LPM156/1998
ID intern unic:  311620
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 156
din  14.10.1998
privind pensiile de asigurări sociale de stat
Publicat : 17.12.1998 în Monitorul Oficial Nr. 111-113     art Nr : 683     Data intrarii in vigoare : 01.01.1999
Se declară neconstituţionale dispoziţiile art.17, 23 şi 50 alin.(4), HCC27/18.05.99, MO56/03.06.99

Modificat
L528/18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133
L576/26.12.03, MO6-12/01.01.04 art.84  
L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742
L240/13.06.03, MO138/08.07.03 art.557
L146/27.03.03, MO60/01.04.03 art.265, în vigoare 01.01.2003
L1485/22.11.02, MO161/03.12.02 art.1264
L1434/28.12.2000, MO5/18.01.2001
L1126/07.07.2000, MO94/03.08.2000
L1038/09.06.2000, MO77/04.07.2000
L950/21.04.2000, MO65-67/08.06.2000 art.464
Legea nr.552-XIV din 28.07.99
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Noţiuni principale
În sensul prezentei   legi,   sînt  utilizate  următoarele   noţiuni principale:
asigurat - persoană fizică, în vîrsta aptă pentru muncă, domiciliată în Republica Moldova, înregistrată în calitate de contribuabil la fondul de asigurări sociale pentru a beneficia de pensie proporţional contribuţiilor achitate;

[Art.1 modificat prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
[Art.1 modificat prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
asigurat - persoană fizică, în vîrstă aptă pentru muncă, domiciliată în  Republica  Moldova,  avînd  obligaţia să  plătească  contribuţii  de asigurări  sociale  ca  să beneficieze de  drepturi  pentru  prevenirea, limitarea sau înlăturarea riscurilor sociale prevăzute de lege;
agricultor - persoană care realizează venituri anuale şi, după caz:
- este proprietar şi/sau arendaş de suprafeţe agricole;
- este membru  al  unei  societăţi agricole sau al  altor  forme  de asociere din agricultură;
- desfăşoară   activitate  agricolă  în  cadrul  unei  gospodării individuale sau al unei forme de asociere din agricultură;
cod personal de  asigurări  sociale  (denumit  în  continuare  cod personal)  -  cod atribuit fiecărui asigurat prin care se ţine  evidenţa drepturilor şi obligaţiilor de asigurări sociale în sistemul public;
contribuţii de  asigurări  sociale de stat (denumite  în  continuare contribuţii)  - contribuţii datorate de participanţi la sistemul  public de asigurări sociale;
indexare a pensiei - măsură, luată periodic, în vederea actualizării cuantumului pensiei  în  funcţie de creşterea indicelui  preţurilor  de consum;
invaliditate  - pierdere totală sau parţială a capacităţii de muncă, ce se  menţine după expirarea perioadei de  acordare  a  indemnizaţiei pentru  incapacitate  temporară  de  muncă  şi  limitează  posibilitatea practicării de activităţi care ar aduce venituri;
pensie de asigurări  sociale de stat (denumită în continuare pensie) -  drept  bănesc cuvenit asiguratului, în  condiţiile  prezentei  legi, corelativ obligaţiilor privind plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat;
stagiu de cotizare  -  însumare a perioadelor de activitate în  care s-a plătit contribuţia la fondul de pensii;
sistem public de asigurări  sociale  obligatorii  (denumit  în continuare sistem  public)  - sistem organizat de  stat  pe  principiul contributivităţii obligatorii, prin care se realizează constituirea  de fonduri şi plata de prestaţii de asigurări sociale;
venit asigurat  - venit pe care s-au plătit contribuţii de asigurări sociale şi care constituie baza de calcul a pensiei în sistemul public.
Articolul 2. Dreptul la pensie
(1) Dreptul la  pensie  îl  au asiguraţii domiciliaţi  în  Republica Moldova, precum şi persoanele care, la data stabilirii pensiei, nu au calitatea de asigurat, dar îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege.  El  se exercită, în condiţiile legii, prin sistemul public  de asigurări  contra  riscurilor sociale reprezentate de  pierderea capacităţii  de muncă (datorită vîrstei înaintate, invalidităţii) sau de pierderea susţinătorului.

[Art.2 al.(1) modificat prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
(1) Dreptul la  pensie  îl  au asiguraţii domiciliaţi  în  Republica Moldova.  El  se exercită, în condiţiile legii, prin sistemul public  de asigurări   contra   riscurilor   sociale  reprezentate   de   pierderea capacităţii  de muncă (datorită vîrstei înaintate, invalidităţii) sau de pierderea susţinătorului.
(2) Categoriile de persoane care sînt asigurate obligatoriu, prin efectul  legii,  sînt  specificate în Legea privind sistemul  public  al asigurărilor sociale.
(3) Agricultorii au dreptul la pensie în condiţiile prezentei legi.
Articolul 3. Acordurile privind asigurările sociale încheiate
                  între Republica Moldova şi alte state
În cazul în care  acordurile  (convenţiile)  privind  asigurările sociale,  inclusiv asigurarea cu pensii, la care Republica Moldova  este parte  cuprind alte reglementări decît cele din prezenta lege, se aplică normele stabilite prin aceste acorduri (convenţii).
Articolul 4. Sursele pentru plata pensiilor
(1) Pensiile  stabilite în conformitate cu prezenta lege se  plătesc din fondul de pensii.
(2) Veniturile fondului de pensii provin din:
a) contribuţiile angajatorilor;
b) contribuţiile asiguraţilor;
c) contribuţiile altor fonduri;
d) defalcările de la bugetul de stat;
e) alte venituri.
Articolul 5. Stagiul de cotizare
(1) În sistemul   public,   stagiul  de  cotizare  însumează   toate perioadele  contributive.

[Art. 5 al.(1) modificat prin L528/18.12.03, MO22-25/06.02.04 art.133]
(1) În sistemul   public,   stagiul  de  cotizare  însumează   toate perioadele  contributive,  inclusiv  cele  în  care  contribuţiile  sînt achitate  de către fondurile respective pentru beneficiarii de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de  muncă, pentru sarcină şi lăuzie, de şomaj.

[Art.5 al.(1) modificat prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
(1) În sistemul   public,   stagiul  de  cotizare  însumează   toate perioadele  contributive,  inclusiv  cele  în  care  contribuţiile  sînt achitate  de către fondurile respective pentru beneficiarii de pensie de invaliditate,  de  indemnizaţie pentru incapacitate temporară de  muncă, pentru sarcină şi lăuzie, de şomaj.
(2) Perioadele  necontributive ale asiguratului asimilate  stagiului de cotizare sînt:
a) perioada de  satisfacere a  serviciului militar  obligatoriu  în trupele  Ministerului  Apărării, Ministerului  Afacerilor   Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate şi Departamentului Protecţie  Civilă şi Situaţii Excepţionale;
[Art.5 alin.(2) lit.a) modificat prin L950/21.04.2000, MO65-67/08.06.2000 art.464]
b) perioada de  îngrijire  a unui copil pînă la vîrsta de 3 ani  de către unul din părinţi sau de tutore în caz de deces al ambilor părinţi;

[Art. 5 al.(2) lit.b) modificat prin L528/18.12.03, MO22-25/06.02.04 art. 133]
b) perioada de  îngrijire  a unui copil pînă la vîrsta de 2  ani  de către unul din părinţi sau de tutore în caz de deces al ambilor părinţi.
c) perioada în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, de ajutor de şomaj, de alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională.
[Art. 5 al.(2) lit.c) introdusă prin L528/18.12.03, MO22-25/06.02.04 art. 133]

[Art.2 al.(3) exclus prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
    (3) La stabilirea  pensiei  pentru limită de vîrstă, în  stagiul  de cotizare  se  însumează  perioadele de invaliditate  realizate  înaintea împlinirii vîrstei de pensionare.
Articolul 6. Calcularea stagiului de cotizare
(1) Stagiul de  cotizare  se  exprimă în ani şi se  calculează  prin însumarea  lunilor  pentru  care  s-au plătit  contribuţii  în  mărimile stabilite  şi  împărţirea  acestei  sume la 12. Rezultatul  obţinut  se rotunjeşte pînă la o unitate după virgulă.
(2) În stagiul  de cotizare nu se includ lunile pentru care nu  s-au plătit contribuţii sau suma contribuţiei plătite este mai mică decît cea anuală  prevăzută  de  Legea  privind sistemul  public  al  asigurărilor sociale.
(3) Modul de achitare a contribuţiilor de către diferitele categorii de contribuabili este prevăzut în Legea privind  sistemul  public  al asigurărilor sociale.
Articolul 7. Dovada stagiului de cotizare
Dovada stagiului  de  cotizare  se face pe baza  datelor  din codul personal, gestionat în conformitate cu Legea privind sistemul public al asigurărilor sociale.
Articolul 8. Baza de calcul a pensiei
(1) Baza de calcul  a  pensiei  o  constituie  venitul  mediu  lunar asigurat din toată perioada de activitate.
(2) Venitul mediu    lunar   asigurat   se  determină  din   suma contribuţiilor  plătite  în perioada de cotizare, cotele de  contribuţii stabilite  şi  numărul  total de luni de cotizare. Formula de  calcul  a venitului  mediu  lunar asigurat  este  redată  înanexa  nr.1,   parte integrantă a prezentei legi.
(3) Pentru perioadele specificate la art.5 alin.(2), la determinarea bazei  de calcul a pensiei, se ia în considerare salariul tarifar pentru categoria  I  de  salarizare în economia naţională  la  data  calculării pensiei.
(4) Plafonul  venitului pe care se plătesc contribuţiile, cotele  de contribuţie  şi  modul  de decontare a acestora se  stabilesc  de  către Parlament.
Capitolul II
PENSIILE
Secţiunea 1
Dispoziţii comune
Articolul 9. Categoriile de pensii
În sistemul public, se acordă următoarele categorii de pensii:
a) pensie pentru limită de vîrstă;
b) pensie de invaliditate;
c) pensie de urmaş.
Articolul 10. Dreptul la pensie
(1) Dreptul la pensie îl au persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege.

[Art.10 al.(1) modificat prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
[Art.10 al.(1) modificat prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
(1) În sistemul  public, o persoană poate primi o singură pensie. În cazul  în  care asiguratul îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea  mai multor categorii de pensii, el poate opta pentru cea mai avantajoasă.
(2) Dreptul la pensie se cuvine şi poate fi solicitat de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare prevăzute de prezenta lege.
(3) Dreptul la pensie este imprescriptibil.
Articolul 11. Dreptul de opţiune
(1) În cazul în care asiguratul îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea mai multor categorii de pensii, el poate opta pentru o singură categorie.
[Art.11 al.(1) introdus prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742 al.(1) devine (2)]
(2) Pensionarului în drept să obţină o altă categorie de pensie i se acordă  această  pensie  de la data depunerii  cererii  şi  documentelor necesare.

[Art.2 al.(2) exclus prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
    (2) Beneficiarul  de  pensie de invaliditate, la împlinirea  vîrstei prevăzute  de  prezenta lege pentru obţinerea pensiei pentru  limită  de vîrstă, este transferat la această categorie de pensie. În cazul în care cuantumul  pensiei  pentru  limită de vîrstă este mai  mic,  se  menţine cuantumul pensiei de invaliditate.
    
Articolul 12. Minimul garantat şi pensia minimă
(1) Minimul garantat pentru stabilirea pensiei reprezintă suma fixă garantată de stat persoanelor îndreptăţite, care confirmă un stagiu de cotizare complet. În cazul stagiului de cotizare incomplet, minimul garantat se stabileşte proporţional stagiului de cotizare confirmat Minimul garantat se aplică la calcularea drepturilor de pensie obţinute în perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei legi.
(2) Pensia minimă reprezintă suma acordată lunar persoanelor îndreptăţite în cazul în care cuantumul pensiei integrale, calculat în conformitate cu prezenta lege, nu atinge această sumă. În toate cazurile, pensia minimă depăşeşte cu 10 lei minimul garantat prevăzut pentru categoria respectivă de pensionari.
(3) Cuantumul minim al pensiei de urmaş se determină în raport procentual faţă de cuantumul minim al pensiei pentru limită de vîrstă.
(4) Cuantumul pensiei minime se aplică numai la calcularea pensiei în condiţiile prezentei legi.

[Art.12 modificat prin L146/27.03.03, MO60/01.04.03 art.265]
Articolul 12. Pensia minimă
    (1) Pensia minimă   constituie   suma  lunară  garantată   de   stat persoanelor  îndreptăţite, cetăţeni ai Republicii Moldova, în cazul cînd cuantumul  pensiei, calculat în conformitate cu prezenta lege, nu atinge această sumă.
    (2) Pensia minimă  pentru limită de vîrstă se stabileşte în  cuantum de  25% din salariul mediu pe ţară pentru anul precedent anului intrării în  vigoare  a  prezentei legi. Pensia minimă se indexează  ulterior  în modul prevăzut la art.13.
    (3) Pensia minimă  pentru agricultori se stabileşte în proporţie  de 85%  din  cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă  prevăzut  la alin.(2).
    (4) Cuantumul  minim  al  pensiei de invaliditate şi al  pensiei  de urmaş  se  determină  în raport procentual faţă de  cuantumul  minim  al pensiei pentru limită de vîrstă.
Articolul 13. Indexarea pensiei
Pensiile se indexează anual, la 1 aprilie. Coeficientul de indexare constituie media dintre creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară pentru anul precedent, determinate în modul stabilit de Guvern, indexării fiind  supusă numai partea de pensii achitată din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art.13 modificat prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
Pensiile se indexează anual, la 1 aprilie. Coeficientul de indexare constituie media dintre creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară pentru anul precedent, determinate în modul stabilit de Guvern, indexării fiind supusă numai suma care nu depăşeşte mărimea a 3 pensii minime pentru limită de vîrstă prevăzute pentru categoria respectivă de pensionari.

[Art.13 modificat prin L146/27.03.03, MO60/01.04.03 art.265]
Articolul 13. Indexarea pensiei
(1) Cuantumul  pensiilor  din sistemul public se indexează anual  în cazul  creşterii  ratei  inflaţiei  cu cel puţin 5%  faţă  de  indexarea precedentă.
(2) Indexarea  pensiilor în anul bugetar se efectuează prin hotărîre de Guvern.
Secţiunea 2
Pensia pentru limită de vîrstă
Articolul 14. Dreptul la pensie pentru limită de vîrstă
Dreptul la pensie  pentru  limită de vîrstă se acordă dacă sînt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute la art.41 şi 42.
Articolul 15. Condiţiile de stabilire a pensiei
     pentru limită de vîrstă
(1) Pensia integrală  pentru  limită  de  vîrstă  se  stabileşte  la împlinirea  vîrstelor  prevăzute la art.41, cu condiţia realizării  unui stagiu de cotizare prevăzut la art.42.
(2) Asiguratul care, la împlinirea vîrstei standard de pensionare, nu îndeplineşte condiţia privind stagiul total de cotizare, dar confirmă un  stagiu  de cotizare de cel puţin 20 de ani, are dreptul la o  pensie parţială, calculată proporţional numărului de ani de cotizare.
Articolul 16. Calcularea pensiei pentru limită de vîrstă
(1) Cuantumul  integral al pensiei pentru limită de vîrstă se determină  din calculul a 1,2% din venitul asigurat specificat la  art.8 pentru fiecare an de cotizare din stagiul necesar de 35 de ani.
(2) Asiguratul  care a realizat un stagiu de cotizare mai mare de 35 de  ani beneficiază, pentru fiecare an de cotizare în plus, de un  spor, la pensia integrală, de 2% din venitul asigurat.
(3) În cazul  în  care  asiguratul  îndeplineşte   condiţiile de pensionare  prevăzute la art.15 alin.(1), dar nu-şi exercită dreptul  la pensie, la stabilirea pensiei el beneficiază, pentru  fiecare an de cotizare  realizat după împlinirea vîrstei standard de pensionare, de un spor la pensie de 2% din venitul asigurat.
(4) Formulele  de  calcul ale pensiei pentru limită de  vîrstă  sînt redate în anexa nr.2, parte integrantă a prezentei legi.
(5) În cazul  în care cuantumul pensiei calculat pentru un stagiu de cotizare  de  35 de ani este mai mic decît cuantumul pensiei minime,  se acordă pensie minimă.

Art.16 al.(6) exclus prin L358/31.07.03, MO173/12.08.03 art.742, al.(7) devine a.(6)]
(6) Pensia minimă se majorează în condiţiile alin.(2) şi (3).
(6) În cazul  în care pensia calculată în condiţiile unui stagiu  de cotizare  incomplet  este sub nivelul pensiei minime, asiguratului i  se acordă  pensia calculată, care nu poate fi mai mică decît pensia  minimă diminuată proporţional stagiului de cotizare realizat.
Articolul 17. Plata pensiei pentru limită de vîrstă
(1) Pensia pentru limită de vîrstă se plăteşte integral, inclusiv pensionarilor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.
(2) Plata pensiei pentru limită de vîrstă persoanelor care se află la întreţinerea deplină a statului se efectuează în mărime de 25% din pensia stabilită.
(3) Plata pensiei pentru limită de vîrstă se suspendă pentru persoanele private de libertate şi se reia retroactiv după dispariţia acestui temei, dar nu mai mult decît pentru 3 ani din luna depunerii cererii respective.  

Art.17 modificat prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
Articolul 17. Plata pensiei pentru limită de vîrstă
                     către pensionarii care realizează venituri
Pensionarilor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat pensia se plăteşte integral.
[Art.17 în redacţia Legii nr.552-XIV din 28.07.99]
[Se declară neconstituţională dispoziţia art.17 prin HCC nr.27 din 18.05.99]
Secţiunea 3
Pensia de invaliditate
Articolul 18. Constatarea invalidităţii
Starea de invaliditate,  cauzele,  gradul şi timpul apariţiei ei  se constată  de către  Consiliul de  Expertiză  Medicală  a  Vitalităţii (C.E.M.V.) în baza unor regulamente aprobate de Guvern.
Articolul 19. Condiţiile de stabilire a pensiei de invaliditate
(1) Are dreptul  la pensie de invaliditate  asiguratul  care  şi-a pierdut total sau parţial capacitatea de muncă din cauza:
a) unei boli obişnuite;
b) unui accident de muncă;
c) unei boli profesionale.
(2) În raport  cu  gradul  de pierdere a capacităţii  de  muncă,  se stabilesc trei grade de invaliditate.

Art.19 al(3) exclus prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
Art.19 al(3) exclus prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
(3) Pensia de  invaliditate  se  acordă  numai  pînă  la  împlinirea vîrstelor standard de pensionare.
Articolul 20. Stagiul de cotizare pentru pensia de invaliditate
(1) Asiguratul încadrat într-un grad de invaliditate cauzată de o boală obişnuită beneficiază de o pensie de   invaliditate   dacă îndeplineşte  condiţiile  de stagiu de cotizare, în raport cu vîrsta  la data constatării invalidităţii, conform tabelului nr.1:
                                                  
Tabelul nr.1.

Vîrsta la data constatării invalidităţii Stagiul de cotizare (ani)
Pînă la 23 de ani 1
23-26 de ani 2
26-31 de ani 3
peste 31 de ani   5


Art.20 al.(1) modificat prin L358/31.07.03, MO173/12.08.03 art.742]
(1) Asiguratul  încadrat  într-un grad de invaliditate cauzată de  o boală   obişnuită   beneficiază  de  o  pensie  de   invaliditate   dacă îndeplineşte  condiţiile  de stagiu de cotizare, în raport cu vîrsta  la data constatării invalidităţii, conform tabelului nr.1:

Vîrsta la data constatării invalidităţii Stagiul de cotizare (ani)
Sub 23 de ani 2
23 - 26 de ani 3
26 - 31 de ani 4
peste 31 de ani 5

(2) Pensia de invaliditate cauzată de un accident de muncă sau boală profesională se stabileşte indiferent de stagiul de cotizare.
(3) În cazul transferării de la pensia de invaliditate cauzată de un accident  de muncă sau de o boală profesională la pensia de invaliditate cauzată  de o boală obişnuită, stagiul de cotizare necesar se stabileşte în raport cu vîrsta de la data constatării iniţiale a invalidităţii.
Articolul 21. Calcularea pensiei de invaliditate
(1) Cuantumul  pensiei  de invaliditate se calculează în  raport  cu gradul de  invaliditate  conform  formulelor  din  anexa  nr.3,  parte integrantă a prezentei legi.
(2) În cazul  în  care cuantumul pensiei de  invaliditate,  calculat conform alin.(1), este mai mic decît cuantumul pensiei minime, se acordă pensie minimă.

[Art.21 al.(3) exclus prin L146/27.03.03, MO60/01.04.03 art.265 al.(4) devine (3]
    (3) Cuantumul  pensiei  minime constituie pentru gradele I şi II  de invaliditate  100%, iar pentru gradul III de invaliditate 50% din pensia minimă pentru limită de vîrstă.
(3) Încadrarea în alt grad de invaliditate condiţionează modificarea cuantumului pensiei conform unei noi decizii a C.E.M.V.
Articolul 22. Reluarea drepturilor la pensia de invaliditate
(1) Pensionarul  de invaliditate este supus reexpertizării  medicale în termenele stabilite de C.E.M.V.
(2) După fiecare reexpertizare, dreptul la pensia de invaliditate se menţine,se modifică sau se suspendă în conformitate cu decizia C.E.M.V. Modificarea  şi  suspendarea  se efectuează începînd cu  luna  următoare celei în care s-a emis decizia medicală respectivă.
(3) Neprezentarea la reexpertizarea medicală atrage încetarea plăţii pensiei,  începînd  cu  luna următoare. Reluarea în plată a  pensiei  de invaliditate  se  efectuează  din ziua  constatării  invalidităţii  dacă reexpertizarea  a  avut  loc în termen de pînă la 3 ani  după  încetarea plăţii.
(4) Dacă reexpertizarea  a  avut  loc după expirarea a 3 ani  de  la încetarea  plăţii pensiei, reluarea dreptului la pensia de  invaliditate se efectuează în condiţiile art.20 şi 21.
Articolul 23. Plata pensiei de invaliditate
(1) Pensia de invaliditate se plăteşte integral, inclusiv pensionarilor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.
(2) Plata pensiei de invaliditate persoanelor care se află la întreţinerea deplină a statului se efectuează în mărime de 25% din pensia stabilită.
(3) Plata pensiei de invaliditate se suspendă pentru persoanele private de libertate şi se reia retroactiv după dispariţia acestui temei, dar nu mai mult decît pentru 3 ani din luna depunerii cererii respective.  

Art.23 modificat prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
   Articolul 23. Plata pensiei către invalizii care realizează venituri
    Beneficiarului  de  pensie de invaliditate care realizează  venituri pasibile de asigurări sociale de stat pensia se plăteşte integral.
[Art.23 în redacţia Legii nr.552-XIV din 28.07.99]
[Se declară neconstituţională dispoziţia art.23 prin HCC nr.27 din 18.05.99]
Secţiunea 4
Pensia de urmaş
Articolul 24. Dreptul la pensia de urmaş
Pensia de urmaş  se acordă dacă persoana decedată era pensionar sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii în conformitate cu prezenta lege.

[Art.24 modificat prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
[Art.24 modificat prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
Pensia de urmaş  se acordă dacă persoana decedată era pensionar  sau îndeplinea condiţiile pentru obţinerea unei pensii.
Articolul 25. Persoanele care au dreptul la pensie de urmaş
(1) Se stabileşte pensie de urmaş:
a) copiilor pînă la vîrsta de 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile în  instituţii  de învăţămînt de zi (secundar, secundar  profesional  şi superior),  pînă  la terminarea acestora, fără a depăşi vîrsta de 23  de ani;
b) soţului supravieţuitor dacă, la momentul decesului susţinătorului sau  pe  parcursul a 5 ani după deces, a împlinit vîrsta  de  pensionare prevăzută  la  art.41  sau  a  fost  încadrat în  gradul  I  sau  II  de invaliditate,  a avut cel puţin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată şi nu s-a recăsătorit;
c) soţului supravieţuitor sau tutorelui (curatorului) care are în îngrijire copii sub vîrsta de 3 ani ai susţinătorului decedat, pe perioadele de neîncadrare în muncă sau de aflare în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani;

[Art.25 lit.c) modificat prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
c) soţului supravieţuitor  sau persoanei care are în îngrijire copii sub  vîrsta de 3 ani ai susţinătorului, pe perioadele de neîncadrare  în muncă.
(2) Pensia de urmaş, stabilită copiilor, se păstrează şi după înfierea lor. În caz de deces al înfietorului, copiii înfiaţi pot opta pentru o singură pensie: sau pentru părintele decedat, sau pentru înfietorul decedat.
[Art.25 al.(2) introdus prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
Articolul 26. Calcularea pensiei de urmaş
(1) Pensia de urmaş, în cazul în care susţinătorul era beneficiar de pensie pentru limită de vîrstă sau de pensie de invaliditate de gradul I, se stabileşte procentual din pensia aflată în plată, iar în cazul în care susţinătorul nu era beneficiar de pensie sau era beneficiar de pensie de invaliditate de gradul II sau III - procentual din pensia potenţială calculată pentru gradul I de invaliditate. Cuantumul pensiei de urmaş se calculează, în funcţie de numărul urmaşilor, astfel:
a) pentru un singur urmaş - 50%;
b) pentru doi urmaşi - 75%;
c) pentru trei şi mai mulţi urmaşi - 100%.

[Art.26 al.(1) modificat prin L146/27.03.03, MO60/01.04.03 art.265]
    (1) Pensia de  urmaş  se stabileşte procentual din pensia aflată  în plată sau din pensia potenţială pentru limită de vîrstă a susţinătorului calculată  conform  formulei  indicate  la alin.(2) din  anexa  nr.2  în funcţie de numărul urmaşilor, astfel:
    a) pentru un singur urmaş - 50%;
    b) pentru doi urmaşi - 75%;
    c) pentru trei şi mai mulţi urmaşi - 100%.
(2) Cuantumul  minim al pensiei de urmaş se stabileşte în funcţie de numărul  urmaşilor, în următoarele proporţii în raport cu pensia  minimă pentru limită de vîrstă pentru categoria respectivă de pensionari (agricultori sau alţi beneficiari):

[Art.26 al.(2) modificat prin L146/27.03.03, MO60/01.04.03 art.265]
(2) Cuantumul  minim al pensiei de urmaş se stabileşte în funcţie de numărul  urmaşilor, în următoarele proporţii în raport cu pensia  minimă pentru limită de vîrstă:
a) pentru un singur urmaş - 50%;
b) pentru doi urmaşi - 75%;
c) pentru trei şi mai mulţi urmaşi - 100%.
(3) Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, reprezintă însumarea drepturilor de urmaş calculate după fiecare părinte.
(4) Cuantumul minim al pensiei de urmaş pentru fiecare copil, în cazul orfanilor de ambii părinţi, nu poate fi mai mic de 50% din pensia minimă pentru limită de vîrstă pentru categoria respectivă de pensionari. În cazul în care unul dintre părinţi se încadra în categoria de agricultori, cuantumul minim al pensiei de urmaş pentru fiecare copil nu poate fi mai mic de 50% din pensia minimă pentru limită de vîsrtă prevăzută pentru alţi beneficiari.

[Art.26 al.(4) modificat prin L146/27.03.03, MO60/01.04.03 art.265]
(4) Cuantumul  minim  al pensiei de urmaş pentru fiecare  copil,  în cazul  orfanilor de ambii părinţi, nu poate fi mai mic de 50% din pensia minimă pentru limită de vîrstă.

[Art.26 al.(5) exclus prin L146/27.03.03, MO60/01.04.03 art.265]
[Art.26 al.(5) exclus prin L146/27.03.03, MO60/01.04.03 art.265]
(5) Cuantumul  pensiei  de urmaş se stabileşte luîndu-se ca bază  de calcul:
a) pensia susţinătorului  decedat,  dacă acesta era  pensionar,  sau pensia potenţială de gradul I în cazul invalizilor de gradul II şi III;
b) pensia pentru  limită de vîrstă, la care susţinătorul ar fi  avut dreptul,  în  condiţiile legii, luîndu-se în  considerare  contribuţiile depuse.
Articolul 27. Plata pensiei de urmaş
(1) Categoriilor  de  urmaşi prevăzute la art.25 lit.a) se  plăteşte integral pensia de urmaş.
(2) Categoriilor de urmaşi prevăzute la art.25 lit.b) şi c) pensia de urmaş se plăteşte numai în cazul în care  nu  realizează  venituri pasibile de asigurări sociale de stat.
Articolul 28. Recalcularea pensiei de urmaş
În cazul modificării  numărului de urmaşi, pensia  se  recalculează potrivit  noii situaţii. Recalcularea se face începînd cu luna următoare celei   în  care  au  intervenit  modificările  sau  a  fost  solicitată recalcularea.
Articolul 29. Separarea unei părţi din pensia de urmaş
(1) Beneficiarul  pensiei  de  urmaş  este  în  drept  să solicite separarea părţii de pensie ce i se cuvine.
(2) Separarea  părţii  de pensie se face începînd cu luna următoare celei în care a fost solicitată.
(3) Partea de pensie pentru un urmaş se determină prin împărţirea cuantumului pensiei stabilite la numărul de beneficiari ai pensiei  de urmaş.
Capitolul III
STABILIREA PENSIEI
Articolul 30. Organele care efectuează stabilirea şi plata pensiilor
(1) Pensiile  se  stabilesc  şi  se plătesc  de  către  organele  de asigurări sociale.
(2) Organele de asigurări sociale au dreptul de control asupra autenticităţii actelor ce confirmă stagiul de muncă şi venitul asigurat, eliberate de organele abilitate.
[Art.30 al(2) introdus prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742 al.(2) devine al.(3)]
(3) Modul de  organizare a activităţilor privind stabilirea şi plata pensiilor se stabileşte de Guvern.
Articolul 31. Solicitarea pensiei
(1) Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui (curatorului) acesteia.
(2) Cererea de pensionare şi  actele necesare se depun la organul teritorial de asigurări sociale de la domiciliul asiguratului, unde se înregistrează în mod obligatoriu.
(3) Acordarea drepturilor la pensie sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie, emisă de organul teritorial de asigurări sociale şi semnată de conducătorul acestuia, în termen de 15 zile de la data depunerii cererii cu toate actele necesare.
(4) Decizia cu privire la respingerea cererii de pensionare şi motivul respingerii se expediază solicitantului în termen de 5 zile de la data emiterii.

[Art.31 modificat prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
Articolul 31. Solicitarea pensiei
(1) Pensia se  acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia.
(2) Cererea de   pensionare,   împreună  cu  actele  care   dovedesc îndeplinirea  condiţiilor  prevăzute  în  prezenta lege,  se  depune  la organul teritorial de asigurări sociale de la domiciliul asiguratului.
(3) Acordarea   dreptului  la  pensie  sau  respingerea  cererii  de pensionare  se  face  prin  decizie,  emisă  de  organul  teritorial  de asigurări sociale în termen de 15 zile de la data depunerii cererii.
(4) Decizia de  pensionare  se comunică în scris  solicitantului  în termen de 5 zile de la data emiterii.
Articolul 32. Termenele de acordare a dreptului la pensie
(1) Pensia pentru limită de vîrstă se stabileşte pe viaţă.
(2) Pensia de  invaliditate  se stabileşte pe perioada  cît  durează invaliditatea,  confirmată  de C.E.M.V..

Art.32 al.(2) modificat prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
(2) Pensia de  invaliditate  se stabileşte pe perioada  cît  durează invaliditatea,  confirmată  de C.E.M.V., dar nu mai mult decît  pînă  la împlinirea vîrstelor standard de pensionare.
(3) Pensia de  urmaş  se  stabileşte  pe  perioada  îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art.25.
(4) Se stabilesc  următoarele  termene de acordare a drepturilor  la pensie în funcţie de categoria pensiei solicitate:
a) la pensia  pentru  limită  de vîrstă - de  la  data  îndeplinirii condiţiilor  de  pensionare prevăzute de prezenta lege, dacă cererea şi actele necesare a fost depusă în termen de 30 de zile de la această dată;
b) la pensia de invaliditate - de la data emiterii deciziei C.E.M.V. de  încadrare în grad de invaliditate, dacă cererea şi actele necesare a fost depusă în termen de 60 de zile de la această dată;
c) la pensia  de  urmaş - de la data decesului susţinătorului,  dacă cererea şi actele necesare a fost depusă în termen de 90 de zile de  la această dată;

[Art.32 al.(4) lit.a);b);c) modificate prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742
a) la pensia  pentru  limită  de vîrstă - de  la  data  îndeplinirii condiţiilor  de  pensionare prevăzute de prezenta lege, dacă cererea  cu actele necesare a fost depusă în termen de 30 de zile de la această dată;
b) la pensia de invaliditate - de la data emiterii deciziei C.E.M.V. de  încadrare în grad de invaliditate, dacă cererea cu actele necesare a fost depusă în termen de 60 de zile de la această dată;
c) la pensia  de  urmaş - de la data decesului susţinătorului,  dacă cererea  cu actele necesare a fost depusă în termen de 90 de zile de  la această dată;

[Art.32 al.(4) lit.d) exclus prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
[Art.32 al.(4) lit.d) exclus prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]  
d) la toate categoriile de pensii în situaţiile în care s-au depăşit termenele prevăzute la lit.a), b) şi c) - de la data depunerii cererii.
(5) În cazurile în care actele necesare au fost depuse după expirarea termenelor prevăzute la alin.(4) lit.a), b) şi c), pensia se acordă de la data prezentării ultimului act necesar.  
(6) În cazurile în care au fost depăşite termenele de depunere a cererii prevăzute la alin.(4) lit.a), b) şi c), pensia se acordă de la data prezentării ultimului act necesar.
[Art.32 al.(5);(6) introduse prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]  
Articolul 33. Reexaminarea drepturilor la pensie
(1) Reexaminarea drepturilor la pensie se efectuează în cazul:    
a) apariţiei unor circumstanţe noi referitoare la stagiul de cotizare, venitul asigurat, ce au avut loc pînă la acordarea drepturilor la pensie;
b) transferării la altă categorie de pensie.
(2) Reexaminarea drepturilor la pensie în cazul prevăzut la alin.(1) lit.a) se efectuează şi pentru pensionarii care şi-au realizat dreptul la pensie pînă la 1 ianuarie 1999, dar numai la prezentarea documentelor ce confirmă stagiul de cotizare.
(3) Reexaminarea drepturilor la pensie se efectuează în condiţiile prezentei legi.
(4) Pensionarul care solicită transferul la una din categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege şi care a beneficiat anterior de această categorie de pensie poate opta pentru pensia calculată în condiţiile prezentei legi sau pentru pensia stabilită anterior.
(5)  Noile drepturi la pensie se acordă începînd cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea şi actele necesare  la organul de asigurări sociale.

[Art.33 modificat prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
[Art.33 modificat prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
Articolul 33. Reexaminarea drepturilor la pensie
(1) Reexaminarea  drepturilor  la pensie se efectuează  la  apariţia unor  circumstanţe noi, ce au avut loc pînă la acordarea drepturilor  la pensie.
(2) Noile drepturi  la  pensie se acordă începînd cu luna  următoare celei în care s-au constatat noile circumstanţe.
Capitolul IV
PLATA PENSIEI
Articolul 34. Modul de plată a pensiei
(1) Plata pensiei  se face lunar pentru luna în curs în  localitatea de domiciliu.
[Alin.1 în redacţia Legii nr.552-XIV din 28.07.99]
(2) Pensia se plăteşte personal titularului, tutorelui, curatorului, mandatarului acestora.
(3) Pensia se plăteşte mandatarului numai la prezentarea procurii, a cărei valabilitate nu poate fi mai mare de 6 luni consecutive.
Articolul 35. Plata retroactivă
(1) Pensia neîncasată  la timp se plăteşte retroactiv pe o  perioadă de cel mult 3 ani pînă la data solicitării.
(2) Pensia neplătită la timp din vina organului de asigurări sociale care stabileşte sau plăteşte pensia se achită fără nici un fel de limite în termen.
Articolul 36. Plata pensiei către persoana care şi-a
                    stabilit domiciliul în străinătate
(1) Asiguratului  care îşi stabileşte domiciliul în străinătate nu i se acordă drept la pensie conform prezentei legi.
(2) Beneficiarului de pensie care  îşi  stabileşte domiciliul  în  străinătate pensia  stabilită se plăteşte anticipat pe 6 luni,  începînd  cu  luna următoare  celei  în care  titularul  a  fost  scos  din evidenţă  în localitatea de domiciliu.

[Art.36 al.(2) modificat prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
(2) Pensionarului  care  îşi  stabileşte domiciliul  în  străinătate pensia  stabilită  se  plăteşte anticipat pe 6 luni,  începînd  cu  luna următoare   celei  în  care  titularul  a  fost  scos  din  evidenţă  în localitatea de domiciliu.
Articolul 37. Plata pensiei neîncasate de beneficiarul decedat
(1) Pensia rămasă  neîncasată de către beneficiarul decedat se plăteşte soţului supravieţuitor, părinţilor sau copiilor acestuia.
(2) Pensia, neplătită la timp beneficiarului decedat din vina organului de asigurări sociale care stabileşte sau plăteşte pensia, în cazul cînd lipsesc persoanele care sînt în drept să o primească, conform alin.(1), se plăteşte integral persoanei care dovedeşte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
[Art. 37 alin.(2) introdus prin L950/21.04.2000, MO65-67/08.06.2000 art.464]
Articolul 38. Reţinerile din pensie
(1) Reţinerile din pensie se efectuează în temeiul:
a) deciziilor, hotărîrilor şi sentinţelor judecătoreşti;
b) deciziilor  organelor administrative, care urmează a fi executate în mod obligatoriu;
c) deciziilor organului de asigurări sociale, la recuperarea sumelor cu titlu de pensie plătite necuvenit din vina beneficiarului.
(2) Reţineri din pensia de urmaş, stabilită părintelui sau tutorelui (curatorului), pentru copii nu se efectuează, cu excepţia cazurilor de plată necuvenită.  
[Art.38 al.(2) introdus prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
Articolul 39. Obligaţiuni şi responsabilităţi
(1) Organul de  asigurări  sociale este obligat să  informezeanual asiguratul despre situaţia curentă a contului personal al acestuia.
(2) Angajatorul este obligat  să prezinte organului de asigurări sociale informaţii privind asiguratul angajat, datele necesare  ţinerii contului personal al acestuia.
(3) Angajatorul  este obligat să comunice, în termen de5 zile de  la angajarea  pensionarului, acest fapt organului de asigurări sociale care efectuează plata pensiei.
(4) Angajatorul este obligat să prezinte organului de asigurări sociale sau persoanei îndreptăţite, în termen de 10 zile de la solicitare, informaţii necesare pentru stabilirea pensiei.
[Art.39 al.(4) introdus prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
[Al.(4) devine (6); al.(6) devine (7) prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
(5) Angajatorul şi angajatul poartă răspundere, în modul stabilit de legislaţia  în  vigoare,  pentru  autenticitatea  actelor  şi   datelor prezentate organului de asigurări sociale.
(6) Pensionarul  este obligat să comunice, în termen de 30 de  zile, organului  de  asigurări  sociale care efectuează  plata  pensiei  noile circumstanţe care pot avea ca urmare schimbarea cuantumului pensiei sau suspendarea ei.
(7) În cazul  în care prezentarea de date  false  are  ca  efect cheltuirea  nejustificată  de  mijloace  la  plata  pensiilor,  persoana vinovată restituie în fondul de pensii sumele încasate necuvenit.
Articolul 40. Contestarea deciziei de pensionare
(1) Decizia privind  stabilirea dreptului la pensie sau  respingerea cererii  de  pensionare,  privind reţinerile din  pensie  sau  încasarea sumelor plătite în plus poate fi contestată la Casa Naţională de Asigurări Sociale.
(2) În caz de dezacord cu decizia Casei Naţionale de Asigurări Sociale, aceasta poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ competentă.

[Art.40 al.(1)-(2) modificate prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
(1) Decizia privind  stabilirea dreptului la pensie sau  respingerea cererii  de  pensionare,  privind reţinerile din  pensie  sau  încasarea sumelor plătite în plus poate fi contestată la fondul de pensii.
(2) În caz de  dezacord cu decizia fondului de pensii, aceasta poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ competentă.

[Art.40. (2) modificat prin L240/13.06.03, MO138/08.07.03 art.557]
(2) În caz de  dezacord cu decizia fondului de pensii, aceasta poate fi atacată în justiţie.
Capitolul V
VÎRSTELE DE PENSIONARE ŞI STAGIILE DE COTIZARE
Articolul 41. Vîrstele de pensionare
(1) Începînd cu 1 ianuarie 1999, vîrstele de pensionare se stabilesc la 60 de ani 6 luni pentru bărbaţi şi la 55 de ani 6 luni pentru femei. În fiecare an ulterior, vîrstele de pensionare se majorează cu 6 luni. Începînd cu 1 ianuarie 2003 pînă la 31 decembrie 2007 inclusiv, se stabilesc vîrstele de pensionare necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă de 62 de ani pentru bărbaţi şi de 57 de ani pentru femei, conform tabelului nr. 2.
                    
Tabelul nr. 2

De la 1 ianuarie Vîrstele de pensionare
Bărbaţi Femei
1 2 3
1999 60 ani 6 luni 55 ani 6 luni
2000 61 ani 56 ani
2001 61 ani 6 luni 56 ani 6 luni
2002 62 ani 57 ani
2003 62 ani 57 ani
2004 62 ani 57 ani
2005 62 ani 57 ani
2006 62 ani 57 ani
2007 62 ani 57 ani


[Art.41. al.1 modificat L1485/22.11.02, MO161/03.12.02 art.1264]
Articolul 41. Vîrstele de pensionare în perioada anilor 1999-2011
(1) Începînd cu 1 ianuarie 1999, vîrstele de pensionare se stabilesc la  60 de ani 6 luni pentru bărbaţi şi la 55 de ani6 luni pentru  femei. În  fiecare an ulterior, vîrstele de pensionare se majorează cu 6  luni. Începînd   cu  1  ianuarie  2008,  se  stabilesc  vîrstele  standard  de pensionare  de  65  de ani pentru bărbaţi şi de 60 de ani  pentru  femei conform tabelului nr.2.
Tabelul nr.2.

De la 1 ianuarie Vîrsta de pensionare
Bărbaţi Femei
1999 60 ani 6 luni 55 ani 6 luni
2000 61 ani 56 ani
2001 61 ani 6 luni 56 ani 6 luni
2002 62 ani 57 ani
2003 62 ani 6 luni 57 ani 6 luni
2004 63 ani 58 ani
2005 63 ani 6 luni 58 ani 6 luni
2006 64 ani 59 ani
2007 64 ani 6 luni 59 ani 6 luni
2008 65 ani 60 ani

(2) Începînd cu 1 ianuarie 1999, pentru femeile care au născut şi au educat pînă la vîrsta de 8 ani 5 şi mai mulţi copii se stabileşte vîrsta de  pensionare de 50 de ani şi 9 luni. În fiecare an ulterior, vîrsta de pensionare  se  majorează  cu 9  luni. Începînd cu 1  ianuarie  2011,  se stabileşte vîrsta de pensionare de 60 de ani (tabelul nr.3).
Tabelul nr.3

De la 1 ianuarie Vîrsta de pensionare a mamelor cu 5 şi mai mulţi copii
1999 50 ani 9 luni
2000 51 ani 6 luni
2001 52 ani 3 luni
2002 53 ani
2003 53 ani 9 luni
2004 54 ani 6 luni
2005 55 ani 3 luni
2006 56 ani
2007 56 ani 9 luni
2008 57 ani 6 luni
2009 58 ani 3 luni
2010 59 ani
2011 60 ani

(3) Începînd cu 1 ianuarie 1999, se stabileşte vîrsta de pensionare a persoanelor ocupate la lucrări foarte nocive şi foarte grele (prevăzute de Lista nr. 1 a unităţilor de producţie, lucrărilor, profesiilor, funcţiilor şi indicilor ce acordă dreptul la pensie pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoase, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 822 din 15 decembrie 1992) de 50 de ani 9 luni pentru bărbaţi şi de 45 de ani 9 luni pentru femei. În fiecare an ulterior, pînă la 1 ianuarie 2018, vîrsta de pensionare se majorează cu 9 luni pentru bărbaţi şi pentru femei. Începînd cu 1 ianuarie 2018, se stabileşte vîrsta de pensionare de 65 de ani pentru bărbaţi şi de 60 de ani pentru femei (tabelul nr. 4).
Tabelul nr.4

De la 1 ianuarie Vîrsta de pensionare a persoanelor ocupate la lucrări foarte nocive şi foarte grele
Bărbaţi Femei
  1 2 3
1999 50 ani 9 luni 45 ani 9 luni
2000 51 ani 6 luni 46 ani 6 luni
2001 52 ani 3 luni 47 ani 3 luni
2002 53 ani 48 ani
2003 53 ani 9 luni 48 ani 9 luni
2004 54 ani 6 luni 49 ani 6 luni
2005 55 ani 3 luni 50 ani 3 luni
2006 56 ani 51 ani
2007 56 ani 9 luni 51 ani 9 luni
2008 57 ani 6 luni 52 ani 6 luni
2009 58 ani 3 luni 53 ani 3 luni
2010 59 ani 54 ani
2011 59 ani 9 luni 54 ani 9 luni
2012 60 ani 6 luni 55 ani 6 luni
2013 61 ani 3 luni 56 ani 3 luni
2014 62 ani 57 ani
2015 62 ani 9 luni 57 ani 9 luni
2016 63 ani 6 luni 58 ani 6 luni
2017 64 ani 3 luni 59 ani 3 luni
2018 65 ani 60 ani.

            
[Art.41 modificat prin L1038/09.06.2000, MO77/04.07.2000]
Articolul 42. Stagiul de cotizare pe perioada 1999-2008
(1) Începînd  cu 1 ianuarie 1999, se stabileşte stagiul de  cotizare necesar obţinerii drepturilor la pensie pentru limită de vîrstă de 26 de ani pentru bărbaţi şi de 22 de ani pentru femei. În fiecare an ulterior, stagiul  de  cotizare creşte cu 1 an pentru bărbaţi şi cu 2  ani  pentru femei  pînă la 1 ianuarie 2004, iar începînd cu 1 ianuarie 2004 cu 1  an pentru  bărbaţi şi femei pînă va fi de 35 de ani (tabelul nr.5).
[Alin.1 modificat prin Legea nr.552-XIV din 28.07.99]
Tabelul nr.5

De la 1 ianuarie Stagiul de cotizare
Bărbaţi Femei
1999 26 22
2000 27 24
2001 28 26
2002 29 28
2003 30 30
2004 31 31
2005 32 32
2006 33 33
2007 34 34
2008 35 35

(2) Se stabileşte  stagiul special realizat la lucrări foarte nocive şi  foarte grele, necesar obţinerii drepturilor la pensie pentru  limită de  vîrstă  persoanelor  indicate la art.41 alin.(3), de 10  ani  pentru bărbaţi şi de 7 ani şi 6 luni pentru femei.
(3) Stagiul special  se ia în considerare dacă a fost realizat  pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Capitolul VI
PENSII PENTRU UNELE CATEGORII DE CETĂŢENI
Articolul 43. Condiţiile de stabilire a pensiilor pentru deputaţii
       în Parlament şi membrii de Guvern
(1) Asiguratul care a activat cel puţin 2 ani în calitate de deputat în Parlamentul permanent sau a deţinut funcţii remunerate în Parlamentul de legislatura a XII-a ori în Sovietul Suprem al R.S.S. Moldoveneşti, a atins vîrsta de pensionare specificată la art.41 alin.(1) şi a realizat stagiul total de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1) are dreptul la pensie, calculată în cuantum de 42% din venitul mediu lunar asigurat al deputatului în exerciţiu în funcţia respectivă deţinută în Parlament la data stabilirii pensiei.
(2) Asiguratul care a activat cel puţin 2 ani în calitate de membru de Guvern, a atins vîrsta de pensionare specificată la art.41 alin.(1) şi a realizat stagiul total de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1) are dreptul la pensie, calculată în cuantum de 42% din venitul mediu lunar asigurat al membrului de Guvern în exerciţiu în funcţia respectivă deţinută în Guvern la data stabilirii pensiei.
Articolul 44. Condiţiile de stabilire a pensiilor pentru funcţionarii publici        
(1) Asiguratul cu statut de funcţionar public care a atins vîrsta de pensionare prevăzută la art.41 alin.(1) şi a realizat un stagiu total de cotizare de cel puţin 15 ani în serviciul public şi stagiul total de cotizare conform art.42 alin.(1) are dreptul la pensie calculată în cuantum de 42% din venitul mediu lunar asigurat, determinat conform art.45 alin.(1). Modul de calculare a stagiului de cotizare în serviciul public se stabileşte de Guvern.  
(2) Asiguratul cu statut de funcţionar public care, pînă la 1 ianuarie 2004, a realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani în serviciul public poate beneficia de dreptul la pensionare anticipată, conform tabelulul nr.6, cu condiţia realizării stagiului total de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1), pensia fiind calculată în cuantum de 42% din venitul mediu lunar asigurat, determinat conform art.45 alin.(1).
                                          Tabelul  nr.6
  Stagiul de cotizare în serviciul public    Micşorarea vîrstei de pensionare
              prevăzută la art. 41 alin.(1)  
  Cel puţin 20 de ani            Cu 5 ani  
  Cel puţin 15 ani              Cu 4 ani  
(3) Persoana care a activat în serviciul public cel puţin 15 ani pînă la data intrării în vigoare a Legii nr.1263-XIII din 17 iulie 1997 despre Regulamentul de conferire a gradelor de calificare funcţionarilor publici, a atins vîrsta de pensionare specificată la art.41 alin.(1), şi a realizat stagiul total de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1), poate beneficia de o pensie în mărime de 42% din venitul mediu lunar asigurat, determinat în conformitate cu art.45 alin.(2).
Articolul 45. Determinarea venitului mediu lunar asigurat
                     pentru calcularea pensiilor funcţionarilor publici
(1) La calcularea pensiilor funcţionarilor publici se ia în considerare toată perioada de activitate în serviciul public, realizată după 1 ianuarie 1999, dar care nu va depăşi 15 ani, salariul mediu lunar pentru fiecare an luat în calcul fiind limitat la 3 salarii medii lunare pe ţară pentru anul respectiv.
(2) La calcularea pensiilor persoanelor care nu au activat în serviciul public după 1 ianuarie 1999, venitul  mediu asigurat se determină din salariul mediu lunar asigurat pentru ultimele 60 de luni consecutive de activitate în serviciul public, care se actualizează prin înmulţirea coeficientului individual, determinat pentru această perioadă, în modul prevăzut în anexa nr.4, la valoarea ce constituie media salariilor medii pe ţară pentru toată perioada de după 1 ianuarie 1999 pînă în anul precedent anului de realizare (reexaminare) a drepturilor la pensie. Coeficientul individual nu poate depăşi 1,5.
Articolul 46. Condiţiile de stabilire a pensiilor pentru aleşii locali
(1) Asiguratul care a activat cel puţin 8 ani în funcţia de preşedinte, vicepreşedinte al consiliului raional (judeţean) sau primar, a atins vîrsta de pensionare specificată la art.41 alin.(1), şi a realizat stagiul total de cotizare prevăzut la art.42 alin.(1) are dreptul la pensie calculată în cuantum de 42% din venitul mediu lunar, determinat conform art.45.
(2) Prevederile alin.(1) se aplică şi persoanelor care, la data intrării în vigoare a Legii nr.186-XIV din 6 noiembrie 1998 privind administraţia publică locală, exercitau funcţia de preşedinte, vicepreşedinte al consiliului raional (judeţean) sau primar.  
Articolul 47. Sporul la pensii pentru unele categorii de asiguraţi
(1) Asiguraţii cărora li s-a stabilit pensie conform art.44 beneficiază de un spor la pensie de 20% din venitul mediu lunar asigurat şi de cîte 2% pentru fiecare an complet de stagiu de cotizare în serviciul public peste 15 ani, dar nu mai mult de 33%.
(2) Asiguraţii cărora li s-a stabilit pensia conform art.46 pentru 8 ani de stagiu de cotizare în funcţiile respective beneficiază de un spor la pensie de 20 % din venitul mediu lunar asigurat al persoanei în exerciţiu în funcţia respectivă la momentul stabilirii pensiei şi de cîte 2% pentru fiecare an complet de stagiu de cotizare în aceste funcţii, dar nu mai mult de 33 %.
Articolul 48. Plata pensiilor şi sporurilor
(1) Persoanelor specificate la art.43, 44 şi 46 pensiile se plătesc după cum urmează:
a) persoanelor care nu realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat pensiile se plătesc integral;
b) persoanelor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat, pînă la atingerea vîrstei de pensionare prevăzute la art.41 alin.(1), pensiile nu se plătesc;
c) persoanelor  care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat, după atingerea vîrstei de pensionare, pensiile se plătesc integral.    
(2) Sporurile la pensii se plătesc persoanelor care nu realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat.
Articolul 49. Sursa de finanţare
(1) Cheltuielile pentru achitarea pensiilor sînt suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, iar cele pentru plata sporurilor la pensie - din bugetul de stat.
(2) Pensiile stabilite pînă la 1 ianuarie 2004 se achită după cum urmează: 50% din mărimea stabilită din bugetul asigurărilor sociale de stat şi 50% - din bugetul de stat.
Articolul 50.  Pensiile în plată la 1 ianuarie 2004
(1) Pensiile în plată la 1 ianuarie 2004 ale persoanelor specificate la alin.(2) se păstrează în cuantumul stabilit şi se indexează conform art.13.
(2) Deputaţilor şi membrilor de Guvern, persoanelor care au ocupat funcţii în serviciul public sau au activat în funcţia de preşedinte, vicepreşedinte al consiliului raional (judeţean) sau primar, pensia stabilită pînă la 1 ianuarie 2004 se plăteşte după cum urmează:
a)  persoanelor care nu realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat pensiile se plătesc integral;
b) persoanelor care realizează venituri pasibile de asigurări sociale de stat pînă la atingerea vîrstei de pensionare prevăzute la art.41 alin.(1), pensiile nu se plătesc, iar după atingerea vîrstei de pensionare se plătesc în mărime de 50% din pensia stabilită.
(3) Drepturile de pensie stabilite persoanelor specificate la alin.(2) pot fi reexaminate în condiţiile prevăzute la art.43, 44, 46 şi 47.
[Cap.VI introdus prin L358/31.07.03, MO173/12.08.03 art.742,în vigoare 01.01.04]
[Cap.VI devine VII art.43-48 devin 51-56 prin L358/31.07.03, MO173/12.08.03 art.742]
Capitolul VII
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
  
Articolul 51. Activităţile ce se includ în stagiul de cotizare
(1) În afară de perioadele specificate la art.5, în stagiul de cotizare se includ perioadele în care s-au desfăşurat următoarele activităţi pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi:
a) activitatea în calitate de membru de colhoz, indiferent de caracterul şi de durata programului de muncă. La calcularea vechimii în muncă în colhoz din perioada posterioară anului 1965, în cazul în care membrul de colhoz, nemotivat, nu a îndeplinit minimul stabilit, se ia în calcul perioada de prestare efectivă a activităţii;
b) activitatea de creaţie a membrilor uniunilor de creaţie confirmată de către secretariatele consiliilor de administraţie ale uniunilor respective;
c) activitatea în calitate de slujitor şi lucrător al cultelor, începînd cu 1 aprilie 1992;
d) îngrijirea unui invalid de gradul I, a unui copil invalid sub vîrsta de  16 ani sau a unei persoane care a depăşit vîrsta de 75 de ani;
e) studiul  în instituţiile de învăţămînt superior de zi;
f) serviciul militar sau alt serviciu asimilat acestuia.
(2) Modalitatea de includere în stagiul de cotizare a perioadelor indicate la alin.(1) lit.d)-f) se stabileşte  de către Guvern.
(3) Cheltuielile aferente includerii în stagiul de cotizare a perioadelor specificate la alin.(1) lit.d)-f) se acoperă de la bugetul de stat.
[Art.43 introdus prin L950/21.04.2000, MO65-67/08.06.2000 art.464]
Articolul 52. Confirmarea stagiului de cotizare realizat anterior
      implementării evidenţei individuale realizat anterior
      intrării în vigoare a prezentei legi
(1) Stagiul de  cotizare  realizat  anterior implementării evidenţei individuale se confirmă prin carnetul de muncă sau prin  alte  acte eliberate în modul stabilit.
(2) Modul de   confirmare  a  stagiului  de  cotizare  menţionat  la alin.(1) se stabileşte de către Guvern.

[Art.52 al.(1) modificat prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
Articolul 52. Confirmarea stagiului de cotizare
         realizat anterior intrării în vigoare a prezentei legi
(1) Stagiul de  cotizare  realizat  anterior intrării în  vigoare  a prezentei  legi  se confirmă prin carnetul de muncă sau prin  alte  acte eliberate în modul stabilit.
(2) Modul de   confirmare  a  stagiului  de  cotizare  menţionat  la alin.(1) se stabileşte de către Guvern.
Articolul 53. Calcularea şi confirmarea venitului asigurat
      realizat anterior implementării evidenţei individuale
(1) În venitul  asigurat realizat anterior datei implementării evidenţei individuale se includ toate tipurile de  remunerare  a  muncii, primele  şi  alte  plăţi asigurate, indemnizaţiile  pentru  incapacitate temporară  de muncă, toate tipurile de remunerare a muncii colhoznicilor în  gospodăriile colective, plata în natură, cu excepţia plăţilor  unice şi burselor.

[Art.53 denum. şi al.(1) modificat prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]"
Articolul 53.   Calcularea  venitului  asigurat  realizat   anterior
                         intrării în vigoare a prezentei legi
(1) În venitul  asigurat realizat anterior datei intrării în vigoare a  prezentei  legi  se  includ toate tipurile de  remunerare  a  muncii, primele  şi  alte  plăţi asigurate, indemnizaţiile  pentru  incapacitate temporară  de muncă, toate tipurile de remunerare a muncii colhoznicilor în  gospodăriile colective, plata în natură, cu excepţia plăţilor  unice şi burselor.
(2) Tipurile de venituri neasigurate sînt stabilite de Guvern.
(3) Venitul asigurat se confirmă prin documentele eliberate de întreprinderi, organizaţii, instituţii în care şi-au desfăşurat activitatea asiguraţii sau de organele ierarhic superioare, precum şi de arhive. Documentele menţionate se perfectează în modul stabilit de Guvern.  
(4) În cazul în care nu este posibil de a prezenta certificatul cu privire la salariu, deoarece documentele nu s-au păstrat din cauza calamităţilor naturale sau a altor situaţii excepţionale (incendiu, inundaţie, conflict armat etc.), cuantumul pensiei poate fi calculat din salariul mediu al lucrătorului de profesia şi calificarea corespunzătoare la data stabilirii pensiei (conform datelor Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale).
[Art.53 al.(3)-(4) introduse prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
Articolul 54. Calcularea pensiei pentru limită de vîrstă
(1) Pensia pentru  limită  de  vîrstă se  determină  prin  cumularea drepturilor  la  pensie  din  perioada  anterioară  şi  cea  posterioară intrării  în  vigoare a prezentei legi. Formula de calcul a  pensiei  în aceste  cazuri  este redată în anexa nr.4, parte integrantă a  prezentei legi.
(2) Asiguratului  care,  după data intrării în vigoare  a  prezentei legi,  a  realizat  un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de  ani  i  se calculează  pensie, în temeiul art.16, din venitul mediu lunar  asigurat realizat  după  intrarea  în  vigoare a  prezentei  legi,  luîndu-se  în considerare stagiul de cotizare total.
(3) În cazul  în  care  cuantumul pensiei  calculate  în  condiţiile alin.(1) este mai mic decît cuantumul pensiei minime prevăzut la art.12, pensia minimă se determină în condiţiile art.16 alin.(5)-(6).

[Art.54 al.(3) modificat prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
(3) În cazul  în  care  cuantumul pensiei  calculate  în  condiţiile alin.(1) este mai mic decît cuantumul pensiei minime prevăzut la art.12, pensia minimă se determină în condiţiile art.16 alin.(5) - (7).
    
Articolul 55. Calcularea pensiei de invaliditate
(1) Pentru asiguratul  încadrat  în  grad  de  invaliditate, inclusiv ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale,  care  a realizat  stagiul  de cotizare necesar stabilirii pensiei pînă  şi  după intrarea  în vigoare a prezentei legi, pensia se determină în condiţiile art.54 alin.(1).

[Art.55 al.(1) modificat prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
(1) Pentru asiguratul  încadrat  în  grad  de  invaliditate  care  a realizat  stagiul  de cotizare necesar stabilirii pensiei pînă  şi  după intrarea  în vigoare a prezentei legi, pensia se determină în condiţiile art.46 alin.(1).
(2) Pensia de  invaliditate  pentru perioada anterioară intrării  în vigoare  a  prezentei  legi  se  calculează  în  funcţie  de  gradul  de invaliditate  după una din formulele din anexa nr.5, parte integrantă  a prezentei legi.
(3) Pensia de  invaliditate pentru perioada posterioară intrării  în vigoare a prezentei legi se calculează în condiţiile art.21.
(4) În cazul  în  care  cuantumul pensiei  calculate  în  condiţiile alin.(1)  este  mai  mic decît cuantumul pensiei minime,  se  stabileşte pensie minimă în condiţiile art.21 alin.(3).
(5) Începînd  cu  1  ianuarie  2010,  pensia  de  invaliditate   se calculează în condiţiile art.21.
Articolul 56. Calcularea pensiei de urmaş
(1)  Pensia potenţială de invaliditate de gradul I din care, conform art.26, se stabileşte pensia de urmaş se determină în condiţiile art.55.

[Art.56 al.(1) modificat prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
(1) Pensia potenţială  pentru  limită  de vîrstă din  care,  conform art.26,  se stabileşte pensia de urmaş, în cazul susţinătorului care, la momentul  decesului,  şi-a  realizat stagiul de cotizare  pînă  şi  după intrarea  în vigoare a prezentei legi, se determină în condiţiile art.46 alin.(1).

[Art.56 al.(2);(3) excluse prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742 al.(4) devie (2)]
[Art.56 al.(2);(3) excluse prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742 al.(4) devine (2)]
(2) Pensia potenţială   pentru  limită  de  vîrstă  pentru  perioada anterioară  intrării  în  vigoare a prezentei legi  se  calculează  după formula din anexa nr.4 alin.(2).
(3) Pensia potenţială   pentru  limită  de  vîrstă  pentru  perioada posterioară  intrării  în  vigoare a prezentei legi se  calculează  după formula din anexa nr.6, parte integrantă a prezentei legi.
(2) În cazul  în  care  cuantumul pensiei  calculate  în  condiţiile alin.(1)  este  mai  mic decît cuantumul pensiei minime,  se  stabileşte pensie minimă în condiţiile art.26 alin.(2) şi (4).

[Art.49 exclus prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03, art.(50)-(51) devine (57)-(58)
Articolul 49. Pensiile stabilite pînă la data intrării în  
                  vigoare a prezentei legi
(1) Pensiile stabilite pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi se recalculează conform formulelor  specificate la anexele nr. 4 şi nr. 5.
(2) La transferul de la o categorie de pensie la alta, la încadrarea într-un  alt  grad de invaliditate, la modificarea numărului  de  urmaşi îndreptăţiţi, pensia se stabileşte în condiţiile prezentei legi.

[Art.49 art.(1) in redactia L1434/28.12.2000, MO5/18.01.2001]
Articolul 49. Pensiile în plată la data intrării în vigoare
                     a prezentei legi
(1) Pensiile  în plată la data intrării în vigoare a prezentei  legi se păstrează în cuantumurile stabilite.
Articolul 57. Pensia unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă
(1) Se acordă  pensie, cu condiţia încetării activităţii în  funcţia respectivă,  unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă indiferent de subordonarea departamentală a întreprinderilor în care sînt încadraţi:
a) membrilor de echipaje de aeronave, la împlinirea vîrstei de 45 de ani  dacă au realizat în condiţii speciale un stagiu de cotizare de  cel puţin 25 de ani bărbaţii şi 20 de ani femeile;
b) lucrătorilor  care  efectuează  dirijarea  traficului  aerian  şi dispun  de  adeverinţă  de dispecer la împlinirea vîrstei de 55  de  ani bărbaţii şi 50 de ani femeile, dacă au realizat un stagiu de cotizare în funcţiile  respective  de cel puţin 12 ani şi 6 luni bărbaţii şi 10  ani femeile şi un stagiu general de cotizare de cel puţin 25 de ani bărbaţii şi 20 de ani femeile;
c) personalului  de ingineri şi tehnicieni la împlinirea vîrstei  de 55  de  ani bărbaţii şi 50 de ani femeile dacă au realizat un stagiu  de cotizare  în funcţiile respective de cel puţin 20 de ani bărbaţii şi  15 ani  femeile  şi  un stagiu general de cotizare de cel puţin 25  de  ani bărbaţii şi 20 de ani femeile.
(2) Modul de calculare a stagiului de cotizare pentru categoriile de asiguraţi  indicate  la alin.(1) şi Lista funcţiilor conform  cărora  se oferă  dreptul la pensie în condiţiile prezentului articol se  determină de Guvern.
(3) Cuantumul  pensiei angajaţilor din aviaţia civilă constituie 30% din venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimii 3 ani de activitate în  funcţiile  menţionate  la alin.(1), dar nu mai mult decît  din  trei salarii medii pe ţară.
(4) Pensia stabilită categoriilor de persoane enumerate la alin.(1) se plăteşte conform  art.17.
[Art.57 al.(4) introdus prin L576/26.12.03, MO6-12/01.01.04 art.84, al.(4) devine (5)]
(5) Prezentul  articol se va aplica pe un termen de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

[Art.57 al.(5) modificat prin L576/26.12.03, MO6-12/01.01.04 art.84]
[Art.57 al.(5) modificat prin L576/26.12.03, MO6-12/01.01.04 art.84]
(5) Prezentul  articol se va aplica pe un termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
[Art.50 modificat prin L1126/07.07.2000, MO94/03.08.2000]
[Se declară neconstituţională dispoziţia art.50 al.(4) prin HCC nr.27 din 18.05.99]
Articolul 58. Dispoziţii finale
(1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 1999.
(2) La intrarea în vigoare a prezentei legi se abrogă:
Legea nr.437-XII  din 27 decembrie 1990 cu privire la asigurarea  cu pensii de stat în Republica Moldova;
Legea nr.1005-XII   din   2  aprilie  1992  pentru  modificarea   şi completarea  Legii  cu  privire  la  asigurarea cu  pensii  de  stat  în Republica Moldova;
Legea nr.162-XIII   din   30  iunie  1994  pentru   modificarea   şi completarea  Legii  cu  privire  la  asigurarea cu  pensii  de  stat  în Republica Moldova;
Legea nr.452-XIII  din 6 mai 1995 pentru modificarea şi  completarea Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;
Articolul I din  Legea  nr.1374-XIII  din 19 noiembrie  1997  pentru modificarea şi completarea unor acte legislative;
[Poziţia în redacţia Legii nr.552-XIV din 28.07.99]
Legea nr.1428-XIII  din  23  decembrie 1997  pentru  modificarea  şi completarea  Legii  cu  privire  la  asigurarea cu  pensii  de  stat  în Republica Moldova;
Hotărîrea Sovietului  Suprem al Republicii Moldova nr.438-XII din 27 decembrie  1990 despre modul de punere în aplicare a Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;
Hotărîrea Parlamentului  nr.1006-XII  din  2 aprilie 1992  privind modificarea  şi  completarea  Hotărîrii Parlamentului  despre  modul  de punere în aplicare a Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova;
Hotărîrea Parlamentului  nr.1007-XII  din  2  aprilie  1992  privind aprobarea Listei nr.3 a lucrătorilor din agricultură, ocupaţi nemijlocit la  producerea  producţiei  agricole, cărora li se  acordă  drepturi  la pensie pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoase.
(3) Guvernul:
- pînă la 1 ianuarie 1999,  va abroga  Hotărîrea  nr.865  din  29 decembrie 1992 cu privire la pensiile pentru vechime în muncă a cadrelor din domeniul învăţămîntului şi ocrotirii sănătăţii;
- în termen de  2  luni, va înainta Parlamentului propuneri  privind modificarea  şi completarea legilor şi altor acte normative în  legătură cu intrarea în vigoare a prezentei legi;
- pe parcursul anului 1999:
va adopta actele normative necesare realizării prezentei legi;
va emite o hotărîre cu  privire  la  transferarea Consiliului de Expertiză Medicală a Vitalităţii în subordinea  Ministerului  Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                               Dumitru DIACOV
Chişinău, 14 octombrie 1998.
Nr. 156-XIV.
Anexa nr.1
Formula de calcul a venitului mediu lunar asigurat
Venitul mediu lunar asigurat se calculează după formula:
             n
  Sa = ( SCONi/Ci) /  n
            i=l   
          
Sa - venitul mediu lunar asigurat;
con i - suma contribuţiilor plătite pentru perioada i de cotizare;
ci - cota de contribuţie stabilită în perioada i de cotizare;
n - numărul lunilor pentru care s-au plătit contribuţiile.
Anexa nr.2
Formulele de calcul al pensiei pentru limită de vîrstă
(1) Pensia integrală pentru limită de vîrstă se calculează după formula:
P = [1,2%x35+2%x(Vt - Vn)+2%x(R-Rn)]xSa,
în care:
P - cuantumul pensiei;
Vt - stagiul de cotizare realizat, dar nu mai mic de 35 de ani;
Vn - stagiul de cotizare necesar, dar nu mai mic de  35 de ani;
R - vîrsta reală la pensionare;
Rn - vîrsta standard de pensionare;
Sa - venitul mediu lunar asigurat, care pentru fiecare an luat în calcul nu poate depăşi 3 salarii medii lunare pe ţară pentru anul respectiv.
(2) Dacă asiguratul, la data stabilirii pensiei, nu confirmă stagiul de cotizare necesar, dar realizează un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani, pensia se calculează după formula:
P = 1,2% xVt xSa.

[Anexa nr.2 modificat prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
                                               Anexa nr. 2
Formulele de calcul ale pensiei pentru limită de vîrstă
    (1) Pensia integrală  pentru  limită  de vîrstă se  calculează  după formula:
    P = {1,2% x 35 + 2% x (Vt - 35) + 2% x (R-Rn)} X Sa
    în care:
    P - cuantumul pensiei;
    Vt - stagiul de cotizare realizat, dar nu mai mic de 35 de ani;
    Sa - venitul mediu lunar asigurat;
    Rn - vîrsta standard de pensionare conform art.15;
    R - vîrsta reală la pensionare.
    (2) În cazul  în care asiguratul, la împlinirea vîrstei standard  de pensionare  prevăzute  la art.15, confirmă un stagiu de cotizare de  cel puţin  20 de ani, dar care nu depăşeşte 35 de ani, pensia se  calculează după formula:
    P = 1,2% x Vt x Sa
Anexa nr. 3
Formulele de calcul ale pensiei de invaliditate
Pensia de invaliditate,  în  raport  cu gradul de invaliditate, se calculează după formulele:
pentru invaliditatea:
de gradul I:  
                            Va
P = 0,42 x Sa + ----- x Sa x 0,1
                          Vmax
de gradul II:
                            Va
P = 0,35 x Sa + ----- x Sa x 0,1
                           Vmax
de gradul III:
                           Va
P = 0,20 x Sa + ----- x Sa x 0,1
                          Vmax
[Anexa nr.3 modificat prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
în care:
P - cuantumul pensiei;
Sa - venitul mediu lunar asigurat, realizat după intrarea în vigoare a  prezentei  legi, dar care nu poate fi mai mare decît mărimea dublă a salariului mediu pe ţară pe anul precedent  anului  stabilirii pensiei;

[Anexa nr.3 indicele Sa modificat prin L358/31.07.03, MO173/12.08.03 art.742]
Sa - venitul mediu lunar asigurat, realizat după intrarea în vigoare a  prezentei  legi, dar care nu poate fi mai mare decît mărimea dublă  a venitului  mediu  asigurat pe ţară pe anul precedent  anului  stabilirii pensiei;
Va - stagiul de cotizare realizat;
Vmax - stagiul  de  cotizare maxim potenţial de la vîrsta de 18  ani pînă  la vîrstele de pensionare stabilite la art.41, dar nu mai mare  de 42 de ani.
Anexa nr. 4
Formulele de calcul ale pensiei pentru limită de vîrstă
în condiţiile art.54 alin.(1)
(1) Pensia pentru  limită de vîrstă, în condiţiile art.54  alin.(1), se calculează după formula:
        Vv            Vn
Pt = --- x Pv + ---- x Pn;
         Vt             Vt
în care:
Pt - cuantumul pensiei;
Pv - cuantumul pensiei calculate pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei legi;
Pn - cuantumul pensiei calculate conform art.16;
Vv - stagiul  de  cotizare realizat anterior intrării în  vigoare  a prezentei legi;
Vn - stagiul  de  cotizare  realizat  după  intrarea  în  vigoare  a prezentei legi;
Vt - stagiul de cotizare total realizat în întreaga activitate.
(2) Pensia pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei legi se calculează după următoarele  formule:
1) pentru lucrătorii din agricultură:
Pv = Pml + 0,003 * Vt * Sm * K;
2) pentru alţi beneficiari de pensii pentru limită de vîrstă:
Pv = Pm2 + 0,003 * Vt * Sm * K,
în care:
Pv - cuantumul pensiei;
Pml - mărimea minimă de calcul a pensiei pentru limită de vîrstă pentru lucrătorii din agricultură;
Pm2 - mărimea minimă de calcul a pensiei pentru limită de vîrstă pentru alţi beneficiari ai acestei pensii;
Vt - stagiul de cotizare realizat în întreaga perioadă a activităţii de muncă;
Sm - salariul mediu lunar pe ţară din care s-au plătit contribuţiile de asigurări sociale pentru anul anterior anului de pensionare;
K - coeficientul individual al pensionarului, calculat conform alin. (3).

[Anexa nr. 4 pct.(2) in redactia L1434/28.12.2000, MO5/18.01.2001]
    (2) Pensia pentru   perioada   anterioară  intrării  în  vigoare   a prezentei legi se calculează după formula:
    Pv = 57 + 0,004 x Vt x Sm x K
    în care:
    Sm - salariul  mediu  pe ţară din care s-au plătit contribuţiile  de asigurări sociale pentru anul anterior anului de pensionare;    
Vt - stagiul de cotizare total realizat în întreaga activitate;
    K - coeficientul individual al pensionarului.
(3) Coeficientul  individual  al pensionarului  reprezintă  raportul dintre suma salariului pentru oricare 36 de luni consecutive (indiferent de  durata  întreruperii în muncă) din ultimii 5 ani de muncă  anteriori intrării  în  vigoare a prezentei legi şi suma salariului mediu pe  ţară pentru aceeaşi perioadă, dar nu poate depăşi 5,0. În cazul cînd vechimea în  muncă  este  mai  mică de 36 de  luni,  coeficientul  individual  se determină reieşind din timpul real lucrat şi nu poate depăşi 2,0.
[Alin.3 completat prin Legea nr.552-XIV din 28.07.99]
(4) Pensia, în cazul în care stagiul de cotizare total realizat în întreaga activitate este mai mare decît stagiul de cotizare necesar la data stabilirii ei, se calculează în condiţiile art.16, după formula:
P = [1,2%x35+2%x(Vt-Vn)+2%x(R-Rn)] xSa,
în care:
P - mărimea pensiei;
Vt - stagiul de cotizare total realizat în întreaga activitate, dar nu mai mic decît cel necesar;
Vn - stagiul de cotizare necesar la data obţinerii dreptului la pensie;
R - vîrsta reală la pensionare;
Rn - vîrsta de pensionare necesară la data obţinerii dreptului la pensie;
Sa - venitul mediu lunar asigurat.
Dacă asiguratul, la data atingerii vîrstei de pensionare prevăzute la art.15, confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani, dar care nu depăşeşte stagiul de cotizare necesar la data stabilirii pensiei, pensia se calculează după formula:
P = 1,2% x Vt x Sa
(5) În cazul în care timp de cel puţin 1/2 din stagiul necesar la data stabilirii pensiei asiguratul a avut statut de agricultor şi/sau membru de colhoz, pensia se calculează după formula stabilită pentru lucrătorii din agricultură.

[Anexa nr.4 modificat prin L358/31.07,03, MO173/12.08.03 art.742 ]
Anexa nr. 4
Formulele de calcul ale pensiei pentru limită de vîrstă
în condiţiile art.46 alin.(1), art.48 alin.(2)
    (1) Pensia pentru  limită de vîrstă, în condiţiile art.46  alin.(1),
se calculează după formula:
            Vv            Vn
    Pt = --- x Pv + ---- x Pn;
            Vt             Vt
    în care:
    Pt - cuantumul pensiei;
    Pv - cuantumul pensiei calculate pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei legi;
    Pn - cuantumul pensiei calculate conform art.16;
    Vv - stagiul  de  cotizare realizat anterior intrării în  vigoare  a prezentei legi;
    Vn - stagiul  de  cotizare  realizat  după  intrarea  în  vigoare  a prezentei legi;
    Vt - stagiul de cotizare total realizat în întreaga activitate.
(2) Pensia pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei legi se calculează după următoarele  formule:
1) pentru lucrătorii din agricultură:
Pv = Pml + 0,003 * Vt * Sm * K;
2) pentru alţi beneficiari de pensii pentru limită de vîrstă:
Pv = Pm2 + 0,003 * Vt * Sm * K,
în care:
Pv - cuantumul pensiei;
Pml  - mărimea minimă de calcul a pensiei pentru limită de vîrstă pentru lucrătorii din agricultură;
Pm2 - mărimea minimă de calcul a pensiei pentru limită de vîrstă pentru alţi beneficiari ai acestei pensii;
Vt - stagiul de cotizare realizat în întreaga perioadă a activităţii de muncă;
Sm - salariul mediu lunar pe ţară din care s-au plătit contribuţiile de asigurări sociale pentru anul anterior anului de pensionare;
K - coeficientul individual al pensionarului, calculat conform alin. (3).
    (3) Coeficientul  individual  al pensionarului  reprezintă  raportul dintre suma salariului pentru oricare 36 de luni consecutive (indiferent de  durata  întreruperii în muncă) din ultimii 5 ani de muncă  anteriori intrării  în  vigoare a prezentei legi şi suma salariului mediu pe  ţară pentru aceeaşi perioadă, dar nu poate depăşi 5,0. În cazul cînd vechimea în  muncă  este  mai  mică de 36 de  luni,  coeficientul  individual  se determină reieşind din timpul real lucrat şi nu poate depăşi 2,0.
(4) Pensia, în  cazul în care stagiul de cotizare total realizat  în întreaga  activitate este mai mare decît stagiul de cotizare necesar  la data stabilirii ei, se calculează, în condiţiile art.16, după formula:
    Pn = {1,2% x 35 + 2% x (Vt - Vl) + 2% (R - Rl)} x Sa
    în care:
    Sa - venitul mediu lunar asigurat;
    Vt - stagiul de cotizare total realizat în întreaga activitate;
    Vl - stagiul de cotizare necesar la data stabilirii pensiei;
    Rl - vîrsta de pensionare necesară la data stabilirii pensiei;
    R - vîrsta reală la pensionare.
    Pensia, în cazul  în care stagiul de cotizare total realizat este de cel  puţin  20 de ani, dar nu depăşeşte stagiul de cotizare  necesar  la data stabilirii pensiei, se calculează după formula:
    Pn = 1,2% x Vt x Sa
Anexa nr. 5
Formulele de calcul ale pensiei de invaliditate
în condiţiile art.55 alin.(2)
Pensia de invaliditate pentru perioada anterioară intrării în vigoare a prezentei legi se calculează,  în funcţie de gradul de invaliditate, după următoarele formule:
1) pentru invalizii de gradul I:
Pv = Pm3 + 0,15 * Sm * K;
2) pentru invalizii de gradul II:
Pv = Pm4 + 0,10 * Sm * K;
3) pentru invalizii de gradul III:
Pv = Pm5 + 0,05*x Sm * K,
în care:
Pv - cuantumul pensiei;
Pm3 - mărimea minimă de calcul a pensiei de invaliditate de gradul I;
Pm4 - mărimea minimă de calcul a pensiei de invaliditate de gradul II;
Pm5 - mărimea minimă de calcul a pensiei de invaliditate de gradul III;
Sm - salariul mediu lunar pe ţară din care s-au plătit contribuţiile de asigurări sociale pentru anul anterior anului de pensionare;
K - coeficientul individual al pensionarului, calculat conform alin. (3) din anexa nr. 4.

[Anexa nr.5 modificat prin L358/31.07,03, MO173/12.08.03 art.742]
Formulele de calcul ale pensiei de invaliditate
în condiţiile art.48 alin.(2)

[Anexa nr.5 in redactia L1434/28.12.2000, MO5/18.01.2001]
   Pensia de invaliditate   pentru  perioada  anterioară  intrării   în vigoare  a  prezentei  legi  se  calculează, în  funcţie  de  gradul  de invaliditate stabilit, după formulele:
    pentru invaliditatea:
    de gradul I :
    Pv = 57 + 0,15 x Sm x K
    de gradul II :
    Pv = 57 + 0,10 x Sm x K
    de gradul III :
    Pv = 37 + 0,05 x Sm x K
    în care:
    Pv - cuantumul  pensiei  de invaliditate pentru perioada  anterioară intrării în vigoare a prezentei legi;
    Sm - salariul  mediu  lunar  asigurat pe ţară pentru  anul  anterior anului de pensionare;
    K - coeficientul   individual  al  pensionarului,  calculat  conform alin.(3) din anexa nr.4.

[Anexa nr.6 exclus prin L358/31.07.03, MO173/12.08.03 art.742]
[Anexa.6 exclus prin L358/31.07.03 MO173/12.08.03 art.742]
                                                Anexa nr.6
Formula de calcul
a pensiei potenţiale pentru limită de vîrstă
conform art.48 alin.(3)
    Pensia potenţială   pentru   limită   de  vîrstă   pentru   perioada posterioară  intrării  în  vigoare a prezentei legi se  calculează  după formula:
    Pn = 1,2% x Vp x Sa
    în care:
    Sa - venitul  mediu lunar asigurat realizat după intrarea în vigoare a prezentei legi;
    Vp - stagiul  de  cotizare total constituit din stagiul de  cotizare realizat  pentru  întreaga  activitate de pînă la deces  şi  stagiul  de cotizare  potenţial de pînă la vîrsta standard de pensionare,  stabilită pentru anul acordării pensiei.