Reglementarea activităţii farmaceutice
                         în medicină veterinară
    (1) Activitatea farmaceutică în medicină veterinară se reglementează de prezenta lege şi de actele normative elaborate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.
    (2) Licenţa pentru  activitatea farmaceutică în medicină  veterenară se elberează de organul abilitat cu funcţia de eliberare a licenţelor.
    [Art.29 al(2) modificat prin L104/13.04.03, MO87/23.05.03 art.400]
    Articolul 30. Înregistrarea medicamentelor de uz veterenar
    (1) Medicamentele de uz vetrinar sunt supuse  înregistrării de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.
    (2) În cazuri excepţionale (expoziţii, cataclisme, catastrofe ş.a.) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei autorizează importul medicamentelor de uz veterinar şi articolelor veterinare, neînregistrate în Republica Moldova.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                             MIRCEA SNERGUR

    Chişinău, 25 mai 1993.
    Nr.1456-XII.