LM1536/1998
ID intern unic:  311612
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1536
din  25.02.1998
cu privire la activitatea hidrometeorologică
Publicat : 02.07.1998 în Monitorul Oficial Nr. 060     art Nr : 409     Promulgat : 28.05.1998
MODIFICAT
LP154-XVI din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611
L1257/19.07.02, MO151/14.11.02 art. 1177  
Parlamentul adoptă prezenta lege.
Prezenta lege   reglementează   activitatea  hidrometeorologică   pe teritoriul  Republicii  Moldova şi are ca scop asigurarea cu  informaţie hidrometeorologică  a  necesităţilor populaţiei, economiei  şi  apărării naţionale, precum şi ale autorităţilor publice.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Art.1. - Obiectivele prezentei legi sînt:
    a) stabilirea    cerinţelor   legislative   faţă   de    activitatea hidrometeorologică;
    b) asigurarea  juridică  a  funcţionării coordonate şi  eficiente  a reţelei hidrometeorologice naţionale;
    c) coordonarea  normelor  legislative naţionale cu normele  juridice internaţionale în domeniul activităţii hidrometeorologice;
    d) crearea condiţiilor   pentru  formarea  relaţiilor  de  piaţă  în domeniul  producţiei,  colectării, prelucrării, analizei,  păstrării  şi utilizării   (acordării,  furnizării)  informaţiei  privind  starea   şi poluarea mediului.
    Art.2. - Activitatea  hidrometeorologică se desfăşoară în mod unitar pe   întreg  teritoriul  ţării  în  baza  prevederilor  Constituţiei,  a prezentei  legi,  a recomandărilor Organizaţiei  Meteorologice  Mondiale (O.M.M.) şi a convenţiilor internaţionale în domeniul hidrometeorologiei la care Republica Moldova este parte.
    Art.3. - Activitatea hidrometeorologică se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii:
    a) supraveghere  globală  cu  caracter complex,  sistemic,  continuu asupra stării şi poluării mediului;
    b) unitate, argumentată  ştiinţific, a tehnologiilor de efectuare  a supravegherilor,   colectării,   prelucrării,  analizei,  păstrării   şi utilizării informaţiei privind starea şi poluarea mediului pe teritoriul ţării;
    c) control şi    supraveghere   metrologică   obligatorie,   conform standardelor  internaţionale,  a  mijloacelor de măsurare  utilizate  la efectuarea observaţiilor hidrometeorologice;
    d) coordonare     şi    integrare    a    activităţii     sistemului hidrometeorologic  naţional  cu activitatea  reţelei  hidrometeorologice mondiale;
    e) accesibilitate,    veridicitate,   eficienţă   în   utilizare   a informaţiei  privind  starea reală şi probabilă a mediului  şi  poluarea acestuia.
    Art.4. - Activitatea  hidrometeorologică  în  Republica  Moldova  se realizează  de  către  serviciul hidrometeorologic de stat,  denumit  în continuare  Serviciu,  de  alte  instituţii  care  dispun  de  autirizaţiile respective.
[Art. 4 modificat prin L1257/19.07.02, MO151/14.11.02 art. 1177]
Art.4. - Activitatea  hidrometeorologică  în  Republica  Moldova  se realizează  de  către  serviciul hidrometeorologic de stat,  denumit  în continuare  Serviciu,  de  alte  instituţii  care  dispun  de  licenţele respective.
   Art.5. - În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
    activitate hidrometeorologică  - ansamblu de acţiuni orientate  spre cunoaşterea    stării   şi   evoluţiei   mediului,   deservirea   sferei social-economice, şi dezvoltarea ei pe termen lung;
    Serviciu - totalitatea  organelor, întreprinderilor,  instituţiilor, centrelor, staţiilor, posturilor, care se află în relaţii organizatorice şi  tehnologice reciproce şi asigură executarea unui complex de  lucrări în  domeniul  meteorologiei,  hidrologiei  şi  în  domeniile  adiacente, inclusiv   climatologia,   agrometeorologia,  monitorizarea  stării   şi poluării  mediului, precum şi prezentarea informaţiei privind starea  şi poluarea mediului şi fenomenele periculoase;
    informaţie specializată  - informaţie cu destinaţie specială privind starea  şi  poluarea  mediului, care  necesită  cheltuieli  suplimentare pentru   obţinerea,  prelucrarea,  analiza,  păstrarea  şi   prezentarea acesteia în conformitate cu solicitările consumatorilor;
    Fondul Naţional   de  Date  Hidrometeorologice  -  toate  datele  cu caracter hidrometeorologic privind starea şi poluarea mediului, obţinute pe  teritoriul  Republicii  Moldova şi în afara lui de  către  subiecţii reţelei hidrometeorologice naţionale;
    observaţii asupra   stării   şi   poluării   mediului   -   măsurări instrumentale  şi observaţii vizuale asupra mediului în scopul evaluării obiective   a   caracteristicilor  lui   meteorologice,   climatologice, aerologice,  hidrologice  şi  agrometeorologice,  precum  şi  aprecierii gradului de concentraţie a poluanţilor în mediu;
    reţea de observaţii  -  sistem  de staţii şi posturi  staţionare  şi mobile, destinate observaţiilor asupra stării şi poluării mediului;
    reţea de observaţii departamentală - staţii şi posturi de observaţii hidrometeorologice care nu intră în componenţa Serviciului;
    monitorizare   a  mediului  -  sistem  de  observaţii,  evaluare  şi prognozare a stării şi poluării mediului;
    prognoză - prevedere   fundamentată   ştiinţific  privind   evoluţia fenomenului hidrometeorologic;
    avertizare -  prognoză  a fenomenului  hidrometeorologic,  elaborată pentru o anumită ramură a economiei naţionale sau beneficiar, în care se indică apariţia, sfîrşitul şi intensitatea acestuia;
    fenomene hidrometeorologice   periculoase  -  fenomene  care,   prin intensitatea  lor,  timpul apariţiei, durata şi aria de  extindere,  pot provoca  sau  au provocat prejudicii materiale populaţiei  şi  economiei naţionale;
    poluare extrem  de  înaltă  a mediului - nivel al  concentraţiei  de poluanţi  a  căror  acţiune de scurtă durată poate cauza  sau  a  cauzat prejudicii  sănătăţii populaţiei, regnului animal şi vegetal,  agenţilor economici.
Capitolul II
SARCINILE ŞI STRUCTURA SERVICIULUI
    Art.6. - Sarcinile Serviciului sînt:
    1) pe plan naţional:
    a) monitorizarea  mediului  în vederea protecţiei populaţiei  contra fenomenelor  hidrometeorologice periculoase, a prevenirii sau diminuării pagubelor ce pot fi cauzate de acestea;
    b) satisfacerea  necesităţilor  populaţiei,  economiei  şi  apărării naţionale,   precum   şi   autorităţilor  publice   privind   informaţia hidrometeorologică;
    c) constituirea   şi   gestionarea   Fondului   Naţional   de   Date Hidrometeorologice,  necesar  pentru fundamentarea hidrometeorologică  a proiectării,    executării    şi   exploatării   diverselor    obiective social-economice  şi  pentru  elaborarea strategiilor de  dezvoltare  pe termen lung a economiei naţionale;
    d) efectuarea   observaţiilor   asupra   poluării  mediului   şi   a consecinţelor  ei, conform parametrilor chimici, fizici,  hidrobiologici şi radioactivi şi analiza datelor obţinute;
    e) analiza şi  sintetizarea sistematică a condiţiilor meteorologice, agrometeorologice  şi  hidrologice  formate,  precum  şi  a  informaţiei privind  gradul  de poluare a mediului pe teritoriul  ţării,  asigurarea elaborării şi editării materialelor de regim şi informative;
    f) efectuarea de cercetări ştiinţifice în domeniul hidrometeorologic;
    g) ţinerea, în  comun  cu  organele interesate ale  ministerelor  şi departamentelor,  a  evidenţei  de stat a resurselor  acvatice  potrivit indicilor  cantitativi şi calitativi şi utilizarea acestora conform unui sistem unic, ţinerea cadastrului apelor;
    h) participarea,  în modul stabilit, la lucrările comisiilor de stat şi   departamentale   pentru  examinarea   consecinţelor   calamităţilor naturale,  ale  catastrofelor  şi accidentelor  generate  de  fenomenele hidrometeorologice periculoase şi de poluarea aerului, apei şi solului;
    i) înzestrarea  reţelei  de  observaţii cu utilaj şi  aparataj  care asigură  obţinerea,  colectarea,  prelucrarea şi  difuzarea  informaţiei hidrometeorologice;
    j) elaborarea  actelor  normative,  a metodicilor  ce  reglementează activitatea hidrometeorologică în conformitate cu normele internaţionale;
    k) asigurarea    respectării   regulamentelor   de   metrologie   şi standardizare,  exercitarea  supravegherii  metrologice  interne  asupra mijloacelor de măsurare;
    l) eliberarea  pentru  agenţii  economici a  autorizaţiilor  privind deschiderea staţiilor şi posturilor hidrometeorologice departamentale şi exercitarea controlului asupra activităţii lor;
    m) acordarea informaţiei specializate, la cererea beneficiarilor, pe bază de contract;
    2) pe plan internaţional:
    a) participarea  la  schimbul  de informaţii  în  cadrul  sistemului mondial de observaţii hidrometeorologice;
    b) îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din convenţiile şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Art.7. - Serviciul include:
    a) reţeaua de   observaţii   care  constă  din  staţii  şi   posturi meteorologice,      hidrologice,     aerologice,      aviameteorologice, agrometeorologice  şi  alte  staţii şi posturi specializate,  precum  şi centre  de  hidrometeorologie  şi centre de observaţii  asupra  poluării mediului;
    b) laboratoarele de observaţii asupra poluării mediului;
    c) Fondul Naţional de Date Hidrometeorologice.
    Art.8. - (1)  Administrarea  Serviciului  este  asigurată  de  către directorul acestuia numit de Guvern.
    (2) Directorul  Serviciului îndeplineşte funcţia de reprezentant  al Republicii  Moldova  în O.M.M. în conformitate cu  regulamentul  acestei organizaţii.
    Art.9. - Serviciul  este  persoană  juridică,  are  ştampila  sa  cu imaginea   Stemei   de  Stat  a  Republicii  Moldova  şi  cu   denumirea Serviciului, dispune de cont în bancă.
Capitolul III
FINANŢAREA ACTIVITĂŢII HIDROMETEOROLOGICE
Art.10. - (1)  Finanţarea activităţii hidrometeorologice se  asigură din:
a) bugetul de stat;
b) mijloacele speciale;
c) plăţile beneficiarilor de informaţie specializată;
d) alte surse neinterzise de legislaţie.
(2) Din mijloacele  bugetului  de  stat sînt  finanţate  activitatea hidrometeorologică  de  importanţă naţională, cotizaţiile de  membru  al O.M.M. şi al altor organizaţii hidrometeorologice internaţionale, precum şi   lucrările  speciale  de  lichidare  a  consecinţelor  calamităţilor naturale, catastrofelor şi accidentelor.
(3) Volumul finanţării activităţii hidrometeorologice pe anul curent este stabilit de legea bugetului şi este menţionat în bugetul de stat în mod distinct.
(4) Activitatea  hidrometeorologică poate fi desfăşurată şi în  bază de  contract, la comanda persoanelor juridice şi fizice, sub condiţia de a  nu fi în detrimentul lucrărilor finanţate de la buget, precum şi  din mijloacele fondurilor ecologice sau altor fonduri, şi de a se încadra în programele de protecţie a naturii.
(5) În scopul sporirii potenţialului de producţie şi tehnico-ştiinţific al Serviciului, asigurării eficienţei în realizarea programelor social-economice, pot fi constituite fonduri speciale.
[Art.10 modificat prin LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
[Art.10 modificat prin LP154/21.07.05, MO126/23.09.05 art.611]
Art.10. - (1)  Finanţarea activităţii hidrometeorologice se  asigură din:
a) bugetul de stat şi bugetele locale;
b) fondurile extrabugetare;
c) plăţile beneficiarilor de informaţie specializată;
d) alte surse neinterzise de legislaţie.
(2) Din mijloacele  bugetului  de  stat sînt  finanţate  activitatea hidrometeorologică  de  importanţă naţională, cotizaţiile de  membru  al O.M.M. şi al altor organizaţii hidrometeorologice internaţionale, precum şi   lucrările  speciale  de  lichidare  a  consecinţelor  calamităţilor naturale, catastrofelor şi accidentelor.
(3) Activitatea   hidrometeorologică   orientată   spre   realizarea programelor  teritoriale  de  protecţie  a  naturii  se  finanţează  din mijloacele bugetelor locale.
(4) Volumul finanţării activităţii hidrometeorologice pe anul curent este stabilit de legea bugetului şi este menţionat în bugetul de stat şi în bugetele locale în mod distinct.
(5) Activitatea  hidrometeorologică poate fi desfăşurată şi în  bază de  contract, la comanda persoanelor juridice şi fizice, sub condiţia de a  nu fi în detrimentul lucrărilor finanţate de la buget, precum şi  din mijloacele fondurilor ecologice sau altor fonduri, şi de a se încadra în programele de protecţie a naturii.
(6) În scopul     sporirii    potenţialului    de    producţie    şi tehnico-ştiinţific  al Serviciului, asigurării eficienţei în  realizarea programelor social-economice, pot fi constituite fonduri speciale.
Capitolul IV
PROGNOZE ŞI AVERTIZĂRI
    Art.11. - Serviciul    este    obligat   să    elaboreze    prognoze hidrometeorologice  de  interes public, cu difuzarea lor în  mass-media, precum   şi   prognoze  specializate  (agrometeorologice,   aeronautice, climatice,   de   dispersie  şi  deplasare  a  poluanţilor  chimici   şi radioactivi).
    Art.12. - La  cererea  persoanelor  juridice  şi  fizice,  Serviciul furnizează  informaţia hidrometeorologică privind fenomenele din  trecut la  un  preţ  ce nu depăşeşte cheltuielile pentru  serviciile  prestate. Serviciul poate refuza furnizarea de date şi informaţii în cazul în care acestea ar cauza prejudicii securităţii naţionale.
    Art.13. - Avertizările    privind   fenomenele    hidrometeorologice periculoase  şi  poluarea  extrem de înaltă a mediului  sînt  comunicate neîntîrziat  populaţiei, autorităţilor administraţiei publice  centrale, precum  şi  persoanelor  juridice  interesate,  conform  planului-schemă aprobat  de organele abilitate, folosind în acest scop toate  mijloacele de comunicaţii.
    Art.14. - Serviciul  este  unica  persoană  juridică  pe  teritoriul Republicii  Moldova  care  elaborează  prognoze  şi  avertizări  privind fenomenele hidrometeorologice periculoase.
Capitolul V
ORGANIZAREA REŢELEI DE OBSERVAŢII
    Art.15. - Pentru      amplasarea     staţiilor     şi     posturilor hidrometeorologice,  Serviciului i se dau în folosinţă terenuri în modul stabilit de legislaţie.
    Art.16. - În  scopul  asigurării unor observaţii  reprezentative  şi continue,   în  jurul  staţiilor  şi  posturilor  hidrometeorologice  se instituie  zone  de  protecţie. Regulile de executare  a  lucrărilor  în aceste zone sînt anexate la prezenta lege.
    Art.17. - Terenurile  şi  spaţiile  acvatice incluse în  zonele  de protecţie ale staţiilor şi posturilor hidrometeorologice nu sînt retrase de  la deţinătorii de terenuri şi spaţii acvatice, ci sînt utilizate  de aceştia  în conformitate cu regulile de executare a lucrărilor în aceste zone.
    Art.18. - Terenurile  pe  care sînt amplasate staţiile şi  posturile hidrometeorologice nu sînt pasibile retragerii. În cazurile prevăzute de legislaţie, aceste terenuri pot fi retrase pentru necesităţi de stat ori obşteşti.   Odată  cu  aceasta,  transferarea  staţiilor  şi  posturilor hidrometeorologice   într-un  alt  loc  (construcţia  clădirilor,  altor obiective)  se efectuează din contul şi cu eforturile  întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor cărora li se atribuie terenurile.
Capitolul VI
REŢEAUA DE OBSERVAŢII DEPARTAMENTALĂ
    Art.19. - Ministerele,  departamentele şi alte persoane juridice pot deschide  staţii  şi posturi de observaţii hidrometeorologice  numai  în baza  autorizaţiei  eliberate de Serviciu, cu condiţia respectării de  către aceste  persoane  a  standardelor de efectuare şi prelucrare  primară  a observaţiilor.
[Art. 19 modificat prin L1257/19.07.02, MO151/14.11.02 art. 1177]
Art.19. - Ministerele,  departamentele şi alte persoane juridice pot deschide  staţii  şi posturi de observaţii hidrometeorologice  numai  în baza  licenţei  eliberate de Serviciu, cu condiţia respectării de  către aceste  persoane  a  standardelor de efectuare şi prelucrare  primară  a observaţiilor.
    
Art.20. - Serviciul  are  dreptul  de a  exercita  controlul  asupra respectării   prevederilor   art.19  de  către  staţiile  şi   posturile departamentale de observaţii hidrometeorologice.
    Art.21. - Producătorii   informaţiei  privind  starea  şi   poluarea mediului  care  nu  fac  parte  din Serviciu,  indiferent  de  tipul  de proprietate,  forma juridică de organizare şi subordonare, prezintă,  în modul  stabilit,  rezultatele observaţiilor şi producţia informativă  în Fondul Naţional de Date Hidrometeorologice.
    Art.22. - Persoanele  juridice  şi fizice sînt obligate să  comunice subdiviziunilor     teritoriale    ale    Serviciului,     autorităţilor administraţiei    publice    locale   despre   calamităţile    naturale, catastrofele, accidentele, nerespectarea proceselor tehnologice care pot provoca sau au provocat poluarea mediului şi alte urmări periculoase, ce periclitează   viaţa   şi   sănătatea  populaţiei,  precum   şi   despre deteriorarea sau distrugerea utilajului hidrometeorologic.
Capitolul VII
FONDUL NAŢIONAL DE DATE HIDROMETEOROLOGICE
    Art.23. - Serviciul  este  unicul deţinător al Fondului Naţional  de Date   Hidrometeorologice.  Evidenţa  şi  utilizarea  acestui  fond   se efectuează în modul stabilit de Serviciu.
Capitolul VIII
REGLEMENTAREA DE STAT A UTILIZĂRII REZULTATELOR ACTIVITĂŢII
HIDROMETEOROLOGICE
    Art.24. - Funcţiile  reglementării de stat a utilizării rezultatelor activităţii  hidrometeorologice  sînt exercitate de Parlament şi  Guvern prin  stabilirea  normelor,  regulilor, modalităţilor  şi  volumului  de utilizare a informaţiei hidrometeorologice de către persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare.
    Art.25. - Serviciul  are  dreptul  de  a  efectua  controlul  asupra utilizării   rezultatelor   activităţii  hidrometeorologice   de   către persoanele  juridice,  indiferent  de  tipul  de  proprietate  şi  forma juridică de organizare.
Capitolul IX
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREVEDERILOR PREZENTEI LEGI
    Art.26. - Nerespectarea   prevederilor   prezentei  legi  de   către persoanele  juridice  şi  fizice atrage după  sine  răspunderea  civilă, administrativă sau penală în caz de:
    a) distrugere  sau  deteriorare a  obiectivelor  hidrometeorologice, sustragere  sau  deteriorare a utilajului şi echipamentului  din  cadrul acestor obiective;
    b) încălcare  a  regulilor  de executare a lucrărilor în  zonele  de protecţie ale staţiilor şi posturilor hidrometeorologice;
    c) deschidere  neautorizată a staţiilor şi posturilor de  observaţii hidrometeorologice;
    d) nerespectare  a standardelor de efectuare şi prelucrare primară a observaţiilor;
    e) elaborare  a  prognozelor şi avertizărilor hidrometeorologice  de către persoanele juridice şi fizice care nu fac parte din Serviciu.
Capitolul X
COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ
    Art.27. - Colaborarea  internaţională în domeniul hidrometeorologiei se  desfăşoară  în  baza convenţiilor şi acordurilor la  care  Republica Moldova este parte.
    Art.28. - Serviciul reprezintă şi apără interesele ţării în domeniul hidrometeorologiei  în  relaţiile cu organizaţiile internaţionale şi  cu serviciile  hidrometeorologice  din alte ţări,  coordonează  activitatea desfăşurată  de  persoanele juridice şi fizice din Republica Moldova  în domeniul menţionat.
Capitolul XI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Art.29. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    Art.30. - În  termen  de  2  luni, Serviciul va  aduce  actele  sale normative în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    Art.31. - Guvernul, în termen de 3 luni:
    a) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
    b) va asigura   revizuirea  sau  anularea  de  către  ministere   şi departamente a actelor normative ce contravin prezentei legi;
    c) va adopta  acte  normative care vor asigura  aplicarea  prezentei legi.
    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                  Dumitru MOŢPAN
    Chişinău, 25 februarie 1998.
    Nr. 1536-XIII.
Anexă
la Legea cu privire la activitatea
hidrometeorologică
REGULILE
de executare a lucrărilor în zonele de protecţie
ale staţiilor şi posturilor hidrometeorologice
    1. Prezentele  reguli  se  extind asupra zonelor  de  protecţie  ale staţiilor   şi   posturilor  meteorologice,   hidrologice,   aerologice, agrometeorologice, limnologice, de bilanţ hidric, aeronautice etc.
    2. În componenţa    staţiilor   şi   posturilor   hidrometeorologice menţionate la pct.1 se includ:
    a) platformele    meteorologice   (terenuri   limitate,    destinate amplasării  utilajului  şi aparatajului cu care se execută programul  de cercetări şi măsurări);
    b) staţiile meteorologice şi aerologice de radiolocaţie;
    c) construcţiile   şi   instalaţiile  hidrometrice   (piloni,   mire limnimetrice, jaloane, balize, limnigrafe, debitmetre etc.);
    d) utilajul şi aparatajul de control asupra poluării mediului.
    3. În zonele    de   protecţie   ale   staţiilor   şi    posturilor hidrometeorologice, fără autorizaţia Serviciului, se interzic:
    a) construcţia clădirilor şi a altor obiective;
    b) executarea sistemelor de irigare şi desecare;
    c) executarea lucrărilor de construcţie şi montaj, de dinamitare;
    d) amplasarea  staţiilor  de alimentare cu  combustibil,  amenajarea locurilor de parcare a mijloacelor de transport;
    e) plantarea   arborilor,  arbuştilor,  depozitarea  îngrăşămintelor minerale, amplasarea gunoiştilor, deversarea substanţelor toxice.
    4. În zonele    de    protecţie   ale   staţiilor   şi    posturilor hidrometeorologice,  lucrările specificate la pct.3 se efectuează  numai în baza autorizaţiei eliberate de Serviciu.
    5. În zonele   de   protecţie  ale  staţiilor  şi  posturilor   care efectuează  observaţii  meteorologice, se admite  executarea  lucrărilor specificate  mai  jos  la  următoarele distanţe  minime  de  la  graniţa exterioară a platformei meteorologice:
    a) construcţia  clădirilor  şi  a altor obiective -  la  o  distanţă minimă  de 10 înălţimi ale unor clădiri izolate şi la o distanţă  minimă de  20 înălţimi ale unor instalaţii, care formeazăde-a lungul platformei meteorologice o fîşie continuă pe o distanţă considerabilă;
    b) plantarea  arborilor  şi arbuştilor - la o distanţă minimă de  10 înălţimi  ale  unor  arbori  şi arbuşti şi la o distanţă  minimă  de  20 înălţimi  ale  perdelei forestiere pe o lungime considerabilă  în  jurul platformei meteorologice.
    6. În limitele   zonelor  de  protecţie  ale  staţiilor  aerologice, geofizice  şi  altor  staţii care efectuează  radiosondarea  atmosferei, observaţii  meteorologice,  de  radiolocaţie  şi  geofizice,  executarea lucrărilor specificate mai jos se permite la următoarele distanţe minime de la clădirile staţiei:
    a) construcţia  clădirilor  şi a altor obiective - la o distanţă  de 270 m;
    b) construcţia  şoselelor,  căilor  ferate, liniilor  de  troleibuz, liniilor  electrice de înaltă tensiune, instalaţiilor energetice - la  o distanţă de 300 m.
    7. În jurul staţiilor şi posturilor hidrologice sînt instituite zone de  protecţie (terenuri, spaţii acvatice) pe o rază de200 m de la  locul de amplasare a utilajului şi aparatajului.
    Construcţia digurilor temporare în obiective acvatice se admite la o distanţă minimă de 500 m de secţiunea hidrometrică.
    8. În jurul posturilor  de  control privind poluarea  atmosferei  şi apelor  de  suprafaţă  se  interzice construirea  obiectivelor  care  ar provoca deformări esenţiale ale stării mediului înconjurător.