LPM1543/1998
ID intern unic:  311616
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1543
din  25.02.1998
cadastrului bunurilor imobile
Publicat : 21.05.1998 în Monitorul Oficial Nr. 44-46     art Nr : 318     Data intrarii in vigoare : 21.05.1998

    MODIFICAT
   
LP133 din 15.11.18, MO467-479/14.12.18 art.784; în vigoare 01.03.19
    LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492
    LP143 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.482; în vigoare 10.11.18
    LP141 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.480
    LP120 din 05.07.18, MO277-284/27.07.18 art.421
   
LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
    LP6 din 08.02.18, MO84-93/16.03.18 art.171
   
LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537
    LP152 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.521
    LP118 din 23.07.17, MO244-251/14.07.17 art.393
    LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647
    LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16
   
LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16
    LP95 din 13.05.16, MO156/07.06.16 art.310
    LP24 din 04.03.16, MO100-105/15.04.16 art.192
    LP225 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.17
    LP154 din 30.07.15, MO224-233/21.08.15 art.457; în vigoare 21.08.15
   
LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170
    LP83 din 29.05.14, MO167-168/24.06.14 art.365
   
LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13
    LP279 din 07.12.12, MO1-5/04.01.13 art.12
    LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195
    LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498
   
LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73
   
LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574
   
LP164-XVI din 09.07.08, MO138-139/29.07.08 art.561
   
LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349
    LP64-XVI din 30.03.06, MO66-69/28.04.06 art.273
   
LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242
   
LP362 din 23.12.05, MO20/31.01.06 art.87
   
LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694
   
LP333-XV din 24.07.03, MO200/19.09.03 art.773
   
LP910-XV din 14.03.02, MO56/24.04.02 art395
   
LP757-XV din 27.12.01, MO17/31.01.02 art. 58
   
LP543-XV din 12.10.01, MO141/22.11.01 art.1095
   
LP1037-XIV din 09.06.00, MO94/03.08.00

    NOTĂ:
   
În textul legii, cuvintele „organ fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537
    În textul legii:
    sintagma „Întreprinderea Specializată în Cadastru”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Agenția Servicii Publice” la forma gramaticală corespunzătoare;
    sintagmele „oficiu cadastral teritorial” și „oficiu cadastral”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „organ cadastral teritorial” la forma gramaticală corespunzătoare;
    sintagma „filialele sale”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „structurile sale teritoriale” la forma gramaticală corespunzătoare, sintagma „filialele acesteia”, la orice formă gramaticală, – cu sintagma „structurile teritoriale ale acesteia” la forma gramaticală corespunzătoare, iar cuvîntul „Filialele” – cu cuvintele „Structurile teritoriale ale” prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    Noţiunea "înscris" din cuprinsul legii se înlocuieşte, după caz, cu noţiunea " înscriere" prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242
    În cuprinsul legii, sintagma "Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru" se substituie prin sintagma "Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru" prin LP362 din 23.12.05, MO20/31.01.06 art.87
    În cuprinsul legii, sintagma "Agenţia Naţională Cadastru, Resurse Funciare şi Geodezie" se substituie prin sintagma "Agenţia de Stat Relaţii Funciare şi Cadastru", prin LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694
    Pe tot cuprinsul legii, sintagma "organ cadastral teritorial" se înlocuieşte cu sintagma "oficiu cadastral teritorial" prin LP1037-XIV din 09.06.00, MO94/03.08.00    Parlamentul adoptă prezenta lege.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Domeniul de aplicare a legii
    (1) Prezenta lege stabileşte modul de creare şi de ţinere a cadastrului bunurilor imobile, prin care se asigură recunoaşterea publică a dreptului de proprietate şi a altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile, ocrotirea de către stat a acestor drepturi, susţinerea sistemului de impozitare şi a pieţei imobiliare.
    (2) Prezenta lege reglementează raporturile juridice privind bunurile imobile situate în limitele ţării, indiferent de tipul de proprietate şi de destinaţia lor, definite de legislaţie ca susceptibile a face obiectul înregistrării.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, se utilizează următoarele noţiuni principale:
    cadastru - sistem informaţional de stat ce conţine înscrieri despre terenuri, despre obiectele aferente lor şi despre drepturile asupra lor, constituit din cadastrul bunurilor imobile şi cadastre specializate;
    cadastru al bunurilor imobile - cadastru general, care reprezintă un sistem unic multifuncţional de înregistrare de stat a bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, de estimare a valorii acestora;
    cadastru specializat - cadastru care include date sistematizate despre bunurile imobile în funcţie de particularităţile lor naturale şi de alte caracteristici stabilite de legislaţie. Cadastre specializate sînt: cadastrul apelor, cadastrul silvic, cadastrul urbanistic etc.;
    [Art.2 noţiunea "bun imobil" exclusă prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    teren - parte din teritoriu avînd hotare închise a cărei suprafaţă, al cărei amplasament şi ale cărei caracteristici sînt reflectate în cadastrul bunurilor imobile;
    construcţie - clădire sau construcţie legată solid de pămînt a cărei strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei ei. Poate fi obiect independent al înregistrării de stat;
    [Art.2 noţiunea modificată prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    încăpere izolată - partea interioară a unei construcţii, separată de alte părţi adiacente ale acestei construcţii prin pereţi sau prin despărţituri fără goluri pentru uşi, avînd ieşire separată pe palierul scării, în coridor comun, în curte sau în stradă;
    [Art.2 noţiunea modificată prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    hotar - linie imaginară sau fizică ce indică punctele extreme ale terenului, delimitîndu-l de alte terenuri. Poate fi marcat în natură cu obiecte materiale;
    plan cadastral - reprezentare grafică a teritoriului, conţinînd date despre amplasamentul, hotarele şi numerele cadastrale ale terenurilor, precum şi alte date;
    plan geometric - document tehnic, întocmit în urma măsurărilor la faţa locului, în care se indică hotarele terenului şi construcţiile capitale amplasate pe acesta;
    [Art.2 noţiunea modificată prin LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]
    număr cadastral - număr individual, irepetabil pe teritoriul ţării, al bunului imobil. Se atribuie conform procedurii stabilite de legislaţie şi se păstrează pe toată perioada de existenţă a bunului imobil în calitate de obiect de drept unic;
    număr cadastral convenţional - număr cadastral provizoriu, care este atribuit bunului imobi cînd atribuirea numărului cadastral este imposibilă şi care urmează să fie substituit printr-un număr cadastral;
    dosar cadastral - colecţie sistematizată de documente ce confirmă drepturile, de scheme, planuri, schiţe şi de alte documente referitoare la fiecare bun imobil;
    monitoring al bunului imobil - sistem de supraveghere asupra modificărilor ce se produc în componenţa bunului imobil, asupra transmiterii sau grevării drepturilor asupra lui;
    înregistrare de stat a drepturilor patrimoniale asupra bunului imobil, denumită în continuare înregistrare a drepturilor - înscrierea în registrul bunurilor imobile a bunului imobil, a dreptului de proprietate şi a altor drepturi patrimoniale asupra acestuia, precum şi a titularului de drepturi;
    registru al bunurilor imobile - sistem de înscrieri, efectuate conform prezentei legi, privitoare la bunurile imobile şi la drepturile patrimoniale asupra lor;
    înregistrare de stat primară - efectuarea primei înscrieri în registrul bunurilor imobile privitor la bunul imobil, la drepturile patrimoniale asupra lui şi la titularul de drepturi;
    înregistrare de stat curentă - efectuarea de modificări în registrul bunurilor imobile;
    document ce confirmă drepturile - contract, act administrativ sau un alt document legal care constituie temeiul naşterii, modificării sau stingerii drepturilor patrimoniale;
    grevare - drepturile patrimoniale asupra unui bun imobil ale unor persoane care nu sînt proprietarii lui (ipotecă, arendare, servitute şi altele);
    [Art.2 noţiunea"servitute" exclusă prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    registrator - persoană cu funcţii de răspundere, care este în drept să examineze documentele ce confirmă drepturile şi să decidă asupra înregistrării bunului imobil şi a drepturilor asupra lui, să efectueze şi să rectifice înscrieri în registrul bunurilor imobile în modul stabilit;
    [Art.2 noţiunea modificată prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    registrator stagiar – persoană care efectuează stagiul în cadrul organului cadastral teritorial în baza unui contract individual de muncă, încheiat în conformitate cu legislaţia muncii;
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
   
оbiecte de infrastructură tehnico-edilitară – reţele subterane şi supraterane de alimentare cu apă potabilă şi tehnică, de canalizare, de termoficare, de alimentare cu energie electrică şi cu gaze naturale, de comunicaţii electronice etc., căi de circulaţie a mijloacelor de transport, construcţii supraterane de pozare a instalaţiilor electrice, staţii de pompare şi de punere sub presiune, alte construcţii şi instalaţii, care fac parte din dotarea edilitară de interes public sau comun, precum şi reţele ale bunului imobil sau conexe acestuia;
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP154 din 30.07.15, MO224-233/21.08.15 art.457; în vigoare 21.08.15]
   
arhivă electronică – depozit structurat de documente, care păstrează în format electronic, fără modificarea conţinutului documentelor, dosarul cadastral, registrul bunurilor imobile, alte documente cadastrale, asigură integritatea, invariabilitatea și siguranța datelor.
    [Art.2 noţiunea introdusă prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    Articolul 3. Cadastrul bunurilor imobile.
    Scopul şi structura lui
    (1) Cadastrul bunurilor imobile, denumit în continuare cadastru, este:
    a) cadastrul general al ţării, în care se identifică, se descriu, se estimează şi se reprezintă pe planuri cadastrale toate bunurile imobile din ţară şi se înregistrează drepturile titularilor asupra lor;
    b) instrument în exercitarea împuternicirilor statului privind administrarea resurselor funciare, ocrotirea intereselor publice şi private în raporturile juridice ce ţin de bunurile imobile;
    c) un sistem de ocrotire a titularilor de drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile;
    d) un sistem deschis de informare a participanţilor la piaţa bunurilor imobile şi a autorităţilor publice, inclusiv a Serviciului Fiscal de Stat şi a oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat.
   
[Art.3 al.(3), lit.d) modificată prin LP225 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.17]
    (2) Organul cadastral teritorial creează şi ţine cadastrul în raza sa de acţiune stabilită de Agenția Servicii Publice.
    [Art.3 al.(2) în redacția LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    (3) Cadastrul se constituie din planurile cadastrale ale teritoriului şi din dosarele cadastrale pentru fiecare bun imobil.
    [Art.3 al.(3) modificat prin LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]
    Articolul 4. Subiecţii şi obiectele înregistrării
    (1) Subiecţi ai înregistrării sînt proprietarii de bunuri imobile şi alţi titulari de drepturi patrimoniale: cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini, apatrizi, persoane juridice din ţară şi din străinătate, organizaţii internaţionale, Republica Moldova, unităţile ei administrativ-teritoriale, state străine.
    (2) Obiecte ale înregistrării sînt bunurile imobile, dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra lor.
    [Art.4 al.(2) în redacţia LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    (3) La bunurile imobile ce se înregistrează în registrul bunurilor imobile se raportă:
    [Art.4 al.(3) modificat prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    a) terenurile;
    b) clădirile şi construcţiile legate solid de pămînt;
    [Art.4 al.(3), lit.b) în redacţia LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    c) apartamentele şi alte încăperi izolate.
    (4) În registrul bunurilor imobile pot fi înregistrate locurile de parcare din clădire, delimitate în conformitate cu instrucţiunile pentru executarea lucrărilor cadastrale, porţiunile de subsol, obiectivele acvatice separate, precum şi plantaţiile prinse de rădăcini (plantaţiile perene) înfiinţate în conformitate cu normele stabilite de legislaţie.
    [Art.4 al.(4) modificat prin LP95 din 13.05.16, MO156/07.06.16 art.310]
    [Art.4 al.(4) în redacţia LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    (5) În registrul bunurilor imobile, în afară de drepturile reale ce au ca obiect bunuri imobile, pot fi înscrise, în cazurile prevăzute de lege, drepturile de creanţă, faptele sau raporturile juridice aferente acestor bunuri.
    [Art.4 al.(5) în redacţia LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    (6) Chioşcurile, gheretele, împrejmuirile, pereţii, bornele de hotar, stratul asfaltic, macaralele, alte construcții și instalaţii ale căror funcţii sînt legate direct de teren sau de construcția principală şi care nu pot fi formate ca obiecte independente de drept în conformitate cu Legea nr. 354-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la formarea bunurilor imobile, precum şi obiectele de infrastructură tehnico-edilitară nu sînt obiecte ale înregistrării în registrul bunurilor imobile.
    [Art.4 al.(6) în redacția LP154 din 30.07.15, MO224-233/21.08.15 art.457; în vigoare 21.08.15]
    [Art.4 al.(6) în redacţia LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    Articolul 5. Obligativitatea înregistrării
    (1) Sînt supuse înregistrării obligatorii bunurile imobile şi drepturile asupra lor indicate la art.4 alin.(2) şi (3).
    [Art.5 al.(1) modificat prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    (2) Înregistrarea bunului imobil şi a drepturilor asupra lui se efectuează exclusiv de către organul cadastral teritorial în a cărui rază de activitate se află bunul imobil.
    Articolul 6. Transparenţa datelor despre înregistrare
    (1) Înregistrarea are un caracter deschis. Organul care efectuează înregistrarea este obligat să elibereze, în termen de 7 zile lucrătoare sau într-un alt termen stabilit de lege, oricărei persoane fizice care s-a legitimat şi a depus o cerere scrisă şi oricărei persoane juridice care l-a sesizat oficial informaţiile solicitate despre toate drepturile înregistrate asupra oricărui bun imobil. Nu se eliberează extrase referitoare la bunurile imobile ale căror date constituie secret de stat.
    [Art.6 al.(1) modificat prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
   
(11) Datele despre numărul de identificare de stat (IDNP), data nașterii şi domiciliul persoanei fizice, precum şi despre valoarea obligației asigurate prin ipotecă, se eliberează persoanelor care au drepturi înregistrate în capitolul A, B sau C al registrului bunurilor imobile, reprezentanților acestora, precum și notarilor, avocaților, instituțiilor financiare, întreprinderilor care prestează servicii imobiliare sau execută lucrări cadastrale, persoanelor şi autorităților indicate la art. 6 alin. (23) lit. b)–i) şi art. 8 alin. (3) din prezenta lege,  altor persoane care justifică scopul prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal.
    [Art.6 al.(11) introdus prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; prevederile vor intra în vigoare la momentul implementării sistemului informațional automatizat al arhivei electronice şi registrului bunurilor imobile în format electronic, conform ordinului Agenției Relații Funciare şi Cadastru, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2020]
   (2) Datele despre condițiile tranzacției şi copiile de pe actele justificative care au servit drept temei pentru înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil se eliberează numai titularilor de drepturi indicați în act sau participanților la tranzacție, reprezentanților acestora, precum şi instanțelor de judecată, organelor procuraturii, organelor de urmărire penală, Serviciului de Informații și Securitate, executorilor judecătoreşti, lichidatorilor şi administratorilor de insolvabilitate, organelor cu atribuții de control, care sînt obligați să justifice scopul prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Dacă actul justificativ este un document electronic semnat cu semnătură electronică avansată calificată (în continuare – document electronic), la solicitare se eliberează o copie pe suport de hîrtie a documentului electronic, care se autentifică de registrator şi conține mențiunea că este o copie a documentului electronic.
    [Art.6 al.(2) în redacția LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    [Art.6 al.(2) modificat prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    (21) Informaţia despre drepturile înregistrate asupra bunului imobil se furnizează persoanelor fizice şi juridice la solicitare, prin acordarea accesului la banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile prin intermediul reţelelor de calcul şi de telecomunicaţii locale şi globale.
    (21) Informaţia despre drepturile înregistrate asupra bunului imobil se furnizează persoanelor fizice şi juridice la solicitare, prin acordarea accesului la banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile în condițiile legislației în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate.
    [Art.6 al.(21) modificat prin LP143 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.482; în vigoare 10.11.18]
    [Art.6 al.(21) introdus prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    (22) La cererea titularului de drepturi, Agenția Servicii Publice şi structurile teritoriale ale acesteia sînt obligate să prezinte în scris informaţia privind persoanele care au primit date despre bunurile imobile asupra cărora acesta deţine anumite drepturi.
    [Art.6 al.(22) introdus prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73; în vigoare 13.09.09]
    (23) Informaţia sistematizată privind bunurile imobile asupra cărora o persoană deţine drept de proprietate se eliberează doar:
    a) persoanei în cauză sau reprezentantului acesteia;
    b) organelor procuraturii, organelor de urmărire penală, Serviciului de Informații și Securitate, instanţelor judecătoreşti, executorilor judecătoreşti, oficiilor teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat;
    [Art.6 al.(23), lit.b) modificată prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    [Art.6 al.(23), lit.b) modificată prin LP225 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.17]
    c) Curţii de Conturi, pentru asigurarea activităţii acesteia;
    d) Serviciului Fiscal de Stat;
    e) lichidatorului, administratorului procesului de insolvabilitate pentru bunurile persoanei administrate;
    [Art.6 al.(23), lit.e) modificată prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    f) persoanelor cu drept de moştenire a bunurilor persoanei în cauză în cazul decesului acesteia;
    g) notarului care îndeplineşte procedura succesorală;
    h) autorităţilor administraţiei publice locale;
    i) Autorității Naționale de Integritate, pentru realizarea atribuțiilor acesteia, în condiţiile contractului încheiat;
    [Art.6 al.(23), lit.i) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
   
j) Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
    [Art.6 al.(23), lit.j) modificată prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.6 al.(23), lit.j) introdusă prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    k) deputaților Parlamentului Republicii Moldova, pentru asigurarea activității acestora, prin  intermediul Secretariatului Parlamentului, conform unui regulament aprobat de Biroul permanent al Parlamentului;
    [Art.6 al.(23), lit.k) introdusă prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
   
l) Consiliului Concurenţei, pentru asigurarea activităţii acestuia.
    [Art.6 al.(23), lit.l) introdusă prin LP141 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.480]
    [Art.6 al.(23) introdus prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    (24) Informaţia sistematizată despre bunurile imobile asupra cărora o persoană deţine drept de proprietate se prezintă autorităţilor indicatela alin. (23) lit. b)–d) şi i) pe suport de hîrtie sau prin asigurarea accesului la banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile. Persoanelor şi autorităţilor indicate la alin.(23) lit.a), e)–h) informaţia respectivă se prezintă pe suport de hîrtie. Termenul de eliberare a informaţiei despre bunurile imobile ce aparţin unei persoane, pe suport de hîrtie, nu poate depăşi 15 zile lucrătoare.
    (24) Informaţia sistematizată despre bunurile imobile asupra cărora o persoană deține drept de proprietate se eliberează autorităților şi persoanelor indicate la alin. (23) lit. b)–k) pe suport de hîrtie, sub formă de document electronic sau prin asigurarea accesului la banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile. Autoritățile şi persoanele indicate la alin. (23) lit. b)–k) sînt obligate să justifice scopul prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu Legea  nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Persoanelor indicate la alin. (23) lit. a) informaţia respectivă se eliberează pe suport de hîrtie sau sub formă de document electronic. Termenul de eliberare a informaţiei despre bunurile ce aparțin unei persoane, pe suport de hîrtie sau sub formă de document electronic, nu poate depăși 15 zile lucrătoare.
    [Art.6 al.(24) în redacția LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; prevederile vor intra în vigoare la momentul implementării sistemului informațional automatizat al arhivei electronice şi registrului bunurilor imobile în format electronic, conform ordinului Agenției Relații Funciare şi Cadastru, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2020]
    [Art.6 al.(24) modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    [Art.6 al.(24) introdus prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]  
    (3) Informaţia despre drepturile înregistrate asupra bunurilor imobile se furnizează contra plată, cu excepţia cazurilor indicate în art.8 alin.(3).  
    Articolul 7. Susţinerea publică a cadastrului
    (1) Autorităţile publice şi titularii de drepturi asupra bunurilor imobile au datoria de a susţine crearea şi ţinerea cadastrului.
    (2) Autorităţile administraţiei publice locale sînt obligate să acorde ajutor informaţional, tehnic şi de altă natură la crearea şi ţinerea cadastrului.
    (3) Instanţa de judecată este obligată să prezinte, în termen de 2 zile de la data luării deciziei cu privire la bunul imobil, documentele care servesc drept temei pentru efectuarea înscrierei în registrul bunurilor imobile în conformitate cu legislaţia în vigoare. În cazul în care se cere efectuarea înscrierei în interesul statului, cheltuielile sînt achitate din bugetul de stat.
    [Art.7 al.(3) modificat prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    [Art.7 al.(3) modificat prin LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]

    (4) Titularii de drepturi asupra bunurilor imobile sînt obligaţi:
    a) să asigure accesul la bunurile imobile pentru efectuarea lucrărilor cadastrale;
    b) să permită instalarea şi să asigure păstrarea bornelor de hotar şi altor semne geodezice pe terenurile ce le aparţin.
    Articolul 8. Dreptul la informaţia cadastrului
    (1) Informaţia cadastrului este obiectul exclusiv al proprietăţii de stat.
    (2) Dreptul de gestiune economică asupra informaţiei cadastrului revine Agenției Servicii Publice, inclusiv structurilor sale teritoriale (oficiilor cadastrale teritoriale amplasate în centrele raionale, în municipii şi în oraşele Ceadîr-Lunga şi Vulcăneşti) şi altor întreprinderi şi organe autorizate să ţină cadastre specializate.
    [Art.8 al.(2) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    [Art.8 al.(2) modificat prin LP362 din 23.12.05, MO20/31.01.06 art.87]
    [Art.8 al.(2) modificat prin LP1037 din 09.06.00, MO94/03.08.00]

    (3) Accesul la banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi organele subordonate lor, pentru deputații Parlamentului Republicii Moldova, Curtea de Conturi, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, pentru autorităţile administraţiei publice locale, instanţele judecătoreşti, executorii judecătoreşti, oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, organele procuraturii, Serviciile Fiscale de Stat, Autoritatea Națională de Integritate și organele ce țin cadastre specializate este gratuit. Cheltuielile activităţii operaţionale pentru furnizarea pe suport de hîrtie a informaţiei din cadastru către autorităţile menţionate, cu excepţia autorităţilor publice locale, se achită de către aceste autorităţi din contul mijloacelor bugetului de stat prevăzute în devizele de cheltuieli ale acestor autorităţi sau din alte surse prevăzute de legislaţie. Cheltuielile legate de furnizarea informaţiei către autorităţile administraţiei publice locale se achită din mijloacele bugetului local. În cazul interpelărilor deputaților Parlamentului, informația din cadastru se furnizează gratuit.
    (3) Accesul la banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi organele subordonate lor, pentru deputații Parlamentului Republicii Moldova, Curtea de Conturi, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, pentru autorităţile administraţiei publice locale, instanţele judecătoreşti, executorii judecătoreşti, oficiile teritoriale ale Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, organele procuraturii, Serviciile Fiscale de Stat, Autoritatea Națională de Integritate și organele ce țin cadastre specializate se asigură în condițiile legislației în vigoare și în mod gratuit. Cheltuielile activităţii operaţionale pentru furnizarea pe suport de hîrtie a informaţiei din cadastru către autorităţile menţionate, cu excepţia autorităţilor publice locale, se achită de către aceste autorităţi din contul mijloacelor bugetului de stat prevăzute în devizele de cheltuieli ale acestor autorităţi sau din alte surse prevăzute de legislaţie. Cheltuielile legate de furnizarea informaţiei către autorităţile administraţiei publice locale se achită din mijloacele bugetului local. În cazul interpelărilor deputaților Parlamentului, informația din cadastru se furnizează gratuit.
    [Art.8 al.(3) modificat prin LP143 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.482; în vigoare 10.11.18]
    [Art.8 al.(3) modificat prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    [Art.8 al.(3) modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    [Art.8 al.(3) în redacția LP225 din 10.12.15, MO2-12/15.01.16 art.17]
    [Art.8 al.(3) modificat prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170]
    [Art.8 al.(3) modificat prin LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195]
    [Art.8 al.(3) modificat prin LP64-XVI din 30.03.06, MO66-69/28.04.06 art.273]
    [Art.8 al.(3) în redacţia LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242; în vigoare 01.01.07]

    (4) Nici o autoritate nu va putea cere transmiterea originalului registrului bunurilor imobile. La solicitarea instanţei de judecată, originalele filelor registrului bunurilor imobile vor putea fi prezentate în şedinţa de judecată. Copii ale filelor registrului bunurilor imobile (autentificate de organ cadastral teritorial) se eliberează instanţei de judecată, procurorului sau organului de urmărire penală şi executorului judecătoresc, la cererea acestora, fără plată.
    [Art.8 al.(4) modificat prin LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195]
    [Art.8 al.(4) introdus prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    (5) Originalul registrului bunurilor imobile poate fi ridicat, în condiţiile stabilite de Codul de procedură penală, doar în cazurile în care conţine nemijlocit urme ale infracţiunii.
    [Art.8 al.(5) introdus prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    Articolul 9. Legislaţia cu privire la cadastru
    (1) Modul de creare şi de ţinere a cadastrului este reglementat de Codul civil, de prezenta lege şi de alte acte normative.
    (2) Modul de creare şi de ţinere a cadastrelor specializate este stabilit în actele normative respective.
Capitolul II
SISTEMUL ORGANELOR CADASTRALE
    Articolul 10. Structura sistemului organelor cadastrale
    Sistemul organelor cadastrale se constituie din:
    [Art.10 lit.a) abrogată prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    b) Agenția Servicii Publice cu structurile sale teritoriale (oficiile cadastrale teritoriale amplasate în centrele raionale, în municipii şi în oraşele Ceadîr-Lunga şi Vulcăneşti).
    [Art.10 lit.b) în redacţia LP362 din 23.12.05, MO20/31.01.06 art.87]
    [Art.10 lit.c) exclusă prin LP362 din 23.12.05, MO20/31.01.06 art.87]
    [Art.10 în redacţia LP1037 din 09.06.00, MO94/03.08.00]
   
Articolul 101. Competența organului central de specialitate
                            în domeniul cadastrului
    Organul central de specialitate în domeniul cadastrului:
    a) elaborează, promovează și monitorizează actele normative și documente de politici în domeniul cadastrului;
    b) coordonează activitățile de creare și ținere a cadastrului;
    c) stabilește procedurile privind înregistrarea bunurilor imobile și a drepturilor asupra lor;
    d) exercită alte atribuții privind ținerea cadastrului, inclusiv angajamentele internaționale ale Republicii Moldova în domeniul cadastrului.
    [Art.101 introdus prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    Articolul 11. Competenţa organelor cadastrale
    [Art.11 titlul în redacţia LP1037 din 09.06.00, MO94/03.08.00]
   
[Art.11 al.(1) abrogat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    [Art.11 al.(1) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
   
[Art.11 al.(1) modificat prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    [Art.11 al.(1) modificat prin LP362 din 23.12.05, MO20/31.01.06 art.87]
    [Art.11 al.(1)
modificat prin LP362 din 23.12.05, MO20/31.01.06 art.87; lit.e)- f) devin lit.d)- e)]
    [Art.11 al.(1) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03; art.773 lit.e)-g) devin d)-f)]
   
    (2) Agenția Servicii Publice:
    a) proiectează şi dezvoltă sistemul informaţional al cadastrului;
    b) acumulează, sistematizează şi păstrează informaţia cadastrală;
    c) organizează furnizarea informaţiei cadastrale, stabileşte structura acesteia şi modul ei de furnizare;
    d) organizează procesul de ridicare continuă a calificării personalului întreprinderii;
    d1) efectuează controlul privind respectarea de către registratori, în activitatea profesională, a actelor normative în vigoare;
    [Art.11 al.(2), lit.d1) introdusă prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    e) stabileşte schema mişcării fluxului de informaţii cadastrale şi modul de prelucrare a acestora;
    f) asigură securitatea păstrării şi transmiterii datelor prin reţea, prezintă propuneri privind perfecţionarea sistemului de păstrare a bazei de date;
    g) deţine şi administrează banca centrală de date a cadastrului;
    h) proiectează şi efectuează legătura dintre forma electronică a documentaţiei cadastrale şi cea a altor registre de stat;
    i) furnizează informaţia cadastrală sistematizată autorităţilor administraţiei publice, altor persoane juridice, precum şi persoanelor fizice;
    j) ţine, în modul stabilit de Guvern, sistemul informaţional automatizat Registrul de stat al unităţilor administrativ-teritoriale şi al adreselor;
    [Art.11 al.(2), lit.j) modificată prin LP152 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.521]
    k) elaborează instrucţiuni referitoare la modul de ţinere a documentaţiei cadastrale, la modul de furnizare a informaţiei cadastrale;
    [Art.11 al.(2), lit.k) modificată prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    l) ţine, în modul stabilit de lege, sistemul informaţional automatizat "Registrul obiectelor de infrastructură tehnico-edilitară";
    [Art.11 al.(2), lit.l) modificată prin LP118 din 23.07.17, MO244-251/14.07.17 art.393]
    [Art.11 al.(2), lit.l) modificată prin LP154 din 30.07.15, MO224-233/21.08.15 art.457; în vigoare 21.08.15]
    m) exercită alte activităţi conform legii.
    [Art.11 al.(2), lit.m) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.11 al.(2) în redacţia LP362 din 23.12.05, MO20/31.01.06 art.87]
    [Art.11 al.(2) introdus prin LP1037 din 09.06.00, MO94/03.08.00; al.(2)-(4) devin al.(3)-(5)]

    (3) Structurile teritoriale ale Agenției Servicii Publice (oficiile cadastrale teritoriale amplasate în centrele raionale, în municipii şi în oraşele Ceadîr-Lunga şi Vulcăneşti):
    a) efectuează lucrările cadastrale şi monitoringul bunurilor imobile;
    b) întocmesc şi actualizează planul cadastral şi planul geometric;
    c) întocmesc dosarul cadastral al fiecărui bun imobil şi alte documente necesare ţinerii cadastrului;
    d) efectuează înregistrarea de stat a bunurilor imobile şi a drepturilor asupra acestora în registrul bunurilor imobile;
    e) transmit datele registrului bunurilor imobile în banca centrală de date a cadastrului;
    f) furnizează, în modul stabilit, persoanelor fizice şi juridice, autorităţilor publice informaţia cadastrală privind bunurile imobile şi drepturile asupra lor;
    g) asigură păstrarea în integritate a documentaţiei cadastrale şi arhivarea ei;
    h) efectuează expertiza bunului imobil, la cererea instanţei de judecată, a altor organe de drept;
    i) exercită alte activităţi conform legii.
    [Art.11 al.(3), lit.i) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    [Art.11 al.(3) în redacţia LP362 din 23.12.05, MO20/31.01.06 art.87]

    (4) Agenția Servicii Publice, inclusiv structurile sale teritoriale, sînt independente de orice proprietar de bun imobil şi se supun numai legii.
    [Art.11 al.(4) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    [Art.11 al.(4) modificat prin LP362 din 23.12.05, MO20/31.01.06 art.87]
    (5) Crearea şi ţinerea cadastrului bunurilor imobile intră în competenţa exclusivă a Agenției Servicii Publice, inclusiv a structurilor sale teritoriale, care, la rîndul său, nu este în drept să exercite activităţi ce nu ţin de competenţa sa.
    [Art.11 al.(5) modificat prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    Articolul 12. Registratorul
    (1) Funcţia de registrator se exercită, la nivel central, în cadrul Agenției Servicii Publice şi la nivel teritorial – în cadrul oficiilor cadastrale teritoriale.
    (2) În funcţia de registrator în domeniul activităţii cadastrale în cadrul Agenției Servicii Publice se angajează prin concurs persoane care activează de cel puţin 5 ani în funcţia de registrator la organul cadastral teritorial, persoane care activează de cel puţin 1 an în funcţia de jurist la Agenția Servicii Publice, precum şi persoane care deţin funcţii de conducere la Agenția Servicii Publice şi îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin.(3) lit.a)–d) şi f).
    [Art.12 al.(2) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    (3) În funcţia de registrator în domeniul activităţii cadastrale în cadrul organului cadastral teritorial este angajată prin concurs, cu încheierea unui contract individual de muncă conform legislaţiei muncii, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
    [Art.12 al.(3) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    a) este cetăţean al Republicii Moldova;
    b) este licențiată în drept sau are studii superioare la specialitatea cadastru şi organizarea teritoriului şi a îndeplinit timp de un an funcţia de registrator stagiar sau a exercitat timp de 3 ani, în cadrul organului cadastral teritorial, o funcţie corespunzătoare specialității cadastru şi organizarea teritoriului;
    [Art.12 al.(3), lit.b) în redacția LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    c) nu are antecedente penale nestinse;
    d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
    [Art.12 al.(3), lit.e) abrogată prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    f) a susţinut examenul de calificare.
    (4) Regulamentul privind modul de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de registrator se aprobă de Guvern.
    (5) Registratorul este supus atestării cel puţin o dată la 3 ani. În urma atestării, registratorului i se acordă unul dintre următoarele calificative: „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător”, „nesatisfăcător”. La evaluarea performanțelor profesionale în procesul atestării se iau în considerare vechimea în muncă, cunoștințele teoretice, rezultatele activității registratorului. În funcţie de calificativul obținut în urma atestării, registratorului i se conferă gradul  unu, doi sau trei de calificare (gradele de calificare fiind indicate în ordine descrescătoare). În cazul obținerii calificativului „nesatisfăcător,” registratorul este concediat  pentru necorespundere profesională. Regulamentul privind atestarea registratorilor se aprobă de Guvern.
    [Art.12 al.(5) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    [Art.12 al.(5) în redacția LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    (6) Atestarea se efectuează de către o comisie constituită din reprezentanţi ai organului central de specialitate în domeniul cadastrului, ai Agenției Servicii Publice şi ai Ministerului Justiţiei.
    [Art.12 al.(6) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    [Art.12 al.(6) modificat prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    (7) Registratorul din cadrul Agenției Servicii Publice are următoarele atribuţii:
    a) examinează cazurile de respingere a cererii de înregistrare şi primeşte cererea de înregistrare a dreptului în cazul în care consideră neîntemeiată decizia de respingere a cererii emisă de registratorul de la organul cadastral teritorial;
    [Art.12 al.(7), lit.a) modificată prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    b) examinează deciziile de refuz al efectuării înscrierilor în registrul bunurilor imobile şi efectuează înscrierea în cazul în care consideră neîntemeiată decizia de refuz a registratorului de la organul cadastral teritorial;
    b1) eliberează extrase din registrul bunurilor imobile referitoare la înscrierile efectuate;
    [Art.12 al.(7), lit.b1) introdusă prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    c) în cazul depistării unor înscrieri greşite în registrul bunurilor imobile, pentru a căror corectare este necesară o hotărîre judecătorească irevocabilă, solicită Agenției Servicii Publice înaintarea cererii în instanţa de judecată pentru radierea sau corectarea acestora;
    d) corectează, în modul stabilit la art.38, greşelile din registrul bunurilor imobile.
    (8) Registratorul din cadrul organului cadastral teritorial are următoarele atribuţii:
    a) solicită documentele necesare includerii în cadastru a datelor despre bunul imobil şi drepturile asupra lui;
    b) decide, în modul stabilit, asupra efectuării sau modificării înscrierii în registrul bunurilor imobile ori refuză efectuarea sau modificarea înscrierii respective;
    c) eliberează extrase din registrul bunurilor imobile;
    d) în cazul depistării unor înscrieri greşite în registrul bunurilor imobile, pentru a căror corectare este necesară o hotărîre judecătorească irevocabilă, solicită Agenției Servicii Publice înaintarea cererii în instanţa de judecată pentru radierea sau corectarea acestora;
    e) corectează, în modul stabilit la art.38, greşelile din registrul bunurilor imobile;
    f) exercită alte atribuţii conform legislaţiei în vigoare.
    (81) În domeniul activității cadastrale, structura teritorială a Agenției Servicii Publice este dirijată de un registrator-șef, angajat prin concurs, care, suplimentar la atribuțiile indicate la alin. (8), are şi atribuții de administrare.
    [Art.12 al.(81) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    [Art.12 al.(81) introdus prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    (82) În luarea deciziilor, registratorul se conduce de prevederile legislaţiei. Pentru aplicarea corectă şi uniformă a legislaţiei la examinarea cererilor, registratorul ţine cont de recomandările metodologice ale organului central de specialitate în domeniul cadastrului și ale Agenției Servicii Publice.
    [Art.12 al.(82) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    [Art.12 al.(82) introdus prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    (9) Regulamentul registratorului se aprobă de Guvern.
    [Art.12 în redacţia LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    [Art.12 modificat prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    [Art.12 modificat prin LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]

    Articolul 121. Registratorul stagiar
    (1) Registrator stagiar poate fi persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.12 alin.(3) lit.a)–d).
    (2) Registratorul stagiar efectuează stagiul timp de1 an în cadrul organului cadastral teritorial sub îndrumarea registratorului care îi asigură efectuarea stagiului profesional. După expirarea stagiului, persoana respectivă poate participa la concursul pentru ocuparea funcţiei de registrator.
    (3) Condiţiile de efectuare a stagiului se stabilesc de Guvern.
    (4) Printre atribuţiile registratorului stagiar se numără pregătirea documentelor pentru înregistrare, efectuarea lucrărilor de secretariat, precum şi alte atribuţii stabilite prin regulament.
    [Art.121 introdus prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    Articolul 13. Sursele de finanţare a sistemului organelor cadastrale
    [Art.13 al.(1) abrogat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    (2) Agenția Servicii Publicecu structurile sale teritoriale activează pe principiul autofinanţării din veniturile pe care le obţin din prestări de servicii.
    [Art.13 al.(2) modificat prin LP362 din 23.12.05, MO20/31.01.06 art.87]
    [Art.13 al.(2) în redacţia LP1037 din 09.06.00, MO94/03.08.00]

    (3) Metodologia de calculare a tarifelor și tarifele la serviciile prestate de Agenția Servicii Publice şi structurile sale teritoriale, servicii ce ţin de înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, precum şi la alte servicii ce ţin de competenţa exclusivă a Agenția Servicii Publice şi a structurilor sale teritoriale, se aprobă de Guvern în baza metodologiei aprobate de Parlament.
    [Art.13 al.(3) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    [Art.13 al.(3) în redacţia LP362 din 23.12.05, MO20/31.01.06 art.87]
    [Art.13 al.(3) în redacţia LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]
   
(31) Plata pentru servicii se efectuează de către beneficiari concomitent cu depunerea cererii de prestare a serviciului.
    [Art.13 al.(31) introdus prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    [Art.13 al.(4) abrogat prin LP152 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.521]
    [Art.13 al.(4) modificat prin LP154 din 30.07.15, MO224-233/21.08.15 art.457; în vigoare 21.08.15]
    [Art.13 al.(4) introdus prin LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]
Capitolul III
LUCRĂRILE CADASTRALE
    Articolul 14. Componenţa lucrărilor cadastrale
    (1) Lucrările cadastrale se compun din:
    a) stabilirea hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţilor şi delimitarea lor prin borne;
    [Art.14 al.(1), lit.a) modificată prin LP83 din 29.05.14, MO167-168/24.06.14 art.365]
    b) stabilirea şi marcarea prin borne a hotarelor terenurilor;
    [Art.14 al.(1), lit.b) în redacția LP83 din 29.05.14, MO167-168/24.06.14 art.365]
    c) identificarea bunurilor imobile în baza documentelor ce confirmă drepturile;
    d) măsurătorile pe teren pentru întocmirea sau actualizarea planurilor cadastrale şi a planurilor geometrice (ale terenurilor, construcţiilor şi ale încăperilor izolate);
    [Art.14 al.(1), lit.d) modificată prin LP83 din 29.05.14, MO167-168/24.06.14 art.365]
    e) formarea bunurilor imobile.
    (2) Componenţa lucrărilor cadastrale, necesare colectării de date pentru cadastru, o determină organele cadastrale teritoriale în modul stabilit de organul central de specialitate în domeniul cadastrului.
    [Art.14 al.(2) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    (3) La transmiterea sau grevarea drepturilor asupra bunurilor imobile, lucrările cadastrale se efectuează în baza cererii titularului de drepturi.
    Articolul 15. Executanţii lucrărilor cadastrale
    (1) Lucrările cadastrale sînt executate de Agenția Servicii Publice şi structurile sale teritoriale, de întreprinderile de stat şi cele private. În cadrul Agenției Servicii Publice şi al structurilor sale teritoriale, lucrările cadastrale sînt executate de ingineri cadastrali care poartă răspundere pentru corectitudinea şi legalitatea lucrărilor executate.
    [Art.15 al.(1) modificat prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    [Art.15 al.(1) în redacţia LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    [Art.15 al.(1) modificat prin LP333 din 24.07.03, MO200/19.09.03 art.773]

    (11) Recepţia lucrărilor cadastrale executate de întreprinderile de stat sau private se realizează de către Agenția Servicii Publice şi de către structurile sale teritoriale. Responsabilitatea pentru identificarea corectă în teren a bunului imobil o poartă întreprinderea care a executat lucrările cadastrale.
    [Art.15 al.(11) modificat prin LP83 din 29.05.14, MO167-168/24.06.14 art.365]
    [Art.15 al.(11) introdus prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
   
(12) Întreprinderea care execută lucrări cadastrale este responsabilă de acumularea, sistematizarea, păstrarea și transmiterea documentelor cadastrale, în original, ale lucrărilor cadastrale executate.
    [Art.15 al.(12) introdus prin LP118 din 23.07.17, MO244-251/14.07.17 art.393]
   
(13) La dizolvarea întreprinderii, arhiva documentelor cadastrale, în original, ale lucrărilor cadastrale executate se transmite Fondului Arhivistic al Republicii Moldova în modul stabilit de lege.
    [Art.15 al.(13) introdus prin LP118 din 23.07.17, MO244-251/14.07.17 art.393]
    (2) La bunurile imobile aparţinînd Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne şi organelor din subordinea lui, precum şi Serviciului de Informaţii şi Securitate, lucrările cadastrale sînt executate de numitele ministere în limitele fondurilor alocate. Informaţia despre hotarele acestor obiecte se prezintă gratuit organelor cadastrale teritoriale respective.
    [Art.15 al.(2) modificat prin LP304 din 26.12.12, MO48/05.03.13 art.150; în vigoare 05.03.13]
    [Art.15 al.(2) modificat prin LP362 din 23.12.05, MO20/31.01.06 art.87]
    [Art.15 al.(2) modificat prin LP543 din 12.10.01, MO141/22.11.01 art.1095]

    Articolul 151. Stabilirea pe teren a hotarelor unităţilor
                           administrativ-teritoriale
    (1) Lucrările de stabilire pe teren a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţilor sînt organizate de Agenția Servicii Publice şi se efectuează în prezenţa reprezentanţilor unităţilor administrativ - teritoriale interesate.
    [Art.151 al.(1) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    (2) La stabilirea pe teren a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţilor se întocmeşte, conform modului şi procedurii stabilite de organul central de specialitate în domeniul cadastrului, actul de stabilire a hotarelor.
    [Art.151 al.(2) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    (3) Cheltuielile de stabilire pe teren a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale şi a hotarelor intravilanului localităţilor sînt suportate de la bugetul de stat.
    (4) Litigiile apărute în legătură cu stabilirea pe teren a hotarelor unităţilor administrativ-teritoriale se soluţionează în conformitate cu actele normative în domeniu.
    [Art.151 introdus prin LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]
    Articolul 152. Stabilirea şi marcarea prin borne a hotarelor
                           terenurilor
    (1) La atribuirea terenurilor în proprietate sau în folosinţă, cu excepţia terenurilor proprietate publică a statului, reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale de nivelul întîi stabileşte la faţa locului hotarele terenului, cu întocmirea actului de stabilire a hotarelor de un model aprobat de organul central de specialitate în domeniul cadastrului. La transmiterea în proprietate a terenurilor în cadrul înregistrării primare masive, stabilirea hotarelor la faţa locului nu este obligatorie.
    [Art.152 al.(1) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    (2) La cererea titularului de drepturi asupra terenului, punctele de cotitură ale hotarelor pot fi marcate prin borne în modul stabilit de organul central de specialitate în domeniul cadastrului. Cheltuielile pentru stabilirea hotarelor şi marcarea acestora pe teren sînt suportate de titularul de drepturi.
    [Art.152 al.(2) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    (3) După stabilirea hotarelor la faţa locului şi întocmirea actului de stabilire a hotarelor de către autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi, executanţii lucrărilor cadastrale efectuează măsurări pe teren pentru întocmirea planului geometric. Documentaţia cadastrală prezentată spre recepţie trebuie să permită identificarea corectă a punctelor de cotitură ale terenului pe teritoriul ţării, verificarea corespunderii hotarelor terenului cu hotarele terenurilor adiacente. Hotarele terenului se reprezintă pe planul cadastral şi pe cel geometric.
    (4) Actul de stabilire a hotarelor poate fi atacat în instanţa de contencios administrativ.
    [Art.15 al.(4) introdus prin LP83 din 29.05.14, MO167-168/24.06.14 art.365]
    Articolul 16. Lucrările de identificare
    (1) Identificarea bunului imobil se efectuează prin confruntarea datelor din cadastru cu datele constatate pe teren.
    (2) Identificarea bunului imobil se legalizează printr-un act de constatare pe teren, care va conţine informaţii referitoare la gradul de corespundere a datelor despre componenţa, suprafaţa şi despre alte caracteristici ale bunului imobil cu datele din cadastru.
    (3) În cazul constatării de modificări în componenţa bunului imobil, precum şi al divizării terenului sau comasării de terenuri, în afara lucrărilor de identificare se vor efectua şi alte lucrări cadastrale necesare.
    Articolul 17. Formarea bunurilor imobile
    Modalitatea şi procedura formării bunurilor imobile se stabilesc prin lege.
    [Art.17 în redacţia LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]
    Articolul 18. Planul cadastral şi planul geometric
    (1) Pe planul cadastral se indică în mod obligatoriu hotarele, numerele cadastrale şi alte caracteristici ale terenului şi pot fi reprezentate construcţiile capitale amplasate pe el.
    (2) Planul geometric se întocmeşte la cererea titularului de drepturi, în baza măsurărilor pe teren, cu indicarea obligatorie a punctelor de cotitură ale hotarelor, racordate la punctele de reper sau la obiectele capitale din apropiere, a numărului cadastral al terenului şi amplasamentului tuturor construcţiilor de pe teren. Planul poate conţine şi alte date.
    [Art.18 al.(2) în redacţia LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]
    (3) Conţinutul planului cadastral şi al planului geometric, modul de elaborare şi actualizare a acestora, precum şi modul de executare a lucrărilor cadastrale la nivel de construcţii şi încăperi izolate se stabilesc de organul central de specialitate în domeniul cadastrului.
    [Art.18 al.(3) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    [Art.18 al.(3) în redacția LP83 din 29.05.14, MO167-168/24.06.14 art.365]
    [Art.18 al.(3) în redacţia LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]
    (4) Planul cadastral şi/sau geometric pot fi modificate numai în cazul:
    a) acordului scris al tuturor titularilor de drepturi asupra bunurilor imobile ale căror interese sînt atinse, în condiţiile ca această modificare să fie conformă normelor tehnice caracteristice pentru bunurile imobile respective, să fie necesară pentru o mai bună administrare a acestor bunuri şi să nu contribuie la tăinuirea tranzacţiilor cu suprafeţele de teren;
    b) emiterii unei hotărîri a instanţei de judecată privind modificarea lor;
    c) necesităţii corectării erorilor care nu influenţează hotarele terenului sau nu ating alte interese ale titularilor de drepturi asupra bunurilor imobile;
    d) deciziei proprietarului privind formarea bunului imobil;
    [Art.18 al.(4) în redacţia LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]
   
e) actului de stabilire a hotarelor prevăzut la art. 19 alin. (6).
    [Art.18 al.(4), lit.e) introdusă prin LP83 din 29.05.14, MO167-168/24.06.14 art.365]
    (5) La modificarea planului cadastral şi/sau geometric în cazul prevăzut la alin.(4) lit.a), specialistul de lucrări cadastrale, va întocmi actul de constatare pe teren, de un model aprobat de organul central de specialitate în domeniul cadastrului, în care vor fi descrise modificările efectuate în plan, inclusiv modificările de suprafaţă, cauzele necesităţii de modificare şi se va notifica îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor prevăzute pentru acest caz. Actul de constatare pe teren, planul cadastral sau geometric nou şi acordul scris al titularilor de drepturi ale căror interese sînt atinse se anexează la documentul ce confirmă drepturile asupra bunului imobil, constituind parte componentă a acestuia. În cazul în care specialistul de lucrări cadastrale constată că nu sînt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin.(4) lit.a), organul cadastral teritorial refuză să modifice planul. Refuzul de a modifica planul poate fi atacat în instanţa judecătorească.
    [Art.18 al.(2) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    [Art.18 al.(5) modificat prin LP83 din 29.05.14, MO167-168/24.06.14 art.365]
    [Art.18 al.(5) introdus prin L97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]
    (6) Modificarea planului cadastral şi/sau geometric în condiţiile prevăzute la alin. (5) constituie temei pentru rectificarea înscrierilor în registrul bunurilor imobile.
    [Art.18 al.(6) introdus prin L97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694; al.(5) devine al.(7)]
    (7) În cazul modificării planului cadastral sau planului geometric, fiecărui titular de drepturi ale cărui interese sînt atinse i se expediază un preaviz privind modificările efectuate.
    (8) Pentru a garanta protecţia drepturilor beneficiarilor serviciilor de elaborare şi actualizare a planurilor cadastrale sau geometrice prestate de oficiile cadastrale teritoriale, Agenția Servicii Publice încheie un contract de asigurare de răspundere civilă.
    [Art.18 al.(8) introdus prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    Articolul 19. Hotarele fixe şi hotarele generale ale terenului
    (1) Hotarul fix se stabileşte prin marcarea hotarului terenului la faţa locului prin puncte de hotar, cu racordarea acestora la punctele de reper sau la obiectele capitale din apropiere.
    [Art.19 al.(1) în redacţia LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]
    (2) Hotarul fix se stabileşte în baza actului de constatare pe teren, coordonat împreună cu proprietarii terenurilor adiacente. La stabilirea hotarului fix se întocmeşte în mod obligatoriu planul geometric al terenului.
    (3) Hotarul fix se stabileşte la cererea şi din contul propietarului de teren.
    (4) Strămutarea bornelor de hotar de către persoane neautorizate este interzisă.
    (5) Hotarul general este hotarul stabilit în planul cadastral sau geometric, fără coordonarea acestuia cu proprietarii de terenuri adiacente. La întocmirea planului cadastral sau geometric în hotar general, suprafaţa terenului se consideră aproximativă şi poate fi precizată la stabilirea hotarului fix.
    [Art.19 al.(5) modificat prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    [Art.19 al.(5) modificat prin LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]
   
(6) Daca hotarul general al terenului reprezentat în planul cadastral sau în cel geometric nu corespunde cu posesiunea de fapt a terenurilor şi lipseşte actul de stabilire a hotarelor, autoritatea administraţiei publice locale, la cererea proprietarului şi din contul acestuia, stabileşte hotarele terenului la faţa locului.
    [Art.19 al.(6) modificat prin LP118 din 23.07.17, MO244-251/14.07.17 art.393]
    [Art.19 al.(6) introdus prin LP83 din 29.05.14, MO167-168/24.06.14 art.365]
   
(7) Dacă în conformitate cu documentele existente nu poate fi determinat hotarul stabilit la momentul atribuirii terenului, atunci hotarul general se stabileşte după posesiunea de fapt a terenurilor vecinilor, cu condiţia că devierea în suprafaţa terenului nu depăşeşte 10% din mărimea suprafeţei din documentele ce confirmă dreptul. Devierile în suprafaţa terenului reieşindu-se din mărimea suprafeţei terenurilor se stabilesc de organul central de specialitate în domeniul cadastrului.
    [Art.19 al.(7) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    [Art.19 al.(7) introdus prin LP83 din 29.05.14, MO167-168/24.06.14 art.365]
    Articolul 20. Dosarul cadastral
    (1) Se întocmeşte dosar cadastral pentru fiecare bun imobil la înregistrarea lui primară, inclusiv la divizarea lui în două sau mai multe bunuri imobile ori la comasarea a două sau mai multe bunuri imobile. La întocmirea dosarului cadastral, fiecărui bun imobil i se atribuie un număr cadastral (număr cadastral convenţional).
    (2) Numărul cadastral (numărul cadastral convenţional) al terenului este şi numărul dosarului cadastral.
    (3) Dosarul cadastral trebuie să conţină copiile de pe documentele necesare înregistrării sau aceste documente în original. Dosarul cadastral poate conţine şi alte documente.
    [Art.20 al.(3) în redacţia LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]
    (4) În cazul în care documentul ce confirmă drepturile serveşte drept temei pentru înregistrarea drepturilor asupra a două sau mai multor bunuri imobile, acest document este inserat în dosarul cadastral al unuia dintre aceste bunuri. Dosarul cadastral al fiecărui alt bun imobil trebuie să conţină înscrieri care să indice faptul că documentul ce confirmă drepturile şi care serveşte drept temei pentru înregistrarea drepturilor este ţinut în alt dosar cadastral, indicînd numărul acestui dosar.
    [Art.20 al.(4) în redacţia LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]
    (5) Dosarul cadastral se păstrează permanent. Instanțele de judecată, prin încheiere, organele procuraturii  şi organele de urmărire penală, prin ordonanță, pot dispune ridicarea dosarului cadastral în original numai în legătură cu cauze penale, civile sau contravenționale, pentru efectuarea unei expertize sau pentru a fi cercetat în ședința de judecată. În aceste cazuri, în arhiva organului cadastral teritorial se păstrează copia dosarului cadastral, autentificată de persoana împuternicită.
    [Art.20 al.(5) în redacția LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
   
(6) Dosarul cadastral electronic conține documente electronice sau copii scanate ale documentelor necesare înregistrării sau ale altor documente cadastrale, a căror autenticitate este confirmată, prin semnătura electronică avansată calificată (în continuare – semnătură electronică), de către registrator sau altă persoană împuternicită care are competența de a perfecta şi a plasa documente în dosarul cadastral.
    [Art.20 al.(6) introdus prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; prevederile vor intra în vigoare la momentul implementării sistemului informațional automatizat al arhivei electronice şi registrului bunurilor imobile în format electronic, conform ordinului Agenției Relații Funciare şi Cadastru, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2020]
   
(7) Un exemplar original al contractelor în formă scrisă în temeiul cărora s-a efectuat înregistrarea se păstrează, în mod obligatoriu, în arhiva organului cadastral teritorial.
    [Art.20 al.(7) introdus prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; prevederile vor intra în vigoare la momentul implementării sistemului informațional automatizat al arhivei electronice şi registrului bunurilor imobile în format electronic, conform ordinului Agenției Relații Funciare şi Cadastru, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2020]
   
(8) Modul de ținere a dosarului cadastral se stabilește şi se aprobă de organul central de specialitate în domeniul cadastrului.
    [Art.20 al.(8) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    [Art.20 al.(8) introdus prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    Articolul 21. Monitoringul bunului imobil
    (1) Monitoringul bunului imobil se efectuează pentru constatarea modificărilor din valoarea lui, a descoperirii de informaţii despre titularul de drepturi şi în alte scopuri.
    (2) Coordonarea activităţilor ce ţin de efectuarea monitoringului este atribuţia organului central de specialitate în domeniul cadastrului.
    [Art.21 al.(2) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    (3) Modul şi periodicitatea efectuării monitoringului, precum şi organele responsabile de acesta sînt stabilite de legislaţia în vigoare.
Capitolul IV
REGISTRUL BUNURILOR IMOBILE ŞI PROCEDURA
ÎNREGISTRĂRII DREPTURILOR ASUPRA BUNURILOR
IMOBILE

    Articolul 22. Registrul bunurilor imobile
    (1) Registrul bunurilor imobile este documentul de bază al cadastrului. Dacă datele din registrul bunurilor imobile nu coincid cu datele din alte documente cadastrale sau cu datele constatate pe teren, se consideră veridice datele din registrul bunurilor imobile, cu excepţia cazurilor de eroare tehnică evidentă.
    (2) Registrul bunurilor imobile conţine înscrieri privind fiecare bun imobil, dreptul de proprietate şi alte drepturi patrimoniale, titularii de drepturi, documentele ce confirmă drepturile, tranzacţiile cu bunuri imobile şi alte temeiuri ale naşterii, modificării, grevării şi stingerii drepturilor.
    (3) Registrul bunurilor imobile se păstrează permanent. În el se indică toate datele referitoare la drepturile asupra bunurilor imobile în vigoare şi cele stinse.
    (4) Distrugerea documentelor expirate ce confirmă drepturile asupra bunurilor imobile, precum şi scoaterea vreunui document din dosarul cadastral sînt interzise. Originalul documentului care se păstrează în dosarul cadastral, dacă acesta lipseşte în fondul arhivistic, se eliberează la cererea notarului pentru autentificarea actului juridic sau pentru eliberarea certificatului de moștenitor, în dosarul cadastral lăsîndu-se copia documentului autentificată de registrator.
    [Art.22 al.(4) modificat prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    (5) Registrul bunurilor imobile se ţine în mod manual pe fişiere de hîrtie şi computerizat pe fişiere electronice. Dacă datele din registrul ţinut şi manual, şi computerizat nu corespund, datele din registrul ţinut manual se consideră autentice.
    (5) Registrul bunurilor imobile se ține în format electronic, înscrierile fiind confirmate prin semnătură electronică.
    [Art.22 al.(5) în redacția LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; prevederile vor intra în vigoare la momentul implementării sistemului informațional automatizat al arhivei electronice şi registrului bunurilor imobile în format electronic, conform ordinului Agenției Relații Funciare şi Cadastru, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2020]
   
  [Art.22 al.(5) în redacţia LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]
    (51) Înscrierile din registrul electronic al bunurilor imobile, confirmate prin semnătura electronică a registratorului, sînt echivalente, după valoarea lor probantă, cu probele scrise sau mijloacele materiale de probă.
    [Art.22 al.(51) introdus prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; prevederile vor intra în vigoare la momentul implementării sistemului informațional automatizat al arhivei electronice şi registrului bunurilor imobile în format electronic, conform ordinului Agenției Relații Funciare şi Cadastru, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2020]
    (52) Pentru perioada în care registrul bunurilor imobile a fost ținut în mod manual, pe fîșiere de hîrtie, și computerizat, pe fîșiere electronice, în cazul în care datele din registrul ținut și manual, și computerizat nu corespund, datele din  registrul ținut manual se consideră autentice.
    [Art.22 al.(51) introdus prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    (6) Fişierele de hîrtie ale registrului bunurilor imobile pot fi inserate în dosarul cadastral al bunului imobil sau ţinute separat, în modul stabilit de Agenţie.
    [Art.22 al.(6) introdus prin LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]
    Articolul 23. Capitolele registrului bunurilor imobile
    (1) Registrul bunurilor imobile se constituie din 3 capitole:
    a) capitolul A, care conţine înscrieri privind terenul;
    [Art.23 al.(1), lit.a) în redacţia LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    b) capitolul B, care conţine înscrieri privind construcţiile sau alte bunuri imobile amplasate pe teren;
    [Art.23 al.(1), lit.b) în redacţia LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    c) capitolul C, care conţine înscrieri privind încăperile izolate sau privind locurile de parcare din clădire, delimitate în conformitate cu instrucţiunile pentru executarea lucrărilor cadastrale. Capitolul C se deschide în cazul în care dreptul de proprietate asupra construcţiei şi asupra încăperilor ei izolate îl deţin diferite persoane.
    [Art.23 al.(1), lit.c) modificată prin LP95 din 13.05.16, MO156/07.06.16 art.310]
    [Art.23 al.(1), lit.c) modificată prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    (2) Capitolele A şi B din registrul bunurilor imobile se ţin împreună. Capitolul C se ţine pentru fiecare bun imobil ce constituie obiect al înregistrării în acest capitol.
    [Art.23 al.(2) în redacţia LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    (3) Fiecare din capitolele indicate la alin. (1) va fi constituit din trei subcapitole:
    a) subcapitolul I - bunul imobil;
    b) subcapitolul II - dreptul de proprietate asupra bunului imobil;
    c) subcapitolul III - grevarea drepturilor patrimoniale.
    (4) Registrul bunurilor imobile conţine un capitol-supliment privind estimarea bunului imobil în scopul impozitării, care se inserează în dosarul cadastral. înscrierile în capitolul-supliment se efectuează şi se radiază conform actelor normative speciale. Capitolul-supliment va conţine date privind:
    a) factorii fizici care influenţează valoarea bunului imobil;
    b) valoarea estimată a bunului imobil;
    c) data ultimei estimări;
    d) sursa de obţinere a informaţiei privind valoarea bunului imobil;
    e) data introducerii înscrierei.
    [Art.23 al.(4) introdus prin LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]
    Articolul 24. Conţinutul subcapitolelor registrului bunurilor imobile
    (1) În subcapitolul I al fiecărui capitol din registrul bunurilor imobile se indică:
    a) numărul cadastral (numărul cadastral convenţional) al terenului, al construcţiei sau al încăperilor izolate, care fac obiectul înregistrării la capitolul respectiv;
    [Art.24 al.(1), lit.a) modificată prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    b) modul de folosinţă al bunului imobil;
    b) destinația bunului imobil;
    [Art.24 al.(1), lit.b) în redacția LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; prevederile vor intra în vigoare la momentul implementării sistemului informațional automatizat al arhivei electronice şi registrului bunurilor imobile în format electronic, conform ordinului Agenției Relații Funciare şi Cadastru, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2020]
    c) locul amplasării sau adresa bunului imobil;
    d) date privind tipul hotarelor;
    e) suprafaţa totală a bunului imobil;
    e) suprafața terenului, suprafața totală şi/sau suprafața la nivelul soclului  a construcției, suprafața încăperii izolate;
    [Art.24 al.(1), lit.e) în redacția LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; prevederile vor intra în vigoare la momentul implementării sistemului informațional automatizat al arhivei electronice şi registrului bunurilor imobile în format electronic, conform ordinului Agenției Relații Funciare şi Cadastru, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2020]
    f) servitutea constituită pentru uzul sau utilitatea bunului imobil;
    [Art.24 al.(1), lit.f) în redacţia LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
   
f1) domeniul  – în cazul terenurilor proprietate a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale;
    [Art.24 al.(1), lit.f1) introdusă prin LP83 din 29.05.14, MO167-168/24.06.14 art.365]
    g) orice modificări, însemnări, corectări ce se referă la bunul imobil.
    [Art.24 al.(1), lit.g) introdusă prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
   
(11) În subcapitolul I se mai indică:
    a) pentru terenuri – modul de folosinţă;
    b) pentru construcţii – gradul de pregătire a acestora, dacă sînt nefinalizate, numărul de etaje, clasa energetică, dacă este cazul;
    c) pentru încăperi izolate  – clasa energetică a clădirii, dacă este cazul, cota-parte în proprietatea comună din condominiu, dacă a fost stabilită.
    [Art.24 al.(11) introdus prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; prevederile vor intra în vigoare la momentul implementării sistemului informațional automatizat al arhivei electronice şi registrului bunurilor imobile în format electronic, conform ordinului Agenției Relații Funciare şi Cadastru, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2020]
    (2) În subcapitolul II al fiecărui capitol din registrul bunurilor imobile se fac înscrieri referitoare la dreptul de proprietate, şi anume:
    a) numele şi prenumele proprietarului, data naşterii, numărul de identificare de stat (IDNP) şi alte date din actul de identitate - în cazul persoanei fizice (se indică toţi coproprietarii bunului imobil); denumirea, numărul şi data eliberării certificatului înregistrării de stat sau a deciziei privind înregistrarea, după caz, numărul de identificare de stat (IDNO) - în cazul persoanei juridice;
    [Art.24 al.(2), lit.a) modificată prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    b) domiciliul persoanei fizice sau sediul persoanei juridice;
    c) cota de proprietate în bunul imobil - în cazul dreptului de proprietate comună pe cote-părţi;
    d) documentele ce confirmă drepturile, în a căror bază a fost înscrise dreptul de proprietate;
    e) felul înscrierii, dacă se efectuează înscriere provizorie;
    [Art.24 al.(2), lit.e) modificată prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    f) orice modificări, însemnări, corectări ce se referă la înscrierile din acest subcapitol.
    [Art.24 al.(2) în redacţia LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    (3) În subcapitolul III al fiecărui capitol din registrul bunurilor imobile se fac înscrieri referitoare la alte drepturi reale şi la alte grevări. Subcapitolul este alcătuit din două părţi:
    a) partea 1 conţine înscrieri referitoare la alte drepturi reale (dreptul de uzufruct, uzul, abitaţia, superficia, servituţile în sarcina fondului aservit, ipoteca, dreptul de folosinţă, concesiunea, gestiunea economică);
    b) partea 2 conţine înscrieri referitoare la drepturile de creanţă, la faptele sau raporturile juridice aferente bunurilor imobile, a căror notare este prevăzută de legislaţie.
    [Art.24 al.(3) în redacţia LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    (4) În subcapitolul III se mai indică:
    a) termenul pentru care s-a constituit dreptul, dacă un aşa termen a fost stabilit;
    [Art.24 al.(4), lit.b) exclusă prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
    c) date despre titularul al cărui drept este înregistrat în acest subcapitol;
    d) denumirea, numărul şi data eliberării documentelor ce confirmă drepturile, în a căror bază a fost efectuată înscrierea;
    e) orice modificări, însemnări, corectări cu privire la înscrierile din acest subcapitol.
    [Art.24 al.(4) introdus prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242; al.(4) devine al.(5)]
    (5) În fiecare subcapitol al registrului trebuie să se indice numărul cadastral al terenului.
    Articolul 25. Înregistrarea drepturilor
    Înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil se efectuează după executarea lucrărilor cadastrale şi după întocmirea planului cadastral al teritoriului şi a dosarului cadastral al bunului imobil.
    Articolul 26. Procedura înregistrării drepturilor
    (1) Înregistrarea drepturilor se efectuează la cererea titularilor de drepturi, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta lege.
    (2) În cazul în care documentul ce confirmă drepturile este un act al autorităţii publice sau un contract autentificat notarial, cererea de înregistrare se depune de către una dintre părţi. În cazul în care documentul ce confirmă drepturile este un contract în formă scrisă şi legislaţia nu prevede autentificarea notarială obligatorie, cererea de înregistrare se depune de către părţile contractului.
    [Art.26 al.(2) introdus prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242; al.(2)-(6) devin (3)-(7)]
    (3) În cazul în care cererea de înregistrare a drepturilor este depusă de reprezentantul titularului de drepturi, reprezentantul prezintă procura, contractul sau un alt document ce îi confirmă împuternicirile.
    (31) Cererea de înregistrare, însoţită de documentele necesare, poate fi depusă de executantul lucrărilor cadastrale (dacă lucrările executate atrag modificarea documentaţiei cadastrale) sau de întreprinderea ce prestează servicii imobiliare în cazul în care sînt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
    a) capitalul social al întreprinderii este de cel puţin 1 milion de lei;
    b) întreprinderea activează în domeniu de cel puţin 5 ani;
    c) contractul încheiat între întreprindere şi titularul de drepturi conţine clauza de reprezentare;
    d) întreprinderea constituie o garanţie de 100% din valoarea bunului imobil standard în favoarea Agenției Servicii Publice, estimată în scopul impozitării, dar nu mai mult de 200 mii lei, în vederea acoperirii eventualului prejudiciu cauzat acesteia.
    Întreprinderea care depune documentele în numele titularului de drepturi răspunde de veridicitatea şi legalitatea acestora.
    [Art.26 al.(31) introdus prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    (4) În cazul înregistrării drepturilor asupra unui bun imobil care aparţine Republicii Moldova sau unei unităţi administrativ-teritoriale a ei, în numele lor acţionează autorităţile publice autorizate.
    (5) În cazurile stipulate de prezenta lege, documentele necesare efectuării înscrierei în registrul bunurilor imobile le prezintă autorităţile administraţiei publice, instanţele de judecată sau executorii judecătoreşti.
    [Art.26 al.(5) modificat prin LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195]
    (6) Înregistrarea drepturilor include:
    a) primirea cererii de înregistrare a drepturilor asupra bunului imobil şi înregistrarea ei în condica de cereri;
    b) notarea în registrul bunurilor imobile a faptului primirii cererii de înregistrare;
    [Art.26 al.(6), lit.b) în redacţia LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    c) examinarea cererii primite;
    d) emiterea deciziei asupra înregistrării dreptului sau nesati sfacerii cererii de înregistrare a drepturilor;
    e) efectuarea modificărilor de rigoare în dosarul cadastral în cazul modificării componenţei bunului imobil sau a destinaţiei lui ori întocmirea de dosar cadastral în cazul constituirii unui bun imobil;
    f) efectuarea înscrierei în registrul bunurilor imobile;
    g) aplicarea parafei de înregistrare a drepturilor pe toate exemplarele de documente ce confirmă drepturile în a căror bază s-a efectuat înregistrarea;
    g) aplicarea parafei de înregistrare a drepturilor pe toate exemplarele pe suport de hîrtie ale documentelor ce confirmă drepturile în a căror bază s-a efectuat înregistrarea;
    [Art.26 al.(6), lit.g) modificată prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; prevederile vor intra în vigoare la momentul implementării sistemului informațional automatizat al arhivei electronice şi registrului bunurilor imobile în format electronic, conform ordinului Agenției Relații Funciare şi Cadastru, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2020]
    h) îndosarierea documentelor ce confirmă drepturile.
    (61) În cazul dosarului cadastral electronic, cererea şi documentele anexate se restituie solicitantului, cu excepţia celor prevăzute la art. 20 alin. (7). În dosarul cadastral electronic se includ copiile scanate ale documentelor, a căror autenticitate este confirmată prin semnătura electronică aplicată de registrator.
    [Art.26 al.(61) introdus prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; prevederile vor intra în vigoare la momentul implementării sistemului informațional automatizat al arhivei electronice şi registrului bunurilor imobile în format electronic, conform ordinului Agenției Relații Funciare şi Cadastru, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2020]
    (7) Transferul dreptului de proprietate asupra bunului imobil se face împreună cu sarcinile care îl grevează, cu excepţia cazurilor în care, la momentul transmiterii, aceste sarcini sînt suspendate simultan sau, pînă la acea dată, ele au fost îndeplinite ori şi-au pierdut într-un alt mod puterea juridică.
    Articolul 27. Înscrierile în registrul bunurilor imobile
    (1) Înscrierile în registrul bunurilor imobile sînt de trei feluri: intabularea, înscrierea provizorie, notarea.
    (2) Intabularea este înscrierea drepturilor de proprietate şi a celorlalte drepturi reale.
    (3) Înscrierea provizorie este înscrierea dreptului de proprietate şi a celorlalte drepturi reale sub condiţia justificării lor ulterioare.
    (4) Notarea se referă la înscrierea drepturilor de creanţă, a faptelor sau a raporturilor juridice aferente imobilelor consemnate în registrul bunurilor imobile.
    (5) Înscrierea provizorie se transformă în intabulare numai după justificare, dacă la organul cadastral teritorial se prezintă documentele ce confirmă eliminarea cauzei care a determinat înscrierea provizorie.
    (6) Toate înscrierile cu privire la bunurile imobile se identifică în registrul bunurilor imobile prin numărul cadastral al bunurilor imobile.
    (7) Fiecărei înscrieri în registrul bunurilor imobile i se conferă un număr.
    [Art.27 în redacţia LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    Articolul 28. Temeiul înregistrării dreptului
    (1) Înregistrarea dreptului asupra bunului imobil se face în temeiul următoarelor documente:
    a) actele administrative emise de autorităţile publice abilitate în modul stabilit de legislaţie, în vigoare la data adoptării lor, precum şi certificatele constatatoare emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, în procedura de aprobare tacită;
    [Art.28 al.(1), lit.a) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    b) contractele asupra bunului imobil, încheiate conform legislaţiei în vigoare la data adoptării lor;
    c) certificatele de succesiune;
    d) hotărîrile instanţei de judecată;
   e) procesele-verbale privind procurarea bunului imobil la licitaţie, întocmite de executorul judecătoresc şi confirmate de către instanţa de judecată, sau procesele-verbale de transmitere silită a dreptului de proprietate asupra bunului imobil, întocmite de către executorul judecătoresc;
    [Art.28 al.(1), lit.e) în redacţia LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195]
    [Art.28 al.(1), lit.e) introdusă prin LP64-XVI din 30.03.06, MO66-69/28.04.06 art.273; lit.e)-f) devin f)-g)]
   
e1) procesele-verbale ale licitației, actele de ridicare a bunurilor imobile adjudecate şi certificatele de achitare integrală, eliberate de lichidator, sau actele de ridicare a bunurilor imobile neadjudecate la licitație şi certificatele de achitare integrală, eliberate de lichidator, ori  actele de separare a bunului imobil din masa debitoare, întocmite de către administratorul de insolvabilitate/lichidator, şi actele ce confirmă dreptul real sau personal al persoanei care a solicitat separarea bunului imobil din masa debitoare;
    [Art.28 al.(1), lit.e1) introdusă prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    f) titlurile de autentificare a drepturilor deţinătorului de teren şi alte acte (adeverinţe) privind drepturile asupra bunului imobil, eliberate de autorităţile publice abilitate, în modul stabilit de legislaţia în vigoare la data eliberării lor;
    g) alte documente privind naşterea sau transmiterea drepturilor asupra bunurilor imobile, eliberate conform legislaţiei în vigoare la data naşterii sau transmiterii acestor drepturi.
    (11) La înregistrarea primară a bunului imobil şi a drepturilor asupra lui în temeiul documentelor indicate la alin.(1) este obligatorie prezentarea planului bunului imobil. Prezentarea planului nu este necesară în cazul în care organul cadastral teritorial îl deţine deja.
    [Art.28 al.(11) introdus prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    (2) Planurile de sistematizare a teritoriului, planurile urbanistice generale şi alte documente cu privire la urbanism nu constituie temei pentru înregistrarea grevărilor drepturilor patrimoniale.
    (3) Registratorul, în limitele prevăzute de prezenta lege, verifică puterea juridică a documentelor ce confirmă drepturile, prezentate pentru înregistrare.
    [Art.28 al.(3) în redacţia LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]
   
(4) Modificarea datelor despre adresa bunului imobil poate fi efectuată fără cererea titularului de drept, conform înscrierilor din Registrul de stat al unităților administrativ-teritoriale şi al străzilor din localitățile de pe teritoriul Republicii Moldova, cu înștiințarea acestuia.
    [Art.28 al.(4) introdus prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    Articolul 29. Exigenţele faţă de documentele prezentate pentru înregistrarea
                         drepturilor
    (1) Documentele prezentate pentru înregistrarea drepturilor trebuie să corespundă exigenţelor prezentei legi şi ale altor acte normative.
    (2) Documentele ce confirmă drepturile se depun în două exemplare, după cum urmează: pentru actele juridice autentificate notarial şi actele autorităţilor publice − originalul sau o copie legalizată şi o copie simplă; pentru actele juridice în formă scrisă simplă – două exemplare originale.
    (2) Documentele ce confirmă drepturile se depun în două exemplare, după cum urmează: pentru actele juridice autentificate notarial şi actele autorităţilor publice − originalul sau o copie legalizată şi o copie simplă; pentru actele juridice în formă scrisă simplă – două exemplare originale. În cazul dosarului cadastral electronic, actele juridice autentificate notarial şi actele autorităților publice se depun într-un singur exemplar original sau în copie legalizată.
    [Art.29 al.(2) modificat prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; prevederile vor intra în vigoare la momentul implementării sistemului informațional automatizat al arhivei electronice şi registrului bunurilor imobile în format electronic, conform ordinului Agenției Relații Funciare şi Cadastru, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2020]
    [Art.29 al.(2) în redacţia LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    (21) Hotărîrea judecătorească privind înscrierea sau radierea dreptului tabular ori privind efectuarea rectificării în registrul bunurilor imobile se depune în copie, a cărei autenticitate este confirmată de instanţa de judecată, cu menţiunea că este irevocabilă. În lipsa menţiunii respective, dacă hotărîrea este executorie, se efectuează înscrierea provizorie în registrul bunurilor imobile.
    [Art.29 al.(21) introdus prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
   
(22) Documentele ce confirmă drepturile pot fi prezentate pentru înregistrare sub formă de documente electronice.
    [Art.29 al.(22) introdus prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; prevederile vor intra în vigoare la momentul implementării sistemului informațional automatizat al arhivei electronice şi registrului bunurilor imobile în format electronic, conform ordinului Agenției Relații Funciare şi Cadastru, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2020]
    (3) Documentele prezentate pentru înregistrarea drepturilor trebuie să identifice bunul imobil (să conţină descrierea lui) sau dreptul intabulat asupra căruia se cere a face înscrierea, să indice dreptul ce urmează a fi înscris sau radiat, să conţină numele părţilor, semnăturile de rigoare, iar în cazurile stabilite de lege, să fie autentificate notarial.
    [Art.29 al.(3)  modificat prin LP160 din 07.07.16, MO306-313/16.09.16 art.647]
    [Art.29 al.(3) în redacţia LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    (31) În cazul în care hotărîrea judecătorească nu conţine toate datele necesare pentru înscrierea în registrul bunurilor imobile, registratorul va solicita instanţei de judecată explicarea hotărîrii.
    [Art.29 al.(31) introdus prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
   
(32) Dacă hotărîrea judecătorească care a servit drept temei pentru înregistrarea dreptului a fost casată cu trimiterea pricinei spre rejudecare, pînă la rejudecarea pricinei, la cererea persoanei interesate, efectuarea înscrierilor conform situației anterioare se va efectua doar dacă instanța de judecată a dispus întoarcerea executării.
    [Art.29 al.(32) introdus prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    (4) În cazul în care documentul are două sau mai multe file, acestea trebuie să fie numerotate şi şnuruite.
    (5) Nu se primesc pentru înregistrarea drepturilor documentele:
    a) ce nu corespund cerinţelor prevăzute la alin.(2)-(4);
    b) ce conţin ştersături, adăugiri, cuvinte radiate şi alte corectări nemenţionate în ele;
    c) executate în creion;
    d) cu deteriorări grave, ce nu permit interpretarea univocă a conţinutului lor.
    Articolul 30. Înregistrarea cererilor
    [Art.30 al.(1) abrogat prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    (2) La primirea cererii şi a documentelor pentru înregistrarea drepturilor, persoana respectivă a organului cadastral teritorial înregistrează cererea în modul stabilit de Agenția Servicii Publice.
    [Art.30 al.(2) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    (3) În cerere se indică numărul cadastral și adresa bunului imobil, datele de identitate ale solicitantului sau, după caz, ale reprezentantului, actul în temeiul căruia acționează reprezentantul, serviciul solicitat, adresa pentru corespondență, de asemenea se enumeră actele anexate la cerere.
    [Art.30 al.(3) modificat prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    (4) Organul cadastral teritorial nu poartă răspundere pentru erorile şi inexactităţile din adresa indicată de titularul de drepturi.
    (5) Al doilea exemplar de cerere, pe care se indică data primirii ei şi a documentelor depuse, se restituie solicitantului.
    (5) În cazul în care dosarul cadastral se ține pe hîrtie, un exemplar al cererii completate se îndosariază în dosarul cadastral, iar al doilea exemplar de cerere se restituie solicitantului. În cazul dosarului cadastral electronic, cererea de înregistrare se restituie solicitantului, în dosarul cadastral fiind inclusă o copie scanată, autentificată prin semnătura electronică aplicată de registrator.
    [Art.30 al.(5) în redacția LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; prevederile vor intra în vigoare la momentul implementării sistemului informațional automatizat al arhivei electronice şi registrului bunurilor imobile în format electronic, conform ordinului Agenției Relații Funciare şi Cadastru, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2020]
   
(51) Regulile privind depunerea prin intermediul comunicațiilor poștale a cererii şi a documentelor necesare  înregistrării drepturilor se stabilesc şi se aprobă de organul central de specialitate în domeniul cadastrului.
    [Art.30 al.(51) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    [Art.30 al.(51) introdus prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    (6) Cererea de înregistrare poate fi retrasă de către solicitant pînă la efectuarea înscrierii în registrul bunurilor imobile sau pînă la întocmirea deciziei de refuz al înregistrării dreptului solicitat.
    [Art.30 al.(6) introdus prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    Articolul 301. Înregistrarea dreptului la cererea notarului
    (1) Notarul care a autentificat actul juridic sau a eliberat certificatul de moştenitor referitor la un drept susceptibil de înregistrare în registrul bunurilor imobile poate solicita, la cererea scrisă a titularului dreptului, înregistrarea la organul cadastral teritorial pe a cărui rază de activitate se află bunul imobil. Notarul poate cere înregistrarea numai dacă imobilul care face obiectul actului a fost anterior înscris în registrul bunurilor imobile şi există un plan cadastral sau geometric al acestuia (al terenului, construcţiei sau încăperii izolate).
    (2) Modalitatea prezentării cererii de înregistrare şi a actelor justificative la organul cadastral teritorial se stabileşte de organul central de specialitate în domeniul cadastrului împreună cu Ministerul Justiţiei. După efectuarea înregistrării, registratorul va elibera notarului actele doveditoare ale dreptului, avînd aplicată parafa de înregistrare, pentru a fi transmise titularului dreptului.
    [Art.301 al.(2) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    (3) Notarul poate solicita eliberarea extraselor din registrul bunurilor imobile şi a altor documente necesare efectuării actului notarial în numele persoanelor fizice şi juridice, în baza unei cereri depuse.
    (4) Tarifele pentru serviciile de înregistrare şi pentru alte servicii prestate de oficiile cadastrale teritoriale pot fi încasate de notari în numele Agenției Servicii Publice.
    [Art.301 introdus prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    Articolul 31. Respingerea cererii
    (1) Cererea se respinge dacă:
    a) lipseşte actul de identitate al solicitantului sau dacă actul conţine inexactităţi;
    b) a fost prezentată de o persoană neautorizată;
    c) lipsesc documentele pentru înregistrare;
    d) documentele prezentate nu corespund cerinţelor stabilite de legislaţie;
    e) drepturile solicitate pentru înregistrare nu sînt susceptibile de înscriere în registrul bunurilor imobile;
    f) dreptul asupra bunului imobil solicitat pentru înregistrare este înregistrat pe numele unei alte persoane;
    f1) datele din documentele prezentate nu corespund datelor din cadastru, cu excepţia cazurilor în care necorespunderea este cauzată de o eroare tehnică a organului cadastral teritorial;
    [Art.31 al.(1), lit.f1) introdusă prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    g) înregistrarea dreptului trebuie să fie efectuată de un alt organ cadastral teritorial;
    h) este notată aplicarea sechestrului sau interdicţia de înstrăinare sau grevare a bunului imobil dreptul asupra căruia este solicitat spre înregistrare;
    i) nu a fost achitată plata pentru înregistrare.
    [Art.31 al.(1), lit.h-i) introduse prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    (2) În cazul cînd cererea este respinsă, ea nu se înregistrează, iar documentele se restituie solicitantului sau reprezentantului acestuia.
    Registratorul consemnează în scris temeiurile respingerii, care se aduc la cunoștință solicitantului.
    [Art.31 al.(2) modificat prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    (3) Respingerea cererii în temeiul invocat la alin.(1) lit.f) poate fi soluţionată prin acţiunea în rectificare. Respingerea cererii pe celelalte temeiuri specificate la alin.(1) poate fi atacată în instanța de judecată sau la registratorul din cadrul Agenției Servicii Publice, iar decizia acestuia poate fi atacată în instanţa de judecată.
    [Art.31 al.(3) modificat prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    [Art.31 al.(3) în redacţia LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    Articolul 32. Termenul de examinare a cererii
    (1) Organul cadastral teritorial este obligat să verifice dacă documentele prezentate pentru înregistrare corespund exigenţelor prezentei legi şi ale altor acte normative.
    (2) Termenul de examinare a cererii nu trebuie să depăşească 7 zile lucrătoare din data înregistrării ei. În cazul în care, concomitent cu înregistrarea dreptului asupra bunului imobil, se solicită şi executarea lucrărilor cadastrale necesare înregistrării, termenul de examinare a cererii de înregistrare începe să curgă din ziua următoare expirării termenului pentru executarea lucrărilor cadastrale.
    [Art.32 al.(2) modificat prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    [Art.32 al.(2) modificat prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    (3) Termenul de examinare a cererii poate fi prelungit la decizia registratorului, dar cel mult cu 40 de zile, în cazul în care este necesară înlocuirea documentelor sau primirea unor documente suplimentare de la solicitant, de la autorităţile publice şi de la alte persoane.
    [Art.32 al.(3) modificat prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
   
(31) Dacă, în procesul examinării cererii, registratorul întîmpină dificultăți la aplicarea corectă a legislaţiei, acesta poate solicita un aviz consultativ de la Agenția Servicii Publice. În acest caz, termenul de examinare a cererii se prelungește cu cel mult 40 de zile.
    [Art.32 al.(31) introdus prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    (4) Decizia argumentată privind prelungirea termenului de examinare a cererii se comunică în scris solicitantului împreună cu propunerea de înlocuire a documentelor sau de prezentare a unor documente suplimentare pentru înregistrarea drepturilor. Decizia poate fi atacată în instanţa de judecată.
    [Art.32 al.(4) modificat prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    Articolul 33. Temeiurile pentru refuzul înregistrării drepturilor
    (1) Înregistrarea drepturilor în baza titlurilor de autentificare a dreptului deţinătorului de teren nu poate fi refuzată. Înregistrarea drepturilor în baza altor documente poate fi refuzată numai dacă:
    a) solicitantul nu a îndeplinit în termen cerinţele stabilite la art.32 alin.(4);
    b) forma şi/sau conţinutul documentelor prezentate nu corespund cerinţelor legislaţiei;
    b1) lipsesc documentele pentru înregistrare;
    [Art.33 al.(1), lit.b1) introdusă prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    c) s-a constatat neautenticitatea documentelor prezentate;
    d) documentul prezentat a fost emis de o autoritate publică necompetentă;
    e) datele din documentele prezentate nu corespund datelor din cadastru, cu excepţia cazurilor în care necorespunderea este cauzată de o eroare tehnică a organului cadastral teritorial;
    f) este notată aplicarea sechestrului sau interdicţia de înstrăinare sau grevare a bunului imobil, dreptul asupra căruia este solicitat spre înregistrare.
    [Art.33 al.(1), lit.f) modificată prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    (2) În cazul refuzului de înregistrare a dreptului, cererea ulterioară a aceleiaşi persoane referitoare la acelaşi bun imobil se examinează ca o nouă cerere.
    (3) Decizia privind refuzul înregistrării drepturilor se aduce la cunoştinţa solicitantului în scris. Refuzul înregistrării drepturilor poate fi soluţionat prin acţiunea în rectificare dacă sînt prezente temeiurile indicate la art.505 şi 509 din Codul civil. În celelalte cazuri, decizia de refuz poate fi atacată în instanţa de judecată sau la registratorul Agenției Servicii Publice, iar decizia acestuia poate fi atacată în instanţa de judecată.
    (3) Decizia privind refuzul înregistrării drepturilor se comunică solicitantului în scris, iar un exemplar al deciziei se îndosariază în dosarul cadastral. În cazul dosarului cadastral electronic, decizia se emite într-un exemplar pe suport de hîrtie, care se eliberează solicitantului, şi unul sub formă de document electronic, care se îndosariază în dosarul cadastral electronic. Refuzul înregistrării drepturilor poate fi soluţionat prin acţiunea în rectificare dacă sînt prezente temeiurile indicate la art.505 şi 509 din Codul civil. În celelalte cazuri, decizia de refuz poate fi atacată în instanţa de judecată sau la registratorul Agenției Servicii Publice, iar decizia acestuia poate fi atacată în instanţa de judecată.
    [Art.33 al.(3) modificat prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; prevederile vor intra în vigoare la momentul implementării sistemului informațional automatizat al arhivei electronice şi registrului bunurilor imobile în format electronic, conform ordinului Agenției Relații Funciare şi Cadastru, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2020]
    [Art.33 al.(3) în redacţia LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    Articolul 331. Temeiurile pentru suspendarea înregistrării drepturilor
    (1) Prin derogare de la prevederile art.33, în cazul depunerii cererii de înregistrare a ipotecii asupra unui bun imobil cu privire la care au fost înregistrate grevări sau interdicţii, înregistrarea ipotecii se suspendă pînă la radierea informaţiei despre grevare sau interdicţie.
    (2) Decizia privind suspendarea înregistrării dreptului se aduce în scris la cunoştinţa solicitantului imediat după examinarea cererii şi poate fi atacată în instanţa de judecată.
    (2) Decizia privind suspendarea înregistrării dreptului se comunică solicitantului în scris, imediat după examinarea cererii și poate fi atacată în instanța de judecată. Un exemplar al deciziei privind suspendarea înregistrării dreptului se îndosariază în dosarul cadastral. În cazul dosarului cadastral electronic, decizia se emite într-un exemplar pe suport de hîrtie, care se eliberează solicitantului, şi unul sub formă de document electronic, care se îndosariază în dosarul cadastral.
     [Art.331 al.(2) în redacția LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; prevederile vor intra în vigoare la momentul implementării sistemului informațional automatizat al arhivei electronice şi registrului bunurilor imobile în format electronic, conform ordinului Agenției Relații Funciare şi Cadastru, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2020]
    [Art.331 introdus prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
    Articolul 34. Notarea
    (1) Notarea se face la cererea părţii interesate, în temeiul actelor doveditoare, sau la cererea autorităţii care a emis actul juridic în temeiul căruia se efectuează notarea. Notarea interdicţiilor care izvorăsc din lege sau din actul juridic în temeiul căruia s-a făcut intabularea dreptului se efectuează din oficiu de către registrator.
    (2) În afară de cazurile prevăzute de lege, în registrul bunurilor imobile se mai notează:
    a) depunerea cererii de înregistrare;
    b) dreptul de administrare fiduciară, inclusiv în caz de tutelă sau curatelă.
    c) hotărîrea judecătorească definitivă şi irevocabilă, în temeiul căreia urmează a fi înscris, modificat sau radiat dreptul, pînă la efectuarea plăţii pentru înregistrare.
    [Art.34 al.(2), lit.c) introdusă prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    (3) Notarea se radiază din registrul bunurilor imobile în baza documentelor ce confirmă stingerea drepturilor de creanţă, încetarea acţiunii faptelor sau raporturilor juridice în al căror temei s-a făcut notarea. Notarea depunerii cererii de înregistrare se radiază concomitent cu efectuarea înregistrării.
    (4) Notarea privind aplicarea/anularea măsurilor de asigurare în cadrul procedurii de executare se efectuează de către executorii judecătoreşti prin acces în regim de timp real la registrul bunurilor imobile. Înscrierile în registrul bunurilor imobile, precum şi actele justificative expediate organului cadastral teritorial sînt autentificate prin semnătura electronică aplicată de executorul judecătoresc. Modalitatea de efectuare a înscrierilor de către executorii judecătoreşti se aprobă de organul central de specialitate în domeniul cadastrului. Accesul în regim de timp real la registrul bunurilor imobile se acordă executorilor judecătoreşti de către Agenția Servicii Publice în baza acordului încheiat în acest scop.
    (4) Notarea privind aplicarea/anularea măsurilor de asigurare în cadrul procedurii de executare se efectuează de către executorii judecătoreşti prin acces în regim de timp real la registrul bunurilor imobile. Înscrierile în registrul bunurilor imobile, precum şi actele justificative expediate organului cadastral teritorial sînt autentificate prin semnătura electronică aplicată de executorul judecătoresc. Modalitatea de efectuare a înscrierilor de către executorii judecătoreşti se aprobă deorganul central de specialitate în domeniul cadastrulu i. Accesul în regim de timp real la registrul bunurilor imobile se acordă executorilor judecătoreşti de către Agenția Servicii Publice în condițiile legislației în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate.
    [Art.34 al.(4) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    [Art.34 al.(4) modificat prin LP143 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.482; în vigoare 10.11.18]
    [Art.34 al.(4) introdus prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
   
(5) Notarea privind aplicarea sechestrului, a altor măsuri de asigurare asupra bunului imobil inclus în masa debitoare a debitorului, care, potrivit Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, se anulează de drept la momentul intentării procedurii de insolvabilitate, se radiază din registrul bunurilor imobile, la cererea administratorului insolvabilității/lichidatorului, în temeiul hotărîrii instanței de judecată privind intentarea procedurii de insolvabilitate. În cazul casării hotărîrii privind intentarea procedurii de insolvabilitate, notarea în registrul bunurilor imobile a măsurilor de asigurare se efectuează la cererea persoanei interesate, cu prezentarea actelor justificative.  
    [Art.34 al.(5) introdus prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    [Art.34 în redacţia LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    Articolul 35. Efectuarea înscrierei în registrul bunurilor imobile
    (1) Înscrierea dreptului de proprietate asupra construcţiei se face după înscrierea dreptului de proprietate asupra terenului.
    [Art.35 al.(1) modificat prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    (2) Înscrierea dreptului de proprietate asupra încăperilor izolate se efectuează după înscrierea drepturilor asupra terenului şi construcţiei.
    [Art.35 al.(2) modificat prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    (3) Înscrierea grevărilor dreptului de proprietate se efectuează după înscrierea dreptului de proprietate.
    (4) Dreptul de proprietate asupra construcţiei poate fi înscris pînă la înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este amplasată dacă:
    a) terenul se află în proprietatea statului sau a unităţii administrativ-teritoriale şi elaborarea planului terenului nu este necesară;
    b) proprietarul terenului şi proprietarul construcţiei (încăperii izolate) sînt persoane diferite.
    [Art.35 al.(4) introdus prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242, al.(4) devine al.(5)]
    (5) Modul de efectuare a înscrierei în registrul bunurilor imobile este stabilit de organul central de specialitate în domeniul cadastrului.
    [Art.35 al.(5) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    Articolul 36. Documentele ce confirmă înregistrarea drepturilor
    (1) Înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil este confirmată prin extrasul din registrul bunurilor imobile sau prin certificatul privind înscrierile în registrul bunurilor imobile.
    [Art.36 al.(1) modificat prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    (2) Extrasul din registrul bunurilor imobile îl eliberează organul cadastral teritorial în a cărui rază de acţiune se află bunul imobil.
    (3) La extrasele din registrul bunurilor imobile se anexează, după caz, planul cadastral al terenului şi/sau al construcţiei, încăperii izolate.
    [Art.36 al.(3) modificat prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    [Art.36 al.(3) modificat prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    (4) Certificatul privind înscrierile în registrul bunurilor imobile se eliberează, în scop de informare, în termen de 3 zile lucrătoare, persoanei fizice care s-a legitimat şi a depus o cerere scrisă sau persoanei juridice care a sesizat oficial organul cadastral teritorial.
    [Art.36 al.(4) în redacția LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    [Art.36 al.(4) modificat prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    (5) Extrasul din registrul bunurilor imobile se eliberează, în termen de 3 zile lucrătoare, persoanelor care sînt în drept să dispună de bunul imobil sau reprezentanților acestora pentru efectuarea tranzacţiilor şi este valabil timp de două luni din data eliberării. La eliberarea repetată a extrasului înainte de expirarea termenului indicat, se efectuează menţiunea "Repetat".
    [Art.36 al.(5) modificat prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    (51) La cererea solicitantului, extrasul din registrul bunurilor imobile şi certificatul privind înscrierile în registrul bunurilor imobile se eliberează sub formă de document electronic.
    [Art.36 al.(51) introdus prin  LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; prevederile vor intra în vigoare la momentul implementării sistemului informațional automatizat al arhivei electronice şi registrului bunurilor imobile în format electronic, conform ordinului Agenției Relații Funciare şi Cadastru, dar nu mai tîrziu de 1 ianuarie 2020]
    (6) Refuzul neîntemeiat al furnizării de informaţii cadastrale poate fi atacat la Agenția Servicii Publice, iar decizia acesteia – în instanța de judecată.
    [Art.36 al.(6) modificat prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    Articolul 37. Consecinţele juridice ale înregistrării
    (1) Consecinţele juridice ale înregistrării apar după efectuarea înscrierei despre drepturile asupra bunului imobil în registrul bunurilor imobile. După efectuarea înscrierei în registrul bunurilor imobile, data autentică a înregistrării este data primirii cererii de înregistrare, care trebuie să fie inclusă în condica de cereri.
    (2) Înregistrarea grevărilor asupra grevării dreptului de proprietate nu influenţează drepturile proprietarului bunului imobil, dacă contractul nu prevede altfel.
    [Art.37 al.(3) exclus prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    Articolul 371. Excepţii de la principiul valabilităţii drepturilor reale
                            din momentul înregistrării
    (1) Dreptul de proprietate este valabil fără înregistrarea în registrul bunurilor imobile dacă provine din succesiune, accesiune sau vînzare/transmitere silită ori este dobîndit prin efectul unui act normativ, prin expropriere sau în temeiul hotărîrii judecătoreşti ori actului executorului judecătoresc. Excepţia dată se aplică şi dreptului de proprietate confirmat de titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren eliberat la atribuirea gratuită a terenurilor.
    [Art.371 al.(1) modificat prin LP37 din 07.03.12, MO60-62/30.03.12 art.195]
    (2) Pentru opozabilitatea faţă de terţi, dreptul de proprietate dobîndit prin modalităţile indicate în alin.(1) urmează a fi înregistrat în registrul bunurilor imobile.
    (3) Dacă dreptul de proprietate asupra bunului imobil a fost cedat succesiv prin modalităţile indicate în alin.(1), iar înscrieri în registrul bunurilor imobile nu s-au făcut, cea din urmă persoană în drept poate cere înscrierea dobîndirilor succesive o dată cu înregistrarea dreptului său, prezentînd documentele originale ce dovedesc întregul şir al actelor juridice efectuate.
    [Art.371 introdus prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    Articolul 38.Corectarea greşelilor din cadastru
    (1) Greşelile din cadastru se corectează numai în temeiul deciziei registratorului. Decizia trebuie să conţină data descoperirii greşelii, caracterul ei, cauza naşterii ei (din culpa titularului de drepturi sau a organului cadastral teritorial), modul de corectare a greşelii, sursele de reparaţie a prejudiciului cauzat.
    (2) Problema corectării greşelilor tehnice (de litere, omisiuni de cuvinte, cifre, greşeli în calculele aritmetice etc.), abordată de titularul de drepturi şi/sau de alte persoane, se soluţionează în termen de 15 zile din data depunerii cererii, în următoarea ordine:
    a) se ia decizia privind efectuarea modificării în cadastru sau privind refuzul modificării;
    b) se efectuează modificarea în cadastru;
    c) se solicită restituirea extrasului eliberat din registrul bunurilor imobile şi se eliberează un extras corectat; sau
    d) se trimite solicitantului refuzul motivat al efectuării modificării în cadastru.
    (3) Greşelile care nu au caracter tehnic (indicarea greşită a tipului de drept, a denumirii titularului de drepturi, componenţa bunului imobil, denaturarea mărimii cotelor în proprietatea comună, a coordonatelor hotarelor, exceptînd transformarea coordonatelor punctelor de hotar dintr-un sistem de coordonate în altul, şi alte greşeli care lezează drepturile şi interesele legitime ale tutilarilor de drepturi sau ale altor persoane) se corectează cu consimţămîntul exprimat în scris al fiecărui titular de drepturi ale cărui interese sînt atinse sau în temeiul hotărîrii judecătoreşti irevocabile.
    [Art.38 al.(3) modificat prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    [Art.38 al.(3) modificat prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    [Art.38 al.(4) exclus prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]

Capitolul V
PARTICULARITĂŢILE ÎNREGISTRĂRII UNOR TIPURI DE BUNURI
IMOBILE ŞI A DREPTURILOR ASUPRA LOR
    Articolul 39. Înregistrarea dreptului de proprietate comună
                         în devălmăşie
    (1) La înregistrarea dreptului de proprietate comună în devălmăşie asupra bunurilor imobile, în baza cererii unuia sau a ambilor soţi, în registrul bunurilor imobile se indică datele despre ambii soţi dacă aceste bunuri au fost procurate sau construite în timpul căsniciei lor şi dacă contractul dintre soţi, autentificat notarial, nu prevede altfel. Neînscrierea în registrul bunurilor imobile a datelor despre celălalt soţ nu conduce la pierderea de către acesta a dreptului de proprietate asupra bunurilor procurate sau construite în timpul căsniciei.
    [Art.39 al.(1) modificat prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    (2) La înregistrarea dreptului de proprietate comună în devălmăşie asupra locuinţelor privatizate, în registrul bunurilor imobile se indică datele tuturor participanţilor la privatizarea acestor obiecte în baza contractului de vînzare-cumpărare (predare-preluare) a locuinţei în proprietate privată şi documentului ce confirmă componenţa participanţilor la privatizare.
    [Art.39 al.(2) modificat prin LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]
    [Art.39 al.(2) modificat prin LP910 din 14.03.02, MO56/24.04.02 art.395]

    (3) La înregistrarea dreptului de proprietate comună în devălmăşie asupra terenului atribuit, conform legislaţiei, întregii familii, în registrul bunurilor imobile se indică datele tuturor persoanelor care erau membri ai familiei la data atribuirii, în baza extrasului din registrul de evidenţă a gospodăriilor sau a certificatului eliberat de autoritatea administraţiei publice locale.
    [Art.39 al.(3) modificat prin LP757 din 27.12.2001, MO17/31.01.2002 art.58; al.(3) devine al.(4)]
    (4) La înregistrarea primară a dreptului de proprietate comună în devălmăşie asupra bunurilor imobile care aparţin fie membrilor fostei gospodării de colhoznic, fie membrilor fostei gospodării ţărăneşti (de fermier), în registrul bunurilor imobile se indică datele tuturor membrilor gospodăriei, inclusiv ale minorilor şi celor inapţi pentru muncă, conform extrasului din registrul de evidenţă a gospodăriilor sau certificatului eliberat de autoritatea administraţiei publice locale. Bunurile imobile procurate sau create în urma activităţii în comun a membrilor gospodăriei ţărăneşti (de fermier) se înregistrează cu drept de proprietate comună în devălmăşie a membrilor acestei gospodării, enumeraţi în extrasul din Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), eliberat de autoritatea administraţiei publice locale, dacă contractul încheiat între membrii gospodăriei ţărăneşti (de fermier) sau hotărîrea instanţei de judecată nu prevede proprietatea comună în diviziune.
    [Art.39 al.(4) modificat prin LP757 din 27.12.2001, MO17/31.01.2002 art. 58]
    Articolul 40. Înregistrarea dreptului de proprietate comună
                          pe cote-părți
    [Art.40 titlul modificat prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    (1) La înregistrarea dreptului de proprietate comună pe cote-părți asupra bunului imobil, în registrul bunurilor imobile se indică cota ideală a fiecărui proprietar în patrimoniu, care:
    [Art.40 al.(1) modificat prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    a) se determină reieşind din mărimea suprafeţei totale sau suprafeţei locative fie din valoarea unor încăperi şi/sau a suprafeţelor unor terenuri, fie în alt mod convenit între cotitularii dreptului de proprietate comună pe cote-părți; şi
    [Art.40 al.(1), lit.a) modificată prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    b) se exprimă sub formă de fracţie ordinară sau în procente la mărimea sau valoarea bunului imobil; şi
    c) se indică în contract sau în alt document ce confirmă drepturile, făcîndu-se referire la modul de determinare a ei.
    (2) Înscrierea în registrul bunurilor imobile privind mărimea cotei se efectuează în baza documentului ce confirmă cotele determinate în bunul imobil. În cazul în care cotele dintr-un teren, dintr-o construcţie sau dintr-un alt bun imobil stabilite separat sînt indicate în diferite documente ce confirmă drepturile, înscrierea se efectuează conform acestor documente.
    [Art.40 al.(2) modificat prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
   
(3) În cazul în care bunul imobil proprietate comună pe cote-părți a fost reconstruit sau supus distrugerii (demolării) parțiale, pentru efectuarea înregistrării în registrul bunurilor imobile, suplimentar la actele ce confirmă reconstruirea sau distrugerea parțială a bunului, se prezintă contractul coproprietarilor privind recalcularea cotelor-părți sau contractul privind încetarea proprietății comune pe cote-părți, după caz.
    [Art.40 al.(3) introdus prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    [Art.40 al.(3) exclus prin LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]
    [Art.401 abrogat prin LP133 din 15.11.18, MO467-479/14.12.18 art.784; în vigoare 01.03.19]
    [Art.401 introdus prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    Articolul 402. Înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenului,
                           dobîndit prin accesiune imobiliară naturală
    (1) Dreptul de proprietate dobîndit prin accesiune imobiliară naturală se înregistrează în temeiul actului de constatare pe teren şi al planului cadastral, întocmit de executantul lucrărilor cadastrale.
    (2) În cazul accesiunii naturale a unei părţi de teren prevăzute la art.328 alin.(3) din Codul civil, înregistrarea dreptului de proprietate asupra acesteia se efectuează în condiţiile alin.(1) din prezentul articol, dacă a trecut un an de la data notării intrării în posesie a proprietarului asupra părţii alipite şi nu a fost notată acţiunea privind revendicarea părţii desprinse. În celelalte cazuri, înregistrarea dreptului de proprietate asupra părţii de teren alipite se efectuează în temeiul hotărîrii judecătoreşti.
    [Art.402 introdus prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    Articolul 403. Înregistrarea condominiului
    (1) La înregistrarea condominiului, în cazul construcţiilor date în exploatare, cererea de înregistrare se depune de asociaţia de coproprietari. La cerere se anexează documentele ce confirmă drepturile asupra terenului condominiului şi actele de dare în exploatare a construcţiilor.
    [Art.403 al.(1) modificat prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
    (2) La înregistrarea bunurilor imobile ale condominiului în registrul bunurilor imobile, în subcapitolul II al capitolelor A şi B se face inscripţia "condominiu". Datele despre proprietari nu se înscriu.
    (3) Concomitent cu înregistrarea condominiului se înregistrează dreptul asociaţiei de coproprietari de administrare a bunurilor aflate în condominiu.
    (4) La solicitarea proprietarilor, în registrul bunurilor imobile capitolul C se va înregistra, conform normelor generale, dreptul de proprietate asupra încăperilor izolate sau locurilor de parcare din clădire, delimitate în conformitate cu instrucțiunile pentru executarea lucrărilor cadastrale, la care, suplimentar, se va indica cota respectivă deţinută în bunurile comune ale condominiului. Nesolicitarea înregistrării bunurilor condominiului aflate în proprietate comună nu constituie temei pentru refuzul înregistrării dreptului de proprietate asupra încăperilor izolate sau locurilor de parcare din clădire.
    [Art.403 al.(4) în redacția LP95 din 13.05.16, MO156/07.06.16 art.310]
    (5) În cazul în care construcţia amplasată pe terenul condominiului aparţine în întregime unui proprietar sau se află în proprietatea comună a mai multor proprietari, înscrierile în registrul bunurilor imobile referitoare la această construcţie şi la drepturile asupra ei se efectuează în condiţii generale.
    (6) Înregistrarea condominiului în cazul bunurilor imobile viitoare sau nefinalizate se face în conformitate cu art.404 şi 405.
    [Art.403 al.(6) introdus prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
    [Art.403 introdus prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]

    Articolul 404. Înregistrarea dreptului asupra bunului imobil construit
    (1) Pentru înregistrarea bunului imobil construit şi a dreptului de proprietate asupra lui se prezintă documentul ce confirmă dreptul de proprietate sau dreptul de folosinţă (superficie, arendă) asupra terenului beneficiarului (investitorului) construcţiei şi documentele ce confirmă recepţia lucrărilor de construcţie. Documentele referitoare la teren nu sînt necesare în cazul în care dreptul asupra terenului a fost deja înregistrat.
    (2) Înregistrarea dreptului asupra unei construcţii nefinalizate poate fi efectuată la cererea titularului de drept, în temeiul documentelor ce confirmă dreptul beneficiarului (investitorului) construcţiei asupra terenului, al autorizaţiei pentru construcţie şi al avizului tehnic elaborat de către experţi tehnici atestaţi ce confirmă gradul de executare a construcţiei şi corespunderea lucrărilor de construcţie cu documentaţia de proiect. Pentru construcţiile ce nu cad sub incidenţa Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii, se prezintă actul de constatare pe teren privind gradul de executare a construcţiei, întocmit de organul cadastral teritorial şi coordonat cu autoritatea publică locală. Pentru efectuarea tranzacţiilor cu construcţiile nefinalizate, acestea se înregistrează în registrul bunurilor imobile în mod obligatoriu.
    [Art.404 al.(2) modificat prin LP162 din 22.07.11, MO170-175/14.10.11 art.498]
    [Art.404 al.(2) modificat prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    (3) Înregistrarea în registrul bunurilor imobile a caselor de locuit individuale şi a anexelor gospodăreşti înregistrate pînă la data intrării în vigoare a Legii nr.835-XIII din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului în registrele de evidenţă a gospodăriilor, ţinute de primării, poate fi efectuată în temeiul extrasului din aceste registre.
    [Art.404 introdus prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    Articolul 405. Înregistrarea dreptului asupra construcţiilor viitoare
    (1) Este posibilă înregistrarea construcţiei viitoare, a încăperilor izolate din cadrul construcţiei viitoare şi a dreptului de proprietate asupra acestora. Construcţiei viitoare, precum şi încăperilor izolate din cadrul acesteia li se atribuie numere cadastrale provizorii. La înregistrarea construcţiei viitoare sau a încăperilor izolate din cadrul acesteia, în registrul bunurilor imobile se aplică menţiunea „bun viitor”.
    (2) Construcţiile viitoare care, conform proiectului, sînt divizate în încăperi izolate, la solicitarea titularului de drepturi, se înregistrează sub formă de condominiu. În subcapitolul II al capitolelor A şi B din registrul bunurilor imobile se aplică menţiunea „condominiu”, totodată datele despre proprietarul construcţiei viitoare nu se înscriu.
    (3) Încăperile izolate din cadrul construcţiei viitoare pot fi înregistrate numai dacă viitoarea construcţie este înregistrată sub formă de condominiu. Dreptul de proprietate al beneficiarului construcţiei asupra încăperilor izolate, în acest caz, se înregistrează la momentul înregistrării condominiului.
    (4) Tranzacţiile cu încăperile izolate din cadrul construcţiilor viitoare pot fi efectuate numai după înregistrarea construcţiei sub formă de condominiu.
    (5) Concomitent cu înregistrarea încăperilor izolate din cadrul construcţiei viitoare, se înregistrează cota respectivă a proprietarului încăperii izolate în bunurile comune în condominiu.
    (6) Pentru înregistrarea provizorie a construcţiei viitoare, beneficiarul acesteia depune documentele ce confirmă dreptul de proprietate asupra terenului sau dreptul de folosinţă (superficie, arendă etc.) a terenului, dacă dreptul asupra terenului nu este înregistrat, şi autorizaţia de construcţie, iar dacă se solicită înregistrarea încăperilor izolate din cadrul viitoarei construcţii, suplimentar se anexează proiectul construcţiei şi declaraţia în condominiu, întocmită de beneficiarul construcţiei.
    (7) Declaraţia în condominiu va conţine informaţia cu privire la:
    a) descrierea bunului, inclusiv a fiecărui etaj al acestuia;
    b) descrierea şi indicarea hotarelor între încăperile izolate, precum şi între acestea şi spaţiile comune;
    c) distribuirea cotelor din bunurile comune în condominiu.
    (8) Transferul dreptului de proprietate asupra construcţiilor viitoare, inclusiv asupra încăperilor izolate din cadrul acestora, va fi înregistrat în registrul bunurilor imobile.
    (9) Prevederile prezentului articol se aplică construcţiilor nefinalizate în măsura în care legea nu prevede altfel, precum și locurilor de parcare din clădire.
    [Art.405 al.(9) modificat prin LP95 din 13.05.16, MO156/07.06.16 art.310]
    [Art.405 introdus prin LP163-XVI din 09.07.08, MO140-142/01.08.08 art.574]
    [Art.406 abrogat prin LP133 din 15.11.18, MO467-479/14.12.18 art.784; în vigoare 01.03.19]
    [Art.406 modificat prin LP279 din 07.12.12, MO1-5/04.01.13 art.12]
    [Art.406 introdus prin LP164-XVI din 09.07.08, MO138-139/29.07.08 art.561]
    Articolul 407. Înregistrarea pieirii fortuite sau distrugerii (demolării)
                           bunului imobil
    (1) În cazul în care bunul imobil îşi încetează existenţa prin pieire fortuită sau distrugere (demolare), concomitent cu înregistrarea privind încetarea existenţei bunului imobil în registrul bunurilor imobile se radiază toate drepturile reale şi grevările referitoare la acel bun imobil.
    (2) Înregistrarea privind încetarea existenţei bunului imobil se face în temeiul documentelor ce confirmă faptul pieirii fortuite sau distrugerii (demolării) bunului imobil.
    [Art.407 introdus prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    Articolul 41. Înregistrarea dreptului asupra bunului imobil al
                          persoanelor juridice
    (1) La încetarea activităţii persoanei juridice în legătură cu reorganizarea (contopirea, absorbţia, divizarea, separarea, transformarea) sau lichidarea ei în registrul bunurilor imobile se efectuează înscrierea cu privire la stingerea dreptului asupra bunului imobil al acesteia în baza informației din Registrul de stat al persoanelor juridice.
    [Art.41 al.(1) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    [Art.41 al.(1) modificat prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    [Art.41 al.(1) modificat prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    (2) Dreptul asupra bunului imobil al persoanei juridice create prin reorganizarea unei alte persoane juridice se înregistrează în temeiul înscrierei privind succesiunea în drepturi din documentele de constituire ale noii persoane juridice şi al actului de transmitere sau al bilanţului de repartiţie, confirmat în modul stabilit.
    [Art.41 al.(2) modificat prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    (3) În cazul lichidării persoanei juridice, înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil al noilor proprietari se efectuează în baza documentelor, perfectate în modul stabilit, cu privire la împărţirea, distribuirea sau transmiterea bunurilor persoanei juridice lichidate.
    (4) În cazul încetării activităţii persoanelor juridice, eliberarea extraselor şi înregistrarea tranzacţiilor cu bunurile imobile care aparţin acestor persoane se suspendă pînă la data încheierii reorganizării sau lichidării lor, cu excepţia cazurilor în care bunurile se pun în vînzare la decizia comisiei de lichidare sau în conformitate cu legislaţia cu privire la insolvabilitate.
    [Art.41 al.(4) în redacţia LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
   
Articolul 411. Înregistrarea dreptului de proprietate în temeiul
                           contractelor de vînzare- cumpărare a terenurilor
                           agricole întocmite în formă scrisă
    (1) Contractele de vînzare-cumpărare a terenurilor agricole, întocmite în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (5) din Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului, în formă scrisă, pot fi prezentate pentru înregistrare doar dacă, în prealabil, în registrul bunurilor imobile a fost înregistrat dreptul de proprietate al persoanei care înstrăinează bunul.
    (2) Pentru înregistrarea contractelor menționate  la alin. (1), persoanele care au semnat contractul se prezintă personal în faţa registratorului şi depun cererea de înregistrare. Semnatarii trebuie să confirme în scris,  prin declaraţie pe propria răspundere, că contractul a fost semnat de către ei, că persoana/persoanele care înstrăinează bunul imobil sînt unicii proprietari ai acestuia,  că părţile dispun de capacitatea de exercițiu sau  juridică necesară pentru semnarea contractului.
    (3) Se acceptă pentru înregistrare doar contractele întocmite ca un singur document. Dacă contractul este expus pe mai multe file, fiecare dintre acestea este semnată de părţile contractante, iar apoi filele sînt cusute, numerotate şi sigilate cu sigiliul registratorului. Răspunderea pentru informaţii false sau incomplete o poartă persoana care a comunicat aceste informații.
    (4) Persoana care vinde terenul anexează la cerere documentele care confirmă dreptul de proprietate asupra terenului agricol şi certificatul Serviciului Fiscal de Stat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget aferente bunurilor respective.
    [Art.411 al.(4) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    (5) Registratorul verifică corespunderea documentelor prezentate cu prevederile prezentei legi.
    [Art.411 introdus prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    Articolul 42. Înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile
                          proprietate publică
    (l) Drepturile întreprinderilor asupra bunurilor imobile proprietate publică, transmise lor în folosinţă, se înregistrează în temeiul actelor de predare-preluare, încheiate între organele centrale de specialitate sau autorităţile administraţiei publice locale şi întreprindere.
    [Art.42 al.(1) în redacţia LP910 din 14.03.02, MO56/24.04.02 art.395]
    (2) Dacă bunurile imobile proprietate publică au fost transmise pentru a fi demolate, drepturile asupra acestora nu se supun înregistrării în registrul bunurilor imobile.
    [Art.42 al.(2) în redacția LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    Articolul 43. Înregistrarea drepturilor de folosinţă, locaţiune/arendă
    [Art.43 titlul în redacția LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
   (1) Drepturile de folosință și de locațiune asupra bunurilor imobile, instituite pe un termen mai mare de 3 ani, precum și drepturile de arendă asupra terenurilor și asupra altor bunuri agricole, instituite pe un termen mai mare de 5 ani, sînt supuse înregistrării obligatorii. La cererea titularilor, drepturile de locațiune/arendă pot fi înregistrate și în cazul unor termene mai mici decît cele prevăzute de prezentul alineat. În cazul prelungirii sau modificării termenelor drepturilor de folosință, locațiune/arendă, la organul cadastral teritorial se prezintă actele justificative în acest sens.
    [Art.43 al.(1) în redacția LP6 din 08.02.18, MO84-93/16.03.18 art.171]
    [Art.43 al.(1) modificat prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    (2) În cazul transmiterii în folosință, locațiune/arendă a unei părți din bunul imobil, la contractul prezentat odată cu cererea de înregistrare se anexează planul terenului și/sau planul construcției pe etaje sau al părții din ea care se transmite în folosință, se închiriază/arendează (subarendează). Cererea de înregistrare a dreptului de folosință, locațiune/arendă (subarendă) trebuie să fie semnată de  ambele părți ale contractului.
    [Art.43 al.(2) în redacția LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    [Art.43 al.(2) modificat prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    (3) Înscrierea despre folosinţă, locațiune/arendă se radiază la cererea uneia dintre părți:
    a) în cazul expirării termenului indicat în înscriere;
    b) la îndeplinirea condiției specificate în contract;
    c) în cazul rezilierii contractului;
    d) la decizia instanței de judecată;
    e) în alte cazuri prevăzute de lege.
    [Art.43 al.(3) în redacția LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    Articolul 44. Înregistrarea ipotecii
    (1) Înregistrarea ipotecii se efectuează în baza cererii debitorului ipotecar sau a creditorului ipotecar după înregistrarea drepturilor patrimoniale ale debitorului ipotecar asupra bunului imobil. La cererea debitorului ipotecar sau a creditorului ipotecar, se anexează contractul de ipotecă împreună cu documentele indicate în contract. În cazul în care contractul de vînzare-cumpărare a bunului imobil şi contractul de ipotecă au fost încheiate concomitent, dreptul de proprietate şi ipotecă se înregistrează consecutiv.
    [Art.44 al.(1) modificat prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    (2) Nu se admite înregistrarea ipotecii în cazurile în care ipotecarea bunului imobil indicat în contract este interzisă de legislaţie.
    (3) La înregistrarea ipotecii, se indică datele despre creditorul ipotecar şi despre obiectul ipotecii, termenul de acţiune al acesteia dacă este stabilit, valoarea obligaţiei asigurată prin ipotecă sau datele privind modul şi condiţiile determinării acestei valori.
    [Art.44 al.(3) modificat prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    (4) În cazul în care, conform condiţiilor ipotecii, debitorului ipotecar îi este interzis să dispună de bunul imobil ipotecat şi/sau să ipotecheze ulterior acelaşi bun, în registrul bunurilor imobile se notează interdicţiile.
    [Art.44 al.(3) modificat prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    (41) În cazul în care, conform condiţiilor ipotecii, ipoteca constituită va garanta aceluiaşi creditor ipotecar executarea oricărei obligaţii viitoare, acest fapt se notează în registrul bunurilor imobile.
    [Art.44 al.(41) introdus prin LP164-XVI din 09.07.08, MO138-139/29.07.08 art.561]
    (5) Cesiunea ipotecii se înregistrează în baza contractului de cesiune a creanţei.
    (6) Stingerea dreptului de ipotecă se înregistrează în baza cererii creditorului ipotecar, a cererii comune a debitorului ipotecar şi a creditorului ipotecar, a hotărîrii irevocabile a instanţei de judecată sau în alte temeiuri prevăzute de lege.
    [Art.44 al.(6) modificat prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    (7) În cazul în care debitorul ipotecar a solicitat limitarea accesului terţilor la informaţia privind bunurile ipotecate, la eliberarea informaţiei din registru, registratorul va arăta existenţa interdicţiei din partea debitorului şi va menţiona că în acest caz, conform art.474 alin.(2) din Codul civil, se prezumă că întregul patrimoniu al debitorului ipotecar este grevat cu ipotecă.
    [Art.44 al.(7) introdus prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    [Art.44 modificat prin LP164-XVI din 09.07.08, MO138-139/29.07.08 art.561]

    Articolul 45. Înregistrarea servituţilor
    (1) Servituţile se înregistrează la cererea proprietarului bunului imobil sau a persoanei în a cărei favoare este stabilită servitutea ori în temeiul notificării organului împuternicit la a cărui decizie a fost stabilită servitutea.
    (2) Servituţile se înregistrează în baza următoarelor documente referitoare la stabilirea servituţilor:
    a) contractul încheiat în modul stabilit;
    b) decizia proprietarului la formarea bunurilor imobile. Servitutea constituită prin destinaţia stabilită de proprietar se intabulează concomitent cu dobîndirea dreptului de proprietate asupra unuia din bunuri de către altă persoană;
    [Art.45 al.(2), lit.b) în redacţia LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    c) hotărîrii instanţei de judecată - pentru servituţile dobîndite prin uzucapiune.
    [Art.45 al.(2), lit.c) modificată prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    (3) La documente, în care sînt indicate: conţinutul, termenul de acţiune, dateledespre persoanele în a căror favoare este stabilită servitutea, se anexează planul terenului, în care se indică hotarele, şi/sau planul construcţiei, în care se indică sfera de acţiune a servituţii.
    (4) Servitutea se înscrie atît la bunul imobil dominant - în subcapitolul I al registrului, cît şi la bunul imobil aservit - în subcapitolul III al registrului.
    [Art.45 al.(4) introdus prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
    Articolul 46. Înregistrarea dreptului de administrare fiduciară,
                         de tutelă sau curatelă
    Orice drept asupra bunului imobil a cărui exercitare se face în condiţii de administrare fiduciară, de tutelă sau curatelă se înregistrează numai în baza documentelor ce determină aceste relaţii, inclusiv în bază de contract sau în temeiul hotărîrii instanţei de judecată.
    Articolul 461. Notarea acţiunii în justiţie
    (1) Acţiunea în justiţie se notează în registrul bunurilor imobile la cererea persoanei interesate, în temeiul cererii de chemare în judecată şi al încheierii instanţei de judecată despre admiterea cererii de chemare în judecată sau în temeiul copiei de pe cererea de apel sau recurs ori de pe cererea de revizuire a hotărîrii judecătoreşti, pe care este consemnat faptul depunerii cererii în instanța de judecată.
     [Art.461 al.(1) modificat prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    (2) Încheierea instanţei de judecată privind primirea cererii de chemare în judecată înaintate de organul de drept sau de Serviciul Fiscal de Stat cu privire la neplata impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii se va transmite de către instanţa de judecată, în termen de 3 zile, organului cadastral teritorial.
    [Art.461 modificat prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    [Art.461 introdus prin LP52-XVI din 09.03.06, MO59-62/14.04.06 art.242]
Capitolul VI
RĂSPUNDERI, COMPENSAŢII, GARANŢII
    Articolul 47. Răspunderile pentru încălcarea prezentei legi
    (1) Încălcarea prezentei legi atrage după sine răspundere disciplinară, civilă, contravențională şi penală.
    [Art.47 al.(1) modificat prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    [Art.47 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Agenția Servicii Publice şi structurile sale teritoriale poartă răspundere civilă pentru cauzare de prejudiciu titularului de drepturi prin deteriorarea sau pierderea documentelor din cadastru.
    [Art.47 al.(2) modificat prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    [Art.47 al.(2) modificat prin LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]

    (3) Mărimea prejudiciului cauzat titularului de drepturi se calculează la momentul examinării cererii de chemare în judecată.
    (4) Titularul de drepturi poartă răspundere contravențională şi civilă pentru:
    [Art.47 al.(4) modificat prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    a) încălcarea termenului stabilit de depunere a cererii de înregistrare a dreptului;
    b) neasigurarea accesului la bunul imobil pentru executarea de lucrări cadastrale;
    c) strămutarea şi distrugerea bornelor de hotar sau neasigurarea integrităţii lor.
    (5) Persoanele cu funcţii de răspundere din întreprinderi, instituţii şi organizaţii care execută lucrări ce ţin de folosirea datelor cadastrale poartă răspundere contravențională pentru:
    [Art.47 al.(5) modificat prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    a) efectuarea lucrărilor cadastrale fără licenţă;
    b) neprezentarea datelor cadastrale actualizate;
    c) neprezentarea documentelor ce servesc drept temei pentru efectuarea de înscrieri în registrul bunurilor imobile în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 471. Delimitarea răspunderii pentru prejudiciul cauzat
    (1) Pentru prejudiciul cauzat ca urmare a înregistrării drepturilor în baza documentelor care confirmă drepturile şi planurile cadastrale sau geometrice şi care conţin erori comise de autorităţile ce au emis sau perfectat documentele prezentate pentru înregistrarea primară, răspunderea o poartă autorităţile care au emis sau perfectat documentele.
    (11) Pentru prejudiciul cauzat ca urmare a înscrierilor eronate efectuate  prin acces în regim de timp real la registrul bunurilor imobile, executorii judecătoreşti care au efectuat aceste înscrieri poartă răspundere civilă.
    [Art.471 al.(11) introdus prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    (2) Agenția Servicii Publice şi structurile sale teritoriale răspund pentru emiterea sau perfectarea documentelor cu erori comise din culpă proprie, precum şi pentru erorile comise în planurile întocmite de acestea.
    [Art.471 al.(2) modificat prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    (3) Prejudiciul cauzat ca urmare a acţiunilor registratorului se repară conform art.49 şi 50.
    [Art.471 al.(3) introdus prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    [Art.471 introdus prin LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]

    Articolul 48. Răspunderea pentru modificarea, folosirea şi dispunerea
                         nesancţionată de informaţia referitoare la înregistrarea
                         drepturilor
    (1) Introducerea, modificarea, eliminarea înscrierei din registrul bunurilor imobile cu încălcarea modului stabilit, precum şi difuzarea şi furnizarea nesancţionată a datelor din cadastru atrag după sine răspunderea lucrătorilor organului cadastral teritorial în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Furnizarea datelor din cadastru în scopuri comerciale, fără contractul respectiv cu organul cadastral teritorial, către întreprinderi, instituţii şi organizaţii care nu intră în sistemul organelor cadastrale atrage după sine răspunderea prevăzută de legislaţia în vigoare.
    (3) Executarea fără licenţă a lucrărilor pasibile de licenţă atrage după sine răspunderea prevăzută de legislaţia în vigoare.
    Articolul 49. Fondul de garanţie
    (1) În scopul reparaţiei unui eventual prejudiciu cauzat titularilor de drepturi asupra bunurilor imobile, se instituie un fond de garanţie.
    [Art.49 al.(1) modificat prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    [Art.49 al.(2) exclus prin LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694; al.(3)-(4) devin (2)-(3)]

    (2) Mijloacele fondului de garanţie pot fi investite în hîrtii de valoare în conformitate cu legislaţia privind hîrtiile de valoare sau pe depozitele conturilor bancare, în scopul protecţiei de inflaţie.
    [Art.49 al.(2) modificat prin LP362 din 23.12.05, MO20/31.01.06 art.87]
    (3) Modul de constituire şi administrare a fondului de garanţie, mărimea lui se stabilesc de Guvern.
    (4) În cazul în care fondul de garanţie nu dispune de mijloace suficiente pentru acordarea compensaţiei, el se completează din contul majorării cuantumului defalcărilor la fondul de garanţie.
    [Art.49 al.(4) introdus prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    Articolul 50. Plata compensaţiei titularului de drepturi
    (1) Titularul de drepturi căruia i-a fost cauzat un prejudiciu ca urmare a înscrierii sau modificării incorecte în registrul bunurilor imobile ori a refuzului neîntemeiat (care nu corespunde temeiurilor indicate în prezenta lege) de a înregistra dreptul, săvîrşite de registrator cu vinovăţie, beneficiază de o compensaţie.
    [Art.50 al.(1) în redacţia LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    (2) Se plăteşte compensaţie numai după prima tranzacţie săvîrşită după înregistrarea primară.
    (21) Nu se compensează prejudiciul ce urmează a fi recuperat de la persoana care l-a instigat pe registrator sau care a beneficiat în mod conştient de un avantaj în urma acţiunilor incorecte ale registratorului.
    [Art.50 al.(21) introdus prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
    (22) În cazul în care fondul de garanţie nu dispune de mijloace suficiente pentru acordarea compensaţiei, aceasta se plăteşte pe măsura acumulării fondului de garanţie.
    [Art.50 al.(22) introdus prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
  
  (3) Nu se plăteşte compensaţie în cazul în care solicitantul a cauzat sau a contribuit la cauzarea prejudiciului prin escrocherie sau neglijenţă.
    (4) Sumele din fondul de garanţie plătite păgubaşilor se percep în ordine de regres de la persoanele vinovate, ale căror acţiuni premeditate au cauzat prejudiciul. În astfel de cazuri, Agenţia Servicii Publice acţionează în instanţă de judecată în calitate de reclamant.
    [Art.50 al.(4) modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    (5) Plata compensaţiei se efectuează în temeiul unei hotărîri judecătoreşti.
    [Art.50 al.(5) modificat prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
 
   Articolul 51. Garanţiile dobînditorului de bună-credinţă
    În cazul în care dobînditorul de bună-credinţă obţine un bun imobil de la o persoană înscrisă din greşeală în registrul bunurilor imobile în calitate de proprietar al acestui bun, dreptul de proprietate asupra lui se menţine dobînditorului de bună-credinţă.
Capitolul VII
DISPOZIŢII TRANZITORII
    Articolul 52. Perioada de tranziţie
    (1) Perioada de tranziţie este timpul în care se creează cadastrul.
    (2) În perioada de tranziţie:
    a) se constituie sistemul organelor cadastrale;
    b) se adoptă actele normative, se elaborează standardele de stat, condiţiile tehnice care să asigure crearea, implementarea şi funcţionarea eficientă a cadastrului;
    c) se întocmesc în modul stabilit: dosarul cadastral pentru fiecare bun imobil, planul cadastral al teritoriului, registrul bunurilor imobile şi alte documente necesare funcţionării cadastrului.
    Articolul 53. Competenţa Guvernului în domeniul creării cadastrului
    În perioada creării cadastrului, Guvernul:
    a) ia măsuri pentru punerea în aplicare a prezentei legi;
    b) exercită controlul asupra Consiliului interdepartamental pentru coordonarea activităţilor în domeniul cadastrului naţional;
    c) asigură informarea populaţiei privind întreg procesul de creare a cadastrului;
    d) întreprinde alte măsuri în vederea creării cadastrului bunurilor imobile.
    Articolul 54. Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice
                         în perioada de tranziţie
    (1) La solicitarea oficiilor cadastrale teritoriale, autorităţile administraţiei publice le prezintă gratuit, în termen de o lună de la data solicitării, informaţia necesară pentru crearea cadastrului, cu excepţia datelor care constituie secret de stat:  
    [Art.54 al.(1), lit.a) abrogată prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    [Art.54 al.(1), lit.a) în redacţia LP362 din 23.12.05, MO20/31.01.06 art.87]
    [Art.54 al.(1), lit.b) exclusă prin LP362 din 23.12.05, MO20/31.01.06 art.87; lit. c) -d) devin lit.b) -c)]

    b) autorităţile administraţiei publice locale - date din Registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri, copii de pe deciziile cu privire la atribuirea terenurilor, la aprobarea actelor de recepţie a construcţiilor, extrase (adeverinţe) din registrul de evidenţă a gospodăriilor şi alte documente necesare creării cadastrului;
    [Art.54 al.(1), lit.c) abrogată prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    [Art.54 al.(1), lit.c) modificată prin LP362 din 23.12.05, MO20/31.01.06 art.87]
    (2) Coordonarea activităţilor de creare a cadastrului se pune în sarcina Guvernului.
    (3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură instalarea şi paza bornelor de hotar ale unităţilor administrativ-teritoriale.
    Articolul 55. Înregistrarea primară
    (1) Înregistrarea primară se efectuează masiv şi/sau selectiv de către organul cadastral teritorial.
    (2) Înregistrarea primară masivă se efectuează conform unui program aprobat de Guvern şi în modul stabilit de el.
    (3) În procesul înregistrării primare masive, se întocmesc: planul cadastral al teritoriului, dosarul cadastral pentru fiecare bun imobil şi registrul bunurilor imobile.
    (4) În cazul în care coordonatele hotarelor terenurilor, conform planului întocmit la atribuirea terenurilor în proprietate privată, nu corespund coordonatelor hotarelor terenurilor stabilite în baza măsurărilor efectuate pentru întocmirea planului cadastral în cadrul înregistrării primare masive, dacă aceste măsurări sînt efectuate conform cerinţelor şi normelor prevăzute la art.18 alin. (3), iar necorespunderea este generată de erorile de măsurare la atribuirea terenurilor în proprietate privată, pe planul cadastral al teritoriului vor fi reprezentate hotarele terenurilor conform măsurărilor efectuate în cadrul înregistrării primare masive.
    [Art.55 al.(4) în redacţia LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]
 
   (41) Dacă la transpunerea pe teren a proiectului de organizare a teritoriului, elaborat în cadrul privatizării pămîntului, sînt evidenţiate erori ce ţin de coordonatele hotarelor, iar corectarea acestora nu modifică posesiunea de fapt a terenurilor şi nu lezează alte drepturi ale titularilor, se elaborează un plan cadastral corectat, care se aprobă de consiliul local. Decizia consiliului local emisă pe marginea noului plan cadastral va servi drept temei pentru modificarea documentelor cadastrale.
    [Art.55 al.(41) introdus prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
   
(5) Oficiul cadastral teritorial eliberează proprietarului de teren al cărui plan a fost modificat în condiţiile alin.(4) sau alin.(41) planul bunului imobil, cu indicarea suprafeţei acestuia, care este parte componentă a documentului ce confirmă dreptul de proprietate asupra terenului.
    [Art.55 al.(5) modificat prin LP291-XVI din 19.12.08, MO30-33/13.02.09 art.73]
   
(6) Modificarea suprafeţei terenului, ca rezultat al modificării planului în cazul prevăzut la alin. (4) şi alin. (41), nu constituie temei pentru înaintarea de acţiuni de către participanţii la actul civil privind majorarea sau reducerea de preţ ori de suprafaţă.
    [Art.55 al.(6) modificat prin LP83 din 29.05.14, MO167-168/24.06.14 art.365]
    [Art.55 al.(6) introdus prin LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]
   
(7) Pentru înregistrarea primară masivă a bunurilor imobile ale întreprinderilor, a bunurilor imobile transmise în proprietate privată în contul cotelor valorice din bunurile întreprinderii agricole, proprietarii acestora prezintă organului cadastral teritorial, în perioada efectuării înregistrării primare masive în localitatea respectivă, documentele ce confirmă drepturile patrimoniale asupra lor. Înregistrarea primară a bunurilor imobile pentru care nu au fost prezentate documentele necesare în perioada efectuării înregistrării primare masive se efectuează selectiv.
    [Art.55 al.(7) introdus prin LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694; al.(5)-(7) devin al.(8)-(10)]
  
  (8) Înregistrarea primară a bunurilor imobile atribuite sau procurate în alt mod în procesul privatizării, precum şi a drepturilor asupra acestor bunuri, este reglementată de prezenta lege şi de legislaţia cu privire la privatizare.
    [Art.55 al.(5) introdus prin LP757 din 27.12.2001, MO17/31.01.2002 art.58; al.(5)-(6) devin al.(6)-(7)]
   
(9) În procesul înregistrării primare masive, introducerea în cadastru a datelor şi înregistrarea drepturilor asupra bunului imobil se efectuează fără cererea titularilor de drepturi.
    (10) Înregistrarea masivă nu atinge drepturile înregistrate selectiv înainte de efectuarea ei.
    Articolul 551Particularitățile corectării erorilor comise în procesul
                            transmiterii în proprietate a terenurilor
    (1) Erorile în actele justificative emise în procesul transmiterii în proprietate a terenurilor pot fi clasificate după natura lor în:
    a) erori de măsurare – erori comise la etapa întocmirii planului topografic pentru elaborarea proiectului de organizare a teritoriului sau erori comise la determinarea hotarelor terenurilor de către executanții lucrărilor cadastrale, care au generat suprapuneri grafice ale planurilor cadastrale sau suprafețe libere între acestea și alte necorespunderi în configurația planului;
    b) erori de proiectare – erori comise la etapa lucrărilor de elaborare a proiectului de organizare a teritoriului (nu s-a ținut cont de direcția rîndurilor plantațiilor perene ori s-a întocmit greșit lista privind ordinea aranjării titularilor de drepturi pe terenurile proiectate);
    c) erori de identificare – identificarea incorectă a bunului imobil și a titularului de drept în urma căreia datele referitoare la proprietar din proiectul de organizare a teritoriului și/sau din titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren nu corespund cu datele din actele de identitate;
    d) neconformități – necorespunderea documentației cadastrale cu cerințele actelor normative în vigoare (planuri cadastrale întocmite în sistemul convențional de coordonate, lipsa graficii în format electronic a proiectului de organizare a teritoriului etc.).
    (2) Erorile menționate la alin. (1) se corectează prin decizie a consiliului local emisă pe marginea noului proiect de organizare a teritoriului sau a noului plan geometric și, după caz, a datelor justificative ce țin de identificarea corectă a bunului imobil și a titularului de drept, dacă această corectare nu duce la strămutarea posesiei titularilor de drept asupra terenurilor. Decizia consiliului local servește temei pentru actualizarea datelor în planul cadastral și modificarea, după caz, a suprafeței în registrul bunurilor imobile, precum și a datelor de identitate ale titularilor înscriși în registrul bunurilor imobile. Situației respective îi sînt aplicabile corespunzător prevederile art. 55 alin. (5) și (6).
    (3) Corectarea erorilor menționate la alin. (1) se finanțează de la bugetul de stat și/sau din asistența partenerilor de dezvoltare și se efectuează conform unui program aprobat de Guvern și în modul stabilit de el.
    [Art.551 introdus prin LP120 din 05.07.18, MO277-284/27.07.18 art.421]
    Articolul 56. Înregistrarea selectivă
    (1) Înregistrarea selectivă se efectuează la cererea titularilor de drepturi contra plată.
    (2) În cazul stabilirii hotarelor fixe ale terenului, dreptul asupra bunurilor imobile se înregistrează actului de stabilire a hotarelor sau a actului de constatare pe teren cu toţi proprietarii terenurilor adiacente.
    [Art.56 al.(2) modificat prin LP83 din 29.05.14, MO167-168/24.06.14 art.365]
    (3) La înregistrarea dreptului asupra terenului cu hotare generale, nu se cere coordonarea hotarelor.
    [Art.56 al.(3) modificat prin LP83 din 29.05.14, MO167-168/24.06.14 art.365]
   
(4) Actul de stabilire a hotarelor prevăzut la art. 19 alin. (6) serveşte temei pentru elaborarea planului geometric, cu modificarea datelor din cadastru. Situaţiei respective îi sînt aplicabile corespunzător prevederile art. 55 alin. (5) şi (6).
    [Art.56 al.(4) introdus prin LP83 din 29.05.14, MO167-168/24.06.14 art.365]
   
Articolul 561. Înregistrarea provizorie a dreptului de proprietate
    (1) În localitățile în care nu a avut loc înregistrarea primară masivă, pentru reprezentarea grafică a terenurilor proprietate privată şi a caselor individuale de locuit cu anexele gospodărești, în scopul înregistrării primare selective, este suficientă prezentarea schemei de amplasare a bunului imobil, întocmită conform cerințelor stabilite şi aprobate de organul central de specialitate în domeniul cadastrului. Înregistrarea primară în registrul bunurilor imobile a dreptului de proprietate asupra bunurilor menționate în temeiul documentelor ce confirmă drepturile se va efectua provizoriu.
    [Art.561 al.(1) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru înregistrarea dreptului asupra bunurilor imobile menționate la alin. (1) în temeiul certificatului de moștenitor.
    (3) Pentru efectuarea actelor juridice de înstrăinare a bunurilor imobile menționate la alin. (1) este necesară prezentarea planului geometric întocmit conform legislaţiei.
    (4) În baza planului geometric al teritoriului, elaborat în procesul înregistrării primare masive, sau a planului geometric al bunului imobil, elaborat la cererea titularului de drept, în registrul bunurilor imobile se vor concretiza suprafețele bunurilor imobile menționate la alin. (1), iar înscrierea provizorie se va transforma în intabulare.
    [Art.561 introdus prin LP180 din 21.07.16, MO265-276/19.08.16 art.575; în vigoare 19.08.16]
    Articolul 57. Înregistrarea dreptului de proprietate publică
    (1) În cazul în care titularul de drepturi nu deţine documentele care să-i confirme dreptul asupra terenului, dreptul de proprietate asupra terenului se înregistrează în folosul Republicii Moldova sau al unităţii administrativ-teritoriale respective, conform legislaţiei, în limitele hotarelor demarcate pe teren.
    [Art.57 al.(1) modificat prin LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]
  
  (2) Înregistrarea transmiterii drepturilor asupra bunurilor imobile din proprietatea statului în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează în baza unei hotărîri a Guvernului, adoptată conform legislaţiei în vigoare.
    Articolul 58. Finanţarea lucrărilor de creare a cadastrului
    (1) Lucrările de creare a cadastrului în ordinea înregistrării primare masive se finanţează de la bugetul de stat, din credite şi din alte surse de finanţare, cu excepţia prestării serviciilor de eliberare a extraselor din registrul bunurilor imobile.
    (2) Agenția Servicii Publice asigură crearea fondului de garanţie din contul mijloacelor obţinute la înregistrarea curentă.
    [Art.58 al.(2) modificat prin LP173 din 26.07.18, MO309-320/17.08.18 art.492]
    (3) În perioada, stabilită de Guvern, de constituire a fondului de garanţie, prejudiciul cauzat titularului de drepturi din culpa registratorului nu se repară.
    Articolul 59. Excepţii pentru drepturile apărute anterior
    (1) Drepturile asupra bunurilor imobile apărute anterior intrării în vigoare a prezentei legi şi neînscrise în registrul bunurilor imobile se consideră valabile. Aceste drepturi se înscriu în procesul înregistrării primare masive sau selective şi se consideră născute din ziua legalizării documentelor ce confirmă drepturile.
    (2) În cazul transmiterii de la un titular la altul, inclusiv statul, a drepturilor asupra bunurilor imobile, precum şi în cazul naşterii sau stingerii drepturilor după punerea în aplicare a prezentei legi, tranzacţiile şi drepturile născute de aceste tranzacţii sînt supuse înregistrării obligatorii în modul stabilit de prezenta lege.
    (3) Pe durata înregistrării primare masive a bunurilor imobile, în caz de vînzare silită a acestor bunuri, extrasul din registrul bunurilor imobile nu este obligatoriu. La cerere, organul cadastral teritorial va elibera informaţia disponibilă referitoare la bunul imobil.
    [Art.59 al.(3) introdus prin LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]
   
(4) La înstrăinarea primară a bunurilor imobile transmise în proprietate privată în contul cotelor valorice din bunurile întreprinderii agricole sau la înstrăinarea primară a cotelor-părţi din aceste bunuri, înregistrarea în cadastru nu este obligatorie. După încheierea convenţiei, noul proprietar este obligat să înscrie în registrul bunurilor imobile dreptul său de proprietate asupra bunului dobîndit.
    [Art.59 al.(4) introdus prin LP97-XV din 01.04.04, MO132-137/06.08.04 art.694]
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 60. Sistarea ţinerii registrului construcţiilor
    [Art.60 titlul modificat prin LP24 din 04.03.16, MO100-105/15.04.16 art.192]
    (1) Pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care încă nu funcţionează organ cadastral teritorial, tranzacţiile, drepturile şi grevările prevăzute la art.59 alin.(2) vor fi trecute în registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri ţinut de primăria satului (comunei), oraşului (municipiului) pe al cărui teritoriu este amplasat bunul imobil.
    (2) La încheierea înregistrării primare masive pe întreg teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective, ţinerea registrului construcţiilor se sistează.
    [Art.60 al.(2) modificat prin LP24 din 04.03.16, MO100-105/15.04.16 art.192]
    Articolul 61. Intrarea în vigoare a prezentei legi
    (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    (2) Guvernul, în termen de 2 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
    c) va adopta acte normative care să asigure executarea prezentei legi;
    d) va asigura reexaminarea şi anularea de către ministere şi departamente a actelor lor normative care contravin prezentei legi.
    (3) Pînă la aducerea în conformitate cu prezenta lege, legile şi alte acte normative se vor aplica în măsura în care nu contravin acesteia.
    (4) Sub incidenţa prezentei legi cad raporturile juridice care au apărut după intrarea ei în vigoare.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                              Dumitru MOŢPAN

    Chişinău, 25 februarie 1998.
    Nr. 1543-XIII.